TCVN 6009 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
11
download

TCVN 6009 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6009 1995, Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính âm thanh, chẳng hạn như phân bố phổ của năng lượng âm thanh, mức áp suất âm thanh và điều kiện thử của các thiết bị tín hiệu âm thanh. Các thiết bị này có thể đặt lên xe, chúng được hoạt động bằng điện hoặc điện khí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6009 1995

  1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6009 : 1995 ISO 512 : 1979 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh - ®Æc tÝnh kü thuËt Road vehicles - Sound signalling devices Technical Specifications Hµ Néi - 1995
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6009: 1999/Tr 2 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ThiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh - §Æc tÝnh kü thuËt Road vehicles - Sound signalling devices - Technical Specifications 1 Môc ®Ých Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh ©m thanh, ch¼ng h¹n nh­ ph©n bè phæ cña n¨ng l­îng ©m thanh, møc ¸p suÊt ©m thµnh vµ ®iÒu kiÖn thö cña c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh. C¸c thiÕt bÞ nµy cã thÓ ®Æt lªn xe, chóng ®­îc ho¹t ®éng b»ng ®iÖn hoÆc ®iÖn khÝ. Tiªu chuÈn nµy còng bao gåm c¶ c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh ho¹t ®éng trùc tiÕp b»ng khÝ nÐn. 2 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho ba lo¹i sau, ®­îc ph©n theo ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña chóng: Lo¹i 1: C¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh ®uîc cÊp b»ng dßng ®iÖn xoay chiÒu; Lo¹i 2: C¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh ®uîc cÊp b»ng dßng ®iÖn mét chiÒu; Lo¹i 3: C¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh ®uîc cÊp b»ng khÝ nÐn; Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh cã t¹o ra mét d·y tÇn sè kh¸c nhau dïng trªn xe ­u tiªn, vÝ dô: xe c¶nh s¸t, xe cøu háa, xe cøu th­¬ng... 3 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ISO 3833 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa IEC 51- Giíi thiÖu c¸c thiÕt bÞ ®o ®iÖn cã chØ thÞ ho¹t ®éng trùc tiÕp vµ c¸c phô tïng cña chóng; IEC 179 - §ång hå ®o chÝnh x¸c møc ©m thanh; IEC 225 - Bé läc d¶i t¸m, nöa-t¸m vµ ba-t¸m ®Ó ph©n tÝch ©m thanh vµ rung ®éng.
  3. TCVN 6009-1995/Tr 3 4 ThiÕt bÞ ®o Møc ¸p suÊt ©m thanh ®­îc ®o b»ng ®ång hå ®o møc ©m thanh theo IEC 179 vµ dÓ x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh ©m thanh ph¶i sö dông qu¸ tr×nh thö nghiÖm Ýt nhÊt còng ®¹t c¸c yªu cÇu ®· quy ®Þnh trong IEC 225. Khi dïng dông cô c¶n giã, th× ¶nh h­ëng cña nã ®Õn ®é chÝnh x¸c ®o cÇn ph¶i ®­îc tÝnh ®Õn theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. C¸c phÐp ®o ®iÖn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh b»ng dông cô ®o cÊp 0,5 (xem IEC 51) 5 BiÓu thÞ kÕt qu¶ C¸c kÕt qu¶ ®o møc ¸p suÊt ©m thanh sÏ ®­îc bæ sung thªm 2.10-5Pa (N/m2) cho phï hîp víi ®­êng cong A vµ ®­îc biÓu thÞ b»ng dB (A). 6 §iÒu kiÖn thö 6.1 VÞ trÝ thö vµ c¸c ®iÒu kiÖn xung quanh 6.1.1 ViÖc ®o c¸c møc ¸p suÊt ©m thanh ph¶i ®­îc tiÕn hµnh tèt nhÊt lµ ë trong phßng kh«ng ph¶n x¹ ©m mµ tÇn sè riªng tíi h¹n thÊp h¬n so víi tÇn sè cña thµnh phÇn ©m thÊp nhÊt ph¸t ra bëi thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh ®­îc thö. 6.1.2 PhÐp ®o møc ¸p suÊt ©m thanh cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh hoÆc lµ trong phßng b¸n - kh«ng ph¶n x¹ ©m hoÆc lµ trong kh«ng gian më (kh«ng gian më cã thÓ lµ mét kho¶ng kh«ng cã b¸n kÝnh 50m, phÇn trung t©m lµ n¬i ®Ó tiÕn hµnh ®o, thùc tÕ kh«ng gian nµy lµ mÆt n»m ngang cã b¸n kÝnh tèi thiÓu 20m vµ ®­îc phñ bª t«ng, nhùa ®­êng hoÆc vËt liÖu tu¬ng tù, tr¸nh c©y vµ cá mäc) kh«ng cã ng­êi nµo kh¸c ngoµi ng­êi quan s¸t ®Ó ®äc c¸c gi¸ trÞ ®o cã mÆt, ë vïng l©n cËn cña c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh hoÆc microphone bëi v× sù cã mÆt cña ng­êi ®øng xem cã thÓ ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ ®o. CÇn cÈn thËn ®Ó tr¸nh nh÷ng ph¶n x¹ tõ mÆt ®Êt trong vïng ®o (vÝ dô: ViÖc ®Æt c¸c thiÕt bÞ hÊp thô). CÇn ®¶m b¶o ®é ph©n t¸n so víi tÇn sè cùc ®¹i ®o ®­îc trong ph¹m vi b¸n cÇu cã b¸n kÝnh Ýt nhÊt lµ 5m ph¶i ë trong giíi h¹n 1dB (A). KÕt qu¶ ®­îc ®o chñ yÕu theo c¸c h­íng ®o ë ®é cao cña c¸c thiÕt bÞ vµ cña micro phone. 6.1.3 Møc ®é tiÕng ån trong ph¹m vi ®­îc phñ bëi c¸c tÇn sè cña c¸c thµnh phÇn ©m thanh ph¸t ra tõ thiÕt bÞ b¸o ph¶i thÊp h¬n møc ©m cña mçi thµnh phÇn ©m thanh Ýt nhÊt lµ 10dB (A). Tuy nhiªn, yªu cÇu nµy kh«ng dïng cho c¸c thµnh phÇn ©m thanh cã møc ©m thÊp h¬n 70dB (A). 6.1.4 Kh«ng ®o khi vËn tèc giã lín h¬n 5m/s. 3
  4. TCVN 6009-1995/Tr 4 6.1.5 NhiÖt ®é m«i tr­êng trong khi ®o ë møc tõ 100C ®Õn 300C. 6.1.6 Trong tr­êng hîp cã sù tranh c·i, chØ cã phÐp ®o tiÕn hµnh trong phßng kh«ng ph¶n x¹ ©m lµ ®uîc xem xÐt. 6.2 L¾p ®Æt thiÕt bÞ ThiÕt bÞ cÇn ®­îc thö ph¶i ®­îc l¾p ®Æt theo quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o vµ trong mäi tr­êng hîp ph¶i ®­îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vµo bÖ kim lo¹i lín, khèi l­îng cña bÖ vuît qu¸ 10 lÇn khèi l­îng cña thiÕt bÞ ®­îc thö vµ Ýt nhÊt còng b»ng 30kg. BÖ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho sù ph¶n x¹ cña c¸c bÒ mÆt vµ rung ®éng cña nã kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ®o. 6.3 §iÒu kiÖn vÒ nguån cung cÊp ®Ó ®o ®Æc tÝnh ©m thanh 6.3.1 Nguån cung cÊp dßng xoay chiÒu C¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh ho¹t ®éng b»ng nguån cung cÊp dßng ®iÖn xoay chiÒu th× dßng ®iÖn ph¶i ®­îc cung cÊp b»ng m¸y ph¸t kiÓu b×nh th­êng dïng cho c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh. §Æc tÝnh ©mt thanh cña c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh nµy ph¶i ®­îc ghi l¹i ë nh÷ng tèc ®é cña m¸y ph¸t thay ®æi trong ph¹m vi gi÷a tèc ®é lín nhÊt do nhµ chÕ t¹o ®· quy ®Þnh cho ch¹y liªn tôc vµ 50% cña tèc ®é nµy. Kh«ng cã phô t¶i nµo kh¸c trªn m¸y ph¸t trong khi thö. Thö tuæi thä theo ®iÒu 8 ®­îc thùc hiÖn ë tèc ®é do nhµ chÕ t¹o quy ®Þnh vµ chän trong ph¹m vi nªu trªn. 6.3.2 Nguån cung cÊp dßng mét chiÒu C¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh ho¹t ®éng b»ng nguån cung cÊp dßng ®iÖn mét chiÒu, ®iÖn ¸p cung cÊp ph¶i lµ 6,5V hoÆc 13V hoÆc 26V ®­îc ®o ë ®Çu ra cña nguån t­¬ng øng víi ®iÖn ¸p danh ®Þnh 6V hoÆc 12V hoÆc 24V. §iÖn trë cña hÖ thèng ph¶i lµ: 0,15 Ω cho ®iÖn ¸p danh ®Þnh 6V 0,10 Ω cho ®iÖn ¸p danh ®Þnh 12V 0,20 Ω cho ®iÖn ¸p danh ®Þnh 24V C¸c gi¸ trÞ trªn bao gåm c¶ ®iÖn trë cña c¸c cùc vµ c¸c chç tiÕp xóc §iÖn ¸p cung cÊp trong mäi tr­êng hîp kh«ng cã sù sai kh¸c lín h¬n ± 0,1V bao gåm c¶ ®iÖn ¸p chung nÕu cã. 4
  5. TCVN 6009-1995/Tr 5 §èi víi c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh kiÓu ®iÖn - khÝ, viÖc nèi gi÷a bé phËn ph¸t ©m thanh vµ m¸y nÐn khÝ kiÓu ®iÖn ph¶i lµm theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. 6.3.3 Nguån cung cÊp khÝ nÐn C¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh kiÓu khÝ nÐn ph¶i ®­îc cung cÊp theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. 6.4 §Æt microphon vµ c¸c thiÕt bÞ 6.4.1 C¸c thiÕt bÞ ®­îc thö ph¶i ®Æt ë ®é cao gièng nh­ microphon. §é cao nµy trong kho¶ng 1,15 vµ 1,25m. 6.4.2 Trôc cã ®é nh¹y tèi ®a cña microphon sÏ trïng víi trôc ©m cña thiÕt bÞ mµ nhµ chÕ t¹o ®· chØ ®Þnh. 6.4.3 Microphon ph¶i ®­îc ®Æt sao cho mµng (ch¾n) ng¨n cña nã c¸ch mÆt ph¸t ra ©m cña c¸c thiÕt bÞ mét kho¶ng c¸ch b»ng 2±0,01m. Trong tr­êng hîp c¸c thiÕt bÞ cã nhiÒu mÆt ph¸t ra ©m th× mÆt ph¸t ra ©m gÇn nhÊt ®èi víi microphon ph¶i ®­îc chän lµm kho¶ng c¸ch tíi microphon. 6.4.4 Sö dông h»ng sè nhanh (thêi gian nhanh). 7 C¸c tÝnh chÊt ©m häc 7.1 C¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh ph¶i ph¸t ra ©m liªn tôc vµ ®ång nhÊt. Phæ ©m cña c¸c thiÕt bÞ kh«ng ®­îc thay ®æi ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. §èi víi c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh ho¹t ®éng b»ng nguån cung cÊp dßng ®iÖn xoay chiÒu, c¸c yªu cÇu chØ ¸p dông ®èi víi mét tèc ®é kh«ng ®æi cña m¸y ph¸t. Tèc ®é n»m trong ph¹m vi ®· quy ®Þnh ë 6.3.1. 7.2 Møc ®é ©m cña c¸c thiÕt bÞ ®­îc ®o trong c¸c ®iÒu kiÖn ®· quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu trªn kh«ng v­ît c¸c gi¸ trÞ sau: a) 115dB(A) ®èi víi c¸c tÝn hiÖu ©m thanh chñ yÕu dïng cho xe g¾n m¸y. b) 120dB(A) ®èi víi c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh chñ yÕu dïng cho m«t« cã c«ng suÊt ®éng c¬ nhá h¬n vµ b»ng 12kW; c) 125dB(A) ®èi víi c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh chñ yÕu dïng cho «t« cã Ýt nhÊt bèn b¸nh vµ cho m«t« cã c«ng suÊt ®éng c¬ lín h¬n 12kW. H¬n n÷a, møc ¸p suÊt ©m trong d¶i tÇn sè 1800 - 3550Hz ph¶i lín h¬n møc ¸p suÊt ©m cña mçi thµnh phÇn ©m thanh cã tÇn sè v­ît qu¸ 3550Hz vµ trong bÊt kú tr­êng hîp nµo còng ph¶i b»ng hoÆc lín h¬n: 5
  6. TCVN 6009-1995/Tr 6 a) 90dB ®èi víi thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh chñ yÕu dïng cho xe g¾n m¸y b) 95dB ®èi víi thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh chñ yÕu dïng cho m«t« cã c«ng suÊt ®éng c¬ nhá h¬n vµ b»ng 12kW; c) 105dB ®èi víi thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh chñ yÕu dïng cho «t« Ýt nhÊt cã bèn b¸nh vµ cho m«t« cã c«ng suÊt ®éng c¬ lín h¬n 12kW. ThiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc nªu trong (c) cã thÎ ®­îc dïng trªn xe ®­îc nªu trong (a) vµ (b); C¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc nªu trong (b) cã thÓ ®­îc dïng trªn xe g¾n m¸y. 7.3 Thêi gian tõ lóc khëi ®éng c¸c thiÕt bÞ ®Õn khi ©m ®¹t tíi gi¸ trÞ tèi thiÓu nh­ ®· nªu trªn kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 0,2s khi ®o ë nhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh 23±50C. 7.4 Trong tr­êng hîp c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh kiÓu ®a ©m trong ®ã mçi ®¬n vÞ ph¸t ©m cã thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp th× gi¸ trÞ tèi thiÓu ®· quy ®Þnh ë trªn ph¶i ®­îc ¸p dông cho mçi ®¬n vÞ khi chóng ho¹t ®éng riªng rÏ. Gi¸ trÞ cùc ®¹i cña møc ®é ¸p suÊt ©m thanh sÏ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc khi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ riªng lÎ ho¹t ®éng cïng lóc. 7.5 C¸c ®iÓm cùc ®¹i biÓu kiÕn kh«ng co liªn quan tíi ®Æc tÝnh cña møc ®é ©m chung kh«ng ®­îc ®­a vµo kÕt qu¶ thÎ. 7.6 Thêi gian thö kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 30s liªn tôc, sau ®ã cÇn cho thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh ®­îc lµm m¸t tù nhiªn Ýt nhÊt 20 phót. 7.7 Thö trong ®iÒu kiÖn biªn 7.7.1 §èi víi c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh h¹ng 2, cÇn ®¶m b¶o r»ng ë nhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh 23±50C chóng ph¶i ph¸t mét ©m tanh t¸ch tù do vµ kh«ng ra ngoµi ®Æc ®iÓm cña lo¹i thiÕt bÞ nµy. Khi ®iÖn ¸p nguån b»ng ®iÖn ¸p thö (chØ râ ë 6.3.2) ±15%. ë ®iÖn ¸p thö c¸c thiÕt bÞ ph¶i ho¹t ®éng b×nh th­êng ë nhiÖt ®é -100C, sau ®ã lµ +400C. 7.7.2 §èi víi c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh h¹ng 3 cÇn ®¶m b¶o r»ng ë nhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh 23±50C chóng ph¶i ph¸t mét ©m kh«ng ra ngoµi ®Æc ®iÓm khi ¸p suÊt cña nguån cung cÊp b»ng ¸p suÊt thö (chØ râ ë 6.3.3) ±25%. 8 Thö tuæi thä Khi ®· cung cÊp dßng ®iÖn theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· cho trong 6.2 vµ 6.3, thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh ph¶i ®­îc thö ho¹t ®éng Ýt nhÊt 50.000 lÇn ë møc ®é 1s ho¹t ®éng vµ 4s nghØ. C¸c thiÕt bÞ ph¶i ®­îc th«ng 6
  7. TCVN 6009-1995/Tr 7 giã b»ng mét luång kh«ng khÝ cã vËn tèc kho¶ng 10m/s. NhiÖt ®é xung quanh cña phßng thö ph¶i ë trong kho¶ng +15 vµ +300C. NÕu tiÕn hµnh ®ång thêi phÐp thö tuæi thä nµy cho mét vµi thiÕt bÞ th× ph¶i cã ng¨n ngõa thÝch hîp ®Ó ho¹t ®éng cña chóng kh«ng c¶n trë lÉn nhau. VÝ dô, ph¶i ®¶m bá r»ng c¸c gi¸ ®ì c¸c thiÕt bÞ ®em thö ph¶i ®uîc ®Æt c¸ch ly nhau hoÆc chóng ph¶i ®­îc thö lÇn l­ît (kh«ng ®ång thêi n÷a nÕu chóng ®­îc l¾p trªn cïng mét gi¸ ®ì. Sau 25000 lÇn ho¹t ®éng, c¸c tÝnh chÊt cña møc ©m ®· thay ®æi so víi møc ©m cña thiÕt bÞ truíc khi thö, cã thÓ hiÖu chØnh thiÕt bÞ theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o nh­ng kh«ng th¸o dì c¸c bé phËn cña nã. §èi víi c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh kiÓu ®iÖn - khÝ nÐn, ®­îc phÐp b«i tr¬n sau 10000 lÇn ho¹t ®éng víi dÇu b«i tr¬n do nhµ chÕ t¹o ®Ò nghÞ. Sau viÖc thö tuæi thä ®· nªu trªn, thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh cã thÓ ®­îc hiÖu chØnh nh­ng kh«ng th¸o dì c¸c bé phËn cña nã, ph¶i tiÕp tôc phï hîp víi c¸c ®Æc tÝnh ©m thanh ®· quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu 7.1 ®Õn 7.6. ____________________________ 7
Đồng bộ tài khoản