TCVN 5747:1993

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
627
lượt xem
174
download

TCVN 5747:1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. TCVN 5747:1993. Thép. Phương pháp xác định chiều sâu lớp thấm cacbon. áp dụng cho thép thấm cacbon và qui định các phương pháp xác định chiều sâu lớp thấm cacbon

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5747:1993

 1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5747: 1993 §Êt x©y dùng - Ph©n lo¹i Soil – Classification for civil engineering 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn “§Êt x©y dùng - Ph©n lo¹i” cã kÝ hiÖu lµ TCVN 5747: 1993, ®|îc ¸p dông cho x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, c¸c lÜnh vùc sö dông ®Êt víi môc ®Ých x©y dùng c«ng tr×nh.Tuy nhiªn, ®èi víi tõng ngµnh cã thÓ x©y dùng nh÷ng tiªu chuÈn riªng cho phï hîp víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña m×nh. 1.2. Tiªu chuÈn nµy ®|îc ¸p dông cho c¸c lo¹i ®Êt cã thÓ lµm nÒn, m«i tr|êng ®Ó ph©n bè c«ng tr×nh, hoÆc vËt liÖu ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh. 1.3. Tiªu chuÈn ®|îc dïng ®Ó s¾p xÕp ®Êt x©y dùng thµnh nh÷ng nhãm cã tÝnh chÊt t|¬ng tù, nh»m ®Þnh h|íng c¸c vÊn ®Ò vµ ®Æc tÝnh cña ®Êt cÇn ph¶i nghiªn cøu. 1.4. Tiªu chuÈn nµy ch|a hÒ ®Ò cËp ®Õn ®¸ vµ c¸c lo¹i ®Êt ®Æc biÖt; còng ch|a hÒ ®Ò cËp ®Õn viÖc ph©n lo¹i ®Êt theo c¸c thÝ nghiÖm hiÖn tr|êng nh| xuyªn tÜnh, xuyªn ®éng, c¾t c¸nh, v.v… Ph©n lo¹i ®Êt theo c¸c thÝ nghiÖm kÓ trªn ®|îc nªu trong c¸c tiªu chuÈn t|¬ng øng. Ph©n lo¹i ®¸ vµ c¸c ®Êt ®Æc biÖt sÏ ®|îc so¹n th¶o vµ ban hµnh sau. 2. Nguyªn t¾c ph©n lo¹i 2.1. HÖ ph©n lo¹i nªu trong Tiªu chuÈn nµy dùa trªn thµnh phÇn h¹t cña ®Êt. Tr×nh tù ph©n lo¹i ®|îc thùc hiÖn lÇn l|ît nh| sau: - Dùa trªn thµnh phÇn kÝch th|íc h¹t chiÕm |u thÕ trong ®Êt ®Ó ph©n chia nã thµnh hai nhãm lín lµ h¹t kh« vµ h¹t mÞn; - Dùa trªn hµm l|îng c¸c h¹t ®Ó ph©n chia nhãm ®Êt h¹t kh« thµnh c¸c phô nhãm; - Dùa trªn c¸c trÞ giíi h¹n ch¶y, giíi h¹n dÎo, chØ sè dÎo ®Ó ph©n chia nhãm ®Êt h¹t mÞn thµnh c¸c phô nhãm. 2.2. C¸c thuËt ng÷ vµ kÝ hiÖu tªn ®Êt, thµnh phÇn tr¹ng th¸i ®|îc dïng thèng nhÊt theo quy |íc quèc tÕ. 3. Ph©n lo¹i 3.1. §Þnh nghÜa vµ kÝ hiÖu quy |íc 3.1.1. §Þnh nghÜa + §Êt x©y dùng: lµ mäi ®Êt ®¸ hoÆc ®¸, kÓ c¶ ®Êt trång vµ nh÷ng vËt chÊt phÕ th¶i cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, vèn lµ mét hÖ nhiÒu thµnh phÇn, biÕn ®æi theo thêi gian, ®|îc sö dông lµm nÒn, m«i tr|êng ph©n bè c«ng tr×nh hoÆc vËt liÖu ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh. + §¸ t¶ng: cã kÝch th|íc lín h¬n 300mm; + Cuéi vµ d¨m; cã kÝch th|íc tõ 300 ®Õn 150mm; + Sái vµ s¹n: cã kÝch th|íc tõ 150 ®Õn 2 mm + H¹t c¸t: cã kÝch th|íc tõ 2 ®Õn 0,06 mm + H¹t bôi: cã kÝch th|íc tõ 0,06 ®Õn 0,02 mm + H¹t sÐt: cã kÝch th|íc tõ < 0,002 mm
 2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5747: 1993 + H¹t mÞn: tËp hîp cña c¸c h¹t bôi vµ h¹t sÐt; + H¹t th«: c¸c h¹t cã kÝch th|íc ®|êng kÝnh lín h¬n h¹t bôi + §Êt h÷u c¬: ®Êt cã lÉn di tÝch thùc vËt vµ ®éng vËt; + §Êt h¹t mÞn: ®Êt, gåm h¬n 50% träng l|îng lµ nh÷ng h¹t cã kÝch th|íc nhá h¬n 0,08 mm; + §Êt cuéi sái: ®Êt h¹t th«, trong ®ã thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c cuéi sái; + §Êt c¸t: ®Êt h¹t th«, trong ®ã thµnh phÇn chñ yÕu lµ h¹t c¸t + §Êt bôi: ®Êt h¹t mÞn, trong ®ã hµm l|îng ®Êt sÐt chiÕm Ýt h¬n 20% träng l|îng cña thµnh phÇn h¹t mÞn; + §Êt sÐt: ®Êt h¹t mÞn, trong ®ã hµm l|îng sÐt chiÕm h¬n 20% träng l|îng cña thµnh phÇn h¹t mÞn; + §Êt rêi: ®Êt trong ®ã ®é bÒn chèng c¾t chñ yÕu phô thuéc vµo lùc ma s¸t gi÷a c¸c h¹t; + §Êt dÝnh: ®Êt, trong ®ã ®é bÒn chèng c¾t gåm lùc ma s¸t gi÷a c¸c h¹t vµ lùc dÝnh gi÷a c¸c h¹t; + TÝnh dÎo: tÝnh chÊt cña vËt liÖu cã kh¶ n¨ng chÞu ®|îc nh÷ng biÕn d¹ng tøc thêi kh«ng ®µn håi, cã biÕn d¹ng thÓ tÝch kh«ng ®¸ng kÓ vµ kh«ng bÞ r¹n nøt; + TÝnh nÐn: kh¶ n¨ng biÕn d¹ng cña ®Êt d|íi t¸c ®éng cña lùc nÐn; + Giíi h¹n ch¶y: hµm l|îng n|íc ë ranh giíi quy |íc gi÷a tr¹ng th¸i dÎo vµ tr¹ng th¸i ch¶y cña ®Êt; + Giíi h¹n dÎo: hµm l|îng n|íc ë ranh giíi quy |íc gi÷a tr¹ng th¸i dÎo vµ tr¹ng th¸i cøng cña ®Êt; 3.1.2. KÝ hiÖu quy |íc C¸c kÝ hiÖu trong Tiªu chuÈn nµy ®|îc sö dông theo quy |íc quèc tÕ: Tªn ®Êt Tªn gäi quèc tÕ th«ng dông (tiÕng Anh) KÝ hiÖu T¶ng l¨n Boulfer B Cuéi (d¨m) Cobble Co Sái (s¹n) Gravel G C¸t Sand S Bôi Silt (Mo, Mjala, tiÕng Thuþ §iÓn) M SÐt Clay C H÷u c¬ Organic O Than bïn Peat Pt CÊp phèi tèt Well gradede W CÊp phèi kÐm Poorly gradede P TÝnh nÐn cao High compressibility H TÝnh nÐn thÊp Low compressibility L - Cu - HÖ sè ®ång nhÊt = D60/D10
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5747: 1993 - Cc - HÖ sè ®|êng cong = (D30)2/(D60 x Dl0) - Dn - KÝch th|íc ®|êng kÝnh h¹t mµ l|îng chøa c¸c cì nhá h¬n nã chiÕm n%. - D10 - KÝch th|íc ®|êng kÝnh h¹t mµ l|îng chøa c¸c cì nhá h¬n nã chiÕm 10% cßn gäi lµ ®|êng kÝnh cã hiÖu; - W1 - Giíi h¹n ch¶y (%); - Wp - Giíi h¹n dÎo (% ); - Ip – ChØ sè dÎo (% ). 3.2. Ph©n lo¹i ®Êt h¹t th« 3.2.1. C¸c ®Êt h¹t th« ®|îc ph©n lo¹i tõ c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ph©n tÝch h¹t trong phßng thÝ nghiÖm. Mçi phô nhãm trong ®Êt h¹t th« ®|îc kÝ hiÖu b»ng hai ch÷ c¸i. Ch÷ ®Çu tiªn m« t¶ tªn cña lo¹i ®Êt, ch÷ sau m« t¶ ®Æc tÝnh cña ®Êt. ý nghÜa cña c¸c nhãm ch÷ ®|îc biÓu hiÖn nh| sau; a. §Êt sái s¹n: ®Êt, gåm phÇn lín lµ c¸c h¹t sái s¹n, ®|îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ G. b. §Êt c¸t: ®Êt, gåm phÇn lín lµ c¸c h¹t c¸t, ®|îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ S. §Êt cuéi sái vµ ®Êt c¸t ®|îc chia thµnh 4 phô nhãm: (xem c¸c b¶ng 3.l vµ 3.2) 1. §Êt chøa Ýt hoÆc kh«ng chøa h¹t mÞn, kh«ng cã lo¹i h¹t nµo chiÕm |u thÕ vÒ hµm l|îng; cÊp phèi tèt, ®|îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ W. KÕt hîp víi hai ch÷ c¸i cña tªn ®Êt, cã GW vµ SW; 2. §Êt chøa Ýt hoÆc kh«ng chøa h¹t mÞn, cã mét lo¹i h¹t chiÕm |u thÕ vÒ hµm l|îng; cÊp phèi kÐm, ®|îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ P. KÕt hîp víi c¸c ch÷ cña tªn ®Êt cã GP vµ SP. 3. §Êt h¹t th« cã chøa mét l|îng ®¸ng kÓ h¹t mÞn, (chñ yÕu lµ h¹t bôi) kh«ng cã tÝnh dÎo, ®|îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ M. KÕt hîp víi chø c¸i cña tªn ®Êt cã GM vµ SM 4. §Êt h¹t th« cã mét l|îng ®¸ng kÓ h¹t sÐt ®|îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ C. KÕt hîp víi c¸c ch÷ c¸i tªn ®Êt, cã GC vµ SC. B¶ng 3.1. Ph©n lo¹i ®Êt h¹t th« H¬n 50% träng l|îng cña ®Êt lµ c¸c h¹t cã kÝch th|íc 0,08 mm §Þnh nghÜa KÝ §iÒu kiÖn nhËn biÕt Tªn gäi hiÖu §Êt H¬n 50% §Êt sái Träng l|îng GW D 60 §Êt sái, s¹n Cu ! 4 vµ cué träng l|îng s¹n s¹ch h¹t cã kÝch D 10 CÊp phèi tèt i thµnh phÇn th|íc < sái h¹t th« cã 0,08mm Ýt D 30
 4. 2 Cc kÝch th|íc h¬n 5% D 10 .D 80 >2mm gi÷a 1 vµ 3
 5. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5747: 1993 GP Mét trong hai ®iÒu §Êt sái, s¹n kiÖn cña GW kh«ng cÊp phèi tho¶ m·n kÐm §Êt sái Träng l|îng GM Giíi h¹n Atterberg Sái lÉn bôi. s¹n cã lÉn h¹t cã kÝch n»m d|íi ®|êng A Hçn hîp sái h¹t mÞn th|íc < (xem biÓu ®å 3.1) hay lÉn c¸t- sÐt, 0,08mm Ip < 4 cÊp phèi nhiÒu h¬n kÐm 12% GC Giíi h¹n Atterberg Sái lÉn sÐt. n»m trªn ®|êng A Hçn hîp sái (xem biÓu ®å 3.1) hay lÉn c¸t – sÐt, Ip > 7 cÊp phèi kÐm §Êt H¬n 50% C¸t s¹ch Träng l|îng SW D 60 C¸t cÊp phèi Cu ! 6 vµ c¸t träng l|îng h¹t cã kÝch D 10 tèt, c¸t lÉn thµnh phÇn th|íc < sái Ýt hoÆc h¹t th« cã 0,08mm Ýt D 30
 6. 2 kh«ng cã Cc kÝch th|íc h¬n 5% D 10 .D 60 h¹t mÞn 7 phèi kÐm
 7. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5747: 1993 B¶ng 3.2. B¶ng ph©n lo¹i nhanh ®Êt h¹t th« Ph|¬ng ph¸p nhËn d¹ng KÝ Tªn gäi Lo¹i th« cã kÝch th|íc > 60 mm, dùa trªn träng l|îng |íc hiÖu l|îng cña c¸c lo¹i h¹t H¬n §Êt sái S¹ch Cã tÊt c¶ c¸c lo¹i kÝch GW §Êt sái, s¹n cÊp phèi tèt 50% s¹n Hín kh«ng cã th|íc h¹t vµ kh«ng cã lo¹i träng 50% träng hoÆc cã Ýt h¹t nµo chiÓm |u thÕ vÒ l|îng l|îng thµnh phÇn hµm l|îng ®Êt cã phÇn c¸t h¹t mÞn Cã mét lo¹i h¹t chiÕm |u GP §Êt sái, s¹n cÊp phèi kÝch th« cã thÕ vÒ hµm l|îng kÐm th|íc kÝch th|íc h¹t > >2mm Cã thµnh Cã chøa thµnh phÇn h¹t GM §Êt sái, s¹n cÊp phèi tèt 0,08m phÇn h¹t mÞn, kh«ng cã tÝnh dÎo lÉn bôi m mÞn Cã chøa thµnh phÇn h¹t GC §Êt sái, s¹n lÉn sÐt (KÝch mÞn, cã tÝnh dÎo th|íc §Êt sái S¹ch Cã tÊt c¶ c¸c lo¹i kÝch SW §Êt c¸t s¹ch cÊp phèi 0,08m s¹n Hín kh«ng cã th|íc h¹t nµo chiÓm |u thÕ tèt m lµ 50% träng hoÆc cã Ýt vÒ hµm l|îng kÝch l|îng thµnh phÇn th|íc Cã mét lo¹i h¹t chiÕm |u SP §Êt c¸t cÊp phèi kÐm phÇn c¸t h¹t mÞn thÕ vÒ hµm l|îng nhá th« cã nhÊt kÝch th|íc Cã thµnh Cã chøa thµnh phÇn h¹t SM §Êt c¸t lÉn bôi cã thÓ < 2mm phÇn h¹t mÞn, kh«ng cã tÝnh dÎo nhËn mÞn Cã chøa thµnh phÇn h¹t SC §Êt c¸t lÉn sÐt thÊy mÞn, cã tÝnh dÎo ®|îc b»ng mÆt th|ên g) 3.2.1.1. Nhãm ®Êt GW vµ SW thuéc lo¹i ®Êt h¹t th« cã cÊp phèi tèt, c¸c gi¸ trÞ cña Cu > 4 vµ Cc = l - 3 Hµm l|îng h¹t mÞn chiÕm Ýt h¬n 5% tæng trong l|îng ®Êt.3.2.1.2. 3.2.1.2. Nhãm ®Êt GP vµ SP lµ c¸c lo¹i ®Êt trong ®ã cã mét lo¹i h¹t chiÕm |u thÕ vÒ hµm l|îng, thiÕu c¸c lo¹i h¹t cã kÝch th|íc kh¸c. C¸c nhãm ®Êt nµy cã Cu < 4 vµ Cc = l- 3, hµm l|îng h¹t mÞn cã Ýt h¬n 5%. Tæng träng l|îng ®Êt. 3.2.1.3. Nhãm ®Êt GM vµ SM lµ c¸c lo¹i ®Êt cã chøa c¨c h¹t mÞn. Hµm l|îng h¹t mÞn chiÕm h¬n 12% tæng träng l|îng ®Êt. 3.2.1.4. Nhãm GC vµ SC cã hµm l|îng h¹t mÞn chiÕm h¬n 12% tæng träng l|îng ®Êt. C¸c h¹t mÞn cã tÝnh dÎo thay ®æi tõ trung b×nh ®Õn rÊt dÎo. ChØ sè dÎo cña phÇn h¹t mÞn > 7. 3.2.1.5. §èi víi ®Êt h¹t th« cã l|îng h¹t mÞn chiÕm tõ 5% ®Õn 12%, ®Ó ph©n lo¹i cã thÓ sö dông kÝ hiÖu kÐp: ThÝ dô: GP - GC chØ ra r»ng ®©y lµ mét lo¹i sái s¹n cã cÊp phèi kÐm, cã chøa tõ 5 ®Õn 12% c¸c h¹t sÐt. 3.2.1.6. §èi víi ®Êt h¹t th« kh«ng thuéc h¼n nhãm nµo, còng cÇn ph¶i sö dông kÝ hiÖu kÐp VÝ dô: GW - SW, cã nghÜa ®©y lµ lo¹i sái, s¹n - c¸t cã cÊp phèi tèt, hµm
 8. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5747: 1993 l|îng h¹t mÞn chiÕm Ýt h¬n 5% tæng träng l|îng ®Êt; träng l|îng cña sái s¹n vµ c¸t lµ nh| nhau. 3.2.2. B¶ng 3.l m« t¶ c¸ch ph©n lo¹i ®Êt h¹t th«, ®iÒu kiÖn nhËn biÕt c¸c nhãm ®Êt. 3.2.3. C¸c ®Êt h¹t th« ®|îc ph©n lo¹i nhanh ë hiÖn tr|êng, theo m« t¶ trong b¶ng 3.2, dùa trªn c¸ch nhËn d¹ng c¸c h¹t ®Êt ë hiÖn tr|êng b»ng m¾t vµ kinh nghiÖm. 3.3. Ph©n lo¹i ®Êt h¹t mÞn. 3.3.1. §Êt h¹t mÞn ®|îc ph©n lo¹i dùa trªn kÕt qu¶ thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh giíi h¹n ch¶y (W1) vµ giíi h¹n dÎo (Wp); dùa vµo biÓu ®å dÎo trong h×nh 3.1, sÏ x¸c ®Þnh ®|îc lo¹i ®Êt. 3.3.2. BiÓu thøc cã thÓ sö dông ®|îc ®Ó chuyÓn gi¸ trÞ giíi h¹n ch¶y x¸c ®Þnh theo ph|¬ng ph¸p Vaxiliev sang gi¸ trÞ giíi h¹n ch¶y x¸c ®Þnh theo ph|¬ng ph¸p Casagrande lµ: WL = 1 (WvL + b) a Trong ®ã: a, b - c¸c hÖ sè, phô thuéc vµo c¸c lo¹i ®Êt; ®èi víi ®Êt cã W1 > 20% , a = 0,73; b = 6,47%; WvL - giíi h¹n ch¶y x¸c ®Þnh theo ph|¬ng ph¸p Vaxiliev. 3.3.3. Mçi phô nhãm trong ®Êt h¹t mÞn ®|îc kÝ hiÖu b»ng hai ch÷ c¸i; ch÷ c¸i ®Çu lµ tªn gäi cña ®Êt, ch÷ c¸i sau m« t¶ tÝnh nÐn cña ®Êt. Sau ®©y lµ ý nghÜa cña c¸c kÝ hiÖu: a) §Êt bôi ®|îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ M; b) §Êt sÐt ®|îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ C; c) §Êt h÷u c¬ ®|îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ O. Mçi lo¹i ®Êt ®Æc tr|ng kÓ trªn ®|îc ph©n chia thµnh 2 phô nhãm dùa theo gi¸ trÞ giíi h¹n ch¶y W1. NÕu W1 < 50% , ®Êt cã tÝnh nÐn tõ thÊp ®Õn trung b×nh, ®|îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ L. KÕt hîp víi c¸c tªn ®Êt, se cã 3 phô nhãm: CL, ML vµ OL. Khi W1 > 50%, ®Êt cã tÝnh nÐn cao, ®|îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ H. Ba phô nhãm t|¬ng øng lµ CH, MH vµ OH. 3.3.3.1. Nhãm ®Êt CL vµ CH bao gåm c¸c sÐt v« c¬. Nhãm CL n»m ë vïng trªn cña ®|êng th¼ng "A", ®|îc x¸c ®Þnh bëi c¸c gi¸ trÞ W1 nhá h¬n 50% vµ Ip > 7%. Nhãm CH còng n»m trªn ®|êng th¼ng “A", ®|îc x¸c ®Þnh bëi gi¸ trÞ W1 > 50%. 3.3.3.2. Nhãm ®Êt ML vµ MH. Nhãm ML n»m ë vïng d|íi ®|êng th¼ng “A", cã gi¸ trÞ W1 < 50% vµ cã Ip < 4. Nhãm MH t|¬ng øng víi vïng n»m d|íi ®|êng th¼ng “A” cã W1 > 50%. Nhãm ®Êt nµy bao gåm c¸c ®Êt bôi v« c¬ vµ bôi sÐt. C¸c ®Êt hoµng thæ cã gi¸ trÞ 25% < W1 < 35% cïng n»m ë trong nhãm nµy. Nh÷ng ®Êt h¹t mÞn n»m trªn ®|êng th¼ng “A" víi gi¸ trÞ 4% < Ip < 7% ®|îc coi lµ tr|êng hîp biªn vµ ®|îc m«t t¶ b»ng kÝ hiÖu kÐp CL- ML. 3.3.3.3. Nhãm OL vµ OH ph©n bè gÇn trïng víi hai nhãm ML vµ MH; khi trong c¸c ®Êt nµy cã chøa mét hµm l|îng h÷u c¬, chóng n»m gÇn s¸t víi ®|êng th¼ng “A”. 3.3.3.4. Nhãm P1 cã gi¸ trÞ W1 tõ 300 ®Õn 500% vµ Ip tõ 100 ®Õn 200%, kh«ng n»m trong biÓu ®å dÎo.
 9. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5747: 1993 3.3.3.5. §Êt h¹t mÞn ®|îc ph©n lo¹i nhanh ë hiÖn tr|êng dùa theo c¸c thö nghiÖm |íc l|îng sau: - Søc bÒn cña ®Êt ë tr¹ng th¸i kh« khi bÞ bãp vì ®|îc ®¸nh gi¸ theo c¶m tÝnh; - §é bÒn cña ®Êt - ®|îc tiÕn hµnh gièng nh| thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh giíi h¹n dÎo, nh|ng kh«ng nh»m x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®é Èm cña ®Êt, mµ ®¸nh gi¸ ®é bÒn cña ®Êt ë l©n cËn giíi h¹n dÎo; - Sù øng xö cña ®Êt d|íi t¸c ®éng rung, nh»m x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn vµ biÕn mÊt cña n|íc khi nhµo nÆn vµ ®Ëp mét miÕng ®Êt dÎo trong lßng bµn tay; - Mµu s¾c vµ mïi vÞ cña ®Êt - ®Æc biÖt quan träng ®èi víi ®Êt h÷u c¬. H×nh 3.1. Ph©n lo¹i ®Êt h¹t mÞn trong phßng thÝ nghiÖm – BiÓu ®å dÎo. B¶ng 3.3. –Ph©n lo¹i nhanh nhÊt ®Êt h¹t mÞn H¬n 50% träng l|îng cña ®Êt lµ c¸c lo¹i cã kÝch th|íc < 0,08mm NhËn d¹ng ®Êt qua thµnh phÇn c¸c h¹t cã kÝch th|íc KÝ hiÖu < 0,5 mm Søc bÒn cña ®Êt §é bÒn cña ®Êt øng xö cña ®Êt ë tr¹ng th¸i kh« (®é sÖt l©n cËn d|íi t¸c ®éng khi bÞ bãp vì giíi h¹n dÎo)0 rung W1< 50% B»ng kh«ng Kh«ng cã Tõ nhanh ®Õn M §Êt bôi dÎo hoÆc gÇn b»ng rÊt chËm L kh«ng Tõ trung b×nh Trung b×nh Tõ kh«ng ®Õn CL §Êt sÐt Ýt dÎo ®Õn lín rÊt chËm Tõ nhá ®Õn YÕu ChËm OL §Êt bôi vµ sÐt h÷u trung b×nh c¬ Ýt dÎo W1 >50% Tõ nhá ®Õn Tõ yÕu ®Õn Tõ chËm ®Õn M §Êt bôi rÊt dÎo trung b×nh trung b×nh kh«ng H Tõ lín ®Õn rÊt Lín Tõ kh«ng ®Õn C §Êt sÐt rÊt dÎo lín rÊt chËm H
 10. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5747: 1993 Tõ trung b×nh Tõ yÕu ®Õn Tõ kh«ng ®Õn O §Êt bôi vµ sÐt h÷u ®Õn lín trung b×nh chËm N c¬ rÊt dÎo Thµnh phÇn Cã mïi ph©n biÖt, mµu tèi, vÖt ®en cã tµn tÝch thùc Pt Than bïn hay ®Êt chñ yÕu lµ h÷u vËt sîi, nhÑ, Èm cã hµm l|îng h÷u c¬ c¬ lín Phô lôc 1 KÝch th|íc r©y sö dông trªn thÕ giíi Mü Anh Metric (Quèc tÕ) Liªn X« cò 0 0 0 0 N D (mm) N D (mm) N D (mm) N D (mm) 4 4,76 5 3,36 5000 5,00 10,00 6 3,36 8 2,06 3000 3,00 5,00 10 2,00 12 1,41 2000 2,00 2,00 20 0,84 18 0,85 1500 1,50 1,00 40 0,42 25 0,60 1000 1,00 0,50 60 0,25 36 0,42 500 0,50 0,25 100 0,149 60 0,25 300 0,30 0,10 200 0,074 100 0,15 150 0,15 200 0,076 75 0,075 Phô lôc 3 X¸c ®Þnh giíi h¹n ch¶y theo ph|¬ng ph¸p Casagrande Giíi h¹n ch¶y ®|îc x¸c ®Þnh cho phÊn ®Êt ®i qua r©y cã kÝch th|íc lµ 0,5mm (N040 = 0,42mm). §Êt ®|îc ph¬i kh« trong kh«ng khÝ, sau ®ã cã thÓ dïng chµy cã ®Çu bäc cao su ®Ó nghiÒn ®Êt, t¸ch c¸c h¹t cã ®|êng kÝnh < 0,5mm. 1. C¸c dông cô cÇn thiÕt a) Dông cô CaBagrande; b) CÇn cã ®é chÝnh x¸c 0,0lg; c) Tñ sÊy. 2. C¸c b|íc tiÕn hµnh. 1. LÊy 100 g ®Êt ®· ®|îc chuÈn bÞ, cho n|íc cÊt vµo, trén cho ®Õn khi cã mét hçn hîp ®Òu vµ dÎo. 2. Cho mÉu ®Êt vµo b¸t cña dông cô Casagrande, t¹o thµnh mét líp cã chiÒu dµy kho¶ng lcm, dïng dao ®Ó r¹ch, t¹o r·nh ë gi÷a b¸t ®Êt (theo quy ®Þnh riªng). 3. Quay thiÕt bÞ sao cho b¸t r¬i víi tèc ®é 2 lÇn trong l gi©y. §Õm sè lÊn r¬i cho ®Õn khi ë phÇn gi÷a r·nh ®Êt khÐp l¹i mét kho¶ng b»ng l,27 cm (0,5 inch). 4. LËp l¹i qu¸ tr×nh 2 vµ 3 hai lÊn n÷a cïng mÉu ®Êt ë tr¹ng th¸i ®ã, nÕu sè lÇn r¬i ®Ó khÐp r·nh ë 3 lÇn ®Òu trïng nhau. NÕu mét trong hai lÇn thÝ nghiÖm sau, sè l- |ît r¬i chªnh lÖch lín, cÇn ph¶i thùc hiÖn lÇn thø 4. Nh| vËy, sÏ nhËn ®|îc gi¸
 11. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5747: 1993 trÞ sè lÇn r¬i t|¬ng øng víi mét ®é Èm cña ®Êt (sè lÊn r¬i cña hai thÝ nghiÖm kh«ng chªnh nhau qu¸ l). 5. LÊy kho¶ng l0g ®Êt ë phÇn khÐp l¹i cña r·nh ®Êt ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®é Èm t|¬ng øng. 6. LËp l¹i ®éng t¸c tõ 2 ®Õn 5 ®èi víi nh÷ng gi¸ trÞ ®é Èm kh¸c nhau, b»ng c¸ch lµm kh« hoÆc thªm n|íc. CÇn chó ý lµ sè lÊn r¬i t|¬ng øng víi c¸c gi¸ trÞ ®é Èm ph¶i n»m trong kho¶ng tõ 6 ®Õn 35, ph¶i x¸c ®Þnh sè lÇn gi¸ trÞ r¬i t|¬ng øng Ýt nhÊt víi 4 ®é Èm kh¸c nhau. 7. VÏ biÓu ®å quan hÖ gi÷a ®é Èm (W) vµ sè lÇn r¬i trªn hÖ täa ®é b¸n logarit (lgN) - lµ mét ®|êng th¼ng øng víi c¸c gi¸ trÞ tõ 6 ®Õn 35 lÇn r¬i. Gi¸ trÞ ®é Èm t|¬ng øng víi 25 lÇn r¬i lµ giíi h¹n ch¶y cña ®Êt.
 12. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5747: 1993 Phô lôc 4
Đồng bộ tài khoản