TCVN 6211 1996

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
116
lượt xem
13
download

TCVN 6211 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6211 1996. Phương tiện giao thông đường bộ - kiểu - thuật ngữ và định nghĩa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6211 1996

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6211 : 1996 ISO 3833 : 1977 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - kiÓu - thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Road vehicles - Types - Terms and definitions Hµ Néi - 1996
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6211: 1999/tr 2 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Road vehicles - Types - Term and definitions 1 Ph¹m vi Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c thuËt ng÷ cho mét sè kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé cã kÕt cÊu vµ ®Æc tÝnh kü thuËt ®· x¸c ®Þnh. 2 LÜnh vùc ¸p dông C¸c ®iÒu kho¶n cña tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng ch¹y trªn ®­êng («t«, xe moãc, «t« liªn hîp, xe m¸y, m«t«) Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn nh­: m¸y kÐo n«ng nghiÖp chØ ngÉu nhiªn ®­îc sö dông ®Ó chë nguêi hoÆc hµng hãa trªn ®uêng hoÆc ®Ó kÐo xe chë ng­êi hoÆc hµng hãa trªn ®­êng. 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 3.1 ¤t« (motor vehicle) Mét lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ch¹y b»ng ®éng c¬ cã bèn hoÆc nhiÒu h¬n bèn b¸nh xe (1) , kh«ng ®­îc ch¹y trªn ®uêng ray vµ th­êng ®­îc dïng ®Ó: - chë ng­êi vµ /hoÆc hµng hãa - cho c¸c xe lai d¾t dïng ®Ó chë ng­êi vµ/ hoÆc hµng hãa; - cho c¸c dÞch vô vËn chuyÓn ®Æc biÖt. (1) Mét sè xe ba b¸nh nh­ ®· x¸c ®Þnh trong b) còng ®­îc xÕp vµo lo¹i «t« 2
 3. TCVN 6211-1996/Tr 3 ThuËt ng÷ nµy bao gåm: a) c¸c xe ®­îc nèi víi mét ®­êng d©y dÉn ®iÖn, vÝ dô xe ®iÖn b¸nh h¬i; b) c¸c xe ba b¸nh cã träng l­îng toµn xe 2) v­ît qu¸ 400kg3) No ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ 3.1.1 ¤t« con ¤t« (3.1) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ chñ Xem c¸c ®iÒu 3.1.1.1 ®Õn 3.1.1.8 ë d­íi Passenger car yÕu dïng ®Ó chë ng­êi vµ hµnh lý mang theo vµ /hoÆc hµng hãa vµ cã tèi ®a lµ 9 chç ngåi bao gåm c¶ chç cho ng­êi l¸i. ¤t« con còng cã thÓ kÐo mét moãc Chó thÝch Mét sè thuËt ng÷ d­íi ®©y còng cã thÓ bao lo¹i ®­îc gäi lµ "«t« thÓ thao" Trong c¸c thuËt ng÷ d­íi ®©y, mét cöa sæ lµ mét cöa kÝnh më ®­îc gÇn mét hÆc mét sè « kÝnh (vÝ dô: cöa th«ng giã lµ mét bé phËn cña mét cöa sæ). No ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ 3.1.1.1 «t« con Salong Khung xe Saloon KÝn, cã hoÆc kh«ng cã trô gi÷a cho c¸c cöa sæ bªn Mui xe/ m¸i xe Cè ®Þnh, m¸i xe cøng v÷ng. Tuy nhiªn mét phÇn cña m¸i xe cã thÓ më ®uîc. Chç ngåi 4 hoÆc lín h¬n 4 chç ngåi trªn Ýt nhÊt lµ 2 hµng ghÕ Chó thÝch: NÕu Cöa ra vµo kh«ng ph©n chia 2 hoÆc 4 cöa bªn. Còng cã thÎ cã 1 thµnh 2 cöa sæ bªn bëi trô gi÷a th× «t« cöa sau më ®­îc nµy ®­îc gäi lµ "xe Cöa sæ buýt" 4 cöa sæ bªn 2) Xem ISO 1176 ®iÒu 4.6 3) C¸c xe ba b¸nh cã träng l­îng toµn xe nhá 3
 4. TCVN 6211-1996/Tr 4 No ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ 3.1.1.2 ¤t« con sal«ng Khung xe kiÓu mui gËp Më ®­îc Convertible Mui xe/ m¸i xe saloon Khung thµnh bªn cè ®Þnh vµ phÇn cßn l¹i cã thÓ gËp ®uîc. Chç ngåi 4 hoÆc lín h¬n 4 chç ngåi trªn Ýt nhÊt lµ 2 hµng ghÕ Cöa ra vµo 2 hoÆc 4 cöa bªn Cöa sæ 4 hoÆc nhiÒu h¬n 4 cöa sæ bªn 3.1.1.3 ¤t« con sal«ng Khung xe kiÓu pullman KÝn, cã thÓ cã mét v¸ch ng¨ gi÷a Pullman saloon c¸c ghÕ phÝa tr­íc vµ phÝa sau Mui xe/ m¸i xe Cè ®Þnh, m¸i xe cøng v÷ng. Tuy nhiªn mét phÇn cña m¸i xe cã thÓ më ®uîc. Chç ngåi 4 hoÆc lín h¬n 4 chç ngåi trªn Ýt nhÊt lµ 2 hµng ghÕ. Cã thÓ cã c¸c ghÕ gËp ë tr­íc c¸c ghÕ ngåi phÝa sau Cöa ra vµo 4 hoÆc 6 cöa bªn. Cã thÓ cã 1 cöa më ë ®»ng sau Cöa sæ 6 hoÆc nhiÒu h¬n 6 cöa sæ bªn 4
 5. TCVN 6211-1996/Tr 5 No ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ 3.1.1.4 ¤t« con kiÓu Khung xe vag«ng KÝn Station wagon H×nh d¹ng phÝa sau xe ®­îc thiÕt kÕ ®Ó cã mét thÓ tÝch bªn trong réng h¬n Mui xe/ m¸i xe Cè ®Þnh, m¸i xe cøng v÷ng. Tuy nhiªn mét phÇn cña m¸i xe cã thÓ më ®uîc. Chç ngåi 4 hoÆc lín h¬n 4 chç ngåi trªn Ýt nhÊt lµ 2 hµng ghÕ. Hµng ghÕ hoÆc c¸c hµng ghÕ cã thÓ cã c¸c l­ng ghÕ gËp vÒ phÝa tr­íc hoÆc cã thÓ th¸o ra ®­îc ®Ó t¹o ra mét sµn chÊt hµng Cöa ra vµo 2 hoÆc 4 cöa bªn vµ 1 cöa më ë ®»ng sau Cöa sæ 4 hoÆc nhiÒu h¬n 4 cöa sæ bªn 5
 6. TCVN 6211-1996/Tr 6 No ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ 3.1.1.4.1 ¤t« con bu«n ¤t« con (3.1.1) dÉn xuÊt tõ «t« b¸n kiÓu th­¬ng m¹i (3.1.3) vag«ng Khung xe Truck station KÝn wagon Mui xe/ m¸i xe Cè ®Þnh, m¸i xe cøng v÷ng. Tuy nhiªn mét phÇn cña m¸i xe cã thÓ më ®uîc hoÆc n©ng lªn ®­îc. Chç ngåi 4 hoÆc lín h¬n 4 chç ngåi trªn Ýt nhÊt lµ 2 hµng ghÕ. C¸c ghÕ phÝa sau cã thÓ th¸o ra ®­îc hoÆc cã thÓ cã c¸c l­ng ghÕ gËp ®­îc ®Ó t¹o ra mét sµn chÊt hµng Cöa ra vµo 2, 3 hoÆc 4 cöa bªn vµ 1 cöa më ë ®»ng sau Cöa sæ 4 hoÆc nhiÒu h¬n 4 cöa sæ bªn ChiÒu cao ghÕ ngåi §iÓm R4) cña ghÕ ng­êi l¸i xe ph¶i cao h¬n bÒ mÆt tùa cña xe tèi thiÓu lµ 750mm, ®­îc ®o khi xe kh«ng chÊt t¶i (xem ISO 1176 ®iÒu 4.6) 4) §iÓm R, "®iÓm ghÕ ngåi chuÈn" lµ ®iÓm thiÕt kÕ cña ng­êi chÕ t¹o ®Ó lËp ra vÞ trÝ chuÈn tËn cïng cña mçi ghÕ ngåi, nã cã c¸c täa ®é t­¬ng øng víi cÊu tróc cña xe vµ m« pháng vÞ trÝ cña t©m th©n trªn vµ ®ïi cña ng­êi (®iÓm H). Trong khi chê sù c«ng bè cña mét tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ vÊn ®Ò nµy, cã thÓ kiÓm tra x¸c minh vÞ trÝ cña ®iÓm H phï hîp víi c¸c th«ng tin cho trong phô lôc 4 cña tµi liÖu E/ECE/342/REV.1/ADD.13 cña ñy ban kinh tÕ ch©u ¢u thuéc liªn hiÖp quèc. Tµi liÖu nµy cã ®Çu ®Ò: tháa thuËn vÒ lùa chän c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng thay ®æi cho sù phª duyÖt vµ chÊp nhËn lÉn nhau ®èi víi thiÕt bÞ «t« vµ phô tïng «t« - ®­îc so¹n th¶o t¹i GENEVE ngµy 20/3/1958 - Phô ch­¬ng 13: ®iÒu quy ®Þnh No 14 ®­îc kÌm theo tháa thuËn: c¸c ®iÒu kho¶n kh«ng thay ®æi ®Ó chÊp thuËn xe vÒ mÆt d©y ®ai an toµn trªn «t« con. ViÖc kiÓm tra mèi quan hÖ gi÷a hai ®iÓm ®­îc coi lµ ®¸p øng yªu cÇu nÕu c¸c täa ®é cña ®iÓm H n»m trong mét h×nh ch÷ nhËt däc mµ c¸c c¹nh n»m ngang vµ th¼ng ®øng cña nã lÇn l­ît lµ 30mm vµ 20mm vµ c¸c ®­êng chÐo cña nã giao nhau t¹i R. 6
 7. TCVN 6211-1996/Tr 7 No ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ 3.1.1.5 ¤t« con kiÓu Khung xe cupª KÝn, th­êng cã thÓ tÝch ®u«i bÞ h¹n Coupe chÕ Mui xe/ m¸i xe Cè ®Þnh, m¸i xe cøng v÷ng. Tuy nhiªn mét phÇn cña m¸i xe cã thÓ më ®uîc. Chç ngåi 2 hoÆc lín h¬n 2 chç ngåi trªn Ýt nhÊt lµ 1 hµng ghÕ. Cöa ra vµo 2 cöa bªn. Còng cã thÓ cã cöa më ë ®»ng sau Cöa sæ 2 hoÆc nhiÒu h¬n 2 cöa sæ bªn 3.1.1.6 ¤t« con kiÓu Khung xe mui gËp Më ®­îc Convertlible Mui xe/ m¸i xe M¸i xe mÒm hoÆc cøng v÷ng, cã Ýt nhÊt lµ 2 vÞ trÝ: vÞ trÝ thø nhÊt, m¸i xe phñ toµn bé khung xe, vÞ trÝ thø hai m¸i xe ®­îc gËp l¹i Chç ngåi 2 hoÆc lín h¬n 2 chç ngåi trªn Ýt nhÊt lµ 1 hµng ghÕ Cöa ra vµo 2 hoÆc 4 cöa bªn Cöa sæ 2 hoÆc nhiÒu h¬n 2 cöa sæ bªn 3.1.1.7 ¤t« con ®a Khung xe n¨ng KÝn,hë hoÆc më ®ùoc. ¤t« con nµy Multipurpose ®­îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ dÔ dµng vËn passenger car chuyÓn hµng hãa Chç ngåi Mét hoÆc nhiÒu chç ngåi 7
 8. TCVN 6211-1996/Tr 8 No ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ 3.1.1.8 ¤t« con ®iÒu ¤t« con cã t©m cña v« l¨ng l¸i n»m khiÓn phÝa tr­íc trong phÇn tõ phÝa ®Çu xe cña chiÒu dµi tæng cña xe (bao gåm c¶ thanh Forward control ch¾n b¶o hiÓm vµ gi¸ ®Ìo hµng nÕu passenger car cã) 3.1.1.9 ¤t« con chuyªn ¤t« con (3.1.1) cã ®Æc ®iÓm kh«ng dïng gièng víi c¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i «t« con ®· nÕu trªn (xem 3.1.4) Special Passenger car 3.1.2 ¤t« buýt (xe ¤t« (3.1) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ buýt) dïng ®Ó chë ng­êi vµ hµnh lý mang theo, cã sè chç ngåi lín h¬n 9 bao Bus gåm c¶ ghÕ cña ng­êi l¸i ¤t« buýt cã thÓ cã 1 hoÆc 2 b¶ng 2 ®iÒu khiÓn vµ còng cã thÓ kÐo mét toa moãc 3.1.2.1 ¤t« buýt mini ¤t« buýt chØ cã mét b¶ng ®iÒu khiÓn duy nhÊt (3.1.2), cã sè chç ngåi Minibus kh«ng lín h¬n 17 bao gåm c¶ chç cña ng­êi l¸i 3.1.2.2 ¤t« buýt thµnh ¤t« buýt (3.1.2) ®­îc thiÕt kÕ vµ phè trang bÞ ®Ó dïng trong thµnh phè vµ ngo¹i «, lo¹i xe nµy cã c¸c chÕ ngåi Urban bus vµ chç ®øng cho hµnh kh¸ch vµ cho phÐp hµnh kh¸ch di chuyÓn t­¬ng øng víi viÖc ®ç xe th­êng xuyªn 8
 9. TCVN 6211-1996/Tr 9 No ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ 3.1.2.3 ¤t« buýt liªn ¤t« buýt (3.1.2) ®­îc thiÕt kÕ vµ tØnh trang bÞ cho vËn t¶i liªn tØnh. Lo¹i xe nµy kh«ng bè trÝ chç cho hµnh Interurban kh¸ch ®øng nh­ng xe cã thÓ chë coach c¸c hµnh kh¸ch ®øng ë lèi ®i gi÷a c¸c hµng ghÕ trªn nh­ng qu·ng ®­êng ng¾n 3.1.2.4 ¤t« buýt ®­êng ¤t« buýt (3.1.2) ®uîc thiÕt kÕ vµ dµi trang bÞ cho c¸c qu·ng ®­êng ®i dµi; lo¹i xe nµy ®¶m b¶o sù tho¶i Long distance m¸i cho hµnh kh¸ch ngåi vµ kh«ng coach chë kh¸ch ®øng 3.1.2.5 ¤t« buýt nèi toa ¤t« buýt (3.1.2) gåm 2 toa cøng v÷ng ®­îc nèi víi nhau b»ng mét Articulated bus khíp quay. Trªn lo¹i xe nµy, c¸c kh«ng gian cho chç ngåi cña hµnh kh¸ch ®­îc bè trÝ trªn mçi toa cøng v÷ng. Hµnh kh¸ch cã thÓ ®i l¹i tù do tõ toa cøng v÷ng nµy sang toa cøng v÷ng kia qua khíp quay. ¤t« buýt nèi toa cã thÓ ®­îc trang bÞ nh­ ®· nªu trong 3.1.2.2 ®Õn 3.1.2.4 ViÖc nèi hoÆc th¸o rêi c¸c toa chØ cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh ë x­ëng chÕ t¹o 9
 10. TCVN 6211-1996/Tr 10 No ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ 3.1.2..6 ¤t« ®iÖn ¤t« buýt (3.1.2) ch¹y b»ng ®iÖn ®­îc truyÒn tõ mét ®­êng gi©y dÉn Trolley bus ®iÖn ¤t« ®iÖn còng ®uîc sö dông vµ trang bÞ nh­ c¸c lo¹i «t« buýt ®· nªu trong 3.1.2.2, 3.1.2.3 vµ 3.1.2.5 ë trªn 3.1.2.7 ¤t« buýt ¤t« Buýt (3.1.2) cã ®Æc ®iÓm kh«ng chuyªn dïng gièng c¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i «t« buýt ®· nªu ë trªn (xem 3.1.4) Special bus 3.1.3 ¤t« th­¬ng m¹i ¤t« (3.1) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ chñ yÕu dïng ®Ó chuyªn chë hµng hãa, Commercial «t« th­¬ng m¹i còng cã thÓ kÐo mét vehicle toa moãc 3.1.3.1 ¤t« th­¬ng m¹i ¤t« th­¬ng m¹i (3.1.3) cã ®Æc ®iÓm chuyªn dïng kh«ng gièng c¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i «t« th­¬ng m¹i ®· nªu ë trªn Specail (xem 3.1.4) commercial vehicle 10
 11. TCVN 6211-1996/Tr 11 No ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ 3.1.4 ¤t« chuyªn ¤t« (3.1) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ dïng ®­îc dïng: Special vehicle - chØ ®Ó chuyªn chë ng­êi vµ/hoÆc hµng hãa cÇn cã sù s¾p xÕp ®Æc biÖt - chØ ®Ó thùc hiÖn mét chøc n¨ng nhiÖm vô ®Æc biÖt (VÝ dô: «t« ghÐp, «t« kh¸ch - vËn t¶i, «t« ch÷a ch¸y, «t« cÊp cøu, «t« t¶i cøu n¹n, «t« hót bôi, «t« hai c«ng dông, «t« - toa xe l­u ®éng v.v... Danh s¸ch kh«ng h¹n chÕ) ¤t« chuyªn dïng còng cã thÓ kÐo mét toa moãc 3.1.5 «t« kÐo moãc ¤t« (3.1) ®­îc thiÕt kÕ dµnh riªng hoÆc chñ yÕu dïng ®Ó kÐo c¸c Trailer - towing moãc vehicle ¤t« kÐo moãc còg cã thÓ chë hµng trªn mét sµn phô 3.1.6 ¤t« kÐo b¸n ¤t« (3.1) ®­îc thiÕt kÕ ®Ó kÐo b¸n moãc moãc Semi - trailer towing vehicle 11
 12. TCVN 6211-1996/Tr 12 3.2 Xe moãc (Towed vehicle) Mét lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé kh«ng cã ®éng c¬, cã kÕt cÊu vµ trang bÞ dïng ®Ó chë ng­êi hoÆc hµng hãa vµ ®­îc kÐo bëi mét «t«; b¸n moãc còng n»m trong lo¹i ph­¬ng tiÖn nµy. No ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ 3.2.1 Moãc Xe cã kÕt cÊu ®Ó phÇn träng l­îng tæng chñ yÕu cña xe kh«ng ®Æt lªn Trailer «t« kÐo. Mét b¸n moãc cã dÊu ghÐp nèi còng ®­îc xem lµ mét moãc 3.2.1.1 Toa moãc Moãc (3.2.1) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ dïng ®Ó chë ng­êi vµ hµnh lý theo Bus trailer ng­êi. Toa moãc cã thÓ ®­îc trang bÞ nh­ ®· nªu trong 3.1.2.1 ®Õn 3.1.2.3 3.2.1.2 Moãc th«ng Moãc (3.2.1) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ dông dïng ®Ó chuyªn chë hµng hãa General purpose trailer 3.2.1.3 Moãc caravan Moãc (3.2.1) ®­îc thiÕt kÕ ®Ó dïng trªn ®­êng vµ lµm n¬i ë l­u ®éng Caravan Moãc (3.2.1) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ ®­îc dïng: - chØ ®Ó chuyªn chë ng­êi vµ / hoÆc hµng hãa cÇn cã sù s¾p xÕp ®Æc biÖt; - chØ ®Ó thùc hiÖn mét chøc n¨ng nhiÖm vô ®Æc biÖt. (VÝ dô: moãc «t« kh¸ch - vËn t¶i; moãc «t« ch÷a ch¸y, moãc cã sµn thÊp, xe moãc chë m¸y nÐn khÝ. Danh s¸ch kh«ng h¹n chÕ) 12
 13. TCVN 6211-1996/Tr 13 No ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ 3.2..2 B¸n moãc Moãc ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ghÐp nèi víi «t« kÐo b¸n moãc vµ phÇn chñ yÕu Semi - trailer cña träng l­îng tæng cña nã ®­îc ®Æt trªn «to kÐo 3.2.2.1 Toa b¸n moãc B¸n moãc (3.2.2) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ dïng ®Ó chë ng­êi vµ hµnh bus semi-trailer lý theo ng­êi 3.2 . 2 . 2 b¸n moãc th«ng b¸n moãc cã kÕt cÊu vµ trang bÞ dông dïng ®Ó chë hµng hãa general purpose semi- trailer 3.2 . 2 . 3 b¸n moãc b¸n moãc cã kÕt cÊu vµ trang bÞ chuyªn dïng ®­îc dïng: special semi- - chØ ®Ó chuyªn chë ng­êi vµ/hoÆc trailer hµng hãa cÇn cã sù s¾p xÕp ®Æc biÖt; - chØ ®Ó thùc hiÖn mét chøc n¨ng nhiÖm vô ®Æc biÖt (VÝ dô: b¸n moãc chë gç, b¸n moãc «t« ch÷a ch¸y, b¸n moãc cã s¸n thÊp, b¸n moãc chë m¸y nÐn khÝ. Danh s¸ch kh«ng h¹n chÕ) 13
 14. TCVN 6211-1996/Tr 14 3.3 «t« liªn hîp (combination ofvehicle) ThuËt ng÷ nµy cã nghÜa lµ mét «t« (3.1) ®­îc nèi víi mét hoÆc nhiÒu xe moãc (3.2) No ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ 3.3.1 ¤t« nhiÒu moãc Liªn hîp cña mét «t« (3.1.3 ®Õn 3.1.5) víi mét hoÆc nhiÒu moãc ®éc Roadtrain lËp ®­îc nèi b»ng trôc kÐo. ¤t« kÐo vµ moãc cã thÓ lµ lo¹i ®Æc biÖt hoÆc kh«ng 3.3.2 ¤t« kh¸ch Liªn hîp cña mét «t« buýt víi mét nhiÒu moãc hoÆc nhiÒu moãc ®éc lËp, ®­îc nèi b»ng trôc kÐo, dïng ®Ó vËn chuyÓn Passenger road hµnh kh¸ch. train Liªn hîp cã thÓ ®­îc trang bÞ nh­ ®· nªu trong 3.1.2.2 ®Õn 3.1.2.4 Chç ngåi cho hµnh kh¸ch kh«ng liªn tôc trªn toµn liªn hîp cã thÓ cã mét hµnh lang phôc vô 3.3.3 ¤t« kÐo moãc Liªn hîp cña mét «t« kÐo b¸n moãc khíp quay (3.1.6) víi mét b¸n moãc (3.2.2) Articulated road b¸n moãc cã thÓ lµ lo¹i chuyªn train dïng hoÆc kh«ng 3.3.4 ¤t« kÐo nhiÒu Liªn hîp cña mét «t« kÐo b¸n moãc moãc khíp (3.1.6) víi mét b¸n moãc (3.2.2) vµ quay mét moãc (3.2.1) Double road b¸n moãc vµ / hoÆc moãc cã thÓ lµ train lo¹i chuyªn dïng hoÆc kh«ng 14
 15. TCVN 6211-1996/Tr 15 No ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ 3.3.5 ¤t« nhiÒu moãc Liªn hîp cña mét «t« chë ng­êi víi hçn hîp mét moãc ®Ó chë hµng hãa Composite road train 3.3.6 ¤t« nhiÒu moãc ¤t« nhiÒu moãc trªn ®ã t¶i ®­îc ®Æt chuyªn dïng trªn mét sµn liªn kÕt gi÷a «t« kÐo vµ xe moãc vµ ®­îc ®ì bëi c¶ hai Special road ph­¬ng tiÖn nay; nghÜa lµ t¶i gåm train mét khèi duy nhÊt vµ viÖc nèi gi÷a hai ph­¬ng tiÖn ®­îc thùc hiÖn b»ng chÝnh t¶i nµy 3.4 Xe m¸y Xe ch¹y ®éng c¬ cã hai hoÆc ba b¸nh vµ vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt Moped kh«ng v­ît qu¸ 50km/h. NÕu ®éng c¬ dÉn ®éng lµ mét ®éng c¬ nhiÖt th× dung tÝch lµm viÖc hoÆc dung tÝch t­¬ng ®­¬ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 50cm3 3.5 M«t« Xe ch¹y ®éng c¬ cã hai hoÆc ba b¸nh vµ tØ träng toµn xe kh«ng v­ît M«tcycle qu¸ 400 kg Xe m¸y theo ®Þnh nghÜa 3.4 kh«ng n»m trong ®Þnh nghÜa nµy 15
Đồng bộ tài khoản