TCVN 5828 1994

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
381
lượt xem
145
download

TCVN 5828 1994

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5828 1994: Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kĩ thuật chung. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kĩ thuật chung đối với đèn điện chiếu sáng đường phố làm việc với bóng đèn phóng điện trong chất khí, điện áp danh định đến 220V, tần số danh định 50Hz.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5828 1994

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5828 : 1994  §Ìn ®iÖn chiÕu s¸ng ®−êng phè - Yªu cÇu kÜ thuËt chung Street lighting - General technical requirements Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh yªu cÇu kÜ thuËt chung ®èi víi ®Ìn ®iÖn chiÕu s¸ng ®−êng phè lμm viÖc víi bãng ®Ìn phãng ®iÖn trong chÊt khÝ, ®iÖn ¸p danh ®Þnh ®Õn 220V, tÇn sè danh ®Þnh 50Hz. 1. Yªu cÇu kÜ thuËt. 1.1. Yªu cÇu vÒ quang. 1.1.1. §−êng ph©n bè c−êng ®é s¸ng cña ®Ìn ®iÖn chiÕu s¸ng ®−êng phè ph¶i cã d¹ng b¸n réng nh− h×nh l. 1.1.2. C−êng ®é ¸nh s¸ng tÝnh theo bãng ®Ìn cã quang th«ng quy −íc lμ l000lm trong vïng = 75 90o so víi ph−¬ng th¼ng ®øng ë mÆt ph¼ng c¾t ngang ®Ìn kh«ng ®−îc lín h¬n gi¸ trÞ cho trong b¶ng l. B¶ng 1= α, 0 C−êng ®é s¸ng, cd, kh«ng lín h¬n 75 200 80 80 85 25 90 20 1.1.3. HÖ sè sö dông quang th«ng theo ®é räi kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,2 vμ hÖ sè khuÕch ®¹i cña ®Ìn ®iÖn kh«ng ®−îc nhá h¬n 1,8. 1.1.4. HÖ sè hiÖu dông cña ®Ìn ®iÖn kh«ng ®−îc nhá h¬n 70%. §èi víi ®Ìn cã hai bãng trë lªn cho phÐp gi¶m ®i 5%.   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5828 : 1994  1.1.5. TÊm ph¶n quang cã hÖ sè ph¶n quang kh«ng nhá h¬n 0,8. 1.1.6. TÊm b¶o vÖ cã hÖ sè khóc x¹ kh«ng nhá h¬n 0,85. 1.2. Yªu cÇu vÒ kÕt cÊu. 1.2.1. §Ìn ®iÖn ®−îc chÕ t¹o theo cÊp b¶o vÖ IP 23. 1.2.2. KÕt cÊu kÑp gi÷ cña ®Ìn ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o gi÷ ®Ìn ch¾c ch¾n ë vÞ trÝ lμm viÖc c¸c vÝt vμ mèi ghÐp b»ng vÝt, bu l«ng ph¶i ®¶m b¶o chèng tù th¸o láng. 1.2.3. §ui ®Ó l¾p bãng ®Ìn ph¶i phï hîp víi TCVN 1835 : 1976 1.2.4. C¸c chi tiÕt b»ng kim lo¹i ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng gØ. TÊm ph¶n quang ph¶i ®¶m b¶o ®é bÒn cña líp m¹, sau khi thö s−¬ng muèi 72h tÊm ph¶n quang kh«ng ®−îc cã vÕt gØ. 1.2.5. §Ìn ®iÖn ph¶i chÞu lùc t¸c ®éng cña m−a nh©n t¹o víi l−u l−îng 5mm/phót. 1.2.6. D©y dÉn bªn trong ®Ìn ph¶i cã mÆt c¾t phï hîp víi c«ng suÊt cña bãng ®Ìn nh−ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,5mm2. 1.3. Yªu vÒ an toμn ®iÖn 1.3.1. §ªn cÇn ®−îc chÕ t¹o theo cÊp b¶o vÖ chèng ®iÖn giËt 01. 1.3.2. VÝt ®Ó nèi ®Êt ph¶i ®¶m b¶o nèi ®Êt ch¾c ch¾n vμ cã ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 4mm vμ ph¶i cã kÝ hiÖu nèi ®Êt. 1.3.3. ChiÒu dμi ®−êng rß vμ khe hë kh«ng khÝ gi÷a c¸c chi tiÕt kh«ng nhá h¬n gi¸ trÞ cho trong b¶ng 2. B¶ng 2 Gi÷a c¸c chi tiÕt ChiÒu dμi ®−êng rß vμ khe hë kh«ng khÝ, mm - Mang ®iÖn cùc tÝnh kh¸c nhau 3 - Mang ®iÖn vμ chi tiÕt kim lo¹i dÔ ch¹m ph¶i hoÆc bÒ mÆt ngoμi cña ®Ìn ®iÖn 4 1.3.4. §iÖn trë c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c phÇn mang ®iÖn vμ c¸c bé phËn b»ng kim lo¹i kh¸c, sau khi thö nãng Èm kh«ng ®æi 48h kh«ng ®−îc nhá h¬n 2M . 1.3.5. C¸ch ®iÖn gi÷a c¸c phÇn mang ®iÖn vμ c¸c bé phËn kim lo¹i kh¸c, sau khi thö nãng Èm kh«ng ®æi 48h ph¶i chÞu ®−îc ®iÖn ¸p thö 1500v/min mμ kh«ng bÞ ®¸nh thñng hoÆc phãng ®iÖn bÒ mÆt. 2. Ghi nh·n Nh·n ph¶i râ rμng, bÒn víi néi dung sau: - Tªn c¬ së s¶n xuÊt; - KiÓu ®Ìn; - C«ng suÊt ®iÖn ¸p danh ®Þnh.   Page 2 
Đồng bộ tài khoản