TCVN 6441 1998

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
58
lượt xem
12
download

TCVN 6441 1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6441 1998, Tiêu chuẩn này quy định các phép thử và các phương pháp đo phanh vμ hệ thống phanh của mô tô có hai hoặc ba bánh như đã định nghĩa trong TCVN 6211:1996 (ISO 3833), được sử dụng trên các đường giao thông công cộng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6441 1998

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6441:1998 ISO 8710:1995 M« t« - Phanh vµ c¬ cÊu phanh - Thö vµ ph­¬ng ph¸p ®o Motorcycles - Brakes and braking devices - Tests and measurement methods Hµ néi 1998
 2. TCVN 6441:1998 Lêi nãi ®Çu TCVN 6441:1998 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ISO 8710:1995; TCVN 6441:1998 do ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ. Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh. 2
 3. TCVN 6441:1998 Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6441:1998 M« t« - Phanh vµ c¬ cÊu phanh - Thö vµ ph­¬ng ph¸p ®o Motorcycles - Brakes and braking devices - Tests and measurement methods 1 Ph¹m vi 1.1 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c phÐp thö vµ c¸c ph­¬ng ph¸p ®o phanh vµ hÖ thèng phanh cña m« t« cã hai hoÆc ba b¸nh nh­ ®· ®Þnh nghÜa trong TCVN 6211:1996 (ISO 3833), ®­îc sö dông trªn c¸c ®­êng giao th«ng c«ng céng. Tiªu chuÈn còng bao gåm c¸c phÐp thö phô dïng ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ph¸t triÓn hÖ thèng phanh. M« t« ®­îc ph©n lo¹i theo quy ®Þnh No78 1) cña UN - ECE (ñy ban kinh tÕ Ch©u ¢u cña Liªn hiÖp quèc) nh­ sau: L3 - m« t« hai b¸nh; L4 - m« t« cã thïng xe bªn; L5 - m« t« ba b¸nh bè trÝ ®èi xøng. C¸c gi¸ trÞ trong ngoÆc vu«ng [ ] ®­îc lÊy trong quy ®Þnh No78 cña UN - ECE (söa ®æi lÇn 1). 1.2 Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c m« t« sau: - m« t« ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ch©n; - m« t« chuyªn dïng cho ng­êi tµn tËt. 1) C¸c ®Þnh nghÜa theo quy ®Þnh No78 cña UN - ECE Lo¹i L3: M« t« hai b¸nh cã dung tÝch xy lanh ®éng c¬ lín h¬n 50 cm3 hoÆc vËn tèc thiÕt kÕ lín h¬n 50 km/h. Lo¹i L4: M« t« ba b¸nh kh«ng ®èi xøng so víi trôc däc, cã dung tÝch xy lanh ®éng c¬ lín h¬n 50 cm3 hoÆc vËn tèc thiÕt kÕ lèn h¬n 50 km/h (m« t« cã thïng xe bªn). Lo¹i L5: M« t« ba b¸nh ®èi xøng so víi trôc däc, cã khèi l­îng lín nhÊt kh«ng lín h¬n 1000 kg vµ dung tÝch xy lanh ®éng c¬ lín h¬n 50 cm3 hoÆc vËn tèc thiÕt kÕ lín h¬n 50 km/h. 3
 4. TCVN 6441:1998 1.3 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c kiÓu thö sau: - thö tÜnh; - thö ®éng lùc: thö c¬ b¶n; thö phanh ­ít; thö mßn dÇn v× nhiÖt. - thö phanh khi ®ç xe (nÕu cã thÓ ¸p dông ®­îc). 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 3379:1983 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Sè xe (VIN) - Néi dung vµ cÊu tróc. TCVN 6211:1996 (ISO 3833) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KiÓu, thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. ISO 6726:1988 Xe m¸y vµ m« t« hai b¸nh - Khèi l­îng - Tõ vùng. TCVN 6011:1995 (ISO 7117) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Ph­¬ng ph¸p ®o vËn tèc lín nhÊt cña m« t«. ISO 9132:1990 Xe m¸y vµ m« t« ba b¸nh - Khèi l­îng - Tõ vùng. 3 §Þnh nghÜa Tiªu chuÈn nµy sö dông ®Þnh nghÜa sau: 3.1 HÖ thèng phanh vµ c¸c phÇn cÊu thµnh 3.1.1 HÖ thèng phanh: Tæ hîp c¸c chi tiÕt cã chøc n¨ng lµm gi¶m liªn tôc vËn tèc cña mét m« t« ®ang ch¹y, lµm cho nã dõng l¹i vµ gi÷ m« t« ®øng t¹i chç nÕu nã ®· dõng l¹i hoµn toµn. HÖ thèng phanh bao gåm: - Bé phËn ®iÒu khiÓn; - Bé phËn truyÒn ®éng; - Phanh 3.1.2 Bé phËn ®iÒu khiÓn: Bé phËn ®­îc t¸c ®éng trùc tiÕp cña ng­êi l¸i ®Ó cung cÊp n¨ng l­îng cÇn thiÕt cho bé phËn truyÒn ®éng ®Ó phanh hoÆc ®iÒu khiÓn m« t«. 3.1.3 Bé phËn truyÒn ®éng: Tæ hîp c¸c côm chi tiÕt thùc hiÖn chøc n¨ng kh©u nèi gi÷a bé phËn ®iÒu khiÓn vµ phanh. 3.1.4 Phanh: C¸c bé phËn cña hÖ thèng phanh thùc hiÖn c¸c lùc c¶n chuyÓn ®éng cña m« t«. 3.2 C¸c kiÓu hÖ thèng phanh 3.2.1 HÖ thèng phanh ®éc lËp (1) [trong tr­êng hîp ®èi víi c¸c m« t« (L3)]: HÖ thèng phanh chØ t¸c ®éng trªn mét b¸nh xe. (2) [trong tr­êng hîp ®èi víi c¸c m« t« cã thïng xe bªn (L4)]: HÖ thèng phanh t¸c ®éng trªn mét b¸nh xe cña m« t« hoÆc t¸c ®éng ®ång thêi trªn b¸nh xe sau vµ trªn b¸nh thïng xe bªn. 4
 5. TCVN 6441:1998 (3) [trong tr­êng hîp ®èi víi c¸c m« t« ba b¸nh ®èi xøng (L5)]: HÖ thèng phanh t¸c ®éng trªn mét hoÆc hai b¸nh xe. 3.2.2 HÖ thèng phanh liªn hîp (1) [trong tr­êng hîp ®èi víi c¸c m« t« (L3)]: HÖ thèng phanh cã Ýt nhÊt hai phanh t¸c ®éng lªn hai b¸nh xe kh¸c nhau ®­îc thùc hiÖn bëi mét bé phËn ®iÒu khiÓn duy nhÊt. (2) [trong tr­êng hîp ®èi víi c¸c m« t« cã thïng xe bªn (L4)]: HÖ thèng phanh Ýt nhÊt ph¶i t¸c ®éng lªn b¸nh xe tr­íc vµ b¸nh xe sau. (3) [trong tr­êng hîp ®èi víi c¸c m« t« ba b¸nh ®èi xøng (L5)]: HÖ thèng phanh t¸c ®éng tÊt c¶ c¸c b¸nh xe. 3.3 Sù chÊt t¶i cña m« t« 3.3.1 M« t« ®­îc chÊt t¶i: M« t« ®­îc chÊt t¶i ®Ó ®¹t tíi khèi l­îng tæng lín nhÊt cña c¬ së chÕ t¹o nh­ ®· x¸c ®Þnh trong ISO 6726 hoÆc ISO 9132, bao gåm c¶ khèi l­îng cña ng­êi l¸i vµ c¸c thiÕt bÞ hoÆc dông cô nh­ ®· nªu trong 5.3 vµ sù ph©n bè khèi l­îng trªn c¸c trôc ®­îc quy ®Þnh bëi c¬ së chÕ t¹o m« t«. 3.3.2 M« t« kh«ng chÊt t¶i: M« t« ë ®iÒu kiÖn tù träng nh­ ®· x¸c ®Þnh trong ISO 6726 hoÆc ë ®iÒu kÖn khèi l­îng khung trÇn nh­ ®· x¸c ®Þnh trong ISO 9132 céng víi khèi l­îng cña ng­êi l¸i, thiÕt bÞ vµ dông cô nh­ ®· nªu trong 5.3. 3.4 VËn tèc lín nhÊt: VËn tèc mµ m« t« cã thÓ ®¹t ®­îc khi thö theo TCVN 6011:1995. 3.5 C¸c th«ng sè thö 3.5.1 VËn tèc thö, v: VËn tèc cña m« t« ®­îc ®o t¹i thêi ®iÓm mµ ng­êi l¸i b¾t ®Çu t¸c ®éng lªn bé phËn ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh. 3.5.2 §é gi¶m tèc trung b×nh, a: §é gi¶m tèc trung b×nh ®­îc ®o (hoÆc ®­îc tÝnh) tõ thêi ®iÓm mµ lùc phanh ®­îc triÓn khai hoµn toµn tíi thêi ®iÓm m« t« dõng l¹i. 3.5.3 Qu·ng ®­êng phanh, L: Qu·ng ®­êng ®i cña m« t« ®­îc ®o tõ thêi ®iÓm ng­êi l¸i b¾t ®Çu t¸c ®éng lªn bé phËn ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh tíi thêi ®iÓm m« t« dõng l¹i. 4 C¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ®iÓm thö 4.1 MÆt ®­êng thö MÆt ®­êng thö ph¶i kh«, b»ng ph¼ng (nghÜa lµ kh«ng cã ®é dèc v­ît qu¸ 1%) vµ kh«ng ®­îc cã vËt l¹ lÉn vµo. MÆt ®­êng ph¶i cã ®é b¸m tèt cho m« t« (vÝ dô: mÆt ®­êng nhùa ®­êng kh« hoÆc mÆt ®­êng cã hÖ sè ma s¸t lín h¬n 0,5). Chó thÝch 1 - ViÖc thö phanh ®Ó gi÷ m« t« ®ç trªn ®­êng ®­îc thùc hiÖn trªn mÆt ®­êng cã ®é dèc quy ®Þnh. 4.2 VËn tèc giã VËn tèc trung b×nh cña giã kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 5 m/s. 5
 6. TCVN 6441:1998 4.3 NhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh NhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh ph¶i ë trong kho¶ng 0 ÷ 40oC. 4.4 §­êng thö cho thö c¬ b¶n vµ thö phanh ­ít Khu vùc thö ngay sau ®iÓm b¾t ®Çu thö ph¶i lµ ®o¹n ®­êng cã ®ñ chiÒu dµi ®Ó cho m« t« cã thÓ dõng l¹i. Trong tr­êng hîp ®èi víi m« t« (L3), ®o¹n ®­êng thö nµy ph¶i cã chiÒu réng 2,5 m. §èi víi m« t« cã thïng xe bªn (L4) vµ m« t« ba b¸nh ®èi xøng (L5), ®o¹n ®­êng thö nµy ph¶i cã chiÒu réng 2,5 m céng víi vÕt m« t«. 5 ChuÈn bÞ m« t« thö 5.1 Lèp Lèp ph¶i ®­îc b¬m tíi møc ¸p suÊt quy ®Þnh cña c¬ së chÕ t¹o. 5.2 Ng­êi l¸i vµ khèi l­îng mang theo Khèi l­îng tèi thiÓu cña ng­êi l¸i vµ thiÕt bÞ thö, dông cô thö mang theo trªn m« t« ph¶i lµ 85 kg. Sù ph©n bè khèi l­îng trªn c¸c trôc cña m« t« thö ®­îc chÊt t¶i ph¶i theo yªu cÇu cña c¬ së chÕ t¹o m« t« vµ ph¶i ®­îc ghi trong b¸o c¸o thö. 5.3 Dông cô M« t« ph¶i ®­îc chuÈn bÞ cho c¸c phÐp thö ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng 1 cïng víi c¸c dông cô nh­ ®· yªu cÇu. C¸c dông cô kh¸c còng cã thÓ ®­îc bæ sung thªm ®Ó cung cÊp c¸c sè liÖu thö nh­ng ph¶i b¶o ®¶m ch¾c ch¾n r»ng kh«ng cã mét dông cô nµo cã thÓ g©y ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn tÝnh n¨ng kü thuËt cña hÖ thèng phanh hoÆc ®Æc tÝnh ®éng lùc häc cña m« t«. 5.4 ChuÈn bÞ thö phanh ­ít 5.4.1 ThiÕt bÞ ph¶i lµm ­ít liªn tôc cho phanh trong suèt mçi lÇn ch¹y thö víi tèc ®é dßng ch¶y [15] l/h ®­îc ph©n bè ®Òu cho c¶ hai bªn cña mçi phanh. Chó thÝch 2 - Hai phanh ®­îc l¾p trªn mét b¸nh xe ®­îc thö nh­ ®èi víi hai phanh. 5.4.2 §èi víi phanh ®Üa hë hoÆc hë mét phÇn, l­îng n­íc nh­ ®· qui ®Þnh trªn ph¶i h­íng vµo ®Üa quay sao cho n­íc ®­îc ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt ®Üa ®­îc quÐt bëi m¸ phanh. §èi víi phanh ®Üa ®Ó hë hoµn toµn, n­íc ph¶i h­íng vµo bÒ mÆt ®Üa theo gãc 45o tr­íc m¸ phanh; ®èi víi phanh ®Üa ®Ó hë mét phÇn n­íc ph¶i h­íng vµo bÒ mÆt ®Üa theo gãc 45o tr­íc tÊm che. N­íc ph¶i ®­îc t­íi thµnh tia liªn tôc, vu«ng gãc víi bÒ mÆt ®Üa tõ mét vßi phun ®¬n ®­îc bè trÝ ë gi÷a ®iÓm trong cïng vµ ®iÓm c¸ch ®iÓm ngoµi cïng cña bÒ mÆt ®­îc quÐt bëi m¸ phanh mét kho¶ng b»ng 2/3 chiÒu réng I cña bÒ mÆt nµy (xem h×nh 1). 6
 7. TCVN 6441:1998 KÝch th­íc milimet §Üa ChiÒu quay cña ®Üa §Üa Tõ thïng n­íc BÒ mÆt ma s¸t 5.4.3 §èi víi phanh ®Üa hoµn toµn kÝn, n­íc ph¶i h­íng vµo c¶ hai phÝa cña tÊm che. Khi vßi phun trïng víi lç th«ng h¬i hoÆc lç kiÓm tra, n­íc ph¶i ®­îc t­íi theo gãc 45o tr­íc c¸c lç trªn. 5.4.4 Khi kh«ng thÓ t­íi n­íc vµo c¸c vÞ trÝ nh­ ®· nªu trong 5.4.2 vµ 5.4.3 do cã mét sè chi tiÕt l¾p cè ®Þnh cña m« t«, n­íc ph¶i ®­îc ®­a vµo ®iÓm ®Çu tiªn mµ t¹i ®ã cã thÓ t­íi n­íc liªn tôc theo gãc lín h¬n 45o. 5.4.5 §èi víi phanh kiÓu tang, l­îng n­íc trªn ph¶i ®­îc ph©n bè ®Òu trªn c¶ hai bªn cña c¬ cÊu phanh (trªn tÊm cè ®Þnh vµ trªn tang quay) tõ c¸c vßi phun ®­îc bè trÝ t¹i ®iÓm b»ng 2/3 kho¶ng c¸ch tõ chu vi ngoµi cña tang quay tíi may ¬ b¸nh xe, lu«n lu«n b¶o ®¶m cho c¸c vßi phun kh«ng ®Æt trong gãc 15o hoÆc trïng víi lç th«ng h¬i hoÆc lç quan s¸t. 7
 8. TCVN 6441:1998 B¶ng 1 - C¸c phÐp thö vµ dông cô §Ó ®o PhÐp thö VÝ dô vÒ dông cô B¾t buéc Lùa chän Lùc ®iÒu khiÓn Dông cô ®o lùc Hµnh tr×nh ®iÒu khiÓn ChiÕt ¸p tuyÕn tÝnh Thö tÜnh Lùc truyÒn ®éng Bé chuyÓn ®æi ¸p lùc thñy lùc, bé chuyÓn ®æi ¸p lùc VËn tèc §ång hå ®o vËn tèc, hÖ thèng ®o quang ®iÖn tö NhiÖt ®é phanh CÆp nhiÖt ngÉu, "Sóng" hång ngo¹i Qu·ng ®­êng phanh Sóng b¾n ®¹n phÊn. B¸nh xe thø ba, bé ®¸nh dÊu phun mùc Thö c¬ b¶n Khèi l­îng m« t« C©n, cÇu c©n §é gi¶m tèc §ång hå ®Õm vßng quay, b¸nh xe thø ba, dông cô ®o - ghi ®é gi¶m tèc Lùc truyÒn ®éng Bé chuyÓn ®æi ¸p lùc thñy lùc, bé chuyÓn ®æi ¸p lùc Hµnh tr×nh ®iÒu khiÓn ChiÕt ¸p tuyÕn tÝnh VËn tèc §ång hå ®o vËn tèc, hÖ thèng ®o quang ®iÖn tö NhiÖt ®é phanh CÆp nhiÖt ngÉu, "Sóng" hång ngo¹i Lùc ®iÒu khiÓn Dông cô ®o lùc Khèi l­îng m« t« C©n, cÇu c©n §é gi¶m tèc trong §ång hå ®Õm vßng quay, Thö phanh ­ít1) qu¸ tr×nh phanh tíi b¸nh xe thø ba, dông cô ®o - khi dõng ghi ®é gi¶m tèc Qu·ng ®­êng phanh Sóng b¾n ®¹n phÊn, b¸nh xe thø ba, bé ®¸nh dÊu phun mùc Lùc truyÒn ®éng Bé chuyÓn ®æi ¸p lùc thñy lùc, bé chuyÓn ®æi ¸p lùc Hµnh tr×nh ®iÒu khiÓn ChiÕt ¸p tuyÕn tÝnh 8
 9. TCVN 6441:1998 §Ó ®o PhÐp thö VÝ dô vÒ dông cô B¾t buéc Lùa chän VËn tèc §ång hå ®o vËn tèc, hÖ thèng ®o quang ®iÖn tö NhiÖt ®é phanh CÆp nhiÖt ngÉu, "Sóng" hång ngo¹i Lùc ®iÒu khiÓn Dông cô ®o lùc Qu·ng ®­êng phanh Sóng b¾n ®¹n phÊn, b¸nh xe thø ba, bé ®¸nh dÊu phun mùc Thö mßn dÇn v× Khèi l­îng m« t« C©n, cÇu c©n nhiÖt Thêi gian §ång hå bÊm gi©y §é gi¶m tèc §ång hå ®Õm vßng quay b¸nh xe thø ba, dông cô ®o - ghi ®é gi¶m tèc Lùc truyÒn ®éng Bé chuyÓn ®æi ¸p lùc thñy lùc, bé chuyÓn ®æi ¸p lùc Hµnh tr×nh ®iÒu khiÓn ChiÕt ¸p tuyÕn tÝnh Thö phanh khi ®ç Thêi gian §ång hå bÊm g©y xe Lùc ®iÒu khiÓn Dông cô ®o lùc Hµnh tr×nh ®iÒu khiÓn ChiÕt ¸p tuyÕn tÝnh 1) Khi kÕt qu¶ thö nµy phô thuéc vµo sù ph©n tÝch ®­êng gi¶m tèc ®­îc ghi l¹i bëi mét hÖ thèng ghi th× hÖ thèng ph¶i cã ®Æc tÝnh t¾t dÇn vµ ®Æc tÝnh ®¸p tuyÕn tÇn sè ®Ó cã thÓ sao chÐp l¹i hoµn toµn tÝnh chÊt lµm viÖc cña m« t« ®­îc thö phanh. 5.5 §iÒu kiÖn ban ®Çu Khi ®­a xe m« t« vµo thö, ph¶i x¸c ®Þnh râ nh÷ng phÐp ®o nµo ph¶i ®­îc tiÕn hµnh tõ tr­íc ®èi víi mäi chi tiÕt cña hÖ thèng phanh. 6 C¸c yªu cÇu thö 6.1 Phanh Phanh vµ hÖ thèng phanh kh«ng ®­îc ®iÒu chØnh t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo trong qu¸ tr×nh thö ®éng lùc. 9
 10. TCVN 6441:1998 6.2 M« t« vµ phanh §èi víi c¸c phÐp thö c¬ b¶n vµ thö mßn dÇn v× nhiÖt a) m« t« vµ phanh ®­îc thö ph¶i kh«, kh«ng bÞ Èm ­ít; b) phanh ph¶i nguéi (100oC hoÆc nhá h¬n) t¹i lóc b¾t ®Çu thö, ®­îc ®o trªn c¸c ®Üa phanh hoÆc trªn mÆt ngoµi cña tang phanh. 6.3 T¸c dông lùc ®iÒu khiÓn Lùc ®iÒu khiÓn ph¶i ®­îc t¸c dông nhanh tíi gi¸ trÞ yªu cÇu vµ sau ®ã ®­îc duy tr× kh«ng ®æi trong qu¸ tr×nh dõng. 6.4 Tr×nh tù thö M« t« cã thÓ ®­îc ®­a thö mét phÐp thö riªng biÖt hoÆc mét lo¹t c¸c phÐp thö. Khi tiÕn hµnh mét lo¹t c¸c phÐp thö, tr×nh tù cÇn theo ®èi víi c¸c phÐp thö tiÕp theo lµ ®Ó thu ®­îc c¸c kÕt qu¶ lÆp l¹i. Víi lý do nµy vµ ®Ó gi¶m tíi møc tèi thiÓu c¸c thay ®æi phÐp thö mßn dÇn v× nhiÖt nªn lµ phÐp thö ®éng lùc cuèi cïng. 6.5 Ng­êi l¸i Trong mçi phÐp thö ®éng lùc, ng­êi l¸i ph¶i ngåi trªn yªn nh­ khi ®ang l¸i xe b×nh th­êng vµ ph¶i duy tr× vÞ trÝ nµy trong suèt qu¸ tr×nh ch¹y thö. 6.6 TÝnh n¨ng kü thuËt 6.6.1 TÝnh n¨ng kü thuËt cña hÖ thèng phanh ph¶i ®­îc ®o khi c¸c b¸nh xe kh«ng bÞ khãa. 6.6.2 §èi víi c¸c phÐp thö ®éng lùc, tÝnh n¨ng kü thuËt cña hÖ thèng phanh ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®o qu·ng ®­êng phanh L, tÝnh theo mÐt, t­¬ng øng víi vËn tèc thö v, hoÆc b»ng c¸ch ®o ®é gi¶m tèc trung b×nh a trong qu¸ tr×nh dõng. Hai ph­¬ng ph¸p nµy th­êng cã quan hÖ víi nhau theo ph­¬ng tr×nh sau: v2 L = [0,1] v + 25,92a trong ®ã: v lµ vËn tèc thö, tÝnh theo kil«mÐt/giê; a lµ ®é gi¶m tèc trung b×nh, tÝnh theo mÐt trªn gi©y b×nh ph­¬ng. Tuy nhiªn nªn dïng mét ph­¬ng ph¸p trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét lo¹t c¸c phÐp thö vµ so s¸nh c¸c kÕt qu¶. 6.7 Dung sai vËn tèc thö vµ hÖ sè ®iÒu chØnh 6.7.1 Dung sai vËn tèc thö ®· quy ®Þnh lµ ±5 km/h. 10
 11. TCVN 6441:1998 6.7.2 NÕu kÕt qu¶ ®­îc hiÓn thÞ b»ng qu·ng ®­êng phanh L, tÝnh theo mÐt, ph¶i sö dông mét hÖ sè ®iÒu chØnh ®Ó tÝnh ®Õn sù kh¸c nhau gi÷a vËn tèc thö ghi ®­îc v vµ vËn tèc thö ®· quy ®Þnh vp. Qu·ng ®­êng phanh ®iÒu chØnh Lc, tÝnh theo m, ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:  vp  tv p Lc =   x L + v 3,6 trong ®ã vp lµ vËn tèc thö ®· quy ®Þnh, tÝnh theo kil«mÐt/giê; v lµ vËn tèc thö ghi ®­îc, tÝnh theo kil«mÐt/giê; L lµ qu·ng ®­êng phanh ghi ®­îc, tÝnh theo mÐt; t lµ thêi gian, tÝnh theo gi©y, tõ lóc ng­êi l¸i b¾t ®Çu t¸c ®éng ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ phanh t¹i thêi ®iÓm hÖ thèng ®¸nh dÊu (hoÆc ghi) b¾t ®Çu ®¸nh dÊu (hoÆc ghi) trªn bÒ mÆt thö (hoÆc giÊy ghi). 6.8 B¸o c¸o thö C¸c th«ng tin sau ph¶i ®­îc ghi vµo b¸o c¸o thö (xem phô lôc A): a) C¸c chi tiÕt vÒ ®iÒu kiÖn thö (vÝ dô vËn tèc, lùc ®iÒu khiÓn, ®iÒu kiÖn m«i tr­êng xung quanh, sù nhËn biÕt vÒ m« t«, ®iÒu kiÖn chÊt t¶i cña m« t«, th«ng tin vÒ lèp v.v...); b) KÕt qu¶ cña mçi phÐp thö (vÝ dô ®é gi¶m tèc trung b×nh, qu·ng ®­êng phanh, tÝnh n¨ng kü thuËt v.v...); c) Tr×nh tù tiÕn hµnh c¸c phÐp thö; d) Sai lÖch cña m« t« trong qu¸ tr×nh ch¹y, rung ®éng kh«ng b×nh th­êng, tiÕng ån v.v... 7 TiÕn hµnh thö 7.1 Thö t¶i Mçi phÐp thö t¶i (7.1.1 vµ 7.1.2) ph¶i ®­îc tiÕn hµnh hai lÇn. 7.1.1 Phanh tay T¸c dông lùc 400 N vµo tay phanh cña hÖ thèng phanh t¹i mét ®iÓm trªn bÒ mÆt phÝa tr­íc cña tay phanh theo chiÒu vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®­îc x¸c ®Þnh bëi ®­êng t©m trôc b¶n lÒ vµ ®iÓm ngoµi cïng cña tay phanh. §iÓm t¸c dông lùc c¸ch ®iÓm mót ngoµi cïng cña tay phanh [50] mm. 7.1.2 Phanh ch©n T¸c dông lùc 750 N vu«ng gãc víi bµn ®¹p phanh cña hÖ thèng phanh t¹i ®iÓm gi÷a bµn ®¹p. 7.2 TÝnh n¨ng kü thuËt Sau khi thö t¶i, hÖ thèng phanh kh«ng ®­îc xuÊt hiÖn c¸c dÊu hiÖu h­ háng hoÆc biÕn d¹ng. 11
 12. TCVN 6441:1998 8 TiÕn hµnh thö c¬ b¶n 8.1 Quy ®Þnh chung M« t« ph¶i ®­îc thö ë ®iÒu kiÖn [®­îc chÊt t¶i] vµ [kh«ng chÊt t¶i]. §èi víi mçi lÇn kiÓm tra ph¶i tiÕn hµnh mét lÇn thö riªng. VËn tèc thö ph¶i ®¹t [90%] vËn tèc lín nhÊt cña m« t« hoÆc [60] km/h, chän gi¸ trÞ nhá h¬n trong hai gi¸ trÞ trªn. 8.2 Thö 8.2.1 Cho m« t« ®i tíi ®iÓm b¾t ®Çu thö víi vËn tèc sao cho ng­êi l¸i cã thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc vËn tèc thö quy ®Þnh vµ ®iÒu khiÓn ®­îc t¹i ®iÓm b¾t ®Çu thö. 8.2.2 Khi cho xe ®i tíi ®iÓm b¾t ®Çu thö ph¶i chän mét sè thÝch hîp ®Ó ®¹t ®­îc vËn tèc thö quy ®Þnh. 8.2.2.1 §èi víi m« t« cã hép sè ®iÒu khiÓn b»ng tay hoÆc mét truyÒn ®éng tù ®éng mµ hép sè cã thÓ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng b»ng tay th× ngay tr­íc khi ®i qua ®iÓm b¾t ®Çu thö ph¶i ng¾t truyÒn ®éng vµ ®i vµo t©m cña ®o¹n ®­êng thö. TiÕp tôc gi÷ truyÒn ®éng ë tr¹ng th¸i ng¾t ®Ó thùc hiÖn néi dung thö cßn l¹i. 8.2.2.2 §èi víi m«t« cã truyÒn ®éng hoµn toµn tù ®éng th× ngay tr­íc khi qua ®iÓm b¾t ®Çu thö ph¶i ®ãng hoµn toµn b­ím ga vµ ®i vµo t©m cña ®­êng thö. TiÕp tôc thùc hiÖn néi dung thö cßn l¹i ë ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng cña truyÒn ®éng tù ®éng. 8.2.3 Sau khi b¸nh xe tr­íc ®· ®i qua ®iÓm b¾t ®Çu thö ph¶i thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn. 8.2.4 Cho m« t« dõng l¹i mét c¸ch ªm nhÑ, an toµn kh«ng lÖch ra khái ®o¹n ®­êng thö ®· v¹ch dÊu trªn ®Þa ®iÓm thö. 8.3 TÝnh n¨ng kü thuËt §é gi¶m tèc trung b×nh vµ/hoÆc qu·ng ®­êng phanh ph¶i ®­îc ®o cho mçi vËn tèc m« t«/®iÒu kiÖn chÊt t¶i, b¸nh xe kh«ng bÞ kÑt vµ lùc ®iÒu khiÓn kh«ng v­ît qu¸ lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt cho phÐp. [200] N ®èi víi ®iÒu khiÓn b»ng tay; [350] N ®èi víi ®iÒu khiÓn ch©n cho m« t« (L3) vµ m« t« cã thïng bªn (L4); [500] N ®èi víi ®iÒu khiÓn ch©n cho m« t« ba b¸nh bè trÝ ®èi xøng (L5). 9 TiÕn hµnh thö phanh ­ít 9.1 Quy ®Þnh chung M« t« ph¶i ®­îc thö [cã chÊt t¶i] vµ [kh«ng chÊt t¶i]. Mçi lo¹i kiÓm tra ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng mét phÐp thö riªng. Chó thÝch 3 - C¸c phÐp thö lo¹i trõ nhau ®èi víi phanh kiÓu tang vµ phanh ®Üa hoµn toµn kÝn ®­îc nªu trong 9.3 12
 13. TCVN 6441:1998 VËn tèc thö quy ®Þnh ®èi víi c¶ hai giai ®o¹n cña phÐp thö phanh ­ít ph¶i b»ng [90]% vËn tèc lín nhÊt cña m« t« hoÆc [60] km/h, chän gi¸ trÞ nhá h¬n trong hai gi¸ trÞ trªn. 9.2 Thö 9.2.1 Mçi phÐp thö phanh ­ít ®­îc tiÕn hµnh theo hai giai ®o¹n: a) giai ®o¹n thø nhÊt lµ mét phÐp thö c¬ b¶n (ë ®iÒu kiÖn kh«) (nh­ ®· nªu trong ®iÒu 8) víi lùc ®iÒu khiÓn ®¶m b¶o sao cho ®¹t ®­îc ®é gi¶m trung b×nh [2,5] m/s2 ±5%. b) giai ®o¹n thø hai lµ mét phÐp thö t­¬ng tù ®­îc thùc hiÖn víi cïng mét lùc ®iÒu khiÓn nh­ng phanh ®­îc lµm ­ít phï hîp víi 5.4. 9.2.2 §Ó ®¶m b¶o lµm ­ít phanh theo ®óng quy ®Þnh ®èi víi giai ®o¹n thø hai cña phÐp thö, m« t« ph¶i ®­îc truyÒn ®éng: a) víi mét thiÕt bÞ lµm ­ít ho¹t ®éng liªn tôc nh­ ®· nªu trong 5.4; b) ë vËn tèc thö nh­ ®· nªu trong 9.1; c) kh«ng ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh ®­îc thö; d) trªn mét qu·ng ®­êng kh«ng nhá h¬n 500 m tr­íc ®iÓm thùc hiÖn phÐp thö. 9.2.3 Thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p thö nh­ ®· nªu trong 8.2. 9.3 Thö lùa chän ®èi víi phanh kiÓu tang vµ phanh ®Üa hoµn toµn kÝn Khi thö lo¹i trõ nhau, c¸c phanh kiÓu tang vµ phanh ®Üa hoµn toµn kÝn cã thÓ ®­îc lµm ­ít theo quy ®Þnh ®­îc m« t¶ trong 5.4.5 vµ 9.2.2 vµ sau ®ã ®­îc th¸o ra khi ®· lµm ­ít trong kho¶ng 5 phót. NÕu kh«ng cã n­íc ë bªn trong tang hoÆc bé phËn che kÝn phanh ®Üa, trªn bÒ mÆt trong cña tÊm cè ®Þnh hoÆc trªn guèc phanh hoÆc ®Üa phanh th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh mét lo¹t c¸c phÐp thö phanh ­ít. NÕu phÐp thö lùa chän nµy ®­îc sö dông th× kÕt qu¶ thö ph¶i ®­îc ghi l¹i. 9.4 TÝnh n¨ng kü thuËt TÝnh n¨ng kü thuËt cña phanh ­ít ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng ®é gi¶m tèc ®¹t ®­îc trong kho¶ng thêi gian tõ [0,5]s ÷ [1] s sau khi thùc hiÖn c¶ hai phÐp thö phanh kh« vµ thö phanh ­ít (9.2.1), ghi l¹i ®é gi¶m tèc trung b×nh ®¹t ®­îc. Ngoµi ra ph¶i ghi l¹i ®é gi¶m tèc lín nhÊt trong qu¸ dõng l¹i. TÝnh n¨ng kü thuËt cña m« t« ®èi víi phanh ­ít (a) ®­îc biÓu thÞ b»ng tû lÖ phÇn tr¨m cña tÝnh n¨ng kü thuËt m« t« ®èi víi phanh kh« (a), khi sö dông c¸c ®é gi¶m tèc trung b×nh ®· ghi ®­îc ë trªn. Trong tr­êng hîp cã sù nghi ngê, ®é gi¶m tèc trung b×nh ph¶i ®­îc tÝnh to¸n l¹i b»ng c¸ch tÝch ph©n hµm sè ®­îc x¸c ®Þnh theo ®­êng gi¶m tèc trong kho¶ng thêi gian tõ 0,5 s ®Õn 1 s. §é gi¶m tèc lín nhÊt cña m« t« ®èi víi phanh ­ít (a) ®­îc biÓu thÞ b»ng tû lÖ phÇn tr¨m cña tÝnh n¨ng kü thuËt m« t« ®èi víi phanh kh« (a) khi sö dông c¸c ®é gi¶m tèc lín nhÊt ghi ®­îc ë trªn. Chó thÝch 4 - Ph­¬ng ph¸p lùa chän ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh n¨ng kü thuËt cña phanh ­ít ®­îc nªu trong 12.3 13
 14. TCVN 6441:1998 10 TiÕn hµnh thö mßn dÇn v× nhiÖt 10.1 HÖ thèng phanh ph¶i ®­îc thö mßn dÇn v× nhiÖt theo ba giai ®o¹n: a) mét phÐp thö c¬ b¶n nh­ ®· nªu trong ®iÒu 8 víi m« t« ë ®iÒu kiÖn [cã chÊt t¶i]; b) thö dõng l¹i 10 lÇn phï hîp víi yªu cÇu cña 10.2 vµ m« t« ®­îc thö ë ®iÒu kiÖn [cã chÊt t¶i]; c) mét phÐp thö c¬ b¶n ®­îc tiÕn hµnh trong cïng mét ®iÒu kiÖn nh­ phÐp thö ®· nªu trong 10.1a) cµng sím cµng tèt ngay sau khi hoµn thµnh phÐp thö ®· quy ®Þnh trong 10.1b) nh­ng víi thêi gian trong kho¶ng 1 phót. §Æc biÖt lµ lùc ®iÒu khiÓn ®èi víi phÐp thö c¬ b¶n nµy ph¶i kh«ng thay ®æi vµ gi¸ trÞ trung b×nh cña nã kh«ng ®­îc lín h¬n lùc ®iÒu khiÓn trung b×nh ®­îc dïng trong 10.1a) 10.2 C¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt sau ®©y ph¶i ®­îc ¸p dông cho giai ®o¹n thö mßn dÇn v× nhiÖt ®· quy ®Þnh trong 10.1b). 10.2.1 VËn tèc thö ph¶i lµ: a) ®èi víi thö hÖ thèng phanh tr­íc ®éc lËp, trÞ sè thÊp h¬n trong hai trÞ sè [70]% vËn tèc lín nhÊt cña m« t« vµ [100] km/h; b) ®èi víi thö hÖ thèng phanh sau ®éc lËp, trÞ sè thÊp h¬n trong hai trÞ sè [70]% vËn tèc lín nhÊt cña m« t« vµ [80] km/h; c) ®èi víi thö hÖ thèng phanh liªn hîp, trÞ sè thÊp h¬n trong hai trÞ sè [70]% vËn tèc lín nhÊt cña m« t« vµ [100] km/h. 10.2.2 Qu·ng ®­êng ®i ®­îc cña m« t« gi÷a hai lÇn dõng liªn tiÕp ph¶i lµ [1000] m. 10.2.3 ViÖc ®iÒu khiÓn hép sè vµ/hoÆc ly hîp ph¶i theo quy ®Þnh trong 10.2.3.1 hoÆc 10.2.3.2. 10.2.3.1 Trong tr­êng hîp cã mét hép sè ®iÒu khiÓn b»ng tay hoÆc mét truyÒn ®éng tù ®éng mµ hép sè cã thÓ ng¾t b»ng tay th× vµo sè cao nhÊt thÝch hîp víi vËn tèc thö quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh dõng. Ngay sau khi vËn tèc m« t« gi¶m xuèng 50 % vËn tèc thö quy ®Þnh th× ng¾t ®éng c¬. 10.2.3.2 Trong tr­êng hîp m« t« cã truyÒn ®éng hoµn toµn tù ®éng, thùc hiÖn phÐp thö ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng cña m« t«. §Ó ®i tíi ®iÓm b¾t ®Çu thö cÇn dïng sè thÝch hîp ®Ó ®¹t ®­îc vËn tèc thö. 10.2.4 §èi víi lÇn dõng ®Çu tiªn, ®iÒu chØnh lùc t¸c dông vµo bé phËn ®iÒu khiÓn ®Ó duy tr× ®­îc ®é gi¶m tèc trung b×nh [3] m/s2 hoÆc ®é gi¶m tèc lín nhÊt cã thÓ ®¹t ®­îc víi t¸c dông cña phanh, chän trÞ sè nhá h¬n; ®èi víi c¸c lÇn dõng tiÕp theo cÇn t¸c dông lùc t­¬ng tù. X¸c ®Þnh lùc ®iÒu khiÓn nµy b»ng ba lÇn dõng ban ®Çu ®Ó kiÓm tra øng víi c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña lùc ®iÒu khiÓn, ë ®iÒu kiÖn m« t« ®­îc chÊt t¶i theo quy ®Þnh, vËn tèc thö vµ hép sè ®­îc sö dông theo quy ®Þnh. Sö dông c¸c kÕt qu¶ ®Ó lËp ®å thÞ quan hÖ gi÷a lùc ®iÒu khiÓn vµ ®é gi¶m tèc, tõ ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng néi suy lùc ®iÒu khiÓn thÝch hîp víi [3] m/s2. 14
 15. TCVN 6441:1998 10.2.5 Sau mçi lÇn dõng cho m« t« t¨ng tèc ngay ®Ó ®¹t tíi vËn tèc thö quy ®Þnh vµ duy tr× vËn tèc nµy víi sai sè ±10% cho tíi khi b¾t ®Çu lÇn dõng tiÕp theo. NÕu cã thÓ, cho m« t« quay ®Çu trë l¹i trªn ®­êng thö tr­íc khi t¨ng tèc. 10.3 §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña sù mßn dÇn v× nhiÖt ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc tÝnh n¨ng kü thuËt cßn l¹i. TÝnh n¨ng kü thuËt cßn l¹i lµ tû sè cña c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt phanh ®­îc ghi l¹i trong c¸c phÐp thö c¬ b¶n ®­îc quy ®inh trong 10.1 c) vµ 10.1 a). 11 TiÕn hµnh thö phanh khi ®ç xe (nÕu ¸p dông ®­îc) 11.1 Quy ®Þnh chung M« t« ph¶i ®­îc thö: a) ë ®iÒu kiÖn [kh«ng chÊt t¶i] nh­ ®· quy ®Þnh trong 3.3.2; b) ë ®iÒu kiÖn [kh«ng chÊt t¶i] nh­ng kh«ng cã ng­êi l¸i; c) ë ®iÒu kiÖn [cã chÊt t¶i] nh­ ®· quy ®Þnh trong 3.3.1; d) ë ®iÒu kiÖn [cã chÊt t¶i] nh­ng kh«ng cã ng­êi l¸i; e) ®é dèc thö h­íng lªn; f) ®é dèc thö h­íng xuèng. 11.2 Thö §ç m« t« trªn ®é dèc thö ®· quy ®Þnh [18]% víi ®éng c¬ ®­îc ng¾t. §èi víi mçi ®iÒu kiÖn chÊt t¶i, t¸c dông lùc ®iÒu khiÓn phanh lín nhÊt cho phÐp [400] N b»ng tay, [500] N b»ng ch©n ®Ó ®ç xe. 11.3 TÝnh n¨ng kü thuËt Trong qu¸ tr×nh thö, quan s¸t t×nh tr¹ng cña m« t« vµ ghi vµo b¸o c¸o thö. M« t« ph¶i ®øng yªn t¹i chç Ýt nhÊt lµ 1 phót. 12 Thö bæ sung Cã thÓ thùc hiÖn c¸c phÐp thö phô sau ®©y bæ sung cho c¸c phÐp thö trªn. 12.1 Thö phanh ë vËn tèc cao vµ ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng. Chó thÝch 5 - PhÐp thö nµy còng lµ mét phÇn cña quy ®Þnh N078 (lo¹t söa ®æi 01) cña VN. ECE PhÐp thö ®­îc thùc hiÖn: - víi m« t« [kh«ng chÊt t¶i]; - c¶ hai hÖ thèng phanh cïng ho¹t ®éng ®ång thêi; - phanh ë vËn tèc tõ [30]% vËn tèc lín nhÊt cña m« t« ®Õn trÞ sè nhá h¬n trong hai trÞ sè [160] km/ho¹t ®éng vµ [80] % vËn tèc lín nhÊt cña m« t«; - nh»m ®¹t ®­îc ®é gi¶m tèc lín nhÊt. 15
 16. TCVN 6441:1998 §èi víi mçi lÇn dõng, ph¶i ghi l¹i t×nh tr¹ng cña m« t«. 12.2 Thö c¬ b¶n víi ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¶ hai hÖ thèng phanh. Trong c¸c phÐp thö nµy, m« t« ph¶i ®­îc thö nh­ ®· m« t¶ trong ®iÒu 8. Tuy nhiªn tÊt c¶ c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn phanh ph¶i ®­îc t¸c ®éng ®ång thêi ®Ó ng­êi thö cã thÓ c¶m nhËn ®­îc m« t« ®¹t tÝnh n¨ng kü thuËt phanh tèi ®a. 12.3 TiÕn hµnh thö phanh ­ít: ®¸nh gi¸ tÝnh n¨ng kü thuËt phanh ­ít TÝnh n¨ng kü thuËt cña phanh ­ít cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng qu·ng ®­êng phanh ®èi víi toµn bé qu¸ tr×nh dõng. §èi víi c¶ hai phÐp thö phanh kh« vµ ­ít (9.2.1), ph¶i ghi l¹i qu·ng ®­êng phanh ®¹t ®­îc trong toµn bé qu¸ tr×nh dõng. TÝnh n¨ng kü thuËt cña mét m« t« víi phanh ­ít (a) ®­îc biÓu thÞ b»ng tû lÖ phÇn tr¨m ®¹t ®­îc trong toµn bé qu¸ tr×nh dõng. TÝnh n¨ng kü thuËt cña mét m« t« víi phanh ­ít (a) ®­îc biÓu thÞ b»ng tû lÖ phÇn tr¨m cña tÝnh n¨ng kü thuËt cña m« t« víi phanh kh« (a), cã sö dông qu·ng ®­êng phanh ghi ®­îc ë trªn. 16
 17. TCVN 6441:1998 Phô lôc A (quy ®Þnh) MÉu biªn b¶n thö A.1 M« t« thö C¬ së chÕ t¹o: .................................................................................................................................. KiÓu: ...................................................................N¨m:.................................................................... Lo¹i: ....................................................................Vin (xem ISO 3779): ............................................ §Ö tr×nh bëi: ...................................................................................................................................... KiÓu ®éng c¬: ......................................................Dung tÝch: ................................... cm3 C«ng suÊt danh nghÜa:...................................................................................................................... Sè l­îng sè vµ ph­¬ng tiÖn chän sè: ................................................................................................ VËn tèc lín nhÊt TCVN 6011:1995 (ISO 7117): ..................................................... km/h A.2 C¸c chi tiÕt phanh: Tr­íc Sau KiÓu phanh: ................................. .................................... KiÓu truyÒn ®éng: ................................. .................................... KÝch th­íc phanh: ................................. .................................... VËt liÖu ma s¸t (chÕ t¹o+kiÓu): ................................. .................................... VËt liÖu ®Üa/tang: ................................. .................................... Gia c«ng ®Üa/tang (lç, r·nh, m¹ phñ v.v...): ................................. .................................... Bè trÝ hÖ thèng phanh: ................................. .................................... C¸c ®Æc ®iÓm riªng: ................................. .................................... Xö lý lÇn cuèi: ................................. .................................... A.3 C¸c chi tiÕt cña lèp: Tr­íc Sau C¬ së chÕ t¹o: ................................. .................................... Cì lèp: ................................. .................................... C«ng suÊt: ................................. .................................... 17
 18. TCVN 6441:1998 KiÓu: ................................. .................................... ¸p suÊt chÊt t¶i: ................................. .................................... ¸p suÊt kh«ng chÊt t¶i: ................................. .................................... A.4 Khèi l­îng thö Ng­êi thö: ..................................................................... kg ThiÕt bÞ vµ dông cô: ...................................................... kg Kh«ng chÊt t¶i: Tæng:..............kg; Tr­íc:..................kg Sau:..................kg ChÊt t¶i: Tæng:..............kg; Tr­íc:..................kg Sau:..................kg A.5 ThiÕt bÞ thö: ThiÕt bÞ vµ dông cô thö ®­îc l¾p: ...................................................................................................... Sè ®äc cña ®ång hå ®o qu·ng ®­êng ®i, nÕu ®­îc l¾p: - b¾t ®Çu: .................................................................... - kÕt thóc:.................................................................... - tæng: ......................................................................... A.6 §iÒu kiÖn thö Ngµy thö: .................................................................... Tªn ng­êi l¸i: .............................................................. Tªn ng­êi quan s¸t: .................................................... §Þa ®iÓm thö: .............................................................. NhiÖt ®é m«i tr­êng: ................................................... 0C VËn tèc giã: ................................................................ m/s C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c: .......................................................................................................................... BÒ mÆt ®­êng vµ ®iÒu kiÖn: .............................................................................................................. Tªn tæ chøc thö:................................................................................................................................ Ngµy thö: .................................................................... Ngµy lËp biªn b¶n:...................................................... A.7 KÕt qu¶ thö tÜnh Sè thø tù lÇn thö: ........................................................ Ngµy thö: .................................................................... Sè ®äc cña ®ång hå ®o qu·ng ®­êng ®i:..................... Lùc t¸c ®éng vµo phanh tay:......................................................................................................... N 18
 19. TCVN 6441:1998 Lùc t¸c ®éng vµo bµn ®¹p phanh ch©n: ........................................................................................ N PhÐp thö ®­îc thùc hiÖn hai lÇn: cã/ kh«ng §iÒu kiÖn kiÓm tra hÖ thèng phanh vµ b¸o c¸o: ............................................................................ ..................................................................................................................................................... A.8 KÕt qu¶ thö c¬ b¶n Sè thø thù lÇn thö: ................................................................... Ngµy thö: .................................................................................. Sè ®äc cña ®ång hå ®o qu·ng ®­êng ®i lóc b¾t ®Çu: ............... §iÒu kiÖn cña m« t« (g¹ch ®i nh÷ng chç kh«ng dïng) T¶i: chÊt t¶i/kh«ng chÊt t¶i §iÒu kiÖn ®­îc dïng: tay/ch©n B¸nh xe ®­îc phanh: tr­íc/ sau/ c¶ hai Sè ®­îc chän: (®èi víi truyÒn ®éng tù ®éng) C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c: .......................................................................................................................... LÇn VËn tèc thö TÝnh n¨ng ®o ®­îc, hoÆc Lùc ®iÒu dõng vp v a L Lc khiÓn Ghi chó 2 No km/h km/h m/s m m N vp - vËn tèc thö quy ®Þnh v - vËn tèc thö ghi ®­îc a - ®é gi¶m tèc trung b×nh L - qu·ng ®­êng phanh ghi ®­îc. LC- qu·ng ®­êng phanh hiÖu chØnh A.9 KÕt qu¶ thö phanh ­ít A.9.1 Thö chÝnh LÇn thö No:......................................................................... Ngµy thö: ........................................................................... Sè ®äc ®ång hå ®o qu·ng ®­êng ®i lóc b¾t ®Çu: ................ §iÒu kiÖn cña m« t« (g¹ch ®i nh÷ng chç kh«ng dïng) T¶i: chÊt t¶i/kh«ng chÊt t¶i 19
 20. TCVN 6441:1998 §iÒu kiÖn dïng: tay/ch©n B¸nh xe ®­îc phanh: tr­íc/ sau / c¶ hai Sè ®­îc chän: (®èi víi truyÒn ®éng tù ®éng) C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c: .......................................................................................................................... TÝnh n¨ng ®o §é gi¶m Lùc ®iÒu LÇn VËn tèc thö ®­îc, hoÆc tèc max khiÓn §iÒu kiÖn dõng Ghi chó vp v a L Lc amax No km/h km/h m/s2 m m m/s2 N Phanh kh« Thö t¹i 2,5 m/s2 Phanh ­ít Thö víi cïng lùc ®iÒu khiÓn nh­ trªn vp - vËn tèc thö quy ®Þnh v - vËn tèc thö ghi ®­îc a - ®é gi¶m tèc trung b×nh L - qu·ng ®­êng phanh ghi ®­îc. Lc - qu·ng ®­êng phanh hiÖu chØnh amax- ®é gi¶m tèc lín nhÊt ghi ®­îc trong qu¸ tr×nh dõng §¸nh gi¸ tÝnh n¨ng kü thuËt cña phanh ­ít: tÝnh n¨ng ®o ®­îc cña phanh ­ít x1 00 tÝnh n¨ng ®o ®­îc cña phanh kh« Tû sè cña c¸c ®é gi¶m tèc lín nhÊt ®o ®­îc (xem 9.4) a max (­ ít) a max (kh«) A.9.2 Thö phanh kiÓu tang Quan s¸t sù xuÊt hiÖn cña n­íc bªn trong tang vµ ghi vµo b¸o c¸o ................................................. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... A.10 KÕt qu¶ thö mßn dÇn v× nhiÖt LÇn thö No:............................................................................. Ngµy thö: ............................................................................... Sè ®äc cña ®ång hå do qu·ng ®­êng ®i lóc b¾t ®Çu: ............. §iÒu kiÖn cña m« t« (g¹ch ®i nh÷ng chç kh«ng dïng) T¶i: chÊt t¶i/kh«ng chÊt t¶i §iÒu kiÖn ®­îc dïng: tay/ch©n B¸nh xe ®­îc phanh: tr­íc/ sau/ c¶ hai 20
Đồng bộ tài khoản