TCVN 5943 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
98
lượt xem
23
download

TCVN 5943 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5943 1995: Chất lượng nước - tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven hồ. Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong nước biển ven bờ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5943 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5943 : 1995  ChÊt l−îng n−íc - tiªu chuÈn chÊt l−îng n−íc biÓn ven hå Water quality - Standard for quality of coastal water 1. Ph¹m vi ¸p dông. 1.1. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh giíi h¹n c¸c th«ng sè vμ nång ®é cho phÐp cña c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc biÓn ven bê. 1.2. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng, cña tõng vïng n−íc biÓn ven bê. 2. Gi¸ trÞ giíi h¹n. 2.1. Danh môc c¸c th«ng sè chÊt « nhiÔm vμ møc giíi h¹n cho phÐp trong n−íc biÓn ven bê ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 1 2.2. Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu, ph©n tÝch, tÝnh to¸n x¸c ®Þnh tõng th«ng sè vμ nång ®é cô thÓ ®−îc quy ®Þnh trong c¸cTCVN t−¬ng øng. B¶ng 1 - Gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp cña c¸c th«ng sè vμ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc biÓn ven bê Gi¸ trÞ giíi h¹n B·i t¾m Nu«i thñy s¶n C¸c n¬i kh¸c Thø tù Th«ng sè §¬n vÞ 1 2 3 4 5 6 1 NhiÖt ®é 0C 30 - - 2 Mïi pH mg/l Kh«ng khã chÞu - - 3 Oxi hoμ tan mg/l 6,5 ®Õn 8,5 6,5 ®Õn 8,5 6,5 ®Õn 8,5 4 BOD5 (200C) ChÊt r¾n l¬ mg/l ≥4 ≥5 ≥4 5 löng Asen mg/l < 20 < 10 < 20 6 Amoniac (tÝnh theo N) mg/l 25 50 200 7 Cadmi mg/l 0,05 0,01 0,05 8 Ch× mg/l 0,1 0,5 0,5 9 Crom (VI) Crom (III) Clo mg/l 0,005 0,005 0,01 10 §ång Florua KÏm Mangan mg/l 0,1 0,05 0,1 11 S¾t mg/l 0,05 0,05 0,05 12 Thuû ng¶n mg/l 0,1 0,1 0,2 13 Sulfua mg/l - 0,01 - 14 mg/l 0,02 0,01 0,02 15 mg/l 1,5 1,5 1,5 16 mg/l 0,1 0,01 0,1 17 mg/l 0,1 0,1 0,1 18 mg/l 0,1 0,1 0,3 19 0,005 0,005 0,01 20 0,01 0,005 0,01 Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5943 : 1995  21 Xianua mg/l 0,01 0,01 0,02 22 Phenol tæng sè V¸ng dÇu mì mg/l 0,001 0,001 0,002 23 Nhò dÇu mì mg/l kh«ng kh«ng 0,3 24 Tæng ho¸ chÊt b¶o vÖ mg/l 2 1 5 25 thùc vËt mg/l 0,05 0,01 0,05 26 Coliform MPN/ 1000 1000 1000 100ml Page 2 
Đồng bộ tài khoản