intTypePromotion=3

TCVN 5983 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
18
download

TCVN 5983 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5983 1995: Chất lượng nước. Thuật ngữ - Phần 4. Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ dùng trong lĩnh vực biểu thị đặc tính chất lượng nước. Danh mục tiếng Anh và tiếng Pháp tương ứng cho ở phụ lục A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5983 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 5983  : 1995  ChÊt l−îng n−íc. ThuËt ng÷ - PhÇn 4 Water quality. Terminology - Part 4 ISO 6107-4: 1993 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ®Þnh nghÜa c¸c thuËt ng÷ dïng trong lÜnh vùc biÓu thÞ ®Æc tÝnh chÊt l−îng n−íc. Danh môc tiÕng Anh vμ tiÕng Ph¸p t−¬ng øng cho ë phô lôc A 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn C¸c tiªu chuÈn sau ®−îc ¸p dông cïng víi tiªu chuÈn nμy: TCVN 5980 : 1995 (ISO 6107 - 1: 1986), ChÊt l−îng n−íc. ThuËt ng÷ - phÇn 1 TCVN 5982 : 1995 (ISO 6107 - 3: 1985), ChÊt l−îng n−íc. ThuËt ng÷ - phÇn 3 1. Sù «xi ho¸ sinh häc: Qu¸ tr×nh trong ®ã c¸c vi sinh vËt «xi ho¸ trong n−íc (chñ yÕu lμ chÊt h÷u c¬). (Xem TCVN 5982 (ISO 6107 - 3, sù v« c¬ ho¸) 2. §é ph©n huû sinh häc: §é nh¹y c¶m cña mét chÊt h÷u c¬ ®èi víi sù ph©n huû sinh häc (Xem TCVN 5982 (ISO 6107 - 3), sù ph©n huû sinh häc) 3. Thæi: Dïng ¸p lùc lo¹i bá chÊt láng hoÆc chÊt r¾n, hoÆc hçn hîp c¶ hai, khái mét b×nh ®ang xö lÝ hoÆc b×nh chøa, hoÆc mét èng dÉn 4. Suèi nhá: Mét dßng suèi nhá th−êng ®−îc cÊp n−íc b»ng nguån n−íc tù nhiªn 5. Sù ®éng tô: Xem TCVN 5982 (ISO 6107 - 1), sù ®«ng tô vμ keo tô ho¸ häc 6. Sù nghiÒn: Xay hoÆc nghiÒn nhá c¬ häc c¸c h¹t r¾n lín trong n−íc th¶i ®Õn kÝch th−íc thÝch hîp cho c¸c xö lÝ tiÕp theo 7. Sù sôc khÝ kÐo dμi: Qu¸ tr×nh xö lÝ n−íc th¶i b»ng bïn ho¹t ho¸, tiÕn hμnh ë t¶i l−îng b¨ng 1/3 t¶i l−îng th«ng th−êng nh»m môc ®Ých lμm gi¶m l−îng bïn ho¹t ho¸ d− ®Õn møc thÊp nhÊt. V× tèc ®é hao hôt bïn thÊp nªn ®é tuæi cña bïn cao (kho¶ng 50 ngμy) vμ l−îng bïn d− t−¬ng ®èi æn ®Þnh. Qu¸ tr×nh nμy còng lμm cho c¸c vi sinh vËt ph¸t triÓn chËm trë nªn æn ®Þnh trong hÖ thèng vμ «xi ho¸ c¸c chÊt kh«ng thÓ lo¹i bá ®−îc b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c 8. Chu tr×nh thuû v¨n: Chu tr×nh tù nhiªn trong ®ã n−íc bay h¬i tõ bÒ mÆt qu¶ ®Êt, chñ yÕu lμ tõ c¸c ®¹i d−¬ng, vμo khÝ quyÓn vμ quay trë l¹i mÆt ®Êt do m−a. Chu tr×nh nμy bao gåm c¶ viÖc hÊp thô n−íc cña thùc vËt vμ sau ®ã lμ h« hÊp vμ nh¶ vμo khÝ quyÓn tr−íc khi nã quay l¹i tr¸i ®Êt d−íi d¹ng ng−ng tô 9. N−íc kÏ: N−íc n»m ë c¸c khe hë (hoÆc kho¶ng trèng gi÷a c¸c h¹t r¾n) 10. Vïng trung triÒu: Vïng bê biÓn gi÷a møc thuû triÒu trung b×nh cao vμ møc thuû triÒu 11. C©n b»ng ion: Tæng ®¹i sè cña tÝch c¸c nång ®é mol víi ®iÖn tÝch ion cña mçi lo¹i cation vμ anion. Trong tÊt c¶ c¸c lo¹i n−íc, tæng nμy ph¶i b»ng kh«ng. Mäi sai lÖch khái gi¸ trÞ kh«ng trong c©n b»ng ®−îc tÝnh tõ c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch thùc tÕ chøng tá viÖc x¸c ®Þnh ch−a ®Çy ®ñ (mét sè ion kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh) hoÆc cã sai sãt trong ph©n tÝch 12. Ph©n b¾c: ChÊt bμi tiÕt cña con ng−êi chøa trong thïng chøa vμ ®−îc ®Þnh kú chuyÓn ®i 13. Tr¹m hîp khèi: Tr¹m xö lÝ n−íc hoÆc n−íc th¶i ®−îc chÕ t¹o s½n theo thiÕt kÕ mÉu ®Ó xö lÝ nh÷ng dßng n−íc nhá 14. Vïng s©u: Kho¶ng d−íi cña vïng n−íc, ®Æc tr−ng bëi sù kh«ng ®ñ ¸nh s¸ng, ®Ó xóc tiÕn quang hîp (sù quang hîp)
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 5983  : 1995  15. TÇng biÕn mËt ®é: Mét tÇng bªn trong mét vïng n−íc bÞ ph©n tÇng, mμ ë ®ã gradient mËt ®é cã gi¸ trÞ cùc ®¹i 16. N−íc mÒm: N−íc cã ®é cøng thÊp (Xem TCVN 5981 (ISO 6107 - 2), ®é cøng) 17. Vïng h¹ triÒu: Vïng bê biÓn n»m ë d−íi møc thuû triÒu trung b×nh thÊp 18. N−íc r¸c: N−íc th¶i sinh ho¹t trõ ph©n vμ n−íc tiÓu Phô lôc A Danh môc thuËt ng÷ tiÕng Anh vμ tiÕng Ph¸p t−¬ng øng Sè môc Trong tiªu chuÈn TiÕng Anh TiÕng Ph¸p 1 Biochemical oxidationOxidation biochinique 2 Biodegradability BiodegradabilitÐ 3 Blowdown Purge sous pression 4 Brook Ruiseau 5 Coagulation Coagulation 6 Comminution Broyage 7 Extended aeration A ration prolongÐe 8 Hydrological cycle Cycle de l’ eau 9 Interstitial water Eau interstitielle 10 Intertidal zone Zone intertidale 11 Ionic balance Balance ionique 12 Night soil MatiÌres de vidange 13 Package plant Station compacte 14 Profundal zone Zone profonde 15 Pycnocline Pycnocline 16 Soft water Eau douce 17 Subtidal zone Zone subtidale 18 Sullage Eaux d’ Ðgouts

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản