TCVN 5974 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
47
lượt xem
20
download

TCVN 5974 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5974 1995, Không khí xung quanh - Xác định chỉ số khói đen: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo chỉ số khói đen của mẫu không khí xung quanh. Phương pháp dựa trên hiệu ứng nhuộm đen các hạt, sinh ra khi hết mẫu khí qua giấy lọc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5974 1995

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 2974 : 1995 ISO 9835 : 1993 Kh«ng khÝ xung quanh - X¸c ®Þnh chØ sè khãi ®en Ambient air - Determination of a black smoke index 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p ®o chØ sè khãi ®en cña mÉu kh«ng khÝ xung quanh. Ph|¬ng ph¸p dùa trªn hiÖu øng nhuém ®en c¸c h¹t, sinh ra khi hÕt mÉu khÝ qua giÊy läc. Ph|¬ng ph¸p nµy nh»m ®o chØ sè khãi ®en trong ph¹m vi tõ 6 ®Õn 375 trong kh«ng khÝ xung quanh. Ph|¬ng ph¸p dùa trªn nguyªn lý ®o ®é ph¶n x¹. Ph|¬ng ph¸p nµy kh«ng ®o trùc tiÕp nång ®é khèi l|îng cña c¸c h¹t. 2. §Þnh nghÜa §Þnh nghÜa sau ®©y ®|îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy. 2.1. Khãi ®en: VËt chÊt ë d¹ng h¹t bay l¬ löng trong khÝ quyÓn xung quyanh, hÊp thô m¹nh ¸nh s¸ng. Chó thÝch: Thµnh phÇn chñ yÕu trong khãi ®en lµ c¸c h¹t bå hãng: tøc lµ nh÷ng h¹t chøa cacbon ë d¹ng nguyªn tè cña nã. 3. Nguyªn lÝ vµ lÝ thuyÕt Kh«ng khÝ ®|îc hót qua mét tê giÊy läc råi ®o sù ph¶n x¹ cña vÕt ®en võa ®|îc t¹o ra. Gi¶ sö r»ng ¸nh s¸ng ph¶n x¹ tõ bÒ mÆt giÊy läc ®i qua líp h¹t hÊp thô ¸nh s¸ng hai lÇn th× sù ph¶n x¹ tõ bÒ mÆt giÊy läc lµ t|¬ng tù nh| sù hÊp thô ¸nh s¸ng bëi c¸c h¹t l¬ löng trong kh«ng khÝ theo ph|¬ng tr×nh sau: 2aV R = R0exp ( A ) . (l) Trong ®ã: R lµ c|êng ®é ¸nh s¸ng ph¶n x¹ tõ bÒ mÆt cña tê giÊy läc bÞ ®en; R,, lµ c|êng ®é ¸nh s¸ng ph¶n x¹ tõ bÒ inÆt cña tê giÊy läc s¹ch; A lµ diÖn tÝch cña vÕt ®en trªn tê giÊy läc (m2); v lµ thÓ tÝch khÝ lÊy lµm mÉu thö (m2); a lµ hÖ sè hÊp thô (m l). Nh| vËy sau khi biÕn ®æi ph|¬ng tr×nh (l), cã: A § R0 · a ln ¨ ¸ 2V © R ¹ (2) Ph|¬ng ph¸p ®|îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy còng cã thÓ dïng ®Ó ®o hÖ sè hÊp thô trªn bÊt k× vËt liÖu läc nµo, nh|ng viÖc quy ®æi hÖ sè hÊp thô hoÆc hÖ sè t¾t thµnh chØ sè khãi theo quy |íc ®|îc tiÕn hµnh nhê c¸c b¶ng hiÖu hoÆc c¸c ®å thÞ. Phô lôc A sÏ gi¶i thÝch tØ mØ h¬n. 4. ThiÕt bÞ 4.1. ThiÕt bÞ lÊy mÉu Bé lÊy mÉu ®|îc thiÕt kÕ ®Ó lÊy mÉu hµng ngµy hoÆc theo kiÓu tù ®éng ®Ó lÊy mÉu. S¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ lÊy mÉu kh¸c nhau ®|îc chØ ra trªn h×nh l. Chi tiÕt vÒ thiÕt bÞ lÊy mÉu ®|îc ®Ò cËp tõ 4.l.l ®Õn 4. l.6 4.1.1. §Çu hót khÝ. Mét phÔu h×nh nãn ®|êng kÝnh 30 - 50mm ®|îc lµm tõ PVC (polyvinylclorua).
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 2974 : 1995 PhÔu nµy ®|îc ®Æt th¼ng ®øng, miÖng phÔu óp xuèng d|íi ë ®é cao _ 2,5m vµ ^ 5m trªn mÆt ®Êt. MiÖng phÔu cÇn ®|îc ®Æt c¸ch c¸c t|êng ngoµi tèi thiÓu 1m theo ph|¬ng n»m ngang. 4.1.2. èng nèi èng nèi ®|îc lµm b»ng polyvinylclorua cã ®|êng kÝnh trong 8mm r 1mn vµ kh«ng dµi qu¸ 6m. CÇn h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt viÖc lµm cong èng; cßu nÕu kh«ng thÓ tr¸nh ®|îc th× b¸n kÝnh chç cong cÇn lín h¬n 50mm. 4.1.3. Bé läc Gi¸ ®ì bé läc ®|îc lµm b»ng chÊt dÉn ®iÖn vµ tr¬ vÒ mÆt ho¸ häc (chó ý tíi khÝ quyÓn th|êng gÆp). DiÖn tÝch l« b»ng 5cm2 r 2%. Sù rß khÝ qua bé läc vµ qua c¸c van (nÕu cã dïng van) kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 2%( tæng l|îng khÝ bé läc vµ qua thiÕt kÕ sao cho t¹o ra mét líp h¹t ®ång nhÊt trªn bÒ mÆt mµng läc TÝnh ®ång nhÊt cña líp h¹t cã thÓ kiÓm tra b»ng c¸ch ®o ®é ph¶n x¹ ë mét ®iÓm däc theo ®|êng kÝnh cña vÖt ®en ®|îc t¹o thµnh. Sù thay ®æi ®é ph¶n x¹ theo ®- |êng kÝnh cña vÕt ®en kh«ng ®|îc v|ît l% ®¬n vÞ ®o ph¶n x¹. 4.1.4. VËt liÖu läc Mµng läc cÇn cã kh¶ n¨ng gi÷ l¹i c¸c h¹t cã kÝch th|íc tõ 0,1Pm ®Õn 0,5Pm cangd gÇn 100% cµng tèt. Sù thay ®æi ®é ph¶n x¹ trªn toµn bé diÖn tÝch bÒ mÆt kh«ng ®|îc v|ît qu¸ l ®¬n vÞ ®é ph¶n x¹. Ngoµi ra, vËt liÖu läc cÇn thÝch hîp cho l|u l|îng khÝ 2m3/d. Chó thÝch: §é ph¶n x¹ cña nh÷ng mµng läc ch|a dïng cã thÓ biÕn ®æi theo tõng l« vµ do ®ã cÇn ph¶i kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh sù biÕn ®æi cña c¸c mµng läc khi dïng. 4.1.5. B¬m lÊy mÉu B¬m lÊy mÉu cã kh¶ n¨ng ®¹t tíi 2,0 l/min khi ®· l¾p bé läc ë phÝa tr|íc. NÕu dïng h¬m kiÓu mµng ph¶i l¾p thªm b×nh cã dung tÝch 0,21 ®Ó lµm gi¶m nh÷ng dao ®éng ¸p lùc. B¬m lÊy mÉu ®Æt tr|íc ®ång hå ®o l|u lîng hoÆc ®o thÓ tÝch khÝ (xem h×nh l). 4.1.6. §o thÓ tÝch vµ kiÓm tra l|u l|îng khÝ. Dïng mét b¬m lÊy mÉu cã trang bÞ mét van ®iÒu chØnh l|u l|îng, cã kh¶ n¨ng gi÷ cho l|u l|îng kh«ng ®æi trong ph¹m vi r 5% l|u l|îng dßng khÝ cÇn ®o. ViÖc ®o thÓ tÝch ®|îc tiÕn hµnh b»ng c¸ch: a) Ghi l¹i thêi gian tr«i qua råi tÝnh thÓ tÝch khÝ dùa vµo bé phËn ®iÒu chØnh l|u l|îng, hoÆc: b) §äc trùc tiÕp thÓ tÝch khÝ thu ®|îc tõ ®ång hå ®o l|u l|îng khi kh« víi ®é chÝnh x¸c Ýt nhÊt lµ 5% thÓ tÝch ®o ®|îc (tèc ®é dßng khÝ lÊy mÉu cÇn ®¶m b¶o 2m3/dr 0,2m3/d) 4.2. Ph¶n x¹ kÕ Gåm mét nguån s¸ng vµ mét bé ph¸t hiÖn ( ®etect¬) vµ cã mét bé analog hoÆc bé hiÖu sè víi ®é ph¶n x¹ tÝnh theo phÇn tr¨m (thang tuyÕn tÝnh tõ 0 ®Õn 100%ph¶n x¹) hoÆc víi hÖ sè t¾t (thang logarit tõ 0 ®Õn v« cïng). C¸c ®iÓm trªn biÓu ®å mËt ®é ph¶i n»m trong c¸c ®|êng giíi h¹n chØ ra trªn h×nh 2. C¸c thiÕt bÞ ®|îc thiÕt kÕ phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu ®· nªu trong môc nµy ph¶i cã kh¶ n¨ng ®o ®|¬c hÖ sè hÊp thô víi ®é chÝnh x¸c cao h¬n 5% khi c¸c hÖ sè hÊp thô lín h¬n 1.10-5m-1
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 2974 : 1995 5. Quy tr×nh . 5.1. LÊy mÉu: Dïng èng nèi theo quy ®Þnh (4.l.2) cho tÊt c¶ c¸c chç nèi ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ lÊy mÉu theo trËt tù ®· chØ ra trªn h×nh l. §Æt mét tê giÊy läc cßn s¹ch (4.l.4) vµo bé läc. NÕu hai mÆt cña tê giÊy läc kh«ng cã cïng mét cÊu tróc th× ph¶i ®Æt tê giÊy sao cho c¸c h¹t l¬ löng ®|îc tô l¹i trªn mÆt nh½n h¬n.
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 2974 : 1995 ViÖc l¾p nèi bé läc (4.l.3) cÇn tu©n theo c¸c chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. KiÓm tra rß lät khÝ cña thiÕt bÞ ®· ®|îc ghÐp nèi. Ghi l¹i sè chØ ban ®Çu cña ®ång hå ®o l|îng khÝ (nÕu cã l¾p ®ång hå nµy). Khëi ®éng b¬m hÕt (4,l.5), ®iÒu chØnh l|u l|îng hÕt ®Õn gi¸ trÞ l,4l/min (2m3/d) vµ ghi thêi ®iÓm b¾t ®Çu. ViÖc lÊy mÉu kÐo dµi trong 24h. Vµo thêi ®iÓm kÕt thóc ghi l¹i l|u l|îng khÝ vµ thêi gian, t¾t b¬m hÕt vµ ghi l¹i sè chi cña cïng ë ®ång hå ®o l|îng khÝ kh« (nÕu cã l¾p ®Æt) vµ kho¶ng thêi gian lÊy mÉu theo giê vµ phót chÝnh x¸c nhÊt. TÝnh to¸n thÓ tÝch khÝ ®· lÊy theo mÐt khèi b»ng c¸ch dùa vµo l|u l|îng khÝ vµ kho¶ng thêi gian lÊy mÉu hoÆc b»ng c¸ch ®äc gi¸ trÞ trªn ®ång hå ®o l|îng khÝ kh« (xem 4.l.6). 5.2. §Þnh chuÈn ph¶n x¹ kÕ ViÖc ®Þnh chuÈn ph¶n x¹ kÓ cÇn tu©n theo c¸c chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o 5.3. §o ®é ph¶n x¹ cña vÕt ®en do khãi 5.3.1. CÇn ®Þnh chuÈn ph¶n x¹ kÕ Ýt nhÊt mçi th¸ng mét lÇn dïng quy tr×nh ®· nªu trong môc 5.2. 5.3.2. §Æt ph¶n x¹ kÕ ë ®é ph¶n x¹ l00% (®é hÊp thô b»ng 0) víi mét tê giÊy läc s¹ch theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o ph¶n x¹ kÕ 5.3.3. Thay tê giÊy läc s¹ch b»ng tê giÊy ®· lÊy mÉu (xem môc 5.l), råi ®o ®é ph¶n x¹ theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o vµ ghi l¹i gi¸ trÞ chØ trªn ph¶n x¹ kÕ (gi¸ trÞ ®ã ph¶i nhá h¬n l00% hoÆc ®é hÊp thô ph¶i lín h¬n kh«ng) . C¸c gi¸ trÞ ®é ph¶n x¹ ®o ®|îc ph¶i n»m trong kho¶ng 35% - 95% ®é ph¶n x¹, t|- ¬ng øng víi hÖ sè hÊp thô n»m trong kho¶ng 0,64 - 13,13.10-5. 5.3.4. KiÓm tra th|êng xuyªn sù hiÖu chØnh ph¶n x¹ kÕ ®Ó ®¶m b¶o ®é ph¶n x¹ l00% trªn giÊy läc s¹ch, ch¼ng h¹n Ýt nhÊt lµ cø sau l0 lÇn ®o mÉu l¹i ph¶i kiÓm tra vµ ph¶i hiÖu chØnh l¹i nÕu thÊy cÇn thiÕt. 6. Tr×nh bµy c¸c kÕt qu¶ 6.1. TÝnh to¸n TÝnh hÖ sè hÊp thô a (m-l) theo ph|¬ng tr×nh (2) . A § R0 · a ln ¨ ¸ 2 V © R ¹ (3) Trong ®ã . R lµ ®é ph¶n x¹ cña giÊy läc cã vÕt ®en, tÝnh theo phÇn tr¨m cña Rt0; R0 lµ ®é ph¶n x¹ cña giÊy läc s¹ch ®èi chøng (theo ®Þnh nghÜa lµ 100); V lµ thÓ tÝch mÉu ®· lÊy (m3); A lµ diÖn tÝch cña vÕt ®en trªn tê giÊy läc (m2). KÕt qu¶ tÝnh hÖ sè hÊp thô ®|îc lÊy tíi mét sè thËp ph©n sau dÊu phÈy. chó thÝch: B¶ng A.1 cã thÓ dïng ®Ò chuyÓn ®æi hÖ sè hÊp thô a sang chi sè khãi ®en phï hîp v¸i c¸c ph|¬ng ph¸p OECD hoÆc EEC ®ang dïng. 6.2. §é tËp trung vµ ®é chÝnh x¸c Sù ph¶n x¹ cña vÕt ®en cã thÓ ®äc tíi mét ®¬n vÞ ®é ph¶n x¹ víi møc tin cËy 95%. C¸c giíi h¹n tin cËy cña cïng ®èi víi hÖ sè hÊp thô a, ®|îc liÖt kª trong b¶ng l. C¸c giíi h¹n tin cËy §é ph¶n x¹, R, % A1) x 10-5 'b %b 1 2 3 4 95 0,65 0,13 20,3 80 2,83 0,16 5,8
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 2974 : 1995 1 2 3 4 70 4,52 0,18 4,0 60 6,47 0,21 3,3 50 8,78 0,25 2,9 40 11,61 0,31 2,7 36 12,94 0,35 2,7 1) Víi A = 5,07.10-4m2 vµ V = 2m3 7. B¸o c¸o kÕt qu¶ Trong b¸o c¸o kÕt qu¶ cÇn cã c¸c th«ng tin sau: a) §Ò cËp ®Õn tiªu chuÈn nµy; b) NhËn d¹ng ®Çy ®ñ mÇu khÝ, gåm c¶ ngµy th¸ng, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm lÊy mÉu; c) Lo¹i giÊy läc vµ ph¶n x¹ kÕ ®|îc sö dông; d) C¸c kÕt qu¶ nhËn ®|îc bao gåm thÓ tÝch mÉu khÝ, thêi gian lÊy mÉu, l|u l|îng vµ ®é ph¶n x¹ (hoÆc ®é hÊp thô) ®o ®|îc; e) Mäi diÔn biÓn kh«ng b×nh th|êng ghi nhËn ®|îc trong qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh; f) Mäi thao t¸c ®· thùc hiÖn mµ kh«ng ®|îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy; g) Mäi nguån khãi ®en gÇn n¬i lÊy mÉu cã thÓ lµm t¨ng c¸c kÕt qu¶ ®o; h) Nh÷ng th«ng tin kh¸c cã liªn quan tíi ph|¬ng ph¸p nµy. Phô lôc A ChuyÓn ®æi hÖ sè hÊp thô thµnh ®¬n vÞ ®o chØ sè khãi ®en th«ng th|êng A. l. LÝ thuyÕt c¬ b¶n §èi víi c¸c chÊt tinh khiÕt, ®Þnh luËt Lambert ®· ®|a ra mèi quan hÖ gi÷a møc ®é hÊp thô ¸nh s¸ng víi chiÒu s©u hoÆc chiÒu dµy cña chÊt hÊp thô. §Þnh luËt ®ã ph¸t biÓu r»ng nh÷ng phÇn b»ng nhau cña tia tíi bÞ hÊp thô bëi nh÷ng líp liªn tiÕp cã chiÒu dµy b»ng nhau cña chÊt hÊp thô ¸nh s¸ng, vµ ®|îc biÓu diÔn bëi ph|¬ng tr×nh sau: I = I0.e-al (A.1) Trong ®ã I0 lµ c|êng ®é ¸nh s¸ng tíi; I lµ c|êng ®é ¸nh s¸ng sau khi ®i qua 1cm chÊt ®· cho; a lµ hÖ sè hÊp thô, ®Æc tr|ng cho tõng chÊt riªng biÖt: l lµ chiÒu dµy cña chÊt hÊp thô. HÖ sè hÊp thô a cã liªn quan ®Õn ¸nh s¸ng ë mét b|íc sãng nhÊt ®Þnh vµ gi¸ trÞ cña nã biÕn ®æi theo bíc sãng cña bøc x¹ bÞ hÊp thô. Nh| vËy, ph|¬ng tr×nh (A.l) biÕu diÔn sù truyÒn qua vµ sù hÊp thô cña bøc x¹ ®¬n s¾c trong mét m«i tr|êng nhÊt ®Þnh. A.2 LÝ thuyÕt ®o ®é ph¶n x¹ Trong qu¸ tr×nh lÊy mÉu, kh«ng khÝ ®|îc hÕt qua mét mµng läc vµ c¸c h¹t tô l¹i thµnh mét vÕt ®en trªn bÒ mÆt giÊy läc. Râ rµng r»ng hÇu hÕt c¸c vËt liÖu läc chØnh lµ líp ch¾n ®èi víi bøc x¹, do ®ã ¸nh s¸ng kh«ng thÓ truyÒn qua vµ cÇn ph¶i ®o ®é ph¶n x¹. Nh| vËy, ®Ó ¸p dông ®Þnh luËt Lambert (xem ph|¬ng tr×nh (A.1), cÇn gi¶ thiÕt r»ng bÓ mÆt cña vËt liÖu läc n»m d|íi líp muéi l¾ng ®äng t¸c dông nh| mét chiÕc g|¬ng hoµn b¶o, vµ do ®ã bøc x¹ xuyªn qua líp hÊp thô hai lÇn. C|êng ®é nhuém ®en cña c¸c h¹t trªn bÒ mÆt ®|îc ®o b»ng c¸ch so s¸nh bÒ mÆt ®· bÞ ®en víi bÒ mÆt cßn nguyªn ch|a bÞ nhuém ®en. C|êng ®é cña tia tíi I0, vµ cña tia sau khi truyÒn qua I cã thÓ ®|îc thay bëi R0, vµ R, th× gi¶ thiÕt r»ng ®é ph¶n x¹ R0 cña vËt liÖu läc s¹ch ban ®Çu lµ t|¬ng tù nh| tia tíi, mµ thùc tÕ kh«ng ®o ®|îc. Thùc ra, sù kh¸c biÖt gi÷a
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 2974 : 1995 tia tíi vµ tia ph¶n x¹ lµ do t¸n x¹. Sù t¸n x¹ nµy cã thÓ ®|îc cho lµ nh| nhau ®èi víi c¶ hai tê giÊy läc s¹ch vµ ®¨ bÞ ®en vµ do ®ã nã ®|îc bá qua trong phÐp ®o ph¶n x¹. ChiÒu dµy l cña líp hÊp thô cã thÓ tÝnh ®|îc tõ ph|¬ng tr×nh: V I = A (A.2) Trong ®ã . V lµ thÓ tÝch khÝ ®· lÊy (m3); A lµ diÖn tÝch vÕt ®en (m2) trªn mµng läc. Nh| vËy, ®Þnh luËt Lambert cã thÓ thÝch hîp cho viÖc ®o ®é ph¶n x¹ nh| sau: 2aV R = R0exp A (A.3) -l Trong ®ã a lµ hÖ sè hÊp thô (m ). Tõ ph|¬ng tr×nh (A.3) cã ®|îc: A § R0 · a ln ¨ ¸ 2 V © R ¹ (A.4) Dùa trªn nguyªn lÝ nµy, cã thÓ ®o ®|îc ®é ph¶n x¹ d|íi nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh ®|îc kiÓm so¸t mét c¸ch cÈn thËn. A.3. §o ®é ph¶n x¹ vµ chØ sè khãi ®en Kh¸i niÖm khãi ®en ®· ®|îc sö dông nhiÒu n¨m lµ kÕt qu¶ cña ph|¬ng ph¸p "tiªu chuÈn” do Tæ chøc Hîp t¸c vµ ph¸t triÓn Kinh tÕ c«ng bè vµo n¨m 1963 (Organization for Economic Co - operatlon and Development - OECD)- Mét “®|êng cong chuÈn” ®· ®|îc ®|a ra ®Ó chuyÓn ®æi sè ®o ®é ph¶n x¹ thµnh microgram/cm2 khãi ®en sau ®ã cã thÓ ®æi thµnh nång ®é khãi ®en. V× mèi quan hÖ gi÷a ®é ph¶n x¹ vµ c¸c ®¬n vÞ nång ®é khèi l|îng cã thÓ thay ®æi tõ n¬i nµy sang n¬i kh¸c vµ theo thêi gian ë bÊt k× vÞ trÝ nµo nªn râ rµng lµ kh«ng thÓ ®|a ra ®|îc mét quan hÖ v¹n n¨ng cã ý nghÜa. H¬n n÷a, viÖc dïng c¸c ®¬n vÞ khèi l|îng dÉn tíi sù lÉn lén ®¸ng kÓ cña phÐp ®o chØ sè khãi ®en víi c¸c kÕt qu¶ thu ®|îc theo ph|¬ng ph¸p khèi l|îng, ph|¬ng ph¸p ®o khèi l|îng h¹t l¬ löng trong mét ®¬n vÞ thÓ tÝch kh«ng khÝ. V× vËy chØ sè khãi ®en lµ mét sè ®o ®é bÈn hay kh¶ n¨ng lµm biÕn ®æi mÉu khÝ quyÓn. Ph|¬ng ph¸p ®èi chøng x¸c ®Þnh khãi ®en cña EEC vµ ph|¬ng ph¸p cña OECD ®· 0 dïng giÊy läc Whatman N 1 vµ ph¶n x¹ kÕ vÕt è khãi EEL. Ph¶n x¹ kÕ EEL øng 0 dông ¸nh s¸ng tr¾ng vµ hiÖu qu¶ cña giÊy läc Whatman N 1 lµ t|¬ng ®èi thÊp. Nh| vËy, mèi quan hÖ gi÷a ®é ph¶n x¹ vµ hÖ sè hÊp thô sÏ sai lÖch so víi tr¹ng th¸i lÝ t|ëng ®|îc biÓu diÔn bëi ph|¬ng tr×nh (A.4). Tr¹ng th¸i lÝ t|ëng chØ tån t¹i khi a) Dïng ¸nh s¸ng ®¬n s¾c, vµ b) H¹t tô l¹i chi trªn bÒ mÆt m«i tr|êng läc. 0 Khi dïng giÊy läc Whatman N 1 , c¸c h¹t sÏ thÊm s©u vµo giÊy vµ mét sè h¹t cã thÓ chui qua giÊy. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nh| vËy ph|¬ng tr×nh (A.4) gÇn ®óng lµ A § R0 · a ln ¨ ¸ V © R ¹ (A.5) Nh| vËy, hÖ sè hÊp thô lÝ thuyÕt a (ph|¬ng tr×nh A.4) ®|îc x¸c ®Þnh trong ph|¬ng ph¸p tiªu chuÈn cã quan hÖ víi hÖ sè hÊp thô c¶i biÕn a1 (ph|¬ng tr×nh A.5) nh| sau:
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 2974 : 1995 a= 2a (A.6) ViÖc chuyÓn ®æi hÖ sè hÊp thô thµnh chØ sè khãi ®en chØ lµ quy |íc vµ ®|îc tiÕn hµnh nhê c¸c b¶ng hoÆc c¸c biÓu ®å. B¶n th©n hÖ sè hÊp thô lµ mét chØ sè thÝch hîp cña khãi ®en, vµ viÖc chuyÓn ®æi nã thµnh “nång ®é khãi ®en” th«ng th|êng cã thÓ thùc hiÖn nhê ®|êng cong chuÈn trªn h×nh A.l, vµ c¸c sè liÖu chi tiÕt cho viÖc chuyÓn ®æi nµy ë trong b¶ng A.l C¸c sè liÖu liªn quan ®Õn phÐp ®o tiÕn hµnh khi dïng giÊy läc Whatman ‹ 11 vµ ph¶n x¹ kÕ vÕt è khãi ®en EEL kiÓu 43. Cã thÓ dïng c¸c tæ hîp giÊy l¹c vµ ph¶n x¹ kÕ kh¸c, nh|ng khi ®ã kh«ng thÓ cßn cã quan hÖ trùc tiÕp víi sè hiÖu OECD vµ EC khi sö dông ®|êng cong chuÈn trªn h×nh A.l. 1 GiÊy läc Whatman ‹ 1 vµ ph¶n x¹ kÕ EEL 43 lµ nh÷ng vÝ dô vÒ c¸c s¶n phÈm thÝch hîp ®· cã trªn thÞ tr|êng. Th«ng tin nµy lµ ®Ó thuËn tiÖn cho ng|êi sö dông tiªu chuÈn nµy chø kh«ng ph¶I lµ mét sù x¸c nhËn chÊt l|îng ®èi víi c¸c s¶n phÈm Êy.
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 2974 : 1995 B¶ng A1 – HÖ sè hÊp thô vµ chØ sè khãi ®en a x 10-5(m-1) ChØ sè khãi ®en,I a x 10-5(m-1) ChØ sè khãi ®en,I 1,28 6,2 6,05 39,9 1,41 6,9 6,21 41,3 1,55 7,6 6,37 42,7 1,68 8,4 6,53 44,1 1,81 9,2 6,70 45,5 1,95 10,0 6,86 47,0 2,08 10,8 7,03 48,5 2,22 11,7 7,19 50,0 2,36 12,5 7,36 51,5 2,50 13,4 7,53 53,1 2,63 14,3 7,70 54,7 2,77 15,2 7,87 56,4 2,91 16,1 8,04 58,0 3,05 17,1 8,21 59,7 3,20 18,0 8,39 61,5 3,34 19,0 8,56 63,2 3,48 20,0 8,74 65,0 3,63 21,0 8,92 66,9 3,77 22,0 9,10 68,7 3,92 23,1 9,28 70,6 4,06 24,2 9,46 72,6 4,21 25,3 9,64 74,6 4,36 26,4 9,83 76,6 4,51 27,5 10,00 78,7 4,66 28,6 10,20 80,8 4,81 29,8 10,39 82,9 4,96 31,0 10,58 85,1 5,11 32,2 10,77 87,4 5,27 33,4 10,96 89,7 5,42 34,7 11,16 92,0 5,58 36,0 11,35 94,4 5,74 37,3 11,55 96,8 5,89 38,6 11,75 99,3 11,95 101,9 18,35 200,9 12,15 104,5 18,61 205,6 12,36 107,1 18,88 210,5 12,56 109,8 19,14 251,5 12,77 112,6 19,41 220,6 12,98 115,5 19,69 225,8 13,19 118,3 19,96 231,1 13,40 121,3 20,24 236,5 13,62 124,3 20,52 242,0 13,83 127,4 20,81 247,7 14,05 130,6 21,10 253,5 14,27 133,8 21,39 259,4 14,50 137,1 21,69 265,4 14,72 140,5 21,99 271,5 14,95 143,9 22,29 277,8 15,17 147,4 22,60 284,2 15,40 150,1 22,91 290,8 15,64 154,7 23,22 297,5
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 2974 : 1995 15,87 158,5 23,54 304,2 16,11 162,3 23,86 311,7 16,35 166,2 24,19 319,2 16,59 170,2 24,52 327,0 16,83 174,3 24,86 335,3 17,08 175,5 25,20 344,0 17,33 182,8 25,54 353,0 17,58 187,2 25,89 362,3 17,83 191,6 26,25 372,1 18,09 196,2
Đồng bộ tài khoản