TCVN 5976 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
114
lượt xem
38
download

TCVN 5976 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5976 1995, Khí thải ngồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh dioxit (SO2)- Đặc tính của các phương pháp đo tự động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5976 1995

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5976 : 1995 ISO 7935: 1992 KhÝ th¶i ngån tÜnh - X¸c ®Þnh nång ®é khèi l|îng cña l|u huúnh dioxit (SO2)- §Æc tÝnh cña c¸c ph|¬ng ph¸p ®o tù ®éng Stationary source emission - Determination of the mass concentration of sulfur dioxide - Performance characteristics of automated measuring methods 0. Giíi thiÖu L|u huúnh dioxit (SO2) cã thÓ ®|îc sinh ra víi l|îng ®¸ng kÓ do ®èt c¸c nhiªn liÖu hãa th¹ch dïng ®Ó sinh n¨ng l|îng, do nh÷ng ho¹t ®éng c«ng nghiÖp chÕ biÕn l|u huúnh hoÆc c¸c chÊt chøa l|u huúnh, vµ do ®èt chÊt th¶i chøa l|u huúnh. Tõ nh÷ng qóa tr×nh nµy, khÝ th¶i chøa SO2 th|êng ®|îc x¶ ra khÝ quyÓn xung quanh qua ®|êng èng hoÆc èng khãi. §Ó x¸c ®Þnh nång ®é khèi l|îng cña SO2 trong khÝ th¶i ph¸t ra tõ c¸c nguån tÜnh ®· cã nhiÒu ph|¬ng ph¸p lÊy mÉu ®ång bé sau ®ã x¸c ®Þnh b»ng ph©n tÝch hãa häc vµ còng cã nhiÒu hÖ thèng ®o tù ®éng. Còng ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm ¸p dông nh÷ng ph|¬ng ph¸p nµy trong c¸c ®iÒu kiÖn ë nhµ m¸y. Mét trong nh÷ng ph|¬ng ph¸p ®ã ®· tiªu chuÈn hãa lµ TCVN 5975: 1995 (ISO 7934) TCVN 5975: 1995 (ISO 7934) ®|îc dïng lµm thÝ dô trong c¸c phÐp ®o so s¸nh liªn quan ®Õn c¸c ph|¬ng ph¸p ®o tù ®éng. KÜ thuËt tù ®éng cã kh¶ n¨ng ®o liªn tôc nång ®é khèi l|îng SO2 . Víi c¸c ph|¬ng ph¸p ®· biÕt ®Æc tÝnh th× c¸c gi¸ trÞ cña ®Æc tÝnh ®|îc dïng ®Ó lùa chän mét ph|¬ng ph¸p xem cã phï hîp víi nhiÖm vô ®o kh«ng (xem ISO 6879: 1983, ®iÒu l) Gi¸ trÞ cña c¸c ®Æc tÝnh chÝnh cña c¸c hÖ thèng ®o tù ®éng lµ cã kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh nång ®é khèi l|îng cöa SO2 trong c¸c nguån th¶i tÜnh, ®|îc nªu ra ë ®iÔu 5. C¸c ®Æc tÝnh bæ sung ®|îc nªu ra ë phô lôc B. Ph|¬ng ph¸p ®Ó ®¸nh gi¸ nh÷ng gi¸ trÞ cña ®Æc tÝnh liÖt kª ë ®iÒu 5 ®|îc m« t¶ trong phô lôc A. 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ®Çy ®ñ mét lo¹t nh÷ng gi¸ trÞ cña ®Æc tÝnh cña c¸c hÖ thèng ®o tù ®éng ®Ó ®o liªn tùc nång ®é khèi l|îng cña SO2 trong khÝ th¶i nguån tÜnh. Chó thÝch: NÕu c¸c ®Æc tÝnh cña mét hÖ thèng ®o tù ®éng gièng nh| ®|îc liÖt kª trong b¶ng 1 th× hÖ thèng ®o tù ®éng nµy lµ ®¸ng tin cËy vµ cho nh÷ng kÕt qu¶ liªn tôc tháa m·n. Nh÷ng sè liÖu ®|îc liÖt kª trong b¶ng 1 liªn quan ®Æc tÝnh cña c¸c ph|¬ng ph¸p ®o bao gåm tÊt c¶ c¸c b|íc tõ lÊy mÉu ®Õn ghi chÐp vµ nÕu cÇn th× l|u tr÷ c¸c sè liÖu. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c ph|¬ng ph¸p ®o SO2 tù ®éng theo ph|¬ng ph¸p hót mÉu vµ ph|¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp. C¶ hai ph|¬ng ph¸p ®Òu dïng khÝ "kh«ng", khÝ chuÈn vµ c¸c mÉu so s¸nh. HÖ thèng ®o tù ®éng cã thÓ ®|îc hiÖu chuÈn víi c¸c khÝ chuÈn b»ng c¸ch ¸p dông ph|¬ng ph¸p thñ c«ng nh| m« t¶ trong TCVN 5975: 1995
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5976 : 1995 (ISO 7934) hoÆc b»ng mét hÖ thèng ®o tù ®éng dùa trªn mét nguyªn t¾c ®o kh¸c ®|îc hiÖu chØnh tr|íc theo tiªu chuÈn nµy. Gi¸ trÞ tÝnh n¨ng ®ång bé (3.7) ®|îc x¸c ®Þnh b»ng ph|¬ng ph¸p nªu trong TCVN 5975: 1995 (ISO 7934) hoÆc b»ng mét hÖ thèng ®o tù ®éng ®|îc dùa trªn nguyªn t¾c ®o kh¸c nh|ng ®|îc hiÖu chuÈn theo tiªu chuÈn nµy. HiÖn t¹i kho¶ng ®o ¸p dông cho SO2 lµ: tõ 0g/m3 ®Õn 0,lg/m3 vµ tõ 0g/m3 ®Õn 8g/m3; Chi tiÕt xem ë b¶ng 2. Chó thÝch: MÆc dï kh«ng thÓ ®|a ra nh÷ng chi tiÕt chÝnh x¸c cña phÐp thö nh|ng nh÷ng yªu cÇu vµ nh÷ng nguyªn t¾c cña phÐp thö vÉn ¸p dông ®|îc cho c¸c hÖ thèng ®o trùc tiÕp. B¶ng 2 liÖt kª nh÷ng nguån ®|îc ®o mµ c¸c gi¸ trÞ ®Æc tÝnh ghi trong b¶ng l tu©n theo tiªu chuÈn nµy trong kho¶ng ®o phï hîp. B¶ng 1 - Nh÷ng ®Æc tÝnh chÝnh Ph|¬ng ph¸p thö (xem §Æc tÝnh Gi¸ trÞ ghi b»ng sè phô lôc A) Giíi h¹n ph¸t hiÖn 2% 1) A.4.2.1.1 ¶nh h|ëng cña c¸c chÊt c¶n trë r 2% 1) 2) A.4.2.1.2 Thêi gian cho kÕt qu¶ d 200 s 3 A.4.2.1.3 TÝnh n¨ng nång ®é (SA) r 2,5% 1) 4) A.4.2.2. 1) Liªn quan ®Õn giíi h¹n trªn cña phÐp ®o 2) Nh÷ng chÊt c¶n trë chÝnh trong èng khãi cña c¸c tr¹m ®èt nhiªn liÖu lµ CO2, CO, NO, H2O, cßn NO2 vµ NH3 nång ®é th¶i th× HCl vµ NH3 còng cã thÓ g©y c¶n trë kh¸c. Trong tr|êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ cã nh÷ng chÊt c¶n trë kh¸c (ch¼ng h¹n cyanua). 3) Gi¶ thiÕt thêi gian tæng céng lµ 30 phót 4) Xem 3.7. B¶ng 2 - Nguån ®|îc ®o vµ kho¶ng ®o Nguån ®|îc ®o Kho¶ng ®o, g/m3, cña SO2 1) Lß ®èt than gÇy (antranxit) 0 – 1 ®Õn 0 – 8 Lß ®èt than gÇy (antranxit) cã thÓ thiÕt bÞ khö l|u 0 ®Õn 0,1 huúnh cña khÝ èng khãi Lß ®èt than n©u 0 – 0,1 ®Õn 0 – 3,0 Lß ®èt dÇu nÆng 0 – 0,1 ®Õn 0 – 5,0 Lß ®èt chÊt th¶i (phÕ liÖu) 0 – 0,4 ®Õn 0 – 1,0 Lß luyÖn cèc 0 ®Õn 1 Lß nung dïng dÇu nÆng 0 ®Õn 5 ThiÕt bÞ thu håi axit sulfuric 0 ®Õn 1 1) Víi ¸p suÊt 101,3 kPa, 273 K vµ khÝ kh« 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5976 : 1995 C¸c tiªu chuÈn sau ®|îc dïng cïng víi tiªu chuÈn 5976: 1995 nµy: ISO 6879: 1983. ChÊt l|îng kh«ng khÝ. §Æc tÝnh vµ c¸c kh¸i niÖm liªn quan vÒ c¸c ph|¬ng ph¸p ®o chÊt l|îng kh«ng khÝ. TCVN 5975: 1995 (ISO 7934: 1989), KhÝ th¶i nguån tÜnh. X¸c ®Þnh nång ®é khèi l|îng cña l|u huúnh dioxit -. Hidro peroxit/Bari Perclorat/Ph|¬ng ph¸p dïng Thorin. 3. §Þnh nghÜa Tiªu chuÈn nµy ¸p dông nh÷ng ®Þnh nghÜa sau ®©y: 3.1. HÖ thèng ®o tù ®éng (AMS): Mét hÖ thèng hoµn chØnh cã thÓ ®|îc g¾n vµo èng khãi ®Ó ®o vµ ghi liªn tôc nång ®é khèi l|îng cña SO2 ®i qua èng khãi. 3.2. M¸y ph©n tÝch Bé phËn ®Ó ph©n tÝch trong mét hÖ thèng ®o tù ®éng theo ph|¬ng ph¸p hót mÉu. 3.3. AMS ®· ®|îc kiÓm tra. AMS ®· ®|îc hiÖu chØnh tr|íc theo TCVN 5976: 1995 (ISO 7935). 3.4. KhÝ chuÈn. KhÝ cã thµnh phÇn x¸c dÞnh vµ cã thÓ dïng ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶ ®o cña mét AMS. 3.5. C¸c phÐp ®o so s¸nh. C¸c phÐp ®o ®|îc thùc hiÖn trong cïng mét èng khãi trong cïng mét mÆt ph¼ng lÊy mÉu vµ trong cïng mét kho¶ng thêi gian. 3.6. Ph|¬ng ph¸p thñ c«ng. Ph|¬ng ph¸p ph©n tÝch ®|îc ®Þnh nghÜa trong TCVN 5975: 1995 (ISO 7934) vÒ lÊy mÉu vµ ph©n tÝch thñ c«ng khÝ th¶i cña c¸c nguån tÜnh chøa SO2 3.7. TÝnh n¨ng ®ång bé, SA TÝnh n¨ng ®ång bé lµ th|íc ®o ®é lµm viÖc ®Õng ®¾n cña AMS. Nã ®|îc tÝnh theo c«ng thøc tÝnh ®é lÖch chuÈn. TÝnh n¨ng ®ång bé thu ®|îc tõ hiÖu cña c¸c cÆp gi¸ trÞ nång ®é SO2 ®o ®|îc, mét lµ gi¸ trÞ ®o ®|îc b»ng AMS ®ang xÐt, vµ mét lµ gi¸ trÞ ®o ®|îc b»ng mét ph|¬ng ph¸p thñ c«ng theo tiªu chuÈn ISO hoÆc b»ng mét AMS dùa trªn nguyªn t¾c ®o kh¸c ®· ®|îc hiÖu chØnh trªn c¬ së mét sè ®ñ lín cña c¸c phÐp ®o so s¸nh, trong mét thêi gian bÊt k× (xem phô lôc A). Chó thÝch: Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®|îc ®é lÖch chuÈn cña mét AMS trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc lÆp l¹i v×: - C¸c hçn hîp khÝ chuÈn b¸n s½n chøa SO2 kh«ng cã ®ñ c¸c tÝnh chÊt cña khÝ th¶i thùc sù vµ kh«ng bao gåm tÊt c¶ c¸c ¶nh h|ëng cã thÓ. - Nång ®é khèi l|îng cña SO2 trong khÝ th¶i th|êng thay ®æi theo thêi gian. - Kh«ng thÓ duy tr× ®|îc c¸c tÝnh chÊt cña khÝ th¶i cã mÆt trong èng khÝ th¶i khi nã ®|îc chuyÓn vµo b×nh mÉu. TÝnh n¨ng ®ång bé ®|îc ®Þnh nghÜa lµ th|íc ®o ®é lµm viÖc ®óng ®¾n lµ v× mäi ¶nh h|ëng cña c¸c chÊt c¶n trë, nh÷ng biÕn ®æi vÒ nhiÖt ®é vµ dßng cÊp ®iÖn còng nh| ®é tr«i ®iÓm 0 vµ tr«i thang ®o ®Òu gép vµo sai sè ngÉu nhiªn. Nã còng gåm c¶ ®é lÖch chuÈn cña ph|¬ng ph¸p thñ c«ng trong tiªu chuÈn ISO hoÆc cña AMS dùa trªn nguyªn t¸c ®o kh¸c ®· kiÓm tra.
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5976 : 1995 Nh÷ng gi¸ trÞ nµy cã thÓ ®|îc x¸c ®Þnh riªng vµ hiÖu chØnh nÕu cÇn. H¬n n÷a, víi c¸c ph|¬ng ph¸p kh¸c nhau, nã bao gåm c¶ ¶nh h|ëng cöa sù kh¸c nhau vÒ thêi gian cho kÕt qu¶ do sù thay ®æi thµnh phÇn cµc khÝ th¶i. TÝnh nång ®ång bé ®|îc ®Þnh nghÜa trong môc nµy lµ gi¸ trÞ giíi h¹n trªn ®èi víi AMS. Sai sè hÖ thèng cña c¸c gi¸ trÞ ®o ®|îc cña ph|¬ng ph¸p thñ c«ng theo tiªu chuÈn ISO hoÆc cña AMS dïng nguyªn t¾c ®o kh¸c ®· ®|îc hiÖu chØnh ®Òu ph¶i ®|îc biÕt vµ tÝnh ®Õn. 3.8. èng khãi Lµ phÇn cuèi cña ®|êng èng dÉn khÝ ra cña mét qu¸ tr×nh, dïng ®Ó ph©n t¸n nh÷ng khÝ cßn d| l¹i cña qu¸ tr×nh. 3.9. Nång ®é khèi l|îng Nång ®é cña mét chÊt trong khÝ th¶i tÝnh b»ng mg/m3 hoÆc g/m3. 3.10. KhÝ th¶i nguån tÜnh Nh÷ng khÝ th¶i ®|îc ph¸t ra tõ mét qu¸ tr×nh hoÆc tr¹m cè ®Þnh vµ ®|îc x¶ ra èng khãi ®Ó ph©n t¸n vµo khÝ quyÓn. 4. M« t¶ c¸c hÖ thèng ®o tù ®éng 4.1. Giíi thiÖu Cã 2 kiÓu hÖ thèng ®o tù ®éng: - HÖ thèng dïng c¸c ph|¬ng ph¸p hót mÉu (ph|¬ng ph¸p ph¶i hót lÊy mÉu); - HÖ thèng dïng c¸c ph|¬ng ph¸p kh«ng hót, lµ c¸c ph|¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp t¹i chç hoÆc ph|¬ng ph¸p ®o ngang ®|êng èng. ThÝ dô vÒ c¸c bé phËn cña nh÷ng hÖ thèng nµy ®|îc nªu ra trªn h×nh l vµ 2: Khi dïng ph|¬ng ph¸p hót th× mÉu khÝ ®¹i diÖn ®|îc hót ra tõ èng khãi b»ng ®Çu lÊy mÉu vµ chuyÓn ®Õn m¸y ph©n tÝch qua èng dÉn mÉu vµ hÖ thèng æn ®Þnh mÉu khÝ. Nh÷ng gi¸ trÞ ®o ®äc th|êng ®|îc ghi l¹i hoÆc l|u gi÷ b»ng c¸c ph|¬ng tiÖn xö lÝ d÷ liÖu ®iÖn tö. Ph|¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp th× kh«ng cÇn hót mÉu. Ngoµi ra, nã ®o ®¹c trªn phÇn lín h¬n cña khÝ th¶i. HÇu hÕt c¸c ph|¬ng ph¸p ®|îc m« t¶ trong 4.2 vµ 4.3 cã kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh chÝnh x¸c SO2 C¸c ph|¬ng ph¸p dùa trªn phÐp ®o ®é dÉn ®iÖn dïng ®Ó x¸c ®Þnh tæng c¸c oxit l|u huúnh. 4.2. Ph|¬ng ph¸p hót mÉu Ph|¬ng ph¸p hót mÉu cho phÐp t¸ch riªng phÇn lÊy mÉu vµ m¸y ph©n tÝch, do ®ã viÖc b¶o d|ìng thiÕt bÞ ®|îc dÔ dµng. Nh÷ng bé phËn chÝnh lµ: - Mét ®Çu lÊy mÉu; - Mét èng dÉn mÉu; - Mét hÖ thèng æn ®Þnh khÝ; - Mét bé phËn ph©n tÝch. Mét sè ph|¬ng ph¸p hót mÉu cßn kÌm c¶ sù pha lo·ng mÉu. §Çu lÊy mÉu ®|îc ®Æt trong ®|êng èng chøa khÝ th¶i. ViÖc chän vÞ trÝ ®«i khi rÊt khã kh¨n, v× phÐp ®o ph¶i cã tÝnh ®¹i diÖn vµ viÖc hiÖu chuÈn ph¶i lµm ®|îc. Bè trÝ ®Çu lÊy mÉu vµ hÖ thèng æn ®Þnh khÝ c¬ b¶n phô thuéc vµo ®Æc tr|ng lÝ hãa häc (thµnh phÇn pha khÝ, nång ®é bôi, nhiÖt ®é, ®iÓm s|¬ng cña h¬i n|íc, v.v...) cña khÝ th¶i cÇn
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5976 : 1995 ph©n tÝch vµ nguyªn lÝ cña m¸y ph©n tÝch ®|îc dïng. V× bin vµ ®é Çm cã thÓ ¶nh h|ëng ®Õn phÐp ®o trùc tiÕp nªn èng dÉn ph¶i cã bé läc bôi vµ thiÕt bÞ lo¹i h¬i Èm. èng dÉn mÉu th|êng ®|îc lµm nãng nh»m h¹n chÕ sù mÊt SO2 vµ sè ®äc kh«ng æn ®Þnh. C¸c nguyªn t¾c ®o th|êng ®|îc sö dông nhÊt lµ hÊp thô (dïng bøc x¹ hång ngo¹i hoÆc tö ngo¹i), huúnh quang (dïng giao thoa bøc x¹ tö ngo¹i) vµ ®o ®é dÉn ®iÖn. 4.3. Ph|¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp. Ph|¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp t¹i chç hay ph|¬ng ph¸p ®o ngang ®|êng èng, lµ dïng mét thiÕt bÞ quang häc ®Æt trùc tiÕp vµo èng th¶i khÝ. Nã gåm 2 bé phËn: mét bé phËn ph¸t bøc x¹ vµ mét bé phËn thu bøc x¹ sau khi ®· ®i qua khÝ th¶i chøa SO2 viÖc l¾p ®Æt 2 bé phËn nµy phô thuéc vµo dông cô ®|îc sö dông vµ liªn quan ®Õn ®|êng èng cô thÓ. Sau ®ã c¸c tÝn hiÖu tõ m¸y thu ®|îc xö lÝ ®Ó biÕn ®æi c¸c sè liÖu do ®|îc thµnh nång ®é, biÓu diÔn b»ng V/V hoÆc mg/m3. Chó thÝch: Khi so s¸nh c¸c kÕt qu¶ cña ph|¬ng ph¸p hót kh« (hót mÉu kh«) víi kÕt qu¶ cña ph|¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp th× cÇn ph¶i biÕt hµm l|îng n|íc trong khi èng khãi ®Ó hiÖu chØnh gi¸ trÞ ®o trùc tiÕp thµnh gi¸ trÞ trªn c¬ së khÝ kh«.
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5976 : 1995 5. Nh÷ng gi¸ trÞ b»ng sè cña ®Æc tÝnh vµ kh¶ n¨ng ¸p dông chóng Khi ®o theo c¸c ph|¬ng ph¸p t|¬ng øng ghi trong phô lôc A, c¸c ®Æc tÝnh ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ghi trong b¶ng l. Cïng víi nh÷ng kho¶ng ®o trong b¶ng 2, c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng l chØ ra c¸c ®Æc tÝnh cña phÐp ®o SO2 ë nguån th¶i. Chó thÝch: - B¶ng B1 ®|a ra nh÷ng ®Æc tÝnh phô lµm h|ìng dÉn ®Ó lµm dÔ dµng ®¹t ®|îc nh÷ng ®Æc tÝnh ®|a ra ë b¶ng 1. B¶ng 2 ®|a ra nh÷ng nguån ®|îc ®o còng nh| kho¶ng ®o cã thÓ ¸p dông ®|îc ë ®ã c¸c gi¸ trÞ ®Æc tÝnh nªu trong b¶ng ®· ®|îc tháa m·n. - C¸c gi¸ trÞ ®Æc tÝnh nªu trong b¶ng 1 g©y ra sù sai lÖch nh÷ng kÕt qu¶ nhá h¬n r 10% so víi giíi h¹n trªn cña phÐp ®o, nÕu hÖ thèng ®o tù ®éng ®|îc thao t¸c vµ b¶o d|ìng tèt. Hçn hîp khÝ chuÈn chøa SO2 cÇn ®|îc tiÕn hµnh kiÒm tra vµ t¸c dông ¶nh h|ëng cña nh÷ng thay ®æi ¸p suÊt khÝ quyÓn còng cÇn ®|îc tÝnh ®Õn. - Nh÷ng ®Æc tÝnh nªu ra ë b¶ng 1 vµ B1 ®Òu dùa vµo nhiÒu phÐp ®o ®|îc thùc hiÖn b»ng c¸c hÖ thèng ®o hoµn chØnh theo ph|¬ng ph¸p hót mÉu trong ®iÒu kiÖn nhµ m¸y khi dïng c¸cph|¬ng ph¸p kh«ng t¸n x¹ hång ngo¹i (NDIR), kh«ng t¸n x¹ tö ngo¹i (NDUV) vµ ph|¬ng ph¸p ®o ®é dÉn ®iÖn vµ dùa vµo c¸c kÕt qu¶ thu ®|îc b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p ®o trôc tiÕp. Gi¸ trÞ tÝnh n¨ng ®ång bé thu ®|îc trªn c¬ së 50 phÐp ®o so s¸nh thùc hiÖn theo TCVN 5975: 1995 (ISO 79S4). - Thêi gian cho kÕt qu¶ t d 200s chØ ra trong b¶ng 1 ®¶m b¶o ®ñ theo dái nh÷ng thay ®æi vÒ nång ®é khèi l|îng cña SO2 trong thùc tÕ vµ tr¸nh ®|îc thêi gian lÊy mÉu l©u khi thùc hiÖn c¸c phÐp ®o so s¸nh. NÕu dïng m¸y cã thêi gian cho kÕt qu¶ t > 200s th× ph¶i th«ng b¸o cïng víi kÕt qu¶. - Khi ®· cã ®ñ kinh nghiÖm ®Ó ¸p dông cho nh÷ng nguån ®o vµ kho¶ng ®o míi th× b¶ng 2 cã thÓ ®|îc më réng. Phô lôc A X¸c ®Þnh nh÷ng ®Æc tÝnh chÝnh cña c¸c hÖ thèng ®o tù ®éng (AMS) A.1. Ph¹m vi Phô lôc nµy m« t¶ c¸c ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nh÷ng ®Æc tÝnh chÝnh cña mét AMS. HiÖn nay ph¹m vi ®o ®|îc ¸p dông lµ gi÷a c¸c kho¶ng 0 g/m3 ®Õn 0,1 g/m3 vµ 0 g/m3 ®Õn 8 g/m3 víi khÝ èng khãi. Nh÷ng ®Æc tÝnh ®|îc x¸c ®Þnh sau khi l¾p ®Æt mét AMS ph¶i cã hiÖu lùc c¶ khi cã sù thay ®æi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã thÓ ¶nh h|ëng ®Õn tÝnh n¨ng cña AMS, vÝ dô sù thay ®æi lo¹i nhiªn liÖu ®|îc ®em ®èt lß. Chó thÝch: §Ó x¸c ®Þnh nh÷ng ®Æc tÝnh chÝnh th× viÖc hiÖu chuÈn hÖ thèng ®o lµ b|íc ®Çu tiªn. Trong A.4.1, c¸c ph|¬ng ph¸p ®Æt, kiÓm tra vµ hiÖu chuÈn kh¸c nhau ®|îc gi¶i thÝch mét c¸ch tØ mØ. §ã lµ c¸c ph|¬ng ph¸p sö dông khÝ chuÈn vµ c¶ c¸c ph|¬ng ph¸p so s¸nh. C¸c ph|¬ng ph¸p chØ sö dông khÝ chuÈn ®|îc ¸p dông cho c¸c nhµ m¸y mµ thµnh phÇn khÝ èng khãi ®· ®|îc biÕt râ. Chóng còng ®|îc ¸p dông khi ph|¬ng ph¸p so s¸nh ®|îc coi lµ rÊt tèn kÐm vµ mÊt nhiÒu thêi gian, vÝ dô khi nhµ m¸y lµm viÖc kh«ng liªn tôc. A.2. Nguyªn t¾c Ba ®Æc tÝnh lµ giíi h¹n ph¸t hiÖn, thêi gian cho kÕt qu¶ vµ ¶nh h|ëng cña c¸c chÊt c¶n trë ®|îc x¸c ®Þnh hoÆc t¹i chç hoÆc trong phßng thÝ nghiÖm nhê c¸c khÝ cã nång ®é ®· biÕt. Trong tr|êng hîp hÖ thèng dïng ph|¬ng ph¸p hót mÉu, nh÷ng khÝ nµy ®|îc ®|a vµo phÇn ®Êu cña èng lÊy mÉu.
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5976 : 1995 C¸ch hiÖu chuÈn c¬ b¶n vµ ®|êng chuÈn cña m¸y ph©n tÝch cña mét AMS dïng ph|¬ng ph¸p hót mÉu do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp. Mét AMS theo ph|¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp ®|îc hiÖu chuÈn tr|íc. TÝnh n¨ng ®ång bé cña mét AMS sau ®ã ®|îc x¸c ®Þnh t¹i chç b»ng c¸ch so s¸nh víi c¸c phÐp ®o tiÕn hµnh theo TCVN 5975 (ISO 7984) hoÆc so víi mét AMS cã nguyªn t¾c ®o kh¸c nh|ng ®· ®|îc hiÖu chØnh tr|íc. A.3. Thuèc thö A.3.l. KhÝ "kh«ng" KhÝ “kh«ng" lµ khÝ kh«ng chøa SO2 vÝ dô N2 tinh khiÕt kÜ thuËt hoÆc kh«ng khÝ kh«ng chøa SO2. A.3.2. KhÝ chuÈn C¸c khÝ chuÈn ph¶i cã nång ®é ®|îc x¸c nhËn vµ ®|îc kiÓm tra theo mét tiªu chuÈn quèc gia. A.4. Quy tr×nh thö A.4.1 KiÓm tra hiÖu chuÈn Ngay c¶ khi sö dông liªn tôc, viÖc hiÖu chuÈn m¸y ph©n tÝch (A.4.l.l) cÇn ®|îc kiÓm tra ®Þnh k× theo nh÷ng kho¶ng thêi gian tïy ý (th|êng lµ 7 ngµy). Trong tr|êng hîp sö dông kh«ng liªn tôc, viÖc hiÖu chuÈn m¸y ph©n tÝch cÇn ®|îc lµm tr|íc mçi khi sö dông. Thang ®o (A.4.l.3) cÇn ®|îc kiÓm tra ë nh÷ng kho¶ng thêi gian dµi h¬n (vÝ dô hµng n¨m) hoÆc sau khi m¸y ph©n tÝch ®|îc söa ch÷a. A.4.1.1. HiÖu chuÈn m¸y ph©n tÝch L¾p m¸y ph©n tÝch theo h|íng dÉn cña h·ng s¶n xuÊt. CÊp khÝ "kh«ng” (A. 3.l) vµo m¸y ph©n tÝch vµ ®Æt sè 0. TiÕp ®Õn cÊp khÝ chuÈn (A.3.2) cã nång ®é ®· biÕt t|¬ng øng víi cì tõ 70% ®Õn 80 % ®é lÖch toµn thang ®o cña m¸y ph©n tÝch vµ ®Æt chØ sè phï hîp. TiÕp ®Õn, cÊp khÝ “kh«ng” vµo m¸y ph©n tÝch lÇn n÷a vµ kiÓm tra xem sè chØ cã trë vÒ sè 0 hay kh«ng; nÕu kh«ng th× chØnh l¹i ®iÓm 0 vµ lÆp l¹i. Chó thÝch: Víi c¸c thiÕt bÞ ®o trùc tiÕp viÖc hiÖn chuÈn m¸y ph©n tÝch kh«ng cÇn lµm v× nã lµ bé phËn cña AMS. A.4.1.2. KiÓm tra viÖc hiÖu chuÈn AMS TiÕn hµnh quy tr×nh ®|îc m« t¶ trong A.4.l.l lÇn n÷a nh|ng lÇn nµy dïng toµn bé AMS. Víi AMS dïng ph|¬ng ph¸p hót khÝ, th× khi khÝ “kh«ng” vµ khÝ chuÈn ®|îc cÊp vµo thiÕt bÞ ®o ngay sau ®Çu lÊy mÉu (nÕu cã thÓ th× tr|íc bé läc) ë ¸p suÊt cña kh«ng khÝ xung quanh. B»ng c¸ch nµy ¶nh h|ëng cña hÖ thèng hót mÉu ®· ®|îc chó ý ®Õn. Víi AMS ®o trùc tiÕp, theo h|íng dÉn cña h·ng s¶n xuÊt. VÝ dô, cÊp khÝ "kh«ng" vµ khÝ chuÈn vµo mét èng cã chiÒu dµi phï hîp víi kho¶ng c¸ch ®Ó ®o gi÷a m¸y ph¸t bøc x¹ vµ m¸y thu bøc x¹, hoÆc dïng c¸c thiÕt bÞ hÊp thô ®|îc cung cÊp bëi h¨ng s¶n xuÊt. A.4.1.3. KiÓm tra toµn bé thang ®o cña m¸y phÇn tÝch Nh»m kiÓm tra toµn bé thang ®o cho mét thiÕt bÞ ®o th«ng th|êng cã mét hµm ®Æc tr- |ng tuyÕn tÝnh th× thùc hiÖn nh| quy tr×nh trong A.4.l.1 nh|ng dïng 5 nång ®é khÝ chuÈn ®|îc ph©n bè ®ång ®Õu (20%, 40%, 60%, 80%, 90% toµn thang ®o). §Ó thu ®|îc nh÷ng nång ®é nµy ph¶i pha lo·ng dÉn khÝ chuÈn (A. 8.2) ®· dïng ®Ó hiÖu chuÈn m¸y ph©n tÝch (Xem A.4.l.l).
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5976 : 1995 Trong tr|êng hîp hµm chuÈn kh«ng tuyÕn tÝnh, cÇn Ýt nhÊt lµ l0 nång ®é. A 4.l.4. HiÖu chuÈn dïng c¸c phÐp ®o so s¸nh trong èng khãi Víi c¸c phÐp ®o so s¸nh, lÊy mÉu khÝ bæ sung b»ng ®Êu lÊy mÉu riªng Víi mét AMS theo ph|¬ng ph¸p hót mÉu th× c¸c cöa vµo cña c¶ 2 ®Êu lÊy mÉu khÝ ph¶i bè trÝ c¸ch nhau kh«ng qu¸ 30cm ®Ó b¶o ®¶m thµnh phÇn c¸c mÉu khÝ cµng t|¬ng tù cµng tèt. Víi mét AMS ®o trùc tiÕp ph¶i kiÓm tra xem cã cÇn ph¶i dïng mét m¹ng lÊy mÉu ®Ó ®o so s¸nh hay kh«ng hay chØ lÊy mÉu l ®iÓm lµ ®ñ. TiÕn hµnh hiÖu chuÈn nh| quy ®Þnh trong TCVN 5975: 1995 (ISO 7984) hoÆc víi mét AMS dùa trªn nguyªn t¾c ®o kh¸c ®· ®|îc kiÓm tra tr|íc theo tiªu chuÈn nµy. TiÕn hµnh 20 cÆp phÐp ®o, cÆp nä tiÕp ngay sau cÆp kia. Thêi gian hót mÉu cho mçi cÆp phÐp ®o so s¸nh lµ 30 phót. LÊy trung b×nh sè ®äc trªn AMS trong suèt thêi gian lÊy mÉu. NÕu cã thÓ, thay ®èi c¸c gi¸ trÞ nång ®é cña SO2 gi÷a mçi cÆp phÐp ®o. TÝnh to¸n hµm chuÈn b»ng phÐp hèi quy tuyÕn tÝnh. Th«ng b¸o giíi h¹n tin cËy cïng víi kÕt qu¶. NÕu viÖc hiÖu chuÈn mét AMS theo A.4.l.2 kh¸c víi viÖc hiÖu chuÈn b»ng phÐp håi quy tuyÕn tÝnh nhiÒu h¬n 4% toµn bé thang ®o th× ph¶i nghiªn cøu nguyªn nh©n vµ ph¶i söa ch÷a. Nãi chung th× viÖc hiÖu chuÈn tõ c¸c phÐp ®o so s¸nh th|êng ®|îc chÊp nhËn. Chó thÝch: §èi víi AMS theo ph|¬ng ph¸p hót mÉu th× kiÓm tra theo A. 4.1.1 lu«n lu«n lµ b|íc ®Çu tiªn ®Ó x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh. Do ®ã, viÖc l¾p ®Æt mét AMS ®ång bé cÇn ph¶i ®|îc kiÓm tra theo A.4.1.2. Sù chªnh lÖch cña c¸c gi¸ trÞ t|¬ng øng cã thÓ lµ do dß rØ. Sai sè pha lo·ng cña ®Çu lÊy mÉu ph¶i nhá h¬n 0,5% toµn bé thang ®o. Sai sè ®o g©y ra bëi sù hÊp thô, sù hÊp thô vµ ®é tan cña khÝ ®o th|êng cã thÓ bá qua. KiÓm tra toµn bé thang ®o cña m¸y ph©n tÝch theo A.4.1.3 lµ cÇn thiÕt nÕu c¸c gi¸ trÞ ®é tr«i ®|a ra trong b¶ng B1 bÞ v|ît qu¸ th|êng xuyªn hoÆc sau nh÷ng kho¶ng thêi gian dµi (vÝ dô hµng n¨m). NÕu sai lÖch h¬n 5% toµn bé thang ®o th× ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ ®Ó kho¶ng ®Þnh nh÷ng gi¸ trÞ cña ®Æc tÝnh; cßn nÕu sai lÖch lín h¬n 3% th× lµ cã sai hßng trong m¸y ph©n tÝch. Sù hiÖu chuÈn b»ng phÐp ®o so s¸nh theo môc nµy lµ cÇn thiÕt, vÝ dô khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ quan tr¾c liªn tôc ë nh÷ng nguån th¶i lín. §iÒu nµy cã thÓ ®|îc thùc hiÖn ë lóc l¾p ®Æt hÖ thèng vµ lµm l¹i sau vµi n¨m ho¹t ®éng. C¸c phÐp ®o so s¸nh còng cã thÓ ®|îc dïng ®Ó nghiªn cøu nguyªn nh©n cña sù v|ît gi¸ trÞ giíi h¹n cña tÝnh n¨ng trung b×nh (xem A.4.2.2). A.4.2. X¸c ®Þnh ®Æc tÝnh A.4 2.l. C¸c phÐp thö b»ng c¸ch dïng khÝ chuÈn Thùc hiÖn c¸c phÐp thö víi c¸c khÝ chuÈn trªn mét AMS hoµn chØnh, hoÆc trong phßng thÝ nghiÖm hoÆc t¹i chç víi èng dÉn mÉu ®|îc ®Æt trong èng khãi. §èi víi hÖ thèng dïng ph|¬ng ph¸p hót mÉu, cÊp trùc tiÕp khÝ "kh«ng" (A. 8.l) vµ kh× chuÈn (A.3.2) vµo èng lÊy mÉu, cµng gÇn ®Êu lÊy mÉu cµng tèt (xem h×nh l), vµ víi ¸p suÊt gièng víi ¸p suÊt dßng mÉu ®i qua m¸y ph©n tÝch nh trong A.4.1.2. NÕu ®Êu lÊy mÉu ®|îc ®Æt trong ®|êng èng th× khi ®o ph¶i ®ãng c¸c van c¹nh ngay ®Êu lÊy mÉu ®Ó ®¶m b¶o c¸c khÝ chuÈn kh«ng bÞ nhiÔm bÈn do khÝ tõ ®|êng èng. Víi c¸c hÖ thèng ®o trùc tiÕp, cÇn nh÷ng bè trÝ ®Æc biÖt ®Ó ®o c¸c khÝ thö nh| sau:
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5976 : 1995 ThiÕt bÞ thö gåm c¸c bé phËn c¬ khÝ ®Ó cÊp khi thö vµo ®|êng ®o ë nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt thÝch hîp. Víi kiÓu AMS ®o trùc tiÕp cã ®|êng dÉn khÝ dµnh riªng th× mót cuèi cña ®Çu lÊy mÉu ®|îc bÞt kÝn. C¶ côm nµy cã thÓ ®|îc ®Æt trong mét c¸i lß. §èi víi thiÕt bÞ ®o ngang ®|êng èng cÇn mét buång ®o quang lín cã c¸c cöa sæ trong suèt ®èi víi c¸c b|íc sãng ®|îc sö dông bëi m¸y ph©n tÝch. Buång ®o quang nµy ph¶i cã ®|êng kÝnh ®ñ lín ®Ó phï hîp víi ®é lín cña chïm tia vµ ®ñ dµi ®Ó phï hîp víi nh÷ng nång ®é cao nhÊt cña khÝ thö yªu cÇu. Chó thÝch: C¸c h·ng s¶n xuÊt cung cÊp nh÷ng thiÕt bÞ cÇn thiÕt. A.4.2.l. l Giíi h¹n ph¸t hiÖn TiÕn hµnh Ýt nhÊt 80 lÇn x¸c ®Þnh b»ng cÊp khÝ "kh«ng" (A.3.l) vµo AMS nh| ®· m« t¶ trong A.4.2.l vµ ghi gi¸ trÞ ®äc ®|îc. G¾ng ®äc c¸c gi¸ trÞ trong thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó nh»m gi¶m tíi møc nhá nhÊt ®é tr«i ®iÓm 0 vµ ®é lÖch 0 theo nhiÖt ®é (xem phô lôc B). Gi¶ thiÕt ®é tin cËy lµ 95% tÝnh giíi h¹n ph¸t hiÖn x (mg/m3) b»ng c«ng thøc: x = x0 + 2Sx0 Trong ®ã: x0 lµ trung b×nh c¸c gi¸ trÞ tr¾ng ®äc ®|îc, (mg/m3); Sx0 lµ ®é lÖch chuÈn, (mg/m3), cña gi¸ trÞ tr¾ng. A.4.2.l.2. §¸nh gi¸ ¶nh h|ëng cña c¸c chÊt c¶n trë Cho c¸c khÝ thö chøa khØ c¶n trë v× cã c¸c nång ®é kh¸c nhau biÕt tr|íc øng víi c¸c gi¸ trÞ tiªu biÓu vµo trong AMS nh| ®· m« t¶ trong A.4.2.l. Ghi c¸c gi¸ trÞ n«ng ®é SO2 ®o ®|îc. Xsi (mg/m3), còng nh| c¸c nèng ®é khèi l|îng khi c¶n trë psi (mg/m3). Víi c¸c khÝ mµ gi¸ trÞ ®o ®|îc biÕn ®æi tuyÕn tÝnh theo nèng ®é cña l chÊt th× ¶nh h|ëng cña chÊt nµy cã thÓ viÕt lµ xsi/Usi NÕu biÕn ®æi kh«ng tuyÕn tÝnh th× ¶nh h|ëng c¶n trë cña chÊt Êy ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh riªng. X¸c ®Þnh ¶nh h|ëng cña mçi chÊt c¶n trë riªng vµ x¸c ®Þnh ¶nh h|ëng kÕt hîp cña hçn hîp tÊt c¶ c¸c chÊt g©y c¶n trë. Chó thÝch: C¸c chÊt c¶n trë ®iÓn h×nh cña hhÝ èng khãi tõ c¸c c¬ së ®èt nhiªn liÖu lµ: CO2: 275 g/m3 CO: 100 mg/m3 NO: 400 mg/m3 NO2: 30 mg/m3 Cßn l¹i lµ N2 TÝnh to¸n ¶nh h|ëng c¶n trë S cña mét hçn hîp ®iÓn h×nh cña c¸c chÊt c¶n trë (y- 2) tõ c¸c ¶nh h|ëng riªng cña tõng chÊt (Xsi/Usi) b»ng c«ng thøc sau: n 1 X S U u ¦i 1 U si u U mi u 100 FS si Trong ®ã: Umi lµ nång ®é khèi l|îng cña chÊt c¶n ttë trong khÝ Èm (mg/m3);
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5976 : 1995 UFS lµ ph¹m vi ®o, mg/m3; n lµ sè c¸c chÊt c¶n trë. So s¸nh gi¸ trÞ tÝnh ®|îc víi gi¸ trÞ ®o ®|îc cña hçn hîp. NÕu 2 gi¸ trÞ nµy phï hîp trong vßng 2% th× ¶nh h|ëng kÕt hîp cã thÓ bá qua vµ ¶nh h|ëng c¶n trë cña c¸c hçn hîp kh¸c cã thÓ tÝnh to¸n ®|îc. Chó thÝch: - Gi¸ trÞ ®|a ra trong b¶ng 1 lµ tæng c¸c ¶nh h|ëng c¶n trë g©y ra bëi c¸c nång ®é chÊt c¶n trë tèi ®a trong mÉu ®o. - Thµnh phÇn cña khÝ èng khãi phô thuéc nhiÒu vµo kiÓu (lo¹i h×nh) nhµ m¸y. - Nãi chung, c¸c nång ®é tèi ®a cña chÊt c¶n trë kh«ng thÓ ®|a ra ®|îc. A.4.2.1.3. X¸c ®Þnh thêi gian cho kÕt qu¶ Cho khÝ chuÈn cã næng ®é SO2 t|¬ng øng gi÷a 50% v¨ 90% giíi h¹n trªn cña phÐp ®o vµo mét AMS nh| ®· m« t¶ trong A.4.2.l. Thêi gian cho kÕt qu¶ lµ kho¶ng thêi gian trung b×nh gi÷a lóc cÊp hçn hîp khÝ chuÈn vµ lóc ®¹t ®|îc 90% nång ®é khèi l|îng ghi ®|îc (xem 4.2.2.18 trong ISO 6879: 1988). A.4.2.2. X¸c ®Þnh tÝnh n¨ng ®ång bé ChØ x¸c ®Þnh tÝnh n¨ng ®ång bé cña AMS t¹i chç. §Ó cè ®|îc tÝnh n¨ng ®ång bé ph¶i tiÕn hµnh tèi thiÓu 80 phÐp ®o theo A.4.1.4 khi dïng AMS ®ang thö. So s¸nh c¸c kÕt qu¶ thu ®|îc víi c¸c kÕt qu¶ khi ¸p dông theo TCVN 5975: 1995 (ISO 7934) hoÆc khi dïng mét AMS dùa trªn nguyªn lÝ ®o kh¸c ®· ®|îc kiÓm tra tr|íc tiªu chuÈn nµy. Chó thÝch: V× sai sè cña c¸c kÕt qu¶ ®o ®|îc trªn AMS phô thuéc vµo chÊt l|îng cña hÖ thèng ®o tù ®éng hoµn chØnh, nªn ph¶i ®|îc ®¸nh gi¸ trong suèt thêi gian ho¹t ®éng bÊt k× vµ ph¶i thùc hiÖn suèt thêi gian Êy mét sè ®ñ c¸c phÐp ®o so s¸nh (nh| ®· m« t¶ trong ®iÒu nµy). TÝnh to¸n tÝnh n¨ng ®ång bé SA, theo c«ng thøc: SA SD SM 2 2 Gi¸ trÞ SD tÝnh ®|îc tõ: 1 ª n 2 1§ n · º 2 SD «¦ Z i ¨ ¦ Z i ¸ » n 1 « i 1 ¬ n¨i 1 ¸ » © ¹ ¼ Trong ®ã: SA lµ tÝnh n¨ng trung b×nh (mg/m3), (®|îc ®Þnh nghÜa trong 8.7); SM lµ ®é lÖch chuÈn cña ph|¬ng ph¸p thñ c«ng theo TCVN 5975: 1995
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5976 : 1995 (ISO 7934), (mg/m3); SD tÝnh ®|îc tõ hiÖu sè cña c¸c cÆp gi¸ trÞ ®o ®|îc theo ph|¬ng tr×nh ®ä lÖch chuÈn, (mg/m3); zi = xi - yl lµ hiÖu c¸c gi¸ tri ®o ®|îc cña cÆp i, (mg/m3); xi lµ nång ®é khèi l|îng SO2 x¸c ®Þnh ®|îc tõ phÐp ®o b»ng ph©n tÝch hãa häc, (mg/m3); yi lµ nång ®é khèi l|îng trung b×nh ghi ®|îc cña SO2 b»ng hÖ thèng ®o tù ®éng, (mg/m3); n lµ sè phÐp ®o so s¸nh. §Ó kiÓm tra xem cã m¾c sai sè hÖ thèng ®¸ng kÓ kh«ng th× tÝnh hiÖu trung b×nh z theo c«ngthøc: 1 n Z ¦ xi yi
 12. n i1 NÕu hiÖu trung b×nh n»m ngoµi giíi h¹n tin cËy 95% hoÆc nÕu: SD Z t2 n th× lóc Êy sai sè hÖ thèng ®|îc coi lµ cã ý nghÜa. NÕu cã sai sè hÖ thèng v|ît qu¸ 2% kho¶ng ®o th× ph¶i nghiªn cøu nguyªn nh©n vµ ph¶i cè biÖn ph¸p chØnh söa. Chó thÝch: Víi sè lín c¸c phÐp ®o so s¸nh th× hiÖu trung b×nh z tiÕn tíi 0 nÕu hh«ng cã sai sè hÖ thèng. Giíi h¹n tin cËy lµ kho¶ng biÕn ®éng cña hiÖu trung b×nh. Nã ®|îc tÝnh tõ ®é lÖch chuÈn sè c¸c phÐp ®o, hÖ sè Student - t (víi sè lín c¸c phÐp ®o vµ ®é tin cËy 95%, th× t - 2). A.5. B¸o c¸o thö nghiÖm B¸o c¸o thö nghiÖm gåm nh÷ng th«ng tin sau: a) Tham kh¶o theo tiªu chuÈn nµy; b) Toµn bé nh÷ng yÕu tè nhËn d¹ng mÉu; c) C¸c chi tiÕt mµ c¸c phÐp thö ®|îc tiÕn hµnh trong phßng thÝ nghiÖm vµ t¹i chç, c¸c chi tiÕt vÒ ®iÒu kiÖn vµ vÞ trÝ thö nghiÖm; d) Toµn bé c¸c kÕt qu¶ thu ®|îc theo tõ A4 vµ ph¸t biÓu liÖu c¸c kÕt qu¶ cã tháa m·n víi c¸c gi¸ trÞ ghi trong b¶ng 1 kh«ng; e) Ngµy giê lÊy mÉu Phô lôc B §Æc tÝnh phô Nh÷ng ®Æc tÝnh vµ nh÷ng gi¸ trÞ b»ng sè chØ ra trong b¶ng B1 lµ mét h|íng dÉn ®Ó dÔ dµng ®¹t ®|îc nh÷ng ®Æc tÝnh ghi trong b¶ng 1.
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5976 : 1995 B¶ng B1: §Æc tÝnh phô TÝnh n¨ng ®Æc tr|ng Gi¸ trÞ b»ng sè, % §é tr«i ®iÓm 0 r 2 1) 2) §é tr«i thang ®o r 4 3) 2) §é lÖch ®iÓm 0 theo nhiÖt ®é r 2 1) 4) §é lÖch thang ®o theo nhiÖt ®é r 3 3) 4) 1) Liªn quan ®Õn giíi h¹n trªn cña phÐp ®o 2) Trong thêi gian ho¹t ®éng bÊt k× (Thêi gian ho¹t ®éng bÊt k× 7 ngµy th|êng lµ ®¹t ®|îc trong thùc tÕ). 3) Liªn quan ®Õn gi¸ trÞ ®o 4) Cho r»ng thêi gian ho¹t ®éng bÊt k× sù biÕn ®æi nhiÖt ®é xung quanh kh«ng v|ît qu¸ r 10K trong nh÷ng ®iÒu kiÖn vËn hµnh. Phô lôc C Tµi liÖu tham kh¶o TCVN 5966: 1995 (ISO 4225: 1990) ChÊt l|îng kh«ng khÝ - Nh÷ng vÊn ®Ò chung - ThuËt ng÷.
Đồng bộ tài khoản