TCVN 5749 1999

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
59
lượt xem
14
download

TCVN 5749 1999

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5749 1999. Ôtô khách - yêu cầu an toàn chung. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ôtô khách thành phố, ôtô khách đường dài, ôtô khách du dịch (chở khách tham quan, học sinh v.v...) đơn, một tầng, được sản xuất, cải tạo đóng mới trong nước và quy định yêu cầu an toàn chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5749 1999

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5749 : 1999 (So¸t xÐt lÇn 1) «t« kh¸ch- yªu cÇu an toµn chung Buss - General requirements tor safety Hµ Néi - 1999 9
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 5749 : 1999 thay thÕ cho TCVN 5749 : 1993 TCVN 5749: 1999 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc tiªu chuÈn - §o l­îng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hanh. 2
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5749: 1999/Tr 3 So¸t xÐt lÇn 1 ¤t« kh¸ch - Yªu cÇu an toµn chung Busses - General requirements for safety 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c lo¹i «t« kh¸ch thµnh phè, «t« kh¸ch ®­êng dµi, «t« kh¸ch du lÞch (chë kh¸ch tham quan, häc sinh v.v...) ®¬n, mét tÇng, ®­îc s¶n xuÊt, c¶i t¹o ®ãng míi trong n­íc vµ quy ®Þnh yªu cÇu an toµn chung. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho «t« kh¸ch cã kÕt cÊu vµ c«ng dông ®Æc biÖt. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 4145 - 85 ¤t« kh¸ch - Th«ng sè vµ kÝch th­íc c¬ b¶n TCVN 4461 - 87 ¤t« kh¸ch - Yªu cÇu kü thuËt TCVN 4462 - 87 ¤t« kh¸ch - Ph­¬ng ph¸p thö TCVN 4791 - 89 (ST SEV 3822-82) §Ìn chiÕu s¸ng chÝnh cña «t« - yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö. TCVN 4792 - 89 (ST SEV 5829 - 86) §Ìn b¸o tÝn hiÖu lïi cña «t« - yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö. TCVN 5601 : 1991 (ST SEV 2936 - 81) Lèp b¬m h¬i radial dïng cho xe t¶i, xe buýt vµ r¬-moãc - Ký hiÖu, kÝch th­íc c¬ b¶n, chÕ ®é sö dông vµ ghi nh·n. TCVN 5602 : 1991 (ST SEV 6163 - 81) Lèp b¬m h¬i radial dïng cho xe t¶i, xe buýt vµ r¬-moãc - Yªu cÇu an toµn vµ ph­¬ng ph¸p thö. 3
 4. TCVN 5749-1999/Tr 4 TCVN 5658:1999 ¤t«. HÖ thèng phanh - Yªu cÇu an toµn chung vµ ph­¬ng ph¸p thö TCVN 6436 : 1998 ¢m häc - TiÕng ån do phu¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ph¸t ra khi ®ç - Møc ån tèi ®a cho phÐp. TCVN 6438: 1998 ChÊt luîng kh«ng khÝ - KhÝ th¶i ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Giíi h¹n tèi ®a cho phÐp. 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Trong tiªu chuÈn nµy sö dông mét sè thuËt ng÷ sau: 3.1 ¤t« kh¸c: lµ «t« dïng ®Ó vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, cã sè chç nguåi (kÓ v¶ ng­êi l¸i) tõ 10 trë lªn 3.2 ¤t« kh¸ch thµnh phè: lµ «t« kh¸ch ®­îc thiÕt kÕ vµ tr¹ng bÞ cho viÖc vËn chuyÓn hµnh kh¸ch theo tuyÕn ch¹y cè ®Þnh trong thµnh phè vµ ngo¹i «, cã ®iÒu kiÖn ®­êng tèt (mÆt ®­êng bª t«ng nhùa hoÆc bª t«ng ¸t phan...) vµ thÝch øng víi viÖc ®ç xe thuêng xuyªn. ¤t« kh¸ch lo¹i nµy ngoµi sè chç ngåi cßn cã thÓ cã thªm mét sè chç ®øng cho hµnh kh¸ch ®i trªn nh÷ng qu·ng ®­êng ng¾n. 3.3 ¤t« kh¸ch®­êng dµi: lµ «t« kh¸ch ®­îc thiÕt kÕ vµ trang bÞ cho viÖc vËn chuyÓn hµnh kh¸ch trªn c¸c qu·ng ®­êng dµi (néi tØnh hoÆc liªn tØnh); ®iÒu kiÖn ®­êng s¸ kh«ng ®ång ®Òu (cã thÓ cã c¸c ®o¹n ®­êng cÊp phèi, ®­êng ®Êt...); c¸c ®iÓm ®ç xe ®ãn tr¶ kh¸ch th­êng cè ®Þnh vµ c¸ch xa nhau. ¤t« kh¸ch lo¹i nµy kh«ng bè trÝ chç cho hµnh kh¸ch ®øng, nh­ng cã thÓ cho phÐp hµnh kh¸ch ®i trªn qu·ng ®uêng ng¾n ®øng ë lèi ®i däc. 3.4 ¤t« kh¸ch du lÞch: lµ lo¹i «t« kh¸ch ®uîc thiÕt kÕ vµ trang bÞ cã tiÖn nghi vµ thÈm mü cao; cã thÓ cã c¸c thiÕt bÞ phô trî (®iÒu hßa nhiÖt ®é; hÖ thèng ©m thanh v.v...)...; chuyªn dïng ®Ó vËn chuyÓn mét lo¹i hµnh kh¸ch nhÊt ®Þnh: du lÞch, nghØ m¸t; tham quan; ®­a ®ãn c«ng nh©n viªn, häc sinh... Hµnh kh¸ch th­êng cè ®Þnh trªn suèt tuyÕn ®­êng. ¤t« kh¸ch lo¹i nµy chØ bè trÝ chç ngåi, ®¶m b¶o sù tho¶i m¸i cho hµnh kh¸ch ®i trªn qu·ng ®­êng ®i dµi. 4 Yªu cÇu chung ¤t« kh¸ch ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu chung sau: 4.1 Trong kÕt cÊu cña «t« kh«ng ®­îc sö dông c¸c thiÕt bÞ, dông cô vµ vËt liÖu cã thÓ g©y nguy hiÓm cho ng­êi l¸i, hµnh kh¸ch vµ m«i tr­êng xung quanh. 4
 5. TCVN 5749-1999/Tr 5 4.2 ViÖc trang bÞ nh÷ng thiÕt bÞ n©ng cao tiÖn nghi trong «t« nh­: m¸y thu thanh, ®iÒu hßa nhiÖt ®é, ®iÖn tho¹i v.v... kh«ng ®­îc ¶nh h­ëng ®Õn an toµn thao t¸c vËn hµnh cña ng­êi l¸i, ®Õn vÖ sinh m«i tr­êng trong «t«, ®Õn an toµn kÕt cÊu cña «t«. 4.3 Trong qu¸ tr×nh sö dông, kh«ng ®­îc thay ®æi kÕt cÊu c¸c bé phËn, tæng thµnh vµ cña «t« nãi chung nÕu kh«ng ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp, nhÊt lµ nh÷ng bé phËn liªn quan ®Õn an toµn chuyÓn ®éng vµ ®Õn vÖ sinh m«i tr­êng ®· ®­îc c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh. 4.4 Ph¶i cã chç ®Ó ®Æt mét hay nhiÒu tói thuèc cøu th­¬ng trong «t«. Kho¶ng kh«ng gian dµnh cho tói cøu th­¬ng kh«ng nhá h¬n 7dm3 trong ®ã kÝch th­íc nhá nhÊt kh«ng nhá h¬n 80mm. 4.5 Ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ vÖ sinh m«i tr­êng chèng ch¸y, tho¸t hiÓmkhi gÆp tai n¹n. 5 C¸c yªu cÇu vÒ phßng chèng ch¸y vµ vÖ sinh m«i tr­êng 5.1 Ph¶i ng¨n c¸ch c¸c chÊt dÔ ch¸y, ®Æc biÖt lµ nhiªn liÖu cho ®éng c¬ víi c¸c nguån cã kh¶ n¨ng sinh löa nh­: c¸c thiÕt bÞ ®iÖn; c¸c bÒ mÆt cã nhiÖt ®é cao v.v... 5.2 C¸c nguyªn nh©n sau cã thÓ g©y ch¸y trong «t« kh¸ch ®Ìu ph¶i ®­îc lo¹i trõ. Do ph¸t nãng ë phÇn ®éng c¬, do hë cña kÐt nhiªn liÖu vµ ®­êng èng dÉn, do viÖc bè trÝ hÖ thèng ¾c quy khëi ®éng, do sai sãt cña thiÕt bÞ ®iÖn v.v... 5.3 HÖ thèng nhiªn liÖu cña «t« cÇn ph¶i kÝn. Kh«ng mét thiÕt bÞ cung cÊp, dÉn nhiªn liÖu nµo ®uîc ®Æt trong khoang hµnh kh¸ch vµ khoang ng­êi l¸i. 5.4 C¸c b×nh nhiªn liÖu ph¶i ®­îc l¾p ®Æt ch¾c ch¾n. Kh«ng mét phÇn nµo cña b×nh nhiªn liÖu c¸ch ®Çu Ýt h¬n 60cm hoÆc c¸ch ®u«i xe Ýt h¬n 30cm ®Ó cã thÓ ®­îc b¶o vÖ trong tr­êng hîp va ch¹m tõ phÝa tr­íc hoÆc tõ phÝa sau xe. Kh«ng mét phÇn nµo cña b×nh nhiªn liÖu ®­îc nh« ra ngoµi chiÒu réng tæng thÓ cña th©n xe. 5.5 MiÖng rãt nhiªn liÖu chØ ®­îc bè trÝ ë bªn ngoµi xe. Bè trÝ miÖng rãt nhiªn liÖu vµo thïng nhiªn liÖu ph¶i lo¹i trõ ®­îc kh¶ n¨ng rít nhiªn liÖu vµo ®éng c¬ hoÆc hÖ thèng x¶. 5.6 ¤t« kh¸ch ph¶i ®­îc trang bÞ mét hay nhiÒu b×nh cøu háa; trong ®ã cã mét b×nh cøu háa ®Æt gÇn ghÕ nguêi l¸i. B×nh cøu háa ph¶i ®­îc bè trÝ ë n¬i thuËn tiÖn, dÔ lÊy sö dông khi cÇn thiÕt. 5.7 TÊt c¶ c¸c lo¹i «t« kh¸ch ph¶i cã ®ñ hÖ thèng th«ng giã nh»m ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn khÝ hËu thÝch hîp cho nguêi l¸i vµ hµnh kh¸ch theo TCVN 4461-87. 5
 6. TCVN 5749-1999/Tr 6 6.8 Mµu s¬n (bªn trong vµ bªn ngoµi) «t« ph¶i ®­îc chän hîp lý, phï hîp víi thÈm mü vµ ®iÒu kiÖn nhiÖt ®íi nãng Èm ë ViÖt Nam, tr¸nh t¹o thªm c¶m gi¸c mÖt mái cho ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch. 5.9 Giíi h¹n tèi ®a cho phÐp vÒ nång ®é cña c¸c chÊt g©y « nhiÔm trong khÝ th¶i «t« vµ ph­¬ng ph¸p ®o nh÷ng chÊt ®ã ph¶i phï hîp víi TCVN 6438: 1998. 5.10 §é ån tèi ®a cho phÐp vµ ph­¬ng ph¸p ®o ph¶i phï hîp víi TCVN 6436: 1998 6 Yªu cÇu vÒ ph©n bè t¶i träng 6.1 Ph©n bè t¶i träng cña «t« theo chiÒu ngang cña mÆt ®­êng ph¶i ®¹t ®­îc sù æn ®Þnh vµ an toµn trong qu¸ tr×nh xe ch¹y, gi¶m tíi møc thÊp nhÊt kh¶ n¨ng x¶y ra tai n¹n do lÖch xe. 6.2 Khi toµn t¶i, khèi l­îng cña «t« ph©n bè trªn trôc tr­íc kh«ng ®­îc nhá h¬n 25% khèi l­îng tæng (kÓ c¶ khèi l­îng cña ng­êi l¸i). 7 Yªu cÇu vÒ hÖ thèng phanh 7.1 ¤t« kh¸ch ph¶i ®­îc trang bÞ hÖ thèng phanh chÝnh, hÖ thèng phanh sù cè vµ hÖ thèng phanh tay (hÖ thèng phanh sù cè vµ hÖ thèng phanh tay cã thÓ kÕt hîp chung lµm mét tïy theo thiÕt kÕ cña nhµ s¶n xuÊt). §èi víi «t« kh¸ch cã hÖ thèng phanh ®Én ®éng thñy lùc (phanh dÇu) ph¶i cã trî lùc phanh. §èi víi «t« kh¸ch ®uêng dµi cã khèi l­îng toµn bé lín h¬n 5000kg ph¶i cã hÖ thèng phanh bæ trî (phanh chËm dÇn b»ng ®éng c¬...). 7.2 C¸c hÖ thèng phanh nãi trªn cña «t« kh¸ch ph¶i ®¶m b¶o lµm viÖc tèt. ChÊt l­îng cña c¸c hÖ thèng phanh nãi trªn (qu·ng ®­êng phanh, gia tèc phanh, lùc phanh riªng vµ ®é chªnh lÖch lùc phanh gi÷a hai bªn b¸nh trªn mét trôc; lùc ®Æt vµo bé phËn ®iÒu khiÓn v.v...) ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu nªu trong TCVN 5658:1999. 7.3 C¸c yªu cÇu, ph­¬ng ph¸p, tr×nh tù thö phanh, ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh vµ thiÕt bÞ ®o thö phanh theo TCVN 5658:1999. 7.4 TÊt c¶ c¸c chi tiÕt, c¸c côm vµ c¬ cÊu cña hÖ thèng phanh nh­: bµn ®¹p phanh, gi¸ c¾t bµn ®¹p phanh, xi lanh phanh chÝnh, c¸c van trong hÖ thèng phanh, bé ph©n phèi khÝ, xi lanh phanh b¸nh, côm cam nÐn vµ ®iÒu chØnh cam nÐn guèc phanh, trèng phanh, guèc phanh vµ m¸ phanh.. v.v. Khi cÇn thiÕt ph¶i thay thÕ kh«ng ®­îc phÐp thay b»ng c¸c s¶n phÈm t­¬ng øng phi c«ng nghiÖp hoÆc kh«ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu do nhµ s¶n xuÊt ®Ò ra ®èi víi chi tiÕt hoÆc côm chi tiÕt ®ã. 6
 7. TCVN 5749-1999/Tr 7 7.5 C¸c mèi nèi ren ph¶i cã ®ñ c¸c chi tiÕt kÑp chÆt vµ phßng láng theo ®óng thiÕt kÕ cña nhµ chÕ t¹o vµ kh«ng ®­îc tù níi láng. C¸c bé phËn cña dÉn ®éng phanh (thñy lùc; khÝ nÐn...) ph¶i ®¶m b¶o kÝn khÝt. Phanh kh«ng ®­îc tù bã khi ch­a t¸c ®éng lùc vµo bé phËn ®iÒu khiÓn phanh. 8 Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng l¸i 8.1 Kh«ng cho phÐp sù tù quay cña vµnh tay l¸i khái vÞ trÝ trung gian vÒ hai phÝa. 8.2 Sù biÕn ®æi cña lùc t¸c ®éng lªn vµnh tay l¸i khi ®iÒu khiÓn «t« quay vßng theo h­íng bÊt kú ph¶i ®Òu, kh«ng giËt côc hoÆc kÑt. Lùc t¸c ®éng lªn vµnh tay l¸i khi quay vßng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc quy ®Þnh t¹i TCVN 4461-87. 8.3 §é d¬ gãc cña vµnh tay l¸i khi thö kh«ng v­ît qu¸: 100 ®èi víi «t« kh¸ch cã sè chç ngåi ®Õn 12; 200 ®èi víi «t« kh¸ch cã sè chç ngåi tõ 13 trë lªn; 8.4 §é tr­ît ngang cña b¸nh xe dÉn h­íng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 5m/km 8.5 Gãc quay lín nhÊt (gãc quay giíi h¹n vÒ c¶ hai phÝa) cña vµnh tay l¸i ph¶i ®­îc h¹n chÕ chØ b»ng c¸c c¬ cÊu do nhµ s¶n xuÊt ®Þnh s½n theo thiÕt kÕ. 8.6 §èi víi «t« kh¸ch cã ph©n bè khèi luîng toµn bé lªn cÇu dÉn h­íng lín h¬n 3000kg ph¶i cã c­êng hãa l¸i. 8.7 Trong hÖ thèng l¸i kh«ng cho phÐp sö dông chi tiÕt cã dÊu vÕt biÕn d¹ng d­ (cong vªnh, ...vv), cã ®é cøng v÷ng thÊp, cã vÕt nøt vµ khuyÕt tËt kh¸c. 8.8 C¸c mèi nèi ren ph¶i ®ñ c¸c chi tiÕt kÑp chÆt vµ phßng láng theo ®óng thiÕt kÕ cña nhµ chÕ t¹o. C¸c mèi nèi cña hÖ thèng l¸i cã trî lùc thñy lùc ph¶i ®¶m b¶o kÝn khÝt. 8.9 Kh«ng cho phÐp sö dông c¸c tÊm bäc vµnh tay l¸i cã chiÒu dµy qu¸ lín (®­êng kÝnh ngoµi cña vµnh tay l¸i cã tÊm bäc kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 40mm) hoÆc sö dông c¸c tÊm bäc kh«ng ®­îc g¾n chÆt vµo vµnh tay l¸i (cã kh¶ n¨ng tr­ît däc víi vµnh tay l¸i hoÆc tù rêi khái vµnh tay l¸i. 9 Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng chiÕu s¸ng, tÝn hiÖu 9.1 HÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng bªn trong «t« ph¶i ®¶m b¶o chiÕu s¸ng ®­îc: - TÊt c¶ chç ngåi cña kh¸ch; 7
 8. TCVN 5749-1999/Tr 8 - tÊt c¶ cöa lªn xuèng - tÊt c¶ nh÷ng chç cho ghi nh÷ng chØ dÉn cÇn thiÕt trong «t« C­êng ®é ¸nh s¸ng t¹i nh÷ng vÞ trÝ trªn do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh. 9.2 «t« ph¶i ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ vµ ®ñ sè l­îng theo ®óng thiÕt kÕ cña nhµ chÕ t¹o c¸c lo¹i ®Ìn: ®Ìn chiÕu s¸ng (pha, cèt), ®Ìn sau, ®Ìn tÝn hiÖu rÏ, ®Ìn phanh, ®Ìn dõng, ®Ìn b¸o tÝn hiÖu lïi «t« vµ ®Ðn chiÕu s¸ng biÓn sè. TÊt c¶ c¸c lo¹i ®Ìn trªn ph¶i th­êng xuyªn ho¹t ®éng tèt vµ b¶o ®¶m chøc n¨ng lµm viÖc ®· ®­îc quy ®Þnh. 9.2.1 C­êng ®é ¸nh s¸ng tæng céng cña ®Ìn pha mçi mét bªn (ph¶i, tr¸i) oto kh«ng ®­îc nhá h¬n 10000cd vµ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu ®­îc quy ®Þnh t¹i TCVN 4791-89. 9,2,2 Cuêng ®é ¸nh s¸ng cña ®Ìn b¸o tÝn hiÖu lïi vµ ph­¬ng ph¸p thö ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu ®­îc quy ®Þnh t¹i TCVN 4792-89 9.2.3 §èi víi «t« kh¸ch ho¹t ®éng trong vïng cã thÓ cã s­¬ng mï ph¶i ®­îc trang bÞ ®Ìn chèng s­¬ng mï. Cuêng ®é ¸nh s¸ng cña ®Ìn chèng s­¬ng mï trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua trôc ®Ìn cÇn ph¶i tháa m·n: - kh«ng lín h¬n 675cd theo ph­¬ng h­íng lªn trªn 30, - kh«ng nhá h¬n 1000cd theo ph­¬ng h­íng xuèng 30. 9.2.4 TÇn sè nhÊp nh¸y cña ®Ìn tÝn hiÖu rÏ ph¶i n»m trong giíi h¹n 90±30 lÇn trong mét phót (1,5±0,5Hz). Thêi gian chËm t¸c dông cña ®Ìn tÝn hiÖu rÏ (tõ lóc bËt tíi lÇn nh¸y ®Çu tiªn) kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 03 gi©y. 9.2.5 TÝn hiÖu ®Ìn phanh ph¶i ho¹t ®éng tèt khi t¸c ®éng lªn bé phËn ®iÒu khiÓn ¬hanh. 9.2.6 §Ìn pha chiÕu hµnh tr×nh lïi chØ ®­îc bËt khi cµi sè lui. 9.3 ¤t« ph¶i ®­îc trang bÞ cÇn g¹t n­íc lµm s¹ch kÝnh ch¾n giã. TÇn sè lín nhÊt cña cÇn g¹t n­íc khi kÝnh ­ít kh«ng ®­îc nhá h¬n 35 hµnh tr×nh kÐp/ phót vµ kh«ng phô thuéc vµo tèc ®é «t«. Gãc quÐt cña cÇn g¹t n­íc ë vËn tèc cÇn g¹t n­íc lín nhÊt kh«ng ®­îc nhá h¬n gãc quÐt do c¬ së s¶n xuÊt quy ®Þnh. KiÓm tra sù lµm viÖc cña cÇn g¹t n­íc ®­îc tiÕn hµnh ë sè vßng quay kh«ng t¶i æn ®Þnh nhá nhÊt cña ®éng c¬ ph­¬ng tiÖn. Khi kiÓm tra cÇn g¹t n­íc dÉn ®éng diÖn cÇn ph¶i bËt ®Ìn pha. 9.4 ¤t« ph¶i ®­îc trang bÞ bé phËn phun n­íc röa kÝnh ch¾n giã. Bé phËn phun n­íc röa kÝnh ch¾n giã ph¶i ®­îc cung cÊp ®ñ chÊt láng trong vïng cÇn lµm s¹ch kÝnh. 8
 9. TCVN 5749-1999/Tr 9 9.5 ChÊt l­îng lµm s¹ch kÝnh ®­îc kiÓm tra b»ng quan s¸t khi cÇn g¹t n­íc lµm viÖc ë vËn tèc nhá nhÊt trªn mÆt kÝnh ®­îc röa b»ng n­íc sao cho bÒ mÆt kÝnh ®uîc phñ mét líp h¹t n­íc nhá. Cho phÐp cã nh÷ng d¶i kh«ng ®­îc quÐt trong vïng lµm s¹ch cña cÇn g¹t n­íc cã chiÒu réng kh«ng v­ît qu¸ 10% chiÒu dµi cña cÇn g¹t. ChÊt l­îng lµm s¹ch lµ ®¹t nÕu nh­ cÇn g¹t n­íc lµm s¹ch vïng qÐt sau 10 hµnh tr×nh kÐp. 9.6 ¤t« ph¶i ®­îc trang bÞ hÖ thèng g­¬ng ®Ó nguêi l¸i cã thÓ theo dâi mäi ho¹t ®éng ë trong «t«, c¸c cöa ra vµo vµ ®»ng sau «t«. 10 Yªu cÇu vÒ s¨m lèp, b¸nh xe 10.1 ¤t« ph¶i ®­îc l¾p s¨m vµ lèp ®ñ sè l­äng, ®óng kÝch cì do nhµ chÕ t¹o quy ®Þnh. 10.2 ¸p suÊt kh«ng khÝ trong lèp xe ph¶i phï hîp víi ¸p suÊt do nhµ chÕ t¹o quy ®Þnh. S¨m lèp «t« theo TCVN 5601:1991 vµ TCVN 5602:1991. Kh«ng cho phÐp thay van b»ng n¾p, nót hay b»ng nh÷ng bé phËn kh¸c kh«ng ®o ®­îc ¸p suÊt kh«ng khÝ trong lèp xe. 10.3 Lèp kh«ng ®uîc phÐp cã nh÷ng h­ háng côc bé: vÕt c¾t, phång rép hoÆc nøt vì tíi líp mµnh. Lèp cña b¸nh dÉn h­íng ph¶i cã chiÒu cao hoa lèp ®ång ®Òu vµ kh«ng ®­îc nhá h¬n 2,0mm (khi nhá h¬n ph¶i thay). Kh«ng ®­îc sö ông lèp ®¾p l¹i cho «t« kh¸ch. 10.4 Kh«ng cho phÐp thiÕu bu l«ng hay ®ai èc t¾c kª kÑp chÆt vµnh bµnh xe vµ c¸c ®ai èc nµy ph¶i ®­îc xiÕt ®ñ m« men xiÕt do nhµ chÕ t¹o quy ®Þnh. 11 C¸c yªu cÇu ®èi víi c¸c hÖ thèng, tæng thµnh kh¸c 11.1 §éng c¬ vµ hÖ thèng truyÒn ®éng ph¶i lµm viÖc tèt vµ ph¶i ®uîc ®iÒu chØnh phï hîp víi yªu cÇu cña tµi liÖu vËn hµnh. 11.2 Ly hîp «t« cÇn ph¶i ng¾t ®­îc hoµn toµn ®éng c¬ khái hÖ thèng ruyÒn lùc. Hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p ly hîp ph¶i ®¶m b¶o trÞ sè do nhµ chÕ t¹o quy ®Þnh. Trong hÖ thèng dÉn ®éng thñy lùc cña ly hîp kh«ng ®­îc rß rú chÊt láng. 11.3 C¸c chi tiÕt cña truyÒn ®éng c¸c ®¨ng kh«ng ®­îc cã khuyÕt tË hoÆc vÕt nøt vµ ph¶i ®­îc l¾p ghÐp theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o. 11.4 Bé phËn ®µn håi (nhÝp, lß xo...) gi¶m chÊnvµ c¸c chi tiÕt liªn kÕt cña hÖ thèng treo cña «t« ph¶i ®¶m b¶o ®é tin cËy lµm viÖc, ®é an toµn vËn hµnh, kh«ng ®­îc tïy tiÖn thay ®æi lo¹i nhÝp, lß xo ®· quy ®Þnh tr­íc. 9
 10. TCVN 5749-1999/Tr 10 11.5 Khung vá, sµn vµ bÖ «t« ph¶i cã ®ñ ®é cøng v÷ng khi chÞu t¶i träng ®éng trong qu¸ tr×nh vËn hµnh, còng nh­ chÞu t¶i träng tÜnh ph©n bè ®Òu trªn mui xe. Phu¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é cøng v÷ng cña khung vá «t« theo TCVN 4462-87. 12 Yªu cÇu vÒ khoang hµnh kh¸ch vµ buång l¸i 12.1 §èi víi «t« kh¸ch thµnh phè vµ «t« kh¸ch ®­êng dµi cã søc chë trªn 29 ng­êi (kÓ c¶ ng­êi l¸i) ghÕ ngåi cña ng­êi l¸i ph¶i ®­îc c¸ch biÖt víi hµnh kh¸ch b»ng v¸ch ng¨n (buång l¸i riªng biÖt) hoÆc b»ng c¸c tÊm ng¨n löng hay c¸c thanh ng¨n c¸ch ®Ó t¹o thµnh mét khoang l¸i riªng. PhÝa tr­íc nguêi l¸i ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i ®ång hå ®o: tèc ®é, nhiÖt ®é n­íc, ¸p suÊt dÇu v.v... 12.2 KÕt cÊu cña ghÕ l¸i, h×nh d¸ng ®Öm tùa, ®Öm ngåi ph¶i b¶o ®¶m ngåi l¸i thuËn tiÖn, tho¶i m¸i, ng­êi l¸i kh«ng bÞ x« lÖch, kh«ng g©y mÊt an toµn khi l¸i. GhÕ ngåi ph¶i cã hÖ thèng chèng rung ®¶m b¶o tÇn sè dao ®éng cña ®Öm nhá h¬n tÇn sè dao ®éng cña vá xe vµ cã thÓ ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè nµy khi cÇn thiÕt. GhÕ ngåi l¸i ph¶i cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh ®­îc vÞ trÝ phï hîp víi tÇm vãc ng­êi l¸i. 12.3 C¸c kÝnh sö dông trªn «t« (kÝnh ch¾n giã, kÝnh cöa sæ, cöa lªn xuèng) ph¶i lµ lo¹i kÝnh an toµn. KÝnh ch¾n giã buång l¸i ph¶i nh½n vµ kh«ng mÇu s¾c (trong suèt), kh«ng ®­îc lµm gi¶m ®é râ vµ lµm sai lÖch h×nh ¶nh khi quan s¸t môc tiªu. 12.4 PhÝa tr­íc ng­êi l¸i ph¶i cã tÊm che n¾ng, cã thÓ thay ®æi ®­îc vÞ trÝ ®Ó tia n¾ng mÆt trêi kh«ng chiÕu th¼ng vµo mÆt ng­êi l¸i «t« ë mäi vÞ trÝ trªn ®­êng. 12.5 Sµn xe ph¶i kÝn khÝt, chèng bôi, chèng ®­îc khÝ x©m nhËp vµo khoang hµnh kh¸ch. BÒ mÆt sµn ph¶i ®ñ ®é nh¸m ®Ó cho hµnh kh¸ch kh«ng bÞ tr­ît ch©n khi ®i l¹i vµ khi «t« ch¹y. 12.6 Ngo¹i trõ «t« kh¸ch thµnh phè d­íi 17 chç, c¸c lo¹i «t« kh¸ch kh¸c ph¶i ®¶m b¶o: mÐp c¸c cöa sæ vµ cöa ra vµo ph¶i cã ®Öm kÝn ®Ó n­íc m­a kh«ng lät vµo trong khoang. ViÖc ®ãng më c¸c cöa ph¶i dÔ dµng, ªm, kh«ng bÞ kÑt. C¸c cöa th«ng giã ph¶i ®iÒu chØnh ®­îc h­íng giã. C¸c cöa ra vµo kh«ng ®­îc tù ®éng më khi xe ch¹y. 12.7 Yªu cÇu vÒ c¸c lèi tho¸t (bao gåm c¸c cöa vµ lèi tho¸t sù cè): 12.7.1 Yªu cÇu ®èi víi c¸c cöa hµnh kh¸ch: - cöa hµnh kh¸ch ph¶i ®­îc bè trÝ bªn s­ên ph¶i «t« theo chiÒu xe chµy vµ Ýt nhÊt mét trong sè c¸c cöa hµnh kh¸ch ph¶i n»m vÒ nöa phÝa tr­íc cña xe. - mäi cöa hµnh kh¸ch ph¶i cã thÓ dÔ dµng tõ phÝa trong vµ phÝa ngoµi xe khi xe ®øng yªn. Trong tr­êng hîp khãa cöa tõ bªn ngoµi, cöa ®ã vÉn cã thÓ më ®­îc tõ phÝa trong. 10
 11. TCVN 5749-1999/Tr 11 - nh÷ng phÇn cña cöa (vÝ dô: nh÷ng tÊm c¶nh cöa...) l¾p trôc quay hoÆc b¶n lÒ ph¶i bè trÝ sao cho khi xe ®ang ch¹y vÒ phÝa tr­íc nÕu më cöa va ch¹m víi mét vËt ®øng yªn th× phÇn ®ã xu h­íng ®ãng vµo. - sè l­îng cöa hµnh kh¸ch tèi thiÓu ®uîc quy ®Þnh trong b¶ng 1 B¶ng 1 - Sè l­îng cöa hµnh kh¸ch tèi thiÓu Sè cöa Sè hµnh kh¸ch ¤t« kh¸ch thµnh phè ¤t« kh¸ch ®­êng dµi ¤t« kh¸ch du lÞch 10-45 1 1 1 46-70 2 1 1 71-100 3 2 1 > 100 4 3 1 12.7.2 Yªu cÇu vÒ lèi tho¸t sù cè: §Ó b¶o ®¶m an toµn khi cã sù cè, «t« kh¸ch cÇn cã nh÷ng lèi tho¸t sù cè. Lèi tho¸t sù cè bao gåm: Nh÷ng cöa sù cè (më ®­îc),c öa sæ sù cè (më ®­îc hoÆc ph¸ vì ®­îc) vµ cöa sËp l¾p trªn nãc xe. Trong «t« cÇn ghi râ vÞ trÝ vµ h­íng dÉn sö dông nh÷ng lèi tho¸t nµy. C¸c lèi tho¸t nµy ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu sau: - cöa sù cè ph¶i më ®uîc dÔ dµng tõ bªn trong hay bªn ngoµi «t«. Cöa sù cè ph¶i lµ lo¹i cöa më b»ng tay vµ kh«ng d­îc dïng cöa truît. - cöa sæ sù cè cã thÓ lµ cöa sæ hoÆc kÝnh, ph¸ vì khi cÇn tho¸t ra. Cöa kÝnh ph¸ vì ph¶i ®­îc l¾p kÝnh an toµn dÔ dµng ®Ëp vì vµ ph¶i bè trÝ s½n c¸c dông cô ®Ó ph¸ vì khi cÇn thiÕt; - cöa sËp ph¶i më hoÆc th¸o ®­îc dÔ dµng tõ bªn trong hay bªn ngoµi «t«. 12.7.3 Sè l­îng lèi tho¸t sù cè tèi thiÓu ph¶i ®¸p øng ®iÒu kiÖn sao cho tæng sè lèi tho¸t, gåm c¸c cöa vµ c¸c lèi tho¸t sù cè, tháa m·n yªu cÇu quy ®Þnh trong b¶ng 2. 11
 12. TCVN 5749-1999/Tr 12 B¶ng 2- Tæng sè lèi tho¸t tèi thiÓu Sè hµnh kh¸ch Tæng sè lèi tho¸t tèi thiÓu ≤ 16 3 17-30 4 31-45 5 46-60 6 61-75 7 76-90 8 lín h¬n 90 9 - c¸c cöa hµnh kh¸ch ®uîc trang bÞ hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng n¨ng l­îng ®iÖn hoÆc khÝ nÐn sÏ kh«ng ®­îc tÝnh lµ lèi tho¸t nÕu cöa ®ã kh«ng më ®­îc b»ng tay khi cÇn thiÕt; - c¸c lèi tho¸t ®­îc bè trÝ sao cho sè l­îng cña chóng ë mçi bªn xe ch¾c ch¾n lµ b»ng nhau. C¸c lèi tho¸t ë cïng mét bªn thµnh xe ph¶i ®­îc bè trÝ hîp lý däc theo chiÒu dµi cña xe; - Ýt nhÊt mét lèi tho¸t sù cè ®­îc bè trÝ mét c¸ch thÝch hîp ë mÆt sau hoÆc mÆt tr­íc cña xe. Víi «t« kh¸ch thµnh phè ®iÒu nµy ®­îc coi lµ tháa m·n nÕu nh­ cã mét cöa sËp trªn trÇn xe; - nÕu khoang l¸i lµ c¸ch biÖt víi phÝa bªn trong xe th× nã ph¶i cã hai lèi tho¸t vµ kh«ng ®­îc bè trÝ cïng mét bªn s­ên xe; khi mét trong hai lèi tho¸t ®ã lµ cöa sæ sù cè th× nã ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu cho cöa sæ sù cè. 12.7.4 C¸c lèi tho¸t sù cè ph¶i cã kÝch th­íc tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i b¶ng 3. 12
 13. TCVN 5749-1999/Tr 13 B¶ng 3 - KÝch th­íc tèi thiÓu cña lèi tho¸t sù cè Lo¹i lèi tho¸t vµ kÝch th­íc Ghi chó Cöa sù cè Cao (cm): 125 - Réng (cm): 55 Cöa sæ sù cè DiÖn tÝch (cm2): 4000 Khung cöa tèi thiÓu ph¶i bao trïm mét h×nh ch÷ nhËt cao 50cm vµ réng 70cm Cöa sæ sù cè ®Æt ë mÆt sau cña xe Khung cöa tèi thiÓu ph¶i bao trïm mét h×nh ch÷ nhËt cao 35cm vµ réng 155cm; gãc cña h×nh ch÷ nhËt cã thÓ ®­îc v¸t mÐp víi b¸n kÝnh cong kh«ng v­ît qu¸ 25cm Cöa sËp DiÖn tÝch më (cm2): 4000 Khung cöa tèi thiÓu ph¶i bao trïm mét h×nh ch÷ nhËt cao 50cm vµ réng 70cm 12.8 Tay n¾m vÞn bªn trong «t« ph¶i cã ®é tin cËy, ®ñ ®é cøng v÷ng. KÕt cÊu vµ viÖc bè trÝ l¾p ®Æt tay n¾m ph¶i lo¹i trõ ®­îc kh¶ n¨ng g©y th­¬ng tÝch cho kh¸ch, sö dông thuËn lîi, khi n¾m kh«ng tr­ît vµ x©y x­íc tay. §­êng kÝnh mÆt c¾t bÊt kú cña tay n¾m ph¶i n»m trong giíi h¹n tõ 2,0cm ®Õn 4,5cm. §Ó ®¶m b¶o an toµn khi lªn xuèng, tay n¾m vÞn ®uîc bè trÝ theo chiÒu ®øng cã kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm thÊp nhÊt tíi mÆt ®­êng tõ 80cm ®Õn 100cm. 12.9 KÝch th­íc bËc lªn xuèng ë cöa ra vµo «t« theo TCVN 4145-85 vµ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ hîp lý, phï hîp víi ®é cao trung b×nh cña kh¸ch. BÒ mÆt bËc lªn xuèng ph¶i ®­îc t¹o nh¸m hoÆc cã líp phñ ®ñ nh¸m ®Ó chèng truît ch©n khi lªn xuèng. 12.10 KÝch th­íc vµ bè trÝ ghÕ hµnh kh¸ch theo TCVN 4145-85. GhÕ ph¶i ®ñ cøng v÷ng. Bè trÝ l¾p ®Æt ghÕ trong khoang hµnh kh¸ch (gi÷a c¸c ghÕ víi c¸c cöa ra vµo, víi cöa sù cè v.v...) ph¶i ®¶m b¶o hîp lý, kh«ng g©y nguy hiÓm cho hµnh kh¸ch khi «t« phanh gÊp hoÆc t¨ng tèc ®é ®ét ngét, khi x¶y ra sù cè. VÞ trÝ ghÕ ngåi do nhµ chÕ t¹o quy ®Þnh. ____________________________ 13
Đồng bộ tài khoản