TCVN 5759 1993

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
111
lượt xem
30
download

TCVN 5759 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5759 1993, Đồng hồ đo nước lạnh kiểu cánh quạt – Yêu cầu kĩ thuật Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đồng hồ đo nước lạnh kiểu cánh quạt (gọi tắt là đồng hồ) dùng để đo lượng nước chảy trong đường ống dẫn ở điều kiện làm việc với áp lực không lớn hơn 0,7MPa và nhiệt độ không quá 40oC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5759 1993

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5759 : 1993 §ång hå ®o n|íc l¹nh kiÓu c¸nh qu¹t – Yªu cÇu kÜ thuËt Propeller water meter – Specifications Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c ®ång hå ®o n|íc l¹nh kiÓu c¸nh qu¹t (gäi t¾t lµ ®ång hå) dïng ®Ó ®o l|îng n|íc ch¶y trong ®|êng èng dÉn ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc víi ¸p lùc kh«ng lín h¬n 0,7MPa vµ nhiÖt ®é kh«ng qu¸ 40oC. 1. ThuËt ng÷ c¬ b¶n Tªn gäi, kÝ hiÖu, ®Þnh nghÜa cña c¸c thuËt ng÷ sö dông trong tiªu chuÈn nµy ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 Tªn gäi KÝ hiÖu §Þnh nghÜa L|u l|îng Q -TØ sè gi÷a thÓ tÝch l|îng n|íc ch¶y qua ®ång hå vµ thêi gian ch¶y cña l|îng n|íc ®ã. Ph¹m vi l|u l|îng -Kho¶ng giíi h¹n gi÷a l|u l|îng nhá nhÊt vµ l|u l|îng lín nhÊt mµ trong ®ã sai sè cña ®ång hå trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®· quy ®Þnh kh«ng v|ît qu¸ gi¸ trÞ lín nhÊt cho phÐp. L|u l|îng lín nhÊt Qmax -Gi¸ trÞ t|¬ng øng víi giíi h¹n trªn cña ph¹m vi l|u l|îng L|u l|îng ®Þnh møc Qn -Gi¸ trÞ b»ng nöa l|u l|îng lín nhÊt, t¹i ®ã ®ång hå cã thÓ lµm viÖc liªn tôc víi sai sè cho phÐp. L|u l|îng nhá nhÊt Qmin -Gi¸ trÞ øng víi giíi h¹n d|íi cña ph¹m vi l|u l|îng L|u l|îng chuyÓn tiÕp Qt -Gi¸ trÞ chia ph¹m vi l|u l|îng lµm hai kho¶ng (trªn vµ d|íi), mçi kho¶ng ®|îc ®Æc tr|ng b»ng mét gi¸ trÞ sai sè lín nhÊt cho phÐp. Ng|ìng ®é nh¹y Qo -Gi¸ trÞ l|u l|îng lµm cho kim chØ thÞ cña ®ång hå b¾t ®Çu ch¹y 2. Th«ng sè vµ kÝch th|íc c¬ b¶n 2.1. C¸c th«ng sè ®o l|êng cña ®ång hå ph¶i phï hîp víi c¸c gi¸ trÞ cho trong b¶ng 2. Tuú theo gi¸ trÞ cña l|u l|îng chuyÓn tiÕp, l|u l|îng nhá nhÊt vµ ng|ìng ®é nh¹y ®ång hå ®|îc chia thµnh hai cÊp A vµ B: B¶ng 2 §|êng kÝnh quy |íc Qmax Qn Qt Qmin Qo CÊp 3 mm m /h 1 2 3 4 5 6 7 15 A 0,15 0,06 0,022 3 1,5 B 0,12 0,03 0,015 20 A 0,25 0,1 0,037 5 2,5 B 0,2 0,5 0,025 25 A 0,35 0,14 0,052 7 3,5 B 0,28 0,07 0,035
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5759 : 1993 32 A 0,5 0,2 0,075 10 5 B 0,4 0,1 0,05 40 A 1 0,4 0,15 20 10 B 0,8 0,2 0,1 2.2. KÝch th|íc c¬ b¶n cña ®ång hå ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trªn h×nh 1 vµ cho trong b¶ng 3. H×nh vÏ kh«ng quy ®Þnh kÕt cÊu cô thÓ cña ®ång hå. B¶ng 3 §|êng kÝnh quy |íc ChiÒu dµi, L (tham kh¶o) §|êng kÝnh ren, D mm " 15 165 3/4" 20 190 1" 25 230 11/4" 32 260 11/2" 40 300 2" 3. Yªu cÇu kÜ thuËt 3.1. §ång hå ph¶i ®|îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu bÒn trong m«i tr|êng n|íc ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt lµm viÖc. 3.2. C¸c chi tiÕt tiÕp xóc víi n|íc ph¶i ®|îc chÕ t¹o tõ vËt liÖu kh«ng gØ hoÆc xö lÝ chèng gØ vµ kh«ng lµm ¶nh h|ëng ®Õn chÊt l|îng cña n|íc. 3.3. BÒ mÆt bªn trong vµ bªn ngoµi cña vá ®ång hå ph¶i ®|îc xö lÝ chèng gØ vµ s¬n bäc. 3.4. ThiÕt bÞ chØ thÞ cña ®ång hå ph¶i ®|îc b¶o vÖ b»ng vËt liÖu trong suèt, phÝa trªn cã thªm n¾p ®Ëy ®Ó b¶o vÖ. 3.5. §ång hå ph¶i ®¶m b¶o kÝn vµ chÞu ®|îc ¸p lùc tÜnh 1,0 MPa. 3.6. Tæn hao ¸p suÊt ë l|u l|îng lín nhÊt cña ®ång hå kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 1,0 MPa. 3.7. §ång hå chÕ t¹o ph¶i cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh (trong hoÆc ngoµi) ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thay ®æi chØ thÞ cña ®ång hå khi kiÓm tra nghiÖm thu vµ kiÓm ®Þnh nhµ n|íc.
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5759 : 1993 3.8. L|íi läc: ®ång hå ph¶i cã l|íi läc ë phÝa lèi vµo ®Ó ng¨n c¸c vËt l¹ cã kÝch th|íc lín lät vµo ®ång hå. 3.9. C¬ cÊu chØ thÞ: 3.9.1. C¬ cÊu chØ thÞ cña ®ång hå ph¶i s¸ng sña, râ nÐt, kh«ng ®|îc r¹n nøt vµ cã vÕt bÈn. 3.9.2. §¬n vÞ trªn c¬ cÊu chØ thÞ lµ m3. 3.9.3. C¬ cÊu chØ thÞ cã thÓ ®|îc cÊu t¹o b»ng hÖ thèng c¸c b¸nh xe sè hoÆc c¸c vßng trßng chia ®é víi kim chØ, hoÆc kÕt hîp gi÷a hai hÖ thèng ®ã. 3.9.4. C¸c kim chØ thÞ trªn c¸c vßng trßn chia ®é ph¶i ch¹y theo chiÒu kim ®ång hå. 3.9.5. Mçi b¸nh xe sè hoÆc vßng trßn chia ®é víi kim chØ ®|îc gäi lµ “phÇn tö chØ thÞ”. 3.9.6. PhÇn tö chØ thÞ thø nhÊt cã chøc n¨ng chØ thÞ gi¸ trÞ ®o nhá nhÊt sau mét vßng quay vµ chuyÓn ®éng ph¶i liªn tôc. 3.9.7. Mçi phÇn tö chØ thÞ ®|îc chia ®é thµnh 10 phÇn b»ng nhau. PhÇn tö chØ thÞ thø nhÊt cã thÓ ®|îc chia thµnh 10, 20, 50 hoÆc 100 phÇn b»ng nhau vµ ®|îc gäi lµ gi¸ trÞ chia cña thang ®o. 3.9.8. C¸c ch÷ sè trªn b¸nh xe sè cÇn ph¶i cã chiÒu cao Ýt nhÊt lµ 4mm. 3.9.9. §èi víi phÇn tö chØ thÞ thø nhÊt, ®Ó ®¶m b¶o ®äc ®|îc b×nh th|êng, kho¶ng trèng cÇn thiÕt gi÷a c¸c v¹ch chia thang ®o cÇn ph¶i ®¸p øng yªu cÇu trong b¶ng 4. B¶ng 4 BÒ réng kho¶ng trèng gi÷a c¸c v¹ch chia Sè v¹ch chia thang ®o d (mm) 10 4^d^5 20 2^d^5 50 1^d^4 100 0,8 ^ d ^ 2 3.9.10. Tr|êng hîp c¸c phÇn tö chØ thÞ lµ c¸c vßng trßn chia ®é víi kim chØ, ®é chia thang ®o cÇn cã gi¸ trÞ lÊy theo 1 u 10n (n lµ sè nguyªn (-), (+) hoÆc b»ng 0). 3.9.11. Kho¶ng c¸ch gi÷a kim chØ vµ mÆt sè hoÆc kim chØ vµ b¸nh xe sè cÇn lín h¬n 1mm. BÒ réng ®Çu kim chØ kh«ng ®|îc lín h¬n 0,5mm hoÆc 1/4 bÒ réng kho¶ng trèng gi÷a c¸c c¹nh chia (d) trong tr|êng hîp d nhá h¬n 2mm. 3.9.12. BÒ dµy cña v¹ch chia thang ®o kh«ng ®|îc lín h¬n 1/4 bÒ réng kho¶ng trèng gi÷a c¸c v¹ch chia d. 3.9.13. Nªn dïng hai mµu t|¬ng ph¶n ®en vµ ®á ®Ó ®¸nh sè vµ lÊy dÊu v¹ch chia cho c¸c phÇn tö chØ thÞ cã gi¸ trÞ lµ béi vµ |íc sè cña m3. 3.9.14. Dung l|îng cña c¬ cÊu chØ thÞ kh«ng nhá h¬n 104. 3.10. §ång hå chÕ t¹o ph¶i cã vÞ trÝ niªm phong c¬ cÊu chØ thÞ vµ c¬ cÊu ®iÒu chØnh. 3.11. §ång hå ph¶i chÞu ®|îc t¸c ®éng cña rung ®éng cã tÇn sè ®Õn 25Hz vµ biªn ®é rung 0,1mm. 3.12. §ång hå ph¶i chÞu ®|îc ®iÒu kiÖn m«i tr|êng víi ®é Èm ®Õn 95% ë nhiÖt ®é 35oC. 3.13. Sai sè t|¬ng ®èi lín nhÊt cho phÐp cña ®ång hå ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh«ng ®|îc v|ît qu¸:
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5759 : 1993 r 5% trong kho¶ng l|u l|îng “d|íi” (Qmin d Q d Qt). r 3% trong kho¶ng l|u l|îng “trªn” (Qt d Q d Qmax). 4. Ph|¬ng ph¸p thö nghiÖm 4.1. C¸c yªu cÇu theo c¸c ®iÒu 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, ®|îc kiÓm tra b»ng c¸ch quan s¸t. 4.2. §é kÝn theo yªu cÇu ë ®iÒu 3.5 ®|îc kiÓm tra b»ng c¸ch dïng b¬m thuû lùc nÐn n|íc trong ®ång hå ®Õn ¸p suÊt 1MPa. Trong thêi gian 1 phót, nÕu kh«ng ph¸t hiÖn rß rØ hoÆc sù tôt ¸p suÊt th× coi nh| ®ång hå ®¹t yªu cÇu vÒ ®é kÝn. 4.3. Tæn hao ¸p suÊt ®ång hå theo yªu cÇu ë ®iÒu 3.6 ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch cho n|íc ch¶y qua ®ång hå ë l|u l|îng lín nhÊt vµ tÝnh theo c«ng thøc sau: 'P 'P  'P2 1 Trong ®ã: 'P - hiÖu sè chØ cña c¸c ¸p kÕ khi cã ®ång hå, MPa; 1 'P2 - hiÖu sè chØ cña c¸c ¸p kÕ khi thay ®ång hå b»ng ®o¹n èng cã cïng ®|êng kÝnh danh nghÜa víi ®ång hå vµ chiÒu dµi b»ng chiÒu dµi ®ång hå, MPa. C¸c ¸p kÕ ®|îc l¾p ®Æt t¹i vÞ trÝ cã kho¶ng c¸ch kh«ng nhá h¬n 5 lÇn ®|êng kÝnh danh nghÜa tr|íc vµ sau ®ång hå. CÊp chÝnh x¸c cña c¸c ¸p kÕ ®|îc sö dông kh«ng thÊp h¬n 1,0 4.4. X¸c ®Þnh sai sè t|¬ng ®èi cña ®ång hå theo yªu cÇu ë ®iÒu 3.13. 4.4.1. Ph|¬ng tiÖn thö nghiÖm: ThiÕt bÞ kiÓm ®Þnh ®ång hå ®o n|íc ®· ®|îc c¬ quan qu¶n lÝ ®o l|êng Nhµ n|íc kiÓm ®Þnh. 4.4.2. Sai sè t|¬ng ®èi cña ®ång hå ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®o cïng mét l|îng n|íc cho ch¶y qua ®ång hå vµo b×nh chuÈn cña thiÕt bÞ kiÓm ®Þnh vµ tÝnh theo c«ng thøc: Vdh  Vc G u 100>%@ Vc Trong ®ã: V®h – l|îng n|íc ®|îc chØ thÞ b»ng ®ång hå, m3; Vc - l|îng n|íc ®|îc chØ thÞ b»ng b×nh chuÈn, m3. 4.4.3. Sai sè t|¬ng ®èi cña ®ång hå ®|îc x¸c ®Þnh t¹i 3 ®iÓm l|u l|îng Q1, Q2, Q3 n»m trong c¸c kho¶ng sau: a) Qmin < Q1 d 1,1Qmin b) Qt < Q2 d 1,1Qt c) 0,9Qn d Q3 d 1,1Qn Sù thay ®æi l|u l|îng ngoµi gi¸ trÞ ®· ®|îc chän trong thêi gian tiÕn hµnh mét phÐp ®o kh«ng ®|îc v|ît qu¸ r 5%. 4.4.4. L|îng n|íc tèi thiÓu khi tiÕn hµnh mét phÐp ®o kh«ng ®|îc nhá h¬n gi¸ trÞ cho trong b¶ng 5. B¶ng 5 ThÓ tÝch n|íc tèi thiÓu Vmin, m3 khi tiÕn hµnh §|êng kÝnh danh nghÜa, mm .phÐp ®o ë ®iÒm l|u l|îng
  5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5759 : 1993 Q1 Q2 Q3 0,05 Tõ 15 ®Õn 25 0,05 0,1 0,02* 32 0,1 0,1 0,2 40 0,1 0,1 0,3 * §èi víi ®ång hå cã gi¸ trÞ chia ®é cña ph©n tö chØ thÞ thø nhÊt lµ 0,0001m3. 4.5. Ng|ìng ®é nh¹y. Qo ®|îc x¸c ®Þnh trªn thiÕt bÞ kiÓm ®Þnh ®ång hå nh| nªu ë môc 4.4.1. §ång hå coi nh| ®¹t yªu cÇu vÒ ng|ìng ®é nh¹y nÕu nh| gi¸ trÞ nhá nhÊt cña l|u l|îng mµ t¹i ®ã kim chØ cña ®ång hå b¾t ®Çu chuyÓn ®éng liªn tôc kh«ng v|ît qu¸ gi¸ trÞ ®· ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 2. 4.6. Thö nghiÖm kh¶ n¨ng chÞu rung ®éng cña ®ång hå theo yªu cÇu ë ®iÒu 3.11 ®|îc thùc hiÖn trªn bµn rung. D¶i tÇn sè ®|îc chia lµm hai kho¶ng: 5 y 10; 10 y 25Hz. Thay ®æi tÇn sè rung víi tèc ®é ®Òu tõ gi¸ trÞ nhá nhÊt ®Õn gi¸ trÞ lín nhÊt cña d¶i tÇn sè trong mçi kho¶ng theo chiÒu t¨ng hoÆc gi¶m kh«ng nhá h¬n 1 phót. Trong thêi gian thö nghiÖm dïng nguån khÝ cho c¸nh qu¹t cña ®ång hå quay víi vËn tèc t|¬ng øng víi vËn tèc khi lµm viÖc ë l|u l|îng ®Þnh møc. §ång hå coi nh| ®¹t yªu cÇu nÕu sau khi thö nghiÖm kh«ng cã sù r¹n nøt ë vá hoÆc mÆt sè vµ sai sè t|¬ng ®èi ë l|u l|îng ®Þnh møc kh«ng v|ît qu¸ gi¸ trÞ ®· quy ®Þnh ë ®iÒu 3.13. 4.7. Thö nghiÖm kh¶ n¨ng chÞu t¸c ®éng cña m«i tr|êng theo yªu cÇu ë ®iÒu 3.12 b»ng c¸ch ®Æt ®ång hå vµo tñ khÝ hËu, t¨ng ®é Èm t|¬ng ®èi ®Õn 95% vµ gi÷ nhiÖt ®é ë 35o thêi gian thö nghiÖm kh«ng Ýt h¬n 6 giê. Gi¸ trÞ ®é Èm t|¬ng ®èi ®|îc phÐp dao ®éng trong ph¹m vi r 3%. §ång hå coi nh| ®¹t yªu cÇu nÕu sau khi thö nghiÖm kh«ng ph¸t hiÖn c¸c vÕt rØ, mê mÆt sè vµ sai sè t|¬ng ®èi ë l|u l|îng ®Þnh møc kh«ng v|ît qu¸ gi¸ trÞ ®· quy ®Þnh ë ®iÒu 3.13. 5. Ghi nh·n, bao gãi, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n 5.1. Trªn mÆt sè, n¾p ®Ëy vµ vá ®ång hå cÇn ph¶i cã c¸c ký nh·n hiÖu sau: - Tªn hoÆc kÝ hiÖu n¬i s¶n xuÊt; - CÊp ®ång hå; - N¨m s¶n xuÊt vµ sè hiÖu s¶n xuÊt; - L|u l|îng lín nhÊt hoÆc ®|êng kÝnh danh nghÜa; - Mòi tªn chØ h|íng dßng ch¶y; - Sè hiÖu cña tiªu chuÈn. 5.2. §ång hå ph¶i ®|îc bao gãi cÈn thËn tõng chiÕc, hai ®Çu ra vµo ph¶i ®|îc bÞt kÝn. Khi vËn chuyÓn ®ång hå ph¶i ®|îc xÕp cè ®Þnh trong hßm, bªn ngoµi hßm cã mòi tªn kÝ hiÖu “h|íng lªn trªn”. 5.3. §ång hå ph¶i ®|îc b¶o qu¶n n¬i kh« r¸o, kh«ng cã c¸c chÊt ®éc h¹i vµ ¨n mßn.
Đồng bộ tài khoản