TCVN 6442 1998

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
8
download

TCVN 6442 1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6442 1998, Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử xác định độ ổn định đỗ xe của môtô hai bánh khi đỗ trên chân chống bên hoặc chân chống giữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6442 1998

  1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6442:1998 ISO 9565:1990 (E) M«t« hai b¸nh - §é æn ®Þnh khi ®ç cña ch©n chèng bªn vµ ch©n chèng gi÷a Two-wheeled motorcycles - Parking stability of side- and centre-stands Hµ néi 1998 1
  2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6442:1998 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi tiªu chuÈn ISO 9565:1990 (E); TCVN 6442:1998 do ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC22 "Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé" biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ. Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6442:1998 M«t« hai b¸nh- §é æn ®Þnh khi ®ç cña ch©n chèng bªn vµ ch©n chèng gi÷a Two-wheeled motorcycle - Parking stability of side- and centre - stands 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c ph­¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh ®é æn ®Þnh ®ç xe cña m«t« hai b¸nh khi ®ç trªn ch©n chèng bªn hoÆc ch©n chèng gi÷a. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ISO 6726:1988 Xe m¸y vµ m«t« hai b¸nh - Khèi l­îng - Tõ vùng. 3 §Þnh nghÜa Tiªu chuÈn nµy sö dông c¸c ®Þnh nghÜa sau: 3.1 Ch©n chèng bªn: C¬ cÊu cã thÓ rót l¹i ®­îc dïng ®Ó ®ì m«t« hai b¸nh ë tr¹ng th¸i ®ç b»ng c¸ch ®Ó cho hai lèp xe tiÕp xóc víi bÒ mÆt ®ç vµ t¹o ra mÆt tiÕp xóc thø ba víi bÒ mÆt ®ç chØ vÒ mét phÝa cña mÆt ph¼ng däc cña xe. 3.2 Ch©n chèng gi÷a: C¬ cÊu cã thÓ rót l¹i ®­îc dïng ®Ó ®ì xe m«t« hai b¸nh ë tr¹ng th¸i ®ç b»ng c¸ch t¹o ra hai hoÆc nhiÒu mÆt tiÕp xóc gi÷a ch©n chèng vµ bÒ mÆt ®ç xe, vµ cã Ýt nhÊt mét mÆt tiÕp xóc ë mçi phÝa cña mÆt ph¼ng däc cña xe. Ch©n chèng gi÷a cã thÓ ®ì hoµn toµn cho xe m¸y hoÆc kÕt hîp ®ì cïng víi mét hoÆc c¶ hai lèp xe. 3.3 BÒ mÆt ®ç xe: MÆt ph¼ng cøng (v÷ng) dïng ®Ó ®ì xe m¸y qua tiÕp xóc víi ch©n chèng bªn hoÆc ch©n chèng gi÷a vµ cã thÓ cïng víi mét hoÆc c¶ hai b¸nh xe (xem 4.1.5). 3.4 MÆt tiÕp xóc cña ch©n chèng: MÆt tiÕp xóc gi÷a mét ch©n chèng vµ mÆt ph¼ng ®ç xe n»m ngang, ch©n chèng ®ì cho xe m«t« vµ ngËp s©u vµo bÒ mÆt ®Õn chiÒu s©u 5 mm ± 0,5 mm. 3
  4. TCVN 6442:1998 3.5 ¸p lùc riªng: Lùc ph¸p tuyÕn t¸c dông trªn bÒ mÆt ®ç xe trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch cña mÆt tiÕp xóc ch©n chèng. Khi dïng ch©n chèng ®Ó ®ì xe. 3.6 Gãc lËt: Gãc t¹i ®ã, xe m«t« ®· ®ç trªn bÒ mÆt ®ç xe, b¾t ®Çu lËt xuèng, khi quay bÒ mÆt ®ç xe quanh trôc song song víi trôc x. 3.7 Gãc l¨n (tr«i): Gãc quay nhá nhÊt t¹i ®ã ch©n chèng bªn hoÆc ch©n chèng gi÷a rót lªn, kh«ng gi÷ ®­îc xe ë tr¹ng th¸i ®ç khi quay bÒ mÆt ®ç xe, trªn ®ã cã xe ®ang ®ç, quanh trôc y. Chó thÝch - C¸c trôc ®· giíi thiÖu, thuéc vÒ hÖ trôc täa ®é vu«ng gãc cña xe vµ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: khi xe ®ang ch¹y trªn mét ®­êng th¼ng n»m trªn bÒ mÆt b»ng ph¼ng, trôc x sÏ n»m ngang vµ h­íng vµo phÝa tr­íc cña xe, song song víi mÆt ph¼ng däc cña xe. Trôc y h­íng vÒ phÝa bªn tr¸i ng­êi l¸i vµ trôc z h­íng lªn trªn. HÖ thèng trôc cña xe m«t« cã gèc t¹o ®é lµ träng t©m cña xe. 4 TiÕn hµnh thö 4.1 X¸c ®Þnh gãc lËt vµ gãc l¨n 4.1.1 Xe m«t« ph¶i ë tr¹ng th¸i kh«ng t¶i (xem ®Þnh nghÜa vÒ xe kh«ng chÊt t¶i trong ISO 6726) vµ nÕu cÇn ®iÒu chØnh cã thÓ ®Æt ë tr¹ng th¸i treo chØ dÉn cña ng­êi chÕ t¹o. 4.1.2 Lèp xe ph¶i ®­îc b¬m h¬i tíi ¸p suÊt lín nhÊt mµ nhµ chÕ t¹o xe m«t« quy ®Þnh, ¸p suÊt nµy n»m trong giíi h¹n mµ nhµ chÕ t¹o lèp quy ®Þnh. 4.1.3 TruyÒn ®éng ®­îc ®­a vÒ sè kh«ng (mo). NÕu xe m«t« cã bè trÝ phanh ®ç xe hoÆc truyÒn ®éng cã vÞ trÝ cho ®ç xe th× nh÷ng c¬ cÊu nµy sÏ ®­îc ®ãng khíp. 4.1.4 §Çu l¸i nÕu ®­îc trang bÞ khãa sÏ ®­îc ®ãng vµ c¸c phÐp thö sÏ ®­îc thùc hiÖn víi ®Çu l¸i ®· ®­îc khãa ë mäi vÞ trÝ cã thÓ cã. NÕu ®Çu l¸i kh«ng ®­îc trang bÞ khãa, c¸c phÐp thö sÏ ®­îc thùc hiÖn víi ®Çu l¸i ®­îc cè ®Þnh t¹i gãc quay lín nhÊt cña nã vÒ bªn ph¶i vµ bªn tr¸i. 4.1.5 BÒ mÆt ®ç xe ph¶i lµ bÒ mÆt ph¼ng, cøng cã thÓ nghiªng ®i song song víi trôc x vµ trôc y. BÒ mÆt ph¶i cã ®ñ ®é ma s¸t ®Ó ng¨n kh«ng cho xe m«t« ®­îc thö bÞ tr­ît tr­íc khi ®¹t tíi c¸c giíi h¹n cña gãc lËt vµ gãc l¨n (tr«i). Gãc nghiªng ®­îc ®o víi dông cô ®o cã ®é chÝnh x¸c tíi 0,5o. 4.1.6 §ç xe m«t« trªn bÖ thö b»ng c¸ch dïng riªng rÏ ch©n chèng gi÷a vµ ch©n chèng bªn. Nghiªng bÖ thö song song víi trôc x vÒ phÝa bªn ph¶i vµ bªn tr¸i so víi vÞ trÝ n»m ngang cña nã vµ x¸c ®Þnh gãc lËt cña xe m«t« vÒ c¶ hai phÝa khi xe ®­îc ®ì b»ng c¶ hai lèp cïng víi ch©n chèng. 4.1.7 §ç xe m«t« trªn bÖ thö b»ng c¸ch dïng riªng rÏ ch©n chèng bªn vµ ch©n chèng gi÷a. Nghiªng bÖ thö song song víi trôc y vÒ phÝa tr­íc so víi vÞ trÝ n»m ngang cña nã vµ x¸c ®Þnh gãc l¨n cña xe m«t« vÒ phÝa tr­íc khi xe ®­îc ®ì b»ng c¶ hai lèp cïng víi ch©n chèng. 4.1.8 Thùc hiÖn ba lÇn ®o cho mçi tr­êng hîp trong 4.1.6 vµ 4.1.7 (tæng sè cña ba lÇn ®o sÏ cho 6 mÊt æn ®Þnh kh¸c nhau). Ghi l¹i c¸c gãc t¹i ®ã cã sù mÊt æn ®Þnh víi møc ®é gÇn nhau nhÊt lµ 0,5o. Khi kÕt qu¶ cña ba lÇn ®o cã gi¶i sai lÖch trong ph¹m vi 1o, trÞ sè trung b×nh cña kÕt qu¶ ba lÇn ®o, so víi møc ®é gÇn nhau nhÊt lµ 0,5o, ®­îc xem lµ gãc mÊt æn ®Þnh. 4.2 ¸p lùc riªng 4.2.1 §o lùc 4
  5. TCVN 6442:1998 X¸c ®Þnh lùc, tÝnh b»ng N, ®­îc t¸c dông th«ng qua mçi mÆt tiÕp xóc cña ch©n chèng b»ng c¸ch ®Æt mét c¬ cÊu ®o lùc thÝch hîp trªn bÒ mÆt ®ç xe n»m ngang vµ ®Æt mÆt tiÕp xóc cña ch©n chèng lªn c¬ cÊu ®o lùc nµy khi dïng ch©n chèng ®Ó ®ì xe m«t«. C¬ cÊu ph¶i cã ®ñ kÝch th­íc ®Ó ®ì hoµn toµn mÆt tiÕp xóc cña ch©n chèng vµ cã thÓ ®o ®­îc lùc víi ®é chÝnh x¸c ±2,5 N. 4.2.2 MÆt tiÕp xóc cña ch©n chèng X¸c ®Þnh mÆt tiÕp xóc, tÝnh b»ng cm2 (xem h×nh 1), gi÷a mçi ch©n chèng vµ bÒ mÆt ®ç xe b»ng c¸ch t¹o ra vÕt tiÕp xóc cña ch©n chèng trªn vËt r¾n, kh«ng ®µn håi (®Êt sÐt lµm khu«n). VÕt ®­îc t¹o ra b»ng c¸ch ®Æt mét líp vËt liÖu kh«ng ®µn håi, dÇy 5 mm ± 0,5 mm trªn bÒ mÆt ®ç xe vµ ®Æt ch©n chèng trªn líp vËt liÖu nµy khi ch©n chèng ®ang ®ì xe. NÕu cÇn thiÕt, ch©n chèng cã thÓ ®­îc Ên vµo vËt liÖu kh«ng ®µn håi ®Ó cã thÓ ngËp s©u vµo bÒ mÆt tíi ®é s©u nh­ quy ®Þnh trong 3.4 (xem h×nh 1). DiÖn tÝch ®o ®­îc víi dung sai trong kho¶ng 10% cña vÕt ch©n chèng víi bÒ mÆt phÝa trªn cña líp vËt liÖu kh«ng ®µn håi sÏ lµ mÆt tiÕp xóc cña ch©n chèng. BÊt cø v¹ch nµo do c¬ cÊu rót lªn cña ch©n chèng bªn ®Ó l¹i sÏ kh«ng ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh mÆt tiÕp xóc cña ch©n chèng bªn. 4.2.3 TÝnh ¸p lùc riªng TÝnh ¸p lùc riªng, theo N/cm2, cho mçi mÆt tiÕp xóc cña ch©n chèng b»ng c¸ch lÊy lùc ®o ®­îc tõ 4.2.1 chia cho mÆt tiÕp xóc ®o ®­îc tõ 4.2.2. 5
  6. TCVN 6442:1998 6
Đồng bộ tài khoản