TCVN 5966 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
76
lượt xem
26
download

TCVN 5966 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5966 1995, Chất lượng không khí - Những vấn đề chung - Thuật ngữ Tiêu chuẩn này giải nghĩa những thuật ngữ thông dụng liên quan đến việc lấy mẫu và đo đạc các khí, hơi và bụi để xác định chất lượng không khí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5966 1995

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5966 : 1995 ISO 4225 : 1990 ChÊt l|îng kh«ng khÝ - Nh÷ng vÊn ®Ò chung - ThuËt ng÷ Air quality - General - Terminology 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy gi¶i nghÜa nh÷ng thuËt ng÷ th«ng dông liªn quan ®Õn viÖc lÊy mÉu vµ ®o ®¹c c¸c khÝ, h¬i vµ bôi ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l|îng kh«ng khÝ. ThuËt ng÷ tiÕng Anh vµ tiÕng Ph¸p t|¬ng øng cho ë phô lôc A 2. Tiªu chuÈn liªn quan Tiªu chuÈn ISO 9169: ChÊt l|îng kh«ng khÝ. X¸c ®Þnh tÝnh n¨ng ®Æc tr|ng cña c¸c ph|¬ng ph¸p ®o, ®|îc ¸p dông cïng víi tiªu chuÈn nµy 3. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 3.1. Sù lµm gi¶m Lµm gi¶m bít chÊt « nhiÔm hoÆc mét kiÓu th¶i nµo ®ã mµ b¾t buéc ph¶i lo¹i bá 3.2. Sol khÝ (Aerosol) ThÓ l¬ löng trong m«i tr|êng khÝ cña c¸c h¹t nh©n chÊt r¾n, h¹t chÊt láng hoÆc c¸c h¹t chÊt r¾n vµ láng cã tèc ®é r¬i kh«ng ®¸ng kÓ 3.3. ChÊt « nhiÔm kh«ng khÝ Mäi chÊt th¶i vµo khÝ quyÓn hoÆc do ho¹t ®éng cña con ng|êi hoÆc do c¸c qu¸ tr×nh tù nhiªn, vµ t¸c ®éng cã h¹i ®Õn con ng|êi hoÆc m«i tr|êng 3.4. Sù « nhiÔm kh«ng khÝ Sù cã mÆt cña c¸c chÊt trong khÝ quyÓn sinh ra tõ ho¹t ®éng cña con ng|êi hoÆc tõ c¸c qu¸ tr×nh tù nhiªn, vµ nÕu nång ®é ®ñ lín vµ thêi gian ®ñ l©u chóng sÏ ¶nh h|ëng ®Õn sù tho¶i m¸i dÔ chÞu, søc khoÎ hoÆc lîi Ých cña ng|êi hoÆc m«i tr|êng 3.5. C¸c nh©n Altken Nh÷ng h¹t cã ®|êng kÝnh nhá h¬n 0,1 Pm th|êng tån tai trong khÝ quyÓn tõ vµi ngµn ®Õn vµi tr¨m ngµn h¹t trong 1 ml. Chóng ®|îc th¶i vµo khÝ quyÓn do c¸c qu¸ tr×nh tù nhiªn vµ c¸c qu¸ tr×nh cã nguån gèc tõ sù ho¹t ®éng cña con ng|êi. Chóng còng ®|îc t¹o thµnh trong khÝ quyÓn do c¸c qu¸ tr×nh vËt lÝ vµ ho¸ häc 3.6. Kh«ng khÝ xung quanh Kh«ng khÝ ngoµi trêi mµ con ng|êi, thùc vËt, ®éng vËt hoÆc vËt liÖu cã thÓ tiÕp xóc víi nã 3.7 ChÊt l|îng kh«ng khÝ xung quanh Tr¹ng th¸i cña kh«ng khÝ xung quanh ®|îc biÓu thÞ b»ng ®é nhiÔm bÈn 3.8. Tiªu chuÈn chÊt l|îng kh«ng khÝ xung quanh ChÊt l|îng kh«ng khÝ xung quanh ®|îc qui ®Þnh cã tÝnh ph¸p lÝ, th|êng ®|îc x¸c ®Þnh thèng kª b»ng c¸ch ®Æt mét giíi h¹n nång ®é cña mét chÊt « nhiÔm kh«ng khÝ trong mét thêi gian trung b×nh qui ®Þnh 3.9. M¸y t¸ch bôi ThiÕt bÞ ®|îc thiÕt kÕ ®Ó t¸ch h¹t bôi khái m«i tr|êng khÝ
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5966 : 1995 3.10. Tro PhÇn r¾n cßn l¹i sau khi ®èt c¸c chÊt chøa cacbon. MÆc dï tro cã thÓ chøa nhiªn liÖu ch¸y dë nh|ng víi môc ®Ých ph©n tÝch th× vÉn th|êng coi nh| lµ ®èt ch¸y hoµn toµn 3.11. KhÝ quyÓn (cña qu¶ ®Êt) Toµn bé khèi kh«ng khÝ bao quanh qu¶ ®Êt 3.12. Thêi gian trung b×nh Kho¶ng thêi gian trong ®ã chÊt l|îng kh«ng khÝ ®|îc biÓu diÔn d|íi d¹ng mét sè trung b×nh (Tham kh¶o c¸c ph|¬ng ph¸p ®o, xem ISO 9169) 3.13. Nång ®é nÒn (cña « nhiÔm kh«ng khÝ) PhÇn chÊt l|îng kh«ng khÝ xung quanh kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn c¸c nguån « nhiÔm ®ang nghiªn cøu 3.14. Tói läc Tói b»ng v¶i ®|îc dïng ®Ó läc bôi khái mét dßng khÝ 3.15. Bé läc tói ThiÕt bÞ gåm c¸c tói läc vµ mét c¬ cÊu x¶ bôi vµo thïng chøa ®Æt trong mét cÊu tróc b¶o vÖ, (xem 3.14, Tói läc) 3.16. Vïng thë PhÇn khÝ quyÓn trùc tiÕp mµ con ng|êi thë, th|êng ®|îc chÊp nhËn lµ mét b¸n cÇu cã b¸n kÝnh 3 dm trïm tr|íc mÆt ng|êi mµ t©m ®iÓm lµ ®iÓm gi÷a ®|êng nèi hai tai. §¸y cña b¸n cÇu lµ mÆt ph¼ng ®i qua ®|êng nµy, ®Ønh ®Çu vµ thanh qu¶n 3.17. B×nh sôc khÝ Mét dông cô ®Ó dÉn mÉu khÝ qua mét m«i tr|êng hÊp thô láng. PhÇn cuèi èng dÉn khÝ vµo n»m d|íi bÒ mÆt chÊt láng vµ cã thÓ ®|îc l¾p thªm bé ph©n phèi ®Ó ph©n t¸n khÝ vµo trong chÊt láng 3.18. Bé va ®Ëp ph©n lo¹i ThiÕt bÞ dïng ®Ó thu gom bôi ®ång thêi g©y va ®Ëp ®Ó t¸ch riªng tõng cì h¹t dùa vµo ®éng l|îng 3.19. HiÖu øng èng khãi HiÖn t|îng chuyÓn ®éng lªn cao cña mét khèi kh«ng khÝ côc bé hoÆc cña c¸c khÝ kh¸c do chªnh lÖch nhiÖt ®é 3.20. Ng|ìng Cì h¹t tõ ®ã hiÖu qu¶ thu gi÷ cña mét m¸y t¸ch bôi gi¶m xuèng thÊp h¬n gi¸ trÞ qui ®Þnh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh 3.21. Xiclon (1) ThiÕt bÞ t¸ch bôi hoÆc giät nhá b»ng c¸ch dïng lùc li t©m sinh ra tõ sù chuyÓn ®éng cña khÝ (2) HiÖn t|îng giã lín thæi vßng quanh mét vïng ¸p thÊp (khÝ t|îng häc) 3.22. C¸c th«ng sè ph©n t¸n Gauss C¸c th«ng sè th|êng gäi lµ gi¸ trÞ xÝch ma, m« t¶ sù t¨ng kÝch th|íc cña mét chïm hoÆc luång kh«ng khÝ theo m« h×nh ganuss lµ hµm cña kho¶ng c¸ch lan truyÒn hoÆc thêi gian lan truyÒn. Chóng thay ®æi theo ®é æn ®Þnh cña khÝ quyÓn
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5966 : 1995 3.23. Giät nhá H¹t chÊt láng nhá cã kÝch th|íc vµ khèi l|îng riªng ë møc sÏ bÞ r¬i xuèng trong ®iÒu kiÖn tÜnh, nh|ng cã thÓ vÉn l¬ löng trong c¸c ®iÒu kiÖn cuèn xo¸y, chñ yÕu lµ c¸c h¹t nhá h¬n 200Pm 3.24. Tèc ®é gi¶m nhiÖt ®é ®o¹n nhiÖt kh« Xem 3.53 tèc ®é gi¶m nhiÖt ®é 3.25. Bôi Nh÷ng h¹t nhá cña chÊt r¾n (th|êng hiÓu lµ nh÷ng h¹t cã ®|êng kÝnh nhá h¬n 75Pm), tù l¾ng xuèng do träng l|îng cña chóng nh÷ng vÉn cã thÓ l¬ löng mét thêi gian (Xem 3.41 bôi th«) 3.26. ChiÒu cao hiÖu dông cña èng khãi ChiÒu cao dïng ®Ó tÝnh sù ph¸t t¸n cña c¸c khÝ th¶i ra tõ èng khãi, chiÒu cao nµy kh¸c víi chiÒu cao thùc cña èng khãi mét l|îng phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh| tèc ®é khÝ tho¸t ra, hiÖu øng næi vµ tèc ®é giã; chiÒu cao nµy cã thÓ bÞ ¶nh h|ëng cña ®Þa h×nh 3.27. ThiÕt bÞ thu gom tÜnh ®iÖn ThiÕt bÞ ®Ó t¸ch bôi khái dßng khÝ. KhÝ ®|îc cho ®i qua mét d·y c¸c ®iÖn cùc ®|îc duy tr× ë ®iÖn thÕ rÊt cao. C¸c h¹t bÞ tÝch ®iÖn råi bÞ hót vÒ c¸c ®iÖn cùc tÝch ®iÖn cao vµ b¸m vµo ®ã. 3.28. L¾ng ®äng Ph|¬ng ph¸p t¸ch c¸c h¹t b»ng c¸ch sö dông tèc ®é sa l¾ng kh¸c nhau cña c¸c h¹t khi chóng l¬ löng trong mét chÊt láng ®ang ch¶y. 3.29. Ph¸t th¶i Sù th¶i c¸c chÊt vµo khÝ quyÓn. §iÓm hoÆc bÒ mÆt tõ ®ã sù th¶i x¶y ra ®|îc gäi lµ "nguån". ThuËt ng÷ nµy ®|îc dïng ®Ó m« t¶ sù th¶i vµ tèc ®é th¶i. ThuËt ng÷ nµy còng ®|îc ¸p dông cho tiÕng ån, nhiÖt v.v... 3.30. Nång ®é ph¸t th¶i Nång ®é cña chÊt « nhiÔm kh«ng khÝ ph¸t ra ë ®iÓm th¶i 3.31. HÖ sè ph¸t th¶i TØ sè gi÷a tèc ®é chÊt « nhiÔm kh«ng khÝ th¶i ra do mét ho¹t ®éng nµo ®ã vµ tèc ®é cña ho¹t ®éng Êy. VÝ dô: L|îng S02 tÝnh b»ng kil«gam ph¸t th¶i khÝ s¶n xuÊt ®|îc 1 tÊn thÐp. 3.32. Th«ng l|îng ph¸t th¶i Tèc ®é ph¸t th¶i trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch bÒ mÆt cña nguån th¶i 3.33. Tèc ®é ph¸t th¶i Khèi l|îng (hoÆc mét tÝnh chÊt vËt lÝ kh¸c) cña chÊt « nhiÔm truyÒn vµo khÝ quyÓn trong mét ®¬n vÞ thêi gian 3.34. Tiªu chuÈn ph¸t th¶i Tèc ®é ph¸t th¶i ®|îc qui ®Þnh cã tÝnh ph¸p lÝ, th|êng ®|îc x¸c ®Þnh thèng kª b»ng c¸ch ®Æt mét giíi h¹n cho tèc ®é ph¸t th¶i hoÆc nång ®é ë møc pha lo·ng x¸c ®Þnh hoÆc ®é mê
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5966 : 1995 3.35. §|êng kÝnh t|¬ng ®|¬ng §|êng kÝnh cña mét h¹t h×nh cÇu cã t¸c dông vÒ mÆt h×nh häc, quang häc, ®iÖn vµ khÝ ®éng gièng nh| h¹t ®ang ®|îc nghiªn cøu 3.36. Tro bay Nh÷ng h¹t tro rÊt nhá bÞ cuèn theo khÝ èng khãi do ®èt nhiªn liÖu 3.37. S|¬ng mï ThuËt ng÷ chung dïng chØ tr¹ng th¸i l¬ löng cña c¸c giät nhá trong khÝ. Trong khÝ t|îng häc thuËt ng÷ nµy ®Ó chØ tr¹ng th¸i l¬ löng cña nh÷ng giät n|íc nhá bÐ lµm tÇm nh×n gi¶m xuèng d|íi 1 km 3.38. Khãi kim lo¹i Sol khÝ cña c¸c h¹t r¾n, th|êng sinh ra tõ c¸c qu¸ tr×nh luyÖn kim do sù ng|ng tô cña c¸c chÊt nãng ch¶y bay h¬i vµ th|êng kÌm theo c¸c ph¶n øng ho¸ häc nh| sù «xi ho¸. 3.39. Khãi ho¸ chÊt ThuËt ng÷ th|êng dïng ®Ó chØ c¸c chÊt nÆng mïi, khã chÞu bèc ra tõ c¸c qu¸ tr×nh ho¸ häc 3.40. Sù hun khãi HiÖn t|îng khÝ quyÓn trong ®ã sù « nhiÔm bÞ gi÷ l¹i ë tÇng nghÞch chuyÓn ®|îc ®|a nhanh xuèng mÆt ®Êt do sù chuyÓn ®éng cuèn xo¸y khi sù nghÞch chuyÓn bÞ ph¸ huû 3.41. Bôi th« C¸c h¹t r¾n trong khÝ quyÓn hoÆc trong c¸c èng khãi (xem 3.25 bôi), cì h¹t lín h¬n 75 Pm 3.42. Bôi bÆm (xem 3.25 bôi vµ 3.41. bôi th« ThuËt ng÷ chung ®Ó chØ c¸c h¹t r¾n cã kÝch th|íc kh¸c nhau vµ nãi chung cã thÓ l¬ löng trong khÝ mét thêi gian nhÊt ®Þnh 3.43. Nång ®é mÆt ®Êt L|îng chÊt khÝ, láng hoÆc r¾n trªn mét ®¬n vÞ thÓ tÝch kh«ng khÝ th|êng ®|îc ®o ë mét chiÒu cao qui ®Þnh 4.44. Mï Tr¹ng th¸i l¬ löng trong khÝ quyÓn cña nh÷ng h¹t cùc k× nhá, kh«ng nh×n thÊy ®|îc tõng h¹t b»ng m¾t th|êng nh|ng nÕu l|îng ®ñ lín chóng lµm cho khÝ quyÓn cã vÎ tr¾ng ®ôc vµ tÇm nh×n bÞ gi¶m 4.45. Sù nhËn Sù chuyÓn c¸c chÊt « nhiÔm tõ khÝ quyÓn tíi "vËt nhËn"; VÝ dô: c¸c chÊt « nhiÔm ®|îc phæi gi÷ l¹i. Nã kh«ng ®ång nghÜa víi nång ®é mÆt ®Êt nh|ng nghÞch nghÜa víi sù ph¸t th¶i 4.46. LiÒu nhËn Toµn bé dßng nhËn ®i vµo trong vËt nhËn trong suèt thêi gian tiÕp xóc 4.47. Th«ng l|îng nhËn Tèc ®é nhËn vµo qui vÒ mét ®¬n vÞ diÖn tÝch bÒ mÆt cña vËt nhËn
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5966 : 1995 4.48. Tèc ®é nhËn Khèi l|îng (hoÆc mét tÝnh chÊt vËt lÝ kh¸c) cña chÊt « nhiÔm chuyÓn vµo vËt nhËn trong mét ®¬n vÞ thêi gian 3.49. Bé lÊy mÉu va ®Ëp ThiÕt bÞ lÊy mÉu dïng sù va ®Ëp vµ l|u gi÷ ®Ó thu gom bôi vµ khÝ 3.50. Kh«ng khÝ trong nhµ Kh«ng khÝ trong kh«ng gian kÝn, thÝ dô trong c¸c nhµ ë hoÆc nhµ c«ng céng 3.51. ChÊt c¶n trë BÊt k× thµnh phÇn nµo ®ã cña mÉu kh«ng khÝ (trõ thµnh phÇn ®|îc ®o) ¶nh h|ëng ®Õn kÕt qu¶ cña phÐp ®o 3.52. LÊy mÉu ®¼ng tèc Ph|¬ng ph¸p lÊy mÉu bôi l¬ löng trong mét dßng khÝ mµ tèc ®é lÊy mÉu (tèc ®é vµ h|íng) b»ng tèc ®é cña dßng khÝ ë ®iÓm lÊy mÉu 3.53. Tèc ®é gi¶m (nhiÖt ®é) Sù thay ®æi cña mét th«ng sè khÝ quyÓn theo ®é cao, ®ã lµ nhiÖt ®é, trõ khi cã qui ®Þnh kh¸c. Sù thay ®æi nµy ®|îc coi lµ d|¬ng nÕu nhiÖt ®é gi¶m theo chiÒu t¨ng ®é cao. NÕu ®iÒu kiÖn khÝ t|îng cã tèc ®é gi¶m nhiÖt ®é khÝ quyÓn b»ng tèc ®é ®Ó n©ng ®o¹n nhiÖt mét l|îng kh«ng khÝ kh« (kho¶ng 100C km) th× khÝ quyÓn ®|îc coi lµ cã tèc ®é gi¶m nhiÖt ®é ®o¹n nhiÖt kh« 3.54. Thêi gian ®o Kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c phÐp ®o ®Çu vµ cuèi 3.55. Vi khÝ t|îng Mét phÇn cña khÝ t|îng häc gi¶i quyÕt viÖc quan s¸t vµ gi¶i thÝch nh÷ng hiÖn t|îng vËt lÝ vµ ®éng häc nhá nhÊt trong khÝ quyÓn Cho ®Õn nay nh÷ng nghiªn cøu trong lÜnh vùc nµy ®|îc giíi h¹n ë líp bÒ mÆt biªn cña khÝ quyÓn nghÜa lµ tõ bÒ mÆt qu¶ ®Êt ®Õn mét ®é cao mµ ¶nh h|ëng cña bÒ mÆt ngay d|íi ®ã lªn thµnh phÇn vµ chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ trë nªn kh«ng ®¸ng kÓ 3.56. S|¬ng ThuËt ng÷ kh«ng chÆt chÏ dïng ®Ó chØ tr¹ng th¸i l¬ löng cña nh÷ng giät nhá kh«ng khÝ. Trong khÝ t|îng häc nã lµm cho tÇm nh×n nhá h¬n 2 km nh|ng lín h¬n 1 km (xem 3.37 s|¬ng mï) 3.57. Monitoring (1) Theo nghÜa réng, thuËt ng÷ nµy ®Ó chØ phÐp ®o lÆp l¹i ®Ó theo dâi sù biÕn ®æi cña mét th«ng sè trong suèt mét qu·ng thêi gian (2) Theo nghÜa hÑp cña thuËt ng÷ lµ phÐp ®o ®Þnh k× møc ®é « nhiÔm theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã hoÆc ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña mét hÖ thèng ®iÒu chØnh vµ kiÓm so¸t 3.58. Th¸ng §Ó th«ng b¸o ph©n tÝch tæng thÓ kh«ng khÝ xung quanh ®|îc thùc hiÖn hµng th¸ng gi¸ trÞ trung b×nh ®|îc tÝnh trªn c¬ së th¸ng lµ 30 ngµy
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5966 : 1995 3.59. Nång ®é nÒn tù nhiªn Nång ®é cña mét chÊt (lo¹i) ®· cho trong mét khèi l|îng khÝ nguyªn s¬ trong ®ã sù ph¸t th¶i cã nguån gèc do ho¹t ®éng cña con ng|êi lµ kh«ng ®¸ng kÓ 3.60. ChÊt cã mïi ChÊt cã mïi ®Æc tr|ng vµ dÔ ph©n biÖt 3.61. Mïi TÝnh chÊt cña mét chÊt kÝch thÝch khøu gi¸c 3.62. Nhãm thö mïi Nhãm ng|êi so s¸nh c|êng ®é mïi cña mét chÊt víi thang so s¸nh hoÆc nhËn biÕt mét chÊt nhê mïi cña nã 3.63. Ng|ìng mïi Ng|ìng ph¸t hiÖn mïi hoÆc ng|ìng nhËn ra mïi 3.64. Ng|êng ph¸t hiÖn mïi Nång ®é tèi thiÓu ®Ó mét nöa sè d©n cã thÓ ph¸t hiÖn ®|îc mïi. §Ó x¸c ®Þnh ng|ìng mïi c¸c nhãm thö mïi ®|îc sö dông nh| lµ mÉu ®¹i diÖn cña mét sè d©n 3.65. Ng|ìng nhËn ra mïi Nång ®é tèi thiÓu ®Ó mét nöa sè d©n cã thÓ ph¸t hiÖn ®|îc mïi. §Ó x¸c ®Þnh ng|ìng nhËn ra mïi c¸c nhãm thö mïi ®|îc sö dông lµm ®¹i diÖn cña mét sè d©n 3.66. H¹t Khèi nhá riªng rÏ cña chÊt r¾n hoÆc chÊt láng 3.67. Ph¶n øng quang ho¸ Ph¶n øng cã thÓ xÈy ra khi mét sè chÊt x¸c ®Þnh tiÕp xóc víi bøc x¹ quang ho¸ 3.68. S|¬ng mï quyÖn khãi quang ho¸ KÕt qu¶ cña c¸c ph¶n øng trong khÝ quyÓn gi÷a c¸c nit¬ «xÝt, c¸c hîp chÊt h÷u c¬ vµ c¸c chÊt «xi ho¸ do ¶nh h|ëng cña ¸nh s¸ng mÆt trêi dÉn ®Õn sù t¹o thµnh c¸c hîp chÊt «xi ho¸ hoÆc cã thÓ g©y ra sù gi¶m tÇm nh×n, lµm cay m¾t hoÆc lµm h| h¹i vËt liÖu vµ c©y cèi nÕu nång ®é cña chóng ®ñ lín 3.69. Chïm (luång) Luång tu«n ra (th|êng thÊy ®|îc) tõ chç tho¸t nh| èng khãi hoÆc lç tho¸t 3.70. §é n©ng chïm (luång) ChiÒu cao cña ®|êng t©m cña mét chïm so víi møc tõ ®ã nã ®|îc ph¸t th¶i vµo khÝ quyÓn 3.71. ChÊt « nhiÔm s¬ cÊp ChÊt « nhiÔm kh«ng khÝ ®|îc ph¸t th¶i trùc tiÕp tõ nguån, cßn chÊt « nhiÔm thø cÊp ®|îc t¹o thµnh trong khÝ quyÓn 3.72. §Çu lÊy mÉu ThiÕt bÞ th|íng cã d¹ng èng dïng ®Ó lÊy mÉu hoÆc ®o bªn trong ®|êng èng hoÆc èng khãi 3.73. Cuèn do m|a
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5966 : 1995 C¬ chÕ mµ nhê ®ã c¸c h¹t nhá trong m©y bÞ lo¹i ®i do t¹o thµnh nh÷ng giät m|a (xem 3.95 Röa do m|a) 3.74. NhËn biÕt tõ xa Sù x¸c ®Þnh c¸c chÊt trong khÝ quyÓn hoÆc sù ph¸t th¶i hoÆc c¸c th«ng sè khÝ t|îng trong khÝ quyÓn nhê nh÷ng c«ng cô kh«ng tiÕp xóc trùc tiÕp víi mÉu ®ang ®|îc nghiªn cøu 3.75. HiÖu qu¶ l|u gi÷ TØ sè cña l|îng bôi bÞ l|u gi÷ bëi thiÕt bÞ t¸ch vµ l|îng bôi ®i vµo thiÕt bÞ t¸ch (nãi chung ®|îc biÓu diÔn b»ng %) 3.76. Sè Ringelmann Gi¸ trÞ biÓu thÞ ®é tèi cña mét chïm khãi ®|îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸ch nh×n so s¸nh víi bé thang mµu ®|îc ®¸nh sè tõ 0 (tr¾ng) ®Õn % 5 (®en) (BiÓu ®å khãi cña Ringelmann) 3.77. LÊy mÉu 3.77.1.LÊy mÉu liªn tôc LÊy mÉu kh«ng ng¾t qu·ng suèt mét c«ng ®o¹n hoÆc mét thêi gian ®· x¸c ®Þnh tr|íc 3.77.2.LÊy mÉu tøc thêi LÊy mÉu trong thêi gian rÊt ng¾n, còng cßn gäi lµ lÊy mÉu nhanh 3.78. Thêi gian lÊy mÉu Kho¶ng thêi gian ®Ó lÊy ®|îc mét mÉu riªng biÖt 3.79. Sù quÐt s¹ch Sù lo¹i c¸c chÊt « nhiÔm khái khÝ quyÓn b»ng c¸c qu¸ tr×nh tù nhiªn 3.80. Bé röa |ít ThiÕt bÞ nhê ®ã mµ c¸c chÊt « nhiÔm lµ bôi hoÆc khÝ bÞ lo¹i bá khái dßng khÝ b»ng c¸ch cho tiÕp xóc hoÆc va ch¹m víi nh÷ng bÒ mÆt |ít, hoÆc b»ng c¸ch phun s|¬ng chÊt láng 3.81. Sù röa khÝ Qu¸ tr×nh ®|îc sö dông trong lÊy mÉu khÝ hoÆc lµm s¹ch khÝ, trong ®ã mét sè thµnh phÇn trong dßng bÞ lo¹i bá nhê tiÕp xóc víi bÒ mÆt chÊt láng trªn vËt liÖu tÈm |ít, trªn nh÷ng giät s|¬ng phun hoÆc giät nhá trong b×nh sôc khÝ v.v... 3.82. C¸c chÊt « nhiÔm thø cÊp C¸c chÊt « nhiÔm cã thÓ ®|îc sinh ra trong khÝ quyÓn b»ng c¸c qu¸ tr×nh lÝ, ho¸ häc tõ c¸c chÊt « nhiÔm s¬ cÊp, hoÆc tõ c¸c chÊt kh¸c cã mÆt do c¸c nguån tÜnh hoÆc ®éng ph¸t ra 3.83. Buång l¾ng Buång ®|îc thiÕt kÕ ®Ó gi¶m tèc ®é khÝ nh»m thóc ®Èy sù sa l¾ng bôi ra khái dßng khÝ 3.84. S|¬ng mï quyÖt khãi (ThuËt ng÷ b¾t nguån tõ c¸c thuËt ng÷ khãi vµ s|¬ng mï): Sù « nhiÔm khÝ quyÓn m¹nh bëi c¸c sol khÝ sinh ra tõ c¸c qu¸ tr×nh tù nhiªn vµ tõ nh÷ng ho¹t ®éng cña con ng|êi (xem 3.68. s|¬ng mï quyÖn khãi quang ho¸)
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5966 : 1995 3.85. Khãi nhiªn liÖu Sol khÝ nh×n thÊy ®|îc, th|êng sinh ra tõ sù ®èt nhiªn liÖu (kh«ng kÓ h¬i n|íc) 3.86. >Khãi@ (Xem 3.38 Khãi kim lo¹i, 3.39 Khãi ho¸ chÊt, vµ ®Æc biÖt 3.85 Khãi nhiªn liÖu ®Ó chän lÊy thuËt ng÷ phï hîp) Toµn bé c¸c khÝ sinh ra do sù ch¸y vµ bôi cuèn theo chóng (Suy réng ra gåm c¶ c¸c khÝ kÐo theo c¸c h¹t sinh ra tõ qu¸ tr×nh ho¸ häc hoÆc tõ qu¸ tr×nh luyÖn kim) 3.87. Muéi than Nh÷ng khèi kÕt tô cña må hãng tù t¸ch khái thµnh èng khãi vµ ®|îc thæi ra bëi khÝ èng khãi vµ sau ®ã r¬i xuèng vïng xung quanh 3.88. Må hãng C¸c h¹t cacbon ®|îc t¹o thµnh khi sù ®èt ch¸y kh«ng hoµn toµn vµ bÞ l¾ng ®äng tr|íc khÝ ph¸t ra 3.89. Nguån th¶i Xem 3.29 Sù ph¸t th¶i 3.90. §é bÒn (cña khÝ quyÓn) Tr¹ng th¸i c©n b»ng thuû tinh cña khÝ quyÓn trong ®ã mét khèi khÝ ®|îc dêi khái møc ban ®Çu ph¶i chÞu mét lùc thuû tinh cã xu h|íng tr¶ nã l¹i vµo møc cò. NÕu khèi khÝ dêi chuyÓn mµ kh«ng chÞu mét lùc thuû tÜnh, th× ®ã ®|îc gäi lµ ®iÒu kiÖn bÒn trung hoµ; nÕu nã chÞu mét lùc thuû tinh cã xu h|íng dêi chuyÓn nã xa h¬n møc ban ®Çu cña nã th× ®ã lµ ®iÒu kiÖn kh«ng bÒn tÜnh (hoÆc thuû tinh) 3.91. Bôi l¬ löng TÊt c¶ nh÷ng bôi trong khÝ quyÓn hoÆc trong dßng khÝ èng khãi, bÒn trong qu·ng thêi gian dµi v× chóng rÊt nhá nªn cã tèc ®é r¬i kh«ng ®¸ng kÓ 3.92. Kim lo¹i vÕt Kim lo¹i t×m ®|îc ë nång ®é thÊp trong khÝ quyÓn 3.93. Sù lan truyÒn HiÖu øng kÕt hîp cña sù vËn chuyÓn vµ c¸c ph¶n øng khÝ quyÓn lªn c¸c chÊt « nhiÔm 3.94. H¬i Pha khÝ cña chÊt cã thÓ tån t¹i ®ång thêi ë tr¹ng th¸i láng hoÆc tr¹ng th¸i r¾n cña chÊt Êy 3.95. Röa do m|a Lo¹i bá khÝ, vµ ®«i khi lµ bôi, khãi khÝ quyÓn nhê dung dÞch cña chóng ë trong hoÆc dÝnh vµo nh÷ng giät m|a khi chóng r¬i xuèng; ®«i khi còng gåm c¶ m|a (xem 3.73 cuèn do m|a) 3.96. Kh«ng khÝ n¬i lµm viÖc KhÝ quyÓn trong nhµ hoÆc ngoµi trêi mµ con ng|êi ph¶i tiÕp xóc trong nh÷ng giê lµm viÖc ë n¬i lµm viÖc.
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5966 : 1995 Phô lôc A ThuËt ng÷ tiÕng Anh vµ tiÕng Ph¸p t|¬ng øng Sè môc TiÕng Anh TiÕng Ph¸p trong tiªu chuÈn 1 2 3 3.l abatement rÐduction 3.2 aerosol aerosol 3.3 air pollutant pollutiant de l'air 3.4 air pollution pollution d'air 3.5 Aitken nuclei noyaux d'Aitken 3.6 ambient air ambiant air 3.7 ambient air quality qualitÐ l'air ambiant 3.8 ambient air quality Standard norme de qualitÐ ®e l'air ambiant 3.9 arrester sÐparature 3. l0 ash cendre 3. l l atmosphere atmosphÐre (de la terre) 3.12 averaging time temps moyen 3.13 background concentration bruite de fond (of air pollution) (de la pollution de l'air ) 3. 14 bag filter filtre µ manches 3.15 bag house batterie de filtres a manches 3. 16 breathing zone zone respiratoire 3.17 bubbler barboteôr 3.18 cascade impactor impacteur en cascade 3.19 chimney effect effect de cheminÐe 3.20 cut-off diamÌtre de coupure 3.21 cyclone cyclone 3.22 dispersion parameters paramÌtres gaussiens de dispersion 3.23 droplet gouttelette 3.24 drV adiabatic lapse rate gradient sec adiabatique 3.25 dust 3.26 effective chimney height hauteur de cheminÐe efflcace 3.27 electrostatic precipitator depouss×ÐrÐór Ðlectrostatique 3.28 elutriation Ðlutriation 3.29 emission Ðmission 3.30 emission concentration concentration de l'Ðmission 3.31 emission factor facteur d'Ðlnission 3.82 emission flux flux d'Ómission 3.33 emission rate dÐbi d'Ðmission 3.34 emission standard norme d'Ðmission 3.35 equivalent diameter diamÌtre Ðquivalent 3.36 fly ash cendre volante 3.37 fog brouillard
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5966 : 1995 3.38 fume 3.39 fumes 3.40 fumigation fumigation 3.41 grit 3.42 dust and grit poussiÌre 8.43 ground level concentration concentration au niveau du sol 3.44 haze brume sÌche 3.45 immission immission 3.46 immision dose dose d'immission 3.47 immission flux flux d'immission 3.48 immission rate dÐbit d'immission 3.49 impinger impacteur 3.50 indoor air air intÐrieur 3.51 interference interfÐrent 3.52 isokinectic sampling Ðchantillonnage isocinÐtique 3.53 lapse rate gradient 3.54 measurement period pÐriode de mesuragt 3.55 micrometorology micromÐtÐorologie 3.56 mist brume 3.57 monitoring contr«le 3.58 month mois 3.59 natural background concentration bruit de fond naturel 3.60 odorant substance odorante 3.61 odour odeur 3.62 odour panel panel 3.63 odour threshold seuil d'odeur 3.64 odour detection threshold , seuil de dÐtection d'odeur 3.65 odour recognition threshold seuil de perception d'odeur 3.66 particle particule 3.67 photochemical reaction rÐaction photochimique 3.68 photochemical smog' photochimique 3.69 plume panache 3.70 plume rise montÐe panache 3.71 primary pollutant pollut'mt primaire 3.72 probe sonde 3.73 rain – out entrainement par la plute 3.74 remote sensing dÐtection µ distance 3.75 retention efficency rendement d'un sÐparateur 3.76 Ringelmann number nombre de Ringelmann 3.77 sampling Ðchantillonnage 3.77.l continuous sampling Ðchantillonnage continu 3.77.2 grab sampling Ðchantillonnat,¬e instantanÐ 3.78 sampling time durÐe d'Ðchantillonnage 3.79 scavenging scavenging 3.80 scrubber laveur humide 3.81 scrubbing lavage 3.82 secondary pollutants polltants secondaires 3.83 settling chamber chambre de sÐdimentation
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5966 : 1995 3.84 smog 3.85 smoke fumÐe 3.86 (fume: fumes, smoke) fumÐe 3.87 smuts fumerons 3.88 soot suie 3.89 source source 3.90 stabilitty (of the atmosphere) stabilitÐ (de l'atmosphÌre) 3.91 suspended matter matiÌre en suspension 3.92 trace metal mÐtal - trace 3.93 tlasmission transmission 3.94 vapour vapeur 3.95 wash - out lavage par la pluie 3.96 workplace air air des lieux de travail
Đồng bộ tài khoản