TCVN 5937:2005

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
323
lượt xem
136
download

TCVN 5937:2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về khí thải & tiếng ồn. TCVN 5937:2005 Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5937:2005

  1. TCVN TIªU CHUÈN viÖt nam TCVN 5937: 2005 So¸t xÐt lÇn 1 ChÊt l îng kh«ng khÝ Tiªu chuÈn chÊt l îng kh«ng khÝ xung quanh Air quality - Ambient air quality standards H néi 2005
  2. TCVN 5937: 2005 2
  3. TCVN 5937: 2005 Lêi nãi ®Çu TCVN 5937: 2005 thay thÕ cho TCVN 5937: 1995. TCVN 5937: 2005 do Ban kÜ thuËt Tiªu chuÈn TCVN / TC 146 "ChÊt l îng kh«ng khÝ" biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l êng ChÊt l îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc v C«ng nghÖ ban h nh. 3
  4. TCVN 5937: 2005 4
  5. TCVN 5937: 2005 tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5937: 2005 Dù th¶o So¸t xÐt lÇn 1 ChÊt l îng kh«ng khÝ Tiªu chuÈn chÊt l îng kh«ng khÝ xung quanh Air quality - Ambient air quality standards 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn n y qui ®Þnh gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè c¬ b¶n, gåm l u huúnh ®ioxit (SO2), cacbon oxit (CO), nit¬ oxit (NOX ), «z«n (O3), bôi l¬ löng v bôi PM10 ( 10 m) v ch× (Pb). 1.2 Tiªu chuÈn n y ¸p dông ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l îng kh«ng khÝ xung quanh (ngo i h ng r o c¬ së s¶n xuÊt) v gi¸m s¸t t×nh tr¹ng « nhiÔm kh«ng khÝ. 2 Gi¸ trÞ giíi h¹n Gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè c¬ b¶n trong kh«ng khÝ xung quanh qui ®Þnh trong b¶ng 1. 5
  6. TCVN 5937: 2005 B¶ng 1: Tiªu chuÈn chÊt l îng kh«ng khÝ xung quanh §¬n vÞ tÝnh: Micro gam trªn mÐt khèi tiªu chuÈn ( g/Nm3) Thêi gian trung b×nh Ghi chó: T ¬ng Th«ng sè Ph ¬ng ph¸p 1 giê 8 giê 24 giê 1 n¨m ® ¬ng víi x¸c ®Þnh SO2 - - 125 50 Pararosalin TC WHO Quang phæ hång TC WHO CO 30000 10000 - - ngo¹i kh«ng ph©n t¸n §o m u víi TC WHO NO2 200 - - 40 NaOH Huúnh quang TC US EPA O3 120 - 80 - ho¸ häc Bôi l¬ löng 300 - 200 140 LÊy mÉu thÓ tÝch (Nh TC (SPM) lín tr íc ®©y) Bôi 10 m - - 150 50 LÊy mÉu thÓ tÝch TC Singapore (PM10) lín Quang phæ hÊp C¸c n íc ASEAN Pb - - 1,5 0,5 thô nguyªn tö Chó thÝch: PM10: Bôi l¬ löng cã kÝch th íc h¹t tõ 10 m trë xuèng; DÊu g¹ch ngang (-): kh«ng qui ®Þnh. ________________________________ 6
Đồng bộ tài khoản