TCVN 5721-1:2002

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
122
lượt xem
45
download

TCVN 5721-1:2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt nam,Chất Lượng sản phẩm.TCVN 5721-1:2002. Săm và lốp xe máy. Phần 1: Săm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại săm cao su, được sản xuất bằng phương pháp lưu hoá hỗn hợp cao su sau khi đã được tạo hình vòng và gắn van, dùng cho các loại xe gắn máy, được gọi tắt là "săm"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5721-1:2002

  1. TCVN TIªU CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5721-1 : 2002 S¨m vµ lèp xe m¸y− − phÇn 1: s¨m Inner tubes and tyres for motor-cycles − Part 1: Inner tubes Hµ Néi - 2002
  2. TCVN 5721-1 : 2002 Lêi nãi ®Çu TCVN 5721-1 : 2002 thay thÕ c¸c phÇn cã néi dung liªn quan ®Õn s¨m xe m¸y cña TCVN 5721-93. TCVN 5721-1 : 2002 ®−îc x©y dùng trªn c¬ së JIS K 6367:1995 Inner tubes for motor-cycle tyres. TCVN 5721-1 : 2002 do TiÓu ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC45/SC3 S¨m lèp cao su biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc v C«ng nghÖ ban h nh. 2
  3. TCVN 5721-1 : 2002 Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5721-1 : 2002 S¨m v lèp xe m¸y − PhÇn 1: S¨m Inner tubes and tyres for motor-cycles − Part 1: Inner tubes 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn n y ¸p dông cho c¸c lo¹i s¨m cao su, ®−îc s¶n xuÊt b»ng ph−¬ng ph¸p l−u hãa hçn hîp cao su sau khi ®· ®−îc t¹o h×nh vßng v g¾n van, dïng cho c¸c lo¹i xe g¾n m¸y, sau ®©y ®−îc gäi t¾t l "s¨m". 2 Tiªu chuÈn viÖn dÉn TCVN 2229 : 77 Cao su. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é gi hãa. TCVN 4509 : 88 Cao su. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn khi kÐo c¨ng. TCVN 6771 : 2001 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé − Lèp h¬i m«t« v xe m¸y − Yªu cÇu v ph−¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu. 3 Ph©n lo¹i Tuú theo lo¹i nguyªn liÖu chÕ t¹o, s¨m ®−îc chia th nh 2 lo¹i theo b¶ng 1. B¶ng 1 - Ph©n lo¹i s¨m Lo¹i Nguyªn liÖu Thiªn nhiªn Cao su thiªn nhiªn v c¸c lo¹i t−¬ng ®−¬ng Butyl Cao su butyl v c¸c lo¹i t−¬ng ®−¬ng 4 KÝch th−íc KÝch th−íc cña s¨m ph¶i phï hîp víi kÝch th−íc cña lèp theo TCVN 6771 : 2001 hoÆc c¸c kÝch th−íc kh¸c ®−îc c«ng nhËn. 3
  4. TCVN 5721-1 : 2002 5 Yªu cÇu kü thuËt 5.1 Ngo¹i quan S¨m ph¶i ®ång ®Òu c¶ vÒ h×nh d¸ng v ®é d y, kh«ng cã c¸c khuyÕt tËt cã h¹i cho qu¸ tr×nh sö dông nh− x× hë, nøt r¹n hoÆc rß khÝ. 5.2 TÝnh n¨ng S¨m ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu trong b¶ng 2 khi thö nghiÖm theo c¸c ph−¬ng ph¸p m« t¶ ë ®iÒu 6. B¶ng 2 - C¸c chØ tiªu c¬, lý cña s¨m Yªu cÇu Ph−¬ng ph¸p Tªn chØ tiªu Lo¹i thiªn nhiªn Lo¹i butyl thö §é gi·n d i, %, kh«ng nhá h¬n 500 450 6.1 §é bÒn kÐo c¨ng Lùc kÐo ®øt mèi nèi, MPa (kG/cm2), kh«ng nhá h¬n 8,3 (85) 3,4 (35) §é gi·n vÜnh cöu, %, kh«ng lín h¬n 25 35 6.2 §é gi hãa Møc ®é gi¶m lùc kÐo ®øt, %, kh«ng lín h¬n 10 − 6.3 6 Ph−¬ng ph¸p thö 6.1 Thö ®é bÒn kÐo c¨ng (®é gi·n d i v lùc kÐo ®øt mèi nèi) TiÕn h nh thö ®é bÒn kÐo c¨ng theo tiªu chuÈn TCVN 4509 - 88 ®Ó x¸c ®Þnh ®é gi·n d i v lùc kÐo ®øt mèi nèi. MÉu thö ®−îc c¾t theo h×nh qu¶ t¹ (h×nh 1) v theo h−íng chu vi cña s¨m. MÉu ®Ó ®o ®é gi·n d i ®−îc c¾t ë trªn th©n s¨m, trõ phÇn mèi nèi v mÉu ®Ó ®o lùc kÐo ®øt mèi nèi ®−îc c¾t ë ngay trung t©m mèi nèi, xem m« t¶ trªn h×nh 1. H×nh d¹ng v kÝch th−íc mÉu thö xem phô lôc A. 4
  5. TCVN 5721-1 : 2002 Mèi nèi MÉu thö ®é gi·n d i v MÉu thö lùc kÐo ®øt mèi nèi gi·n vÜnh cöu H×nh 1 - ChuÈn bÞ mÉu thö Mçi phÐp thö ph¶i ®o 4 mÉu. Gi¸ trÞ trung b×nh cña c¶ 2 ®Çu cña phÇn song song ph¶i ®−îc xem nh− l ®é d y cña mÉu ®Ó tÝnh lùc kÐo ®øt mèi nèi. KÕt qu¶ ®é gi·n d i v lùc kÐo ®øt l gi¸ trÞ trung b×nh cña 4 mÉu thö t−¬ng øng. Chó thÝch − Còng cã thÓ ®o lùc kÐo ®øt v ®é gi·n d i cïng mét lóc v sau ®ã kÕt qu¶ ®−îc sö dông nh− l lùc kÐo ®øt tr−íc khi thö ®é gi hãa theo 6.3. 6.2 Thö ®é gi n vÜnh cöu ChuÈn bÞ 2 mÉu thö theo ®iÒu 6.1. Sau khi ®¸nh dÊu chóng b»ng hai v¹ch v kÐo gi·n kho¶ng gi÷a 2 v¹ch ra 1,5 lÇn, ¸p dông ®iÒu kiÖn gi hãa theo b¶ng 3, tiÕn h nh thö theo TCVN 2229 : 1977. B¶ng 3 - §iÒu kiÖn gi hãa NhiÖt ®é thö 105 oC ± 2 oC Thêi gian thö 5 giê Sau ®ã lÊy mÉu thö ra khái buång gi hãa, gi÷ nguyªn ë tr¹ng th¸i c¨ng gi·n trong 2 giê ë nhiÖt ®é phßng, råi th¸o nhanh t¶i träng ra khái mÉu thö ®Ó chóng co trë l¹i. æn ®Þnh mÉu thö Ýt nhÊt 8 giê, sau ®ã ®o kho¶ng c¸ch gi÷a 2 v¹ch v tÝnh ®é gi·n vÜnh cöu. §é gi·n vÜnh cöu, (PS), tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc: L1 − L 0 PS = x 100 L0 trong ®ã: L0 l kho¶ng c¸ch gi÷a hai v¹ch tr−íc khi thö, tÝnh b»ng milimÐt; L1 l kho¶ng c¸ch gi÷a hai v¹ch sau khi thö, tÝnh b»ng milimÐt. KÕt qu¶ l gi¸ trÞ trung b×nh cña kÕt qu¶ 2 mÉu thö. 5
  6. TCVN 5721-1 : 2002 6.3 Thö ®é gi hãa ChuÈn bÞ 4 mÉu thö theo ®iÒu 6.1, cho mÉu v o tñ sÊy ®Ó gi hãa liªn tôc trong 96 giê ë nhiÖt ®é 70 oC ± 1 oC hoÆc 24 giê ë nhiÖt ®é 90 oC ± 1 oC, tiÕn h nh thö theo TCVN 2229 : 1977. §o lùc kÐo ®øt v tÝnh møc ®é gi¶m lùc kÐo ®øt so víi tr−íc khi thö gi hãa. §é gi hãa AC(TB), tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc: X 0 − X1 AC(TB) = x 100 X0 trong ®ã: X0 l gi¸ trÞ trung b×nh cña lùc kÐo ®øt tr−íc khi thö gi hãa, tÝnh b»ng MPa (kG/cm2 ); X1 l gi¸ trÞ trung b×nh cña lùc kÐo ®øt sau khi thö gi hãa, tÝnh b»ng MPa (kG/cm2). 7 Ghi nh n, bao gãi, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn 7.1 Ghi nh n, bao gãi Trªn mçi s¨m ph¶i cã ký hiÖu theo néi dung sau: qui c¸ch s¨m; tªn, tªn viÕt t¾t hoÆc ký/nh·n hiÖu cña nh s¶n xuÊt; M· sè s¶n xuÊt. S¨m ph¶i ®−îc bao gãi, ngo i cã nh·n ghi: tªn c¬ së s¶n xuÊt, ®Þa chØ; ký/nh·n hiÖu nh s¶n xuÊt; tªn s¶n phÈm; ký hiÖu qui c¸ch s¨m; h−íng dÉn sö dông. 7.2 VËn chuyÓn, b¶o qu¶n S¨m ®−îc vËn chuyÓn trªn ph−¬ng tiÖn cã m¸i che m−a, n¾ng v b¶o qu¶n trong kho cã m¸i che, tho¸ng khÝ. 6
  7. TCVN 5721-1 : 2002 Phô lôc A (quy ®Þnh) KÝch th−íc cña mÉu thö A.1 KÝch th−íc mÉu thö ®é bÒn kÐo c¨ng ®−îc qui ®Þnh trªn h×nh A.1. KÝch th−íc tÝnh b»ng milimÐt 100 15 25 20 40 10 R25 5 25 10 R11 100 21 19 20 40 5 5 5 15 R40 7
  8. TCVN 5721-1 : 2002 H×nh A.1 − MÉu thö ®é bÒn kÐo c¨ng _________________ 8
Đồng bộ tài khoản