TCVN 5681 1992

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
175
lượt xem
80
download

TCVN 5681 1992

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5681 1992: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5681 1992

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5681 : 1992  Nhãm H HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng - ChiÕu s¸ng ®iÖn c«ng tr×nh phÇn ngoμi nhμ - Hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng System of documents for building design - Electric lighting for building site - Working drawings 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh néi dung vμ c¸ch thμnh lËp hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng chiÕu s¸ng ®iÖn cho c«ng tr×nh phÇn ngoμi nhμ. 1.2 B¶n vÏ thi c«ng chiÕu s¸ng ®iÖn phÇn ngoμi nhμ cña c«ng tr×nh (sau ®©y gäi t¾t lμ b¶n vÏ thi c«ng chiÕu s¸ng ngoμi nhμ) ph¶i thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy vμ c¸c quy ®Þnh cã liªn quan. 2. Thμnh phÇn hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng 2.1 Hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng chiÕu s¸ng ngoμi nhμ bao gåm c¸c b¶n vÏ thi c«ng l¾p ®Æt ®iÖn (bé b¶n vÏ thi c«ng chÝnh) vμ c¸c b¶n vÏ c¸c kÕt cÊu phi tiªu chuÈn ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ chiÕu s¸ng vμ thiÕt bÞ ®iÖn. 2.2 Thμnh phÇn bé b¶n vÏ thi c«ng chÝnh gåm: Tê tiªu ®Ò; MÆt b»ng bè trÝ chiÕu s¸ng ngoμi nhμ; B¶n liÖt kª cét, th¸p ®Æt ®Ìn cïng c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng thiÕt bÞ ®iÖn ®Æt trªn chóng; S¬ ®å nguån cung cÊp ®iÖn vμ ®iÒu khiÓn ®iÖn chiÕu s¸ng (nÕu cã yªu cÇu ®iÒu khiÓn tõ xa); B¶n vÏ c¸c kÕt cÊu phi tiªu chuÈn ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ chiÕu s¸ng vμ thiÕt bÞ ®iÖn; 2.3 C¸c b¶n vÏ thi c«ng chiÕu s¸ng ngoμi nhμ ®−îc kÝ hiÖu b»ng c¸ch thªm sè thø tù viÕt b»ng sè ¶ RËp vμo sau dÊu chÊm cña m· hiÖu b¶n vÏ thi c«ng chÝnh. VÝ dô: b¶n vÏ tê tiªu ®Ò (sè liÖu chung) cña hå s¬ thi c«ng (§- TC- 1.l) ; mÆt b»ng chiÕu s¸ng ngoμi nhμ (§-TC- l.2) v.v... 2.4 Trªn b¶n vÏ dïng nÐt liÒn ®Ëm ®Ó thÓ hiÖn nh÷ng chi tiÕt thuéc hÖ thèng chiÕu s¸ng ®iÖn (m¹ch cung cÊp ®iÖn, m¹ch ®iÒu khiÓn v.v...) nÐt liÒn m¶nh ®Ó hÓ hiÖn nh÷ng chi tiÕt x©y dùng vμ kÝ hiÖu thiÕt bÞ ®iÖn, thiÕt bÞ chiÕu s¸ng. 2.5 Tê tiªu ®Ò (sè liÖu chung) ngoμi quy ®Þnh chung cho b¶n vÏ x©y dùng ph¶i bao gåm c¸c néi dung sau: Danh môc c¸c b¶n vÏ thi c«ng cña bé b¶n vÏ chÝnh; Danh môc c¸c b¶n thèng kª (vËt liÖu, th¸p ®Ìn); Danh môc c¸c tμi liÖu tham kh¶o vμ sö dông; C¸c kÝ hiÖu vμ h×nh vÏ quy −íc; C¸c th«ng sè kh¸c (nÕu cã); ChØ dÉn chung; 2.5.1. Danh môc c¸c b¶n vÏ thi c«ng cña bé b¶n vÏ chÝnh theo mÉu l, trong ®ã : Cét "tê" ghi sè thø tù tê b¶n vÏ; Cét "tªn gäi" ghi tªn gäi tê b¶n vÏ ®−îc ghi ë khung tªn b¶n vÏ; Cét "ghi chó" ghi th«ng tin bæ sung cÇn thiÕt vÝ dô vÒ sù thay ®æi nμo ®ã ®· ®−îc ®−a vμo b¶n vÏ; 2.5.2. Danh môc c¸c b¶n thèng kª lËp theo mÉu 1, trong ®ã: Cét "tê" ghi sè thø tù b¶n vÏ cã b¶n liÖt kª ®ã; Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5681 : 1992  Cét "tªn gäi" ghi tªn gäi b¶n liÖt kª ®−îc tr×nh bμy trªn b¶n vÏ; Cét "ghi chó" ghi c¸c th«ng tin bæ sung; MÉu 1 MÉu lËp danh môc c¸c b¶n vÏ thi c«ng hoÆc danh môc c¸c b¶ng thèng kª Tê Tªn gäi Ghi chó 1 2 3 15 140 30 2.5.3. Danh môc c¸c tμi liÖu tham kh¶o vμ sö dông lËp theo mÉu 2. Danh môc ghi theo 2 phÇn: phÇn tμi liÖu tham kh¶o vμ phÇn tμi liÖu sö dông ë mçi phÇn c¸c tμi liÖu ®−îc ghi theo thø tù sau; ë phÇn tμi liÖu tham kh¶o; C¸c tiªu chuÈn Nhμ n−íc; C¸c tiªu chuÈn ngμnh; C¸c b¶n vÏ thiÕt bÞ, cÊu kiÖn ®iÓn h×nh; ë phÇn tμi liÖu sö dông; C¸c b¶n vÏ thiÕt bÞ, cÊu kiÖn... ®−îc sö dông l¹i; C¸c b¶n vÏ thiÕt bÞ, cÊu kiÖn ®¬n chiÕc ®−îc trang bÞ cho c«ng tr×nh. C¸c tμi liÖu kh¸c; Trong b¶ng danh môc ghi; Cét "kÝ hiÖu" ghi kÝ hiÖu tμi liÖu vμ cã thÓ c¶ tªn vμ sè hiÖu c¬ quan ban hμnh tμi liÖu; Cét "tªn gäi" ghi tªn tμi liÖu theo tªn s¸ch hoÆc tªn ®−îc ghi ë khung tªn b¶n vÏ; Cét "ghi chó" ghi th«ng tin bæ sung kÓ c¶ c¸c thay ®æi ®· ®−îc ®−a vμo khi sö dông b¶n vÏ dïng l¹i; MÉu 2 MÉu lËp danh môc c¸c tμi liÖu tham kh¶o vμ sö dông KÝ hiÖu Tªn gäi Ghi chó 60 95 30 2.5.4. C¸c kÝ hiÖu vμ h×nh vÏ quy −íc: NÕu trªn b¶n vÏ thi c«ng cã sö dông nh÷ng kÝ hiÖu hoÆc h×nh vÏ quy −íc ch−a ®−îc quy ®Þnh trong c¸c Tiªu chuÈn Nhμ n−íc cã liªn quan, th× cÇn tËp hîp c¸c kÝ hiÖu ®ã thμnh mét môc vμ cã lêi chó dÉn tØ mØ. 2.5.5. ChØ dÉn chung: Trong phÇn nμy kh«ng nh¾c l¹i nh÷ng yªu cÇu kÜ thuËt cña c¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt ®· ®−îc ghi trªn c¸c b¶n vÏ, mμ chñ yÕu ghi: - C¸c th«ng sè ban ®Çu ®Ó lËp b¶n vÏ thi c«ng. Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5681 : 1992  - C¸c ®iÒu kiÖn kÜ thuËt ®Æc biÖt cÇn chó ý (®¶m b¶o chèng ån, chèng rØ, vÊn ®Ò dÞch chuyÓn, an toμn lao ®éng vμ vËn hμnh...) - C¸c chøng nhËn vÒ quyÒn t¸c gi¶ cña c¸c thiÕt bÞ hay c«ng nghÖ ®−îc ¸p dông trªn c«ng tr×nh thiÕt kÕ. 2.6 MÆt b»ng chiÕu s¸ng ngoμi nhμ (MBCSNN) 2.6.1. Tμi liÖu ®Ó lËp mÆt b»ng chiÕu s¸ng ngoμi nhμ lμ c¸c b¶n vÏ thi c«ng tæng mÆt b»ng. C¸c b¶n vÏ MBCSNN ®−îc thÓ hiÖn theo tØ lÖ l: l00 ; l: 200 vμ 1: 500. 2.6.2. Trªn mÆt b»ng chiÕu s¸ng ngoμi nhμ ghi: C¸c cét ®Ìn cïng c¸c ®Ìn g¾n trªn nã vμ c¸c cét ®Ó ®Æt ®−êng d©y trªn kh«ng; C¸c ®Ìn ®Æt trªn kÕt cÊu c«ng tr×nh hoÆc treo trªn c¸p; Th¸p vμ cét ®Ìn pha cïng c¸c ®Ìn pha ®Æt trªn th¸p, cét ®ì; C¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt ®iÖn cung cÊp ®iÖn cho chiÕu s¸ng ngoμi nhμ; M¹ng l−íi chiÕu s¸ng ngoμi nhμ vμ m¹ng l−íi ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng ngoμi nhμ (khi cã yªu cÇu ®iÒu khiÓn tõ xa); C¸c thiÕt bÞ nèi ®Êt vμ thiÕt bÞ kh¸c; C¸c èng dÉn d©y c¸p qua t−êng, d©y c¸p ngÇm; Trªn b¶n vÏ ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c kÝch th−íc ®Þnh vÞ cña c¸c cét ®iÖn, cét ®Ìn... so víi c¸c chuÈn trªn mÆt b»ng khu vùc x©y dùng (kÝch th−íc gi÷a chóng vμ kÝch th−íc ®Ón c¸c c«ng tr×nh x©y dùng...) C¸ch ghi kÝch th−íc ph¶i theo TCVN 9: 1985; VÝ dô: ThÓ hiÖn mÆt b»ng chiÕu s¸ng ngoμi nhμ xem h×nh l 2.7 Danh môc c¸c cét, th¸p ®Ìn pha cïng thiÕt bÞ chiÕu s¸ng thÓ hiÖn theo mÉu 3, trong ®ã: Cét "vÞ trÝ" ghi vÞ trÝ cét, theo MBCSNN; Cét "kÝ hiÖu" ghi kÝ hiÖu cét vμ th¸p theo quy ®Þnh; Cét "tªn gäi" ghi tªn gäi cét, th¸p vμ chñng lo¹i cña chóng còng nh− chñng lo¹i thiÕt bÞ chiÕu s¸ng vμ thiÕt bÞ ®iÖn; Cét "sè l−îng" ghi sè l−îng c¸c vËt liÖu ®ã trªn MBCSNN; Cét "ghi chó" ghi c¸c th«ng tin bæ sung cã liªn quan ®Õn vËt liÖu ghi trong b¶ng. MÉu 3 VÞ trÝ KÝ hiÖu Tªn gäi Sè l−îng Ghi chó 20 60 60 15 30 2.8 S¬ ®å cÊp ®iÖn vμ ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng ngoμi nhμ: 2.8.1. C¸c s¬ ®å cung cÊp ®iÖn vμ ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng ngoμi nhμ gåm cã: S¬ ®å nguyªn lÝ cung cÊp ®iÖn; S¬ ®å nguyªn lÝ ®iÒu khiÓn tõ xa chiÕu s¸ng ngoμi nhμ (nÕu cã yªu cÇu ®iÒu khiÓn tõ xa); S¬ ®å l¸p r¸p cña c¸c thiÕt bÞ, ph©n phèi cã ®iÖn ¸p ®Õn l000V (khi cã ®iÒu khiÓn tõ xa); 2.8.2. Trªn s¬ ®å nguyªn lÝ cung cÊp ®iÖn chiÕu s¸ng ngoμi nhμ cÇn ghi râ: C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ vμ ®iÒu khiÓn cã liªn quan tíi chiÕu s¸ng ®Æt t¹i c¸c nguån cung cÊp ®iÖn Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5681 : 1992  vμ trong c¸c thiÕt bÞ ph©n phèi tæng hîp cã ®iÖn ¸p ®Õn 1000V L−íi cung cÊp ®iÖn chiÕu s¸ng ngoμi nhμ; KÝ hiÖu ch÷ vμ sè cña c¸c nguån cung cÊp ®iÖn (khi cÇn thiÕt) c¸c thiÕt bÞ ph©n phèi ®lÖn ¸p d−íi 1000 V, ®−êng d©y l−íi ®iÖn v.v... C¸c lo¹i thiÕt bÞ ph©n phèi tæng hîp; Dßng ®iÖn danh ®Þnh cña thiÕt bÞ b¶o vÖ vμ ®iÒu khiÓn; C¸c sè liÖu tÝnh to¸n, tiÕt diÖn d©y dÉn vμ chøc n¨ng c¸c ®−êng d©y chiÕu ngoμi nhμ; C¸c s¬ ®å nguyªn lÝ cung cÊp ®iÖn chiÕu s¸ng ngoμi nhμ thÓ hiÖn theo mÉu 4 MÉu4 M¸c, phô t¶i tÝnh to¸n - KW . HÖ sè Tr¹m cung cÊp ®iÖn L−íi chiÕu s¸ng bªn ngoμi c«ng suÊt cos Sè hiÖu trªn mÆt b»ng. Lo¹i Dßng ®iÖn tÝnh to¸n A ¸p t« M· hiÖu. ThiÕt bÞ m¸t Phô t¶i tÝnh ®Çu vμo Lo¹i. Khëi ®éng to¸n KW. Nguån Lo¹i. Dßng tõ.Lo¹i. HÖ sè c«ng C«ng suÊt cung cÊp ChiÒu dμi ®o¹n d©y Dßng ®iÖn bé Dßng ®iÖn suÊt cos . ®Æt KW N¬i ®Æt ®iÖn (m).M¸c vμ tiÕt ®iÖn bé ng¾t bé ng¾t Dßng ®iÖn phô t¶i diÖn d©y dÉn mm2 ng¾t m¹ch m¹ch A m¹ch A tÝnh to¸n A A 35 70 30 30 30 70 16 16 Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5681 : 1992  Page 5 
Đồng bộ tài khoản