TCVN 6438:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
98
lượt xem
39
download

TCVN 6438:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6438:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải. Tiêu chuẩn này qui định giới hạn lớn nhất cho phép của các chất gây ô nhiễm môi trường: Cacbonmonoxit (CO) và hydrocacbon (HC), chất thải nhìn thấy (thường gọi là khói) trong khí thải động cơ sử dụng nhiên liệu điezen lắp trên phương tiện giao thông đường bộ (sau đây gọi là phương tiện) để tham gia giao thông đường bộ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6438:2001

  1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6438 : 2001 So¸t xÐt lÇn 1 ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé Giíi h¹n lín nhÊt cho phÐp cña khÝ th¶i Road vehicles - Maximum permitted emission limits of exhaust gas Hµ Néi - 2001
  2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6438 : 2001 thay thÕ TCVN 6438 : 1998 vµ TCVN 5947:1996. TCVN 6438 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng ban hµnh.
  3. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6438 : 2001 So¸t xÐt lÇn 1 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé – Giíi h¹n lín nhÊt cho phÐp cña khÝ th¶i Road vehicles –Maximum permitted emission limits of exhaust gas 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh giíi h¹n lín nhÊt cho phÐp cña c¸c chÊt g©y « nhiÔm m«i tr−êng: Cacbonmonoxit (CO) vµ Hydrocacbon (HC), chÊt th¶i nh×n thÊy (th−êng gäi lµ khãi) trong khÝ th¶i ®éng c¬ sö dông nhiªn liÖu x¨ng hoÆc ®iezen l¾p trªn ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé (sau ®©y gäi lµ ph−¬ng tiÖn) ®Ó tham gia giao th«ng ®−êng bé. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 5418:1991 ¤t« ch¹y b»ng ®éng c¬ ®iezen - Møc vµ ph−¬ng ph¸p ®o. TCVN 6204:1996 (ISO 3920:1995) Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - Ph−¬ng ph¸p ®o khÝ x¶ trong qu¸ tr×nh kiÓm tra hoÆc b¶o d−ìng. 3 Yªu cÇu ph¸t th¶i Gi¸ trÞ giíi h¹n lín nhÊt cho phÐp cña nång ®é CO vµ HC , ®é khãi trong khÝ th¶i cña ph−¬ng tiÖn ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 1. 4 Ph−¬ng ph¸p ®o 4.1 Nång ®é CO vµ HC trong khÝ th¶i cña ph−¬ng tiÖn l¾p ®éng c¬ x¨ng ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p ®o trong TCVN 6204:1996 (ISO 3920:1995). 4.2 §é khãi trong khÝ th¶i cña ph−¬ng tiÖn l¾p ®éng c¬ diezen ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p ®o trong phô lôc A. 3
  4. TCVN 6438 : 2001 B¶ng 1 – Giíi h¹n tèi ®a cho phÐp cña c¸c chÊt khÝ th¶i g©y « nhiÔm Ph−¬ng tiÖn l¾p ®éng c¬ x¨ng Thµnh phÇn g©y Ph−¬ng tiÖn l¾p ®éng c¬ diezen « nhiÔm trong C¸c lo¹i « t« M« t«, xe m¸y khÝ th¶i Møc 1 Møc 2 Møc 3 Møc 4 Møc 1 Møc 2 Møc 1 Møc 2 Møc 3 CO (% thÓ tÝch) 6,5 6,0 4,5 3,5 4,5 - - - HC (ppm thÓ tÝch) - §éng c¬ 4 kú - 1.500 1.200 600 1.500 1.200 - - - - §éng c¬ 2 kú - 7.800 7.800 7.800 10.000 7.800 - - - - §éng c¬ ®Æc - 3.300 3.300 3.300 - - - biÖt(1) §é khãi (% HSU) - - - - - - 85 72 50 Chó thÝch - (1) Lµ c¸c lo¹i ®éng c¬ nh− ®éng c¬ Wankel vµ mét sè lo¹i ®éng c¬ kh¸c cã kÕt cÊu ®Æc biÖt kh¸c víi kÕt cÊu cña c¸c lo¹i ®éng c¬ cã pÝtt«ng, vßng g¨ng (XÐc m¨ng) th«ng dông hiÖn nay. 4
  5. TCVN 6438 : 2001 Phô lôc A (qui ®Þnh) Ph−¬ng ph¸p ®o ®é khãi cña ph−¬ng tiÖn l¾p ®éng c¬ diezen A.1 Nguyªn t¾c ®o Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc sö dông ®Ó ®o ®é khãi cña c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé l−u hµnh l¾p ®éng c¬ diezen ë chÕ ®é gia tèc tù do. Kh¸i niÖm gia tèc tù do ®−îc ®Þnh nghÜa trong phô lôc 1 cña TCVN 5418:1991. A.2 ThiÕt bÞ ®o Theo phô lôc 2 cña TCVN 5418:1991. A.3 TiÕn hµnh ®o A.3.1 KiÓm tra t×nh tr¹ng cña hÖ thèng x¶: Theo 2.1.1 cña TCVN 5418:1991. A.3.2 Khëi ®éng ®éng c¬, cho ®éng c¬ ch¹y theo 2.1.2 cña TCVN 5418L1991. A.3.3 §Ó sè truyÒn (Tay sè) ë vÞ trÝ trung gian (Sè ″Mo″). A.3.4 §−a èng lÊy mÉu khÝ th¶i ®· ®−îc lµm s¹ch cña thiÕt bÞ ®o ®é khãi vµo s©u èng x¶ ®éng c¬ mét ®o¹n kho¶ng 20cm hoÆc theo qui ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®o. §−êng kÝnh èng lÊy mÉu ph¶i phï hîp víi ®−êng kÝnh èng x¶ theo qui ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®o. A.3.5 Cho ®éng c¬ ch¹y ë vßng quay kh«ng t¶i nhá nhÊt tõ 5 gi©y ®Õn 6 gi©y. A.3.6 §¹p hÕt ch©n ga, gi÷ nã ë vÞ trÝ nµy 4 gi©y. Sau ®ã, nh¶ ch©n ga vµ ®Ó ë vÞ trÝ nµy 11 gi©y. §o ®é khãi ngay tõ khi b¾t ®Çu c¸c thao t¸c nµy. A.3.7 LÆp l¹i thao t¸c (A.3.6) 2 lÇn. A.3.8 NÕu ph−¬ng tiÖn cã nhiÒu èng x¶ ph¶i thùc hiÖn c¸c thao t¸c tõ A.3.4 ®Õn A.3.6 cho tõng èng x¶. A.4 KÕt qu¶ ®o A.4.1 KÕt qu¶ ®o lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 lÇn ®o theo A.3.6 . TrÞ sè chªnh lÖch gi÷a c¸c lÇn ®o kh«ng ®−îc qu¸ 6% -HSU. A.4.2 §èi víi ph−¬ng tiÖn cã nhiÒu èng x¶, kÕt qu¶ ®o ®−îc lÊy theo gi¸ trÞ lín nhÊt. 5
Đồng bộ tài khoản