TCVN 5941 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
178
lượt xem
41
download

TCVN 5941 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5941 1995: Chất luợng đất – Giới hạn tối đa cho phép của của dư. lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất. Tiêu chuẩn này quy định mức tối đa cho phép của dư lượng một số hoá chất bảo vệ vật trong đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5941 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                      TCVN 5941 : 1995  ChÊt luîng ®Êt Giíi h¹n tèi ®a cho phÐp cña cña d− l−îng ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt trong ®Êt Soil quality - Maximum allowable limits of Pesticide residues in the soil 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh møc tèi ®a cho phÐp cña d− l−îng mét sè ho¸ chÊt b¶o vÖ vËt trong ®Êt. 1.2. Tiªu chuÈn nμy dïng ®Ó kiÓm so¸t vμ ®¸nh gi¸ møc ®é « nhiÔm ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt cña ®Êt. 2. Gi¸ trÞ giíi h¹n Danh môc vμ giíi h¹n tèi ®a cho phÐp cña d− l−îng ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt trong ®Êt quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 – D− l−îng ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt trong ®Êt Giíi h¹n tèi ®a cho phÐp (mg/kg ®Êt)   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                      TCVN 5941 : 1995  Thø tù C Hãa chÊt «ng thøc hãa häc T¸c dông Møc cho phÐp 1 2 3 4 5 Altrazine C8H14ClN5 Trõ cá 0,2 2 2,4 - D Dalapon MPCA Sofit C8H6Cl2O3 Trõ cá 0,2 3 Fenoxaprop - ethyl (Whip S) C3H4Cl2O2 Trõ cá 0,2 4 Sim−azine C9H9ClO3 Trõ cá 0,2 5 Cypermethrin C17H26ClNO2 Trõ cá 0,5 6 Saturn (Benthiocarb) Dual C16H12CINO5 Trõ cá 0,5 7 (MetolachØor) Fuji - One C7H12ClN5 Trõ cá 0,2 8 Fenvalerat C22H19Cl2NO3 Trõ cá 0,5 9 Lindan C12Hl6ClNOS Trõ cá 0,5 10 Monitor (Methamidophos) C15H22ClNO2 Trõ cá 0,5 11 Monocrotophos C12Hl8O4S2 DiÖt nÊm 0,1 12 Dimethoate C25H22CINO3 Trõ s©u 0,1 13 Methyl Parathion Triclofon C6H6Cl6 Trõ s©u 0,1 14 (Clorophos) Padan C2H8NO2P8 Trõ s©u 0,1 15 C7H14NO5P Trõ s©u 0,1 16 C5H12NO3PS2 Trõ s©u 0,1 17 C8Hl0NO5PS Trõ s©u 0,1 18 C4H8Cl3O4P Trõ s©u 0,1 19 C7H16N3O1S2 Trõ s©u 0,1 20 Diazinon Fenobucarb (Bassa) C12H21N2O3PS Trõ s©u 0,1 21 DDT C12H17NO2 Trõ s©u 0,1 22 Trõ s©u 0,1 Chó thÝch : §èi víi ®Êt trång viÖc lÊy mÉu ®Ó x¸c ®Þnh d− l−îng ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt ®uîc tiÕn hμnh ngay sau vô thu ho¹ch.   Page 2 
Đồng bộ tài khoản