TCVN 5729 1997

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
242
lượt xem
97
download

TCVN 5729 1997

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5729 1997: Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc thiết kế mới đường ô tô cao tốc ngoài đô thị (gọi tắt là đường cao tốc). Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho việc thiết kế cải tạo, nâng cấp các loại đường ô tô thành đường cao tốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5729 1997

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  §−êng « t« cao tèc - Yªu cÇu thiÕt kÕ Freeway/expressway - Specification for design 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ®−îc ¸p dông cho viÖc thiÕt kÕ míi ®−êng « t« cao tèc ngoμi ®« thÞ (gäi t¾t lμ ®−êng cao tèc). Tiªu chuÈn nμy còng ¸p dông cho viÖc thiÕt kÕ c¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c lo¹i ®−êng « t« thμnh ®−êng cao tèc. 2. Tiªu chuÈn vμ tμi liÖu trÝch dÉn §iÒu lÖ qu¶n lÝ ®−êng bé, NghÞ ®Þnh 203/H§BT ngμy 21 th¸ng 12 n¨m 1982. TCVN 4054* §−êng « t« - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4447* C«ng t¸c ®Êt - Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu. TCVN 2737 : 1990 T¶i träng vμ t¸c ®éng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4527 : 1988 HÇm ®−êng s¾t vμ hÇm ®−êng « t« - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5576 : 1991 HÖ thèng cÊp tho¸t n−íc - Quy ph¹m qu¶n lÝ kÜ thuËt 22 TCN 26 §iÒu lÖ b¸o hiÖu ®−êng bé 22 TCN 221 : 1993 Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®−êng mÒm 22 TCN 65 : 1984 Quy tr×nh thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®é nh¸m mÆt ®−êng b»ng ph−¬ng ph¸p r¾c c¸t. 3. Quy ®Þnh chung 3.1. §Þnh nghÜa ThuËt ng÷ ®−êng « t« cao tèc sö dông trong tiªu chuÈn nμy ®−îc hiÓu nh− sau : §−êng cao tèc lμ lo¹i ®−êng chuyªn dïng cho « t« ch¹y víi c¸c ®Æc ®iÓm sau : t¸ch riªng hai chiÒu (mçi chiÒu tèi thiÓu ph¶i cã 2 lμn xe) ; mçi chiÒu ®Òu cã bè trÝ lμn dõng xe khÈn cÊp ; trªn ®−êng cã bè trÝ ®Çy ®ñ c¸c lo¹i trang thiÕt bÞ, c¸c c¬ së phôc vô cho viÖc b¶o ®¶m giao th«ng liªn tôc, tiÖn nghi vμ chØ cho xe ra, vμo, ë c¸c ®iÓm nhÊt ®Þnh. 3.2. Ph©n lo¹i vμ ph©n cÊp §−êng cao tèc ®−îc chia thμnh c¸c lo¹i vμ cÊp sau : 3.2.1. Lo¹i ®−êng Theo thiÕt kÕ nót giao, ®−êng cao tèc ®−îc ph©n thμnh 2 lo¹i : - §−êng cao tèc lo¹i A (Freeway) : ph¶i bè trÝ nót giao kh¸c møc ë tÊt c¶ c¸c chç ra, vμo ®−êng cao tèc, ë mäi chç ®−êng cao tèc nót giao víi ®−êng s¾t, ®−êng èng vμ c¸c lo¹i ®−êng kh¸c (kÓ c¶ ®−êng d©n sinh) ; - §−êng cao tèc lo¹i B (Expressway) : cho phÐp bè trÝ nót giao b»ng ë mét sè chç nãi trªn (trõ chç giao víi ®−êng s¾t, ®−êng èng) nÕu l−îng giao th«ng c¾t qua ®−êng cao tèc nhá vμ vèn ®Çu t− bÞ h¹n chÕ ; tuy nhiªn, t¹i c¸c chç bè trÝ giao b»ng nμy ph¶i thiÕt kÕ c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o −u tiªn cho giao th«ng trªn ®−êng cao tèc vμ ®¶m b¶o an toμn giao th«ng t¹i chç giao nhau. 3.2.2. CÊp ®−êng Theo tèc ®é tÝnh to¸n, ®−êng cao tèc ®−îc ph©n lμm 4 cÊp : - CÊp 60 cã tèc ®é tÝnh to¸n lμ 60km/h ; - CÊp 80 cã tèc ®é tÝnh to¸n lμ 80km/h ; - CÊp 100 cã tèc ®é tÝnh to¸n lμ 100km/h ; - CÊp 120 cã tèc ®é tÝnh to¸n lμ 120km/h. §−êng cao tèc lo¹i A chØ ®−îc ¸p dông c¸c cÊp 80, 100 vμ 120 ; trong ®ã cÊp 80 chØ ¸p dông ë ®Þa h×nh khã kh¨n nói, ®åi cao vμ ë nh÷ng vïng cã h¹n chÕ kh¸c, cÊp 100 ¸p dông cho vïng ®åi vμ cÊp 120 cho vïng ®ång b»ng.   Page 1 
 2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  §−êng cao tèc lo¹i B chØ ®−îc ¸p dông cho c¸c cÊp 60, 80 vμ 100 ; trong ®ã cÊp 60 chØ ¸p dông ®èi víi ®Þa h×nh khã kh¨n (nói hoÆc ®åi cao...), cÊp 80 cho vïng ®åi vμ cÊp 100 cho vïng ®ång b»ng. 3.3. Mäi yªu cÇu thiÕt kÕ ®èi víi ®−êng cao tèc lo¹i A vμ lo¹i B ®Òu nh− nhau vμ ®Òu ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, kÓ c¶ ®èi víi chç ra, vμo ®−êng cao tèc ; lo¹i trõ yªu cÇu kh¸c nhau vÒ bè trÝ nót giao nhau ë ®iÒu 3.2.2. Khi thiÕt kÕ nót giao kh¸c møc hoÆc nót giao b»ng (ë mét sè chç trªn ®−êng cao tèc lo¹i B) cßn ph¶i c¨n cø vμo c¸c quy ®Þnh vÒ thiÕt kÕ nót giao nhau hiÖn hμnh. 3.4. Khi thiÕt kÕ ®−êng cao tèc lo¹i B, ë c¸c vÞ trÝ bè trÝ chç giao b»ng th× ®ång thêi ph¶i thiÕt kÕ dù kiÕn tr−íc nót giao kh¸c møc t¹i ®ã trong t−¬ng lai nh»m sao cho : - Kh«ng ph¶i c¶i t¹o l¹i tuyÕn ®−êng cao tèc ®· x©y dùng khi bè trÝ nót giao kh¸c møc thay thÕ chç giao b»ng, ®ång thêi lîi dông ®−îc tèi ®a c¸c tuyÕn ®−êng giao ®· x©y dùng ; - X¸c ®Þnh ®−îc ph¹m vi ®Êt dù tr÷ dμnh cho viÖc bè trÝ nót giao kh¸c møc thay thÕ. 3.5. Tr−êng hîp thiÕt kÕ c¶i t¹o mét tuyÕn ®−êng cò thμnh ®−êng cao tèc, tuy vÉn ph¶i cè g¾ng tËn dông c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã nh−ng ph¶i b¾t buéc tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy. Chó thÝch : Trong tr−êng hîp chÊt l−îng vÒ tuyÕn vμ c«ng tr×nh cña ®−êng cò qu¸ thÊp th× nªn thiÕt kÕ ®−êng cao tèc hoμn toμn míi vμ biÕn ®−êng cò thμnh mét ®−êng phôc vô giao th«ng ®Þa ph−¬ng, hoÆc ®−êng gom phôc vô d©n sinh ®i c¹nh ®−êng cao tèc. 3.6. TuyÕn ®−êng cao tèc ph¶i ®i ngoμi ph¹m vi quy ho¹ch vμ phï hîp víi quy ho¹ch c¸c ®« thÞ trong t−¬ng lai (trõ tr−êng hîp ph¶i dïng gi¶i ph¸p v−ît qua ®« thÞ b»ng cÇu lao) vμ khi thiÕt kÕ nhÊt ®Þnh ph¶i ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p ®¶m b¶o mèi liªn hÖ giao th«ng gi÷a ®« thÞ víi ®−êng cao tèc (kÓ c¶ gi¶i ph¸p gom l−îng giao th«ng nμy vÒ c¸c chç ra, vμo ®· ®−îc bè trÝ trªn ®−êng cao tèc). Ngoμi ra còng ph¶i ®Ò cËp ®Çy ®ñ ®Õn c¸c gi¶i ph¸p b¶o ®¶m m«i tr−êng tù nhiªn vμ m«i tr−êng x· héi, kh«ng ®Ó ¶nh h−ëng ®Õn s¶n xuÊt vμ sinh ho¹t cña d©n c− hai bªn ®−êng cao tèc, trong ®ã ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn c¸c gi¶i ph¸p ®¶m b¶o sù ®i l¹i b×nh th−êng vμ thuËn tiÖn ®èi víi nh÷ng khu vùc vèn tr−íc ®ã thuéc mét vïng d©n c−, nay bÞ ®−êng cao tèc chia c¾t thμnh hai phÝa. 3.7. Trong giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t− mét dù ¸n x©y dùng ®−êng cao tèc, nhÊt lμ khi lËp hå s¬ nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vμ nghiªn cøu kh¶ thi, cÇn lËp c¸c luËn chøng ®èi víi c¸c néi dung thiÕt kÕ d−íi ®©y : 3.7.1. LuËn chøng x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm khèng chÕ ®Ó h×nh thμnh c¸c ph−¬ng ¸n tuyÕn ®−êng cao tèc ; so s¸nh chän ph−¬ng ¸n vμ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, tμi chÝnh cña ph−¬ng ¸n chän. 3.7.2. LuËn chøng x¸c ®Þnh sè lμn xe (khi cÇn nhiÒu h¬n hai lμn cho mét chiÒu) trªn c¬ së tÝnh to¸n n¨ng lùc th«ng hμnh víi møc phôc vô t−¬ng øng ; luËn chøng sù cÇn thiÕt vμ hiÖu qu¶ cña viÖc lμm thªm lμn xe leo dèc cho c¸c xe chËm. 3.7.3. LuËn chøng sù cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ c¸c phÇn xe ch¹y cho mçi chiÒu ë cao ®é kh¸c nhau ®Ó gi¶m bít khèi l−îng c«ng tr×nh nÒn ®−êng (tr−êng hîp ®−êng cao tèc ®i trªn s−ên nói, ®åi hoÆc tr−êng hîp lîi dông viÖc c¶i t¹o mét ®−êng cò hai lμn xe lμm mét bªn phÇn xe ch¹y cña ®−êng cao tèc míi). 3.7.4. LuËn chøng x¸c ®Þnh c¸c chç ra, vμo ®−êng cao tèc, luËn chøng chän lo¹i vμ so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n bè trÝ chç giao nhau trªn ®−êng cao tèc.   Page 2 
 3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  3.7.5. So s¸nh ph−¬ng ¸n vμ luËn chøng x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m thu phÝ. 3.8. §−êng cao tèc ph¶i ®−îc thiÕt kÕ víi thêi gian tÝnh to¸n dù b¸o giao th«ng lμ 20 n¨m kÓ tõ n¨m ®Çu tiªn ®−a ®−êng vμo sö dông vμ ph¶i dùa trªn c¬ së quy ho¹ch m¹ng l−íi giao th«ng ®−êng s¾t, thuû, bé, hμng kh«ng, ®−êng èng, c¶ tr−íc m¾t vμ trong t−¬ng lai sao cho tuyÕn ®−êng cao tèc thiÕt kÕ cã thÓ ph¸t huy t¸c dông tèi ®a trong m¹ng l−íi chung. Ngoμi ra, vÉn ph¶i chó ý ®Õn viÖc dù tr÷ ®Êt dμnh cho viÖc më réng phÇn xe ch¹y, më réng ph¹m vi c¸c nót giao nhau trong t−¬ng lai xa h¬n. 3.9. Tuy ph¶i xÐt ®Õn t−¬ng lai xa, nh−ng do quy m« ®Çu t− lμm ®−êng cao tèc lín, nªn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu chuÈn bÞ dù ¸n ®−êng cao tèc vÉn lu©n ph¶i xÐt ®Õn c¸c ph−¬ng ¸n ph©n k× ®Çu t− vμ ph©n tÝch, so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n nμy trªn c¬ së ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶, lîi Ých quy vÒ cïng mét ®iÒu kiÖn. Trong tr−êng hîp xÐt ®Õn c¸c ph−¬ng ¸n ph©n k× ®Çu t− th× nhÊt thiÕt vÉn ph¶i lμm thiÕt kÕ tæng thÓ hoμn chØnh cho t−¬ng lai ®Ó b¶o ®¶m lîi dông ®−îc ®Çy ®ñ c¸c phÇn c«ng tr×nh ®· ®−îc ph©n k× lμm tr−íc, ®ång thêi b¶o ®¶m thiÕt kÕ ph©n k× t¹o ®−îc mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc x©y dùng ë giai ®o¹n sau. 3.10. §èi víi ®−êng cao tèc cÇn ph¶i ®Æc biÖt chó träng viÖc thiÕt kÕ phèi hîp kh«ng gian c¸c yÕu tè tuyÕn ®Ó ®¶m b¶o t¹o c¶m gi¸c an toμn, thuËn lîi, ®Òu ®Æn, liªn tôc vμ dÉn d¾t h−íng tuyÕn mét c¸ch râ rμng vÒ mÆt thÞ gi¸c vμ t©m sinh lÝ cho ng−êi sö dông, ®ång thêi ph¶i chó träng ®¶m b¶o ®−êng phèi hîp tèt víi c¶nh quan vμ m«i tr−êng däc tuyÕn b»ng c¸ch lîi dông viÖc bè trÝ c©y xanh hoÆc c¸c trang thiÕt bÞ, c¸c c«ng tr×nh hai bªn ®−êng, võa t« ®iÓm thªm vμ võa lo¹i trõ c¸c nguyªn nh©n ph¸ ho¹i c¶nh quan tù nhiªn do viÖc x©y dùng ®−êng cao tèc t¹o ra. §Ó kiÓm tra vμ ®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p phèi hîp, khi thiÕt kÕ ph¶i dùng h×nh ¶nh phèi c¶nh hoÆc m« h×nh ba chiÒu cña c¸c ®o¹n ®−êng cã c¸c yªu cÇu nãi trªn. 4. C¸c c¨n cø thiÕt kÕ ®−êng cao tèc 4.1. Lo¹i xe cho ch¹y trªn ®−êng cao tèc lμ tÊt c¶ c¸c lo¹i « t« cho phÐp ch¹y trªn m¹ng l−íi ®−êng c«ng céng ; kÝch th−íc lo¹i xe thiÕt kÕ ¸p dông cho ®−êng cao tèc còng lμ kÝch th−íc ®−îc quy ®Þnh trong TCVN 4054 §−êng « t« - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ lμm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh tiªu chuÈn kÜ thuËt ®èi víi c¸c yÕu tè h×nh häc còng nh− giíi h¹n tÜnh kh«ng trªn ®−êng cao tèc. Ngoμi « t«, trªn ®−êng cao tèc chØ cho phÐp c¸c lo¹i xe m«t« cã dung tÝch xi lanh tõ 70cm3 trë lªn vμ kh«ng cho phÐp tÊt c¶ c¸c ph−¬ng tiÖn ®i l¹i kh¸c. 4.2. Quy t¾c tæ chøc giao th«ng trªn ®−êng cao tèc 4.2.1. Xe ch¹y ®óng lμn ; viÖc v−ît xe chØ thùc hiÖn ë lμn tr¸i ; lμn xe phô leo dèc (nÕu cã) chØ dμnh cho xe ch¹y chËm vμ xe nÆng ; xe ra khái ®−êng cao tèc ph¶i ch¹y trªn lμn t¸ch dßng vμ gi¶m tèc ; xe vμo ph¶i ch¹y trªn lμn t¨ng tèc chê nhËp dßng. 4.2.2. Xe ch¹y trªn ®−êng cao tèc kh«ng ®−îc dõng xe (trõ tr−êng hîp dõng khÈn cÊp ph¶i dõng ë lÒ). 4.2.3. Xe muèn chuyÓn h−íng ch¹y ng−îc l¹i th× ph¶i ®Õn c¸c nót giao phÝa tr−íc hoÆc c¸c chç quy ®Þnh ë ®iÒu 7.4.3. ®Ó quy ®Çu (c¸c ®o¹n trèng trªn d¶i ph©n c¸ch chØ ®Ó dù phßng). Khi thiÕt kÕ c¸c yÕu tè h×nh häc, thiÕt kÕ dÉn ®−êng, thiÕt kÕ b¸o hiÖu ph¶i tu©n theo vμ b¶o ®¶m thùc hiÖn ®−îc c¸c quy t¾c nãi trªn. 4.3. Trõ c¸c tr−êng hîp cã yªu cÇu ®Æc biÖt, chØ nªn xÐt ®Õn x©y dùng ®−êng cao tèc lo¹i A khi l−u l−îng xe tÝnh to¸n trong kho¶ng tõ 10.000 xe/ngμy ®ªm ®Õn 15.000 xe/ngμy ®ªm cho mçi chiÒu vμ   Page 3 
 4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  xÐt ®Õn viÖc x©y dùng ®−êng cao tèc lo¹i B khi l−u l−îng xe trong kho¶ng tõ 5.000 xe/ngμy ®ªm ®Õn 10.000 xe/ngμy ®ªm cho mçi chiÒu. ë ®©y kh«ng ®−îc hiÓu r»ng cø v−ît qua l−u l−îng xe tÝnh to¸n nãi trªn lμ ®ñ c¬ së ®Ó quyÕt ®Þnh duyÖt lμm ®−êng cao tèc ; trÞ sè nμy chØ mang tÝnh h−íng dÉn vμ bÊt k× tr−êng hîp chuÈn bÞ ®Çu t− x©y dùng ®−êng cao tèc nμo (dï l−u l−îng xe tÝnh to¸n lín bao nhiªu) còng vÉn ph¶i cã luËn chøng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, tμi chÝnh cã xÐt ®Õn c¸c yªu cÇu chÝnh trÞ, quèc phßng, v¨n ho¸, x· héi vμ liªn hÖ, giao l−u quèc tÕ ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc x©y dùng ®−êng cao tèc. L−u l−îng xe tÝnh to¸n ë ®©y ®−îc hiÓu lμ l−u l−îng ngμy ®ªm trung b×nh n¨m cña c¸c lo¹i xe ®−îc phÐp ch¹y trªn ®−êng cao tèc quy ®æi vÒ xe con ë n¨m tÝnh to¸n t−¬ng øng víi thêi gian tÝnh to¸n nãi ë ®iÒu 3.8. C¸c hÖ sè quy ®æi vÒ xe con ®−îc ¸p dông theo TCVN 4054 §−êng « t« - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. 4.4. Trªn mét tuyÕn ®−êng cao tèc cã thÓ cã nh÷ng ®o¹n ¸p dông cÊp kh¸c nhau, nh−ng c¸c ®o¹n nμy ph¶i dμi tõ 10km trë lªn vμ tèc ®é tÝnh to¸n cña hai ®o¹n liªn tiÕp kh«ng ®−îc chªnh nhau qu¸ 20km/h. NÕu qu¸ mét cÊp (20km/h) th× ph¶i cã ®o¹n qu¸ ®é dμi Ýt nhÊt 2km theo tiªu chuÈn cña cÊp trung gian. 4.5. X¸c ®Þnh sè lμn xe cÇn thiÕt cña ®−êng cao tèc 4.5.1. Sè lμn xe cÇn thiÕt nlx cña mçi chiÒu ®−êng cao tèc ®−îc x¸c ®Þnh tuú thuéc l−u l−îng xe tÝnh to¸n mçi chiÒu xe ch¹y Nk ë giê cao ®iÓm thø k cña n¨m tÝnh to¸n (xe/giê) vμ n¨ng lùc th«ng hμnh thiÕt kÕ Ntk cña mét lμn xe (xe/giê-lμn), theo c«ng thøc sau : nlx = Nk/Ntk C¶ Nk, Ntk ®Òu ®−îc tÝnh b»ng sè xe con quy ®æi. Sè lμn xe cÇn thiÕt cho mçi chiÒu xe ch¹y cña ®−êng cao tèc kh«ng ®−îc nhá h¬n 2. 4.5.2. X¸c ®Þnh trÞ sè Nk ý nghÜa cña Nk lμ : trong n¨m tÝnh to¸n (®iÒu 3.8) chØ cã k giê cã l−u l−îng xe b»ng vμ lín h¬n Nk ; k ®−îc quy ®Þnh tõ 30 giê ®Õn 50 giê (lμ giê cao ®iÓm thø 30 ®Õn thø 50 trong n¨m ®ã). Tr−êng hîp ch−a cã c¬ së dù b¸o ®−îc Nk th× cho phÐp ng−êi thiÕt kÕ ¸p dông c¸c mèi liªn quan sau ®Ó x¸c ®Þnh Nk: Nk = K.Ntb n¨m Trong ®ã : K = 0,13 ÷ 0,15 ; Ntb n¨m lμ l−u l−îng xe ngμy ®ªm trung b×nh n¨m ®èi víi mçi chiÒu xe ch¹y ë n¨m tÝnh to¸n (xe/ngμy ®ªm). §èi víi mçi chiÒu xe ch¹y cña mét tuyÕn ®−êng cao tèc cã thÓ cã trÞ sè Ntb n¨m kh¸c nhau. 4.5.3. X¸c ®Þnh trÞ sè Ntk N¨ng lùc th«ng hμnh thiÕt kÕ cña mét lμn xe Ntk ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : Ntk = Z.Ntt max Trong ®ã : Ntt max lμ n¨ng lùc th«ng hμnh thùc tÕ lín nhÊt cña mét lμn xe trong ®iÒu kiÖn chuÈn (xe/giê-lμn) ®èi víi ®−êng cao tèc, ¸p dông Ntt max = 2.000 xe/giê-lμn ; Z lμ hÖ sè sö dông n¨ng lùc th«ng hμnh ®−îc x¸c ®Þnh nh− d−íi ®©y : §−êng cao tèc vïng ®ång b»ng vμ vïng ®åi ¸p dông Z = 0,55 ; vïng nói ¸p dông Z = 0,77. 4.6. Giíi h¹n tÜnh kh«ng phÝa trªn ®−êng cao tèc ®−îc quy ®Þnh ë h×nh 1.   Page 4 
 5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  Trong ®ã : m - bÒ réng d¶i ph©n c¸ch, tÝnh b»ng mÐt ; M - bÒ réng d¶i gi÷a, tÝnh b»ng mÐt ; S - bÒ réng d¶i an toμn, tÝnh b»ng mÐt ; B - bÒ réng phÇn xe ch¹y (mÆt ®−êng), tÝnh b»ng mÐt ; L - bÒ réng lÒ cøng (kh«ng kÓ phÇn lÒ trång cá), tÝnh b»ng mÐt ; C¸c trÞ sè m, M, S, B, L ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh ë ®iÒu 4.1 tuú theo cÊp ®−êng cao tèc vμ kiÓu cÊu t¹o d¶i ph©n c¸ch ; TrÞ sè c ®−îc quy ®Þnh b»ng 0,3m víi cÊp 120 ; b»ng 0,25m víi cÊp 100, 80, 60; H = 4,75m lμ chiÒu cao giíi h¹n tÜnh kh«ng kÓ tõ ®iÓm cao nhÊt trªn bÒ mÆt phÇn xe ch¹y B, tÝnh b»ng mÐt ; h = 4,0m lμ chiÒu cao kÓ tõ ®iÓm mÐp ngoμi cña lÒ. 4.7. Giíi h¹n tÜnh kh«ng cña hÇm ®−êng cao tèc còng ®−îc quy ®Þnh nh− mét bªn cña h×nh 1 (v× th−êng x©y dùng hÇm riªng cho mçi chiÒu xe ch¹y) víi c¸c chó ý sau : 4.7.1. Ph¹m vi L - S ®−îc lÊy b»ng bÒ réng ®−êng bé hμnh qua hÇm lμ 1,0m víi ®−êng cao tèc cÊp 60 vμ 1,25m víi cÊp 80 trë lªn ; trong ph¹m vi nμy trÞ sè h ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau : h = Δh + 2,5 Trong ®ã: Δh lμ chªnh lÖch cao ®é gi÷a mÆt ®−êng bé hμnh vμ bÒ mÆt d¶i an toμn S (th−êng Δh = 0,40m) ; 2,50 lμ tÜnh kh«ng cho ng−êi ®i bé, tÝnh b»ng mÐt. Chó thÝch : TrÞ sè H nªn t¨ng thªm tõ 0,1m ®Õn 0,2m ®Ó dù tr÷ viÖc t«n cao mÆt ®−êng trong hÇm trong qu¸ tr×nh söa ch÷a hoÆc t¨ng c−êng (tøc lμ H = 4,85m ÷ 4,95m). 4.8. Giíi h¹n tÜnh kh«ng d−íi ®−êng cao tèc Khi ®−êng cao tèc v−ît trªn ®−êng s¾t, trªn c¸c lo¹i ®−êng bé, trªn c¸c dßng ch¶y cã th«ng thuyÒn... th× ph¶i b¶o ®¶m giíi h¹n tÜnh kh«ng phÝa d−íi ®−êng cao tèc t−¬ng øng víi c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn, quy ph¹m ®−êng s¾t, ®−êng bé, ®−êng thuû, ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c ph−¬ng tiÖn trªn c¸c ®−êng ®ã ®i l¹i b×nh th−êng. Riªng víi c¸c chç cã ®−êng d©n sinh chui d−íi ®−êng cao tèc chØ cã ng−êi ®i bé, xe ®¹p vμ xe th« s¬ ®i qua th× chiÒu cao tÜnh kh«ng nμy ®−îc quy ®Þnh lμ 2,50 trªn bÒ réng tèi thiÓu lμ 4,0m. 5. Bè trÝ mÆt c¾t ngang ®−êng cao tèc 5.1. C¸c yÕu tè cña mÆt c¾t ngang ®−êng cao tèc ®−îc thÓ hiÖn ë h×nh 2. BÒ réng tiªu chuÈn c¸c yÕu tè trªn mÆt c¾t ngang cho tr−êng hîp mçi chiÒu xe ch¹y gåm hai lμn xe cña c¸c cÊp ®−êng cao tèc ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 2.   Page 5 
 6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  5.2. §é dèc ngang cña mÆt ®−êng trªn c¸c ®o¹n ®−êng th¼ng ph¶i dèc ra phÝa ngoμi 2%, trªn c¸c ®o¹n ®−êng cong ph¶i cÊu t¹o cã ®é nghiªng iSC% nh− quy ®Þnh ë h×nh 3, trong ®ã d¶i an toμn phÝa l−ng ®−êng vßng ph¶i thiÕt kÕ dèc ra ngoμi víi ®é dèc 8,5% - iSC%. B¶ng 1 - BÒ réng tiªu chuÈn c¸c yÕu tè mÆt c¾t ngang trªn ®−êng cao tèc (§¬n vÞ tÝnh b»ng mÐt) CÊu CÊp LÒ D¶i gi÷a LÒ t¹o ®−êng D¶i MÆt D¶i D¶i D¶i MÆt D¶i NÒn d¶i «t« Trång Trång an ®−êng an ph©n an ®−êng an mãng ph©n cao cá cá toμn toμn c¸ch toμn toμn c¸ch tèc 1) cã 60 0,75 2,5 7,0 0,50 0,5 0,50 7,0 2,5 0,75 22,0 líp 80 0,75 2,5 7,5 0,50 0,5 0,50 7,5 2,5 0,75 23,0 phñ, 100 0,75 3,0 7,5 0,75 0,5 0,75 7,5 3,0 0,75 24,5 kh«ng 120 1,00 3,0 7,5 0,75 1,0 0,75 7,5 3,0 1,00 25,5   Page 6 
 7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  bè trÝ trô c«ng tr×nh 2) Cã líp 60 0,75 2,5 7,0 0,50 0,5 0,50 7,0 2,5 0,75 23,0 phñ, 80 0,75 2,5 7,5 0,50 0,5 0,50 7,5 2,5 0,75 24,0 cã bè 100 0,75 3,0 7,5 0,75 0,5 0,75 7,5 3,0 0,75 25,5 trÝ trô 120 1,00 3,0 7,5 0,75 1,0 0,75 7,5 3,0 1,00 26,0 c«ng tr×nh 3) 60 0,75 2,5 7,0 0,50 0,5 0,50 7,0 2,5 0,75 24,5 Kh«ng 80 0,75 2,5 7,5 0,50 0,5 0,50 7,5 2,5 0,75 25,5 cã líp 100 0,75 3,0 7,5 0,75 0,5 0,75 7,5 3,0 0,75 27,0 phñ 120 1,00 3,0 7,5 0,75 1,0 0,75 7,5 3,0 1,00 27,5 Chó thÝch : 1) C¸c cét ®−îc bè trÝ t−¬ng øng víi bè trÝ c¸c yÕu tè trªn mÆt c¾t ngang tõ tr¸i sang ph¶i cho tr−êng hîp hai phÇn xe ch¹y ®Æt trªn cïng mét nÒn ®−êng. NÕu ®Þa h×nh khã kh¨n, cã thÓ bè trÝ phÇn xe ch¹y theo mçi chiÒu trªn nÒn riªng, lóc ®ã bÒ réng nÒn ®−êng sÏ gåm bÒ réng mÆt ®−êng cho mét chiÒu vμ bÒ réng hai lÒ bªn (®èi víi lÒ phÝa ph¶i, bÒ réng lÒ gi÷ nguyªn nh− ë b¶ng 5.1, cßn ®èi víi lÒ phÝa tr¸i, d¶i an toμn ®−îc gi¶m cßn 1,25 cho cÊp 120, cßn 1,0m cho cÊp 100 vμ 0,75 cho cÊp 80, cÊp 60. 2) Tr−êng hîp mçi chiÒu xe ch¹y cã 3 lμn xe th× bÒ réng mÆt ®−êng cho mçi chiÒu ph¶i céng thªm 3,50m (cÊp 60) hoÆc ph¶i céng thªm 3,75m (cÊp 80, 100, 120) vμ bÒ réng nÒn ®−êng ph¶i céng thªm 7,0m (cÊp 60) hoÆc ph¶i céng thªm 7,5m (cÊp 80, 100, 120). 3) Trong mäi tr−êng hîp bÒ réng d¶i ph©n c¸ch ®−îc xem lμ tèi thiÓu. 5.3. C¸c d¶i an toμn ph¶i ®−îc cÊu t¹o ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho xe ch¹y víi tèc ®é cao. Ngoμi ra c¸c d¶i an toμn phÝa lÒ cßn ®Ó dõng xe khÈn cÊp khi thËt cÇn thiÕt (cßn gäi lμ d¶i dõng xe khÈn cÊp). 5.3.1. Trong ph¹m vi 0,25m s¸t mÐp mÆt ®−êng, c¸c d¶i ë c¸c phÝa ®Òu ph¶i ®−îc cÊu t¹o gièng nh− kÕt cÊu mÆt ®−êng (xem nh− më réng mÆt ®−êng mçi bªn 0,25m) : ngoμi ph¹m vi nμy phÇn bÒ réng cßn l¹i cña d¶i an toμn cã thÓ cÊu t¹o máng h¬n, riªngvíi d¶i an toμn phÝa lÒ (phÇn lÒ cøng) th× cÇn b¶o ®¶m chÞu ®−îc xe ®ç khÈn cÊp (kh«ng th−êng xuyªn). 5.3.2. Còng trªn ph¹m vi 0,25m më réng mÆt ®−êng nãi trªn, ph¶i dïng s¬n cã mμu theo quy ®Þnh ®Ó v¹ch kÎ s¸t mÐp mÆt ®−êng mét vÖt dÉn h−íng cã bÒ réng 0,20m. V¹ch kÎ vÖt dÉn h−íng nμy ph¶i nh×n thÊy râ c¶ vÒ ban ®ªm (vËt liÖu ph¶n quang). 5.3.3. §é dèc ngang cña c¸c d¶i an toμn n»m ngay trong ph¹m vi d¶i ph©n c¸ch ph¶i thiÕt kÕ b»ng ®é dèc ngang mÆt ®−êng, c¶ trªn ®−êng th¼ng vμ trªn ®−êng cong nh− ë ®iÒu 5.2 (h×nh 2 vμ h×nh 3).   Page 7 
 8. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  5.3.4. §é dèc ngang cña c¸c d¶i an toμn n»m trong ph¹m vi lÒ cøng (d¶i dõng xe khÈn cÊp) ph¶i thiÕt kÕ dèc ra phÝa ngoμi nÒn ®−êng kÓ c¶ trªn c¸c ®o¹n ®−êng th¼ng hoÆc ®−êng cong víi ®é dèc lμ 4%. NÕu trªn ®−êng cong cã iSC lín h¬n 4% th× ®é dèc ngang nμy ph¶i thiÕt kÕ b»ng iSC ®èi víi d¶i dõng xe khÈn cÊp phÝa bông ®−êng cong, cßn ®èi víi d¶i phÝa l−ng ®−êng cong th× ph¶i thiÕt kÕ b»ng 8,5% - iSC (xem h×nh 2 vμ h×nh 3).   Page 8 
 9. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  5.4. PhÇn lÒ trång cá trong mäi tiªu chuÈn ®Òu ph¶i thiÕt kÕ dèc ra phÝa ngoμi nÒn ®−êng víi ®é dèc ngang lμ 6% (h×nh 2 vμ h×nh 3). 5.5. D¶i gi÷a bao gåm hai d¶i an toμn hai bªn vμ mét d¶i ph©n c¸ch (b¶ng 1) ®−îc bè trÝ ®Ó t¸ch riªng hai chiÒu xe ch¹y, ®Ó cã chç ®Æt trô c¸c c«ng tr×nh v−ît qua ®−êng, c¸c ch©n poãc tÝch tÝn hiÖu, c¸c thiÕt bÞ phßng hé, trång c©y hoÆc ®Æt c¸c tÊm ch¾n ®Ó chèng lo¸ m¾t (do ®Ìn pha xe ng−îc chiÒu) vμ ®Ó ®Æt c¸c ®−êng d©y, ®−êng èng hoÆc hμo tho¸t n−íc. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, ®Ó ®ñ chç bè trÝ c¸c c«ng tr×nh trªn, hoÆc ®Ó dù tr÷ më réng ®−êng trong t−¬ng lai, bÒ réng d¶i ph©n c¸ch cã thÓ thiÕt kÕ lín h¬n quy ®Þnh ë b¶ng 1. 5.5.1. NÕu bÒ réng d¶i ph©n c¸ch nhá h¬n 3,0m th× b¾t buéc ph¶i cã líp phñ ë phÝa trªn vμ kÓ tõ tim cña nã ph¶i thiÕt kÕ ®é dèc ngang cña líp phñ nμy theo ®é dèc cña mÆt ®−êng nh− ë ®iÒu 5.2 (h×nh 2). Tr−êng hîp d¶i ph©n c¸ch ®−îc cÊu t¹o cã bã vØa vμ bÒ réng tõ 1,5m ®Õn 3,0m th× cho phÐp cã thÓ kh«ng lμm líp phñ ë trªn nh−ng ph¶i cã gi¶i ph¸p kh«ng cho n−íc bÈn lÉn ®Êt tõ d¶i ph©n c¸ch ch¶y ra mÆt ®−êng (®Êt trong d¶i ph©n c¸ch gi÷a hai bê bã vØa ph¶i ®¾p thÊp h¬n mÆt trªn cña bã vØa) vμ kh«ng cho n−íc mÆt (n−íc m−a) trong ph¹m vi d¶i nμy thÊm xuèng nÒn ®−êng ®−êng cao tèc (phÝa d−íi lμm líp c¸ch n−íc b»ng ®Êt nhiÒu sÐt ®Çm nÐn chÆt). 5.5.2. NÕu bÒ réng d¶i ph©n c¸ch tõ 3,0m ®Õn 4,5m th× trªn nã kh«ng lμm líp phñ mμ chØ trång cá víi ®é dèc ngang 0% ®èi víi ®o¹n ®−êng th¼ng (h×nh 2), cßn ®èi víi ®o¹n ®−êng cong th× ®−îc vuèt dèc nèi l−ng cña d¶i an toμn nμy víi bông cña d¶i an toμn kia sau khi hai phÇn mÆt ®−êng cña hai chiÒu ®· ®−îc n©ng siªu cao riªng rÏ (h×nh 3). Víi tr−êng hîp nμy, dï cÊu t¹o låi cã bã vØa hoÆc cÊu t¹o kh«ng cã bã vØa th× trªn d¶i ph©n c¸ch b¾t buéc ph¶i bè trÝ tho¸t n−íc däc (lμm r·nh x©y hë, r·nh cã n¾p cã khe tho¸t n−íc, èng ngÇm, r·nh thÊm...). 5.5.3. NÕu bÒ réng d¶i ph©n c¸ch lín h¬n 4,50m th× mÆt c¾t cña nã ph¶i thiÕt kÕ t¹o thμnh h×nh ch÷ V víi ®é dèc ngang tõ hai d¶i an toμn hai bªn vμo gi÷a tim lμ tõ 10% ®Õn 15% (xem c¸c h×nh 2 vμ 3). Tr−êng hîp nμy cÇn cã biÖn ph¸p t¨ng tÝnh dÉn h−íng vÒ ban ®ªm hoÆc khi thêi tiÕt xÊu (lμm râ mÐp phÇn xe ch¹y vμ d¶i an toμn) ®Ó tr¸nh xe ch¹y vμo d¶i ph©n c¸ch. 5.5.4. Däc theo d¶i ph©n c¸ch, cø 2km ®Õn 4km vμ ë tr−íc c¸c c«ng tr×nh lín (cÇu, hÇm) ph¶i bè trÝ mét ®o¹n ng¾t qu·ng dμi kho¶ng 25m ®Õn 30m ®Ó khi cÇn cã thÓ cho phÐp xe quay ®Çu ®æi chiÒu ch¹y khÈn cÊp (t¹i ®©y cã sù qu¶n lÝ, cã biÖn ph¸p rμo ng¨n ; chØ khi cÇn thiÕt míi më cho quay ®Çu). VÞ trÝ c¸c ®o¹n ng¾t qu·ng nμy ph¶i ®−îc chän trªn c¸c ®o¹n th¼ng hoÆc nÕu trªn ®−êng vßng th× ph¶i th«ng tho¸ng, ®ñ tÇm nh×n vμ cã b¸n kÝnh tõ 600m trë lªn. §Çu d¶i ph©n c¸ch chç ®Ó ng¾t qu·ng ph¶i ®−îc cÊu t¹o nöa trßn. 5.5.5. Tr−êng hîp thiÕt kÕ d¶i ph©n c¸ch låi cã bã vØa th× bã vØa ph¶i cao h¬n mÆt ®−êng 15cm, mÆt ngoμi cã d¹ng dèc xiªn vÒ phÝa phÇn xe ch¹y (tr¸nh lμm v¸ch th¼ng ®øng) vμ gãc trªn phÝa ngoμi ph¶i gät trßn. Tr−êng hîp nμy ph¶i cã biÖn ph¸p tho¸t n−íc bÞ bê bã vØa chÆn l¹i trªn c¸c ®o¹n ®−êng vßng cã cÊu t¹o siªu cao dèc ngang vÒ mét phÝa (®Æt èng hoÆc r·nh ngÇm cã cöa thu n−íc). 5.6. Tr−êng hîp ®Þa h×nh rÊt khã kh¨n, hoÆc ®Ó rót ng¾n khÈu ®é c«ng tr×nh v−ît hay chui qua ®−êng, nÕu ®−îc cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t− chÊp thuËn th× bÒ réng c¸c yÕu tè tr¾c ngang quy ®Þnh ë b¶ng 1 cã thÓ ®−îc gi¶m ®Õn trÞ sè nh− sau : - BÒ réng mÆt ®−êng gi¶m xuèng 7,0m ; bÒ réng d¶i ph©n c¸ch kh«ng ®−îc gi¶m ; - C¸c d¶i an toμn kh«ng ®−îc gi¶m xuèng d−íi 0,5m ; bÒ réng d¶i dõng khÈn cÊp kh«ng ®−îc nhá h¬n 2,0m ; - LÒ trång cá kh«ng ®−îc d−íi 0,75m ; riªng víi cÊp 60 kh«ng ®−îc d−íi 0,50m.   Page 9 
 10. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  ChiÒu dμi ®o¹n ®−êng bÞ thu hÑp bÒ réng mét sè yÕu tè mÆt c¾t ngang nãi trªn kh«ng ®−îc qu¸ 2km, còng kh«ng ®−îc ng¾n tõ 0,5km ®Õn 1km vμ ph¶i bè trÝ c¸c ®o¹n qu¸ ®é ®ñ dμi tõ ®o¹n cã tr¾c ngang tiªu chuÈn sang ®o¹n cã tr¾c ngang thu hÑp sao cho ®é nghiªng cña mÐp ®o¹n qu¸ ®é so víi trôc cña mÆt ®−êng ban ®Çu lín nhÊt lμ 10. T¹i hai ®Çu cña ®o¹n qu¸ ®é ph¶i nèi b»ng c¸c ®−êng cong trßn b¸n kÝnh lín h¬n b¸n kÝnh t−¬ng øng víi ®é nghiªng iSC = +2% (trong b¶ng 4). 5.7. MÆt c¾t ngang tiªu chuÈn cña ®−êng cao tèc tr−êng hîp bè trÝ phÇn xe ch¹y mçi chiÒu trªn nÒn riªng cña ®−îc quy ®Þnh nh− ®iÓm 1 ë chó thÝch cña b¶ng 1. 5.8. Tr−êng hîp mçi chiÒu xe ch¹y cã sè lμn xe lín h¬n 2 th× bè trÝ mÆt c¾t ngang c¸c cÊp ®−êng vÉn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ bÒ réng lÒ vμ d¶i gi÷a ë b¶ng 1 ; riªng bÒ réng mÆt ®−êng th× cø thªm mét lμn xe ph¶i céng thªm vμo 3,50m ®èi víi cÊp 60 vμ 3,75m ®èi víi c¸c cÊp 80, 100, vμ 120 (xem chó thÝch 2 ë b¶ng 1). 5.9. Lμn xe phô leo dèc 5.9.1. ChØ xÐt ®Õn viÖc bè trÝ thªm lμn xe phô leo dèc trªn ®−êng cao tèc bèn lμn xe trong c¸c tr−êng hîp d−íi ®©y : - §o¹n cã ®é dèc däc tõ 3% trë lªn víi chiÒu dμi dèc tõ 800m trë lªn cña ®−êng cao tèc cÊp 100 vμ 120 ; - §o¹n dèc cã tèc ®é xe ch¹y cña xe t¶i d−íi trÞ sè cho phÐp cña b¶ng 2, ®ång thêi cã tæng l−u l−îng xe tÝnh to¸n cña chiÒu lªn dèc (2 lμn xe) v−ît qu¸ n¨ng lùc th«ng hμnh thiÕt kÕ nãi ë ®iÒu 4.5.3. (víi Ntt max ph¶i x¸c ®Þnh t−¬ng øng víi ®é dèc cô thÓ cña ®o¹n dèc thiÕt kÕ ; trong tÝnh to¸n s¬ bé cã thÓ dïng trÞ sè Ntt max cho c¸c ®o¹n lªn dèc b×nh qu©n lμ 1600 xe/giê-lμn) ; B¶ng 2 - Tèc ®é thÊp nhÊt cho phÐp khi xe t¶i leo dèc trªn ®−êng cao tèc (§¬n vÞ tÝnh b»ng km/h) CÊp ®−êng cao tèc 120 100 80 60 Tèc ®é thÊp nhÊt cho phÐp cña xe t¶i khi leo 60 55 50 40 dèc - ë c¸c ®o¹n dèc cã tèc ®é xe t¶i leo dèc thÊp h¬n trÞ sè cho phÐp ë b¶ng 2 vμ dèc dμi trªn 1000m, tèc ®é xe t¶i leo dèc ph¶i ®−îc tÝnh to¸n tuú thuéc lo¹i xe t¶i, ®é dèc vμ chiÒu dμi dèc ; - Kh«ng xÐt ®Õn viÖc lμm lμn xe phô leo dèc ®èi víi c¸c ®−êng cao tèc cã s¸u lμn xe trë lªn (mçi chiÒu ba lμn xe trë lªn) vμ c¸c ®o¹n ®−êng cao tèc bèn lμn xe nh−ng qua cÇu lín, cÇu cao, hÇm, nÒn ®μo s©u... Chó thÝch: Trong tr−êng hîp cã c¸c ®iÒu kiÖn nãi trªn nh−ng viÖc quyÕt ®Þnh cã hay kh«ng bè trÝ thªm lμn xe phô leo dèc cho xe t¶i vÉn ph¶i dùa trªn c¬ së luËn chøng kinh tÕ vμ tμi chÝnh cô thÓ cho tõng tr−êng hîp. ViÖc luËn chøng ph¶i dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n thêi gian tiÕt kiÖm ®−îc khi leo dèc cña c¸c xe nhÑ, nÕu lμm thªm lμn dμnh riªng cho xe t¶i trªn dèc. 5.9.2. CÊu t¹o vμ bè trÝ lμn xe phô leo dèc - BÒ réng lμn xe phô leo dèc ®−îc quy ®Þnh lμ 3,50m ; ®èi víi vïng nói vμ ®åi cã khã kh¨n cho phÐp rót xuèng 3,20m ; - Lμn xe phô ph¶i bè trÝ s¸t víi lμn xe phÝa ngoμi cña phÇn xe ch¹y chÝnh víi mét v¹ch kÎ ph©n lμn réng 0,20m (v¹ch nμy n»m trong ph¹m vi lμn xe phô) ; - §o¹n chuyÓn tiÕp h×nh nªm tõ lμn chÝnh phÝa ngoμi sang lμn xe phô ph¶i dμi tèi thiÓu lμ 45m vμ ph¶i bè trÝ tr−íc ®iÓm ®æi dèc däc ; mÐp ngoμi chç chuyÓn tiÕp ph¶i nèi b»ng ®−êng cong trßn ; - Sau khi hÕt dèc ph¶i bè trÝ ®o¹n chuyÓn tiÕp ®Ó xe t¶i t¨ng tèc trë vÒ lμn xe chÝnh ; chiÒu dμi ®o¹n nμy kÓ tõ ®Ønh dèc (chç ®æi dèc låi trªn tr¾c däc) ®−îc quy ®Þnh nh− ë b¶ng 3.   Page 10 
 11. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  B¶ng 3 - ChiÒu dμi ®o¹n chuyÓn tiÕp sau dèc cña lμn xe phô leo dèc Dèc däc sau khi leo §i b»ng Lªn dèc Xuèng dèc dèc, % (0%) 0,5 1,0 1,5 2,0 ChiÒu dμi ®o¹n chuyÓn 150 200 250 300 350 400 tiÕp t¨ng tèc sau dèc, m Trong ph¹m vi chiÒu dμi chuyÓn tiÕp nμy ph¶i bè trÝ vuèt nèi h×nh nªm dμi 75m ë cuèi ®o¹n. 5.9.3. MÆt c¾t ngang ®−êng cao tèc ë ®o¹n cã lμn xe phô leo dèc : - T¹i c¸c ®o¹n dèc cã lμn xe phô kh«ng ph¶i bè trÝ d¶i dõng xe khÈn cÊp, do vËy phÝa ngoμi lμn xe phô chØ bè trÝ d¶i an toμn 0,50m (trªn cã v¹ch kÎ ranh giíi lμn 0,20m) råi tiÕp ®Õn lÒ trång cá 0,75m ; - Trªn ®o¹n ®−êng cao tèc th¼ng, ®é dèc ngang cña mÆt ®−êng lμn xe phô, cña d¶i an toμn vμ cña lÒ ®Êt ®Òu lÊy gièng nhau nh− trªn mÆt c¾t ngang ®o¹n kh«ng cã lμn xe phô ; - Khi ®−êng cao tèc n»m trªn ®−êng vßng th× ®é dèc siªu cao riªng trong ph¹m vi lμn xe phô chØ ®−îc thiÕt kÕ lín nhÊt b»ng 4% (t−¬ng øng víi tr−êng hîp ®é dèc siªu cao quy ®Þnh cho c¸c lμn xe chÝnh tõ 4% ®Õn 7%) ; nÕu c¸c lμn xe chÝnh cã ®é dèc siªu cao quy ®Þnh d−íi 4% th× ®é dèc siªu cao cña lμn xe phô lÊy b»ng víi lμn xe chÝnh. 5.10. MÆt c¾t ngang ®−êng cao tèc ë ®o¹n cã bè trÝ lμn chuyÓn tèc kiÓu song song : - Lμn chuyÓn tèc cã bÒ réng 3,50m ®−îc bè trÝ s¸t víi lμn xe ngoμi cña phÇn xe ch¹y chÝnh víi mét v¹ch kÎ ph©n lμn réng 0,20m (v¹ch nμy n»m trong ph¹m vi lμn chuyÓn tèc) ; - Bè trÝ lμn chuyÓn tèc trªn mÆt c¾t ngang ®−êng cao tèc gièng nh− c¸ch bè trÝ lμn xe phô leo dèc nãi ë ®iÒu 5.9.3 ; riªng trªn c¸c ®o¹n ®−êng vßng, ®é dèc siªu cao trong ph¹m vi lμn chuyÓn tèc nªn bè trÝ thay ®æi bËc nhÊt theo chiÒu dμi t¨ng hoÆc gi¶m tèc trong ph¹m vi ®é dèc siªu cao cña lμn xe chÝnh vμ ®é dèc siªu cao cña ®o¹n ®−êng ra vμo ®−êng cao tèc. 5.11. Hμnh lang ®Êt dïng cho ®−êng cao tèc 5.11.1. Hμnh lang ®Êt dïng cho ®−êng lμ kÓ tõ mÐp ngoμi cña r·nh biªn hai bªn nÒn ®¾p (nÕu kh«ng cã r·nh biªn th× kÎ tõ ch©n ta luy hay ch©n c«ng tr×nh chèng ®ì), hoÆc kÓ tõ mÐp ngoμi cña r·nh ®Ønh trªn ®Ønh ta luy nÒn ®μo (nÕu kh«ng bè trÝ r·nh ®Ønh th× kÓ tõ ®Ønh ta luy) ra phÝa ngoμi theo §iÒu lÖ qu¶n lÝ ®−êng bé ban hμnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 203/H§BT ngμy 21/12/1982. 5.11.2. §èi víi c¸c ®o¹n nÒn ®¾p cao, ®μo s©u, nÒn qua vïng ®Êt yÕu th× ph¶i c¨n cø vμo viÖc bè trÝ c¸c c«ng tr×nh b¶o ®¶m æn ®Þnh nÒn ®−êng nh− bÖ ph¶n ¸p, t−êng ch¾n... ®Ó x¸c ®Þnh hμnh lang ®Êt dïng cho ®−êng. 5.11.3. Ph¶i dùa vμo yªu cÇu thùc tÕ vμ thiÕt kÕ cô thÓ ®Ó x¸c ®Þnh hμnh lang ®Êt dïng cho viÖc bè trÝ c¸c trang thiÕt bÞ däc tuyÕn, c¸c khu vùc nghØ ng¬i, c¸c c¬ së phôc vô vμ c¸c tr¹m thu phÝ trªn ®−êng cao tèc theo nguyªn t¾c tiÕt kiÖm ®Êt vμ lîi dông ®Êt hoang ho¸. 5.11.4. Trong ph¹m vi quy ®Þnh hμnh lang ®Êt nãi ë ®iÒu 5.11.1 chØ cho phÐp trång c©y theo quy ®Þnh hiÖn hμnh, kh«ng ®−îc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh«ng ph¶i dïng cho ®−êng nh− ®μo kªnh m−¬ng, ch«n ®Æt ®−êng èng, ®−êng d©y ®iÖn, cét ®iÖn vμ c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c. 5.12. MÆt c¾t ngang cÇu trªn ®−êng cao tèc 5.12.1. §èi víi mäi kiÓu cÇu vμ mäi lo¹i lín võa hay nhá, mÆt c¾t ngang cÇu trªn ®−êng cao tèc ®Òu ph¶i ®−îc bè trÝ vμ ¸p dông c¸c tiªu chuÈn nh− víi mÆt c¾t ngang ®−êng cÊp t−¬ng øng ë ®iÒu 5.1, (®ñ c¸c bé phËn lÒ, mÆt ®−êng, d¶i gi÷a víi c¸c kÝch th−íc quy ®Þnh nh− ë b¶ng 1). Riªng phÇn lÒ trång cá (0,75m ®Õn 1,0m tuú cÊp ®−êng cao tèc) ®−îc thay b»ng mét d¶i phô mÆt cÇu ®Ó   Page 11 
 12. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  lμm ®−êng ®i l¹i phôc vô khai th¸c vμ ®Ó bè trÝ lan can cÇu nh− ë h×nh 4 ; ®iÒu nμy cã nghÜa lμ bÒ réng cÇu (kÓ tõ mÐp mÆt ngoμi cña lan can cÇu bªn nμy sang mÆt ngoμi cña lan can cÇu phÝa bªn kia) gi÷ b»ng víi bÒ réng nÒn ®−êng cña cÊp t−¬ng øng. 5.12.2. Tr−êng hîp cã khã kh¨n, nÕu ®−îc cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t− chÊp thuËn th× c¸c yÕu tè mÆt c¾t ngang cña c¸c cÇu lín vμ cÇu trung cã thÓ ®−îc thu hÑp theo quy ®Þnh ë ®iÒu 5.6 (kÓ c¶ quy ®Þnh vÒ bè trÝ ®o¹n qu¸ ®é ®ñ dμi tõ mÆt c¾t ngang tiªu chuÈn sang mÆt c¾t ngang cÇu bÞ thu hÑp). C¸c cÇu nhá vμ c¸c cÇu trung cã chiÒu dμi tõ 100m trë xuèng kh«ng ®−îc thu hÑp c¸c yÕu tè mÆt c¾t ngang (chiÒu dμi cÇu bao gåm c¶ chiÒu dμi hai mè cÇu). 5.12.3. MÆt c¾t ngang trªn cÇu ®−êng cao tèc ®−îc gi÷ nguyªn suèt chiÒu dμi cÇu bao gåm c¶ chiÒu dμi hai mè cÇu. CÊu t¹o h−íng dèc ngang vμ ®é dèc ngang khi cÇu n»m trªn ®o¹n ®−êng th¼ng hoÆc ®o¹n ®−êng vßng còng ®−îc thùc hiÖn nh− trªn ®−êng (®iÒu 5.2). 5.12.4. Trªn mÆt c¾t ngang, cÇu cña ®−êng cao tèc th−êng ®−îc bè trÝ thμnh hai cÇu t¸ch riªng cho mçi chiÒu xe ch¹y (h×nh 4), do vËy cã thÓ tån t¹i mét kho¶ng trèng b»ng bÒ réng cßn l¹i cña d¶i ph©n c¸ch (1) sau khi ®· bè trÝ lan can an toμn. Kho¶ng trèng nμy cã thÓ tËn dông ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn lÊy ¸nh s¸ng cho ®o¹n ®−êng chui ë phÝa d−íi ®−êng cao tèc hoÆc nÕu cßn l¹i hÑp th× cã thÓ ®−îc l¸t kÝn b»ng c¸c vËt liÖu nhÑ chÞu ®−îc t¶i träng cña ng−êi ®i bé (®i l¹i phôc vô b¶o d−ìng, söa ch÷a cÇu). 5.12.5. §èi víi cÇu n»m trªn c¸c ®o¹n ®−êng cao tèc bè trÝ phÇn xe ch¹y mçi chiÒu trªn nÒn riªng, ®o¹n cã thªm c¸c lμn xe phô (leo dèc hoÆc chuyÓn tèc) th× mÆt c¾t ngang còng ®−îc bè trÝ theo nguyªn t¾c cã bÒ réng cÇu (trong kho¶ng mÐp mÆt ngoμi cña hai phÝa lan can cÇu ë h×nh 4) gi÷ b»ng bÒ réng nÒn ®−êng t−¬ng øng víi quy ®Þnh cho mçi tr−êng hîp ë c¸c ®iÒu 5.7 ; hoÆc 5.8 ; 5.9.3 ; 5.10. 5.13. MÆt c¾t ngang hÇm trªn ®−êng cao tèc 5.13.1. Trªn ®−êng cao tèc lu«n lu«n bè trÝ hÇm riªng cho mçi chiÒu xe ch¹y ; trªn mÆt c¾t ngang, hai hÇm riªng nμy ph¶i cã kho¶ng c¸ch chç hÑp nhÊt gi÷a mÆt ngoμi hai vá hÇm b»ng hoÆc lín h¬n tõ 10m ®Õn 15m. Chó thÝch : Tr−êng hîp ®−îc cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t− chÊp thuËn th× ë giai ®o¹n ®Çu cã thÓ cho phÐp lμm mét hÇm hai lμn xe dïng chung cho c¶ hai chiÒu (mçi chiÒu mét lμn xe).   Page 12 
 13. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  5.13.2. KÝch th−íc c¸c yÕu tè trªn mÆt c¾t ngang cña mét hÇm cho mét chiÒu ®−êng cao tèc ®−îc quy ®Þnh trong ®iÒu 4.7 : - BÒ réng phÇn xe ch¹y trong hÇm t−¬ng øng víi c¸c cÊp ®−êng cao tèc nh− ë b¶ng 1 ; - BÒ réng d¶i an toμn (S trªn h×nh 1) lÊy b»ng 0,50m ; - §−êng ®i bé bè trÝ vÒ bªn ph¶i hÇm víi bÒ réng L-S b»ng 1,0m ®èi víi hÇm trªn ®−êng cao tèc cÊp 60 vμ 1,25m ®èi víi hÇm trªn ®−êng cao tèc cÊp 80 trë lªn (kÝ hiÖu L-S xem trªn h×nh 1) ; trong ph¹m vi L-S phÇn dμnh cho ®i bé chØ lμ 0,50m (øng víi L-S = 1,0m) vμ 0,75m (øng víi L-S = 1,25m), cßn l¹i lμ phÇn trèng ®Ó t¨ng an toμn. PhÇn dμnh cho ®i bé bè trÝ cao h¬n bÒ mÆt d¶i an toμn S lμ 0,40m ; - ChiÒu cao tÜnh kh«ng cña hÇm trªn ®−êng cao tèc ®−îc quy ®Þnh ë ®iÒu 4.7. 5.14. MÆt c¾t ngang c¸c ®−êng nh¸nh ra, vμo ®−êng cao tèc (còng lμ c¸c ®−êng nh¸nh trong ph¹m vi nót giao nhau cña ®−êng cao tèc) gåm cã lo¹i ®−êng nh¸nh mét chiÒu vμ ®o¹n ®−êng nh¸nh hai chiÒu. 5.14.1. BÒ réng mÆt ®−êng cña ®−êng nh¸nh mét chiÒu trªn ®o¹n th¼ng lμ 4,0m, hai chiÒu lμ 7,0m ; t¹i c¸c ®o¹n cong víi R nhá h¬n 100m ph¶i më réng thªm mét trÞ sè b»ng 50/R (R lμ b¸n kÝnh ®−êng cong, tÝnh b»ng mÐt). 5.14.2. MÆt c¾t ngang ®−êng nh¸nh mét chiÒu gåm : mÆt ®−êng (nh− trªn), thªm mét d¶i an toμn réng 2,0m vÒ phÝa ph¶i vμ 1,0m lÒ trång cá vÒ phÝa tr¸i. 5.14.3. MÆt c¾t ngang ®o¹n ®−êng nh¸nh hai chiÒu gåm : mÆt ®−êng (nh− trªn), thªm mçi bªn mét d¶i an toμn réng 1,0m vμ lÒ cá 0,75m. 6. ThiÕt kÕ tuyÕn ®−êng cao tèc trªn b×nh ®å, mÆt c¾t däc vμ thiÕt kÕ phèi hîp c¸c yÕu tè tuyÕn 6.1. Tiªu chuÈn kÜ thuËt chñ yÕu cña c¸c yÕu tè tuyÕn c¸c cÊp ®−êng cao tèc trªn b×nh ®å vμ mÆt c¾t däc ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 4. B¶ng 4 - Tiªu chuÈn kÜ thuËt chñ yÕu ®èi víi tuyÕn ®−êng cao tèc Tªn chØ tiªu CÊp ®−êng 1. Tèc ®é tÝnh to¸n Ttt, km/h 60 80 100 120 2. §é dèc siªu cao (hay ®é nghiªng mét m¸i) lín nhÊt iSC, % kh«ng lín 7 7 7 7 h¬n 3. B¸n kÝnh nhá nhÊt Rmin, t−¬ng 140 240 450 650 øng víi iSC = +7%, m 4. B¸n kÝnh nhá nhÊt th«ng th−êng 250 450 650 1000 t−¬ng øng víi iSC = +5%, m 5. B¸n kÝnh t−¬ng øng víi iSC = 700 1300 2000 3000 +2%, m 6. B¸n kÝnh kh«ng cÇn cÊu t¹o ®é 1200 2000 3000 4000 nghiªng mét m¸i iSC = - 2%, m 7. ChiÒu dμi ®−êng cong chuyÓn 150 170 210 210 tiÕp øng víi Rmin, m 8. ChiÒu dμi ®−êng cong chuyÓn tiÕp øng víi b¸n kÝnh nhá nhÊt 90 140 150 150 th«ng th−êng, m 9. ChiÓu dμi ®−êng cong chuyÓn 50 (450) 75 (675) 100 (900) 125   Page 13 
 14. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  tiÕp øng víi b¸n kÝnh cã trÞ sè trong (1125) ngoÆc, m 10. ChiÒu dμi h·m xe hay tÇm nh×n 75 100 160 230 dõng xe, m 11. §é dèc däc lªn dèc lín nhÊt, % 6 6 5 40 12. §é dèc däc xuèng lín nhÊt, % 6 6 5,5 5,5 13. B¸n kÝnh ®−êng cong ®øng låi 1500 3000 6000 12000 tèi thiÓu, m 14. B¸n kÝnh ®−êng cong ®øng lâm 1000 2000 3000 5000 tèi thiÓu, m Chó thÝch : Tèc ®é tÝnh to¸n Vtt ë ®©y ®−îc hiÓu lμ tèc ®é dïng ®Ó tÝnh to¸n x¸c ®Þnh c¸c tiªu chuÈn giíi h¹n ®èi víi c¸c yÕu tè h×nh häc ®−îc bè trÝ ë mét sè chç c¸ biÖt trªn tuyÕn ®−êng cao tèc. 6.2. Yªu cÇu víi ®o¹n tuyÕn th¼ng trªn b×nh ®å ®−êng cao tèc Kh«ng ®−îc thiÕt kÕ c¸c ®o¹n tuyÕn th¼ng trªn ®−êng cao tèc dμi qu¸ 4km. CÇn thiÕt kÕ c¸c ®o¹n tuyÕn th¼ng (cã chiÒu dμi tÝnh b»ng mÐt) kh«ng dμi qu¸ 20 lÇn ®Õn 25 lÇn tèc ®é tÝnh to¸n (tÝnh b»ng km/h). Nªn thay c¸c ®o¹n th¼ng qu¸ dμi b»ng c¸c ®−êng vßng cã gãc chuyÓn h−íng nhá víi b¸n kÝnh lín (5.000m ®Õn 15.000m) ®Ó chèng ®¬n ®iÖu vμ lo¸ m¾t do pha ®Ìn vÒ ban ®ªm. 6.3. Chän b¸n kÝnh ®−êng cong trªn tuyÕn ®−êng cao tèc 6.3.1. Th«ng th−êng kh«ng nªn sö dông c¸c ®−êng cong cã b¸n kÝnh nhá h¬n trÞ sè b¸n kÝnh nhá nhÊt th«ng th−êng ë hμng 4 b¶ng 4. 6.3.2. Khi sö dông b¸n kÝnh nhá nhÊt Rmin ë hμng 3 b¶ng 4 th× ph¶i cã sù chÊp thuËn cña cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t−. 6.3.3. NÕu chän b¸n kÝnh ®−êng cong thiÕt kÕ R tuú thuéc chiÒu dμi ®o¹n th¼ng l nèi tiÕp víi nã theo quan hÖ sau : - NÕu l ≤ 500m th× chän R ≥ l ; - NÕu l > 500m th× chän R ≥ 500m. 6.3.4. CÇn chän b¸n kÝnh ®−êng cong thiÕt kÕ sao cho chiÒu dμi ®−êng cong lín h¬n mét chiÒu dμi tèi thiÓu Kmin : - Kmin ph¶i b¶o ®¶m sao cho l¸i xe kh«ng ph¶i ®æi h−íng tay l¸i trong 6 gi©y, tøc lμ : Kmin = 1,67 x Vtt Trong ®ã : - Vtt lμ vËn tèc tÝnh to¸n, tÝnh b»ng km/h ; - Kmin b»ng 2 lÇn chiÒu dμi tèi thiÓu cña ®−êng cong nèi L (trÞ sè L xem ë ®iÒu 6.5), tÝnh b»ng mÐt. 6.3.5. Khi gãc chuyÓn h−íng nhá h¬n 70 th× cÇn chän b¸n kÝnh ®−êng cong thiÕt kÕ sao cho ph©n cù p vμ chiÒu dμi ®−êng cong K ®ñ lín, cô thÓ lμ p ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 2,0m ; 1,75m ; 1,50m ; 1,0m vμ K ph¶i lín h¬n 1400/α; 1200/α; 1000/α; 700/α (∝ lμ gãc chuyÓn h−íng tÝnh b»ng ®é ; ∝ ≤ 20 ®−îc tÝnh b»ng 20) t−¬ng øng víi tèc ®é tÝnh to¸n 120, 100, 80 vμ 60 km/h. 6.4. Siªu cao trªn ®−êng cong   Page 14 
 15. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  6.4.1. §é nghiªng mÆt ®−êng trªn ®−êng cong ph¶i ®−îc thiÕt kÕ dèc vÒ phÝa bông ®−êng cong ®èi víi mäi ®−êng cong cã b¸n kÝnh nhá h¬n trÞ sè ë hμng 5 b¶ng 4. Tuú theo b¸n kÝnh ®−êng cong R (m) n»m trong kho¶ng nμo ë gi÷a c¸c hμng (3, 4 ; 4, 5 vμ 5, 6 cña b¶ng 4), trÞ sè ®é nghiªng thiÕt kÕ iSC ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch néi suy bËc nhÊt c¸c trÞ sè ®é nghiªng t−¬ng øng ë c¸c hμng ®ã theo nghÞch ®¶o cña trÞ sè b¸n kÝnh (tøc lμ theo 1/R) vμ lÊy ch½n ®Õn 0,5%. 6.4.2. CÊu t¹o ®é nghiªng (h×nh 3) cã thÓ thùc hiÖn chung cho c¶ hai bªn mÆt ®−êng (tõ d¶i an toμn lÒ bªn nμy suèt sang d¶i an toμn lÒ bªn kia cã cïng ®é dèc iSC) ®èi víi tr−êng hîp d¶i ph©n c¸ch cã líp phñ ë trªn ; cßn ®èi víi tr−êng hîp d¶i ph©n c¸ch kh«ng cã líp phñ ë trªn th× hai phÇn mÆt ®−êng cña hai chiÒu ph¶i thiÕt kÕ n©ng ®é nghiªng riªng rÏ nh− ë h×nh 3 (tr−êng hîp nμy b¾t buéc ph¶i bè trÝ hÖ thèng thu n−íc ®Æt ë d¶i ph©n c¸ch). 6.4.3. CÊu t¹o nèi chuyÓn siªu cao ph¶i ®−îc thùc hiÖn trªn toμn chiÒu dμi ®−êng cong chuyÓn tiÕp x¸c ®Þnh nh− ë ®iÒu 6.5.2. 6.5. §−êng cong chuyÓn tiÕp 6.5.1. Gi÷a ®o¹n tuyÕn th¼ng vμ ®o¹n ®−êng cong trßn trªn ®−êng cao tèc b¾t buéc ph¶i bè trÝ ®−êng cong chuyÓn tiÕp d¹ng clot«it víi th«ng sè A= 1/2.R.L, trong ®ã : R lμ b¸n kÝnh ®−êng cong trßn ë ®iÓm cuèi ®−êng cong chuyÓn tiÕp, tÝnh b»ng mÐt ; L lμ chiÒu dμi ®−êng cong chuyÓn tiÕp, tÝnh b»ng mÐt. Quy ®Þnh nμy ph¶i ®−îc thùc hiÖn víi tÊt c¶ c¸c ®−êng cong trßn dï b¸n kÝnh R cña nã lín h¬n c¶ trÞ sè b¸n kÝnh kh«ng cÇn cÊu t¹o ®é nghiªng mét m¸i ë hμng 6 b¶ng 4 (v× chøc n¨ng cña ®−êng cong chuyÓn tiÕp kh«ng ph¶i chØ ®Ó nèi chuyÓn siªu cao mμ cßn ®Ó nèi chuyÓn quü ®¹o ch¹y xe). 6.5.2. T−¬ng øng víi c¸c b¸n kÝnh R kh¸c nhau, chiÒu dμi tèi thiÓu cña ®−êng cong chuyÓn tiÕp L ®−îc x¸c ®Þnh nh− ë c¸c hμng 7, 8, 9 b¶ng 4. NÕu b¸n kÝnh ®−êng cong thiÕt kÕ lμ R n»m trong ph¹m vi trÞ sè trong ngoÆc gi÷a c¸c hμng nμo (hμng 7, 8, 9 b¶ng 4) th× chiÒu dμi ®−êng cong chuyÓn tiÕp ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch néi suy bËc nhÊt theo trÞ sè b¸n kÝnh R vμ chiÒu dμi L t−¬ng øng gi÷a c¸c hμng ®ã, (b¸n kÝnh R cμng nhá th× L cμng lín). NÕu b¸n kÝnh thiÕt kÕ R lín h¬n trÞ sè trong ngoÆc ë hμng 9 b¶ng 4 th× chiÒu dμi ®−êng cong chuyÓn tiÕp thiÕt kÕ ®−îc x¸c ®Þnh theo quan hÖ L = R/9 (lóc nμy b¸n kÝnh R cμng lín h¬n th× còng cμng lín ®Ó b¶o ®¶m phèi hîp hμi hoμ c¸c yÕu tè b×nh ®å theo quan ®iÓm thiÕt kÕ quang häc). 6.5.3. Nªn chän th«ng sè ®−êng cong chuyÓn tiÕp d¹ng clot«it A nh− sau : R ≥ A≥ R/2 (1) NÕu b¸n kÝnh cong R rÊt lín th× nªn chän A nh− sau : R≥ A≥ R/3 (2) 6.6. Nèi tiÕp gi÷a c¸c ®−êng vßng 6.6.1. Hai ®−êng vßng cïng chiÒu hoÆc ng−îc chiÒu liªn tiÕp sÏ ®−îc nèi trùc tiÕp víi nhau (kh«ng cÇn bè trÝ ®o¹n th¼ng chªm) nÕu mçi ®−êng vßng ®Òu cã bè trÝ ®−êng cong chuyÓn tiÕp d¹ng clot«it tho¶ m·n yªu cÇu ë ®iÒu 6.5.2. Quy ®Þnh nμy cho phÐp nèi trùc tiÕp gi÷a c¸c ®−êng cong d¹ng clot«it trªn tuyÕn. Tr−êng hîp nμy b¸n kÝnh cong ë chç nèi trùc tiÕp nªn lín h¬n 1.000m. 6.6.2. NÕu do ®Þa h×nh khèng chÕ, gi÷a c¸c ®−êng vßng liªn tiÕp cÇn bè trÝ mét ®o¹n tuyÕn th¼ng th× chiÒu dμi tèi thiÓu (tÝnh b»ng mÐt) cña ®o¹n tuyÕn th¼ng nμy gi÷a hai ®−êng vßng cïng chiÒu ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 6 lÇn tèc ®é tÝnh to¸n (tÝnh b»ng km/h) ; cßn gi÷a hai ®−êng vßng ng−îc chiÒu ph¶i b»ng 2 lÇn tèc ®é tÝnh to¸n (tÝnh b»ng km/h).   Page 15 
 16. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  6.6.3. Khi nèi c¸c ®−êng cong ng−îc chiÒu d¹ng ch÷ S th× nªn dïng hai ®−êng cong chuyÓn tiÕp cã cïng th«ng sè A (hoÆc th«ng sè A kh«ng chªnh nhau qu¸ 1,5 lÇn) vμ R1 ≤ 3R2 (R1, R2 lμ b¸n kÝnh cong ë cuèi ®−êng chuyÓn tiÕp cña ®−êng vßng 1 vμ 2). Khi nèi h ai ®− ên g c o n g c ï n g c h iÒ u th × th « n g s è A n ª n c h än t r o n g k h o ¶ n g 0,5R1 < A < R2. 6.7. B¶o ®¶m tÇm nh×n trªn ®−êng vßng 6.7.1. C¸c ch−íng ng¹i phÝa bông ®−êng vßng trªn b×nh ®å ph¶i ®−îc ph¸ bá ®Ó b¶o ®¶m tÇm nh×n b»ng chiÒu dμi h·m xe quy ®Þnh ë hμng 10 b¶ng 4 víi chiÒu cao tÇm m¾t l¸i xe lÊy b»ng 1,20m vμ phÇn ph¸ bá ph¶i thÊp h¬n tÇm m¾t nμy 0,30m. 6.7.2. Khi x¸c ®Þnh ph¹m vi ph¶i ph¸ bá ch−íng ng¹i, vÞ trÝ m¾t l¸i xe trªn mÆt c¾t ngang ®−îc quy ®Þnh ®Æt t¹i chç c¸ch mÐp trong cña d¶i an toμn phÝa bông ®−êng vßng vÒ phÝa phÇn xe ch¹y 1,50m. 6.8. §Ó t¨ng an toμn ë c¸c ®o¹n gÇn c¸c nót giao nhau, gÇn ®o¹n vμo c¸c tr¹m phôc vô hoÆc c¸c tr¹m thu phÝ, nªn thiÕt kÕ b¶o ®¶m tÇm nh×n tèi thiÓu lμ 200m, 270m, 350m vμ 400m t−¬ng øng víi ®−êng cao tèc c¸c cÊp 60, 80, 100 vμ 120. Lóc nμy, viÖc b¶o ®¶m tÇm nh×n trªn ®−êng vßng n»m vμ ®−êng vßng ®øng ®Òu ph¶i kiÓm tra l¹i theo trÞ sè tÇm nh×n tèi thiÓu nãi trªn. 6.9. VÞ trÝ ®−êng ®á thiÕt kÕ trªn tr¾c däc §−êng ®á trªn mÆt c¾t däc ph¶i thiÕt kÕ theo mÐp mÆt ®−êng nÕu d¶i ph©n c¸ch kh«ng cã líp phñ ë trªn vμ theo tim cña ®−êng (tøc lμ tim cña d¶i ph©n c¸ch) nÕu d¶i ph©n c¸ch cã líp phñ ë trªn (tøc lμ qua c¸c ®iÓm quay n©ng ®é nghiªng siªu cao trªn ®−êng vßng ë c¸c h×nh 2 vμ 3). 6.10. Quy ®Þnh vÒ dèc däc 6.10.1. §é dèc lín nhÊt ®èi víi c¸c cÊp ®−êng cao tèc ®−îc quy ®Þnh ë hμng 11 vμ 12 b¶ng 4. Do trªn ®−êng cao tèc xe ch¹y mét chiÒu, v× vËy trong tr−êng hîp thiÕt kÕ t¸ch riªng nd chiÒu ®i vμ chiÒu vÒ víi tr¾c däc kh«ng phô thuéc vμo nhau th× ®é dèc däc lín nhÊt khi xuèng dèc ®−îc phÐp lín h¬n khi lªn dèc. 6.10.2. ChØ sö dông trÞ sè ®é dèc lín nhÊt trong tr−êng hîp ®Æc biÖt khã kh¨n vμ th«ng th−êng chØ nªn ¸p dông ®é dèc däc tõ 3% trë xuèng (®Ó tr¸nh ph¶i xÐt ®Õn viÖc bè trÝ lμn xe phô leo dèc). §Æc biÖt ë c¸c ®o¹n ®−êng cao tèc tr−íc vμ sau c¸c nót giao nhau nªn thiÕt kÕ tho¶i (xem ®iÒu 7.6 vμ 7.8). Dèc däc trªn cÇu lín, cÇu trung vμ c¶ ®−êng dÉn ®Çu cÇu ®Òu kh«ng nªn qu¸ 4% ; dèc däc qua hÇm dμi h¬n 50m kh«ng ®−îc qu¸ 3%. 6.10.3. §é dèc däc tèi thiÓu - Trªn c¸c ®o¹n nÒn ®μo dμi ph¶i thiÕt kÕ ®é dèc däc tèi thiÓu b»ng 0,5% ; - Trªn c¸c ®o¹n chuyÓn tiÕp cã ®é dèc ngang mÆt ®−êng d−íi 1% th× ph¶i thiÕt kÕ dèc däc tèi thiÓu lμ 1% ; - Trong hÇm ®é dèc tèi thiÓu lμ 0,3%. 6.11. ChiÒu dμi dèc däc 6.11.1. ChiÒu dμi dèc tèi thiÓu cña ®−êng cao tèc lμ 300m, 250m, 200m, 150m t−¬ng øng víi c¸c cÊp 120, 100, 80, 60 vμ ph¶i ®ñ ®Ó bè trÝ chiÒu dμi ®−êng vßng ®øng. 6.11.2. ChiÒu dμi dèc däc tèi ®a ®èi víi c¸c ®é dèc kh¸c nhau trªn ®−êng cao tèc c¸c cÊp nªn b»ng trÞ sè ë b¶ng 5 d−íi ®©y : B¶ng 5 - ChiÒu dμi dèc tèi ®a víi c¸c ®é dèc kh¸c nhau trªn ®−êng cao tèc (§¬n vÞ tÝnh b»ng mÐt)   Page 16 
 17. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  §é dèc däc, % CÊp 120 CÊp 100 CÊp 80 CÊp 60 2 1500 - - - 3 800 1000 - - 4 600 800 900 1000 5 - 600 700 800 6 - - 500 600 6.12. §−êng cong ®øng 6.12.1. Trªn ®−êng cao tèc, t¹i c¸c chç ®æi déc däc dï gãc dèc nhá, ®Òu ph¶i bè trÝ ®−êng cong ®øng d¹ng trßn, parab«n hoÆc clot«it. 6.12.2. B¸n kÝnh ®−êng cong ®øng cña ®−êng cao tèc c¸c cÊp vμ chiÒu dμi tèi thiÓu cña nã ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 6 d−íi ®©y : B¶ng 6 - B¸n kÝnh vμ chiÒu dμi tèi thiÓu cña ®−êng cong ®øng trªn ®−êng cao tèc (§¬n vÞ tÝnh b»ng m) C¸c chØ tiªu CÊp 120 CÊp 100 CÊp 80 CÊp 60 Tèi thiÓu 12000 6000 3000 1500 B¸n kÝnh ®−êng 17000 10000 4500 2000 cong ®øng låi Tèi thiÓu th«ng th−êng (20000) (16000) (12000) (9000) Tèi thiÓu 5000 3000 2000 1000 B¸n kÝnh ®−êng 4500 6000 3000 1500 cong ®øng lâm Tèi thiÓu th«ng th−êng (10000) (12000) (8000) (6000) ChiÒu dμi ®−êng cong ®øng tèi thiÓu 100 85 70 50 Nªn chØ sö dông c¸c b¸n kÝnh cã trÞ sè tèi thiÓu th«ng th−êng trë lªn, tr−êng hîp ®Æc biÖt khã kh¨n míi dïng ®Õn trÞ sè tèi thiÓu. NÕu gãc ®æi dèc cμng nhá th× nªn chän b¸n kÝnh cμng lín. C¸c trÞ sè trong ngoÆc ë b¶ng 6 lμ c¸c trÞ sè b¸n kÝnh ®−êng cong ®øng ®¹t yªu cÇu vÒ thu nhËn thÞ gi¸c vμ khi cã ®iÒu kiÖn th× nªn thiÕt kÕ ®−êng cong ®øng víi b¸n kÝnh ®ã. 6.12.3. Ph¶i tr¸nh thiÕt kÕ c¸c ®o¹n dèc ®Òu ng¾n chªm gi÷a c¸c ®−êng cong ®øng cïng chiÒu (nhÊt lμ tr−êng hîp cïng chiÒu lâm). 6.13. ThiÕt kÕ phèi hîp c¸c yÕu tè tuyÕn 6.13.1. §Ó b¶o ®¶m viÖc ch¹y xe trªn ®−êng cao tèc an toμn, ªm thuËn, kinh tÕ, tuyÕn ®−êng cao tèc ph¶i ®−îc thiÕt kÕ phèi hîp hμi hoμ víi ®Þa h×nh, ®Þa vËt, c¶nh quan, t¹o ®−îc c¶m thô thÞ gi¸c vμ sù nhËn biÕt h−íng tuyÕn tèt. V× vËy, ph¶i thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ sù phèi hîp c¸c yÕu tè tuyÕn trong kh«ng gian b»ng ph−¬ng ph¸p dùng ¶nh phèi c¶nh, tr−íc hÕt ë nh÷ng ®o¹n cã sù thay ®æi ®ång thêi c¸c yÕu tè b×nh ®å vμ tr¾c däc, sau ®ã lμ c¸c ®o¹n qua c¸c nót giao nhau hoÆc cã ®Þa h×nh, ®Þa vËt ®Æc biÖt ë hai bªn. 6.13.2. §Ó t¹o thuËn lîi cho viÖc h×nh thμnh tuyÕn cã d¹ng liªn tôc, ®Òu ®Æn, râ rμng trong kh«ng gian, tr−íc hÕt cÇn tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vμ h−íng dÉn vÒ thiÕt kÕ c¸c yÕu tè b×nh ®å vμ tr¾c däc nãi ë c¸c ®iÒu 6.2 ; 6.3 ; 6.5; 6.6; 6.7 ; 6.12. Nªn ¸p dông c¸c møc cao ®èi víi mäi yÕu tè ®ã vμ   Page 17 
 18. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  b¶o ®¶m ®Ó b¶n th©n c¸c yÕu tè ®ã cã thÓ t¹o ®−îc t¸c dông dÉn h−íng mét c¸ch tù nhiªn cho l¸i xe. 6.13.3. Phèi hîp ®−êng cong ®øng vμ ®−êng cong n»m - Ph¶i cè g¾ng bè trÝ ph¹m vi ®−êng cong ®øng vμ ®−êng cong n»m trïng nhau víi chiÒu dμi ®−êng cong n»m lín h¬n chiÒu dμi cña ®−êng cong ®øng vμ ®Ønh cña chóng kh«ng lÖch nhau qu¸ 1/4 chiÒu dμi ®−êng cong ng¾n h¬n ; - B¸n kÝnh ®−êng cong ®øng nªn lín gÊp 6 lÇn b¸n kÝnh ®−êng cong n»m ; - Tr¸nh nèi tiÕp ®iÓm cuèi cña ®−êng cong n»m víi ®iÓm ®Çu cña ®−êng cong ®øng låi hoÆc lâm (®−êng cong ®øng n»m trªn ®o¹n th¼ng) ; - §−êng cong ®øng cã b¸n kÝnh nhá kh«ng ®−îc bè trÝ trong ®o¹n ®−êng cong chuyÓn tiÕp. 6.13.4. Nªn tr¸nh bè trÝ nhiÒu chç ®æi dèc trªn mét ®o¹n ®−êng th¼ng dμi ; cè g¾ng tr¸nh bè trÝ ®−êng cong ®øng lâm cã chiÒu dμi ng¾n vμ ®−êng cong ®øng låi cã b¸n kÝnh nhá trªn ®o¹n ®−êng th¼ng. Nªn tr¸nh kh«ng ®Ó trïng chç vßng ngoÆt víi chç dèc g¾t. 6.13.5. Phèi hîp tuyÕn ®−êng cao tèc víi cÇu vμ hÇm : - VÞ trÝ vμ h×nh d¹ng cÇu ph¶i cè g¾ng tu©n thñ theo c¸c yªu cÇu vÒ phèi hîp c¸c yÕu tè tuyÕn nãi trªn ; khi cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ cÇu cong, cÇu dèc, cÇu chÐo ®Ó b¶o ®¶m tÝnh liªn tôc vμ ®Òu ®Æn cña tuyÕn ®−êng cao tèc khi qua cÇu ; - Cè g¾ng thiÕt kÕ tuyÕn th¼ng qua hÇm ; nÕu b¾t buéc ph¶i bè trÝ tuyÕn qua hÇm cong th× ph¶i sö dông b¸n kÝnh kh«ng cÇn cÊu t¹o ®é nghiªng mét m¸i (hμng 6 b¶ng 4) vμ b¸n kÝnh tho¶ m·n ®−îc yªu cÇu b¶o ®¶m tÇm nh×n dõng xe (hμng 10 b¶ng 4) trªn ®−êng vßng ; - C¸c yÕu tè b×nh ®å vμ mÆt c¾t däc ë hai ®Çu cÇu hoÆc hÇm ph¶i cã mét ®o¹n dμi Ýt nhÊt lμ 10m ®−îc gi÷ ®óng nh− ë trªn cÇu hoÆc trong hÇm. 6.14. ThiÕt kÕ tuyÕn ®−êng cao tèc phèi hîp c¶nh quan 6.14.1. Khi chän tuyÕn ®−êng cao tèc ph¶i cè g¾ng lîi dông phong c¶nh tù nhiªn nh− c¸c ®åi, nói c« lËp, c¸c hå n−íc, c©y to, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc (®Ëp n−íc, nhμ cöa vïng quª...) ®Ó lo¹i trõ c¶m gi¸c ®¬n ®iÖu vÒ c¶nh quan. 6.14.2. Cè g¾ng tr¸nh ph¸ ho¹i ®Þa h×nh, ®Þa m¹o thiªn nhiªn vμ cÇn t« ®iÓm thªm cho c¶nh quan thiªn nhiªn : Dïng tuyÕn ®−êng ®Ó nhÊn m¹nh nh÷ng nÐt uèn l−în tù nhiªn cña ®Þa h×nh ; dïng biÖn ph¸p trång c©y ®Ó che khuÊt, kh¾c phôc c¸c chç do ®μo, ®¾p ®Êt g©y t¸c ®éng ph¸ ho¹i ®èi víi c¶nh quan vμ ®Ó trang trÝ hai bªn ®−êng. ViÖc trång c©y hai bªn ®−êng do vËy ph¶i tr¸nh ®ång lo¹t mét kiÓu : dïng c©y cao ®Ó nhÊn m¹nh vμ dÉn h−íng tuyÕn, c©y thÊp ®Ó che phñ, c©y to c« lËp hoÆc côm c©y ®Ó ®iÓm xuyÕt cho phong c¶nh hai bªn ®−êng. 6.14.3. Tr−êng hîp ®−êng cao tèc ®i qua rõng kh«ng nªn c¾t rõng b»ng tuyÕn th¼ng ®Ó tr¸nh t¹o Ên t−îng chia c¾t cøng nh¾c ; lóc nμy nªn b¾t ®Çu b»ng mét ®−êng cong tõ phÝa ngoμi rõng vμ nªn bè trÝ c¸c côm c©y cã mËt ®é t¨ng dÇn trªn ®o¹n chuyÓn tiÕp vμo rõng. 6.14.4. Qua vïng ®åi, tuyÕn ®−êng cao tèc nªn sö dông c¸c ®−êng cong b¸n kÝnh lín phèi hîp víi nh÷ng uèn l−în lín cña ®Þa h×nh, kh«ng nªn qu¸ phô thuéc vμo nh÷ng uèn l−în nhá côc bé. Ngoμi ra, cÇn ph¶i cè g¾ng gi¶m ®¾p cao, ®μo s©u vμ tèt nhÊt lμ nªn dïng tuyÕn clot«it toμn bé ®Ó tr¸nh nh÷ng chç gÉy trªn tr¾c däc vμ b×nh ®å do ®Æc tr−ng ®Þa h×nh vïng ®åi g©y ra. §èi víi ®Þa h×nh ®åi träc nªn kÕt hîp trång c©y hai bªn. 6.14.5. §èi víi ®Þa h×nh ®ång b»ng, khi chän tuyÕn ph¶i cè g¾ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh ë ®iÒu 5.2.   Page 18 
 19. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  6.14.6. TuyÕn ®−êng cao tèc vïng nói nªn kÕt hîp sö dông thªm c¸c c«ng tr×nh t−êng ch¾n, ®−êng kiÓu ban c«ng, cÇu cao, d¹ng m¸i dèc vμ c¸c kiÓu gia cè cã thªm t¸c dông trang trÝ ®Ó b¶o ®¶m tuyÕn ®Òu ®Æn, liªn tôc, râ rμng vμ t¹o ®−îc c¶nh quan míi t« ®iÓm cho quang c¶nh thiªn nhiªn vïng nói. Ngoμi ra, ë vïng nói nªn ¸p dông gi¶i ph¸p t¸ch riªng tuyÕn hai chiÒu xe ch¹y ®Ó kÕt hîp tèt víi ®Þa h×nh vμ gi¶m ®μo s©u, ®¾p cao. 7. ThiÕt kÕ chç giao nhau trªn ®−êng cao tèc vμ c¸c chç ra, vμo ®−êng cao tèc 7.1. Ph©n lo¹i c¸c chç giao nhau trªn ®−êng cao tèc VÒ chøc n¨ng, c¸c chç giao nhau trªn ®−êng cao tèc ®−îc ph©n thμnh hai lo¹i : - Chç giao nhau kh«ng cã liªn hÖ ra, vμo ®−êng cao tèc (gäi t¾t lμ chç giao nhau kh«ng liªn th«ng) ; thuéc lo¹i nμy lμ ®−êng cao tèc giao víi ®−êng s¾t, ®−êng èng, ®−êng bé hμnh (chui hoÆc v−ît trªn ®−êng cao tèc) hoÆc c¸c ®−êng phôc vô d©n sinh kh¸c c¾t qua ®−êng cao tèc mμ kh«ng cho phÐp cã liªn hÖ ®i l¹i, ra vμo ®−êng cao tèc ; - Chç giao nhau cã liªn hÖ ra, vμo ®−êng cao tèc (gäi t¾t lμ chç giao nhau liªn th«ng) ; thuéc lo¹i nμy lμ ®−êng cao tèc giao víi ®−êng « t« c¸c cÊp kh¸c cã cho phÐp ®i l¹i, ra vμo ®−êng cao tèc vμ tr−êng hîp ®−êng cao tèc giao nhau víi c¸c ®−êng vμo s©n bay, vμo c¶ng, ga, vμo c¸c ®« thÞ hoÆc c¸c trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c má khai kho¸ng, c¸c danh lam th¾ng c¶nh, vμo c¸c khu vùc nghØ ng¬i vμ phôc vô däc ®−êng cao tèc. C¸c chç giao nhau liªn th«ng trªn ®−êng cao tèc chØ ®−îc bè trÝ tèi ®a cã liªn hÖ giao th«ng gi÷a bèn nh¸nh ®−êng, tøc lμ chØ cho phÐp tån t¹i c¸c chç giao nhau kiÓu ng· t− vμ ng· ba. 7.2. Trªn ®−êng cao tèc lo¹i A, ®èi víi c¶ hai lo¹i chç giao nhau trong ®iÒu 7.1 ®Òu ph¶i bè trÝ giao kh¸c møc trªn nguyªn t¾c kh«ng ®−îc ®Ó x¶y ra ®iÓm giao c¾t nμo trªn ®−êng cao tèc. 7.3. Trªn ®−êng cao tèc lo¹i B ph¶i bè trÝ giao kh¸c møc ®èi víi c¸c chç giao nhau kh«ng liªn th«ng vμ cè g¾ng bè trÝ giao kh¸c møc ®èi víi c¸c chç giao nhau liªn th«ng ; chØ cho phÐp bè trÝ giao cïng møc ®èi víi chç giao nhau liªn th«ng trong c¸c tr−êng hîp cã ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau : - C¸ch xa vïng giao th«ng ®« thÞ vμ n»m trong vïng d©n c− th−a thít ; - Kho¶ng c¸ch gi÷a hai chç giao kh¸c møc liªn th«ng liÒn kÒ nhau lín h¬n 40km vμ trong kho¶ng ®ã cã yªu cÇu bè trÝ chç ra, vμo ; - Trong kho¶ng tõ 8 n¨m ®Õn 10 n¨m sö dông kÓ tõ khi ®−a vμo khai th¸c l−îng xe tÝnh to¸n trªn ®−êng cao tèc cßn nhá h¬n 1000 xe con quy ®æi vμ l−îng xe ngμy ®ªm trung b×nh n¨m trªn ®−êng bÞ c¾t qua vÉn cßn kh«ng lín h¬n 100 xe con quy ®æi ; - Sè ng−êi ®i bé c¾t qua ®−êng rÊt Ýt kh«ng ®¸ng kÓ (hoÆc gi¶i quyÕt bé hμnh qua ®−êng b»ng lèi ®i giao kh¸c møc) ; - Chç dù kiÕn bè trÝ giao cïng møc ph¶i c¸ch chç giao kh¸c møc liªn th«ng gÇn nã Ýt nhÊt lμ 10km. 7.4. Quy ®Þnh vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c chç giao kh¸c møc liªn th«ng 7.4.1. Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a c¸c chç giao kh¸c møc liªn th«ng lμ 4km ®Ó b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ trén dßng, thay ®æi tèc ®é ch¹y xe (t¨ng, gi¶m tèc) vμ bè trÝ b¸o hiÖu. 7.4.2. Nªn bè trÝ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c chç giao kh¸c møc liªn th«ng (tøc lμ kho¶ng c¸ch chç ra, vμo ®−êng cao tèc) tõ 15km ®Õn 25km b»ng c¸ch lμm c¸c ®−êng phô ®Ó gép c¸c chç giao nhau gÇn nhau thμnh mét chç, riªng ®èi víi ®−êng cao tèc trong ph¹m vi xung quanh c¸c thμnh phè lín vμ c¸c khu c«ng nghiÖp quan träng th× kho¶ng c¸ch nμy cã thÓ bè trÝ tõ 5km ®Õn 10km. 7.4.3. NÕu bè trÝ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c chç giao kh¸c møc liªn th«ng qu¸ 30km th× ph¶i bè trÝ c¸c chç quay ®Çu chuyÓn h−íng xe ch¹y qua c¸c kho¶ng ng¾t qu·ng cña d¶i ph©n c¸ch ë c¸c vÞ trÝ quy   Page 19 
 20. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 5729: 1997  ®Þnh ®Æc biÖt ; t¹i ®ã ph¶i cã b¸o hiÖu vμ cã ng−êi ®iÒu khiÓn, qu¶n lÝ ®Ó chØ cho phÐp nh÷ng xe c¸ biÖt ®i nhÇm ®−êng hoÆc xe duy tu, xe cøu hé quay ®Çu. 7.4.4. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vÞ trÝ chç giao kh¸c møc liªn th«ng víi c¸c khu vùc nghØ ng¬i vμ phôc vô däc tuyÕn cña ®−êng cao tèc tèi thiÓu ph¶i tõ 3km ®Õn 5km ; víi cöa c«ng tr×nh hÇm tèi thiÓu ph¶i tõ 1,5km ®Õn 4km. 7.5. Yªu cÇu ®èi víi c¸c ®−êng « t« kh¸c ®−îc nèi vμo chç giao kh¸c møc liªn th«ng trªn ®−êng cao tèc : c¸c ®−êng nμy ph¶i ®−îc thiÕt kÕ hoÆc c¶i t¹o ®Ó b¶o ®¶m cã ®ñ n¨ng lùc th«ng hμnh nh»m kh«ng g©y ¶nh h−ëng xÊu ®Õn sù ®i l¹i th«ng tho¸t cña toμn tuyÕn giao nhau. Ngoμi ra, ph¶i cã t¸c dông thu gom, ph©n phèi giao th«ng ®èi víi m¹ng ®−êng l©n cËn hoÆc nèi trùc tiÕp víi c¸c ®iÓm ph¸t sinh l−îng giao th«ng lín. 7.6. Trong ph¹m vi chç giao kh¸c møc liªn th«ng ph¶i ¸p dông c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt chñ yÕu ë b¶ng 7 ®èi víi tuyÕn ®−êng cao tèc, trong ®ã th−êng chØ nªn ¸p dông c¸c b¸n kÝnh lín h¬n hoÆc b»ng trÞ sè th«ng th−êng vμ ®é dèc däc nhá h¬n hoÆc b»ng trÞ sè th«ng th−êng ghi trong b¶ng. Ngoμi ra ph¶i kiÓm to¸n n¨ng lùc th«ng hμnh cña c¸c ®−êng nh¸nh, c¸c ®o¹n trén dßng vμ c¸c chç giao b»ng tån t¹i trong ph¹m vi bè trÝ giao kh¸c møc liªn th«ng theo c¸c ph−¬ng ph¸p ®· ®−îc quy ®Þnh trong TCVN 4054 §−êng « t« - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ vμ c¸c quy ®Þnh vÒ thiÕt kÕ nót giao nhau hiÖn hμnh. B¶ng 7 - Tiªu chuÈn kÜ thuËt ¸p dông cho tuyÕn ®−êng cao tèc trong ph¹m vi chç giao kh¸c møc liªn th«ng CÊp ®−êng cao tèc 120 100 80 60 B¸n kÝnh ®−êng cong n»m Th«ng th−êng 2000 1500 1100 500 tèi thiÓu, m Giíi h¹n 1500 1000 700 350 B¸n kÝnh Th«ng th−êng 45000 25000 12000 6000 Låi ®−êng cong Giíi h¹n 23000 15000 6000 3000 ®øng tèi thiÓu, Th«ng th−êng 16000 12000 8000 4000 Lâm m Giíi h¹n 12000 8000 4000 2000 Th«ng th−êng 2 2 30 4,5 §é dèc däc lín nhÊt, % Giíi h¹n 2 2 4 5,5 7.7. Yªu cÇu thiÕt kÕ ®èi víi c¸c ®−êng nh¸nh thuéc ph¹m vi chç giao kh¸c møc liªn th«ng (còng lμ c¸c ®−êng nh¸nh ra, vμo ®−êng cao tèc). 7.7.1. MÆt c¾t ngang cña c¸c ®−êng nh¸nh nμy ph¶i ®−îc bè trÝ theo quy ®Þnh ë ®iÒu 5.14. 7.7.2. Tèc ®é tÝnh to¸n trªn c¸c ®−êng nh¸nh ®−îc quy ®Þnh nh− ë b¶ng 8. B¶ng 8 - Tèc ®é tÝnh to¸n trªn ®−êng nh¸nh (§¬n vÞ tÝnh b»ng km/h) §Æc ®iÓm chç giao kh¸c møc CÊp h¹ng ®−êng coa tèc liªn th«ng 120 100 80 60 - Liªn th«ng gi÷a ®−êng cao tèc 80 ÷ 50 70 ÷ 40 60 ÷ 35 50 ÷ 35 lo¹i A víi ®−êng cao tèc lo¹i A - Liªn th«ng gi÷a ®−êng cao tèc 70 ÷ 40 60 ÷ 35 50 ÷ 30 40 ÷ 30 lo¹i A víi ®−êng cao tèc lo¹i B   Page 20 
Đồng bộ tài khoản