TCVN 6072 1996

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
215
lượt xem
48
download

TCVN 6072 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6072 1996: Nguyên liệu để sản xuất xi măng poóc lăng – Đá vôi –Yêu cầu kĩ thuật: Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc sử dụng quặng đá vôi canxi cacbonat để sản xuất xi măng poóc lăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6072 1996

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 6072 : 1996  Nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng poãc l¨ng §¸ v«i Yªu cÇu kÜ thuËt Raw materials for Portland cement production Limestone Technical requirements 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho viÖc sö dông quÆng ®¸ v«i canxi cacbonat ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng poãc l¨ng 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 141: 1986: Xi m¨ng. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc. TCVN 4344: 1986: §Êt sÐt ®Ó s¶n xuÊt g¹ch ngãi nung. LÊy mÉu. 3. Yªu cÇu kÜ thuËt 3.1. Thμnh phÇn ho¸ häc cña ®¸ v«i ph¶i tho¶ m·n quy ®Þnh ë b¶ng 1. B¶ng 1 Tªn chØ tiªu Møc 1. Hμm l−îng canxi cacbonat (CaCO3), %, kh«ng nhá h¬n 85 2. Hμm l−îng magiª cacbonat (MgCO3), %, kh«ng lín h¬n 5 4. Ph−¬ng ph¸p thö 4.1. LÊy mÉu vμ chuÈn bÞ thö theo TCVN 4344: 1986 4.2. Hμm l−îng canxi cacbonat (CaCO3) ®−îc tÝnh chuyÓn tõ hμm l−îng canxi oxit (CaO) nh©n víi hÖ sè 1,7857. Hμm l−îng canxi oxit (CaO) ®−îc x¸c ®Þnh theo TCVN 141: 1986. 4.3. Hμm l−îng magie cacbonat (MgCO3) ®−îc tÝnh chuyÓn tõ hμm l−îng magie oxit (MgO) nh©n víi hÖ sè 2,10. Hμm l−îng magie oxit (MgO) x¸c ®Þnh theo TCVN 141: 1986. Page 1 
Đồng bộ tài khoản