tcvn 6432 1998

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
61
lượt xem
10
download

tcvn 6432 1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tcvn 6432 1998, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo trong thử công nhận kiểu đối với các ô tô lắp động cơ xăng để xác định hàm lượng các chất khí thải gây ô nhiễm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tcvn 6432 1998

 1. !"#$% !"#$%&'$()%*"+,%-./ !0*-%1234%5%6778 9':;)
 2. ./0%120%345 TCVN 6432: 1998 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së quy ®Þnh ECE R 15-04. TCVN 6432: 1998 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN / TC22. Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. ,"#$%&'$()%W"+,%)./ ,&W)%123456778 67891:%;0%;7?1:%38/1:%@A%B%C7D%;7E0%:FG%?%170HI%J7K;%L=%;M ?%;?%NOJ%3A1:%P9%QR1:%B%67891:%J7KJ%3>%;L>1:%;7S%P?1:%17T1%U0V5W !"#$%&'()*+',%-%.#,'*/,%0"++/1#21,%'3)11'$%45"3%#/1"3"6)+',%'7/)00'$%8)1(%9#,"+)2'%'29)2'%- :'#,/5'3'21%3'1("$%)2%1;0'%#005"&#+%1'1, +W%67XI%Y0%KJ%Z[1: +W+W%Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p ®o trong thö c«ng nhËn kiÓu ®èi víi c¸c « t« l¾p ®éng c¬ x¨ng ®Ó x¸c ®Þnh hµm l­îng c¸c chÊt khÝ th¶i g©y « nhiÔm. +W)W%Tiªu chuÈn nµy chØ ¸p dông cho c¸c « t« chë ng­êi cã sè chç ngåi kh«ng lín h¬n 9 vµ c¸c « t« t¶i cã khèi l­îng toµn bé kh«ng lín h¬n 3500 kg. +W(W Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho « t« cã ®éng c¬ hai kú, m« t« vµ c¸c ph­¬ng tiÖn cã khèi l­îng b¶n th©n nhá h¬n 400 kg. )W%!0\5%P75]1%;LDP7%Z^1 ECE R 15 - 04 C¸c quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ c«ng nhËn c¸c ph­¬ng tiÖn l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc hoÆc ®éng c¬ nÐn ch¸y liªn quan ®Õn khÝ th¶i g©y « nhiÔm do ®éng c¬ - Ph­¬ng ph¸p ®o c«ng suÊt ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc - Ph­¬ng ph¸p ®o tiªu hao nhiªn liÖu cña ph­¬ng tiÖn. TCVN 6431:1998 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KhÝ th¶i g©y « nhiÔm ph¸t ra tõ « t« vµ m« t« l¾p ®éng c¬ x¨ng - Yªu cÇu ph¸t th¶i trong thö c«ng nhËn kiÓu. Tiªu chuÈn 6208: 1996 (ISO 3930: 1976) ThiÕt bÞ ph©n tÝch khÝ «xit cacbon - §Æc tÝnh kü thuËt. (W%!75T;%1:_%Y`%3a17%1:7b= (W+W%C0V5* C¸c « t« cïng mét nh·n hiÖu - nhµ s¶n xuÊt, cïng kiÓu ®éng c¬ vµ hép sè, ®­îc l¾p trªn cïng mét khung l¾p r¸p chÝnh. (W)W%!7S%P?1:%17T1%U0V5* PhÐp thö ®­îc thùc hiÖn trªn « t« mÉu ®Çu tiªn ®Ó kiÓm tra xem sù ph¸t th¶i c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm cã phï hîp víi giíi h¹n ®­îc quy ®Þnh cho viÖc thö c«ng nhËn kiÓu hay kh«ng . 3
 4. !"#$%&'()*%+,,- (W(W%!7S%P?1:%17T1%U0V5%ZX1:%+ (sau ®©y gäi lµ thö kiÓu d¹ng 1): KiÓm tra sù ph¸t th¶i trung b×nh c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm sau khi khëi ®éng ®éng c¬ ë tr¹ng th¸i nguéi. (W'W%!7S%P?1:%17T1%U0V5%ZX1:%) (sau ®©y gäi lµ thö kiÓu d¹ng 2): KiÓm tra sù ph¸t th¶i khÝ cacbon monoxit ë tèc ®é kh«ng t¶i. (WcW%!7S%P?1:%17T1%U0V5%ZX1:%( (sau ®©y gäi lµ thö kiÓu d¹ng 3): KiÓm tra sù ph¸t th¶i cña c¸c chÊt khÝ tõ hép cacte. 'W%d^5%;7S 'W+W%Nhµ s¶n xuÊt ph¶i cung cÊp mét « t« ®Ó lµm xe mÉu phôc vô cho viÖc thö c«ng nhËn kiÓu theo quy ®Þnh cña 3.1. cW%!7S%1:70
 5. !"#$%&'()*%+,,- ThiÕt bÞ ph©n tÝch ion ho¸ ngän löa ®Ó x¸c ®Þnh hydrocacbon. ThiÕt bÞ dß quang ho¸ häc ®Ó x¸c ®Þnh nit¬ «xit. Bé c¶m biÕn nhiÖt ®é ®Ó cã thÓ ®o ®­îc trong kho¶ng 1,5oC. Bé c¶m biÕn ¸p suÊt ®Ó cã thÓ ®o ®­îc trong kho¶ng 0,1 kPa. Bé c¶m biÕn ®é Èm tuyÖt ®èi ®Ó cã thÓ ®o ®­îc trong kho¶ng ±5%. cW(W( Dông cô lÊy mÉu cã thÓ tÝch kh«ng ®æi cã thÓ ®o l­îng khÝ ®­îc thu gom víi sai sè kh«ng lín h¬n ± 2%. cW(W'. Dông cô lÊy mÉu ph¶i phï hîp víi TCVN 6208: 1996 (ISO 3930: 1976). cW'W%"75]1%@a%%I^5%;7S cW'W+. ¤ t« mÉu ph¶i ch¹y Ýt nhÊt lµ 3000 km tr­íc khi thö, trõ tr­êng hîp nhµ s¶n xuÊt yªu cÇu tiÕn hµnh phÐp thö trªn mét « t« mÉu ®· ch¹y Ýt h¬n 3000 km. cW'W). HÖ thèng x¶ kh«ng cã bÊt kú sù rß rØ nµo lµm ¶nh h­ëng tíi viÖc thu gom khÝ x¶. cW'W(. Ph¶i kiÓm tra ®é kÝn khÝt cña hÖ thèng n¹p ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc pha trén hçn hîp ch¸y do kh«ng bÞ ¶nh h­ëng kh«ng khÝ lät vµo. cW'W'. ViÖc ®iÒu chØnh ®éng c¬ ph¶i theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. cWcW%"75]1%@a%;7S cWcW+. ¤ t« mÉu ph¶i ®­îc ch¹y kh«ng t¶i tíi khi nhiÖt ®é ®éng c¬ ®¹t tíi nhiÖt ®é lµm viÖc b×nh th­êng. T¾t ®éng c¬ vµ gi÷ trong phßng thö Ýt nhÊt lµ 6 giê nh­ng kh«ng lín h¬n 30 giê tíi khi nhiÖt ®é cña dÇu b«i tr¬n vµ chÊt lµm m¸t ®¹t tíi nhiÖt ®é m«i tr­êng víi sai sè kh«ng lín h¬n ±2%. cWcW). Lèp xe ph¶i ®­îc b¬m tíi ¸p suÊt do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. Trong tr­êng hîp b¨ng thö cã hai tang quay th× ¸p suÊt ph¶i ®­îc t¨ng lªn kh«ng lín h¬n 50% ¸p suÊt quy ®Þnh. !p suÊt thùc tÕ ph¶i ®­îc ghi l¹i. cW&W%%!0h1%7`17%;7S%P?1:%17T1%U0V5 cW&W+. Quy ®Þnh chung cW&W+W+. Nhµ s¶n xuÊt ph¶i cung cÊp mét b¶n t­êng tr×nh chi tiÕt vÒ « t« ®­îc sö dông ®Ó thö c«ng nhËn kiÓu theo quy ®Þnh trong phô lôc A. cW&W+W) C¸c phÐp thö cña c¶ 3 d¹ng thö c«ng nhËn kiÓu 1, 2 vµ 3 ph¶i ®­îc tiÕn hµnh liªn tiÕp theo nhau kh«ng bÞ gi¸n ®äan. cW&W). !7S%ZX1:%+ 5
 6. !"#$%&'()*%+,,- cW&W)W+. Ph­¬ng ph¸p ph¶i phï hîp víi phÐp thö d¹ng 1 cña ECE R 15-04. Sau khi « t« mÉu ®­îc ch¹y kh«ng t¶i 40 gi©y, 4 chu kú thö hoµn chØnh nh­ ®­îc thÓ hiÖn trong h×nh 1 vµ ®­îc miªu t¶ chi tiÕt trong b¶ng 1 ph¶i ®­îc thùc hiÖn liªn tôc kh«ng gi¸n ®o¹n. Chu kú thö ®Çu tiªn ph¶i b¾t ®Çu ë cuèi giai ®o¹n ch¹y kh«ng t¶i 40 gi©y ®· nãi trªn. MÉu khÝ ph¶i ®­îc thu gom b»ng thiÕt bÞ lÊy mÉu thÓ tÝch kh«ng ®æi nh­ trong h×nh 2 tõ chu kú thö thø nhÊt ®Õn chu kú thö cuèi cïng vµ ®­îc ®­a vµo m¸y ph©n tÝch, m¸y nµy ph¶i hoµn thµnh viÖc x¸c ®Þnh hµm l­îng khÝ th¶i trong vßng 20 phót tõ khi kÕt thóc chu kú thö cuèi cïng. cW&W)W). Hoµn thµnh phÐp thö ®­îc nªu trong 5.6.2.1 ba lÇn vµ tÝnh l­îng ph¸t th¶i trung b×nh cña cacbon monoxit, l­îng ph¸t th¶i hçn hîp trung b×nh cña hydrocacbon vµ c¸c nit¬ oxit. Sè l­îng phÐp thö sÏ ®­îc gi¶m trong c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc x¸c ®Þnh sau ®©y. 5.6.2.2.1. NÕu trong lÇn thö thø nhÊt A1 ≤ 0,7 LA vµ B1 ≤ LB th× phÐp thö chØ cÇn ph¶i thùc hiÖn 1 lÇn vµ yªu cÇu vÒ khÝ th¶i trong TCVN 6431: 1998 ®­îc coi lµ tho¶ m·n. 5.6.2.2.2. NÕu trong lÇn thö thø nhÊt A1 ≤ 0,85 LA vµ B1 ≤ 0,85 LB vµ ®ång thêi A1 > 0,7LA hoÆc B1>0,7 LB th× ph¶i thùc hiÖn lÇn thø 2 vµ nÕu: A1 + A2 < 1,70 LA, B1 + B2
 7. !"#$%&'()*%+,,- LB giíi h¹n cña ph¸t th¶i hçn hîp cña hydrocacbon vµ c¸c nit¬ oxit trong b¶ng 1 cña TCVN 6431: 1998. cW&W(. Thö d¹ng 2 PhÐp thö ph¶i phï hîp víi phÐp thö d¹ng 2 cña ECE R 15-04 vµ ph¶i ®­îc thùc hiÖn ngay sau khi kÕt thóc chu kú thö thø 4 cña phÐp thö d¹ng 1. MÉu khÝ th¶i ph¶i ®­îc lÊy b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn cña ®Çu lÊy mÉu ®­îc nèi víi thiÕt bÞ ph©n tÝch b»ng c¸ch lång vµo ®u«i èng x¶. KÕt qu¶ chØ thÞ cña nång ®é cña cacbonmonoxit vµ c¸cbondioxit ph¶i ®­îc ghi l¹i. Trong tr­êng hîp mµ tæng cña kÕt qu¶ chØ thÞ cña nång ®é cacbonmonoxit vµ c¸cbondioxit nhá h¬n 5% th× nång ®é cña cacbonmonoxit ph¶i ®­îc hiÖu chØnh b»ng c«ng thøc sau: 15 Nång ®é cña cacbonmonoxit =
 8. 8 ij17%+%B%"75%Uk%N`I%Y0
 9. !"#$%&'()*%+,,- ij17%)%B%#D%Z[%Yg%7
 10. !"#$%&'()*%+,,- rE1:%+%B%"75%;Lj17%;7S !7v !7/0%:0=1%stu !7/0%:0=1 |l%38}P ;w x0=%;lP #T1%;lP !7=>%;KP 67= dz0%;7=> dz0%J7= ;DP7%N5{ Z~1:%U70 ;7=> sIyt)u sUIy7u ;KP stu t=1:%tl ;KP 1 Ch¹y kh«ng t¶i 1 11 11 11 6sPM, 5sK1 2 T¨ng tèc 2 1,04 0 ®Õn 15 4 4 15 1 3 VËn tèc æn ®Þnh 3 15 8 8 23 1 4 Gi¶m tèc -0,69 15 ®Õn 10 2 2 25 1 5 Gi¶m tèc, Ng¾t ly hîp 4 -0,92 10 ®Õn 0 3 3 28 K1 6 Ch¹y kh«ng t¶i 5 21 21 49 16sPM, 5sK1 7 T¨ng tèc 6 0,83 0 ®Õn 15 5 54 1 8 Sang sè 6 2 12 56 9 T¨ng tèc 6 0,94 15 ®Õn 32 5 61 2 10 VËn tèc æn ®Þnh 7 32 24 24 85 2 11 Gi¶m tèc 8 -0,75 32 ®Õn 10 8 93 2 12 Gi¶m tèc 11 K2 Ng¾t ly hîp 8 -0,92 10 ®Õn 0 3 96 16sPM 13 Ch¹y kh«ng t¶i 9 21 21 117 5sK1 14 T¨ng tèc 10 0,83 0 ®Õn 15 5 122 1 15 Sang sè 10 2 124 16 T¨ng tèc 10 0,62 15 ®Õn 35 9 26 133 2 17 Sang sè 10 2 135 18 T¨ng tèc 0,52 35 ®Õn 50 8 143 3 19 VËn tèc æn ®Þnh 11 50 12 12 155 3 20 Gi¶m tèc 12 -0,52 50 ®Õn 35 8 8 163 3 21 VËn tèc æn ®Þnh 13 35 13 13 176 3 22 Sang sè 14 2 178 23 Gi¶m tèc 14 -0,86 32 ®Õn 10 7 12 185 2 24 Gi¶m tèc 14 Ng¾t ly hîp -0,92 10 ®Õn 0 3 188 K2 25 Ch¹y kh«ng t¶i 15 7 7 195 7sPM 10
 11. !"#$%&'()*%+,,- %"7•%;7DP7 1. PM lµ c¸c sè ë vÞ trÝ trung gian (sè "mo"); ly hîp ®ãng. K1, K2: ly hîp ng¾t, cµi sè 1 hoÆc 2 liªn tiÕp. 2. C¸c « t« ®­îc trang bÞ hép sè tù ®éng ®­îc thö víi sè cao nhÊt ®­îc cµi. Bé t¨ng tèc ph¶i ®­îc sö dông sao cho ®¹t ®­îc gia tèc æn ®Þnh nhÊt, c¸c sè kh¸c nhau cã thÓ ®­îc cµi theo quy ®Þnh. Khi kh«ng thÓ ®¹t ®­îc tèc ®é danh nghÜa trong thêi gian x¸c ®Þnh, sù sang sè ph¶i ®­îc thùc hiÖn gièng nh­ c¸c hép sè ®iªu khiÓn b»ng tay. 11
 12. !"#$%&'()*%+,,- 67[%N[P%€ (qui ®Þnh) "KP%3•P%;D17%U{%;75T;%P‚=%3A1:%P9 Y`%;7?1:%tl%J7[P%Y[%P7>%;7wP%701:%PKP%I[P U7KP M« t¶ vµ s¬ ®å.......................................................................................................................................... (W%$XJ%U7?1:%U7D%Y`%P51:%PoJ%170\1%N0
 13. !"#$%&'()*%+,,- 3.1. M« t¶ vµ s¬ ®å cña c¸c chi tiÕt l¾p r¸p kÌm theo (®Öm gi¶m chÊn, m¸y sÊy, c¸c ®­êng n¹p kh«ng khÝ kÌm theo) ........................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. 3.2. Cung cÊp nhiªn liÖu 3.2.1. Bé chÕ hoµ khÝ (2) .............................................................Sè l­îng ................................................. 3.2.1.1. Nh·n hiÖu.................................................................................................................................... 3.2.1.2. KiÓu............................................................................................................................................. 3.2.1.3. C¸c chi tiÕt ®iÒu chØnh (1) 3.2.1.3.1. Jicl¬ §Æc tÝnh cung cÊp nhiªn liÖu ®­îc 3.2.1.3.2. "ng Venturi lËp ra theo l­u l­îng kh«ng khÝ, vµ 3.2.1.3.3. Møc buång phao HoÆc nh÷ng ®iÒu chØnh cÇn ph¶i cã ®Ó 3.2.1.3.4. Khèi l­îng phao ®¶m b¶o theo ®­îc s¸t ®Æc tÝnh 3.2.1.3.5. Van kim nµy (1)(2). 3.2.1.4. Van giã ®iÒu khiÓn b»ng tay / tù ®éng (2) ......................... Khe hë khi ®ãng kÝn van (1)................... 3.2.1.5. B¬m nhiªn liÖu !p suÊt(1) ........................................................................ HoÆc biÓu ®å ®Æc tr­ng (1) ................... 'W%!7?1:%tl%30g5%P7ƒ17%;7/0%:0=1%321:%y%I„%Y=1%7>•P%tl%N0
 14. !"#$%&'()*%+,,- …W%!7?1:%;01%@q%t51:%Yg%PKP%30g5%U0
Đồng bộ tài khoản