TCVN 5721-2:2002

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
175
lượt xem
74
download

TCVN 5721-2:2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt nam,Chất Lượng sản phẩm.TCVN 5721-2:2002. Săm và lốp xe máy. Phần 2: Lốp. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp kiểm tra, đánh giá tính năng các loại lốp xe máy mới sản xuất (sau đây gọi tắt là lốp). Tuỳ theo từng loại lốp mà yêu cầu phép thử tương ứng trình bày trong tiêu chuẩn này. Các phép thử đều được thực hiện trong phòng thí nghiệm với những điều kiện được kiểm soát,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5721-2:2002

 1. TCVN TIªU CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5721-2 : 2002 S¨m vµ lèp xe m¸y − phÇn 2: lèp Inner tubes and tyres for motor-cycles − Part 2: Tyres Hµ Néi - 2002
 2. TCVN 5721-2 : 2002 Lêi nãi ®Çu TCVN 5721-2 : 2002 thay thÕ c¸c phÇn cã néi dung liªn quan ®Õn lèp xe m¸y cña TCVN 5721-93. TCVN 5721-2: 2002 ®−îc x©y dùng trªn c¬ së ISO 10231:1997 v JIS K 6366:1998 Motorcycle tyres − Test methods for verifying tyre capabilities. TCVN 5721-2: 2002 do TiÓu ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC45/SC3 S¨m lèp cao su biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc v C«ng nghÖ ban h nh. 2
 3. TCVN 5721-2 : 2002 Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5721-2 : 2002 S¨m v lèp xe m¸y − PhÇn 2: Lèp Inner tubes and tyres for motor-cycles − Part 2: Tyres 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn n y qui ®Þnh ph−¬ng ph¸p kiÓm tra, ®¸nh gi¸ tÝnh n¨ng c¸c lo¹i lèp xe m¸y míi s¶n xuÊt (sau ®©y gäi t¾t l lèp). Tuú theo tõng lo¹i lèp m yªu cÇu phÐp thö t−¬ng øng tr×nh b y trong tiªu chuÈn n y. C¸c phÐp thö ®Òu ®−îc thùc hiÖn trong phßng thÝ nghiÖm víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®−îc kiÓm so¸t, bao gåm: a) thö c−êng lùc ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cÊu tróc lèp xe khi ®©m thñng vïng mÆt lèp; b) thö ®é bÒn ®Ó ®¸nh gi¸ søc chÞu ®ùng cña lèp xe khi ch¹y víi t¶i träng tèi ®a v tèc ®é trung b×nh trªn qu·ng ®−êng d i; c) thö tèc ®é cao ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cña lèp xe ë tèc ®é tèi ®a. ChØ tiªu n y kh«ng ¸p dông cho lèp xe cã vËn tèc nhá h¬n 130 km/giê. d) thö biÕn d¹ng phång do lùc ly t©m b»ng viÖc ®o sù gia t¨ng tèi ®a kÝch th−íc cña lèp do ¶nh h−ëng cña lùc ly t©m trong qu¸ tr×nh lèp ch¹y víi tèc ®é cao. ChØ tiªu n y chØ ¸p dông cho lèp cã vËn tèc kh«ng nhá h¬n 150 km/giê. 2 Tiªu chuÈn viÖn dÉn TCVN 6771 : 2001 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé − Lèp h¬i m«t« v xe m¸y − Yªu cÇu v ph−¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu. 3
 4. TCVN 5721-2 : 2002 3 §Þnh nghÜa 3.1 Bong tanh (bead separation): Sù bong t¸ch gi÷a c¸c th nh phÇn t¹i khu vùc tanh. 3.2 T¸ch líp ®ai (belt separation): Sù bong t¸ch cao su gi÷a c¸c líp ®ai hoÆc gi÷a ®ai víi líp bè. 3.3 Søt hoa (chunking): Sù bong trãc phÇn cao su mÆt lèp (v©n lèp). 3.4 Bong sîi (cord separation): Sù t¸ch rêi líp sîi khái líp cao su liÒn kÒ. 3.5 DËp nøt (cracking): Sù dËp nøt cao su ë mÆt lèp, h«ng lèp hoÆc trong lßng lèp ®Õn líp sîi. 3.6 Bong tÇng cao su trong (innerliner separation): Sù bong t¸ch líp cao su trong khái líp sîi th©n lèp. 3.7 Hë mèi nèi (open splice): Sù hë mèi nèi ë mÆt lèp, h«ng lèp v líp cao su trong ®Õn líp sîi. 3.8 Bong t¸ch líp v¶i/bè (ply separation): Sù bong t¸ch cao su gi÷a c¸c líp v¶i/bè liÒn kÒ. 3.9 Bong h«ng lèp (sidewall separation): Sù bong t¸ch cao su khái líp sîi t¹i vïng h«ng lèp. 3.10 Bong mÆt lèp (tread separation): Sù bong trãc cao su mÆt lèp khái cèt lèp. 3.11 V nh thö (test rim): V nh chuÈn phï hîp víi c¸c qui c¸ch lèp thö nghiÖm. 3.12 Tèc ®é trèng thö (test drum speed): Tèc ®é t¹i mÆt ngo i cña trèng thÐp thö. 3.13 Tèc ®é lèp (tyre speed): Tèc ®é t¹i ®Ønh mÆt lèp. 3.14 Møc t¶i träng tèi ®a (maximum load rating): T¶i träng tèi ®a m lèp cã thÓ t¶i ®−îc ë tèc ®é cao nhÊt. Chó thÝch − Tèc ®é cao nhÊt l tèc ®é t−¬ng øng víi ký hiÖu tèc ®é trªn lèp hoÆc tèc ®é tèi ®a cña lèp do nh s¶n xuÊt qui ®Þnh. 4 ThiÕt bÞ thö 4.1 Trèng thö Trèng l m b»ng thÐp, ®−êng kÝnh 1,7 m ± 1 % hoÆc 2,0 m ± 1 %, cã bÒ mÆt nh½n v chiÒu réng lín h¬n chiÒu réng lèp thö. Trèng sÏ cho t¶i träng (khèi l−îng hoÆc lùc) v tèc ®é cÇn thiÕt ®Ó thö nghiÖm. 4
 5. TCVN 5721-2 : 2002 Bé phËn gia t¶i lªn lèp l hÖ thèng thñy lùc cã cÇn t¶i träng tÜnh hoÆc hÖ thèng t−¬ng ®−¬ng, víi ®é chÝnh x¸c ± 1,5 % cña to n bé thang ®o v tèc ®é cã ®é chÝnh x¸c ± 3 % cña to n bé thang ®o. 4.2 Mòi chäc Mòi chäc b»ng thÐp h×nh trô cã chiÒu d i thÝch hîp, ®Çu mòi chäc h×nh b¸n cÇu, ®−êng kÝnh 8 mm ± 0,6 mm. Bé phËn gia t¶i cña thiÕt bÞ mòi chäc l hÖ thèng thuû lùc hoÆc hÖ thèng t−¬ng ®−¬ng, cã t¶i träng lín nhÊt ®¸p øng yªu cÇu cña phÐp thö víi ®é chÝnh x¸c ± 1 % cña to n bé thang ®o v tèc ®é chäc ®−îc kiÓm so¸t víi ®é chÝnh x¸c ± 3 % cña to n bé thang ®o. 4.3 ¸p kÕ Dông cô cã kh¶ n¨ng ®o Ýt nhÊt 400 kPa víi ®é chÝnh x¸c ± 10 kPa. 4.4 ThiÕt bÞ thö biÕn d¹ng phång do lùc ly t©m Khi thö sù biÕn d¹ng ly t©m cña lèp (xem 5.4), ®é chÝnh x¸c thiÕt bÞ ®o l ±1 % ë to n bé thang ®o. 4.4.1 V nh v mÐp v nh thö ®−îc ®Æt cè ®Þnh trªn mét trôc v ®iÒu chØnh sao cho ®é ®ång t©m kh«ng lÖch qu¸ ± 0,5 mm v ®é lÖch ngang kh«ng qu¸ ± 0,5 mm. 4.4.2 ThiÕt bÞ ph¸t hiÖn (m¸y soi, camera...) cã kh¶ n¨ng hiÓn thÞ sù biÕn d¹ng cña mÆt lèp c¶ khi thiÕt bÞ ngõng ho¹t ®éng v khi thiÕt bÞ ®¹t tèc ®é tèi ®a, v gi¶m ®é vÆn mÐo ë møc thÊp nhÊt, ®¶m b¶o tû lÖ kh«ng ®æi gi÷a ®−êng cong hiÓn thÞ v kÝch th−íc thËt. 5 Ph−¬ng ph¸p thö 5.1 Thö c−êng lùc 5.1.1 ChuÈn bÞ mÉu 5.1.1.1 L¾p lèp v o v nh thö v b¬m ®Õn ¸p suÊt h¬i t−¬ng øng víi t¶i träng tèi ®a. 5.1.1.2 §Ó lèp v v nh ë nhiÖt ®é phßng thö Ýt nhÊt 3 giê tr−íc khi thö. 5.1.2 C¸ch tiÕn h nh 5.1.2.1 §iÒu chØnh ¸p suÊt h¬i cña lèp ®Õn ¸p suÊt x¸c ®Þnh ë 5.1.1.1 tr−íc hoÆc sau khi l¾p lèp v v nh lªn thiÕt bÞ thö. 5
 6. TCVN 5721-2 : 2002 5.1.2.2 §Æt vÞ trÝ ®Çu mòi chäc c ng gÇn ®−êng t©m mÆt lèp c ng tèt, tr¸nh ®Çu mòi chäc ®©m v o phÇn r·nh hoa mÆt lèp. §©m mòi chäc ë vÞ trÝ th¼ng ®øng v vu«ng gãc v o phÇn cao su mÆt lèp víi tèc ®é 50 mm/phót ± 2,5 mm/phót. 5.1.2.3 Ghi l¹i lùc chäc thñng v qu·ng ®−êng ®i cña ®Çu mòi chäc t¹i 5 vÞ trÝ thö chia ®Òu trªn chu vi lèp. Trong tr−êng hîp lèp ®−îc l¾p v o v nh cã ®−êng kÝnh danh nghÜa b»ng 10 hay nhá h¬n th× ®o t¹i 3 vÞ trÝ. 5.1.2.4 Tr−êng hîp mòi chäc ch¹m v nh m lèp ch−a bÞ thñng th× xem nh− ®iÓm thö n y ®¹t yªu cÇu. 5.1.2.5 N¨ng l−îng chäc thñng cho mçi ®iÓm thö, W, ®−îc tÝnh b»ng jun, (trõ nh÷ng ®iÓm ë 5.1.2.4) theo c«ng thøc sau: F×P W= 2000 trong ®ã: F l lùc chäc thñng, tÝnh b»ng niut¬n; P l kho¶ng c¸ch ®i cña mòi chäc, tÝnh b»ng milimÐt. 5.1.2.6 Gi¸ trÞ n¨ng l−îng chäc thñng cña lèp l gi¸ trÞ trung b×nh cña n¨ng l−îng chäc thñng t¹i c¸c ®iÓm thö. 5.1.2.7 Khi sö dông thiÕt bÞ cã thÓ tù ®éng ®o ®−îc gi¸ trÞ n¨ng l−îng chäc thñng th× qu¸ tr×nh thö cã thÓ dõng l¹i ngay sau khi ®¹t ®−îc gi¸ trÞ quy ®Þnh. 5.1.2.8 Trong tr−êng hîp lèp kh«ng s¨m (tubeless), cã thÓ sö dông ph−¬ng tiÖn thö sao cho ®¶m b¶o duy tr× ¸p suÊt b¬m h¬i trong suèt qu¸ tr×nh thö. 5.2 Thö ®é bÒn 5.2.1 ChuÈn bÞ mÉu 5.2.1.1 L¾p lèp v o v nh thö v b¬m ®Õn ¸p suÊt h¬i t−¬ng øng víi t¶i träng tèi ®a. 5.2.1.2 Gi÷ lèp v nh thö ë nhiÖt ®é kh«ng thÊp h¬n 35 oC, trong Ýt nhÊt 3 giê. 5.2.2 C¸ch tiÕn h nh 5.2.2.1 §iÒu chØnh ¸p suÊt h¬i cña lèp ®Õn ¸p suÊt x¸c ®Þnh ë 5.2.1.1 ngay tr−íc khi thö. 6
 7. TCVN 5721-2 : 2002 5.2.2.2 L¾p lèp v v nh lªn trôc thö v Ðp s¸t lèp v o bÒ mÆt trèng. 5.2.2.3 NhiÖt ®é m«i tr−êng thö, t¹i vÞ trÝ c¸ch lèp tõ 150 mm ®Õn 1000 mm, ph¶i ®¹t tèi thiÓu l 35 oC v gi÷ nhiÖt ®é trªn trong suèt qu¸ tr×nh thö. 5.2.2.4 Cho lèp ch¹y liªn tôc víi vËn tèc 80 km/giê hoÆc cao h¬n, trong ®iÒu kiÖn thö qui ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 - §iÒu kiÖn thö ®é bÒn C¸c giai ®o¹n thö Kho¶ng thêi gian, giê, T¶i träng thö, kh«ng nhá h¬n kh«ng nhá h¬n 1 4 100 % t¶i träng tèi ®a 2 6 108 % t¶i träng tèi ®a 3 24 117 % t¶i träng tèi ®a 5.2.2.5 Trong suèt qu¸ tr×nh thö, kh«ng ®−îc ®iÒu chØnh ¸p suÊt h¬i v gi÷ t¶i träng æn ®Þnh ë mçi giai ®o¹n thö. 5.3 Thö tèc ®é cao 5.3.1 ChuÈn bÞ mÉu 5.3.1.1 L¾p lèp v o v nh thö v b¬m h¬i ®Õn ¸p suÊt x¸c ®Þnh trong b¶ng 2. Khi cã yªu cÇu cña nh s¶n xuÊt (nªu râ lý do), lèp ®−îc b¬m ®Õn ¸p suÊt h¬i t−¬ng øng. B¶ng 2 - ¸p suÊt h¬i cho thö tèc ®é cao 1) Lo¹i lèp Ký hiÖu vËn tèc ¸p suÊt h¬i, kPa Tõ M ®Õn P 250 Q, R, S 300 SV T, U, H, V 350 W 320 2) Tõ M ®Õn P 330 EV Tõ Q ®Õn H 390 Chó thÝch: 1) Ký hiÖu vËn tèc theo TCVN 6771 : 2001 2) KÓ c¶ c¸c lo¹i lèp gia c−êng. 7
 8. TCVN 5721-2 : 2002 5.3.1.2 Gi÷ lèp ë nhiÖt ®é phßng Ýt nhÊt trong 3 giê. 5.3.2 C¸ch tiÕn h nh 5.3.2.1 §iÒu chØnh ¸p suÊt h¬i cña lèp ®Õn ¸p suÊt x¸c ®Þnh ë 5.3.1.1. 5.3.2.2 L¾p lèp v o trôc thö v Ðp s¸t lèp v o bÒ mÆt trèng. 5.3.2.3 §Æt t¶i träng t−¬ng ®−¬ng 65 % t¶i träng tèi ®a cña lèp lªn trôc thö. Trong tr−êng hîp lèp ®−îc thiÕt kÕ cho xe cã t¶i träng lín, vÝ dô lèp xe cã ®−êng kÝnh danh nghÜa tõ 15 trë lªn v cã chØ sè t¶i träng (LI) tõ 65 trë lªn cña lo¹i t¶i träng gia c−êng/®Æc biÖt th× t¶i träng ®¹t sÏ l 75 % t¶i träng tèi ®a. Chó thÝch − Tuú theo ký hiÖu tèc ®é trªn lèp, kh¶ n¨ng chÞu t¶i ë tèc ®é tèi ®a sÏ ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: a) Trong tr−êng hîp ký hiÖu tèc ®é l H hay nhá h¬n, kh¶ n¨ng chÞu t¶i l 100 % gi¸ trÞ chØ sè t¶i träng (LI); b) Trong tr−êng hîp ký hiÖu tèc ®é l V, kh¶ n¨ng chÞu t¶i l 85 % gi¸ trÞ chØ sè t¶i träng (LI); c) Trong tr−êng hîp ký hiÖu tèc ®é l W, kh¶ n¨ng chÞu t¶i l 75 % gi¸ trÞ chØ sè t¶i träng (LI). Phô lôc B cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ thö tèc ®é cao. 5.3.2.4 Trong suèt qu¸ tr×nh thö, kh«ng ®−îc ®iÒu chØnh ¸p suÊt h¬i v t¶i träng thö ®−îc gi÷ kh«ng ®æi. 5.3.2.5 Trong suèt qu¸ tr×nh thö, nhiÖt ®é m«i tr−êng thö ®−îc duy tr× tõ 20 o C ®Õn 30 oC, tuy nhiªn cã thÓ thö ë nhiÖt ®é cao h¬n nÕu ®−îc nh s¶n xuÊt chÊp thuËn. 5.3.2.6 Tuú thuéc v o ký hiÖu tèc ®é cña lèp v ®−êng kÝnh trèng, tiÕn h nh thö liªn tôc nh− sau: a) Tèc ®é thö ban ®Çu ®−îc x¸c ®Þnh theo ký hiÖu tèc ®é cña lèp: – nhá h¬n 40 km/giê trªn trèng cã ®−êng kÝnh 1,7 m ± 1 %, hoÆc – nhá h¬n 30 km/giê trªn trèng cã ®−êng kÝnh 2,0 m ± 1 %. b) T¨ng tèc ®é ®Òu ®Æn ®Ó ®¹t tíi tèc ®é thö ban ®Çu sau 20 phót kÓ tõ lóc b¾t ®Çu. c) VËn h nh thiÕt bÞ thö víi tèc ®é trèng thö ë tèc ®é thö ban ®Çu trong 10 phót, sau ®ã – tèc ®é ban ®Çu céng thªm 10 km/giê trong 10 phót; – tèc ®é ban ®Çu céng thªm 20 km/giê trong 10 phót; – tèc ®é ban ®Çu céng thªm 30 km/giê trong 10 phót. 8
 9. TCVN 5721-2 : 2002 5.4 Thö biÕn d¹ng phång do lùc ly t©m 5.4.1 ChuÈn bÞ mÉu 5.4.1.1 L¾p lèp v o v nh thö v b¬m h¬i ®Õn ¸p suÊt x¸c ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 3 - ¸p suÊt h¬i cho thö ly t©m Ký hiÖu vËn tèc ¸p suÊt h¬i, kPa P 225 Tõ Q ®Õn S 250 Tõ T ®Õn H 280 Trªn V 290 5.4.1.2 §Ó lèp v v nh thö ë nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm trong Ýt nhÊt 3 giê. 5.4.2 C¸ch tiÕn h nh 5.4.2.1 §iÒu chØnh ¸p suÊt h¬i cña lèp ®Õn gi¸ trÞ theo 5.4.1.1. 5.4.2.2 L¾p lèp v v nh v o trôc thö, ®¶m b¶o c¶ côm cã thÓ quay tù do. 5.4.2.3 §Æt thiÕt bÞ ph¸t hiÖn vu«ng gãc víi chiÒu quay cña lèp. 5.4.2.4 T¨ng tèc ®é lèp ®¹t ®Õn tèc ®é tèi ®a trong vßng 5 phót kÓ tõ lóc b¾t ®Çu. Lèp cã thÓ quay trßn do chuyÓn ®éng cña trôc quay hoÆc do lèp ®−îc ®Æt lªn trèng thö (xem 4.1). 5.4.2.5 Quay lèp ë tèc ®é tèi ®a ± 2 % Ýt nhÊt trong 5 phót v ®o kÝch th−íc cña lèp trong khi lèp vÉn quay. 5.4.2.6 NhiÖt ®é m«i tr−êng thö lèp ph¶i duy tr× tõ 20 o C ®Õn 30 oC, tuy nhiªn cã thÓ thö ë nhiÖt ®é cao h¬n nÕu ®−îc nh s¶n xuÊt chÊp thuËn. 6 Yªu cÇu 6.1 Lèp thö ChuÈn bÞ 3 mÉu lèp cïng lo¹i v thö tõng lèp ë c¸c ®iÒu kiÖn phï hîp víi ph−¬ng ph¸p thö nh− ¸p suÊt h¬i, t¶i träng, tèc ®é v tháa m·n nh÷ng yªu cÇu trong ®iÒu 6.2 ®Õn 6.5: 9
 10. TCVN 5721-2 : 2002 a) lèp thø nhÊt thö c−êng lùc; b) lèp thø hai thö ®é bÒn; c) lèp thø ba thö tèc ®é cao v thö biÕn d¹ng phång do lùc ly t©m. 6.2 Thö c−êng lùc 6.2.1 Mçi mÉu thö ph¶i ®¸p øng tèi thiÓu c¸c yªu cÇu vÒ n¨ng l−îng chäc thñng qui ®Þnh ë b¶ng 4, khi thö theo 5.1. B¶ng 4 - N¨ng l−îng chäc thñng tèi thiÓu Lo¹i lèp N¨ng l−îng chäc thñng tèi thiÓu, J LV ( nhÑ) 17 SV ( tiªu chuÈn) 34 EV (gia c−êng/®Æc biÖt) 45 6.2.2 §èi víi lèp xe cã chiÒu réng mÆt c¾t thiÕt kÕ nhá h¬n 62 mm, gi¸ trÞ n¨ng l−îng chäc thñng tèi thiÓu gi¶m ®i 15 % so víi gi¸ trÞ trong b¶ng 4. 6.3 Thö ®é bÒn 6.3.1 Sö dông mét chiÕc v nh v van kh«ng bÞ mãp v kÝn khÝ ®Ó thö ®é bÒn cña lèp theo 5.2. Sau khi thö, lèp kh«ng thÓ hiÖn nh÷ng khuyÕt tËt tr«ng thÊy nh− bÞ ph©n t¸ch mÆt lèp, líp bè, sîi, líp ®ai hoÆc bong tanh, søt hoa, hë mèi nèi, dËp nøt hay ®øt sîi. 6.3.2 NÕu ¸p suÊt h¬i cuèi cïng ®o ®−îc ngay sau khi thö nhá h¬n ¸p suÊt h¬i ban ®Çu th× viÖc thö ph¶i tiÕn h nh l¹i víi lèp kh¸c. 6.4 Thö tèc ®é cao 6.4.1 Sö dông mét chiÕc v nh v van kh«ng bÞ mãp v kÝn khÝ ®Ó thö tèc ®é cao theo ®iÒu 5.3. Sau khi thö, lèp kh«ng cã biÓu hiÖn khuyÕt tËt tr«ng thÊy nh− lèp kh«ng bÞ ph©n t¸ch mÆt lèp, líp bè, sîi, líp ®ai hoÆc bong tanh, søt hoa, hë mèi nèi, dËp nøt hay ®øt sîi. 6.4.2 NÕu ¸p suÊt h¬i ®o ®−îc ngay sau khi thö nhá h¬n ¸p suÊt h¬i ban ®Çu th× viÖc thö sÏ tiÕn h nh l¹i víi lèp kh¸c. 10
 11. TCVN 5721-2 : 2002 6.5 Thö biÕn d¹ng phång do lùc ly t©m. 6.5.1 Lèp thö l nh÷ng lèp ®· ®¹t yªu cÇu sau khi thö tèc ®é cao (6.4) hoÆc nÕu dïng lèp míi s¶n xuÊt ®Ó thö th× lèp ph¶i ®−îc ch¹y r tr−íc mét c¸ch ®Çy ®ñ. 6.5.2 Sù gia t¨ng kÝch th−íc cña lèp ë tèc ®é tèi ®a kh«ng v−ît qu¸ ®−êng cong x¸c ®Þnh ë phô lôc A. 7 KÝch th−íc KÝch th−íc cña lèp ®−îc qui ®Þnh theo TCVN 6771 : 2001. 8 Ngo¹i quan Lèp ph¶i c©n xøng vÒ h×nh d¹ng v ®é d y h«ng lèp, kh«ng cã vÕt bÈn ®¸ng kÓ, kh«ng cã khuyÕt tËt g©y h¹i cho qu¸ tr×nh sö dông nh− vÕt r¹n, phång, nøt g·y, thiÕu cao su v cã t¹p chÊt. 9 Ký hiÖu 9.1 Qui ®Þnh chung Lèp ®−îc ghi ký hiÖu theo néi dung c¸c ®iÒu 9.2 v 9.3, b»ng c¸ch kh¾c trªn khu«n kim lo¹i. 9.2 V¹ch b¸o ®é mßn mÆt lèp 9.2.1 V¹ch b¸o ®é mßn mÆt lèp cã chiÒu cao 0,8 mm kÓ tõ ®¸y ®−êng r·nh hoa lèp. 9.2.2 Víi nh÷ng lèp ch¹y trªn tuyÕt th× v¹ch b¸o ®é m i mßn ®−îc ®Æt ë vÞ trÝ 1/2 ®é cao hoa lèp tÝnh tõ r·nh. 9.3 Ký hiÖu trªn h«ng lèp Bao gåm: − tªn, tªn viÕt t¾t hoÆc ký/nh·n hiÖu cña nh s¶n xuÊt; − m· sè s¶n xuÊt; − qui c¸ch lèp (theo TCVN 6771 : 2001); − ký hiÖu chØ lo¹i lèp: 11
 12. TCVN 5721-2 : 2002 a) "RADIAL" - lèp xe cã bè thÐp; b) "TUBELESS" - lèp kh«ng sö dông s¨m; c) "SNOW", "M+S" hay c¸c ký tù thÝch hîp ®Ó chØ lèp cã thÓ ch¹y trªn tuyÕt. 10 Ghi nh n, bao gãi Lèp ph¶i cã nh·n ghi râ: – tªn nh s¶n xuÊt, ký/nh·n hiÖu h ng hãa; – ®Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt; – tªn s¶n phÈm; – qui c¸ch lèp; – h−íng dÉn sö dông; 11 VËn chuyÓn v b¶o qu¶n Lèp ®−îc vËn chuyÓn trªn ph−¬ng tiÖn cã m¸i che m−a, n¾ng v b¶o qu¶n trong kho cã m¸i che, tho¸ng khÝ. 12
 13. TCVN 5721-2 : 2002 Phô lôc A (qui ®Þnh) §−êng cong ngo i cña lèp thö sù biÕn d¹ng phång do lùc ly t©m §−êng trôc ChiÒu cao mÆt c¾t lèp, Hdyn ChiÒu réng v nh, A §−êng kÝnh v nh, Dr ChiÒu réng chung, W Chó thÝch − Trôc Y vu«ng gãc víi trôc X v trôc b¸nh xe. H×nh A.1 − §−êng cong ngo i cña lèp thö sù biÕn d¹ng phång do lùc ly t©m 13
 14. TCVN 5721-2 : 2002 Phô lôc B (tham kh¶o) §iÒu kiÖn thö tèc ®é cao ¸p dông cho lèp cã vËn tèc lín h¬n 240 km/giê B.1 Phô lôc n y chØ ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thö ®èi víi lèp cã ký hiÖu vËn tèc V hoÆc Z thuéc lo¹i tèc ®é cao, l nh÷ng lèp cã kÝch th−íc danh nghÜa (vÝ dô: 130/60VR16, 130/60VB16, 130/60ZB16) trong sè c¸c lo¹i lèp cã vËn tèc tèi ®a lín h¬n 240 km/giê. B.1.1 ViÖc kiÓm tra tèc ®é cao lÇn thø nhÊt ®−îc tiÕn h nh ë ®iÒu kiÖn qui ®Þnh trong ®iÒu 5.3 cña tiªu chuÈn. – Lèp cã ký hiÖu vËn tèc l V (vÝ dô: 130/60V16, 130/60VR16, 130/60VB16) sÏ ®−îc xem nh− ký hiÖu vËn tèc l V. – Lèp cã ký hiÖu vËn tèc l Z (vÝ dô: 130/60ZR6, 130/60ZB16) ®−îc xem nh− ký hiÖu vËn tèc l W. B.1.2 ViÖc kiÓm tra tèc ®é lÇn thø hai sÏ ®−îc thùc hiÖn trªn lèp thø hai cña cïng lo¹i lèp phï hîp víi 5.3 theo tr×nh tù sau: a) t¶i träng thö l 65% kh¶ n¨ng chÞu t¶i ë tèc ®é tèi ®a x¸c ®Þnh bëi nh s¶n xuÊt; b) t¨ng vËn tèc thiÕt bÞ ®Òu ®Æn ®Ó ®¹t tèc ®é thö ban ®Çu (phô lôc B, b¶ng1) trong phót 20 kÓ tõ lóc b¾t ®Çu; c) t¨ng vËn tèc thiÕt bÞ ®Òu ®Æn ®Ó ®¹t tèc ®é tèi ®a (qui ®Þnh bëi nh s¶n xuÊt), ë phót thø 10 kÓ tõ khi ®¹t tèc ®é ban ®Çu; d) thao t¸c thiÕt bÞ ë tèc ®é tèi ®a trong 5 phót. B¶ng B.1 – VËn tèc thö ban ®Çu §¬n vÞ tÝnh b»ng km/giê §−êng kÝnh trèng thö V/VB/VR ZB/ZR 1,7 m ± 1% 200 230 2,0 m ± 1% 210 240 B.2 Tèc ®é tèi ®a cña lèp l tèc ®é do nh s¶n xuÊt qui ®Þnh v cã thÓ ®−îc ®−îc ®¸nh dÊu râ r ng trªn phÇn h«ng lèp (vÝ dô: V 260 tøc l vËn tèc tèi ®a l 260 km/giê). ________________________ 14
Đồng bộ tài khoản