TCVN 5721 1993

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
78
lượt xem
14
download

TCVN 5721 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5721 1993, Tiêu chuẩn này áp dụng cho săm và lốp xe máy bơm hơi. Trên mỗi chiếc săm và lốp phải ghi rõ: Tên nhà máy sản xuất; Ký hiệu kích thớc, sản phẩm; Thời gian sản xuất; Số hiệu tiêu chuẩn này; Dấu chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn (nếu có)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5721 1993

  1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5721:1993 S¨m vµ lèp xe m¸y !"#"$%&%'()#&$(*)+,-)#./(* Hµ néi 1993
  2. TCVN 5721:1993 Lêi nãi ®Çu TCVN 5721:1993 ®­îc x©y dùng trªn c¬ së ISO 4249/1; ISO 5751; !OCT 5262-89; TCVN 5721:1993 do Ban kü thuËt Cao su biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ vµ ®­îc Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh theo QuyÕt ®Ýnh sè 320/Q§ ngµy 13 th¸ng 07 n¨m 1993. 2
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5721:1993 S¨m vµ lèp xe m¸y !"#"$%&%'()#&$(*)+,-)#./(* Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho s¨m vµ lèp xe m¸y b¬m h¬i. 1 Ký hiÖu s¶n phÈm 1.1 Ký hiÖu kÝch th­íc lèp 1.1.1 Ký hiÖu kÝch th­íc lèp ®­îc ghi trªn h«ng lèp vµ bao gåm c¸c ®Æc tÝnh sau: - ChiÒu réng danh nghÜa mÆt c¾t lèp; - §­êng kÝnh danh nghÜa tiÕp hîp vµnh; 1.1.2 ChiÒu réng danh nghÜa mÆt c¾t lèp ®­îc biÓu thÞ b»ng ins¬ (inch). 1.1.2 §­êng kÝnh danh nghÜa tiÕp hîp vµnh ®­îc biÓu thÞ b»ng ins¬ (inch). 1.1.4 VÝ dô: Lèp cã chiÒu réng danh nghÜa mÆt c¾t lèp 2,5 inch; ®­êng kÝnh danh nghÜa tiÕp hîp vµnh 17 inch, sÏ ®­îc ghi trªn h«ng lèp nh­ sau: 2,50 - 17 2 yªu cÇu kü thuËt 2.1 V¶i mµnh ®Ó s¶n xuÊt lèp xe m¸y ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. §é bÒn kÐo ®øt sîi mµnh ®· tr¸ng cao su kh«ng ®­îc nhá h¬n 100 N/sîi. 2.2 C¸c chØ tiªu c¬ lý vßng tanh lèp xe m¸y ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh ®· ®­îc duyÖt. 2.3 C¸c chØ tiªu ngo¹i quan cña s¨m vµ lèp xe m¸y ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh hoÆc theo sù tháa thuËn gi÷a kh¸ch hµng vµ nhµ s¶n xuÊt. Cao su mÆt lèp vµ h«ng lèp cã thÓ mét mµu hay kh¸c mµu. Cho phÐp cã c¸c kiÓu hoa mÆt lèp kh¸c nhau nh­ng trªn mét chiÕc lèp ph¶i cã cïng mét lo¹i hoa. TÊt c¶ c¸c s¨m ph¶i kÝn, chiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu dµy ®ång ®Òu. Ch©n van ph¶i n»m ®óng t©m miÕng ®Öm. 3
  4. TCVN 5721:1993 2.4 C¸c chØ tiªu c¬ lý cña s¨m lèp xe m¸y ph¶i theo quy ®Þnh trong b¶ng. Møc cho cao su Tªn c¸c chØ tiªu Lèp S¨m 1 2 3 1. §é bÒn khi kÐo ®øt, tÝnh b»ng N/cm2, Kh«ng nhá h¬n 1900 1700 2. §é d·n dµi khi kÐo ®øt, tÝnh b»ng %, kh«ng nhá h¬n 450 500 3. §é d·n d­, tÝnh b»ng %, kh«ng lín h¬n - 35 4. §é cøng, tÝnh b»ng ®é SoA (ShoreA) 55 - 65 5. L­îng mµi mßn, tÝnh b»ng cm3/ 1,61 km, kh«ng lín h¬n 1,0 6. §é bÒn kÕt dÝnh, tÝnh b»ng N/cm, kh«ng nhá h¬n - Gi÷a cao su víi sîi mµnh 65 - Gi÷a sîi mµnh víi sîi mµnh 60 7. §é bÒn khi kÐo ®øt ®Çu nèi s¨m, tÝnh b»ng N/cm2, kh«ng nhá h¬n - 650 3 ph­¬ng ph¸p thö 3.1 LÊy mÉu 3.1.1 ChÊt l­îng s¨m vµ lèp xe m¸y ®­îc x¸c ®Þnh theo tõng l« hµng trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ kiÓm tra lÊy ë l« hµng ®ã. L« hµng lµ l­îng s¨m vµ lèp cïng kÝch th­íc, cïng lo¹i, cïng h¹ng, s¶n xuÊt ë cïng mét c¬ së, trong cïng mét thêi gian, cã cïng mét giÊy chøng nhËn chÊt l­îng vµ giao nhËn cïng mét lóc. Sè l­îng s¶n phÈm trong l« hµng do bªn b¸n vµ bªn mua tháa thuËn nh­ng kh«ng qu¸ 5000 chiÕc. 3.1.2 LÊy ngÉu nhiªn ë mçi l« hµng t¹i c¸c vÞ trÝ bÊt kú mét chiÕc s¨m vµ mét chiÕc lèp lµm mÉu thö. 3.1.3 Khi kÕt qu¶ thö kh«ng ®¹t dï chØ mét chØ tiªu còng ph¶i tiÕn hµnh thö l¹i víi sè l­îng mÉu gÊp ®«i ë chÝnh l« hµng ®ã. KÕt qu¶ thö lÇn thø hai lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cho toµn bé l« hµng. 3.1.4 GiÊy chøng nhËn chÊt l­îng ph¶i bao gåm c¸c néi dung sau: - Tªn c¬ së s¶n xuÊt; 4
  5. TCVN 5721:1993 - Tªn s¶n phÈm; - Ký hiÖu kÝch th­íc s¨m vµ lèp; - Sè l« hµng; - Sè l­îng s¶n phÈm trong l«; - Ngµy giao hµng; - Sè hiÖu tiªu chuÈn nµy; - KÕt qu¶ kiÓm tra c¸c chØ tiªu theo tiªu chuÈn nµy. 3.2 X¸c ®Þnh ngo¹i quan Dïng ph­¬ng ph¸p trùc quan tiÕn hµnh kiÓm tra toµn bé c¸c chØ tiªu ngo¹i quan cña tõng chiÕc s¨m vµ lèp theo ®iÒu 2.3 cña tiªu chuÈn nµy vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3.3 X¸c ®Þnh ®é kÝn cña s¨m. B¬m h¬i vµo s¨m ë tr¹ng th¸i tù do víi mét ¸p lùc 3N/cm2 cho ®ñ ®é c¨ng trßn, nhóng ngËp s¨m vµ n­íc, khi ®ã kh«ng cã bät khÝ t¸ch ra khái s¨m (kÓ c¶ ®Çu vµ ch©n van). 3.3 X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lý 3.4.1 X¸c ®Þnh ®é bÒn kÐo ®øt sîi mµnh. Bãc t¸ch lÊy 10 sîi mµnh ®· tr¸ng cao su (b¸n thµnh phÈm) trªn 1 cm chiÒu réng b¨ng v¶i, mçi sîi dµi 300 mm. §Ó sîi ë tr¹ng th¸i tù do theo ®iÒu kiÖn khÝ hËu quy ®Þnh trong TCVN 1748-86 víi thêi gian kh«ng Ýt h¬n 8 giê. TiÕn hµnh thö ®é bÒn kÐo ®øt sîi mµnh theo TCVN 2269-77. 3.4.2 X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lý cao su s¨m vµ lèp. 3.4.2.1 X¸c ®Þnh ®é bÒn khi kÐo ®øt, ®é d·n dµi khi kÐo ®øt vµ ®é d·n d­ cña cao su mÆt lèp vµ s¨m. C¾t n¨m mÉu theo chiÒu däc cña lèp vµ ®èi xøng qua ®­êng t©m cña lèp. Mµi nhÑ tay cho hÕt v©n hoa vµ ®Õn ®é dµy lín nhÊt. C¾t n¨m mÉu theo chiÒu däc s¨m. NÕu mÉu kh«ng ®¹t ®é dµy quy ®Þnh, cho phÐp lÊy mÉu theo ®é dµy lín nhÊt cña cao su. Chªnh lÖch ®é dµy trong mçi mÉu kh«ng ®­îc qu¸ 0,1 mm. H×nh d¹ng vµ kÝch th­íc mÉu lÊy theo cì A trong TCVN 4509-88. TiÕn hµnh thö theo TCVN 1952-87 vµ TCVN 4509-88. 3.4.2.2 X¸c ®Þnh ®é cøng cao su mÆt lèp C¾t ë gi÷a mÆt lèp hai mÉu, mçi mÉu cã chiÒu dµi 40 mm, chiÒu dµi 15 mm, mµi hÕt v©n hoa mÆt lèp. TiÕn hµnh thö theo TCVN 1592-87 vµ TCVN 1595-88. 3.4.2.3 X¸c ®Þnh l­îng mµi mßn cao su mÆt lèp 5
  6. TCVN 5721:1993 C¾t hai mÉu h×nh ch÷ nhËt theo chiÒu däc lèp ®èi xøng qua ®­êng t©m mÆt lèp cã chiÒu dµi 210 - 220 mm, chiÒu réng 15 mm. Mµi nh½n mÉu cho hÕt v©n hoa trªn ®¸ mµi cho ®Õn ®é dµy 3,2 ± 0,2 mm vµ c¾t mÉu cã chiÒu réng 12,0 ±0,2 m. TiÕn hµnh thö theo TCVN 1592-87 vµ TCVN 1594-87. 3.4.2.4 X¸c ®Þnh ®é bÒn kÕt dÝnh MÉu thö ®é bÒn kÕt dÝnh gi÷a cao su mÆt lèp vµ v¶i mµnh: c¾t theo chiÒu däc lèp vµ ®èi xøng qua ®­êng t©m mÆt lèp hai mÉu h×nh ch÷ nhËt, mçi mÉu cã chiÒu dµi 100 - 110 mm, chiÒu réng 25 ± 0,5 mm. MÉu thö ®é bÒn kÕt dÝnh gi÷ v¶i mµnh víi v¶i mµnh: c¾t hai mÉu h×nh ch÷ nhËt theo chiÒu däc sîi mµnh tÇng thø nhÊt. MÉu cã chiÒu réng 25 ± 0,5 mm vµ chiÒu dµy lÊy theo mÆt c¾t lèp (chØ c¾t bá phÇn vßng lèp), chiÒu dµi bãc mÉu kh«ng ®­îc d­íi 60 mm. TiÕn hµnh thö theo TCVN 1592-87 vµ TCVN 1596-88. 3.4.2.5 X¸c ®Þnh ®é bÒn khi kÐo ®øt ®Çu nèi s¨m C¾t mÉu theo chiÒu ngang ®Çu nèi s¨m 5 mÉu ë phÇn trªn vµ 5 mÉu ë phÇn d­íi. Mµi mÉu ®Ó ®¹t ®é dµy lµ 2 ± 0,3 mm. TiÕn hµnh thö theo TCVN 1592-87 vµ TCVN 4509-88. 4 Ghi nh∙n, bao gãi, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n 4.1 Ghi nh·n lªn s¨m b»ng c¸ch in dÊu kh¾c s½n lªn bÒ mÆt s¨m víi mµu kh¸c víi mµu cña s¨m. Ghi nh·n lªn lèp b»ng c¸ch kh¾c s½n nh·n hiÖu nhµ m¸y s¶n xuÊt, ký hiÖu kÝch th­íc lèp vµo khu«n l­u hãa. 4.2 Trªn mçi chiÕc s¨m vµ lèp ph¶i ghi râ: - Tªn nhµ m¸y s¶n xuÊt; - Ký hiÖu kÝch th­íc s¶n phÈm; - Thêi gian s¶n xuÊt; - Sè hiÖu tiªu chuÈn nµy; - DÊu chøng nhËn sù phï hîp tiªu chuÈn (nÕu cã). 4.3 Lèp thuéc kÝch th­íc nµo, lo¹i nµo, h¹ng nµo, xÕp theo kÝch th­íc ®ã, lo¹i, h¹ng ®ã. 4.4 Khi vËn chuyÓn ph¶i xÕp lèp cho ph¼ng vµ ph¶i cã ph­¬ng tiÖn che m­a n¾ng. 4.5 Khi vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n kh«ng ®uîc ®Ó lÉn s¨m, lèp víi dÇu mì, axit, kiÒm, muèi vµ c¸c hãa chÊt kh¸c. Kh«ng ®Ó c¸c vËt nÆng ®Ì lªn lµm ¶nh h­ëng ®Õn ngo¹i quan vµ chÊt l­îng s¨m, lèp. 6
  7. TCVN 5721:1993 4.6 Ph¶i b¶o qu¶n s¨m lèp trong kho kh« r¸o, tho¸ng m¸t, tr¸nh m­a n¾ng. 4.7 §Ó lèp lªn sµn hoÆc trªn gi¸ c¸ch mÆt ®Êt 0,5 m vµ kh«ng xÕp cao qu¸ 1,5 m. NÕu ®Ó kho l©u ngµy, cø ba th¸ng ph¶i ®¶o lèp tõ d­íi lªn trªn, tõ trong ra ngoµi mét lÇn. XuÊt nhËp kho ph¶i theo thø tù thêi gian, nhËp tr­íc - xuÊt tr­íc, nhËp sau - xuÊt sau. 7
Đồng bộ tài khoản