TCVN 5709 1993

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
529
lượt xem
165
download

TCVN 5709 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5709 1993: Thép cacbon cán nóng dùng cho xây dựng – Yêu cầu kĩ thuật. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép cacbon cán nóng được cung cấp dưới dạng thép thanh, băng, hình, định hình và thép dùng làm kết cấu thép trong xây dựng có mối liên kết bằng phương pháp hàn hoặc các phương pháp khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5709 1993

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5709 : 1993  ThÐp cacbon c¸n nãng dïng cho x©y dùng Yªu cÇu kÜ thuËt Hot_rolled carbon steels for building Technical requirement Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho thÐp cacbon c¸n nãng ®−îc cung cÊp d−íi d¹ng thÐp thanh, b¨ng, h×nh, ®Þnh h×nh vμ thÐp dïng lμm kÕt cÊu thÐp trong x©y dùng cã mèi liªn kÕt b»ng ph−¬ng ph¸p hμn hoÆc c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho thÐp cèt bª t«ng. 1. M¸c thÐp 1.1. ThÐp cacbon c¸n nãng dïng lμm kÕt cÊu trong x©y dùng (sau ®©y gäi t¾t lμ thÐp cacbon x©y dùng) ®−îc s¶n xuÊt tõ c¸c m¸c XCT 34, XCT 38, XCT 42 vμ XCT 52 1.2. KÝ hiÖu Ch÷ XCT chØ thÐp c¸c bon x©y dùng, ch÷ sè ®øng sau chØ ®é bÒn tèi thiÓu khi kÐo tÝnh b»ng N/mm2. VÝ dô: XCT 34: lμ thÐp cacbon x©y dùng cã ®é bÒn kÐo tèi thiÓu b»ng 340 N/mm2 2. Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. Thμnh phÇn ho¸ häc cña thÐp theo quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 Hμm l−îng c¸c nguyªn tè; %; kh«ng lín h¬n M¸c thÐp C P S XCT 34 XCT 38 XCT 42 0,22 0,05 0,05 XCT 52 2.2. Hμm l−îng nh«m cßn l¹i trong c¸c lo¹i thÐp cã hμm l−îng Mangan ®Õn 0,85% vμ Silic tõ 0,15 ®Õn 0,30% dïng ®Ó s¶n xuÊt thÐp tÊm kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0,0020%. 2.3. TÝnh chÊt c¬ häc cña thÐp qua thö kÐo, uèn 180o ë tr¹ng th¸i nguéi ®¸p øng c¸c chØ tiªu quy ®Þnh ë b¶ng 2. 2.4. ThÐp cacbon x©y dùng dïng lμm kÕt cÊu chÞu lùc t¸c dông ®éng lùc, trùc tiÕp cña t¶i träng di ®éng hoÆc chÊn ®éng ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu vÒ ®é dai va ®Ëp. Gi¸ trÞ cho phÐp vÒ ®é dai va ®Ëp ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 2   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5709 : 1993  Giíi h¹n ch¶y, /ch M¸c §é bÒn 2 §é gi·n dμi / 5, % Uèn 180o thÐp kÐo /B N/mm N/mm2 cho ®é dμy, mm a:dμy mÉu cho ®é dμy, mm trªn trªn trªn ®Õn 20 40 ®Õn 20 ®Õn 20 ®Õn ®Õn 20 ®Õn 40 d: ®−êng kÝnh gèi uèn 40 100 40 kh«ng nhá h¬n kh«ng nhá h¬n XCT 340 ®Õn 220 210 200 32 31 29 d = 0 (kh«ng gèi uèn) 34 440 d = 0,5a d = 2a XCT 380– 500 250 230 220 26 25 38 23 XCT 420– 520 260 250 240 23 23 d = 2a 42 XCT 520 -620 360 350 350 22 22 22 52 Chó thÝch: §èi víi ®é dÇy lín h¬n 100mm th× ph¶i cã tho¶ thuËn vÒ gi¸ trÞ giíi h¹n ch¶y gi÷a kh¸ch hμng vμ c¬ së s¶n xuÊt. B¶ng 3 §é dai va ®Ëp, Nm/cm2, kh«ng nhá h¬n ë nhiÖt ®é, oC Sau khi ho¸ giμ c¬ häc M¸c thÐp §é dμy mm + 20 - 20 däc ngang däc ngang däc ngang XCT 34 100 80 60 50 60 40 XCT 38 90 60 60 40 60 30 XCT 42 12 ®Õn 80 60 50 40 40 30 XCT 52 40 70 50 50 40 40 30 Chó thÝch: 1 – Däc vμ ngang ghi trong b¶ng 3 lμ chØ vÞ trÝ mÉu song song víi h−íng c¸n hoÆc vu«ng gãc víi h−íng c¸n. 2 – §èi víi ®é dμy nhá h¬n 12mm vμ lín h¬n 40mm th× ph¶i cã tho¶ thuËn vÒ gi¸ trÞ ®é dai va ®Ëp gi÷a kh¸ch hμng vμ c¬ së s¶n xuÊt. 2.5. Thö va ®Ëp ®−îc tiÕn hμnh khi cã yªu cÇu cña kh¸ch hμng vμ quy ®Þnh h−íng mÉu nh− sau: - §èi víi thÐp tÊm, thÐp b¨ng lÊy mÉu däc vμ ngang víi h−íng c¸n.   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5709 : 1993  - §èi víi thÐp thanh, thÐp h×nh vμ ®Þnh h×nh lÊy mÉu däc h−íng c¸n. 2.6. Tr−êng hîp do kÝch th−íc, h×nh d¹ng cña s¶n phÈm c¸n kh«ng thÓ tiÕn hμnh thö va ®Ëp, th× c¬ së s¶n xuÊt vμ kh¸ch hμng ph¶i thèng nhÊt quy ®Þnh phÐp thö cã ý nghÜa kh¸c nh− x¸c ®Þnh ®é h¹t cña thÐp v.v 2.7. ThÐp c¸n dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c thÐp h×nh uèn cong hoÆc c¸c cÊu kiÖn cong cña kÕt cÊu tÊm hoÆc kÕt cÊu kh¸c cÇn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu bæ sung vÒ thÝ nghiÖm bÎ gËp ë tr¹ng th¸i nguéi. C¸c yªu cÇu do c¬ së s¶n xuÊt vμ kh¸ch hμng tho¶ thuËn. 2.8. §Ó ®¶m b¶o c¸c tÝnh chÊt cÇn thiÕt cña thÐp, cho phÐp ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p xö lÝ c¬, nhiÖt, nh−ng trong chøng tõ giao hμng ph¶i ghi râ ph−¬ng ph¸p ®· xö lÝ. 2.9. C¬ së s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hμn ch¶y cña c¸c m¸c thÐp cacbon x©y dùng. 3. Ph−¬ng ph¸p thö 3.1. VÞ trÝ lÊy mÉu ®èi víi thμnh phÇn c¸n ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¬ häc vμ thμnh phÇn ho¸ häc cña thÐp theo chØ dÉn d−íi ®©y: 3.2. Thμnh phÇn ho¸ häc cña thÐp ®−îc x¸c ®Þnh theo: Hμm l−îng cacbon theo TCVN 1821: 1976;   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5709 : 1993  Hμm l−îng phèt pho theo TCVN 1815: 1976; Hμm l−îng l−u huúnh theo TCVN 1820: 1976; Hμm l−îng nh«m theo TCVN 311: 1989. 3.3. §é bÒn kÐo, giíi h¹n ch¶y vμ ®é gi·n dμi cña thÐp ®−îc x¸c ®Þnh theo TCVN 179: 1985 kim lo¹i – ph−¬ng ph¸p thö kÐo. 3.4. Thö uèn nguéi 180oC ®−îc x¸c ®Þnh theo TCVN 198: 1985. 3.5. §é dai va ®Ëp cña thÐp ®−îc x¸c ®Þnh theo TCVN 3102: 1984.   Page 4 
Đồng bộ tài khoản