TCVN 5865 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
78
lượt xem
19
download

TCVN 5865 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5865 1995, Tiêu chuẩn này áp dụng cho cần trục xây dựng loại nhỏ dạng cần trục thiếu nhi có tải trọng nâng 0,5 tấn, tầm với cố định, có cơ cấu nâng được dẫn động điện (có hoặc không có tay quay phụ kèm theo), di chuyển và quay toàn vòng bằng tay; khi cần trục làm việc được đặt cố định trên nền đất hoặc trên sàn công trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5865 1995

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5865 : 1995 CÇn trôc thiÕu nhi. Pioneer crane Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho cÇn trôc x©y dùng lo¹i nhá d¹ng cÇn trôc thiÕu nhi cã t¶i träng n©ng 0,5 tÊn, tÇm víi cè ®Þnh, cã c¬ cÊu n©ng ®|îc dÉn ®éng ®iÖn (cã hoÆc kh«ng cã tay quay phô kÌm theo), di chuyÓn vµ quay toµn vßng b»ng tay; khi cÇn trôc lµm viÖc ®|îc ®Æt cè ®Þnh trªn nÒn ®Êt hoÆc trªn sµn c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c c¸n trôc x©y dùng lo¹i nhá d¹ng cÇn, cã c¸c th«ng sè kh¸c víi quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 1. Yªu cÇu kÜ thuËt 1.1. C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña cÇn trôc thiÕu nhi ®|îc quy ®Þnh ë b¶ng 1. B¶ng 1 Th«ng sè c¬ b¶n Gi¸ trÞ 1.T¶i träng, T 0,5 2. TÇm víi lín nhÊt, m 2,9 3. ChiÒu cao n©ng, m - Khi ®Æt trªn nÒn ®Êt 4,5 - Khi ®Æt trªn sµn c«ng tr×nh 1,8 4. VËn tèc n©ng, m/s 0,25 ÷ 0,30 5. C«ng suÊt dÉn ®éng, KW kh«ng lín h¬n 2,8 6. Khèi l|îng cÇn trôc, T - Khi kh«ng cã ®èi träng, kh«ng lín h¬n 0,5 - Khi cã ®èi träng, kh«ng lín h¬n 1,2 1.2. CÇn trôc thiÕu nhi khi tÝnh to¸n, thiÕt kÕ, kÓ c¶ c¶i t¹o vµ söa ch÷a ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy vµ c¸c tiªu chuÈn liªn quan. 1.3. KÕt cÊu cña cÇn trôc thiÕu nhi ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c¬ b¶n nh| sau: - BÒn, cøng v÷ng, æn ®Þnh khi di chuyÓn; - DÔ dµng th¸o, l¾p vµ vËn chuyÓn c¸c bé phËn lªn cao; - ThuËn tiÖn, an toµn, khi ®iÒu khiÓn. 1.4. C¸c côm vµ c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu n©ng ®|îc tÝnh to¸n víi chÕ ®é trung b×nh. 1.5. C¬ cÊu n©ng nhÊt thiÕt ph¶i ®|îc trang bÞ phanh th|êng ®ãng. 1.6. Cho phÐp dÉn ®éng n©ng b»ng tay víi lùc trªn tay quay kh«ng v|ît qu¸ 120N. Trong tr|êng hîp nµy cÇn trôc ph¶i ®|îc trang bÞ phanh tù ®éng ho¹t ®éng d|íi t¸c dông cña träng l|îng t¶i. 1.7. NhÊt thiÕt ph¶i cã c¬ cÊu h¹n chÕ chiÒu cao n©ng vµ ph¶i ®¶m b¶o sao cho kho¶ng c¸ch tõ bé phËn mang t¶i ë chiÒu cao n©ng lín nhÊt ®Õn trôc puli ®Çu cÇn kh«ng nhá h¬n 800mm.
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5865 : 1995 1.8. Kh«ng ®|îc phÐp thay ®æi vÞ trÝ cña cÇn khi lµm viÖc. Ph¶i cã bé phËn chèng lËt cÇn; kh«ng cho phÐp h¹ gãc nghiªng cÇn ®Ó t¨ng tÇm víi. 1.9. HÖ sè æn ®Þnh cña cÇn trôc kh«ng t¶i kh«ng ®|îc nhá h¬n 1,4 khi cã t¶i kh«ng ®|îc nhá h¬n 1,15. 1.10. HÖ thèng tùa quay ®|îc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o sao cho lùc ®Èy tay khi quay cÇn trôc kh«ng qu¸ 150N. 1.11. PhÇn quay ph¶i cã bé phËn h·m ch¾c (Ýt nhÊt ë mét vÞ trÝ) ®Ó cÇn trôc kh«ng tù do quay khi kh«ng lµm viÖc. 1.12. Trang bÞ ®iÖn cña cÇn trôc thiÕu nhi ph¶i ®¶m b¶o an toµn theo TCVN 4086: 1985 vµ ph¶i ®|îc bao che tr¸nh m|a, n¾ng. 1.13. BÒ mÆt ngoµi cña cÇn trôc thiÕu nhi ph¶i ®|îc s¬n chèng rØ vµ s¬n trang trÝ, líp s¬n ph¶i ®¶m b¶o ®Ñp, bãng ®Òu trªn bÒ mÆt. 1.14. §èi träng ph¶i ®|îc chÕ t¹o b»ng nhiÒu phiÕn kim lo¹i vµ ph¶i ®|îc l¾p ch¾c ch¾n vµo khung quay. Khèi l|îng mçi phiÕn kh«ng qu¸ 25 kg. 1.15. CÇn trôc ph¶i ®|îc g¾n nh·n, néi dung chñ yÕu cña nh·n gåm: - Tªn c¬ së chÕ t¹o: - KÝ hiÖu: - Th«ng sè c¬ b¶n (t¶i träng, vËn tèc n©ng, tÇm víi); - Sè m¸y; - N¨m chÕ t¹o; Nh·n s¶n phÈm ph¶i in râ rµng ph¶i ®|îc g¾n ch¾c ch¾n t¹i n¬i dÔ ®äc. 1.16. Khi xuÊt x|ëng cÇn trôc cho kh¸ch hµng ph¶i kÌm theo c¸c tµi liÖu sau: - Chøng nhËn vµ dÊu kiÓm tra chÊt l|îng cña c¬ së chÕ t¹o. - Tµi liÖu h|íng dÉn l¾p r¸p vµ vËn hµnh an toµn. 2. Thö nghiÖm 2.1. CÇn trôc ®em thö ph¶i cã c¸c hå s¬ kÜ thuËt kÌm theo sau ®©y: - B¶ng c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y; - B¶ng thèng kª c¸c söa ®æi, c¶i tiÕn thiÕt kÕ vÒ kÕt cÊu hoÆc c«ng nghÖ chÕ t¹o so víi mÉu cò (nÕu lµ m¸y c¶i tiÕn); - Biªn b¶n thö tõng phÇn cña nhµ chÕ t¹o. 2.2. C¸c chØ tiªu, th«ng sè kÜ thuËt c¬ b¶n ph¶i ®|îc ®o, kiÓm tra theo c¸c møc quy ®Þnh ë ®iÒu 1.1 C¸c chØ tiªu c¬ b¶n vµ ph|¬ng ph¸p thö ®|îc quy ®Þnh ë b¶ng 2. Mçi chØ tiªu thö ®|îc x¸c ®Þnh ba lÇn, kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña ba lÇn thö. B¶ng 2 ChØ tiªu thö nghiÖm Møc Ph|¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ thö Kh¸m nghiÖm kÜ thuËt Theo TCVN 4244: 1986 ChÊt l|îng mèi hµn M¸y siªu ©m X¸c ®Þnh tÇm víi, (m) 2,9 Th|íc cuén VËn tèc n©ng, (m/s) 0,25 – 0,3 §ång hå bÊm gi©y
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5865 : 1995 C«ng suÊt tiªu thô cña ®éng 2,8 WatmÐt TCVN 1690: 1975 c¬ (KW) kh«ng lín h¬n Lùc dÉn ®éng tay quay c¬ cÊu 120 Lùc kÕ n©ng, (N) kh«ng lín h¬n Lùc ®Èy bµn quay, (N) 150 Lùc kÕ Khèi l|îng cÊu t¹o cña cÇn C©n kh«ng tù ®éng trôc, (T) kh«ng lín h¬n 0,5 TCVN 4988 - 1989 Khèi l|îng ®èi träng, (T) C©n kh«ng tù ®éng kh«ng lín h¬n 0,7 TCVN 4988 - 1989 Phô lôc A Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ b¶n khi thö nghiÖm A.1 Kh¸m nghiÖm kÜ thuËt Nguyªn t¾c, ph|¬ng ph¸p tiÕn hµnh vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ theo TCVN 4244: 1986. A.2 X¸c ®Þnh tÇm víi a) Nguyªn t¾c: X¸c ®Þnh trùc tiÕp qua ba phÐp ®o kho¶ng c¸ch tõ t©m æ tùa quay ®Õn t©m mãc. b) Ph|¬ng ph¸p tiÕn hµnh: - §Æt cÇn trôc trªn nÒn b»ng ph¼ng; - Ph|¬ng cÇn song song víi ph|¬ng di chuyÓn; - N©ng mãc lªn ®é cao 1m, treo d©y däi dµi 0,8m vµo mãc; - §o kho¶ng c¸ch tõ t©m æ tùa ®Õn d©y däi. c) X¸c ®Þnh kÕt qu¶: TÇm víi lµ kÕt qu¶ trung b×nh cña ba lÇn ®o. A.3 X¸c ®Þnh vËn tèc n©ng a) Nguyªn t¾c: X¸c ®Þnh gi¸n tiÕp qua phÐp ®o hai th«ng sè chiÒu cao vµ thêi gian n©ng. b) Ph|¬ng ph¸p tiÕn hµnh: - §Æt cÇn trôc trªn nÒn b»ng ph¼ng; m· t¶i träng 500kg; - X¸c ®Þnh chiÒu cao n©ng, h: b»ng d©y däi vµ th|íc thÐp cuén; ®o tõ mÆt ®Êt ®Õn ®¸y vËt n©ng sau khi bÞ dõng bëi c«ng t¾c hµnh tr×nh n©ng; - X¸c ®Þnh thêi gian n©ng t: dïng ®ång hå bÊm gi©y ®Ó tÝnh thêi ®iÓm b¾t ®Çu më m¸y ®Õn khi tù ®éng ng¾t hµnh tr×nh. c) KÕt qu¶: VËn tèc n©ng tÝnh theo c«ng thøc: h V t Trong ®ã: V – vËn tèc n©ng, m/s
  4. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5865 : 1995 h – chiÒu cao n©ng, m t – thêi gian n©ng víi chiÒu cao h, s A.4 X¸c ®Þnh c«ng suÊt tiªu thô a) Nguyªn t¾c: X¸c ®Þnh trùc tiÕp b»ng WatmÐt. b) Ph|¬ng ph¸p tiÕn hµnh: - §Æt cÇn trôc trªn nÒn b»ng ph¼ng; m· t¶i träng 500kg; - Nèi c¸c pha cña WatmÐt víi c¸c pha hép ®Çu d©y ®éng c¬ ®iÖn. Theo dâi chØ sè WatmÐt ë giai ®o¹n lµm viÖc æn ®Þnh víi chiÒu cao n©ng kh«ng nhá h¬n 2m. c) X¸c ®Þnh kÕt qu¶: C«ng suÊt tiªu thô lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña ba lÇn ®o. A.5 X¸c ®Þnh lùc tay quay c¬ cÊu n©ng a) Nguyªn t¾c: X¸c ®Þnh trùc tiÕp víi ba lÇn n©ng chiÒu cao n©ng kh«ng nhá h¬n 2m. b) Ph|¬ng ph¸p tiÕn hµnh: - Chän m· t¶i träng 500kg. Lùc kÕ ®iÖn tö l¾p vµo trôc quay cã chiÒu dµi tay ®ßn b»ng chiÒu dµi tay quay; - Quay tay ®ßn n©ng hµng ba lÇn. c) X¸c ®Þnh kÕt qu¶: ChØ sè ghi trªn b¨ng giÊy (hoÆc hiÖn sè) lµ chØ sè lùc trªn tay quay víi ba lÇn ®o, lÊy gi¸ trÞ trung b×nh céng. A.6 X¸c ®Þnh lùc ®Èy bµn quay a) Nguyªn t¾c: X¸c ®Þnh trùc tiÕp víi ba lÇn quay, cã cïng träng t¶i. b) Ph|¬ng ph¸p tiÕn hµnh: - §Æt cÇn trôc trªn nÒn b»ng ph¼ng; m· t¶i träng 500kg. L¾p lùc kÕ ®iÖn tö kiÓu tay ®ßn ë mÐp sau bµn quay. - N©ng t¶i lªn ®é cao 0,5m; - §Èy tay ®ßn cho bµn quay quay toµn vßng. Quay ng|îc l¹i vßng tiÕp theo. c) X¸c ®Þnh kÕt qu¶: ChØ sè lùc ghi trªn b¨ng giÊy (hoÆc hiÖn sè) lµ chØ sè lùc ®©y. A.7 X¸c ®Þnh khèi l|îng ®èi t|îng a) Nguyªn t¾c: X¸c ®Þnh trùc tiÕp b»ng c©n th«ng dông. b) Ph|¬ng ph¸p tiÕn hµnh: - §Æt cÇn trôc trªn nÒn b»ng ph¼ng, ®é dèc kh«ng lín h¬n 1o; - §Æt tÊt c¶ ®èi t|îng c©n mét lÇn, c) X¸c ®Þnh kÕt qu¶: ChØ sè cña thang ®o lµ gi¸ trÞ khèi l|îng ®èi träng. A.8 X¸c ®Þnh khèi l|îng cÇn trôc a) Nguyªn t¾c: X¸c ®Þnh trùc tiÕp b»ng c©n ®iÖn tö, cÇn trôc kh«ng cã ®èi träng. b) Ph|¬ng ph¸p tiÕn hµnh: - Bèn gèi: Bµn c©n ®iÖn tö ®Æt trªn nÒn ph¼ng; - Bèn b¸nh xe cÇn trôc ®Æt gän trªn bèn gèi mÆt c©n ë bµn quay quay toµn vßng. c) X¸c ®Þnh kÕt qu¶: Khèi l|îng cÇn trôc lµ chØ sè ghi trªn b¨ng giÊy (hoÆc hiÖn sè).
Đồng bộ tài khoản