TCVN 6010 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
10
download

TCVN 6010 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6010 1995, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định vận tốc lớn nhất của xe máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6010 1995

  1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6010:1995 ISO 7116:1981 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé Ph­¬ng ph¸p ®o vËn tèc lín nhÊt cña xe m¸y Road Vehicles Measurement method for the maximum speed of mopeds Hµ néi 1995
  2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6010-1995 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ISO 7116 - 1981 TCVN 6010-1995 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 - Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé biªn so¹n, Tæng Côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ vµ ®­îc Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6010:1995 TCVN 6010:1995 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé Ph­¬ng ph¸p ®o vËn tèc lín nhÊt cña xe m¸y Road Vehicles Measurement method for the maximum speed of mopeds 1 Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vËn tèc lín nhÊt cña xe m¸y. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ISO 3833, Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. ISO 6726, Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Träng t¶i cña xe m¸y vµ m« t« hai b¸nh - Tõ vùng. 3 ChuÈn bÞ cho xe thö 3.1 Xe ph¶i phï hîp víi lo¹t s¶n xuÊt vÒ tÊt c¶ c¸c chi tiÕt vµ bé phËn cña xe. 3.2 ViÖc hiÖu chØnh l­îng cÊp nhiªn liÖu vµ c¬ cÊu ®¸nh löa, ®é nhít cña dÇu b«i tr¬n c¸c chi tiÕt m¸y chuyÓn ®éng vµ ¸p suÊt lèp nªn phï hîp víi chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o xe. 3.3 §éng c¬ vµ bé truyÒn ®éng ph¶i ®­îc ch¹y thö theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. 3.4 Tr­íc khi thö, tÊt c¶ c¸c chi tiÕt cña xe ph¶i æn ®Þnh ë nhiÖt ®é b×nh th­êng ®èi víi xe khi sö dông. 3.5 Träng l­îng cña xe ph¶i ë tr¹ng th¸i kh«ng chÊt t¶i. 3.6 Sù ph©n bè t¶i gi÷a c¸c b¸nh xe ph¶i phï hîp víi chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. 4 Ng­êi l¸i 4.1 Ng­êi l¸i ph¶i cã khèi l­îng 70 ÷75 Kg vµ cã chiÒu cao 1,65 ÷1,75 m. 4.2 Ng­êi l¸i ph¶i mÆc quÇn ¸o chuyªn dïng cho l¸i xe (mét m¶nh) hoÆc quÇn ¸o t­¬ng tù. 4.3 Ng­êi l¸i ph¶i ngåi trªn ghÕ cña ng­êi l¸i, ch©n ®Æt trªn bµn ®¹p hoÆc c¸i ®Ó ch©n vµ tay ®­îc duçi ra mét c¸ch b×nh th­êng. 3
  4. TCVN 6010:1995 5 §Æc ®iÓm cña ®­êng thö ViÖc thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn ®­êng - Cã thÓ ®¹t ®­îc vËn tèc lín nhÊt trªn d¶i ®­êng ®o 200 m. Kho¶ng c¸ch nµy ph¶i ®­îc thiÕt lËp víi sai lÖch kh«ng v­ît qu¸ 1 m. §o¹n ®­êng ®i vµo d¶i ®­êng ®o ph¶i cã cïng mét chÊt l­îng (bÒ mÆt vµ pr«phin däc) nh­ d¶i ®­êng ®o vµ ph¶i cã ®ñ chiÒu dµi ®Ó cho phÐp ®¹t tíi vËn tèc lín nhÊt. - ë ®o¹n ®­êng th¼ng - S¹ch, ªm, kh«, ®­îc r¶i nhùa ®­êng hoÆc vËt liÖu t­¬ng tù; - §é nghiªng däc kh«ng lín h¬n 1% vµ ®é nghiªng ngang kh«ng lín h¬n 3%. Sù chªnh lÖch vÒ ®é cao gi÷a hai ®iÓm bÊt kú trªn d¶i ®­êng thö kh«ng v­ît qu¸ 1 m. 6 §iÒu kiÖn khÝ quyÓn - ¸p dông khÝ quyÓn: 100 ± 3 kPa - NhiÖt ®é: 278 ÷303 K - §é Èm t­¬ng ®èi: 50 ÷ 95% - VËn tèc giã lín nhÊt: 3 m/s. 7 Qu¸ tr×nh thö 7.1 Sö dông tû sè truyÒn ®éng cña b¸nh r¨ng cho phÐp xe m¸y ®¹t tíi vËn tèc lín nhÊt. Bé phËn ®iÒu khiÓn tiÕt l­u ®­îc më hoµn toµn vµ c¸c c¬ cÊu lµm giµu hçn hîp nhiªn liÖu - kh«ng khÝ ®­îc gi÷ nguyªn vÞ trÝ. 7.2 Ng­êi l¸i ph¶i duy tr× vÞ trÝ l¸i ®· ®­îc x¸c ®Þnh ë 4.3 7.3 Xe ph¶i ®¹t tíi vËn tèc kh«ng ®æi t¹i thêi ®iÓm xe ®i tíi thêi ®iÓm ®o. §iÒu ®ã ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong hai lÇn ch¹y liªn tiÕp, mçi lÇn theo mét chiÒu. 7.4 Nhiªn liÖu vµ dÇu b«i tr¬n do nhµ chÕ t¹o quy ®Þnh. 7.5 Thêi gian tæng “t” ®Ó ®i hÕt d¶i ®­êng ®o theo mçi chiÒu ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh víi sai lÖch 7%. 7.6 VËn tèc trung b×nh cho ch¹y xe b»ng 3600 x 0,4 V= t 4
  5. TCVN 6010:1995 trong ®ã: t – thêi gian tæng ch¹y trªn c¶ hai chiÒu, tÝnh theo gi©y; V – vËn tèc cña xe, tÝnh theo kil«mÐt/giê. 7.7 PhÐp ®o nµy sÏ ®­îc tiÕn hµnh Ýt nhÊt lµ hai lÇn liªn tiÕp. 8 VËn tèc lín nnhÊt VËn tèc lín nhÊt cña xe ph¶i ®­îc biÓu thÞ b»ng sè kil«mÐt trong mçi giê víi con sè ®· ®­îc lµm trßn phï hîp víi c¸c gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c vËn tèc ®o ®­îc trong hai lÇn thö liªn tiÕp, c¸c gi¸ trÞ trung b×nh nµy kh«ng ®­îc kh¸c nhau qu¸ 3%. 5
Đồng bộ tài khoản