TCVN 5744 1993

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
266
lượt xem
118
download

TCVN 5744 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5744 1993: Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại thang máy thông dụng dùng để vận chuyển hàng và vận chuyển người: quy định những yêu cầu cơ bản về kĩ thuật an toàn trong quá trình lắp đặt và sử dụng các thang máy mới cũng như các thang cũ được cải tạo, lắp đặt ở những công trình công nghiệp và dân dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5744 1993

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5744 : 1993  Thang m¸y - Yªu cÇu an toμn trong l¾p ®Æt vμ sö dông Lift - Safe requirements for installation and use Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i thang m¸y th«ng dông dïng ®Ó vËn chuyÓn hμng vμ vËn chuyÓn ng−êi: quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ kÜ thuËt an toμn trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vμ sö dông c¸c thang m¸y míi còng nh− c¸c thang cò ®−îc c¶i t¹o, l¾p ®Æt ë nh÷ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vμ d©n dông. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1.1. Tiªu chuÈn nμy chi ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i thang cã dÉn ®éng ®iÖn, cã ph−¬ng chuyÓn ®éng th¼ng ®øng hoÆc nghiªng mét gãc nhá h¬n 15o so víi ph−¬ng th¼ng ®øng vμ víi vËn tèc lμm viÖc ®Õn 2,5m/s. §èi t−îng cña tiªu chuÈn nμy ®−îc ph©n thμnh 5 lo¹i d−íi ®©y: Lo¹i l: Thang m¸y thiÕt kÕ cho chuyÓn chë ng−êi. Lo¹i II: Thang m¸y thiÕt kÕ chñ yÕu ®Ó chuyÓn chë ng−êi nh−ng cã tÝnh ®Õn c¸c hμng hãa mang kÌm theo ng−êi. Lo¹i III: Thang m¸y thiÕt kÕ chuyÓn chë gi−êng (b¨ng ca) dïng trong c¸c bÖnh viÖn. Lo¹l IV : Thang m¸y thiÕt kÕ chñ yÕu ®Ó chuyÓn chë hμng hãa nh−ng th−êng cã ng−êi ®i kÌm theo. Lo¹i V : Thang m¸y ®iÒu khiÓn ngoμi cabin chi dïng ®Ó chuyÓn chë hμng – lo¹i nμy khi thiÕt kÕ cabin ph¶i khèng chÕ kÝch th−íc ®Ó ng−êi kh«ng thÓ vμo ®−îc. 1.1.2. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i thang n©ng hμng cã tÝnh n¨ng kÜ thuËt h¹n chÕ, cã kÕt cÊu víi dÉn ®éng ®¬n gi¶n (nh− tíi quay tay trôc ®øng) vμ tÝnh chÊt lμm viÖc t¹m thêi (nh− c¸c thang n©ng phôc vô x©y dùng). 1.1.3. §èi víi c¸c thang m¸y cã vËn tèc lμm viÖc trªn 2,5 m/s hoÆc lμm viÖc theo chÕ ®é nghiªm ngÆt, cã ®èi t−îng ph¹m vi ®Æc biÖt (nh−: hãa chÊt, thuèc næ v.v.,.) vμ ho¹t ®éng trong m«i tr−êng cã tÝnh chÊt kh¸c th−êng, ngoμi viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nμy cßn ph¶i ®−îc tháa thuËn riªng cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ an toμn khi l¾p ®Æt vμ sö dông. 1.2. Thang m¸y cã ®Ó ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt. 1.2.1. Thang m¸y nhËp khÈu ph¶i cã ®Ó c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Cã hå s¬ kÜ thuËt gèc. b. Thang m¸y ®−îc chÕ t¹o theo tiªu chuÈn quèc tÕ hoÆc tiªu chuÈn quèc gia së t¹i vμ ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn an toμn cña ViÖt Nam. c. C¸c bé phËn chi tiÕt m¸y ®i kÌm ph¶i ®èng bé hoÆc nÕu chÕ t¹o theo d¹ng liªn kÕt cña nhiÒu h·ng, nhiÒu quèc gia th× viÖc ®¶m b¶o quy c¸ch kÜ thuËt lμ cña h·ng thang m¸y ®øng tªn, ®Æc biÖtc hó ý quy c¸ch c¸c bé phËn vμ chi tiÕt quan träng nh−: - C¸p thÐp, xÝch chÞu t¶i. - §−êng ray dÉn h−íng cho cabin vμ ®èi träng. Puli dÉn ®éng, dÉn h−íng. - HÖ thèng phanh ®iÒu khiÓn, ®óng tÇng. - HÖ thèng h·m an toμn.   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5744 : 1993  - C¸c c¬ cÊu khèng chÕ an toμn, tÝn hiÖu b¶o vÖ. 1.2.2. Thang m¸y chÕ t¹o trong n−íc. a. Thang m¸y ®−îc chÕ t¹o do c¸c ®¬n vÞ cã t− cach ph¸p nh©n vμ ®· ®−îc phÐp cña c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn. b. Thang m¸y ph¶i ®−îc chÕ t¹o phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn yªu cÇu kÜ thuËt hiÖn hμnh vμ ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nμy. c. Thang m¸y chÕ t¹o hμng lo¹t ph¶i ®óng theo mÉu ®· ®−îc thö nghiÖm vμ ph¶i ®Çy ®Ó hå s¬ kÜ thuËt gèc. d. C¸c bé phËn vμ chi tiÕt quan träng ch−a chÕ t¹o ®−îc ph¶i nhËp ngo¹i hoÆc liªn kÕt chÕ t¹o ph¶i ghi râ th«ng sè c¬ ban vμ quy c¸ch kÜ thuËt trong hå s¬. 1.3. Yªu cÇu ®èi víi ®¬n vÞ l¾p ®Æt. 1.3.1. C¸c ®¬n vÞ ®−îc phÐp l¾p ®Æt, ®iÒu chØnh, b¶o d−ìng vμ söa ch÷a thang m¸y ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Lμ mét ®¬n vÞ cã t− c¸ch ph¸p nh©n vμ ®· ®−îc c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng. b. Cã ®Ó c¸n bé kÜ thuËt ®· ®−îc ®μo t¹o kÜ thuËt chuyÓn ngμnh. c. Cã ®éi ngò c«ng nh©n kÜ thuËt lμnh nghÒ, ®−îc huÊn luyÖn c¬ b¶n vμ ®Þnh kÝ vÒ kÜ thuËt an toμn. d. Cã ®Ó ®iÒu kiÖn kÜ thuËt, kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cho c«ng viÖc l¾p ®Æt, ®iÒu chØnh vμ söa ch÷a nh− thiÕt bÞ gia c«ng, thiÕt bÞ kiÓm tra, hiÖu chØnh vμ ®o l−êng: 1.3.2. §¬n vÞ l¾p ®Æt ph¶i hoμn toμn tu©n theo c¸c h−íng dÉn l¾p ®Æt, vËn hμnh, sö dông cña nhμ chÕ t¹o vμ ph¶i ®¶m b¶o tÊt c¶ c¸c th«ng sè, dung sai kÝch th−íc vμ ®Æc tÝnh kÜ thuËt cña thang m¸y theo hå s¬ kÜ thuËt gèc. 1.3.3. Trªn c¬ së hå s¬ kÜ thuËt gèc, ®¬n vÞ l¾p ®Æt ph¶i líp mét sè tμi liÖu kÜ thuËt ®Ó bμn giao cho ®¬n vÞ sö dông nh− sau: a. LÝ lÞch thang m¸y. b. H−íng dÉn vËn hμnh, sö dông an toμn thang m¸y. c. H−íng dÉn chÕ ®é b¶o d−ìng, kiÓm tra th−êng xuyªn vμ ®Þnh k×, biÖn ph¸p kh¾c phôc sù cè khÈn cÊp nh− mÊt ®iÖn, ®óng tÇng kh«ng ®óng. d. Ph©n cËp tr¸ch nhiÖm vμ quy ®Þnh chu k× ®iÒu chØnh, b¶o d−ìng, söa ch÷a, kh¾c phôc sù cè gi÷a ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm l¾p ®Æt, b¶o d−ìng vμ ®¬n vÞ sö dông thang m¸y. 1.3.4. §¬n vÞ l¾p ®Æt vμ söa ch÷a ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc viÖc thö nghiÖm thang m¸y sau l¾p ®Æt vμ söa ch÷a theo ®óng tr×nh tù quy t¾c cña tiªu chuÈn nμy. ViÖc thö nghiÖm ph¶i ®−îc tiÕn hμnh víi mét héi ®ång kÜ thuËt gåm c¸c thμnh phÇn chÝnh lμ: a. C¬ quan cËp ®¨ng kÝ sö dông thang m¸y. b. §¹i diÖn ®¬n vÞ l¾p ®Æt thang m¸y. c. §¹i diÖn ®¬n vÞ (hoÆc c¸ nh©n) sö dông thang m¸y. KÕt qu¶ thö nghiÖm ph¶i ghi thμnh biªn b¶n cã ch÷ kÝ c¸c thμnh viªn vμ dÊu cña ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm l¾p ®Æt. 1.4. Ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¸n lÝ vÒ sù ho¹t ®éng an toμn vμ ng−êi vËn hμnh thang m¸y ph¶i ®−îc huËn luyÖn c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô mμ m×nh ®¶m nhiÖm, cô thÓ lμ: - HiÓu ®−îc tÝnh n¨ng kÜ thuËt cña thang m¸y mμ m×nh phô tr¸ch (träng t¶i, vËn tèc lμm viÖc vv.) - BiÕt c¸c tiªu chuÈn an toμn liªn quan ®Õn thang m¸y. - BiÕt c¸ch kh¾c phôc c¸c sù cè khÈn cËp theo h−íng dÉn cña ®¬n vÞ l¾p ®Æt. 2. L¾p ®Æt   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5744 : 1993  2.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ. 2.1.1. §¬n vÞ l¾p ®Æt thang m¸y ph¶i kiÓm tra phÇn x©y dùng vμ chi tiÕn hμnh c«ng viÖc l¾p ®Æt sau khi x¸c nhËn phÇn x©y dùng ®· hoμn thμnh vμ ®¹t c¸c yªu cÇu kÜ thuËt theo thiÕt kÕ. 2.1.2. Bè trÝ c¸c sμn gç thao t¸c, b¾t ®Çu tõ d−íi lªn, trªn, suÊt chiÒu cao giÕng thang, víi kho¶ng c¸ch gi÷a chóng kh«ng qu¸ 3m, cã thang tay ®Ó di chuyÓn gi÷a c¸c sμn; sμn thao t¸c ph¶i v÷ng ch¾c, chÞu ®−îc t¶i kh«ng d−íi 2,5KN/m2 sμn. 2.1.3. Che ch¾n tÊt c¸ c¸c « cöa tÇng vμ « l¾p r¸p (nÕu cã) tõ mÆt sμn tÇng ®óng lªn ®é cao kh«ng d−íi l,lm, che kÝn s¸t sμn lªn ®é cao kh«ng d−íi 150mm; c¸c bé phËn che ch¾n ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vμo t−ëng. 2.1.4. KÐo ®iÖn chiÕ s¸ng t¹m thêi ®Õn tõng tÇng trong giÕng thang vμ vμo buång m¸y. ChiÕu s¸ng t¹m thêi dïng nguån ®iÖn cã ®iÖn ¸p kh«ng qu¸ 42V, vμ ®é chiÕu s¸ng kh«ng d−íi 50Lux. C¸c bãng sîi ®èt ph¶i m¾c phÝa trªn c¸c sμn thao t¸c, t¹i nh÷ng vÞ trÝ kh«ng g©y c¶n trë c«ng viÖc l¾p ®Æt. 2.1.5. Khi söa ch÷a, cai t¹o thang m¸y ë c¸c c«ng tr×nh ®ang sö dông, trªn tÊt c¶ c¸c tÇng ph¶i treo biÓn b¶o thang m¸y ®ang söa ch÷a, lμm rμo che ch¾n. Kh«ng cho ng−êi l¹ tiÕp cËn cöa tÇng vμ víi tíi nót bËm trªn t−êng. NÕu söa ch÷a mét trong hai thang m¸y l¾p cïng giÕng th× ph¶i che kÝn toμn bé v¸ch ng¨n gi÷a hai thang trªn suÊt chiÒu cao. 2.1.6. Møc ®é hoμn thiÖn cña phÇn x©y dùng, c¸c sμn gç thao t¸c trong giÕng vμ c¸c chç che ch¾n ph¶i ®−îc ph¸n ¸nh trong biªn b¶n do bªn ®Æt hμng vμ bªn l¾p ®Æt kÝ. 2.1.7. Tr−íc khi tiÕn hμnh c«ng viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ thang m¸y, ngoμi c¸c yªu cÇu nªu trªn ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Cã ®Ó vμ ®èng bé thiÕt bÞ thang m¸y víi chÊt l−îng ®¶m b¶o. b. Cã ®Ó vËt t−, trang thiÕt bÞ, dông cô, ®å g¸ cÇn thiÕt cho l¾p ®Æt c¸c trang bÞ ®iÖn ph¶i ®−îc kiÓm tra an toμn ®iÖn tr−íc khi ®em sö dông; c. Cã ®Ó hå s¬ kÜ thuËt - l¾p r¸p cña thang m¸y; d. Cã ®Ó trang bÞ phßng hé lao ®éng, phßng chèng ch¸y vμ cã b¶n néi quy an toμn l¾p ®Æt thang m¸y. 2.2. Yªu cÇu chung 2.2.1. Trong giÕng thang vμ buång m¸y kh«ng ®−îc l¾p ®Æt bËt k× mét bé phËn, thiÕt bÞ nμo kh¸c (®−êng èng n−íc, d©y ®iÖn...) kh«ng liªn quan ®Õn thang m¸y. 2.2.2. Buång m¸y ph¶i th«ng tho¸ng, kh« r¸o vμ che kÝn bôi. Hè giÕng ph¶i kh« r¸o, kh«ng cã n−íc ngÇm, n−íc th¶i ngËm vμo hè giÕng. 2.2.3. Cöa vμo buång m¸y ph¶i cã khãa vμ ph¶i ®−îc l¾p tr−íc khi b¾t ®Çu l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ trong buång m¸y. 2.2.4. Kho¶ng hë gi÷a c¸p vμ mÐp lç ®i c¸p trªn sμn buång m¸y ph¶i kh«ng d−íi 25mm. 2.2.5. Kho¶ng khe gi÷a bËc cöa tÇng vμ bËc cöa cabin kh«ng ®−îc qu¸ 25mm ®èi víi thang ®iÒu khiÓn tõ cabin vμ víi cabin kh«ng cã cöa; kh«ng ®−îc qu¸ 45mm ®èi víi c¸c thang kh¸c. 2.2.6. §é chÝnh x¸c ®óng cabin ë mçi ®iÓm ®óng ph¶i ®¶m b¶o trong giíi h¹n 20mm ®èi víi thang m¸y bÖnh viÖn, thang m¸y chÊt hμng b»ng xe, vμ 50mm ®èi víi c¸c thang m¸y kh¸c. 2.2.7. Kho¶ng c¸ch nh÷ng ®iÓm gÇn nhÊt cña c¸c bé phËn thang m¸y kh«ng ®−îc d−íi c¸c gi¸ trÞ sau: a. 50mm gi÷a cabin vμ ®èi träng; b. 50mm gi÷a cabin, ®èi träng víi v¸ch ng¨n tÇng l−íi thÐp; c. 25mm gi÷a cabin, ®èi träng víi v¸ch ng¨n kÝn cña giÕng ë phÝa kh«ng cã cöa cabin (15mm víi thμnh giÕng kh«ng cã nh÷ng phÇn låi lâm);   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5744 : 1993  d. l0mm gi÷a bËc cöa tÇng vμ bËc cöa cabin, gi÷a c¸c chi tiÕt nh« lÆn cña cöa tÇng vμ cöa cabin, kh«ng kÓ c¸c chi tiÕt khãa cöa tÇng cïng c¸c bé phËn liªn quan ë cabin. e. l0mm gi÷a c¸c chi tiÕt nh« lªn cña cabin (®èi träng) víi c¸c phÇn kÕt cÊu ray dÉn h−íng, kÕ c¶ c¸c chi tiÕt kÑp chÆt ray. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸nh cöa tÇng víi c¸nh cöa cabin kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 120mm. 2.2.8. Kho¶ng c¸ch tõ c¸c phÇn thËp nhÊt cña trÇn giÕng thang, hoÆc c¸c thiÕt bÞ l¾p d−íi trÇn, ®Õn mÆt nãc cabin, khi ®èi träng ®Ó trªn c¸c trô t× cøng hoÆc trªn gi¶m chÊn nÐn tËn cïng, kh«ng ®−îc d−íi 750mm. 2.2.9. Kho¶ng kh«ng gian phÝa d−íi cabin ®Õn ®¸y hè giÕng, khi cabin ®Ì lªn c¸c ô t× cøng hoÆc trªn gi¶m chÊn nÐn tËn cïng, kh«ng ®−îc d−íi 500mm. 2.3. KÜ thuËt an toμn. 2.3.1. Khi tiÕn hμnh l¾p ®Æt thang m¸y cÇn tu©n thñ nghiªm ngÆt quy ph¹m kÜ thuËt an toμn trong x©y dùng TCVN 5308: 1991, tiªu chuÈn an toμn ®iÖn trong x©y dùng TCVN 4086: 1985, quy ph¹m kÜ thuËt an toμn thiÕt bÞ n©ng TCVN 4244: 1986, yªu cÇu chung vÒ an toμn trong hμn ®iÖn TCVN3146: 1986 vμ an toμn ch¸y TCVN 3254: 1979, ®ång thêi ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c ®iÒu quy ®Þnh d−íi®©y. 2.3.2. C¸c c«ng viÖc x©y tr¸t hoμn thiÖn ph¶i tiÕn hμnh sau khi l¾p ®Æt xong thiÕt bÞ thang m¸y viÖc tr¸t t−êng giÕng thang (nÕu cã trong thiÕt kÕ) ph¶i tiÕn hμnh tr−íc khi thiÕt bÞ thang m¸y. 2.3.3. Ch¹y thö khëi ®éng hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ c¬, thiÕt bÞ ®iÖn hÖ thèng ®iÒu khiÓn, hÖ thèng kiÓm tra vμ tÝn hiÖu ph¶i tiÕn hμnh sau khi hoμn thμnh x©y tr¸t hoμn thiÖn. 2.3.4. Kh«ng ®−îc tiÕn hμnh ®ång thêi c«ng t¸c l¾p thang m¸y víi c«ng t¸c thi c«ng cña c¸c ®¬n vÞ x©y dùng hoÆc l¾p m¸y kh¸c ë c¸t ®é cao kh¸c nhau trong giÕng thang. 2.3.5. Khi tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc hiÖu chØnh nhiÖt ®é trong buång m¸y vμ trong giÕng thang kh«ng ®−îc qu¸ 400C vμ thËp nhÊt kh«ng ®−îc d−íi 50C. 2.3.6. C¸c c«ng viÖc hμn trong l¾p ®Æt thang m¸y ph¶i do thî hμn cã chøng chi bËc thî 4/7 trë lªn thùc hiÖn. Khi hμn ph¶i che ch¸n, b¶o vÖ thiÕt bÞ thang m¸y tr¸nh t¸c ®éng cña nhiÖt vμ xØ hμn. Kh«ng ®−îc hμn c¸c d©y ®iÖn sau khi ®· ®Æt d©y. 2.3.7. Kh«ng ®−îc ®Ó c¸c chi tiÕt, thiÕt bÞ thang m¸y dông cô trang bÞ ®å nghÒ, vËt liÖu x©y dùng... chiÕm chç hμnh lang, s©n chë, cÇu thang vμ c¸c lèi ®i l¹i kh¸c. ChØ ®−îc phÐp tËp kÕt t¹m thiÕt bÞ thang m¸y lªn sμn lªn m¸i, t¹i nh÷ng n¬i ®−îc ®¬n vÞ tæng thÇu thi c«ng ®èng ý. 2.3.8. Trong khi tiÕn hμnh l¾p ®Æt, t¹i vÞ trÝ lμm viÖc thõ¬ng xuyªn ph¶i cã mÆt Ýt nhÊt hai ng−êi. 2.3.9. Ng−êi lμm viÖc trong giÕng thang nhÊt thiÕt ph¶i ®éi mò cøng b¶o vÖ, nÕu cã sö dông c¸c dông cô ®iÖn th× ph¶i ®co g¨ng tay vμ ®i giμý c¸ch ®iÖn. 2.3.10. TuyÖt ®èi kh«ng ®−îc trÌo b¸m theo khung s¾t ray dÉn h−íng vμ c¸p ®Ó di chuyÓn gi÷a c¸c sμn, mμ ph¶i dïng thang. Kh«ng ®−îc nÐm vøt vμo giÕng thang c¸c m¶nh kim lo¹i, mÈu que hμn hoÆc bËt k× vËt g× kh¸c. 2.3.11. ChØ ®−îc phÐp lμm viÖc trong giÕng phÝa d−íi cabin víi ®iÒu kiÖn cabin ®−îc chÌn c¸p (c¸p ph¶i ®−îc Ðp chÆt vμo r·nh puli dÉn). ®−îc h·m b»ng bé h·m an toμn, ®−îc chÌn chÆt hoÆc ®−îc ®Æt trªn c¸c dÉn s¾t kh«ng thÓ rëi. 2.3.12. Kh«ng ®−îc lμm viÖc trong cabin hoÆt trªn nãc khi cabin ®ang chuyÓn ®éng. Kh«ng cho phÐp cã ng−êi trong cabin khi thö bé h·m an toμn. Kh«ng ®−îc dïng ®éng c¬ ®iÖn cña bé dÉn ®éng ®Ó th¸o cabin khái h·m an toμn. 2.3.13. ChØ ®−îc phÐp lμm viÖc trªn nãc cabin víi ®iÒu kiÖn cabin ®· ®−îc treo ch¾c ch¾n vμo c¸p, bé h·m an toμn ®· ®−îc chØnh vμ ®−îc thö. Kh«ng ®−îc lªn nãc cabin qu¸ 2 ng−êi vμ kh«ng ®−îc ngåi trªn nãc bu«ng thâng hai ch©n trong giÕng thang.   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5744 : 1993  2.3.14. Khi cã c«ng nh©n trªn nãc cabin, chØ ®−îc phÐp di chuyÓn cabin theo chiÒu ®i xuèng víi vËn tèc kh«ng qu¸ lm/s vμ ph¶i cïng mét c«ng nh©n kh¸c ë trong cabin; ®iÒu khiÓn di chuyÓn cabin b»ng nót bËm ®Æt trªn nãc. 2.3.15. Kh«ng tiÕn hμnh trªn nãc cabin nh÷ng viÖc cã thÓ lμm ë ngoμi giÕng thang nh− röa, lμm s¹ch c¸p vμ c¸c chi tiÕt m¸y. 2.3.16. Kh«ng ®−îc ®øng ngoμi hμnh lang thß tay qua cöa tÇng vμ cña cabin ®Ó khëi ®éng thang m¸y. 2.3.17. C¸c thiÕt bÞ n©ng h¹ nh− tíi , pal¨ng, puli... cã thÓ ®−îc treo vμo kÕt cÊu cña giÕng thang theo ®óng thiÕt kÕ vμ ph¶i ®−îc cè ®Þnh, kh«ng dÞch chuyÓn trong khi lμm viÖc. 2.3.18. Chi ®ãng më tíi pal¨ng theo hiÖu lÖnh cña ng−êi cã tr¸ch nhiÖm: bÊt k× mét hiÖu lÖnh nμo kh«ng râ rμng ®Òu ®−îc hiªu lμ lÖnh ®óng m¸y. 2.3.19. Khi n©ng h¹ trong giÕng thang, t¶i ph¶i ®−îc kÑp chÆt vμ treo ch¾c ch¾n:chi th¸o t¶i sau khi nã ®· ®−îc ®Æt an toμn vμo vÞ trÝ kh«ng thÓ r¬i. 2.3.20. TuyÖt ®èi kh«ng cho phÐp cã ng−êi phÝa d−íi t¶i vμ trªn ®−êng ®i cña t¶i ®ang n©ng h¹. 2.4. Quy t¾c nghiÖm thu sau l¾p ®Æt 2.4.1. §¬n vÞ l¾p ®Æt thang m¸y ph¶i lμm c¸c viÖc chuÈn bÞ cho nghiÖm thu b¶o gåm: a. Hoμn chØnh bé hå s¬; b. ChuÈn bÞ cho thang m¸y s½n sμng ho¹t ®éng; c. Cïng bªn ®Æt hμng chuÈn bÞ t¶i vμ ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó nghiÖm thu. 2.4.2. ViÖc nghiÖm thu sau l¾p ®Æt thang m¸y nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh: a. Møc ®é phï hîp c¸c th«ng sè vμ kÝch th−íc cña thang m¸y víi c¸c sè liÖu ghi trong hå s¬ kÜ thuËt. b. Thang m¸y ®Ó ®iÒu kiÖn vËn hμnh an toμn. 2.4.3. C¸c th«ng sè kÜ thuËt cÇn kiÓm tra gåm cã: a. Träng tμi: b. VËn tèc lμm viÖc vμ vËn tèc chËm: c. §é chÝnh x¸c ®óng thang ë c¸c tÇng; d. DiÖn tÝch sμn cabin cña thang chë ng−êi. 2.4.4. NghiÖm thu thang m¸y ®Ó ®iÒu kiÖn vËn hμnh an toμn ph¶i b¶o gåm: a. Quan s¸t kiÓm tra: b. Thö kh«ng t¶i: c. Thö tμi tÜnh: d. Thö tμi ®éng. 2.4.5. Khi quan s¸t ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng cña: a. Bé dÉn ®éng: b. ThiÕt bÞ ®iÖn: c. C¸c thiÕt bÞ an toμn: d. Bé ®iÒu khiÓn, chiÕu s¸ng vμ tÝn hiÖu: e. PhÇn b¶o che giÕng thang; f. Cabin, ®èi träng, ray dÉn h−íng; g. Cöa cabin vμ cöa tÇng: h. C¸p (xÝch) vμ phÇn kÑp chÆt ®Çu c¸p (xÝch): i. B¶o vÖ ®iÖn: j. Bé c¸ch ®iÖn cña thiÕt bÞ ®iÖn vμ d©y ®iÖn. Ngoμi ra cÇn kiÓm tra c¸c kho¶ng c¸ch an toμn, s¬ ®å ®iÖn vμ c¸c dông cô cÇn thiÕt trong buång m¸y, c¸c biªn nh·n nhμ m¸y. 2.4.6. Khi thö kh«ng t¶i cÇn kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn sau:   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5744 : 1993  a. Bé dÉn ®éng (ph¸t nhiÖt, ch¸y dÇu, ho¹t ®éng cña phanh): b. Cöa cabin vμ cöa tÇng; c. Bé ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng vμ tÝn hiÖu; d. C¸c bé phËn an toμn (c«ng t¸c hμnh tr×nh nót “STOP" khãa tù ®éng cña tÇng, sμn ®éng cña cabin). 2.4.7. Thö t¶i tÜnh nh»m môc ®Ých kiÓm tra ®é bÒn c¸c chi tiÕt cña bé dÉn ®éng ®é tin cËy cña phanh c¸p kh«ng bÞ tr−ît trªn puli dÉn, ®é bÒn cña cabin, cña kÕt cÊu treo cabin, treo ®èi träng vμ ®é tin cËy kÑp ®Çu c¸p. Thö t¶i tÜnh ®−îc thùc hiÖn víi cabin ¬ tÇng thÊp nhÊt, gi÷ t¶i trong thêi gian 10 phót víi t¶i quy ®Þnh v−ît qu¸ träng t¶i: a. 50% ®èi víi thang m¸y cã tang cña c¸p vμ thang m¸y dïng xÝch lμm d©y kÐo: b. 100% ®èi víi thang m¸y cã puliý dÉn c¸p. Thö t¶i tÜnh cã thö thay thö b»ng 3 lÇn di chuyÓn cabin ®i xuèng víi t¶i v−ît träng t¶i 50%. 2.4.8. Thö t¶i ®éng nh»m môc ®Ých kiÕm tra ®é tin cËy cña thang m¸y cã t¶i vμ kiÓm tra ho¹t ®éng cña bé h·m an toμn, bé h¹n chÕ vËn tèc vμ bé gi¶m chÊn, b»ng c¸ch chÊt t¶i v−ît träng t¶i 10% cho cabin ch¹ylªn xuèng 3 lÇn. 3. Sö dông thang m¸y 3.1. ChØ sö dông thang m¸y ¬ tr¹ng th¸i kÜ thuËt tèt vμ ®· ®−îc cËp ®¨ng kÜ sö dông. 3.2. Nh÷ng ng−êi vËn hμnh vμ sö dông thang m¸y ph¶i trong tr¹ng th¸i søc kháe b×nh th−êng. CÊm nh÷ng ng−êi say r−îu, thÇn k×nh kh«ng b×nh th−êng vμo vÞ trÝ vËn hμnh ®iÒu khiÓn hoÆc vμo cabin ®Ó sö dông thang m¸y. 3.3. Tr−êng hîp mÊt ®iÖn hoÆc ®ang söa ch÷a b¶o d−ìng ph¶i treo biÓn th«ng b¶o t¹m ngõng ho¹t ®éng ë c¸c ca tÇng dïng vμ c¾t cÇu dao ®iÖn vμo thang m¸y. 3.4. Thang m¸y ch¬ hμng cã phÇn ®iÒu khiªn ®¬n gian (®óng tÇng ®iÒu khiªn b»ng tay) nhÊt thiÕt ph¶i cã néi quy vËn hμnh chÆt chÏ ®Ó ®¶m b¶o an toμn trong vËn hμnh khai th¸c sö dông. Néi quy nμy ph¶i ®−îc thñ tr−ëng ®¬n vÞ duyÖt vμ treo ë vÞ trÝ dÔ nh×n t¹i n¬i vËn hμnh TuyÖt ®èi kh«ng ®−îc vËn chuyÓn t¶i mμ kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc träng l−îng cña nã. 3.5. Khi vËn chuyÓn lo¹i hμng hãa rêi, vôn, kh«ng ®−îc ®Ó hμng ra sμn cabin mμ ph¶i ®ãng hμng vμo bao b×, thïng chia. ChØ ®−îc ®æ ra sμn ®èi víi thang m¸y chuyÓn dïng vËn chuyÓn hμng rêi cã kÕt cÊu cabin d¹ng thïng chia tiªu chuÈn. 3.6. CÊm chë ng−êi trong thang m¸y chuyÓn dïng ®Ó chë hμng (lo¹i 5). 3.7. Nghiªm cÊm nh÷ng ng−êi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm tù ý vμo c¸c vÞ trÝ sau: - Buång m¸y; - Hè thang; - §øng trªn nãc cabin; - Dïng ch×a khãa më c¸c cöa tÇng, cöa th«ng, cöa quan s¸t, cöa buång m¸y; - Tñ cÇu dao cËp ®iÖn, hép cÇu ch×. Ch×a khãa c¸c vÞ trÝ nãi trªn do ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ vÒ sù ho¹t ®éng an toμn cña thang m¸y gi÷, ch×a thø hai ®−îc bμn giao lu©n phiªn cho ng−êi trùc vËn hμnh. 3.8. T¶i trong cabin ph¶i ®−îc xÕp ch¾c ch¾n æn ®Þnh, vμ ph©n bè c©n ®èi trªn mÆt sμn. CÊm chuyÓn chë c¸c lo¹i hμng nång, cång kÒnh xÕp ®èng cïng víi ng−êi. 3.9. Khi vËn chuyÓn lo¹i hμng cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y, dÔ kÝch næ hoÆc ®éc h¹i ph¶i cã biÖn ph¸p phßng ngõa ®Æc biÖt. CÊm vËn chuyÓn c¸c lo¹i hμng nμy cïng víi ng−êi.   Page 6 
  7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5744 : 1993  Phô lôc 1 Thang m¸y: c¸c ®Þnh nghÜa vμ ph©n lo¹i . 1. Cabin: Buång thang m¸y ®Ó chia ng−êi hoÆc hμng chuyÓn chë. 2. Träng t¶i: Khèi l−îng n©ng cho phÐp lín nhÊt cña thang m¸y ®o b»ng kil«gam (kg). 3. Søt chia: Sè l−îng ng−êi nhiÒu nhÊt cho phÐp chë trªn thang m¸y; søc chia phô thuéc vμo diÖn tÝch sμn cabin. Th«ng sè nμy ghi trong hå s¬ kÜ thuËt cña thang m¸y chi cã tÝnh chÊt tham kb¶o. 4. GiÕng thang (Well): kho¶ng kh«ng gian giíi h¹n b¬i c¸c v¸ch b¶o quanh, mÆt ®¸y hè vμ trÇn cña giÕng; giÕng thang lμ kh«ng gian ®Ó c¸c phÇn chuyÓn ®éng cña thang: cabin, ®èi träng, c¸p, xÝch v.v... di chuyÓn trong ®ã. 5. §iÓm ®óng: vÞ trÝ ®Õ ra vμo cabin thang m¸y t¹i mçi tÇng ®óng sö dông. 6. Hè giÕng (PIT): PhÇn giÕng thang phÝa d−íi ®iªm dïng thËp nhÊt. 7. Buång ®Ønh giÕng (headroom): phÇn giÕng thang phÝa trªn ®iÓm ®óng cao nhÊt. 8. VËn tèc lμm viÖc: vËn tèc vËn hμnh theo thiÕt kÕ ®o b»ng m/phót hoÆc m/gi©y (m/min, m/s). VËn tèc lμm viÖc trªn 2,5m/s (150m/min) ®−îc gäi lμ vËn tèc cao. 9. VËn tèc söa ch÷a: VËn tèc chËm chi dïng trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, söa ch÷a. Phô lôc 2 Tiªu chuÈn lo¹i bá c¸p thÐp 1 Sè sîi ®øt lín nhÊt cho phÐp trªn mét b−íc bÖn HÖ sè dù tr÷ bÖn CÊu t¹o c¸p, sè sîi ban ®Çu cña c¸p 6 x 19 = 114 6 x 37 = 222 BÖn chÐo BÖn xu«i BÖn chÐo BÖn xu«i 9 14 7 23 12 9 - 10 16 8 26 13 10 - 12 18 9 29 14 12 - 14 20 10 32 16 14 - 16 22 11 35 17 2 Ph¶i lo¹i bá c¸p theo ®é mßn (gi¶m ®−êng kÝnh) so víi ban ®Çu lμ 10%. 3 Phô lôc nμy ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i c¸p: - Treo cabin (®èi träng) - C¸p kÐo hÖ thèng h·m an toμn. - C¸p treo c¸nh cöa lïa ®øng v.v... 4 ViÖc thay thÕ ®Þnh k× hoÆc lo¹i bã c¸p cã thÓ c¨n cø theo quy ®Þnh riªng cña Nhμ chÕ t¹o.   Page 7 
Đồng bộ tài khoản