TCVN 5960 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
178
lượt xem
56
download

TCVN 5960 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5960 1995: Chất lượng đất - Lấy mẫu – Hướng dẫn về thu thập, vận chuyển và lưu giữ mẫu đất đế đánh giá các quá trình hoạt động của vi sinh vật hiếu khí tại phòng thí nghiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5960 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5960 : 1995  ChÊt l−îng ®Êt - LÊy mÉu H−íng dÉn vÒ thu thËp, vËn chuyÓn vμ l−u gi÷ mÉu ®Êt ®Õ ®¸nh gi¸ c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña vi sinh vËt hiÕu khÝ t¹i phßng thÝ nghiÖm Soil quality - Sampling - Guidance on the collection, handling and storage of soil for the assessment of aerobic microbial processes in the laboratory 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ®−a ra h−íng dÉn vÒ thu thËp, vËn chuyÓn vμ l−u gi÷ b¶o qu¶n mÉu ®Êt ®Ó sau ®ã tiÕn hμnh thö nghiÖm d−íi ®iÒu kiÖn hiÕu khÝ t¹i phßng thÝ nghiÖm. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn Tiªu chuÈn sau ®©y ®−îc sö dông cïng víi tiªu chuÈn nμy: ISO - 11461 ChÊt l−îng ®Êt - X¸c ®Þnh hμm l−îng n−íc cña ®Êt ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së thÓ tÝch - Ph−¬ng ph¸p khèi l−îng. 3. §Þnh nghÜa Tiªu chuÈn nμy ¸p dông c¸c ®Þnh nghÜa sau 3.1. HiÕu khÝ (aerobic): §iÒu kiÖn mμ trong ®ã cã s½n oxy ph©n tö. 3.2. YÕm khÝ (anaerobic): §iÒu kiÖn mμ trong ®ã kh«ng cã oxy ph©n tö. 3.3. Hμm l−îng n−íc cã trong ®Êt (Soil Water Content): Khèi l−îng n−íc trªn ®¬n vÞ khèi l−îng ®Êt ®−îc sÊy kh« b»ng tñ sÊy (1050C) 4. Tr×nh tù 4.1. Chän vÞ trÝ lÊy mÉu C¸c vÞ trÝ lÊy mÉu t¹i c¸c khu vùc lÊy mÉu cÇn ph¶i ®−îc lùa chän theo môc ®Ých nghiªn cøu. Nh÷ng vÞ trÝ nμy cÇn ph¶i ®−îc nhËn biÕt râ vμ ghi chÐp l¹i. VÝ dô trªn b¶n ®å b»ng c¸ch ®èi chiÕu víi c¸c vËt cè ®Þnh dÔ nhËn hoÆc dïng mét b¶n ®å ®èi chiÕu chi tiÕt. NÕu cã thÓ ®−îc th× vÞ trÝ lÊy mÉu cÇn ®−îc ®¸nh dÊu sao cho chóng cã thÓ ®−îc dïng cho c¸c thö nghiÖm so s¸nh hoÆc ®Ó lÊy mÉu l¹i. 4.2. M« t¶ khu vùc lÊy mÉu ViÖc lùa chän mét khu vùc lÊy mÉu ®Êt tïy thuéc vμo môc ®Ých cña tõng nghiªn cøu cô thÓ nªn cÇn cã c¸c hiÓu biÕt vÒ lÞch sö cña khu vùc ®Êt ®ai ®−îc lÊy mÉu. Khu vùc lÊy mÉu cÇn ph¶i ®−îc m« t¶ mét c¸ch chÝnh x¸c vμ cung cÊp c¶ lÞch sö cña ®Þa ®iÓm ®ã n÷a. C¸c chi tiÕt vÒ th¶m thùc vËt bao phñ ®Êt, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ hãa häc vμ sinh häc hoÆc sù cã « nhiÔm cÇn ph¶i ®−îc ghi chÐp l¹i vμ viÕt vμo b¸o c¸o. 4.3. §iÒu kiÖn lÊy mÉu. MÉu ®Êt ®Ó tiÕn hμnh nghiªn cøu trong ®iÒu kiÖn cña phßng thÝ nghiÖm, nÕu cã thÓ ®−îc th× ®−îc lÊy ë hiÖn tr−êng n¬i ®Êt cã hμm l−îng n−íc kh«ng g©y kh« khan cho viÖc r©y ®Êt. ViÖc tiÕn hμnh lÊy mÇu cÇn tr¸nh trong lóc hoÆc ngay sau lóc ®Êt bÞ h¹n (non 30 ngμy), bÞ ®«ng l¹nh hoÆc bÞ ngËp lôt. NÕu thö nghiÖm ®Ó phôc vô cho viÖc gi¸m s¸t ®Êt th× míi chÊp nhËn lÊy mÉu víi ®iÓu kiÖn cã cña hiÖn tr−êng. Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5960 : 1995  4.4. Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu. KÜ thuËt lÊy mÉu tïy thuéc vμo môc ®Ých nghiªn cøu. NÕu yªu cÇu lÊy mÉu ®Êt canh t¸c hiÕu khÝ th× th«ng th−êng mÉu ®−îc lÊy ë chiÒu s©u tèi ®a lμ 20 cm. BÊt cø thùc vËt, líp r¸c tõ c©y cèi gç nμo hoÆc c¸c ®éng vËt sèng trong ®Êt ®Òu ph¶i nhÆt bá ®Ó gi¶m ®Õn møc Ýt nhÊt viÖc bæ sung c¸cbon h÷u c¬ vμo trong ®Êt. Thμnh phÇn h÷u c¬ sinh ra tõ rÔ c©y vμ c¸c nguån kh¸c cã thÓ g©y ra nh÷ng thay ®æi kh«ng thÓ ®o¸n tr−íc ®−îc trong ho¹t ®éng vμ thμnh phÇn cña hÖ vi sinh vËt trong ®Êt. NÕu ®Êt tù nhiªn cã nh÷ng chç b»ng ph¼ng th× mÉu ®Êt cÇn lÊy ë nh÷ng n¬i b»ng ph¼ng ®ã. 4.5. §¸nh dÊu mÇu. Thïng ®ùng mÉu cÇn ph¶i ®−îc ®¸nh dÊu râ rμng r¶nh m¹ch vμ ®−îc ph©n ®Þnh sao cho tõng mÉu mét cã thÓ liªn hÖ ®−îc víi vÞ trÝ cña khu vùc mÉu ®· ®−îc lÊy. CÇn tr¸nh sö dông c¸c thïng ®ùng mÉu cã thÓ hÊp thô m¸t n−íc tõ mÉu ®Êt hoÆc tiÕt ra c¸c chÊt vÝ dô nh− dung m«i chÊt dÎo hßa vμo trong mÉu ®Êt. 4.6. §iÒu kiÖn vËn chuyÓn mÉu. MÉu cÇn ®−îc vËn chuÈn theo c¸ch thøc sao cho gi¶m ®−îc tíi møc thÊp nhÊt sù thay ®æi hμm l−îng n−íc trong ®Êt vμ mÉu cÇn ®−îc gi÷ trong tèi tiÕp xóc víi kh«ng khÝ dÔ dμng. Nãi chung mÉu ®ùng trong mét tói polyetylen th¾t h¬i láng lμ ®¸p øng ®−îc nhu cÇu nμy. C¸c ®iÒu kiÖn m«i tr−êng kh¾c nghiÖt, cÇn ph¸i tr¸nh ®Êt nªn cμng l¹nh cμng tèt nh÷ng quan träng lμ kh«ng ®−îc lμm cho ®Êt ®«ng cøng bÞ kh« cøng hoÆc trë nªn sòng n−íc. 4.7. Xö lÝ ®Êt. §Êt cÇn ®−îc xö lÝ cμng nhanh cμng tèt sau khi lÊy mÉu. Thùc vËt ®éng vËt sèng trong ®Êt vμ ®Êt sái cÇn ph¶i lo¹i bá tr−íc khi r©y qua r©y cì lç 2 mm ®Ó t¹o thuËn lîi cho sù trao ®æi khi gi÷a c¸c h¹t ®Êt vμ v× thÕ kiÕn nghÞ ®Êt cÇn ®−îc duy tr× ë t×nh tr¹ng hiÕu khÝ. §ång thêi còng cÇn lo¹i bá ®¸ sái nhá, ®äng vËt vμ c¸c mÉu vôn thùc vËt ra khái ®Êt. VËt chÊt h÷u c¬ nh− líp ®Êt cã mÇu than bïn sª khã lät qua r©y cã lç 2 mm vμ cÇn ph¶i r©y víi r©y cã lç 5 mm ë ®iÒu kiÖn −ít. C«ng viÖc nμy cÇn ®Õn sù thao t¸c thñ c«ng vμ chÊt l−îng cña c¸c vËt liÖu lät qua r©y phô thuéc vμo ng−êi thùc hiÖn r©y. Khi r©y mμ ®Êt bÞ qu¸ −ít nÕu cã ®iÒu kiÖn th× r¶i ®Êt ra vμ thæi nhÑ kh«ng khÝ vμo ®Êt ®Ò t¹o ®iÒu kiÖn cho ®¸t ®−îc kh« ®Òu. §Êt cÇn ®−îc bãp vôn b»ng tay vμ thØnh tho¶ng ®¶o ®Òu ®Ó tr¸nh líp ®Êt bÒ mÆt bÞ qu¸ kh« Th«ng th−êng c«ng viÖc ®−îc thùc hiÖn ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é kh«ng ®æi xung quanh. NÕu cÇn lμm kh« ®Êt thÝ kh«ng nªn lμm kh« qu¸ møc cÇn thiÕt ®Ó t¹o thuËn lîi cho c«ng viÖc r©y ®Êt. NÕu cÇn gi÷ mÉu ®Êt l©u h¬n th× ph−¬ng ph¸p xö lÝ cÇn xem xÐt theo c¸c th«ng sè ®−îc ®−a ra trong 4.8 vμ 4.9. 4.8. §iÒu kiÖn l−u gi÷ b¶o qu¶n mÉu ®Êt MÉu ®Êt vμo trong mét tói ®Êt dÎo th¾t h¬i láng hoÆc ®ùng trong mét tói t−¬ng tù nh− vËy nãi chung lμ phï hîp víi yªu cÇu ®· nãi. CÇn ph¶i cÈn thËn ®Ó ®¶m b¶o r»ng khèi l−îng ®Êt ®−îc l−u gi÷ kh«ng qu¸ nhiÒu ®Ó kh«ng cho phÐp ®iÒu kiÖn yÕm khÝ xÈy ra d−íi ®¸y cña c¸c dông cô ®ùng mÉu. §Êt cÇn ph¶i ®−îc xö lÝ (xem 4.7) tr−íc khi l−u gi÷ ®Ó cho ®Êt bÞ ®«ng cøng, bÞ kh« hoÆc trë lªn sòng n−íc trong thêi gian l−u gi÷. MÉu ®Êt kh«ng ®−îc ®Ó chång lªn nhau. 4.9. Thêi gian l−u gi÷ b¶o qu¶n mÉu ®Êt Sö dông mÉu ®Êt sau khi lÊy sau khi lÉy mÉu cμng sím cμng tèt. CÇn ph¶i gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt mäi nguyªn nh©n lμm chËm trÔ viÖc vËn chuyÓn mÉu. NÕu ph¶i l−u gi÷ mÉu lμ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái th× ®Êt kh«ng ®−îc l−u gi÷ qu¸ 3 th¸ng trõ phi Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5960 : 1995  mÉu ®Êt cßn cho thÊy c¸c dÊu hiÖu ho¹t ®éng cña vi sinh vËt trong ®Êt. Ho¹t tÝnh cña quÇn thÓ sinh vËt ®Êt gi¶m xuèng do kÐo dμi thêi gian l−u gi÷ mÉu, ngay c¶ khi gi÷ mÉu ë nhiÖt ®é thÊp, vμ tèc ®é gi¶m nμy phô thuéc vμo thμnh phÇn cña ®Êt vμ hÖ sinh vËt. 4.10. ñ mÉu s¬ bé Tr−íc khi ®em ®Êt ®· ®−îc xö lÝ sö dông vμo mét thÝ nghiÖm cô thÓ trong phßng thÝ nghiÖm th× ®Êt cÇn ®−îc ñ s¬ bé ®Ó cho c¸c h¹t c©y cá ë trong ®Êt n¶y mÇm vμ lo¹i bá c¸c h¹t ®ã, vμ ®Ó t¸i lËp l¹i sù c©n b»ng trao ®æi chÊt cña vi sinh vËt tiÕp theo sau sù thay ®æi tõ lóc lÉy mÉu vμ ®iÒu kiÖn l−u gi÷ mÉu cho ®Õn lóc ®iÒu kiÖn ñ mÉu t¹o ra. C¸c ®iÒu kiÖn ñ mÉu s¬ bé sÏ phô thuéc vμo môc ®Ých nghiªn cøu, vμo thμnh phÇn cña mÉu ®Êt vμ c¸c ®iÒu kiÖn l−u gi÷ hoÆc ñ mÉu s¬ bé. 5. B¸o c¸o thö nghiÖm B¸o c¸o chi tiÕt vÒ lÊy mÉu phô thuéc vμo ®èi t−îng lÊy mÉu, nh−ng nãi chung c¸c sè liÖu sau cÇn ph¶i dùa vμo b¸o c¸o. a) LÊy mÉu tu©n theo TCVN 5960: 1995; b) §Þa ®iÓm lÊy mÉu (®ñ chÝnh x¸c ®Ó mét ng−êi kh¸c t×m ra mμ kh«ng cÇn cã h−íng dÉn g× thªm); c) Sù m« t¶ toμn diÖn cña c¸c chi tiÕt vμ nÐt ®Æc tr−ng t−¬ng øng cña ®Þa ®iÓm lÊy mÉu; d) LÞch sö cña ®Þa ®iÓm lÊy mÉu, bao gåm viÖc, sö dông dÊt tr−íc ®©y vμ bÊt k× sù cè nμo ®· ®−îc biÕt hoÆc c¸c phô gia sinh häc hay hãa häc dù ®Þnh ®−a vμo ®Êt; e) Thêi gian lÊy mÉu; §iÒu kiÖn thêi tiÕt vμo thêi ®iÓm hay ngay tr−íc lóc lÊy mÉu bao gåm nhiÖt ®é, kh«ng khÝ, m−a, ¸nh n¾ng mÆt trêi, m©y v.v... g) VÞ trÝ chÝnh x¸c n¬i mÉu ®−îc lÊy; h) Lo¹i dông cô, thiÕt bÞ ®−îc dïng ®Ó lÊy mÉu; i) MÉu cã cÇn hoÆc kh«ng cÇn sÊy tr−íc khi r©y hay kh«ng; j) BÊt cø yÕu tè nμo cã thÓ ¶nh h−ëng tíi kÕt qu¶ thö nghiÖm sau nμy. Page 3 
Đồng bộ tài khoản