TCVN 5967 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
20
download

TCVN 5967 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5967 1995: Chất lượng không khí - Những vấn đề chung - Các đơn vị đo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5967 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                  TCVN 5967 : 1995  ISO 4226 : 1983 ChÊt l−îng kh«ng khÝ - Nh÷ng vÊn ®Ò chung - C¸c ®¬n vÞ ®o Air quality - General aspects - Units of measurement 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ®¬n vÞ vμ kÝ hiÖu ®Ó sö dông khi lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ®o chÊt l−îng kh«ng khÝ. §Ó cã thÓ sö dông chung hÖ ®¬n vÞ quèc tÕ, cÇn tham kh¶o ISO 100: 1992 - §¬n vÞ SI vμ c¸c khuyÕn nghÞ sö dông c¸c −íc béi cña chóng vμ mét sè ®¬n vÞ kh¸c. 2. §¬n vÞ B¶ng 1 Sè §¹i l−îng §¬n vÞ KÝ hiÖu 2.1 C¸c ®¬n vÞ ®o vËt chÊt 2.1.1 KhÝ vμ h¬i n−íc 2.1.1.1 TØ lÖ thÓ tÝch hoÆc tØ lÖ PhÇn tr¨m (thÓ tÝch) PhÇn tr¨m khèi % khèi l−îng cña c¸c thμnh l−îng % phÇn chÝnh trong kh«ng khÝ (vÝ dô: nit¬, oxy, 2.1.1.2 TØ lÖ thÓ tÝch cña c¸c chÊt PhÇn triÖu (10-6) ppm « Ô Ó 2.1.1.3 Nång ®é khèi l−îng cña c¸c miligam trªn mÐt khèi microgam mg/m3 chÊt « nhiÔm thÓ khÝ (1) trªn mÐt khèi nanogam trªn mÐt g/m3 khèi picrogam trªn mÐt khèi ng/m3 pg/m3 2.1.2. C¸c h¹t 2.1.2.1 Nång ®é khèi l−îng cña c¸c miligam trªn mÐt khèi microgam mg/m3 vËt l¬ löng trªn mÐt khèi nanogam trªn mÐt g/m3 khèi picrogam trªn mÐt khèi ng/m3 pg/m3 2.1.2.2 KÝch th−íc c¸c h¹t micromet m 2.1.2.3 Bôi l¾ng khÝ quyÓn (2) gam trªn mÐt vu«ng – ngμy g/(m2.d) (sö dông dông cô ®o bôi l¾ng) milligam trªn mÐt vu«ng – ngμy mg/(m2.d) Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                  TCVN 5967 : 1995  2.1.2.4 C¸c vËt cã nguån gèc sinh häc, mét trªn mÐt khèi m-3 vi sinh häc vμ vËt l¬ löng kh¸c mét trªn deximet khèi dm-3 (vÝ dô: PhÇn hao, bao tö, vi sinh vËt) 2.2 C¸c ®¬n vÞ dïng ®Ó x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña khÝ 2.2.1 NhiÖt ®é nhiÖt ®éng häc Kelvin K 2.2.2 NhiÖt ®é b¸ch ph©n ®é Celsius 0C 2.2.3 pascal kilopascal Pa kPa ¸p suÊt 2.2.4 §é Èm t−¬ng ®èi phÇn tr¨m % 2.3 C¸c h¹t l−îng khÝ t−îng häc 2.3.1 Tèc ®é giã mÐt trªn gi©y mls 2.3.2 H−íng giã(3) ®é 0 2.3.3 C−êng ®é l−îng m−a millimet trªn ngμy millimet trªn giê mmld mmlh 2.3.4 §é räi o¸t trªn mÐt vu«ng W/m2 2.3.5 kilopascal kPa 2.4 ¸ Thêi gian Ó Êt khÝ 2.4.1 Thêi gian gi©y phót giê ngμy s min h d 2.5 C¸c ®¬n vÞ vμ ®¹i l−îng kh¸c 2.5.1 VÞ trÝ vμ ®¹i l−îng vÜ tuyÕn ®é phót gi©y 0 Nam (S) [kinh tuyÕn §«ng (E) hoÆc kinh tuyÕn T©y (W)](4) ‘ ” 2.5.2 §é cao mÐt m Chó thÝch: 1) NÕu nång ®é ®−îc thÓ hiÖn b»ng quan hÖ khèi l−îng trªn ®¬n vÞ thÓ tÝch th× nhiÖt ®é vμ ¸p suÊt (còng nh− ®é Èm) còng yªu cÇu ph¶i ®−a vμo trong b¸o c¸o. C¸c chÊt « nhiÔm thÓ khÝ cßn ®−îc thÓ hiÖn b»ng miligam trªn lÝt (mg/l). Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                  TCVN 5967 : 1995  2) Khi x¸c ®Þnh bôi l¾ng khÝ quyÒn b»ng dông cô ®o bôi l¾ng th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i tÝnh thÓ tÝch kh«ng khÝ (®i qua dông cô) chøa l−îng bôi ®· l¾ng, nh÷ng qu·ng thêi gian tiÕn hμnh thu thËp bôi l¾ng khÝ quyÓn còng cÇn ®−îc nªu trong b¸o c¸o. 3) H−íng giã ®−îc nªu trong b¸o c¸o theo tËp qu¸n quy −íc lμ mét gãc, tÝnh b»ng ®é, ®−îc ®o theo chiÒu kim ®ång hå b¾t ®Çu tõ 00 B¾c ®Õn 3600 4) VÜ tuyÕn B¾c còng cã thÓ ®−îc ghi b»ng dÊu céng (+), vÜ tuyÕn Nam b»ng dÊu (-) ghi vμo phÝa tr−íc c¸c con sè chØ ®é. Kinh tuyÕn còng cã thÓ ®−îc ghi t−¬ng øng víi kinh tuyÕn Greenwich b»ng c¸ch sö dông dÊu céng (+) ®èi víi kinh tuyÕn T©y vμ dÊu (+) ®èi víi kinh tuyÕn §«ng. Page 3 
Đồng bộ tài khoản