TCVN 5748:1993

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
82
lượt xem
7
download

TCVN 5748:1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt nam,Chất Lượng sản phẩm.TCVN 5748:1993. Xe chở khách ba bánh. Yêu cầu chung về an toàn. Qui định các yêu cầu chung về an toàn của xe chở khách ba bánh, có sức chở từ 350 kg đến 500 kg. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho xe ba bánh, vận chuyển hàng hoá, có tải trọng tương đương với xe chở khách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5748:1993

  1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5748:1993 xe chë kh¸ch ba b¸nh yªu cÇu chung vÒ an toµn Passenger three - wheeled taxi General safety requirements. Hµ néi 1993
  2. Lêi nãi ®Çu TCVN 5748-1993 ®­îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c tµi liÖu kü thuËt ®· ®­îc duyÖt cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng tiªu chuÈn hãa. TCVN 5748-1993 do ViÖn nghiªn cøu m¸y biªn so¹n vµ ®­îc Bé khoa häc - C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1309/Q§ ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1993.
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5748:1993 TCVN 5748:1993 xe chë kh¸ch ba b¸nh yªu cÇu chung vÒ an toµn Passenger three - wheeled taxi General safety requirements. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu chung vÒ an toµn cña xe chë kh¸ch ba b¸nh, cã søc chë tõ 350 kG ®Õn 500 kG. Tiªu chuÈn nµy còng cã thÓ ¸p dông cho xe ba b¸nh vËn chuyÓn hµng hãa, cã t¶i träng t­¬ng ®­¬ng víi xe chë kh¸ch. 1 Quy ®Þnh chung 1.1 Xe ph¶i ®­îc chÕ t¹o, thö nghiÖm vµ nghiÖm thu theo ®óng tµi liÖu kü thuËt ®· ®­îc duyÖt. 1.2 Trong qu¸ tr×nh sö dông ph¶i thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ ch­¬ng tr×nh b¶o d­ìng xe ®· ®­îc quy ®Þnh trong h­íng dÉn sö dông. 1.3 Kh«ng cho phÐp xe chë qu¸ träng t¶i ®· ®­îc quy ®Þnh hoÆc chë nh÷ng chÊt dÔ g©y ch¸y, næ. 2 Yªu cÇu vÒ an toµn 2.1 C¸c yªu cÇu an toµn ®èi víi ®éng c¬ ph¶i phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh cã liªn quan trong TCVN 2563 - 78, TCVN 1721 - 85, TCVN 4934 - 89, TCVN 4935 - 89. B¶o qu¶n ®éng c¬ ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh trong h­íng dÉn sö dông cña xe. 2.2 Thïng nhiªn liÖu ph¶i b¶o ®¶m kÝn. Thïng ph¶i ®­îc thö thñy lùc víi ¸p suÊt thö nghiÖm b»ng hai lÇn ¸p suÊt lµm viÖc, nh­ng kh«ng ®­îc nhá h¬n 0,3 kG/cm2 trong kho¶ng thêi gian 3 phót. trong thêi gian nµy kh«ng cho phÐp trªn bÒ mÆt thïng xuÊt hiÖn vÕt nøt, hoÆc cã dÊu hiÖu rß, thÊm nh­ng cho phÐp cã biÕn d¹ng d­. 2.3 Thïng nhiªn liÖu ph¶i cã tÝnh bÒn chÞu ¨n mßn. ¸p suÊt d­ ph¶i ®­îc tù ®éng x¶ b»ng van an toµn. KÕt cÊu cña van ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu chèng ch¸y. 2.4 TÊt c¶ nh÷ng chç nèi trªn ®­êng èng dÉn nhiªn liÖu ph¶i ®­îc xiÕt chÆt, kh«ng cho phÐp rß rØ. 2.5 Li hîp ph¶i kh«ng bÞ tr­ît khi chÞu m«men t¶i lín nhÊt cña ®éng c¬ vµ ph¶i tù tr­ît khi qu¸ t¶i vµ ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn dÔ dµng, chÝnh x¸c, kh«ng cã hiÖn t­îng dÝnh c«n hay m¾c kÑt khi xe vËn hµnh. 3
  4. TCVN 5748:1993 2.6 Hép sè ph¶i lµm viÖc ªm, kh«ng cã tiÕng va ®Ëp c¬ khÝ. Cµi vµ ng¾t sè ph¶i nhÑ nhµng, døt kho¸t, kh«ng bÞ kÑt, kh«ng ®­îc cã hiÖn t­îng nh¶ sè hoÆc nh¶y sè. 2.7 C¸c mèi nèi bu l«ng cña vá khíp c¸c ®¨ng kh«ng ®­îc cã ®é r¬ lín. §é hë lín nhÊt cho phÐp gi÷a hai líp vá khíp lµ 0,5 mm. 2.8 Tay l¸i cña xe ph¶i b¶o ®¶m lµm viÖc an toµn, ph¶i xoay ®­îc nhÑ nhµng vÒ c¶ hai phÝa. Kh«ng cho phÐp cã ®é "gi¬" do ®é mßn cña c¸c chi tiÕt ë gèi ®ì sinh ra. 2.9 Gãc l¸i lín nhÊt cña tay l¸i øng víi b¸n kÝnh quay vßng trßn nhá nhÊt cña xe kh«ng ®­îc lín h¬n 45o. 2.10 C¸c tay g¹t vµ bµn ®¹p ®iÒu khiÓn ph¶i b¶o ®¶m thao t¸c nhÑ nhµng, chÝnh x¸c. 2.11 Buång l¸i ph¶i cã kÝch th­íc thÝch hîp ®Ó ng­êi l¸i thao t¸c, ®iÒu khiÓn xe dÔ dµng, thuËn lîi. Buång l¸i ph¶i cã kÝnh ch¾n giã vµ g­¬ng chiÕu sau. 2.12 Xe ph¶i cã ®ñ phanh ch©n vµ phanh tay. C¸c c¬ cÊu phanh ph¶i b¶o ®¶m dõng ®­îc xe chë ®ñ t¶i trªn ®­êng b»ng còng nh­ trªn ®­êng dèc. 2.13 Qu·ng ®­êng phanh cña xe khi chë ®ñ t¶i ë tèc ®é 30 km/h kh«ng ®­îc lín h¬n 7,5 m. VÕt phanh trªn ®­êng ph¶i râ, ®Òu, kh«ng gi¸n ®o¹n. 2.14 HÖ thèng phanh ph¶i lµm viÖc nhËy vµ chÝnh x¸c. Thêi gian phanh kh«ng ®­îc lín h¬n 3 ÷ 5 gi©y ®èi víi phanh thñy lùc, 5 ÷ 8 gi©y ®èi víi phanh c¬ khÝ. 2.15 Hµnh tr×nh tù do cña ®Çu ®Ìn phanh ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh ®Ó lu«n lu«n n»m trong giíi h¹n 5 ÷ 15 mm. 2.16 Thïng xe ph¶i cã kÕt cÊu ch¾c ch¾n, ®ñ bÒn v÷ng, phï hîp víi t¶i träng lín nhÊt cña xe vµ chÞu ®­îc nh÷ng va ch¹m kh«ng lín khi xe vËn hµnh. 2.17 Mui toa xe ph¶i kÝn ®Ó che ®­îc m­a n¾ng cho hµnh kh¸ch. Thµnh thïng xe hai bªn ph¶i cã ®é cao nhá nhÊt lµ 50 cm. Ph¶i cã tÊm che hoÆc b¹t dù phßng ®Ó che kÝn hai bªn thµnh thïng xe khi trêi m­a. 2.18 Thïng xe ph¶i cã tay vÞn ch¾c ch¾n ë hai phÝa thµnh thïng vµ phÝa sau, ë vÞ trÝ võa tÇm víi cña ng­êi ngåi. Tay vÞn b»ng kim lo¹i, cã tiÕt diÖn trßn, dÔ cÇm n¾m. 2.19 Sè chç ngåi tïy thuéc t¶i träng xe. Khi tÝnh sè chç ngåi, träng l­îng mçi hµnh kh¸ch ®­îc lÊy lµ 50 kG kÌm 5 kG hµnh lý. DiÖn tÝch ghÕ cho mçi chç ngåi kh«ng ®­îc nhá h¬n 0,06 m2. 2.10 BËc lªn xuèng ë thµnh sau thïng xe ph¶i ch¾c ch¾n, cã ®é cao trong kho¶ng 0,45 ± 0,5 m so víi mÆt ®­êng. 2.21 KÕt cÊu xe kh«ng t¶i ph¶i b¶o ®¶m sù ph©n bè khèi l­îng gi÷a cÇu tr­íc vµ cÇu sau ®¹t xÊp xØ tØ lÖ sau: 4
  5. TCVN 5748:1993 CÇu tr­íc 20 %. CÇu sau 80% Khi xe cã t¶i ph¶i b¶o ®¶m sù ph©n bè hîp lý theo chiÒu däc (trªn hai cÇu), còng nh­ sù c©n b»ng t¶i träng theo chiÒu ngang (x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n theo tµi liÖu kü thuËt chuyªn ngµnh) ®Ó gi÷ ®­îc tr¹ng th¸i æn ®Þnh cho xe khi ch¹y trªn nh÷ng ®o¹n ®­êng gå ghÒ, cã æ gµ hoÆc mÆt ®­êng nghiªng theo chiÒu ngang, hoÆc khi xe quay vßng. 2.22 Gãc lËt däc, ngang cña xe khi lªn xuèng dèc kh«ng ®­îc lín h¬n c¸c gi¸ trÞ cho phÐp t­¬ng øng, phï hîp víi kÕt cÇu vµ t¶i träng xe, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n trong tµi liÖu kü thuËt chuyªn ngµnh. 2.23 Khi xe quay vßng kh«ng cho phÐp sö dông tèc ®é lín ®Ó tr¸nh ph¸t sinh lùc qu¸n tÝnh li t©m lín, dÔ g©y ®æ xe. 2.24 Xe ph¶i ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ ®Ìn pha, ®Ìn tÝn hiÖu rÏ, ®Ìn phanh, ®Ìn dõng vµ ph¶i b¶o ®¶m hÖ thèng nµy lµm viÖc æn ®Þnh khi vËn hµnh. §iÒu khiÓn ®ãng, ng¾t m¹ch cña hÖ thèng ®Ìn ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh trong h­íng dÉn sö dông. 2.25 Xe ph¶i cã hÖ thèng cßi vµ ph¶i b¶o ®¶m lµm viÖc æn ®Þnh khi xe vËn hµnh. 2.26 Møc ån (møc ©m hiÖu chØnh) cho phÐp ë bªn trong vµ bªn ngoµi xe kh«ng ®­îc lín h¬n 80 dBA. 2.27 Hµm l­îng «xit c¸cbon trong khÝ x¶ cña ®éng c¬ ph¶i phï hîp víi TCVN 5123 - 90. 5
  6. TCVN 5748:1993 Phô lôc tham kh¶o cña TCVN 5748 - 1993 Ph­¬ng ph¸p thö phanh 1 ChuÈn bÞ. Trªn ®­êng bª t«ng hoÆc ®­êng nhùa kh«, chän mét ®o¹n bÊt kú cã chiÒu dµi 30 m. §ãng cäc tiªu ®¸nh dÊu ë hai ®Çu. ChØnh cho phanh ¨n ®Òu ë hai b¸nh xe, b¶o ®¶m phanh ®ãng më nhËy, chÝnh x¸c. 2 TiÕn hµnh thö. Tõ ngoµi cäc tiªu, khëi ®éng xe vµ cho xe ch¹y víi tèc ®é lín nhÊt. Khi xe tíi ngang cäc tiªu, ng­êi l¸i ®¹p m¹nh phanh ch©n, ®ång thêi ng­êi ph¸t lÖnh phanh dïng ®ång hå bÊm giê ghi thêi ®iÓm b¾t ®Çu phanh. Do lùc c¶n phanh, xe dÞch chuyÓn thªm mét ®o¹n Sp th× dõng h¼n. Ng­êi bÊm giê ghi thêi ®iÓm nµy. Tõ vÞ trÝ nµy cña xe, tiÕp tôc lÆp l¹i thö nghiÖm nh­ trªn cho ®Õn lÇn thø ba. 3 X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè phanh. Qu·ng ®­êng phanh Sp lµ chiÒu dµi vÕt phanh, m, theo h­íng tiÕn cña xe, ®o ®­îc trªn ®­êng. §é lÖch vÕt phanh γp, ®é, lµ gãc hîp bëi vÕt phanh thùc víi trôc t©m ®­êng. Thêi gian phanh tp, gi©y, lµ kho¶ng thêi gian gi÷a thêi ®iÓm b¾t ®Çu phanh vµ thêi ®iÓm xe dõng h¼n, x¸c ®Þnh b»ng ®ång hå bÊm giê. KÕt qu¶ thö lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña ba th«ng sè Sp, γp, tp ë ba lÇn thö. 6
Đồng bộ tài khoản