TCVN 5985 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
18
download

TCVN 5985 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5985 1995: Chất lượng nước. Thuật ngữ - Phần 6. Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm cung cấp thuật ngữ tiêu chuẩn về đặc tính chất lượng nước. Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn này có thể giống với các thuật ngữ do các tổ chức quốc tế khác xuất bản, song các định nghĩa có thể khác vì chúng được soạn thảo cho các mục đích khác nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5985 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5985 : 1995  ISO 6107-6: 1986 ChÊt l−îng n−íc. ThuËt ng÷ - PhÇn 6 Water quality. Terminology - Part 6 1. Më ®Çu C¸c thuËt ng÷ trong tiªu chuÈn nμy ®−îc x©y dùng nh»m cung cÊp thuËt ng÷ tiªu chuÈn vÒ ®Æc tÝnh chÊt l−îng n−íc. C¸c thuËt ng÷ trong tiªu chuÈn nμy cã thÓ gièng víi c¸c thuËt ng÷ do c¸c tæ chøc quèc tÕ kh¸c xuÊt b¶n, song c¸c ®Þnh nghÜa cã thÓ kh¸c v× chóng ®−îc so¹n th¶o cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau 2. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ®Þnh nghÜa c¸c thuËt ng÷ dïng trong c¸c lÜnh vùc ®Æc tÝnh chÊt l−îng n−íc. Danh môc thuËt ng÷ tiÕng Anh vμ tiÕng Ph¸p t−¬ng ®−¬ng ®−îc cho trong phô lôc A 1. Ph©n huû phi sinh häc: Sù ph©n huû cña c¸c chÊt do c¸c qu¸ tr×nh ho¸ häc vμ lÝ häc, ch¼ng h¹n sù thuû ph©n, quang ph©n, «xi ho¸ khö 2. Sù amoni ho¸: Sù chuyÓn ho¸ c¸c hîp chÊt chøa nit¬ thμnh c¸c ion nhê vi khuÈn 3. Sù ph©n huû bïn kÞ khÝ: Qu¸ tr×nh cã ®iÒu kiÖn cña sù ph©n huû bï b»ng vi khuÈn trong ®iÒu kiÖn yÕm khÝ cã thÓ ®−îc thùc hiÖn ë nhiÖt ®é m«i tr−êng trong kho¶ng 25 0C vμ 400C (ph©n huû ë nhiÖt ®é trung b×nh) hoÆc trong kho¶ng 450C vμ 600C (ph©n huû ë nhiªt ®é cao) 4. BÓ ®iÒu hoμ: BÓ ®−îc thiÕt kÕ ®Ó lμm c©n b»ng tèc ®é cña c¸c dßng n−íc, ch¼ng h¹n n−íc uèng hoÆc n−íc th¶i, tíi c¸c c«ng tr×nh, qu¸ tr×nh xö lÝ hoÆc cèng th¶i 5. Sù tÝch tô sinh häc: Qu¸ tr×nh tÝch tô chÊt trong c¸c sinh vËt hoÆc trong c¸c bé phËn cña chóng 6. Sù ph©n di: Qu¸ tr×nh nhê ®ã c¸c chÊt trong m«i tr−êng di chuyÓn ®Õn c¸c phÇn kh¸c nhau cña m«i tr−êng xung quanh nh− n−íc, kh«ng khÝ, sinh c¶nh (biota), ®Êt vμ trÇm tÝch (xem sù tÝch tô sinh häc) 7. §é dÉn, ®é dÉn ®iÖn: Xem ISO 31/5:5 - 36.1, ®é dÉn 8. pH c©n b»ng: Gi¸ trÞ pH æn ®Þnh vÒ mÆt nhiÖt ®éng cña mét dung dÞch, hoÆc mét l−u vùc, vïng (khèi) n−íc khi ®¹t ®−îc tr¹ng th¸i c©n b»ng kh«ng chØ bªn trong b¶n th©n pha n−íc mμ cßn gi÷a pha n−íc víi c¸c pha kh¸c tiÕp xóc víi nã 9. ChÊt trî keo tô: ChÊt, th−êng lμ ®a ®iÖn li, ®−îc thªm vμo t¸c nh©n ®«ng tô ®Ó t¨ng c−êng hiÖu qu¶ keo tô 10. Chu k× ph©n huû: Kho¶ng thêi gian mμ nång ®é hay khèi l−îng cña mét chÊt bÞ ph©n huû hoÆc ph©n r· cßn mét nöa gi¸ trÞ ban ®Çu cña nã 11. TrÞ halometan (THM): C¸c hîp chÊt trong ®ã ba nguyªn tö hydro cña ph©n tö mªtan ®−îc chÕ bëi c¸c nguyªn tö clo, brom hoÆc iot Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5985 : 1995  Chó thÝch: C¸c chÊt ®ã cã thÓ ®−îc h×nh thμnh tõ c¸c chÊt h÷u c¬ trong n−íc ®· ®−îc xö lÝ hoÆc khö trïng b»ng c¸c halogen (trõ flo) hoÆc b»ng c¸c chÊt «xi ho¸ cã kh¶ n¨ng gi¶i phãng halogen 12. Dông cô ®o ®é hao: Dông cô chøa mét líp hoÆc mét cét ®Êt dïng ®Ó ®o sù hao hôt do sù tho¸t h¬i n−íc, sù thÊm vμ sù röa tr«i trong c¸c ®iÒu kiÖn cã kiÓm so¸t 13. TÇng biÓn nhiÖt (Metalimnion): Xem ISO 6107 - 1, thermocline 14. Sù di tró: Sù di chuyÓn tù ph¸t hoÆc c−ìng bøc cña c¸c sinh vËt, hoÆc cña c¸c chÊt tan hoÆc kh«ng tan trong vïng n−íc 15. Nguån ph©n t¸n: Nguån lμm « nhiÔm n−íc mÆt hoÆc n−íc ngÇm, kh«ng xuÊt ph¸t tõ mét ®iÓm mμ tõ mét diÖn réng, ch¼ng h¹n sù röa tr«i tõ ®Êt 16. TÝnh thÈm thÊu: TÝnh chÊt cña mét mμng hoÆc vËt liÖu kh¸c ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng cho phÐp c¸c chÊt ®i qua chóng mét c¸ch chän läc 17. Ao: Mét vïng n−íc ngät trong ®Êt liÒn, n«ng vμ cã kÝch th−íc nhá 18. Ph©n huû bËc 1: Sù ph©n huû cÊu tróc ph©n tö cña mét chÊt ®Õn møc ®é ®ñ ®Ó lo¹i bá mét tÝnh chÊt ®Æc tr−ng nμo ®ã 19. Sinh s¶n bËc 1: VÒ mÆt sinh th¸i häc lμ tèc ®é quang hîp cña t¶o hoÆc thùc vËt trong mét quÇn thÓ 20. Bïn th«: Bïn ®−îc lÊy ra tõ c¸c bÓ l¾ng s¬ bé, nã cã thÓ bao gåm bïn s¬ cÊp l¾ng ®äng cïng víi bïn thø cÊp t¸i sinh 21. ChÊt dÔ ph©n huû sinh häc: ChÊt cã thÓ bÞ ph©n huû sinh häc ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh theo c¸c phÐp thö ®· ®Þnh ®èi víi kh¶ n¨ng ph©n huû sinh häc hoμn toμn 22. Bïn ho¹t ho¸ hoμn l¹i: Bïn ho¹t ho¸ ®−îc t¸ch ra tõ hçn hîp bïn láng b»ng l¾ng ®äng vμ ®−îc ®−a trë l¹i vμo bÓ sôc khÝ (bÓ aeroten) ®Ó dïng tiÕp trong xö lÝ n−íc cèng 23. C¸ salmonid: C¸ thuéc hä c¸ håi, thÝ dô c¸ håi §¹i T©y D−¬ng, c¸c håi n−íc ngät, c¸c håi chÊm ®á, th−êng dïng lμm chØ thÞ sinh häc cho chÊt l−îng n−íc 24. L−íi läc song chÊn: Dông cô ®Ó lo¹i bá chÊt r¾n ra khái dßng n−íc hay n−íc th¶i b»ng c¸ch gi÷ chóng trªn c¸c l−íi, song ch¾n ®−îc ®iÒu khiÓn thñ c«ng hoÆc c¬ khÝ hoÆc trªn c¸c dμn chuyÓn ®éng, c¸c ®Üa quay hoÆc tang quay lμm b»ng l¸ kim lo¹i cã ®ôc lç hay d©y thÐp 25. Xö lÝ bËc 2: Xö lÝ n−íc cèng b»ng c¸c qu¸ tr×nh sinh häc, nh− läc vμ l¾ng sinh häc hay bïn ho¹t ho¸, kh¸c víi xö lÝ s¬ bé (t¸ch h¹t r¾n, nghiÒn...), xö lÝ bËc mét (l¾ng s¬ bé hoÆc lÇn ®Çu) vμ xö lÝ bËc ba (lμm s¹ch n−íc th¶i tiÕp tôc b»ng läc c¸t, vi läc...) 26. BÓ tr÷ n−íc: BÓ chøa n−íc ®· xö lÝ trong mét hÖ thèng ph©n phèi 27. N−íc cèng ®· l¾ng: N−íc cèng mμ c¸c chÊt r¾n cì h¹t lín vμ phÇn lín c¸c chÊt r¾n cã thÓ l¾ng cña nã ®· ®−îc lo¹i bá b»ng c¸ch ®Ó l¾ng 28. NÊm n−íc cèng: QuÇn thÓ sinh tr−ëng kÕt dÝnh gåm c¸c vi khuÈn d¹ng sîi (ch¼ng h¹n nh− Sphaerotilusnatans), nÊm (ch¾ng h¹n Fusarium) vμ c¸c loμi ®éng vËt nguyªn sinh kh¸c cã thÓ tån t¹i trong c¸c c«ng tr×nh xö lÝ n−íc cèng hoÆc trong c¸c dßng ch¶y do viÖc x¶ n−íc th¶i sinh ho¹t hoÆc c«ng nghiÖp ch−a ®−îc xö lÝ hoμn toμn 29. B¸nh bïn: Bïn ®· ®−îc lo¹i n−íc, lÊy ra tõ m¸y läc Ðp hoÆc thiÕt bÞ t−¬ng tù, th−êng chøa kho¶ng 25 ®Õn 35% (m/m) chÊt r¾n kh« 30. §iÒu hoμ bïn (hay æn ®Þnh bïn): Xö lÝ lÝ häc vμ ho¸ häc bïn ®Ó dÔ lo¹i n−íc 31. Lμm ®Æc bïn (hay nªn bïn): Qu¸ tr×nh trong ®ã n−íc ®−îc lo¹i ra khái bïn b»ng c¸ch ®Ó l¾ng kÐo dμi, cã trî gióp b»ng viÖc khuÊy chËm b»ng c¬ häc vμ thØnh tho¶ng cã thªm ho¸ chÊt, hoÆc b»ng c¸ch lμm næi c¸c chÊt r¾n hay li t©m 32. Phun khÝ: Qu¸ tr×nh xö lÝ trong ®ã tia m¹nh kh«ng khÝ hoÆc khÝ kh¸c qua n−íc tõ èng ®Çu hë hoÆc cã lç Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5985 : 1995  33. Th«ng khÝ b»ng phun n−íc: Qu¸ tr×nh nhê ®ã nång ®é «xi hoμ tan trong n−íc t¨ng lªn b»ng c¸ch phun n−íc vμo kh«ng khÝ. Qu¸ tr×nh còng ®−îc dïng ®Ó lμm s¹ch n−íc khái c¸c khÝ kh«ng mong muèn 34. Vi khuÈn ¨n l−u huúnh: Vi khuÈn cã kh¶ n¨ng «xi ho¸ hydr« sunfua thμnh l−u huúnh vμ t¹m thêi gi÷ l−u huúnh trong tÕ bμo, vμ «xi ho¸ l−u huúnh thμnh sunfat 35. Sù clo ho¸ cao: Qu¸ tr×nh liªn tôc, trong ®ã nh÷ng nång ®é t−¬ng ®èi cao cña clo ®−îc dïng trong giai ®o¹n cuèi cña viÖc xö lÝ n−íc; tiÕp theo th−êng lμ qu¸ tr×nh khö clo. §«i khi nã còng ®−îc dïng ®Ó khö trïng c¸c bÓ chøa n−íc (tr÷ n−íc), c¸c hÖ thèng ph©n phèi vμ ®−êng èng dÉn n−íc 36. Rèn n−íc: Chç giao nèi trùc tiÕp gi÷a dßng n−íc mÆt vμ tÇng n−íc ngÇm, sinh ra tõ c¸c ®Æc ®iÓm ®Þa lÝ cña ®Þa ph−¬ng 37. N−íc nãng: N−íc cña suèi n−íc nãng hoÆc suèi n−íc Êm 38. Sù ph©n huû ë nhiÖt ®é cao: Sù ph©n huû kÞ khÝ cña bïn ë nhiÖt ®é gi÷a 450C vμ 600C, ®iÒu ®ã kÝch thÝch sù sinh tr−ëng cña nh÷ng loμi sinh vËt ph¸t triÓn m¹nh nhÊt trong kho¶ng nhiÖt ®é nμy, gäi lμ c¸c vi sinh vËt −u nhiÖt ®é cao 39. Nguyªn tè l−îng vÕt (ph©n tÝch): Nguyªn tè tån t¹i ë nh÷ng nång ®é rÊt thÊp 40. Nguyªn tè vi l−îng (thiÕt yÕu): Nguyªn tè ho¸ häc tån t¹i ë nh÷ng nång ®é cùc thÊp nh−ng rÊt cÇn thiÕt do sù ®ång ho¸ b×nh th−êng cña ng−êi, ®éng vËt vμ thùc vËt 41. Sù ph©n huû sinh häc hoμn toμn: Sù ph©n huû sinh häc dÉn ®Õn sù v« c¬ ho¸ hoμn toμn 42. Siªu läc: Sù dïng c¸c mμng siªu xèp (r©y ph©n tö) ®Ó t¸ch nh÷ng ph©n tö lín hoÆc c¸c h¹t r¾n rÊt nhá ph©n t¸n ®Òu trong n−íc, th−êng läc d−íi ¸p lùc kh¸c nhau Phô lôc A Danh môc c¸c thuËt ng÷ tiÕng Anh vμ tiÕng Ph¸p t−¬ng øng Sè môc trong tiªu chuÈn TiÕng Anh TiÕng Ph¸p 1 Abiotic degradation; non - biological DÐgradation abiotique; degradation dÐgradation non biologique 2 Ammonification Ammonification 3 Anaerobic sludge digestions Digestion anaÐrobie des boues 4 Balancing tank Bassin de rÐgulation 5 Bioaccumulation Bioaccumulation 6 Compartmentalization Compartmentalisation 7 Conductivity; electrical conductivity ConductivitÐ; conductivitÐ Ðlectrique 8 Equilibrium pH pH d'Ðquilibre 9 Flocculation aid Adjuvant de floculation 10 Half - life period PÐriode de demi - vie Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5985 : 1995  11 Haloforms; trihalomethanes (THN) Haloformes; trihalomÐthanes (THM) 12 Lysmeter LysimÌtre 13 Metalimnion MÐtaliminion 14 Migration Migration 15 Non-point source; diffuse source Source non ponctuelle; source diffuse 16 Permeability PermÐabilitÐ 17 Pond Ðtang 18 Primary degradation DÐgradation primaire 19 Primary production Production primaire 20 Raw sludge Boues brutes 21 Readity biodegradable substances Substances facilement dÐgradables 22 Returned activated sludge Boues activÐes recyclÐes 23 Solmonid (fish) Salmonida; poisson salmonnidÐ 24 Screen Tamis 25 Secondary treatment Traitement secondaire 26 Service reservoir RÐservoir de service 27 Settled sewage Eau usÐe dÐcantÐe 28 Sewage fungus Champignons des eaux rÐsiduaires 29 Sludge cake G¸teau des boues 30 Sludge conditioning Conditionnement des boues 31 Sludge thickening Ðpaississement des boues 32 Sparging Barbotage 33 Spray aeration AÐration par pulvÐrisation 34 Sulfur bacteria BactÐries du soufre 35 Superchlorination Surchloration 36 Swallow hole; sink hole Aven; entonnoir 37 Thermal water Eau thermale 38 Thermophilic digestion (conditioning) Digestion thermophile; Conditionnement thermophile 39 Trace element ÐlÐment trace 40 Trace element; micronutrient ÐlÐment trace; oligo - ÐlÐment 41 Ultimate biodegradation BiodÐgration ultime 42 Ultra - filtration Ultrafitration Page 4 
  5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5985 : 1995  Page 5 
Đồng bộ tài khoản