TCVN 6156 1996

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
384
lượt xem
173
download

TCVN 6156 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6156 1996: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kĩ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa – Phương pháp thử: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bình chịu áp lực (sau đây gọi tắt là bình) thuộc phạm vi hiệu lực của TCVN 6153 : 1996.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6156 1996

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6156 : 1996  B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toμn vÒ l¾p ®Æt, sö dông, söa ch÷a Ph−¬ng ph¸p thö Pressure vessels - Safety engineering requirements of erection, use, repair. Testing method 1. Ph¹m vi ¸p dông vμ quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c b×nh chÞu ¸p lùc (sau ®©y gäi t¾t lμ b×nh) thuéc ph¹m vi hiÖu lùc cña TCVN 6153 : 1996. 1.2. TÊt c¶ c¸c b×nh ®Òu ph¶i ®−îc c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn tiÕn hμnh kh¸m nghiÖm kÜ thuËt tr−íc khi ®−a vμo sö dông, trong qu¸ tr×nh sö dông vμ ®iÒu tra khi xÈy ra sù cè theo ®óng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nμy. 1.3. CÊm sö dông c¸c b×nh ®· qu¸ k× h¹n kh¸m nghiÖm ghi trong lÝ lÞch hoÆc biªn b¶n kh¸m nghiÖm, giÊy phÐp sö dông. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn TcvN 6153 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toμn vÒ thiÕt kÕ, kÕt cÊu, chÕ t¹o. TCVN 6154 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toμn vÒ thiÕt kÕ, kÕt cÊu, chÕ t¹o- Ph−¬ng ph¸p thö. TCVN 6155 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toμn l¾p ®Æt, sö dông söa ch÷a. 3. Kh¸m nghiÖm b×nh chÞn ¸p lùc 3.1. Thñ tôc kh¸m nghiÖm c¸c b×nh chÞu ¸p lùc 3.1.1. §èi víi c¸c b×nh míi l¾p ®Æt hoÆc míi sö dông lÇn ®Çu: ng−êi chñ së h÷u ph¶i kÌm theo v¨n b¶n xin kh¸m nghiÖm c¸c hå s¬ kÜ thuËt sau: a. LÝ lÞch b×nh. b. Hå s¬ xuÊt x−ëng cña b×nh nh− trong quy ®Þnh cña TCVN 6153 : 1996 c. Biªn b¶n l¾p ®Æt (nÕu lμ b×nh cè ®Þnh), gåm c¸c ®iÒu chØnh nh− sau: - Tªn ng−êi l¾p ®Æt vμ ng−êi chñ së h÷u b×nh. - §Æc tÝnh cña nh÷ng vËt liÖu bæ sung khi l¾p ®Æt. - Tμi liÖu x¸c nhËn chÊt l−îng b×nh sau khi vËn chuyÓn, l¾p ®Æt. 3.1.2. §èi víi b×nh ®ang sö dông, ng−êi sö dông ph¶i cã v¨n b¶n nªu râ lÝ do kh¸m nghiÖm. Khi söa ch÷a cã thay thö, hμn ... c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc cña b×nh ph¶i cã hå s¬ söa ch÷a kÌm theo. 3.2. Cho phÐp kh«ng ph¶i thö thuû lùc khi sö dông lÇn ®Çu ®èi víi c¸c b×nh míi xuÊt x−ëng kh«ng qu¸ 18 th¸ng ®· ®−îc thö thuû lùc t¹i n¬i chÕ t¹o, ®−îc b¶o qu¶n tèt, khi vËn chuyÓn kh«ng bÞ h− háng vμ trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt kh«ng hμn vμo c¸c phÇn chÝnh cña b×nh. 3.3. Ng−êi chñ së h÷u chÞu tr¸ch nhiÖm lμm s¹ch b×nh tr−íc khi kh¸m nghiÖm, ®ång thêi cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: a. Ph¶i th¸o gì tõng phÇn hoÆc toμn bé líp bäc c¸ch nhiÖt nÕu cã dÊu hiÖu nghi ngê kim lo¹i thμnh b×nh h− háng. b. C¸c b×nh ®Æt d−íi mÆt ®Êt nÕu khã xem xÐt th× ph¶i ®−a h¼n b×nh lªn. c. B×nh cã nh÷ng bé phËn ®Êt nãng b»ng ®iÖn hoÆc cã c¸c bé phËn chuyÓn ®éng th× ph¶i t¸ch riªng ra.   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6156 : 1996  d. §èi víi c¸c b×nh cã chiÒu cao tõ 2m trë lªn, ph¶i lμm c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o cho viÖc xem xÐt tÊt c¶ c¸c bé phËn cña b×nh. 3.4. Ng−êi chñ së h÷u ph¶i ngõng vËn hμnh ®Ó tæ chøc kh¸m nghiÖm ®óng thêi h¹n quy ®Þnh vμ ph¶i b¸o tr−íc 5 ngμy cho c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn. 3.5. Tr−êng hîp c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn kh«ng thÓ ®Õn ®−îc ®óng thêi h¹n ng−êi sö dông b×nh ®−îc quyÒn thμnh lËp Héi ®ång kÜ thuËt ®Ó kh¸m nghiÖm. KÕt qu¶ kh¸m nghiÖm ph¶i lËp thμnh biªn b¶n cã ®Çy ®ñ ch÷ kÝ cña c¸c thμnh viªn trong Héi ®ång. Biªn b¶n ph¶i sao göi cho c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn chËm nhÊt lμ n¨m ngμy sau khi kh¸m nghiÖm xong. K× h¹n kh¸m nghiÖm tiÕp theo ph¶i do c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn tiÕn hμnh. 3.6. Kh¸m nghiÖm kÜ thuËt bao gåm kh¸m xÐt bªn ngoμi, bªn trong vμ thö thuû lùc. 3.7. Kh¸m nghiÖm bªn ngoμi vμ bªn trong nh»m môc ®Ých: a. (§èi víi b×nh míi sö dông lÇn ®Çu hoÆc míi l¾p ®Æt; ®Ó x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña b×nh sau qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vμ x¸c ®Þnh chÊt l−îng l¾p ®Æt ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ còng nh− sù phï hîp víi TCVN 6155 : 1996. b. Khi kh¸m nghiÖm ®Þnh k× hoÆc bÊt th−êng: nh»m x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña b×nh sau mét thêi gian vËn hμnh vμ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiÕp tôc lμm viÖc cïng thiÕt bÞ. 3.8. Khi kh¸m xÐt bªn ngoμi vμ bªn trong b×nh, cÇn chó ý ph¸t hiÖn c¸c thiÕu sãt cã thÓ cã nh− sau: a. C¸c chç nøt, r¹n, mãp, phång, c¸c chç bÞ gØ mßn .... trªn thμnh b×nh. b. C¸c phô kiÖn, dông cô ®o kiÓm vμ an toμn kh«ng hoμn h¶o. c. C¸c chi tiÕt b¾t xiÕt bÞ mßn, c¸c mèi nèi vμ vÞ trÝ c¸ch nhiÖt bÞ háng cã thÓ lμm cho c¸c chi tiÕt b»ng kim lo¹i bÞ qu¸ nhiÖt (®èi víi c¸c b×nh ®un) Khi kh¸m xÐt nÕu thÊy cã hiÖn t−îng h− háng líp b¶o vÖ phÝa trong hoÆc phÝa ngoμi thμnh b×nh th× ph¶i gì tõng phÇn hoÆc toμn bé líp b¶o vÖ ®ã ®Ó ph¸t hiÖn cho hÕt nh÷ng chç h− háng. Tr−êng hîp b×nh cã kÕt cÊu èng chïm, nÕu thÊy nghi ngê vÒ t×nh tr¹ng kÜ thuËt trong khu vùc èng chïm th× ph¶i yªu cÇu th¸o tõng phÇn hoÆc toμn bé èng ch×m ra. 3.9. Thö thuû lùc nh»m môc ®Ých kiÓm tra ®é bÒn vμ ®é kÝn cña b×nh còng nh− sù hoμn b¶o cña mét sè thiÕt bÞ kiÓm tra ®o l−êng vμ c¬ cÊu an toμn. C¸c phô kiÖn ph¶i ®−îc thö thuû lùc cïng víi b×nh. ViÖc thö thuû lùc chØ ®−îc tiÕn hμnh sau khi kh¸m xÐt bªn trong vμ bªn ngoμi ®¹t yªu cÇu. 3.10. Thêi h¹n kh¸m nghiÖm ®Þnh k× c¸c b×nh : a. Kh¸m xÐt bªn ngoμi vμ bªn trong: ba n¨m mét lÇn; b. Kh¸m xÐt bªn ngoμi, bªn trong, thö thuû lùc : s¸u n¨m mét lÇn; c. KiÓm tra vËn hμnh b×nh : mét n¨m mét lÇn; d. §èi víi c¸c b×nh chøa m«i chÊt ¨n mßn, thêi h¹n kh¸m nghiÖm ë 3.l0.a vμ 3.l0.b gi¶m ®i l/3. Tr−êng hîp ng−êi chÕ t¹o quy ®Þnh thêi gian kh¸m nghiÖm ng¾n h¬n th× theo quy ®Þnh cña ng−êi chÕ t¹o. Khi kh«ng cã kh¶ n¨ng tiÕn hμnh kh¸m xÐt bªn trong do ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña b×nh, cho phÐp thay thö viÖc kh¸m xÐt bªn trong b»ng thö thuû lùc víi ¸p suÊt thö quy ®Þnh vμ kh¸m xÐt nh÷ng bé phËn cã thÓ kh¸m xÐt ®−îc. 3.11. ¸p suÊt thö thuû lùc c¸c b×nh sau khi l¾p ®Æt hoÆc khi kh¸m nghiÖm ®Þnh k× vμ bÊt th−êng. a) §èi víi c¸c b×nh cã nhiÖt ®é lμm viÖc cña thμnh ®Õn 200oC, ¸p suÊt thö theo b¶ng l.   Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6156 : 1996  B¶ng 1 Lo¹i b×nh ¸p suÊt lμm viÖc cho phÐp p, ¸p suÊt thö thñy lùc, kG/cm2 kG/cm2 - C¸c b×nh, xitÐc hoÆc thïng nhá h¬n 5 1,5 p nh−ng kh«ng nhá h¬n 2 (trõ b×nh ®óc) - C¸c b×nh, xitÐc hoÆc thïng (trõ b×nh ®óc) tõ 5 trë lªn l,25 p nh−ng kh«ng nhá h¬n 3 - C¸c b×nh ®óc vμ c¸c chai b. §èi víi c¸c b×nh tr¸ng men, ¸p suÊt thö thuû lùc theo quy ®Þnh cña ng−êi chÕ t¹o nh−ng kh«ng ®−îc thÊp h¬n ¸p suÊt lμm viÖc cho phÐp. c. §èi víi c¸c b×nh cã nhiÖt ®é lμm viÖc cña thμnh trªn 200oC ®Õn 400oC, ¸p suÊt thö kh«ng nhá h¬n l,5 p. d. §èi víi c¸c b×nh cã nhiÖt ®é lμm viÖc cao h¬n 400oC, ¸p suÊt thö kh«ng nhá h¬n 2p. B×nh ph¶i chÞu ¸p suÊt thö trong thêi gian 5 phót, sau ®ã gi¶m dÇn ®Õn ¸p suÊt lμm viÖc vμ duy tr× ¸p suÊt nμy trong suèt thêi gian kh¸m xÐt. B×nh chØ ®−îc x¸c nhËn lμ tèt trong khi thö nÕu tho¶ m·n c¸c yªu cÇu trong 3.4.5 cña TCVN 6154 : 1996. 3.12. Nh÷ng tr−êng hîp ph¶i ®−îc kh¸m nghiÖm bÊt th−êng: a. Khi sö dông l¹i c¸c b×nh ®¨ nghØ ho¹t ®éng tõ 12 th¸ng trë lªn; b. Khi b×nh ®−îc c¶i t¹o, ®æi chñ së h÷u, hoÆc chuyÓn ®Õn l¾p ®Æt ë vÞ trÝ míi. c Khi n¾n l¹i c¸c chç phång, mãp, hoÆc söa ch÷a cã sö dông ph−¬ng ph¸p hμn c¸c bé phËn chñ yÕu cña b×nh. d. Tr−íc khi lãt líp b¶o vÖ bªn trong b×nh. e. Khi ng−êi chñ së h÷u b×nh hay c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn cã nghi ngê t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña b×nh. Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc kh¸m nghiÖm bÊt th−êng ®Òu ph¶i ghi râ vμo lÝ lÞch cña b×nh. 3.13. Kh¸m nghiÖm ®Þnh k× c¸c b×nh ch«n d−íi ®Êt chøa c¸c m«i chÊt kh«ng ¨n mßn hoÆc b×nh chøa khÝ dÇu mì láng víi thμnh phÇn sunfua hy®r« kh«ng qu¸ 5 gam trong 100m3 cã thÓ kh«ng ph¶i ®−a lªn mÆt ®Êt vμ kh«ng cÇn th¸o gì c¸c líp b¶o vÖ bäc ngoμi nÕu x¸c ®Þnh ®−îc chÝnh x¸c chiÒu dÇy vμ t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña thμnh b×nh. 3.14. C¸c nåi nÊu sunfit vμ c¸c thiÕt bÞ thuû ng©n cã líp lãt chÞu axit bªn trong hoÆc c¸c b×nh chøa khÝ ®Ó t¸c ®éng trùc tiÕp cho m¸y c¾t ®iÖn ®−îc miÔn thö thuû lùc vμ ®iÒu kiÖn ph¶i cã kÕt qu¶ tèt vÒ kiÓm tra vá kim lo¹i vμ c¸c mèi hμn b»ng c¸ch xem xÐt vμ ®o ®¹c bªn ngoμi, ®ång thêi ph¶i ®−îc kiÓm tra b»ng siªu ©m víi thêi h¹n bèn n¨m mét lÇn. 3.15. Tr−êng hîp kh«ng cã ®iÒu kiÖn thö thuû lùc do øng suÊt trªn bÖ mãng, trªn sμn g¸c hoÆc ngay trong b¶n th©n b×nh qu¸ lín v× khèi l−îng cña n−íc; do khã x¶ n−íc ra; do cã c¸c líp lãt bªn trong ng¨n c¶n viÖc cho n−íc vμo, cho phÐp thay thö b»ng thö ¸p lùc khÝ (kh«ng khÝ hay khÝ tr¬) víi ¸p suÊt nh− khi thö thuû lùc. ViÖc thö khÝ chØ cho phÐp khi cã kÕt qu¶ tèt vÒ kh¸m xÐt bªn ngoμi vμ bªn trong b×nh b»ng m¾t th−êng hoÆc b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kh«ng ph¸ huû kim lo¹i. 3.16. Khi thö khÝ ph¶i ¸p dông biÖn ph¸p an toμn sau ®©y :   Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6156 : 1996  a. Van vμ ¸p kÓ trªn ®−êng èng n¹p khÝ ph¶i ®−a ra xa cho ®Æt b×nh hoÆc ®Ó ngoμi buång ®Æt b×nh. b. Trong thêi gian b×nh chÞu ¸p lùc thö khÝ, ng−êi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm ph¶i tr¸nh ra mét chç an toμn. B×nh ph¶i chÞu ®−îc ¸p suÊt thö trong thêi gian 5 phót, sau ®ã gi¶m dÇn ®Õn ¸p suÊt lμm viÖc vμ tiÕn hμnh kiÓm tra ®é kÝn c¸c mèi nèi b»ng dung dÞch xμ phßng hoÆc b»ng c¸c biÖn ph¸p kh¸c. Nghiªm cÊm gâ bóa lªn thμnh b×nh trong khi thö b»ng ¸p lùc khÝ. 3.17. Ng−êi chñ së h÷u b×nh ph¶i tiÕn hμnh kh¸m nghiÖm bæ sung theo ®Þnh k× nh− sau: a. §èi víi c¸c b×nh th«ng dông : hai n¨m mét lÇn, hoÆc sau mçi lÇn söa ch÷a, b¶o d−ìng. Sau khi kh¸m xÐt bªn trong vμ bªn ngoμi th× thö thuû lùc ®Õn ¸p suÊt lμm viÖc cña b×nh. b. §èi víi c¸c b×nh lμm viÖc víi m«i chÊt ¨n mßn : mét n¨m mét lÇn hoÆc sau mçi lÇn söa ch÷a b¶o d−ìng. Sau khi kh¸m nghiÖm bªn trong vμ bªn ngoμi th× thö ®é kÝn b»ng ¸p lùc khÝ (kh«ng khÝ hoÆc khÝ tr¬) ®Õn ¸p suÊt lμm viÖc cña b×nh. 4. Kh¸m nghiÖm xitÐc, thïng vμ chai chøa khÝ 4.1. C¸c xitÐc vμ thïng ph¶i ®−îc kh¸m nghiÖm ®Þnh k× t¹i c¬ së n¹p khÝ. Cho phÐp kh¸m nghiÖm c¸c xitÐc hoÆc thïng chøa propan - butan t¹i c¸c tr¹m söa ch÷a cña ®¬n vÞ sö dông. Thêi h¹n kh¸m nghiÖm ®Þnh k× c¸c xitÐc vμ thïng chøa khÝ ho¸ láng: a. C¸c xitÐc vμ thïng chøa m«i chÊt ¨n mßn kim lo¹i (clo, sulfua hy®ro .. ) kh«ng Ýt h¬n hai n¨m mét lÇn. b. C¸c xitÐc vμ thïng chøa propan - butan vμ chøa c¸c m«i chÊt th«ng dông: kh«ng Ýt h¬n bèn n¨m mét lÇn. c. C¸c xitÐc ®−îc c¸ch li ch©n kh«ng (víi chÊt láng g©y l¹nh): kh«ng Ýt h¬n s¸u n¨m mét lÇn. 4.2. C¸c chai míi tr−íc khi n¹p khÝ lÇn ®Çu ph¶i ®−îc c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn kh¸m nghiÖm theo tØ lÖ 5% . NÕu trong sè c¸c chai kh¸m nghiÖm ph¸t hiÖn thÊy cã mét chai nμo ®ã kh«ng ®¶m b¶o kÜ thuËt th× ph¶i tiÕn hμnh kh¸m nghiÖm tõng chai mét trong c¶ lo¹t chai. KÕt qu¶ kh¸m nghiÖm ®¹t yªu cÇu ®−îc c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp l−u hμnh. 4.3. ViÖc kh¸m nghiÖm ®Þnh k× c¸c chai ph¶i do c¸c c¬ së n¹p khÝ hoÆc tr¹m thö chai tiÕn hμnh. 4.4. C¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn chØ cÊp giÊy phÐp kh¸m nghiÖm chai do c¸c c¬ së n¹p khÝ hoÆc tr¹m thó chai nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a. Cã ®Þa ®iÓm thö chai thuËn tiÖn vμ an toμn. b. Trang bÞ ®Çy dñ dông cô vμ thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc kh¸m nghiÖm c. Cã quy tr×nh kh¸m nghiÖm chai. d. C«ng nh©n kh¸m nghiÖm chai ph¶i thμnh th¹o nghiÖp vô vμ ®−îc giao tr¸ch nhiÖm b»ng v¨n b¶n. Khi cÊp giÊy phÐp kh¸m nghiÖm chai, c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn ph¶i ®¨ng kÝ con dÊu vμ ch÷ sè b»ng thÐp cña c¬ së n¹p khÝ hoÆc tr¹m thö chai dïng ®e ®ãng vμo thμnh chai. 4.5. ViÖc kh¸m nghiÖm c¸c chai ph¶i tiÕn hμnh trong buång riªng cã trang bÞ an toμn ®Æc biÖt, nhiÖt ®é m«i tr−êng kh«ng ®−îc thÊp h¬n 120C. ®−îc phÐp dïng nguån ®iÖn kh«ng qu¸ 12V ®Ó soi s¸ng khi kh¸m xÐt bªn trong chai. Khi kh¸m xÐt c¸c chai chøa khÝ næ, c¸c bé phËn cña ®Ìn cÇm tay vμ thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i lμ lo¹i an toμn chèng næ. 4.6. C¸c chai ®ang sö dông ph¶i ®−îc kh¸m nghiÖm ®Þnh k× kh«ng Ýt h¬n 5 n¨m mét lÇn. C¸c chai chøa khÝ ¨n mßn, (clo, clorua mªtin, phèt ®en, sulfua hydro, anhydric   Page 4 
  5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6156 : 1996  sunfur¬, clorua hyaro .. .); c¸c chai chøa khÝ nÐn hoÆc khÝ ho¸ láng lμm nhiªn liÖu cho c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i kh¸m nghiÖm ®Þnh k× kh«ng Ýt h¬n 2 n¨m mét lÇn. NÕu ng−êi chÕ t¹o quy ®Þnh thêi h¹n kh¸m nghiÖm ®Þnh k× ng¾n h¬n th× theo quy ®Þnh cña ng−êi chÕ t¹o. 4.7. Tr×nh tù kh¸m nghiÖm kÜ thuËt c¸c chai: - Kh¸m xÐt bªn ngoμi vμ bªn trong. - X¸c ®Þnh khèi l−îng vμ dung tÝch. - Thö thuû lùc. ViÖc kiÓm tra khèi l−îng vμ dung tÝch chØ ph¶i tiÕn hμnh ®èi víi nh÷ng chai ®−îc dËp liÒn. Tr−íc khi kh¸m nghiÖm, c¸c chai ph¶i ®−îc tÈy s¹ch c¸u bÈn. Khi cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông biÖn ph¸p khö khÝ. C¸c chai bÞ long vßng cæ hoÆc tuét ®Ó ... ph¶i xö lÝ tr−íc khi kh¸m nghiÖm. 4.8. Khi kh¸m xÐt bªn trong vμ bªn ngoμi chai, nÕu ph¸t hiÖn thÊy c¸c khuyÕt tËt sau ®©y th× ph¶i lo¹i bá: - Cã vÕt nøt. - Thμnh chai bÞ sïi vÈy. - Phång hoÆc mãp. - GØ mßn hoÆc cã vÕt s−íc s©u qu¸ l0% chiÒu dÇy ®Þnh møc. - R¨ng cè chai bÞ mßn, bÞ søt mÎ. - Kh«ng ®ãng dÊu ch×m c¸c sè liÖu hé chiÕu, hoÆc c¸c sè liÖu hé chiÕu kh«ng râ rμng. 4.9. Dung tÝch cña chai ®−îc x¸c ®Þnh b»ng hiÖu sè gi÷a khèi l−îng chai ®Çy n−íc vμ khèi l−îng chai kh«ng. Còng cã thÓ x¸c ®Þnh dung tÝch chai b»ng biÖn ph¸p tin cËy kh¸c. 4.10. C¸c chai ®−îc chÕ t¹o theo ph−¬ng ph¸p dËp liÒn (dung tÝch tõ 12 ®Õn 55 lÝt), nÕu bÞ gi¶m khèi l−îng hoÆc t¨ng dung tÝch qu¸ møc th× ph¶i gi¶m ¸p suÊt lμm viÖc ®Þnh møc theo b¶ng 2. B¶ng 2 Gi¶m khèi l−îng chai,% T¨ng dung tÝch chai,% KÕt luËn Tõ 7,5 ®Õn 10 tõ l,5 ®Õn 2 - ChØ cho phÐp lμm viÖc ®Õn 85% ¸p suÊt cho phÐp ban ®Çu - ChØ cho phÐp lμm viÖc ®Õn 50% ¸p suÊt cho Trªn 10 ®Õn 15 Trªn 2 ®Õn 2,5 phÐp ban ®Çu - ChØ ®−îc lμm viÖc ë ¸p suÊt tõ 6kG/cm2 trë xuèng. Trªn 15 ®Õn 20 Trªn 2,5 ®Õn 3 - Lo¹i bá 4.11. Trªn thμnh c¸c chai bÞ gi¶m ¸p suÊt lμm viÖc ph¶i ®ãng dÊu ch×m c¸c sè liÖu vÒ khèi l−îng dung tÝch vμ ¸p suÊt lμm viÖc. C¸c sè liÖu cò ph¶i ®−îc xo¸ ®i c¸ch ®ãng hai dÇu g¹ch chÐo. 4.12. Sau khi kh¸m nghiÖm cã kÕt qu¶ ph¶i ®ãng dÊu ch×m trªn thμnh chai c¸c sè liÖu sau ®©y : - DÊu cña ng−êi (®¬n vÞ) kh¸m nghiÖm chai; - Ngμy th¸ng n¨m kh¸m nghiÖm vμ lÇn kh¸m nghiÖm tiÕp theo (trªn cïng mét hμng víi dÊu cña ng−êi (®¬n vÞ) kh¸m nghiÖm) . §ång thêi ph¶i ghi vμo sæ kh¸m nghiÖm chai c¸c sè liÖu sau ®©y :   Page 5 
  6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6156 : 1996  a. Sè thø tù c¸c chai ®−îc kh¸m nghiÖm. b. M· hiÖu chai; tªn n−íc s¶n xuÊt. c. Sè chÕ t¹o; ngμy th¸ng n¨m chÕ t¹o. d. Ngμy th¸ng n¨m kh¸m nghiÖm vμ lÇn kh¸m nghiÖm tiÕp theo. e. Khèi l−îng chai do ng−êi chÕ t¹o ®ãng, kg. f. Khèi l−îng chai ®−îc x¸c ®Þnh khi kh¸m nghiÖm, kg. g. Dung tÝch cña chai do ng−êi chÕ t¹o ®ãng. h. Dung tÝch x¸c ®Þnh khi kh¸m nghiÖm. i. ¸p suÊt ®−îc phÐp lμm viÖc cña chai, kG/cm2. k. ¸p suÊt thö chai, kG/cm2. l. §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña chai. m. Ch÷ kÝ cña ng−êi kh¸m nghiÖm chai. n. X¸c nhËn chung cña ng−êi phô tr¸ch kÜ thuËt vμ thñ tr−ëng ®¬n vÞ. 4.13. C¸c chai ®· lo¹i bá ph¶i ®−îc ®ôc háng ren trªn cæ chai hoÆc khoan tróng vá chai ®Ó tr¸nh tr−êng hîp nhÇm lÉn cã thÓ n¹p khÝ vμo chai. 4.14. C¸c chai ®· n¹p ®Çy khÝ b¶o qu¶n trong kho, khi ®Õn h¹n kh¸m nghiÖm ®Þnh k×, ng−êi b¶o qu¶n ph¶i tæ chøc kh¸m nghiÖm theo tØ lÖ 5% . NÕu c¸c chai kh¸m nghiÖm ®¹t yªu cÇu th× ®−îc phÐp b¶o qu¶n tiÕp c¶ lo¹t chai cßn l¹i kh«ng qu¸ mét n¨m n÷a. NÕu c¸c chai ®−a ra kh¸m nghiÖm kh«ng ®¹t yªu cÇu th× ph¶i cã biÖn ph¸p sö dông hoÆc x¶ hÕt khÝ ra ®Ó kh¸m nghiÖm kÜ thuËt tõng chai mét. Thêi h¹n sö dông hoÆc x¶ khÝ ra kh«ng chËm qu¸ mét th¸ng kÓ tõ ngμy kh¸m nghiÖm kh«ng ®¹t yªu cÇu. 5. §iÒu tra sù cè b×nh 5.1. C¸c sù cè dÉn t−íi b×nh ph¶i kh¸m nghiÖm kÜ thuËt bÊt th−êng ph¶i ®−îc tiÕn hμnh ®iÒu tra ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vμ biÖn ph¸p xö lÝ. ViÖc ®iÒu tra do mét héi ®ång ®−îc thμnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn, trong ®ã c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn vÒ an toμn lao ®éng ph¶i lμ mét thμnh viªn cña héi ®ång. NÕu sù cè g©y tai n¹n cho ng−êi th× viÖc khai b¸o ®iÒu tra theo ®óng chÕ ®é khai b¸o vμ ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng hiÖn hμnh. 5.2. Ng−êi chñ së h÷u b×nh cã tr¸ch nhiÖm b¸o cho c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn b»ng ph−¬ng tiÖn th«ng tin nhanh nhÊt vÒ nh÷ng sù cè, quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5. l cña tiªu chuÈn nμy, vμ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kinh phÝ trong suèt qu¸ tr×nh ®iÒu tra.   Page 6 
Đồng bộ tài khoản