TCVN 6211:2003

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
318
lượt xem
82
download

TCVN 6211:2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt nam,Chất Lượng sản phẩm.TCVN 6211:2003. Phương tiện giao thông đường bộ. Kiểu. Thuật ngữ và định nghĩa. Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ cho một số kiểu phương tiện giao thông đường bộ có kết cấu và đặc tính kỹ thuật xác định. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phương tiện giao thông cơ giới hoạt động trên đường bộ. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại phương tiện như: máy kéo nông nghiệp chỉ ngẫu nhiên được sử dụng để chở người hoặc hàng hoá trên đường hoặc để kéo xe...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6211:2003

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6211 : 2003 ISO 3833 : 1977 (So¸t xÐt lÇn 1) ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - kiÓu - thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Road vehicles - Types - Terms and definitions Hµ Néi - 2003
 2. TCVN 6211: 2003 Lêi nãi ®Çu TCVN 6211: 2003 hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 3833 :1977. TCVN 6211: 2003 thay thÕ TCVN 6211: 1996. TCVN 6211: 2003 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC22 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam phèi hîp biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé khoa häc vµ C«ng nghÖ ban hµnh. 2
 3. TCVN 6211: 2003 tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6211: 2003 (So¸t xÐt lÇn 1) Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - KiÓu -ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Road vehicles - Types - Terms and definitions 1 Ph¹m vi Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c thuËt ng÷ cho mét sè kiÓu ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé cã kÕt cÊu vµ ®Æc tÝnh kü thuËt x¸c ®Þnh. 2 LÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ho¹t ®éng trªn ®−êng bé (« t«, r¬ moãc vµ s¬mi r¬ moãc, tæ hîp « t« víi r¬ moãc vµ s¬mi r¬ moãc, m« t«, xe m¸y). Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn nh−: m¸y kÐo n«ng nghiÖp chØ ngÉu nhiªn ®−îc sö dông ®Ó chë nguêi hoÆc hµng hãa trªn ®uêng hoÆc ®Ó kÐo xe chë ng−êi hoÆc hµng hãa trªn ®−êng. 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 3.1 ¤ t« (motor vehicle) Lµ lo¹i ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé ch¹y b»ng ®éng c¬ cã tõ bèn b¸nh xe trë lªn(1), kh«ng ch¹y trªn ®uêng ray vµ th−êng ®−îc dïng ®Ó: - chë ng−êi vµ /hoÆc hµng hãa; - kÐo c¸c r¬ moãc, s¬mi r¬ moãc; - thùc hiÖn chøc n¨ng, c«ng dông ®Æc biÖt. ¤ t« bao gåm c¶ c¸c lo¹i xe sau: a) c¸c xe ®−îc nèi víi mét ®−êng d©y dÉn ®iÖn, vÝ dô « t« ®iÖn b¸nh lèp (Trolley bus); b) c¸c xe ba b¸nh cã khèi l−îng b¶n th©n 2) lín h¬n 400kg. (1) Mét sè xe ba b¸nh nªu trong môc b) còng ®−îc xÕp vµo lo¹i « t« 2) Xem TCVN 6529: 1999, ®iÒu 4.6 3
 4. TCVN 6211: 2003 STT ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 3.1.1 ¤ t« con ¤ t« (3.1) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ Xem tõ ®iÒu 3.1.1.1 ®Õn 3.1.1.8 (Passenger car) chñ yÕu dïng ®Ó chë ng−êi, hµnh lý mang theo vµ /hoÆc hµng hãa, cã sè chç ngåi bao gåm c¶ chç ng−êi l¸i kh«ng nhiÒu h¬n 9 . ¤ t« con còng cã thÓ kÐo theo mét r¬ moãc. Chó thÝch : ¤ t« ®−îc gäi lµ “¤ t« thÓ thao” còng thuéc mét sè lo¹i « t« con d−íi ®©y. Trong c¸c ®Þnh nghÜa d−íi ®©y, cöa sæ lµ lo¹i cöa kÝnh më ®−îc, gåm mét hoÆc nhiÒu « kÝnh (VÝ dô: cöa th«ng giã lµ mét bé phËn cña cöa sæ). Ghi chó: (*): C¸c h×nh vÏ trong tiªu chuÈn nµy chØ lµ minh ho¹, trong thùc tÕ h×nh d¹ng cña c¸c « t« cô thÓ cã thÓ thay ®æi. STT ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa (*) 3.1.1.1 ¤ t« con kiÓu Th©n xe (Body): Saloon/Sedan KÝn, cã hoÆc kh«ng cã trô gi÷a cho c¸c cöa sæ bªn. (Saloon/Sedan) Mui xe (Hood/Roof): Cè ®Þnh, cøng v÷ng. Tuy nhiªn mét phÇn cña mui xe cã thÓ më ®uîc. Chç ngåi (Accommodation) : Cã tõ 4 chç ngåi trë lªn vµ cã Ýt nhÊt lµ 2 hµng ghÕ. Cöa (Doors): Cã 2 hoÆc 4 cöa bªn.Cã thÓ cã cöa sau më ®−îc. Cöa sæ (Window): Cã 4 cöa sæ bªn. 4
 5. TCVN 6211: 2003 STT ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa(*) 3.1.1.2 ¤ t« con kiÓu Th©n xe: saloon mui gËp Më ®−îc. Mui xe: (Convertible saloon) Khung thµnh bªn cè ®Þnh, mui xe cã thÓ gËp ®uîc. Chç ngåi: Cã tõ 4 chç ngåi trë lªn vµ cã Ýt nhÊt lµ 2 hµng ghÕ. Cöa: Cã 2 hoÆc 4 cöa bªn. Cöa sæ: Cã tõ 4 cöa sæ bªn trë lªn. 3.1.1.3 ¤ t« con kiÓu Th©n xe: SaloonPullman KÝn, cã thÓ cã mét v¸ch ng¨n gi÷a c¸c ghÕ phÝa tr−íc vµ phÝa sau. (Pullmansaloon, Mui xe: Pullman sedan, Cè ®Þnh, cøng v÷ng. Tuy nhiªn mét Executive phÇn cña mui xe cã thÓ më ®−îc. limousine) Chç ngåi: Cã tõ 4 chç ngåi trë lªn vµ cã Ýt nhÊt lµ 2 hµng ghÕ. C¸c ghÕ phÝa tr−íc hµng ghÕ sau cïng cã thÓ gËp l¹i ®−îc. Cöa: Cã 4 hoÆc 6 cöa bªn. Cã thÓ cã cöa sau më ®−îc. Cöa sæ: Cã tõ 6 cöa sæ bªn trë lªn. 5
 6. TCVN 6211: 2003 STT ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa(*) 3.1.1.4 ¤ t« con kiÓu Th©n xe: StationWagon(1) KÝn. PhÇn ®u«i xe ®−îc thiÕt kÕ ®Ó t¨ng thÓ tÝch chøa bªn trong. (Station wagon) Mui xe: Cè ®Þnh, cøng v÷ng. Tuy nhiªn mét phÇn cña mui xe cã thÓ më ®uîc. Chç ngåi: Cã tõ 4 chç ngåi trë lªn vµ cã Ýt nhÊt lµ 2 hµng ghÕ. C¸c ghÕ sau cã thÓ th¸o ra hoÆc gËp l¹i ®−îc ®Ó t¨ng diÖn tÝch chÊt hµng/hµnh lý. Cöa: Cã 2 hoÆc 4 cöa bªn vµ cöa sau më ®−îc. Cöa sæ: Cã tõ 4 cöa sæ bªn trë lªn. (1) §èi víi nh÷ng « t« con kiÓu Station Wagon cã cïng lo¹i xe c¬ së víi « t« chë hµng nªu t¹i (3.1.3) th× chç ngåi cã ®Æc ®iÓm riªng nh− sau : Cã tõ 4 chç ngåi trë lªn vµ cã Ýt nhÊt lµ 2 hµng ghÕ; C¸c ghÕ sau cã thÓ th¸o ra hoÆc gËp l¹i ®−îc ®Ó t¨ng diÖn tÝch chÊt hµng/hµnh lý; Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm R cña ghÕ ng−êi l¸i ( theo thiÕt kÕ cña nhµ s¶n xuÊt ) ®Õn mÆt ®ç xe ph¶i tõ 750 mm trë lªn (®−îc ®o khi xe kh«ng chÊt t¶i theo TCVN 6529:1999, ®iÒu 4.6). 6
 7. TCVN 6211: 2003 STT ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa(*) 3.1.1.5 ¤ t« con kiÓu Th©n xe: coupe KÝn, th−êng cã thÓ tÝch ®u«i bÞ h¹n chÕ. (CoupÐ) Mui xe: Cè ®Þnh, cøng v÷ng. Tuy nhiªn mét phÇn cña mui xe cã thÓ më ®uîc. Chç ngåi: Cã tõ 2 chç ngåi trë lªn vµ cã Ýt nhÊt lµ 1 hµng ghÕ. Cöa: Cã 2 cöa bªn. Cã thÓ cã cöa sau më ®−îc. Cöa sæ: Cã tõ 2 cöa sæ bªn trë lªn. 3.1.1.6 ¤ t« con kiÓu Th©n xe: mui gËp Më ®−îc. Mui xe: (Convertible, MÒm hoÆc cøng v÷ng; cã Ýt nhÊt lµ Open tourer, 2 vÞ trÝ: vÞ trÝ thø nhÊt, mui xe phñ Roadster, toµn bé th©n xe, vÞ trÝ thø hai mui xe Spider) ®−îc gËp l¹i. Chç ngåi: Cã tõ 2 chç ngåi trë lªn vµ cã Ýt nhÊt lµ 1 hµng ghÕ. Cöa: Cã 2 hoÆc 4 cöa bªn. Cöa sæ: Cã tõ 2 cöa sæ bªn trë lªn. 3.1.1.7 ¤ t« con ®a Th©n xe: n¨ng KÝn, hë hoÆc më ®−îc. ¤ t« nµy ®−îc thiÕt kÕ ®Ó khi cÇn cã thÓ chë (Multipurpose ®−îc hµng. passenger car) Chç ngåi: Cã 1 hoÆc nhiÒu chç ngåi. 7
 8. TCVN 6211: 2003 STT ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa(*) 3.1.1.8 ¤ t« con ®Çu ¤ t« con cã t©m v« l¨ng l¸i n»m b»ng trong ph¹m vi mét phÇn t− (1/4) phÝa tr−íc cña chiÒu dµi toµn bé xe (bao (Forwardcontrol gåm c¶ thanh ch¾n b¶o vÖ vµ c¸c passenger car) chi tiÕt phô, nÕu cã) 3.1.1.9 ¤ t« con ¤ t« con (3.1.1) cã ®Æc ®iÓm kh¸c chuyªn dïng víi ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i « t« con ®· nªu trªn, cã kÕt cÊu vµ trang bÞ (Special ®Ó thùc hiÖn mét chøc n¨ng, c«ng passenger car) dông ®Æc biÖt (xem 3.1.4) . 3.1.2 ¤ t« kh¸ch ¤ t« (3.1) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ dïng ®Ó chë ng−êi vµ hµnh lý mang (Bus) theo, cã sè chç ngåi bao gåm c¶ chç ng−êi l¸i tõ 10 trë lªn. ¤ t« kh¸ch cã thÓ cã 1 hoÆc 2 tÇng vµ còng cã thÓ kÐo theo r¬ moãc. 3.1.2.1 ¤ t« kh¸ch cì ¤ t« kh¸ch mét tÇng (3.1.2), cã sè nhá chç ngåi bao gåm c¶ chç ng−êi l¸i kh«ng lín h¬n 17. (Minibus) ¤ t« kh¸ch 3.1.2.2 ¤ t« kh¸ch (3.1.2) ®−îc thiÕt kÕ vµ thµnh phè trang bÞ ®Ó dïng trong thµnh phè vµ ngo¹i «; lo¹i « t« nµy cã c¸c ghÕ (Urban bus) ngåi vµ chç ®øng cho hµnh kh¸ch; cho phÐp hµnh kh¸ch di chuyÓn phï hîp víi viÖc ®ç xe th−êng xuyªn. 8
 9. TCVN 6211: 2003 STT ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa(*) 3.1.2.3 ¤ t« kh¸ch liªn ¤ t« kh¸ch (3.1.2) ®−îc thiÕt kÕ vµ tØnh trang bÞ cho vËn t¶i liªn tØnh. Lo¹i xe nµy kh«ng bè trÝ chç riªng cho hµnh (Interurban kh¸ch ®øng; tuy nhiªn, hµnh kh¸ch coach) ®i nh÷ng qu·ng ®−êng ng¾n cã thÓ ®øng ë lèi ®i däc gi÷a c¸c hµng ghÕ. 3.1.2.4 ¤ t« kh¸ch ¤ t« kh¸ch (3.1.2) ®−îc thiÕt kÕ vµ ®−êng dµi trang bÞ cho vËn t¶i ®−êng dµi; lo¹i xe nµy ®¶m b¶o tÝnh tiÖn nghi cho (Long distance hµnh kh¸ch ngåi vµ kh«ng chë hµnh coach) kh¸ch ®øng. 3.1.2.5 ¤ t« kh¸ch nèi ¤ t« kh¸ch (3.1.2) cã 2 toa cøng toa v÷ng ®−îc nèi víi nhau b»ng mét khíp quay. Trªn c¸c toa cã bè trÝ (Articulated chç ngåi cho hµnh kh¸ch. Hµnh bus) kh¸ch cã thÓ di chuyÓn tõ toa nµy sang toa kh¸c. ¤ t« kh¸ch nèi toa cã thÓ ®−îc bè trÝ vµ trang bÞ phï hîp víi môc ®Ých sö dông nªu trong 3.1.2.2 ®Õn 3.1.2.4 ViÖc nèi hoÆc th¸o rêi c¸c toa chØ cã thÓ ®−îc tiÕn hµnh t¹i x−ëng. 3.1.2..6 ¤ t« ®iÖn b¸nh ¤ t« kh¸ch (3.1.2) ch¹y b»ng nguån lèp chë kh¸ch ®iÖn ®−îc truyÒn tõ mét ®−êng d©y (¤ t« ®iÖn dÉn ®iÖn. b¸nh lèp ) ¤ t« ®iÖn b¸nh lèp còng cã thÓ ®−îc (Trolley bus) sö dông vµ trang bÞ nh− c¸c lo¹i «t« kh¸ch ®· nªu trong 3.1.2.2, 3.1.2.3 vµ 3.1.2.5 nªu ë trªn. 9
 10. TCVN 6211: 2003 STT ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa(*) 3.1.2.7 ¤ t« kh¸ch ¤ t« kh¸ch (3.1.2) cã ®Æc ®iÓm kh¸c chuyªn dïng víi ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i «t« kh¸ch ®· nªu ë trªn, cã kÕt cÊu vµ trang bÞ (Special bus) ®Ó thùc hiÖn mét chøc n¨ng, c«ng dông ®Æc biÖt (xem 3.1.4). 3.1.3 ¤ t« chë hµng ¤ t« (3.1) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ chñ (¤ t« t¶i) yÕu dïng ®Ó chë hµng. (Commercial ¤ t« chë hµng còng cã thÓ kÐo theo vehicle) mét r¬ moãc. 3.1.3.1 ¤ t« chë hµng ¤ t« chë hµng (3.1.3) cã ®Æc ®iÓm chuyªn dïng kh¸c víi ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i « t« (¤ t« t¶i chë hµng ®· nªu ë trªn, cã kÕt cÊu chuyªn dïng) vµ trang bÞ ®Ó thùc hiÖn mét chøc n¨ng, c«ng dông ®Æc biÖt (xem (Special 3.1.4). commercial vehicle) 10
 11. TCVN 6211: 2003 STT ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa(*) 3.1.4 ¤ t« chuyªn ¤ t« (3.1) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ dïng ®−îc dïng: (Special - chØ ®Ó chuyªn chë ng−êi vµ/hoÆc vehicle) hµng hãa cÇn cã sù s¾p xÕp ®Æc biÖt; - chØ ®Ó thùc hiÖn mét chøc n¨ng, c«ng dông ®Æc biÖt. (VÝ dô: ¤ t« hçn hîp, ¤ t« chë « t« con, ¤ t« ch÷a ch¸y, ¤ t« cøu th−¬ng, ¤ t« kÐo xe háng, ¤ t« hót bôi, ¤ t« hai c«ng dông, ¤ t« nhµ ë l−u ®éng ..v.v... Danh môc c¸c « t« lo¹i nµy kh«ng h¹n chÕ). ¤ t« chuyªn dïng còng cã thÓ kÐo theo mét r¬ moãc. 3.1.5 ¤ t« kÐo r¬ ¤ t« (3.1) ®−îc thiÕt kÕ dµnh riªng moãc hoÆc chñ yÕu dïng ®Ó kÐo r¬ moãc. (Trailer - towing ¤ t« kÐo r¬ moãc còng cã thÓ chë vehicle, Draw hµng trªn thïng hoÆc sµn chÊt t¶i. bar tractor) 3.1.6 ¤ t« ®Çu kÐo ¤ t« (3.1) ®−îc thiÕt kÕ ®Ó kÐo s¬mi r¬ moãc. (Semi - trailer, Towing vehicle, Fifth wheel tractor) 11
 12. TCVN 6211: 2003 3.2 R¬ moãc vµ s¬mi r¬ moãc (Towed vehicle)(*) Lµ lo¹i ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé kh«ng cã ®éng c¬, cã kÕt cÊu vµ trang bÞ dïng ®Ó chë ng−êi hoÆc hµng hãa vµ ®−îc kÐo bëi mét « t«. Chó thÝch (*): Trong mét sè tiªu chuÈn kh¸c, “R¬ moãc vµ s¬mi r¬ moãc” cßn ®−îc gäi lµ “moãc vµ b¸n moãc” STT ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa(*) 3.2.1 R¬ moãc Ph−¬ng tiÖn cã kÕt cÊu ®Ó sao cho phÇn chñ yÕu cña khèi l−îng toµn bé (Trailer) cña ph−¬ng tiÖn kh«ng ®Æt lªn « t« kÐo. S¬mi r¬ moãc cã b¸nh xe phô còng ®−îc coi lµ r¬ moãc. 3.2.1.1 R¬ moãc chë R¬ moãc (3.2.1) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ kh¸ch dïng ®Ó chë ng−êi vµ hµnh lý mang theo. R¬ moãc cã thÓ ®−îc trang bÞ (Bus trailer) nh− ®· nªu trong 3.1.2.1 ®Õn 3.1.2.3 3.2.1.2 R¬ moãc chë R¬ moãc (3.2.1) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ hµng (R¬ dïng ®Ó chë hµng. moãc t¶i) (General purpose trailer) 3.2.1.3 R¬ moãc kiÓu R¬ moãc (3.2.1) ®−îc thiÕt kÕ ®Ó lµm caravan nhµ ë l−u ®éng. (Caravan) 3.2.1.4 R¬ moãc R¬ moãc (3.2.1) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ chuyªn dïng ®−îc dïng: - chØ ®Ó chuyªn chë ng−êi vµ / hoÆc (Special trailer) hµng hãa cÇn cã sù s¾p xÕp ®Æc biÖt; - chØ ®Ó thùc hiÖn mét chøc n¨ng, c«ng dông ®Æc biÖt. (VÝ dô: R¬ moãc chë « t« con; R¬ moãc ch÷a ch¸y, R¬ moãc cã sµn thÊp, R¬ moãc chë m¸y nÐn khÝ ...vv...... Danh môc r¬ moãc lo¹i nµy kh«ng h¹n chÕ) 12
 13. TCVN 6211: 2003 STT ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa(*) 3.2..2 S¬ mi r¬ moãc S¬ mi r¬ moãc ®−îc thiÕt kÕ ®Ó nèi víi « t« ®Çu kÐo vµ cã mét phÇn ®¸ng kÓ (Semi – trailer) cña träng l−îng toµn bé ®Æt lªn « t« ®Çu kÐo. 3.2.2.1 S¬ mi r¬ moãc S¬ mi r¬ moãc (3.2.2) cã kÕt cÊu vµ chë kh¸ch trang bÞ dïng ®Ó chë ng−êi vµ hµnh lý mang theo. (Bus semi-trailer) S¬ mi r¬ moãc kh¸ch cã thÓ ®−îc trang bÞ nh− c¸c xe nªu trong 3.1.2.1 tíi 3.1.2.3 3.2. 2 . 2 S¬ mi r¬ moãc S¬ mi r¬ moãc ( 3.2.2 ) cã kÕt cÊu vµ chë hµng trang bÞ dïng ®Ó chë hµng. (General purpose semi- trailer) 3.2 . 2 . 3 S¬ mi r¬ moãc S¬ mi r¬ moãc ( 3.2.2 ) cã kÕt cÊu vµ chuyªn dïng trang bÞ ®−îc dïng: (Special semi- - chØ ®Ó chuyªn chë ng−êi vµ/hoÆc trailer) hµng hãa cÇn cã sù s¾p xÕp ®Æc biÖt; - chØ ®Ó thùc hiÖn mét chøc n¨ng, c«ng dông ®Æc biÖt. (VÝ dô: s¬ mi r¬ moãc chë gç, s¬ mi r¬ moãc ch÷a ch¸y, s¬ mi r¬ moãc cã sµn thÊp, s¬ mi r¬ moãc chuyªn chë m¸y nÐn khÝ... Danh môc s¬ mi r¬ moãc lo¹i nµy kh«ng h¹n chÕ) 13
 14. TCVN 6211: 2003 3.3 Tæ hîp « t« víi r¬ moãc vµ s¬ mi r¬ moãc (combination of vehicles) ¤ t« (3.1) ®−îc nèi víi mét hoÆc nhiÒu r¬ moãc hoÆc s¬ mi r¬ moãc (3.2) STT ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa(*) Lµ sù kÕt hîp cña mét « t« (3.1.3 3.3.1 Tæ hîp « t« - ®Õn 3.1.5) víi mét hoÆc nhiÒu r¬ r¬ moãc moãc ®éc lËp, ®−îc nèi víi nhau b»ng thanh kÐo. (Road train) ¤ t« kÐo vµ r¬ moãc cã thÓ lµ lo¹i chuyªn dïng hoÆc th«ng dông. 3.3.2 Tæ hîp « t« - Lµ sù kÕt hîp cña mét « t« kh¸ch r¬ moãc chë (3.1.2) víi mét hoÆc nhiÒu r¬ moãc kh¸ch ®éc lËp, ®−îc nèi b»ng thanh kÐo, dïng ®Ó vËn chuyÓn hµnh kh¸ch. (Passenger Tæ hîp nµy cã thÓ ®−îc trang bÞ nh− road train) c¸c xe ®· nªu trong 3.1.2.2 ®Õn 3.1.2.4 Chç ngåi cho hµnh kh¸ch ®−îc bè trÝ kh«ng liªn tôc trªn tæ hîp; cã thÓ cã hµnh lang phôc vô. Lµ sù kÕt hîp cña mét «t« ®Çu kÐo 3.3.3 Tæ hîp « t« - (3.1.6) víi mét s¬ mi r¬ moãc s¬ mi r¬ moãc (3.2.2). S¬ mi r¬ moãc cã thÓ lµ lo¹i chuyªn (Articulated dïng hoÆc th«ng dông. road train) 3.3.4 Tæ hîp « t« - Lµ sù kÕt hîp cña mét « t« ®Çu kÐo s¬ mi r¬ moãc (3.1.6) víi mét s¬ mi r¬ moãc (3.2.2) - r¬ moãc vµ mét r¬ moãc (3.2.1) S¬ mi r¬ moãc vµ / hoÆc r¬ moãc cã (Double road thÓ lµ lo¹i chuyªn dïng hoÆc th«ng train) dông. 14
 15. TCVN 6211: 2003 STT ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa(*) 3.3.5 Tæ hîp « t« - Lµ kÕt hîp cña mét « t« chë ng−êi r¬ moãc hçn víi mét r¬ moãc chë hµng . hîp (Composite road train) 3.3.6 Tæ hîp « t« - Lµ tæ hîp « t« - r¬ moãc, trªn ®ã r¬ moãc hµng ho¸ chuyªn chë ®−îc ®Æt lªn chuyªn dïng c¸c gi¸ ®ì cña « t« vµ r¬ moãc. ë ®©y, viÖc liªn kÕt gi÷a « t« vµ r¬ (Special road moãc ®−îc thùc hiÖn bëi chÝnh hµng train) ho¸ chuyªn chë. 3.4 Xe m¸y Ph−¬ng tiÖn ch¹y b»ng ®éng c¬, cã hai hoÆc ba b¸nh vµ vËn tèc thiÕt kÕ (Moped) lín nhÊt kh«ng lín h¬n 50km/h. NÕu ®éng c¬ dÉn ®éng lµ mét ®éng c¬ nhiÖt th× dung tÝch lµm viÖc hoÆc dung tÝch t−¬ng ®−¬ng kh«ng ®−îc lín h¬n 50cm3. 3.5 M« t« Ph−¬ng tiÖn ch¹y b»ng ®éng c¬, cã hai hoÆc ba b¸nh vµ cã khèi l−îng (Motorcycle) b¶n th©n kh«ng lín h¬n 400 kg. §Þnh nghÜa nµy kh«ng bao gåm xe m¸y nªu t¹i 3.4. 15
Đồng bộ tài khoản