TCVN 6079 : 1995

Chia sẻ: Ali Ali | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
253
lượt xem
83
download

TCVN 6079 : 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc để trình bày các bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc : xác định các tỉ lệ khác nhau được sử dụng trong bản vẽ. 2.Cách trình bày bản vẽ Nhà và các bộ phận nhà phải được thể hiện với số lượng bản vẽ ít nhất ( mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt) cần thiết cho việc xác định đầy đủ và không thể nhầm lẫn ngôi nhà sẽ được xây dựng......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6079 : 1995

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6079 : 1995 B¶n vÏ x©y dùng vµ kiÕn tróc C¸ch tr×nh bµy b¶n vÏ - TØ lÖ 1. Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ®|a ra c¸c nguyªn t¾c ®Ó tr×nh bµy c¸c b¶n vÏ x©y dùng nhµ vµ kiÕn tróc: x¸c ®Þnh c¸c tØ lÖ kh¸c nhau ®|îc sö dông trong b¶n vÏ. 2. C¸ch tr×nh bµy b¶n vÏ Nhµ vµ c¸c bé phËn nhµ ph¶i ®|îc thÓ hiÖn víi sè l|îng b¶n vÏ Ýt nhÊt (mÆt b»ng, mÆt ®øng vµ mÆt c¾t) cÇn thiÕt cho viÖc x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ vµ kh«ng thÓ nhÇm lÉn ng«i nhµ sÏ ®|îc x©y dùng. V× r»ng Ýt khi cã thÓ tr×nh bµy tÊt c¶ c¸c h×nh vÏ cÇn thiÕt trªn cïng mét tê giÊy vÏ, nªn khuyÕn nghÞ cÇn h×nh vÏ mÆt b»ng ®|îc nhãm l¹i vÏ riªng t¸ch khái c¸c h×nh vÏ mÆt ®øng vµ mÆt c¾t. NÕu mét sè h×nh vÏ mÆt b»ng ®|îc thÓ hiÖn trªn cïng mét tê giÊy vÏ, th× c¸c h×nh vÏ mÆt b»ng nªn bè trÝ cïng hµng víi nhau theo chiÒu ®øng hoÆc theo chiÒu ngang theo sù t¨ng dÇn cña cao ®é cña mÆt c¾t, chiÒu t¨ng tÝnh tõ mÐp d|íi lªn mÐp trªn cña tê giÊy vÏ hoÆc tõ tr¸i sang ph¶i mét c¸ch thÝch hîp. NÕu mét sè h×nh vÏ mÆt c¾t vµ mÆt ®øng ®|îc thÓ hiÖn trªn cïng mét tê giÊy vÏ th× c¸c h×nh vÏ nªn bè trÝ th¼ng hµng theo chiÒu ngang. Mçi mét h×nh vÏ mÆt b»ng, mÆt c¾t vµ mÆt ®øng ph¶i cã tªn gäi t|¬ng øng. 3. TØ lÖ 3.1. C¸c tØ lÖ khuyÕn nghÞ Trõ mét sè tr|êng hîp ®Æc biÖt, c¸c tØ lÖ sau ®©y nªn ®|îc sö dông: ¸p dông 3.2. C¸c tØ lÖ hÖ mÐt vµ hÖ fót-ins¬ ë 3 dßng ®Çu trong b¶ng trªn ®|îc ¸p dông chung cho
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6079 : 1995 b¶n vÏ mÆt b»ng tæng thÓ vµ b¶n vÏ mÆt b»ng thi c«ng. ViÖc ¸p dông c¸c tØ lÖ kh¸c kh«ng ®Ò cËp ®Õn do môc ®Ých ®a d¹ng cña b¶n vÏ tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm b¶n vÏ kiÕn tróc hoÆc b¶n vÏ gia c«ng. 3.3. TØ lÖ lín vµ tØ lÖ nhá MÉu sè cµng nhá tØ lÖ cµng lín TØ lÖ t¨ng theo tr×nh tù
Đồng bộ tài khoản