TCVN 5929:2001

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
85
lượt xem
15
download

TCVN 5929:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt nam,Chất Lượng sản phẩm.TCVN 5929:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Mô tô, xe máy hai bánh. Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5929:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 5929 : 2001 (So¸t xÐt lÇn 1) ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - m« t«, xe m¸y hai b¸nh - yªu cÇu an toµn chung Vµ PH¦¥NG PH¸P thö !"#$%&'()*+',%-%./"-/(''+'$%0"1"*2*+',%#3$%0"4'$,%- 5'3'6#+%,#7'12%6'89)6'0'31,%#3$%1',1%0'1("$, Hµ néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 5929:2001 thay thÕ TCVN 5929:1995 vµ TCVN 5930:1995 TCVN 5929:2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam phèi hîp biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. TCVN 5929 : 2001 Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5929:2001 So¸t xÐt lÇn 1 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M« t«, xe m¸y hai b¸nh - Yªu cÇu an toµn chung vµ ph­¬ng ph¸p thö Road Vehicles - Two-wheeled motorcycles and mopeds - General safety requirements and test methods 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu an toµn chung vµ ph­¬ng ph¸p thö c¸c yªu cÇu an toµn chung cho c¸c lo¹i m«t«, xe m¸y hai b¸nh (sau ®©y ®­îc gäi chung lµ xe) ®­îc ®Þnh nghÜa t¹i trong TCVN 6211:1996. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 5948:1999 ¢m häc - TiÕng ån do ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ph¸t ra khi t¨ng tèc ®é - Møc ån tèi ®a cho phÐp. TCVN 6207:1996 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Ph­¬ng ph¸p ®o khÝ « nhiÔm do xe m¸y l¾p ®éng c¬ x¨ng th¶i ra TCVN 6211:1996 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. TCVN 6431:1998 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KhÝ th¶i g©y « nhiÔm ph¸t ra tõ «t« vµ m«t« l¾p ®éng c¬ x¨ng- Yªu cÇu ph¸t th¶i trong thö c«ng nhËn kiÓu. TCVN 6433:1998 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KhÝ th¶i g©y « nhiÔm ph¸t ra tõ m« t« l¾p ®éng c¬ x¨ng - Ph­¬ng ph¸p ®o trong thö c«ng nhËn kiÓu. TCVN 6435:1998 ¢m häc - §o tiÕng ån do ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ph¸t ra khi ®ç - Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra TCVN 6436:1998 ¢m häc - TiÕng ån do ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ph¸t ra khi ®ç - Møc ån tèi ®a cho phÐp TCVN 6438:1998 ChÊt l­îng kh«ng khÝ - KhÝ th¶i ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Giíi h¹n tèi ®a cho phÐp TCVN 6552:1999 ¢m häc - §o tiÕng ån do ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ph¸t ra khi t¨ng tèc ®é - Ph­¬ng ph¸p kü thuËt 3
 4. TCVN 5929 : 2001 TCVN 6597: 2000 ¢m häc - §o tiÕng ån do xe m¸y hai b¸nh ph¸t ra khi chuyÓn ®éng - Ph­¬ng ph¸p kü thuËt TCVN 6770:2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé- G­¬ng chiÕu hËu m«t« - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu. TCVN 6771:2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé -Lèp h¬i m«t«, xe m¸y- Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu. TCVN 6824:2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé- ThiÕt bÞ phanh cña m«t«, xe m¸y - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu. ECE 39 -00/S2 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the speedometer equipment including its instanlation (Quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn liªn quan tíi ®ång hå tèc ®é vµ l¾p ®Æt). ECE 47-00 Uniform provisions concerning the approval of mopeds equipped with positive ignition engine with regard to the emission of gaseous pollutants by the engine (Quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ c«ng nhËn kiÓu xe m¸y l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc liªn quan tíi khÝ th¶i g©y « nhiÔm do ®éng c¬). ECE 53-00/S2 Uniform provisions concerning the Approval of Motorcycles with regard to the Instanllation of Lighting and Light - Signalling devices (Quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ c«ng nhËn kiÓu m«t« liªn quan tíi l¾p ®Æt hÖ thèng chiÕu s¸ng vµ tÝn hiÖu). ECE 57-01/C1 Uniform provisions concerning the Approval of Headlamps for motorcycles and Vehicles treated as such (Quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ c«ng nhËn kiÓu m«t« liªn quan tíi ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc). ECE 60-00/S1 Uniform provisions concerning the Approval of two-wheeled motorcycles and mopeds with regard to driver - operated controls including the identification of controls, tell-tales and indicators (Quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ c«ng nhËn kiÓu h­¬ng tiÖn liªn quan tíi hÖ thèng ®iÒu khiÓn). 93/31/EEC On stands for two - wheel motor vehicles (Ch©n chèng cña ph­¬ng tiÖn 2 b¸nh cã ®éng c¬ ) 93/93/ EEC Masses and dimensions of two or three-wheel motor vehicles (Khèi l­îng vµ kÝch th­íc cña ph­¬ng tiÖn hai vµ ba b¸nh cã ®éng c¬). Chó thÝch: C¸c quy ®Þnh, chØ thÞ (Directive) ECE, EEC trªn ®©y sÏ ®­îc biªn so¹n thµnh TCVN, sau khi c¸c tiªu chuÈn nµy ®­îc ban hµnh, viÖc trÝch dÉn c¸c quy ®Þnh, chØ thÞ (Directive) ECE, EEC nµy sÏ ®­îc thay b»ng trÝch dÉn c¸c tiªu chuÈn ®ã. 3 Yªu cÇu an toµn 3.1 Quy ®Þnh chung 3.1.1 M«t«, xe m¸y hai b¸nh ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau: Nhãm L1: Xe m¸y hai b¸nh cã dung tÝch xi lanh ®éng c¬ kh«ng lín h¬n 50 cm3 vµ cã vËn tèc thiÕt kÕ tèi ®a kh«ng lín h¬n 50km/h. 4
 5. TCVN 5929 : 2001 Nhãm L3: M« t« hai b¸nh cã dung tÝch xi lanh ®éng c¬ lín h¬n 50 cm3 hoÆc cã vËn tèc thiÕt kÕ tèi ®a lín h¬n 50km/h. 3.1.2 Xe vµ c¸c bé phËn chÝnh l¾p ®Æt trªn xe ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ l¾p r¸p phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt vµ cña tiªu chuÈn nµy. Ngoµi ra mét sè bé phËn kh¸c liªn quan ®Õn an toµn ch­a nªu trong tiªu chuÈn nµy ph¶i tu©n theo nh÷ng yªu cÇu kü thuËt cña C¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vÒ an toµn vµ chÊt l­îng. 3.1.3 C¸c mèi ghÐp ren sau khi l¾p r¸p ph¶i c¨ng chÆt. Lùc xiÕt c¸c mèi ghÐp ren cña c¸c chi tiÕt quan träng ph¶i theo quy ®Þnh trong tµi liÖu kü thuËt cho tõng kiÓu lo¹i xe cô thÓ cña nhµ s¶n xuÊt. 3.1.4 Kh«ng cho phÐp cã hiÖn t­îng rß rØ nhiªn liÖu, dÇu b«i tr¬n ë c¸c mèi ghÐp cña tæng thµnh, hÖ thèng l¾p trªn xe nh­: ®éng c¬, hép sè, truyÒn ®éng, b×nh chøa nhiªn liÖu, bé chÕ hoµ khÝ, hÖ thèng èng dÉn nhiªn liÖu. 3.1.5 C¸c bé phËn cã thÓ tiÕp xóc víi c¬ thÓ ng­êi l¸i vµ ng­êi xung quanh kh«ng ®­îc nhän, s¾c c¹nh. 3.2 Yªu cÇu ®èi víi kÝch th­íc toµn bé vµ khèi l­îng toµn bé: KÝch th­íc toµn bé vµ khèi l­îng toµn bé cña xe ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña chØ thÞ (Directive) 93/93/EEC. 3.3 Yªu cÇu ®èi víi b¸nh xe 3.3.1 §é kh«ng trïng vÕt gi÷a b¸nh xe tr­íc vµ b¸nh xe sau kh«ng ®­îc lín h¬n 5 mm. 3.3.2 Lèp xe ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong TCVN 6771:2001. 3.4 Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng phanh 3.4.1 Xe ph¶i ®­îc trang bÞ hÖ thèng phanh ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: 3.4.1.1 HÖ thèng phanh ph¶i ®ñ tin cËy trong suèt thêi gian ho¹t ®éng. C¬ cÊu phanh kh«ng ®­îc cã hiÖn t­îng kÑt, ph¶i tù trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu khi th«i t¸c dông vµo tay phanh hoÆc bµn ®¹p phanh vµ ph¶i cã kÕt cÊu sao cho c¸c yÕu tè nh­: rung ®éng, va ch¹m... kh«ng ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng phanh. 3.4.1.2 KÕt cÊu vµ tÝnh n¨ng lµm viÖc cña hÖ thèng phanh kh«ng g©y c¶n trë tíi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng l¸i trong khi ch¹y xe. 3.4.1.3 HiÖu qu¶ phanh cña hÖ thèng phanh chÝnh ph¶i æn ®Þnh ë c¸c lÇn phanh. 3.4.1.4 HÖ thèng phanh chÝnh dÉn ®éng thñy lùc ph¶i thiÕt kÕ sao cho cã thÓ kiÓm tra møc dÇu thñy lùc dÔ dµng vµ c¸c yÕu tè nh­: sù ¨n mßn hoÆc sù t¹o bät khÝ trong ®­êng èng dÉn g©y nªn do nguån nhiÖt tõ ®éng c¬ hoÆc c¸c bé phËn kh¸c kh«ng ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng phanh. 3.4.1.5 §èi víi xe cã hÖ thèng phanh ®­îc trang bÞ c¬ cÊu chèng h·m cøng b¸nh xe th× ph¶i trang bÞ thªm bé phËn b¸o hiÖu cho ng­êi l¸i biÕt khi c¬ cÊu nµy cã sù cè. 3.4.1.6 Khi xe ®­îc trang bÞ thªm hÖ thèng phanh khÈn cÊp th× hÖ thèng phanh nµy ph¶i cã kh¶ n¨ng dõng ®­îc xe ë mét kho¶ng c¸ch hîp lý trong tr­êng hîp hÖ thèng phanh chÝnh bÞ sù cè. Ng­êi l¸i cã thÓ thùc hiÖn t¸c ®éng phanh ë tr¹ng th¸i Ýt nhÊt cã mét tay ®iÒu khiÓn tay l¸i. 3.4.1.7 HÖ thèng phanh dõng xe (nÕu cã), ph¶i tu©n theo yªu cÇu trong TCVN 6824:2001. 5
 6. TCVN 5929 : 2001 3.4.2 HÖ thèng phanh chÝnh ph¶i cã 2 bé phËn ®iÒu khiÓn ®éc lËp víi nhau: Mét bé phËn ®iÒu khiÓn phanh b¸nh tr­íc vµ mét bé phËn ®iÒu khiÓn phanh b¸nh sau. 3.4.3 HiÖu qu¶ phanh cña xe ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau cña TCVN 6824:2001 3.4.3.1 Khi kiÓm tra phanh ë trªn ®­êng theo lo¹i kiÓm tra 1 (lo¹i kiÓm tra 1 lµ kiÓm tra hiÖu qu¶ phanh khi nhiÖt ®é trong c¬ cÊu phanh t¨ng), hiÖu qu¶ phanh ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: 3.4.3.1.1 Tr­êng hîp chØ phanh b¸nh tr­íc hoÆc phanh b¸nh sau a) kiÓm tra cã t¶i Qu·ng ®­êng phanh vµ gia tèc phanh t­¬ng øng ph¶i tu©n theo yªu cÇu trong b¶ng 1. B¶ng 1 Sù ho¹t ®éng cña hÖ Qu·ng ®­êng phanh, Gia tèc phanh Lo¹i xe thèng phanh S (m) t­¬ng øng (m/s2) Nhãm L1 S ≤ 0,1V +V2/90 3,4 ChØ phanh b¸nh tr­íc Nhãm L3 S ≤ 0,1V +V2/115 4,4 Nhãm L1 S ≤ 0,1V +V2/70 2,7 ChØ phanh b¸nh sau Nhãm L3 S ≤ 0,1V +V2/75 2,9 (∗) (∗) NÕu trÞ sè trªn kh«ng ®¹t ®­îc do hÖ sè b¸m nhá th× cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra cho tr­êng hîp phanh ®ång thêi b¸nh tr­íc vµ b¸nh sau xe; khi ®ã gia tèc phanh ®èi víi xe nhãm L3 kh«ng nhá h¬n 5,8 m/s2. b) kiÓm tra kh«ng t¶i Xe ph¶i ®¶m b¶o sao cho gia tèc phanh kh«ng nhá h¬n 2,5 m/s2 hoÆc cã qu·ng ®­êng phanh: V2 S ≤ 0,1V + 65 3.4.3.1.2 Tr­êng hîp phanh ®ång thêi c¶ b¸nh tr­íc vµ b¸nh sau Qu·ng ®­êng phanh vµ gia tèc phanh t­¬ng øng ph¶i tu©n theo yªu cÇu trong b¶ng 2. B¶ng 2 Lo¹i xe Qu·ng ®­êng phanh, S (m) Gia tèc phanh t­¬ng øng (m/s2) Nhãm L1 S ≤ 0,1V +V2/115 4,4 Nhãm L3 S ≤ 0,1V +V2/132 5,1 3.4.3.1.3 Tr­êng hîp kiÓm tra hÖ thèng phanh khÈn cÊp Qu·ng ®­êng phanh vµ gia tèc phanh t­¬ng øng ph¶i tu©n theo yªu cÇu trong b¶ng 3. 6
 7. TCVN 5929 : 2001 B¶ng 3 Lo¹i xe Qu·ng ®­êng phanh, S (m) Gia tèc phanh t­¬ng øng (m/s2) Nhãm L1 S ≤ 0,1V +V2/65 2,5 Nhãm L3 S ≤ 0,1V +V2/ 65 2,5 3.4.3.1.4 Tr­êng hîp kiÓm tra hÖ thèng phanh khi c¬ cÊu phanh bÞ ­ít (®­îc gäi lµ: kiÓm tra ­ít) Gia tèc phanh ®¹t ®­îc tèi thiÓu ph¶i b»ng 60% trÞ sè khi kiÓm tra phanh ®· nªu t¹i 3.4.3.1.1 ®Õn 3.4.3.1.3. 3.4.3.2 Khi kiÓm tra trªn b¨ng thö HiÖu qu¶ phanh toµn bé cña hÖ thèng phanh chÝnh khi phanh kh«ng ®­îc nhá h¬n 0,5 träng l­îng cña xe khi vµo kiÓm tra. 3.5 Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng th¶i khÝ cña ®éng c¬ 3.5.1 Nång ®é c¸c thµnh phÇn khÝ th¶i cña ®éng c¬ ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh trong TCVN 6438:1998 vµ ph¶i tho¶ m·n c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c ®èi víi khÝ th¶i cña m«t«, xe m¸y hai b¸nh. Riªng ®èi víi xe nhãm L3, khÝ th¶i cña ®éng c¬ ph¶i tu©n theo yªu cÇu cña TCVN 6431:1998 trong c«ng nhËn kiÓu. Riªng ®èi víi xe nhãm L1, khÝ th¶i cña ®éng c¬ ph¶i tu©n theo yªu cÇu cña quy ®Þnh ECE 47-00 trong c«ng nhËn kiÓu. 3.5.2 !ng x¶ cña xe ph¶i ®¸p øng yªu cÇu sau: - lç èng x¶ kh«ng ®­îc më h­íng vÒ phÝa bªn tr¸i hoÆc bªn ph¶i, kh«ng ®­îc h­íng dßng khÝ th¶i g©y c¶n trë tÇm quan s¸t c¸c ch÷, sè trªn biÓn sè ®¨ng ký. - èng x¶ bè trÝ sao cho xe vµ hµng ho¸ kh«ng thÓ bÞ b¾t löa tõ èng x¶ vµ khÝ th¶i, kh«ng ¶nh h­ëng tíi chøc n¨ng phanh cña c¬ cÊu phanh vµ kh«ng ¶nh h­ëng tíi hÖ thèng ®iÖn. 3.6 Yªu cÇu ®èi víi ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc 3.6.1 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ®­îc l¾p ®Æt sao cho ë ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng th«ng th­êng, c¸c yÕu tè rung, l¾c kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt cña ®Ìn vµ cã thÓ dÔ dµng ®iÒu chØnh ®óng h­íng yªu cÇu. 3.6.2 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cña xe nhãm L3 cã dung tÝch xi lanh ®éng c¬ kh«ng lín h¬n 125 cm3 ph¶i ®ñ ®é s¸ng ®Ó cã thÓ nh×n thÊy râ rµng mäi vËt trªn ®­êng phÝa tr­íc xe vµo ban ®ªm ë kho¶ng c¸ch tèi thiÓu 50m. 3.6.3 H­íng cña luång ¸nh s¸ng ph¶i ®óng theo h­íng cña xe ch¹y, h­íng ¸nh s¸ng chÝnh ph¶i h­íng xuèng d­íi. 3.6.4 MÇu ¸nh s¸ng cña ®Ìn ph¶i lµ mÇu tr¾ng hoÆc mÇu vµng nh¹t. 3.6.5 §Ìn ph¶i n»m trªn mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc cña xe, chiÒu cao vÞ trÝ ®Æt ®Ìn kh«ng thÊp h¬n 0,5m vµ kh«ng cao h¬n 1,2 m tÝnh tõ mÆt ®­êng ®Õn t©m cña ®Ìn. 3.6.6 §Ìn cã thÓ bËt s¸ng bÊt kú lóc nµo khi ®éng c¬ ®ang ho¹t ®éng. 7
 8. TCVN 5929 : 2001 3.6.7 Khi kiÓm tra trªn mµn kiÓm tra, c­êng ®é s¸ng cña c¸c vïng s¸ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu ®­îc quy ®Þnh trong ECE 57-01/C1. 3.6.8 C­êng ®é s¸ng cña ®Ìn kh«ng nhá h¬n 10000 cd (khi kiÓm tra b»ng thiÕt bÞ) vµ ph¶i cã bé phËn gi¶m c­êng ®é s¸ng hoÆc cã kh¶ n¨ng chiÕu gÇn. §é lÖch h­íng chïm s¸ng cña ®Ìn chiÕu xa tÝnh tõ t©m nh­ sau: - theo ph­¬ng th¼ng ®øng: lÖch lªn - 0/100; lÖch xuèng - kh«ng lín h¬n 20/100. - theo ph­¬ng n»m ngang: lÖch tr¸i - kh«ng lín h¬n 1/100; lÖch ph¶i - kh«ng lín h¬n 2/100. 3.6.9 Tr­êng hîp ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc lµ ®Ìn ®«i th× c¸c ®Ìn nµy ph¶i cã cïng tÝnh n¨ng, cïng th«ng sè vÒ c­êng ®é s¸ng vµ ®­îc l¾p ®Æt ®èi xøng nhau qua mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc cña xe. 3.7 Yªu cÇu ®èi víi ®Ìn soi biÓn sè - mÇu ¸nh s¸ng cña ®Ìn soi biÓn sè ph¶i lµ mÇu tr¾ng vµ ph¶i nh×n râ c¸c ch÷ sè trªn biÓn sè ®¨ng ký trong ®ªm ë kho¶ng c¸ch tèi thiÓu 8m tõ phÝa sau; - ®Ìn soi biÓn sè ph¶i lu«n s¸ng khi bËt ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc. 3.8 Yªu cÇu ®èi víi ®Ìn hËu (®Ìn kÝch th­íc) Xe ph¶i cã ®Ìn hËu ë phÝa sau (trõ nh÷ng xe cã vËn tèc lín nhÊt nhá h¬n 20km/h) vµ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - mÇu cña ®Ìn hËu ph¶i lµ mÇu ®á vµ ph¶i nhËn biÕt ®­îc vµo trong ®ªm ë kho¶ng c¸ch tèi thiÓu 150m tõ phÝa sau; - ®Ìn ph¶i lu«n s¸ng khi bËt ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc; - ®Ìn ph¶i n»m trªn mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc cña xe; chiÒu cao l¾p ®Æt ®Ìn kh«ng thÊp h¬n 0,35m vµ kh«ng cao h¬n 1,2m tÝnh tõ mÆt ®­êng ®Õn t©m cña ®Ìn. 3.9 Yªu cÇu ®èi víi ®Ìn phanh 3.9.1 MÇu cña ®Ìn phanh ph¶i lµ mÇu ®á vµ ph¶i nhËn biÕt ®­îc vµo ban ngµy ë kho¶ng c¸ch tèi thiÓu 30m tõ phÝa sau. Cã thÓ thÊy râ ®Ìn phanh tõ bÊt kú vÞ trÝ nµo ë phÝa sau trong ph¹m vi cã chiÒu cao 2,5m vµ kho¶ng c¸ch 10m. 3.9.2 §Ìn phanh ph¶i cã kÕt cÊu sao cho ®Ó kh«ng thÓ bËt, t¾t t¹i vÞ trÝ ng­êi l¸i vµ ph¶i s¸ng khi hÖ thèng phanh chÝnh ho¹t ®éng. 3.9.3 Tr­êng hîp ®Ìn phanh ®­îc bè trÝ chung víi ®Ìn hËu th× khi lµm viÖc c­êng ®é s¸ng cña ®Ìn phanh ph¶i lín h¬n 3 lÇn víi ®Ìn hËu. 3.9.4 §Ìn ph¶i n»m trªn mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc cña xe, chiÒu cao l¾p ®Æt ®Ìn kh«ng thÊp h¬n 0,5m vµ kh«ng cao h¬n 1,2m tÝnh tõ mÆt ®­êng ®Õn t©m cña ®Ìn. 3.10 Yªu cÇu ®èi víi c¸c tÊm ph¶n quang phÝa sau 3.10.1 TÊm ph¶n quang ph¶i lµ mÇu ®á vµ cã h×nh d¹ng kh¸c víi h×nh tam gi¸c theo ®óng yªu cÇu cña quy ®Þnh ECE 53-00/S2. Ph¶i nhËn biÕt ®­îc tÊm ph¶n quang vµo ban ®ªm ë kho¶ng c¸ch tèi thiÓu 100m tõ phÝa sau khi cã ¸nh s¸ng cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cña xe kh¸c chiÕu vµo. 3.10.2 TÊm ph¶n quang ph¶i n»m trªn mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc cña xe, chiÒu cao l¾p ®Æt tÊm ph¶n quang kh«ng thÊp h¬n 0,35m vµ kh«ng cao h¬n 0,9 m tÝnh tõ mÆt ®­êng ®Õn t©m cña tÊm ph¶n quang. 8
 9. TCVN 5929 : 2001 Tr­êng hîp xe ®­îc trang bÞ hai tÊm ph¶n quang th× ph¶i ®Æt ®èi xøng nhau qua mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc cña xe. 3.11 Yªu cÇu ®èi víi ®Ìn tÝn hiÖu xin ®­êng Xe ph¶i cã ®Ìn tÝn hiÖu xin ®­êng (trõ nh÷ng xe cã vËn tèc lín nhÊt nhá h¬n 20km/h) ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: 3.11.1 Ph¶i cã ®Ìn tÝn hiÖu xin ®­êng ë bªn ph¶i vµ ë bªn tr¸i xe; ph¶i nh×n thÊy râ ®Ìn vµo ban ngµy ë kho¶ng c¸ch tèi thiÓu 30m tõ phÝa tr­íc vµ phÝa sau däc theo xe. 3.11.2 C¸c ®Ìn tÝn hiÖu xin ®­êng ph¶i ®­îc ®Æt ®èi xøng nhau qua mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc cña xe. C¸c ®Ìn tÝn hiÖu xin ®­êng phÝa tr­íc ph¶i ®­îc ®Æt h­íng vÒ phÝa tr­íc theo ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc vµ cã kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a hai t©m ®Ìn lµ 300mm (250mm nÕu c«ng suÊt cña ®Ìn kh«ng nhá h¬n 8W). C¸c ®Ìn tÝn hiÖu xin ®­êng phÝa sau ph¶i ®­îc ®Æt h­íng vÒ phÝa sau theo ®Ìn hËu vµ cã kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a hai t©m ®Ìn lµ 150mm. 3.11.3 ChiÒu cao l¾p ®Æt ®Ìn kh«ng thÊp h¬n 0,35m vµ kh«ng cao h¬n 1,2m tÝnh tõ mÆt ®­êng ®Õn t©m cña ®Ìn. 3.11.4 MÇu cña ®Ìn tÝn hiÖu xin ®­êng ph¶i lµ mÇu vµng hæ ph¸ch. TÇn sè nh¸y tõ 60 ®Õn 120lÇn/ph. Thêi gian tõ khi bËt c«ng t¾c ®Õn khi ®Ìn s¸ng kh«ng qu¸ 1 gi©y vµ thêi gian th«i t¸c dông kh«ng qu¸ 1,5 gi©y kÓ tõ khi t¾t c«ng t¾c. DiÖn tÝch bÒ mÆt ph¸t s¸ng cña mçi ®Ìn kh«ng nhá h¬n 7 cm2. 3.11.5 Tr­êng hîp tõ vÞ trÝ ng­êi l¸i kh«ng thÓ trùc tiÕp nhËn biÕt ®­îc sù ho¹t ®éng cña ®Ìn tÝn hiÖu xin ®­êng th× ph¶i trang bÞ bé phËn hiÓn thÞ ®Ó ng­êi l¸i cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc sù ho¹t ®éng cña ®Ìn t¹i vÞ trÝ l¸i. 3.12 Yªu cÇu ®èi víi cßi ®iÖn 3.12.1 ¢m l­îng cña cßi ph¶i n»m trong kho¶ng tõ 65 dB(A) ®Õn 115 dB(A) (®èi víi xe cã vËn tèc lín nhÊt nhá h¬n 20km/h th× ©m l­îng cßi kh«ng lín h¬n 115 dB(A)). ¢m l­îng ®­îc ®o ë vÞ trÝ c¸ch 2m tÝnh tõ phÝa tr­íc xe vµ cao 1,2 m tÝnh tõ mÆt ®­êng. 3.12.2 ¢m thanh cña cßi ph¶i liªn tôc, ©m l­îng kh«ng ®­îc thay ®æi, kh«ng ®­îc l¾p cßi c¶nh b¸o hoÆc chu«ng tuy nhiªn cho phÐp trang bÞ cho xe tiÕng cßi nhá ®Ó b¸o rÏ hoÆc ®æi lµn ®­êng tr¸nh nguy hiÓm. 3.13 Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng ®iÒu khiÓn 3.13.1 §iÒu khiÓn ®éng c¬ 3.13.1.1 Khëi ®éng a) kho¸ ®iÖn: ®èi víi khãa ®iÖn cã kÕt cÊu ®iÒu khiÓn theo kiÓu quay th× h­íng chuyÓn ®éng ph¶i theo chiÒu kim ®ång hå tõ vÞ trÝ ”"#$%” (”OFF”) ®Õn vÞ trÝ ”&'” (”ON”). b) khãa ®iÖn kÕt hîp víi c«ng t¾c khëi ®éng: ®èi víi kÕt cÊu ®iÒu khiÓn theo kiÓu quay th× h­íng chuyÓn ®éng ph¶i theo chiÒu kim ®ång hå tõ vÞ trÝ ”"#$%” (”OFF”) ®Õn vÞ trÝ ”&'” (”ON”) vµ ®Õn vÞ trÝ khëi ®éng. 3.13.1.2 §iÒu khiÓn tèc ®é quay: tèc ®é quay cña ®éng c¬ ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tay n¾m. - vÞ trÝ ®iÒu khiÓn: trªn tay l¸i, phÝa bªn ph¶i. 9
 10. TCVN 5929 : 2001 - kÕt cÊu ®iÒu khiÓn: xoay tay n¾m. - chiÒu xoay: ng­îc chiÒu kim ®ång hå lµ t¨ng tèc ®é quay cña ®éng c¬. 3.13.1.3 Dõng ®éng c¬: c«ng t¾c ®­îc sö dông ®Ó ng¾t ®éng c¬ thay cho c«ng t¾c ®iÖn ph¶i ®­îc ®Æt trªn tay l¸i, phÝa bªn ph¶i. 3.13.2 §iÒu khiÓn phanh 3.13.2.1 C¬ cÊu ®iÒu khiÓn phanh b¸nh tr­íc: phanh b¸nh tr­íc cña xe ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tay phanh vµ ®­îc l¾p ë trªn tay l¸i, phÝa bªn ph¶i, h­íng vÒ phÝa tr­íc. 3.13.2.2 C¬ cÊu ®iÒu khiÓn phanh b¸nh sau a) §èi víi c¸c xe trang bÞ lo¹i ly hîp kh«ng tù ®éng th× phanh b¸nh sau ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng bµn ®¹p phanh vµ ®­îc l¾p ë trªn khung xe, phÝa bªn ph¶i; b) §èi víi c¸c xe trang bÞ lo¹i ly hîp tù ®éng, cã thiÕt kÕ bé phËn ®Ó ch©n lµ mét tÊm ph¼ng liÒn vµ vËn tèc tèi ®a kh«ng lín h¬n 100km/h th× phanh b¸nh sau ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tay phanh vµ ®­îc l¾p ë trªn tay l¸i, phÝa bªn tr¸i, h­íng vÒ phÝa tr­íc. §èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i xe kh¸c phanh b¸nh sau ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng bµn ®¹p vµ ®­îc l¾p ë trªn khung xe, phÝa bªn ph¶i. 3.13.3 §iÒu khiÓn hÖ thèng truyÒn lùc 3.13.3.1 Ly hîp: ®èi víi c¸c xe trang bÞ lo¹i ly hîp kh«ng tù ®éng th× ly hîp ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tay ly hîp vµ ®­îc l¾p ë trªn tay l¸i, phÝa bªn tr¸i, h­íng vÒ phÝa tr­íc. 3.13.3.2 Chän cÊp tèc ®é (sè) a) ®èi víi xe cã c¬ cÊu ®iÒu khiÓn chän cÊp sè ®éc lËp víi ®iÒu khiÓn ly hîp th× ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng cÇn ch©n sè vµ ®­îc l¾p ë trªn khung xe phÝa bªn tr¸i; b) ®èi víi xe cã c¬ cÊu ®iÒu khiÓn chän cÊp sè kÕt hîp víi ®iÒu khiÓn ly hîp th× ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng cÇn tay sè vµ ®­îc l¾p ë trªn tay l¸i, phÝa bªn tr¸i, h­íng vÒ phÝa tr­íc; c) tÊt c¶ c¸c xe ph¶i bè trÝ sè trung gian. 3.13.4 C«ng t¾c ®iÒu khiÓn hÖ thèng chiÕu s¸ng vµ tÝn hiÖu 3.13.4.1 C«ng t¾c ®iÒu khiÓn hÖ thèng chiÕu s¸ng vµ tÝn hiÖu: ®èi víi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn theo kiÓu quay th× h­íng xoay ph¶i theo chiÒu kim ®ång hå tõ vÞ trÝ ®Ìn ®ç xe ®Õn vÞ trÝ bËt c¸c ¸nh s¸ng chÝnh. C«ng t¾c ®iÒu khiÓn cã thÓ bè trÝ kÕt hîp víi c«ng t¾c ®¸nh löa. 3.13.4.2 C«ng t¾c ®iÒu khiÓn ®Ìn xin v­ît: ®èi víi c¸c xe cã kÕt cÊu ®iÒu khiÓn chän cÊp tèc ®é ®éc lËp víi ®iÒu khiÓn ly hîp th× c«ng t¾c ®iÒu khiÓn ®Ìn xin v­ît ph¶i ®­îc l¾p ë trªn tay l¸i, phÝa bªn tr¸i. 3.13.4.3 C«ng t¾c c¸c ®Ìn tÝn hiÖu xin ®­êng vµ ®i th¼ng: ph¶i ®­îc l¾p ë trªn tay l¸i. c«ng t¾c nµy ph¶i ®­îc thiÕt kÕ ®Ó khi quan s¸t tõ vÞ trÝ l¸i nÕu di chuyÓn c«ng t¾c sang tr¸i th× c¸c ®Ìn tÝn hiÖu bªn tr¸i sÏ ho¹t ®éng hoÆc ng­îc l¹i vµ ph¶i cã dÊu chØ dÉn h­íng di chuyÓn râ rµng ®óng h­íng ch¹y xe. 3.13.5 C¬ cÊu ®iÒu khiÓn hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu 3.13.5.1 Bé phËn trî gióp cho viÖc khëi ®éng khi thêi tiÕt l¹nh: bé phËn nµy ph¶i ®­îc l¾p ®Æt ë vÞ trÝ hîp lý, cã ký hiÖu râ rµng vµ thuËn tiÖn ®Ó cho ng­êi l¸i sö dông. 10
 11. TCVN 5929 : 2001 3.13.5.2 C¬ cÊu ®ãng, më ®­êng cung cÊp nhiªn liÖu ®iÒu khiÓn b»ng tay: c¬ cÊu nµy ph¶i cã ký hiÖu ""#$%" ("OFF"), "&'" ("ON") vµ "()*+,-" ("RESERVE") (nÕu cã l¾p ®­êng cÊp nhiªn liÖu dù tr÷) øng víi c¸c vÞ trÝ ®iÒu khiÓn. C¬ cÊu ph¶i ë vÞ trÝ ng­êi l¸i cã thÓ ®iÒu khiÓn dÔ dµng ë vÞ trÝ ngåi l¸i. 3.14 Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng l¸i 3.14.1 Cµng l¸i ph¶i c©n ®èi, ®iÒu khiÓn nhÑ nhµng, l¾p ch¾c ch¾n víi trôc l¸i. Gi¶m chÊn cña cµng l¸i ho¹t ®éng tèt. Trôc l¸i kh«ng cã ®é r¬ däc trôc vµ ®é r¬ h­íng kÝnh. 3.14.2 Gãc quay l¸i sang bªn ph¶i vµ bªn tr¸i cña xe ph¶i b»ng nhau vµ cã c¬ cÊu h¹n chÕ hµnh tr×nh cña gãc quay l¸i. 3.15 Yªu cÇu ®èi víi g­¬ng chiÕu hËu 3.15.1 TÊt c¶ c¸c g­¬ng chiÕu hËu ®Òu ph¶i ®iÒu chØnh ®­îc vµ mÆt ph¶n x¹ cña g­¬ng ph¶i lµ h×nh cÇu låi. 3.15.2 G­¬ng chiÕu hËu ph¶i ®­îc l¾p ®Æt ch¾c ch¾n. Trong khi ch¹y xe, ng­êi l¸i cã thÓ ®iÒu chØnh dÔ dµng t¹i vÞ trÝ l¸i vµ cã thÓ nhËn râ t×nh tr¹ng giao th«ng ë phÝa sau víi kho¶ng c¸ch tèi thiÓu 50m vÒ phÝa bªn ph¶i vµ bªn tr¸i. 3.15.3 §èi víi xe nhãm L1 ph¶i l¾p Ýt nhÊt 1 g­¬ng chiÕu hËu ë bªn tr¸i cña ng­êi l¸i. §èi víi xe nhãm L3 ph¶i l¾p g­¬ng chiÕu hËu ë bªn tr¸i vµ bªn ph¶i. 3.15.4 G­¬ng chiÕu hËu ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong TCVN 6770:2001 3.16 Yªu cÇu ®èi víi ®é ån 3.16.1 §é ån cña xe ph¸t ra khi ®ç ph¶i ®¸p øng theo quy ®Þnh trong TCVN 6436:1998. 3.16.2 §é ån cña xe ph¸t ra khi t¨ng tèc ®é ph¶i ®¸p øng theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 5948:1999. 3.17 Yªu cÇu ®èi víi ®ång hå ®o vËn tèc Xe cã vËn tèc lín nhÊt kh«ng nhá h¬n 20 km/h ph¶i cã ®ång hå ®o vËn tèc cïng víi ®ång hå ®o qu·ng ®­êng ch¹y ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: 3.17.1 §ång hå ®o vËn tèc ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ ®Ó ng­êi l¸i quan s¸t dÔ dµng vËn tèc xe ®ang ch¹y, ph¶i hiÓn thÞ râ rµng vµo c¶ ban ngµy vµ ban ®ªm, vïng ph¹m vi vËn tèc ph¶i ®ñ lín ®Ó cã thÓ hiÓn thÞ ®Çy ®ñ vËn tèc tèi ®a cña xe do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh cho chÝnh lo¹i xe ®ã. 3.17.2 C¸c v¹ch chia gi¸ trÞ vËn tèc trªn ®ång hå ph¶i lµ: 1, 2, 5 hoÆc 10 km/h. - gi¸ trÞ hiÓn thÞ vËn tèc lín nhÊt theo c¸c kho¶ng chia kh«ng ®­îc lín h¬n 20 km/h ®èi víi lo¹i ®ång hå cã thang ®o kh«ng lín h¬n 200 km/h - gi¸ trÞ hiÓn thÞ vËn tèc lín nhÊt theo c¸c kho¶ng chia kh«ng ®­îc lín h¬n 30 km/h ®èi víi lo¹i ®ång hå cã thang ®o lín h¬n 200 km/h 3.17.3 Sai sè cña ®ång hå ®o vËn tèc ë vËn tèc kh«ng nhá h¬n 35 km/h n»m trong kho¶ng tõ ©m 10% ®Õn d­¬ng 15% (®èi víi xe cã vËn tèc lín nhÊt nhá h¬n 35 km/h, sai sè ®­îc x¸c ®Þnh ë vËn tèc lín nhÊt). 11
 12. TCVN 5929 : 2001 3.17.4 §èi víi ®ång hå ®o vËn tèc hiÓn thÞ b»ng kim chØ tèc ®é, ®é dao ®éng cña kim chØ tèc ®é ph¶i n»m trong giíi h¹n ± 3km/h ®­îc x¸c ®Þnh t¹i vËn tèc kh«ng nhá h¬n 35km/h (®èi víi xe cã vËn tèc lín nhÊt nhá h¬n 35km/h, sai sè ®­îc x¸c ®Þnh t¹i vËn tèc lín nhÊt). §èi víi ®ång hå vËn tèc hiÓn thÞ b»ng ch÷ sè, ®é dao ®éng hiÓn thÞ cña c¸c ch÷ sè kh«ng lín h¬n 2,5 km/h (trõ nh÷ng xe cã vËn tèc lín nhÊt nhá h¬n 20 km/h). 3.17.5 §ång hå vËn tèc ph¶i ®­îc trang bÞ ®Ìn chiÕu s¸ng hoÆc mÆt sè vµ kim ph¶i chÕ t¹o b»ng vËt liÖu ph¸t quang hoÆc s¬n ph¸t quang, kh«ng ®­îc lµm lo¸ m¾t ng­êi l¸i. 3.18 Yªu cÇu ®èi víi vÞ trÝ chç ngåi KÕt cÊu chç ngåi ph¶i ®­îc thiÕt kÕ ë vÞ trÝ ®¶m b¶o an toµn, tho¶i m¸i cho ng­êi ngåi trong khi ®iÒu khiÓn xe vµ ph¶i tho¶ m·n c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c vÒ bè trÝ chç ngåi ®èi víi xe nhãm L1 vµ L3. 3.19 Yªu cÇu ®èi víi ch©n chèng Xe ph¶i cã ch©n chèng bªn vµ ch©n chèng gi÷a ®ì cho xe ®­îc æn ®Þnh trªn c¶ mÆt ®ì n»m ngang vµ mÆt ®ì nghiªng còng nh­ c¸c yªu cÇu kh¸c cña chØ thÞ (Directive) 93/31/EEC. 4 Ph­¬ng ph¸p thö vµ kiÓm tra 4.1 KiÓm tra c¸c yªu cÇu bªn ngoµi cña xe nh­ c¹nh s¾c, phÇn nh«, ®é rß rØ nhiªn liÖu nªu t¹i 3.1.4 vµ tÝnh ®ång bé cña xe b»ng quan s¸t. 4.2 KIÓm tra ®é tr¬n nhÑ cña c¸c bé phËn truyÒn ®éng, vµnh b¸nh vµ kh¶ n¨ng kh«ng bÞ kÑt cña hÖ thèng l¸i, cÇn sè, cÇn khëi ®éng b»ng tay vµ ch¹y kh«ng t¶i t¹i chç sau ®ã ch¹y thö trªn ®­êng thö. 4.3 KiÓm tra c¸c kÝch th­íc h×nh häc nªu t¹i 3.2 vµ ®é ch¾c ch¾n cña c¸c mèi ghÐp ren nªu t¹i 3.1.3 b»ng c¸c dông cô v¹n n¨ng hoÆc chuyªn dïng. 4.4 KiÓm tra khèi l­îng cña xe nªu t¹i 3.2 b»ng c¸c lo¹i c©n th«ng dông. 4.5 KiÓm tra c¸c yªu cÇu ®èi víi b¸nh xe nªu t¹i 3.3 b»ng thiÕt bÞ kiÓm tra ®é kh«ng trïng vÕt b¸nh xe vµ b»ng ph­¬ng ph¸p thö quy ®Þnh trong TCVN 6771:2001. 4.6 KiÓm tra ®é ®ång bé cña hÖ thèng phanh nªu t¹i 3.4 b»ng quan s¸t. 4.7 KiÓm tra ®é tin cËy cña hÖ thèng phanh nªu t¹i 3.4.1.1 b»ng c¸ch cho xe ch¹y trªn ®­êng thö, cho c¸c c¬ cÊu phanh tr­íc, vµ phanh sau ho¹t ®éng nhiÒu lÇn. 4.8 KiÓm tra hÖ thèng phanh dõng theo yªu cÇu nªu t¹i môc 3.4.1.7 b»ng ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh trong TCVN 6824:2001. 4.9 Thö hiÖu qu¶ phanh trªn ®­êng nªu t¹i 3.4.3.1 theo c¸c ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh trong TCVN 6824:2001. 4.10 KiÓu tra hiÖu qu¶ phanh toµn bé hÖ thèng phanh chÝnh nªu t¹i 3.4.3.2 b»ng b¨ng thö phanh. 4.11 Thö khÝ th¶i theo yªu cÇu nªu t¹i 3.5.1 b»ng ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh trong TCVN 6433:1998 ®èi víi m« t« vµ tiªu chuÈn TCVN 6207:1996 ®èi víi xe m¸y. 4.12 KiÓm tra tÝnh ®ång bé, ®Çy ®ñ, sù l¾p ®Æt c©n ®èi vµ sù ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®Ìn b»ng quan s¸t, th­íc ®o, kiÓm tra yªu cÇu nªu t¹i 3.6.7 b»ng ph­¬ng ph¸p thö quy ®Þnh trong ECE 57-01/C1, kiÓm tra yªu cÇu nªu t¹i 3.6.8 b»ng thiÕt bÞ ®o chuyªn dïng. 4.13 KiÓm tra yªu cÇu ®èi víi ©m l­îng cßi ®iÖn nªu t¹i 3.12.1 b»ng m¸y ®o møc ©m lo¹i 2. 12
 13. TCVN 5929 : 2001 4.14 KiÓm tra yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng ®iÒu khiÓn nªu t¹i 3.13 b»ng quan s¸t kÕt hîp víi cho c¸c c¬ cÊu ho¹t ®éng thö. 4.15 KiÓm tra yªu cÇu ®èi víi gãc quay l¸i nªu t¹i 3.14 b»ng quan s¸t kÕt hîp dïng tay l¾c. 4.16 KiÓm tra yªu cÇu ®èi víi g­¬ng chiÕu hËu nªu t¹i 3.15 b»ng quan s¸t vµ ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh trong TCVN 6770:2001. 4.17 §o ®é ån khi xe ®ç b»ng ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh trong TCVN 6435:1998. §o ®é ån xe khi t¨ng tèc b»ng ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh trong TCVN 6552:1999 vµ TCVN 6597:2000 4.18 KiÓm tra yªu cÇu ®èi víi ®ång hå tèc ®é nªu t¹i 3.17 b»ng quan s¸t vµ b»ng ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh trong ECE 39-00/S2. 4.19 KiÓm tra yªu cÇu ®èi víi ch©n chèng nªu t¹i 3.19 b»ng ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh trong chØ thÞ (Directive) 93/31/EEC. 13
Đồng bộ tài khoản