TCVN 6444 1998

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
54
lượt xem
10
download

TCVN 6444 1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6444 1998, Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống phanh của ôtô khách - Đo tính năng kỹ thuật của phanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6444 1998

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6444 : 1998 ISO 6597 : 1980 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - hÖ thèng phanh cña «t« kh¸ch - ®o tÝnh n¨ng kü thuËt cña phanh Road vehicles - Passenger car braking systems- Measurement of the braking perfomance Hµ Néi - 1998
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6444: 1998/Tr 2 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - HÖ thèng phanh cña «t« kh¸ch - §o tÝnh n¨ng kü thuËt cña phanh Road vehicles - Passenger car braking systems- Measurement of the braking perfomance 1 Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c ph­¬ng ph¸p thö thiÕt bÞ phanh ®· ®­îc chøng nhËn ®èi víi «t« kh¸ch phï hîp víi quy ®Þnh 1.3 C¸c gi¸ trÞ trong ngoÆc ®¬n ( ) ®­îc lÊy tõ quy ®Þnh ECE 13,b¶n söa lÇn 2, ngµy 5-3-1979, thÝch hîp víi qu¸ tr×nh thö phanh. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ISO 611 Phanh cña «t« vµ xe moãc - ThuËt ng÷ ISO 1176 Phu¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - T¶i träng - Tõ vùng TCVN 6211: 1996 (ISO 3833) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa ECE quy ®Þnh N03, ñy ban kinh tÕ ch©u ¢u cña Liªn hiÖp quèc - Quy ®Þnh N013. C¸c ®iÒu kho¶n thèng nhÊt cho viÖc chøng nhËn ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®èi víi phanh. 3 §Þnh nghÜa 3.1 Sù chÊt t¶i cña «t« 3.1.1 ¤t« ®­îc chÊt t¶i: ¤t« ®­îc chÊt t¶i ®Ó ®¹t tíi "khèi l­îng lín nhÊt" 2
 3. TCVN 6444-1998/Tr 3 Khèi l­îng lín nhÊt lµ khèi l­îng lín nhÊt cã thÓ thùc hÖn ®­îc vÒ mÆt kü thuËt do c¬ së chÕ t¹o ra C¬ së chÕ t¹o «t« ph¶i quy ®Þnh sù ph©n bè cã khèi luîng trªn c¸c trôc Trong tr­êng hîp cã nhiÒu kiÓu ph©n bè sù chÊt t¶i th× sù ph©n bè khèi l­îng lín nhÊt trªn c¸c trôc ph¶i ®¶m b¶o sao cho t¶i trªn mçi trôc tû lÖ víi t¶i lín nhÊt cho phÐp ®èi víi mçi trôc. 3.1.2 ¤t« kh«ng chÊt t¶i: ¤t« víi tù trong kh«ng cã t¶i hoÆc hµnh kh¸ch nh­ng thïng nhiªn liÖu ®­îc ®æ ®Çy tèi thiÓu tíi 90% dung tÝch do c¬ së chÕ t¹o «t« quy ®Þnh lóc b¾t ®Çu thö, cïng víi toµn bé chÊt láng lµm m¸t, b«i tr¬n, dông cô vµ b¸nh xe dù phßng cho phÐp t¨ng khèi l­îng v­ît qu¸ khèi l­îng nÆng 200 kg t­¬ng øng víi ng­êi l¸i, mét ng­êi quan s¸t vµ c«ng cô. NÕu cÇn thiÕt, cã thÓ ph¶i lo¹i bá ®i mét sè khèi l­îng cña «t«. 3.2 C¸c th«ng sè thö trªn ®­êng V - VËn tèc thö cña «t« lóc b¾t ®Çu phanh km/h - Vmax - vËn tèc lín nhÊt cña «t« do c¬ së chÕ t¹o «t« c«ng bè, km/h 3.3 Tû lÖ phÇn tr¨m cña hiÖu qu¶ phanh 3.3.1 Tû lÖ phÇn tr¨m cña hiÖu qu¶ phanh ®· cho ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: - theo qu·ng ®­êng phanh V 2 .100 sx ≤ aV + b.x - theo ®é gi¶m tèc d m .x dx ≥ 100 3.3.2 tû lÖ phÇn tr¨m cña hiÖu qu¶ phanh ®¹t ®­îc ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: - theo qu·ng ®­êng phanh s 0 − aV0 sx ≤ .100+ aV x 3
 4. TCVN 6444-1998/Tr 4 - theo ®é gi¶m tèc d o .x dx ≥ 100 trong ®ã x lµ hiÖu qu¶ tÝnh theo phÇn tr¨m yªu cÇu; sx lµ qu·ng ®­êng phanh yªu cÇu,m; dx lµ ®é gi¶m tèc trung b×nh khi phanh yªu cÇu, m/s2; a,b lµ c¸c hÖ sè c«ng thøc qu·ng ®­êng phanh (0,1; 150 resp); V lµ vËn tèc thö cña «t« lóc b¾t ®Çu phanh, km/h; dm lµ ®é gi¶m tèc trung b×nh khi phanh ®· cho, m/s2; s0 lµ qu·ng ®­êng phanh ®¹t ®uîc, m; V0 lµ vËn tèc thö ban ®Çu cña «t« t­¬ng øng víi s0, km/h; d0 lµ ®é gi¶m tèc trung b×nh khi phanh ®¹t ®­îc, m/s2. Chó thÝch - §u«i 0 thuêng t­¬ng øng víi phÐp thö hiÖu qu¶ cña hÖ thèng phanh kiÓu nguéi 0 («t« ®­îc chÊt t¶i, ®éng c¬ ®­îc ng¾t). 4. C¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ®iÓm thö Chó thÝch - C¸c ®iÒu kiÖn ®­îc nªu d­íi ®©y t­¬ng øng víi c¸c giíi h¹n hîp lý cho c¸c phÐp thö phanh. ViÖc thö phanh v­ît qu¸ c¸c giíi h¹n nµy ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn ®uîc nªu trong 5.4. 4.1 §iÒu kiÖn bÒ mÆt ®­êng thö 4.1.1 MÆt ®­êng thö BÒ mÆt ®­êng ph¶i kh«, líp phñ bª t«ng xim¨ng Pooclan cøng c¨g ph¼ng vµ tr¬n nh½n hoÆc líp phñ bÒ mÆt b»ng lo¹i vËt liÖu kh¸c cã hÖ sè ma s¸t bÒ mÆt tu¬ng ®­¬ng. 4.1.2 §é dèc BÒ mÆt ®­êng ph¶i b»ng ph¼ng, ®é dèc trung b×nh cho phÐp ®o ®ùoc trªn qu·ng ®­êng nhá nhÊt 50m lµ ±1%. Chó thÝch- Thö phanh khi ®ç xe ®­îc tiÕn hµnh trªn ®­êng cã ®é dèc quy ®Þnh. 4
 5. TCVN 6444-1998/Tr 5 4.1.3 §é nghiªng (®é dèc ngang) ®é nghiªng trong mÆt c¾t ngang qua mÆt ®­êng kh«ng v­ît qu¸ 2% 4.2 §iÒu kiÖn m«i tr­êng 4.2.1 VËn tèc giã VËn tèc giã trung b×nh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 5m/s 4.2.2 NhiÖt ®é kh«ng khÝ NhiÖt ®é kh«ng khÝ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 340C. 5 ChuÈn bÞ «t« 5.1 Dông cô ¤t« ph¶i ®­îc chuÈn bÞ cho thö nghiÖm b»ng c¸ch bæ sung thªm c¸c dông cô sau vµ/hoÆc hiÖu chuÈn c¸c dông cô tiªu chuÈn theo yªu cÇu. Cã thÓ dïng c¸c dông cô kh¸c ®Ó ®¹t ®­îc c¸c sè liÖu chÝnh x¸c nh­ng ph¶i chó ý b¶o ®¶m sao cho c¸c thiÕt bÞ ®­îc bæ sung vµo thiÕt bÞ phanh tiªu chuÈn cña «t« kh«ng ¶nh h­ëng râ rÖt ®Õn tÝnh n¨ng kü thuËt cña hÖ thèng phanh. 5.1.1 Lùc kÕ ®iÒu khiÓn cho chÕ ®é phanh lµm viÖc 5.1.2 Lùc kÕ ®iÒu khiÓn cho chÕ ®é phanh khi ®ç 5.1.3 Lùc kÕ ®iÒu khiÓn cho chÕ ®é phanh thø cÊp (nÕu kh«ng ®iÒu khiÓn phanh lµm viÖc hoÆc ®ç). 5.1.4. Gi¶m tèc kÕ 5.1.5 Dông cô ®o vËn tèc hoÆc tèc kÕ hiÖu chuÈn 5.1.6 Dông cô ®o qu·ng ®­êng phanh 5.1.7 Dông cô ®o thêi gian 5.1.8 HÖ thèng chØ thÞ nhiÖt ®é phanh 5.1.9 Dông cô ®o thêi gian ®¸p øng ban ®Çu vµ thêi gian tÝch tô 5
 6. TCVN 6444-1998/Tr 6 5.1.10 C¸c dông cô lùa chän 5.1.10.1 Dông cô ®iÒu khiÓn hµnh tr×nh 5.1.10.2 ¸p kÕ/ bé chuyÓn ®æi 5.1.10.3 Dông cô chØ b¸o khãa b¸nh xe 5.2 §iÒu khiÓn vÒ m« pháng sù h­ háng ¤t« ph¶i ®­îc trang bÞ nh÷ng dông cô vµ ®­êng èng cÇn thiÕt ®Ó m« pháng sù h­ háng yªu cÇu. C¸c dông cô vµ ®­êng èng ®­îc trang bÞ kh«ng ®­îc t¸c ®éng ®Õn thiÕt bÞ phanh tiªu chuÈn cña «t« nghÜa lµ kh«ng g©y ¶nh h­ëng râ rÖt ®Õn tÝnh toµn vÑn vµ/hoÆc tÝnh n¨ng kü thuËt cña hÖ thèng bÞ h­ háng. 5.3 §iÒu kiÖn vÒ lèp 5.3.1 Lèp ph¶i ®­îc b¬m tíi møc ¸p suÊt quy ®Þnh cña c¬ së chÕ t¹o 5.3.2 Ta l«ng cña mÆt lèp kh«ng ®­îc mßn qu¸ 50% so víi khi cßn míi 5.4 §iÒu chØnh thiÕt bÞ phanh C¸c bé phËn phanh cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc cÇn ®­îc chØnh theo yªu cÇu cña c¬ së chÕ t¹o «t«. Trong qu¸ tr×nh thö cã thÓ ®iÒu chØnh l¹i phanh cho phï hîp víi yªu cÇu cña c¬ së chÕ t¹o «t«. 5.5 §iÒu kiÖn cña hÖ thèng phanh C¸c bé phËn cña hÖ thèng phanh ph¶i míi hoÆc cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng nh­ míi phï hîp víi ®Æc tÝnh kü thuËt cña c¬ së chÕ t¹o «t«. Phanh ph¶i ®­îc co phï hîp víi yªu cÇu cña c¬ së chÕ t¹o «t«. 6 C¸c chó gi¶i vÒ phÐp thö 6.1 Trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh thö. C¸c tÝnh n¨ng kü thuËt kh«ng b×nh th­êng cña phanh nh­ ®é lÖch qu¸ lín hoÆc rung ®éng kh«ng b×nh th­êng cÇn ®­îc xem xÐt vµ ghi l¹i. 6.2 Trong c¸c lÇn thö víi ®éng c¬ ®­îc nèi víi «t« qua hép sè ®iÒu khiÓn tay, ly hîp cã thÓ ®­îc ng¾t ngay tr­íc khi «t« dõng l¹i ®Ó tr¸nh cho ®éng c¬ kh«ng bÞ chÕt. 6
 7. TCVN 6444-1998/Tr 7 6.3 nÕu kh«ng cã quy ®Þnh nµo kh¸c, c¸c phÐp ®o ®é gi¶m tèc trong qu¸ tr×nh thö nµy lµ ®o "®é gi¶m tèc trung b×nh" 6.4 Cã thÓ thùc hiÖn c¸c phÐp thö trong ®iÒu kiÖn bÊt lîi ®Ó tr¸nh sù chËm trÔ tèn tiÒn nh­ng ph¶i quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn an toµn; c¸c ®iÒu kiÖn bÊt lîi nµy cÇn ®ùoc ghi l¹i. Mét phÐp thö nµo ®ã trong c¸c ®iÒu kiÖn bÊt lîi g©y h­ háng ph¶i d­îc thö lÆp l¹i trong c¸c ®iÒu kiÖn chuÈn nh­ng kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c phÐp thö cÇn ph¶i ®­îc thö l¹i. 6.5 C¸c phÐp thö cÇn ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù cña ph­¬ng ph¸p thö ®­îc nªu trong tiªu chuÈn nµy; tuy nhiªn, c¸c phÐp thö phanh khi ®ç vµ ®o thêi gian ®¸p øng cã thÓ ®­îc thùc hiÖn t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã do c¬ së chÕ t¹o «t« lùa chän trong tiÕn tr×nh cña ph­¬ng ph¸p thö. H¬n n÷a tÊt c¶ c¸c phÐp thö kh«ng chÊt t¶i cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh tiÕp theo sau lµ c¸c phÐp thö chÊt t¶i BÊt kú sù thay ®æi nµo vÒ tr×nh tù thö cÇn ®­îc ghi l¹i. 6.6 CÇn tr¸nh thö l¹i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p ®Çy ®ñ; dÉu r»ng mét hoÆc hai lÇn d­ng phô thªm cã thÓ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c kÕ qu¶ thö trªn ®­êng tiÕp theo. 6.7 C¸c phÐp thö l¹i ®Çy ®ñ hoÆc tõng phÇn sau mét h­ háng do thö hoÆc ®Ó chøng nhËn c¸c bé phËn cña phanh cÇn theo ph­¬ng ph¸p thö cña tiªu chuÈn nµy vµ ph¶i ®Æc biÖt nhÊn m¹nh ®Õn viÖc chuÈn bÞ «t« vµ ph­¬ng ph¸p l¾p phanh. 6.8 C¸c lùc ®iÒu khiÓn cÇn ®­îc t¸c dông nhanh nh­ng kh«ng ®­îc qu¸ m¹nh, vµ sau ®ã ®­îc gi÷ kh«ng ®æi trong qu¸ tr×nh dõng hoÆc ®­îc t¨ng lªn theo yªu cÇu. 6.9 ViÖc sö dông m¸y (r« bèt) t¸c dông vµo bµn ®¹p phanh kh«ng ph¶n ¸nh lµm viÖc thùc tÕ cña phanh «t« vµ nªn ®ùoc lo¹i trõ. 6.10 Nªn sö dông c¸c l¸i xe thö cã kü x¶o ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh n¨ng lµm viÖc tèi ­u cña «t« mµ kh«ng cã sù h·m b¸nh xe vµ ®é sai lÖch sau khi ®· lµm quen víi viÖc phanh «t«, hÖ thèng l¸i vµ hÖ thèng treo cña «t«. 6.11 C¸c phÐp thö víi ®éng c¬ ®ùoc nèi truyÒn ®éng cÇn ®­îc tiÕn hµnh ë sè thÝch hîp th­êng ®­îc dïng ®Ó ®¹t tíi vËn tèc thö mµ kh«ng v­ît qu¸ tèc ®é lín nhÊt cña ®éng c¬ do c¬ së chÕ t¹o giíi thiÖu. 6.12 NÕu kh«ng cã quy ®Þnh nµo kh¸c, tÊt c¶ c¸c phÐp thö phanh cÇn ®­îc thùc hiÖn víi phanh nguéi Phanh ®uîc coi lµ nguéi khi nhiÖt ®é ban ®Çu cña phanh nãng nhÊt ®o ®­îc trªn ®Üa hoÆc trªn bÒ mÆt ngoµi cña tang phanh ë trong kho¶ng tõ 50 ®Õn 1000C tr­íc mçi lÇn dõng. 7
 8. TCVN 6444-1998/Tr 8 7 Phanh lµm viÖc - Thö hiÖu qu¶ phanh nguéi (bao gåm c¸c phÐp thö kiÓu 0 theo quy ®Þnh 13 cña ECE) 7.1 C¸c ®iÒu kiÖn thö (xem ®iÒu 4,5 vµ 6) C¸c phÐp thö cÇn ®­îc tiÕn hµnh trªn ®­êng b»ng ph¼ng vµ th¼ng, kh«ng dÝnh vËt liÖu xèp, cã ®é b¸m dÝnh thÝch hîp víi tÝnh n¨ng kü thuËt yªu cÇu vµ cã ®ñ chiÒu dµi, chiÒu réng ®Ó c¸c phÐp thö ®­îc thùc hiÖn an toµn. Tr­íc khi b¾t ®Çu thö, phanh ph¶i ®­îc l¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh ®óng. C¸c lèp b¸nh xe ph¶i ë trong ®iÒu kiÖn tèt, cã chiÒu cao cña líp tal«ng ®ñ cho mét lo¹t c¸c phÐp thö, cã cì kÝch vµ kiÓu lèp ®· ®uîc chøng nhËn vµ ®­îc b¬m tíi ¸p suÊt do c¬ së chÕ t¹o «t« quy ®Þnh. Kh«ng nªn tiÕn hµnh c¸c phÐp thö khi ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn cã ¶nh h­ëng râ rÖt tíi kÕt qu¶ thö. 7.2 Dông cô (xem ®iÒu 5) Ph¶i cã c¸c dông cô sau: a) dông cô ®o lùc ®iÒu khiÓn; b) dông cô ®o ®é gi¶m tèc vµ/hoÆc c) dông cô ®o qu·ng ®­êng phanh, vËn tèc «t« vµ nhiÖt ®é phanh. C¸c dông cô cÇn ®­îc kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o chøc n¨ng lµm viÖc ®óng cña chóng vµ khi «t« ë trªn bÒ mÆt ®­êng thö tÊt c¶ c¸c dông cô thö ph¶i s½n sµng. 7.3 TiÕn hµnh thö Ph­¬ng ph¸p thö nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ®èi víi mçi ®iÒu kiÖn chÊt t¶i vµ víi tÊt c¶ c¸c vËn tèc danh nghÜa cña «t«, ®éng c¬ ®­îc ng¾t vµ nèi truyÒn ®éng theo quy ®Þnh. "sè thÝch hîp" cho c¸c phÐp thö víi ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ®­îc quy ®Þnh trong 6.11. Mçi lÇn dõng khi thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn víi "phanh nguéi" nh­ ®· quy ®Þnh trong 6.12. X¸c ®Þnh ®é gi¶m tèc trung b×nh tèi ®a vµ/hoÆc qu·ng ®­êng phanh ®èi víi mçi vËn tèc cña «t«/®iÒu kiÖn chÊt t¶i cña «t« khÝ lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt cho phÐp (500N) kh«ng bÞ v­ît qu¸ vµ b¸nh xe kh«ng bÞ h·m. Cã thÓ thùc hiÖn mét lo¹t 5 lÇn t¸c ®éng phanh ®Ó lµm quen víi «t«, nh­ng v× tæng sè lÇn dõng cã thÎ lµm thay ®æi ®¸ng kÓ tÝnh chÊt nhiÖt vµ c¬ cña vËt liÖu ma s¸t (vµ cã thÓ lµm thay ®æi tÝnh n¨ng kü thuËt cña «t« 8
 9. TCVN 6444-1998/Tr 9 nªn mçi ®iÒu kiÖn thö nµy kh«ng nªn thùc hiÖn qu¸ 2 lÇn t¸c ®éng phanh (trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c). Trong bÊt kú tr­êng hîp nµo tæng sè lÇn dõng ®­îc thùc hiÖn theo ®iÒu 7.3 kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 35. Tr×nh tù thö ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: 7.3.1 Dõng «t« kh«ng chÊt t¶i 7.3.1.1 Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) - §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng, KÕt qu¶ cña phÐp thö nµy Ýt nhÊt ph¶i b»ng hiÖu qu¶ phanh ®· cho. 7.3.1.2 Tõ30% Vmax, ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp 7.3.1.3 Tõ 55% Vmax, ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 140km/h 7.3.1.4 Tõ 80% Vmax, ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 140km/h 7.3.2 Dõng «t« cã chÊt t¶i 7.3.2.1 Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) - ®éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng PhÐp thö nµy gåm 5 lÇn dõng tõ vËn tèc ®· quy ®Þnh vµ dïng c¸c ®é t¨ng thÝch hîp cña lùc ®iÒu khiÓn ®Ó t¹o ra biÓu ®å "tÝnh n¨ng kü thuËt cña phanh" t­¬ng øng víi "lùc t¸c dông". Mét sè ®o Ýt nhÊt ph¶i b»ng tÝnh n¨ng kü thuËt cña phanh ®· quy ®Þnh (5,8m/s2) sÏ ®­îc dïng lµm "gi¸ trÞ chuÈn khi thö kiÓu 0". 7.3.2.2 Tõ30% Vmax, ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp 7.3.2.3 Tõ 55% Vmax, ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 140km/h 7.3.2.4 Tõ 80% Vmax, ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 140km/h 7.4 Tr×nh bµy c¸c kÕt qu¶ 7.4.1 Trong mçi lÇn dïng thö phanh ph¶i ghi l¹i c¸c th«ng tin sau: - vËn tèc thùc cña «t« lóc b¾t ®Çu phanh; - lùc ®iÒukhiÓn; - ®é gi¶m tèc trung b×nh vµ /hoÆc qu·ng ®­êng phanh; 9
 10. TCVN 6444-1998/Tr 10 - sù h·m cña c¸c b¸nh xem ®é lÖch cña «t« so víi hµnh tr×nh cña nã hoÆc sù rung ®éng kh«ng b×nh th­êng. 7.4.2 C¸c th«ng tin sau còng cÇn ®­îc ghi l¹i ®èi víi lo¹t thö - c¸c ®iÒu kiÖn vÒ m«i tr­êng; - ký hiÖu «t«; - c¸c ®iÒu kiÖn chÊt t¶i (bao gåm t¶i ph©n bè cho c¸c trôc ®èi víi mçi ®iÒu kiÖn chÊt t¶i); - th«ng tin vÒ lèp xe 7.4.3 TÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ ®· nªu trªn cã thÓ ®ùoc lËp thµnh b¶ng vµ ®­îc tr×nh bµy theo mÉu thÝch hîp C¸c kÕt qu¶ theo 7.3.2.1 cÇn ®­îc tr×nh bÇy theo biÓu ®å. 7.5 Thö bæ xung C¸c phÐp thö bæ sung sau, ®Ó t¹o ra c¸c sè liÖu c¬ b¶n cho c¸c phÐp thö tÝnh n¨ng kü thuËt tiÕp sau, cã thÓ ®­îc thùc hiÖn vµo lóc "thö hiÖu qu¶ phanh nguéi" theo yªu cÇu. 7.5.1 Thö s¬ bé ®Ó ®o thêi gian ®¸p øng (xem ®iÒu 11) C¸c ¸p kÕ / bé chuyÓn ®æi (xem 5.1.10.2) cÇn ®­îc l¾p ®Æt trong mçi m¹ch phanh lµm viÖc ®Ó x¸c ®Þnh ¸p suÊt trªn trôc cã vÞ trÝ kÐmthuËn lîi nhÊt t­¬ng øng víi tÝnh n¨ng kü thuËt ®· quy ®Þnh cña phanh, khi thùc hiÖn phÐp thö ®· nªu rong 7.3.2.1. 7.5.2 Thö s¬ bé ®èi víi phÐp thö mßn dÇn (xem ®iÒu 9) C¸c lÇn h·m cho thö mßn dÇn ®­îc thùc hiÖn víi lùc ®iÒu khiÓn kh«ng ®æi ®Ó t¹o ra ®é gi¶m tèc 3m/s2 ®èi víi lÇn h·m thø nhÊt; lùc ®iÒu khiÓn nµy cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh sau c¸c phÐp thö ®· nªu trong 7.3.2.4 víi «t« ®­îc chÊt t¶i, ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë tû sè truyÒn ®éng cao nhÊt, phanh tõ 8% Vmax ®Õn 40% Vmax. Chó thÝch - nÕu 80% Vmax v­ît qu¸ 120km/h th× c¸c lÇn h·m®­îc thùc hiÖn tõ 120 ®Õn 60km/h Lùc ®iÒu khiÓn thÝch hîp (hoÆc ¸p suÊt) cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh trùc tiÕp tõ c¸c lÇn thö hoÆc b»ng néi suy theo ph­¬ng ph¸p ®å thÞ. 10
 11. TCVN 6444-1998/Tr 11 8 Phanh thø cÊp - Thö ph¸ hñy côc bé (Thö kiÓu 0 theo quy ®Þnh N013 cña ECE) 8.1 C¸c ®iÒu kiÖn thö Xem 7.1 8.2 Dông cô Xem 7.2 8.3 TiÕn hµnh thö Ph­¬ng ph¸p thö nµy ph¶i ®ùoc tiÕn hµnh cho mçi kiÓu ph¸ háng quy ®Þnh thÝch hîp víi thiÕt bÞ phanh «t«, ë c¸c ®iÒu kiÖn chÊt t¶i vµ c¸c vËn tèc «t« ®· quy ®Þnh, ®éng c¬ ®­îc ng¾t vµ nèi truyÒn ®éng nh­ ®· giíi thiÖu. "Sè thÝch hîp" cho c¸c phÐp thö víi ®éng c¬ nèi truyÒn ®éng ®­îc x¸c ®Þnh trong 6.11 Mçi lÇn dõng ®Ó thö ph¶i ®uîc tiÕn hµnh víi "phanh nguéi" nh­ ®· x¸c ®Þnh trong 6.11 X¸c ®Þnh ®é gi¶m tèc trung b×nh tèi ­u vµ/hoÆc qu·ng ®­êng phanh ®èi víi mçi kiÓu ph¸ hñy vµ vËn tèc «t«/®iÒu kiÖn chÊt t¶i cña «t« khi lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt cho phÐp kh«ng bÞ v­ît qu¸ vµ b¸nh xe kh«ng bÞ h·m. §èi víi ®iÒu kiÖn thö chØ cÇn cã mét lÇn dõng Cã hai kiÎu chÕ ®é phanh thø cÊp, viÖc lùa chän kiÓu nµo lµ do c¬ së chÕ t¹o «t« quy ®Þnh: a) chÕ ®é phanh thø cÊp liªn hîp víi chÕ ®é phanh lµm viÖc; b) chÕ ®é phanh thø cÊp ®éc lËp víi chÕ ®é phanh lµm viÖc. Ph­¬ng ph¸p thö ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: 8.3.1 Sù ph¸ hñy m¹ch thö (®èi víi c¸c chÕ ®é phanh lµm viÖc ®­îc chia thµnh m¹ch). Sù ph¸ hñy cña mét m¹ch thö cña chÕ ®é phanh lµm viÖc cÇn ®­îc m« pháng bëi sù ph¸ hñy kiÓu rß rØ cña m¹ch hë b¶o ®¶m cho ¸p suÊt cña m¹ch ®­îc gi÷ ë "kh«ng" trong toµn bé pha thö. 8.3.1.1 ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îcng¾t truyÒn ®éng Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. 11
 12. TCVN 6444-1998/Tr 12 8.3.1.2 ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ 30% Vmax §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. 8.3.1.3 ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ 55% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. 8.3.1.4 ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ 80% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. 8.3.1.5 ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng. Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. 8.3.1.6 ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ 30% Vmax §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. 8.3.1.7 ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ 5% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. 8.3.1.8 ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ 80% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h 12
 13. TCVN 6444-1998/Tr 13 §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. C¸c lo¹t thö nµy cÇn ®uîc lÆp l¹i ®èi víi mçi m¹ch chÕ ®é phanh lµm viÖc kh¸c b»ng c¸ch t¹o ra mét sù ph¸ hñy m¹ch t¹i mét thêi ®iÓm. 8.3.2 Sù ph¸ hñy n¨ng l­îng (®èi víi c¸c chÕ ®é phanh lµm viÖc cã sù trî gióp vÒ n¨ng l­îng) Cã hai kiÓu ph¸ hñy n¨ng l­îng 8.3.2.1 Sù ph¸ hñy n¨ng l­îng trî gióp Sù ph¸ hñy nµy ®uîc m« pháng b»ng c¸ch x¶ hÕt toµn bé n¨ng l­îng ®­îc tr÷ trong thiÕt bÞ n¨ng l­îng trî gióp. Dõng thö (xem 8.3.15) NÕu cã nhiÒu h¬n mét thiÕt bÞ n¨ng l­îng trî gióp ®­îc l¾p trong chÕ ®é phanh lµm viÖc, phÐp thö ph¶i ®­îc lÆp l¹i víi mét sù ph¸ hñy n¨ng l­îng trî gióp t¹i mét thêi ®iÓm. 8.3.2.2 §éng c¬ ®­îc dïng Sù ph¸ hñy nµy ®­îc m« pháng b»ng c¸ch n¹p thiÕt bÞ n¨ng l­îng trî gióp tíi møc ho¹t ®éng b×nh th­êng vµ sau ®ã dõng ®éng c¬ (hoÆc ng¾t sù cung cÊp n¨ng l­îng tõ ®éng c¬). Sù ngõng thö cÇn ®­îc thùc hiÖn cµng sím cµng tèt (xem 8.3.1.5) 8.3.3 ChÕ ®é phanh thø cÊp riªng biÖt Trong tr­êng hîp c¬ së chÕ t¹o «t« chØ ®Þnh kiÓm tra chÕ ®é phanh thø cÊp riªng biÖt (®éc lËp víi kiÓm tra) chÕ ®é phanh lµm viÖc) th× ph¶i thö ph¸ hñy côc bé c¶ chÕ ®é phanh thø cÊp vµ chÕ ®é phanh lµm viÖc. Tr×nh tù thö nh­ sau: 8.3.3.1 Thö chÕ ®é phanh thø cÊp riªng biÖt a) ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. b) ¤t« kh«ng chÊt t¶i 13
 14. TCVN 6444-1998/Tr 14 Tõ 30% Vmax. §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. c) ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ 55% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. d) ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ 80% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. e) ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. f) ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ 30% Vmax. §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. g) ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ 55% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. h) ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ 80% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp 14
 15. TCVN 6444-1998/Tr 15 Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. 8.3.3.2 Thö ph¸ hñy côc bé chÕ ®é phanh lµm viÖc a) Sù ph¸ hñy m¹ch thö (xem 8.3.1) - ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 700N. - ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 700N. b) Sù ph¸ hñy n¨ng l­îng trî gióp (xem 8.3.2.1) - ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 700N. c) §éng c¬ ®­îc dõng (xem 8.3.2.2) - ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 700N. §­îc thùc hiÖn cµng sím cµng tèt 8.4 ChØ thÞ sù ph¸ hñy C¸c phÐp thö ph¸ hñy côc bé ®· nªu t¹o ®iÒu kiÖn thÝch hîp ®Ó kiÓm tra sù ho¹t ®éng ®óng cña mét sè thiÕt bÞ b¸o h­ háng. Trong bÊt kú tr­êng hîp nµo, chøc n¨ng ho¹t ®éng tèt cña thiÕt bÞ b¸o h­ háng ph¶i ®­îc kiÓm tra t¹i mét sè thêi ®iÓm trong qu¸ tr×nh thö. 15
 16. TCVN 6444-1998/Tr 16 8.5 Ghi c¸c kÕt qu¶ Nh­ ®· nªu trong 7.4 nh­ng cÇn bæ sung thªm c¸c th«ng tin sau cho mçi lÇn dõng: - chÕ ®é phanh thø cÊp ®· sö dông vµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn; - ®iÒu kiÖn ph¸ hñy côc bé khÝ thö; - t×nh tr¹ng chung cña «t«. 9 Thö phanh mßn dÇn khi lµm viÖc (thö kiÓu 1 theo quy ®Þnh N013 cña ECE) 9.1 C¸c ®iÒu kiÖn thö Nh­ ®· nªu trong 7.1, ®­êng thö cã thÓ bao gåm c¸c chç cong vµ c¸c gãc nh­ng c¸c lÇn phanh vµ dõng nªn ®­îc thùc hiÖn trªn c¸c ®o¹n ®­êng th¼ng. 9.2 Dông cô Nh­ 7.2 9.3 Ph­¬ng ph¸p thö Ph­¬ng ph¸p thö nµy bao gåm ba giai ®o¹n riªng biÖt ®­îc thùc hiÖn víi «t« chÊt t¶i phï hîp víi 3.1.1. 9.3.1 X¸c ®Þnh lùc ®iÒu khiÓn Lùc ®iÒu khiÓn ®óng (hoÆc ¸p suÊt) ®èi víi ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh cã thÓ ®uîc x¸c lËp phï hîp víi c¸c phÐp thö ®­îc nªu trong 7.5.2, c¸c phÐp thö nµy cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh lóc kÕt thøc c¸c phÐp thö hiÖu qu¶ phanh nguéi hoÆc ngay tr­íc khi thö mßn dÇn v× nhiÖt. Lùc ®iÒu khiÓn ®óng (hoÆc ¸p suÊt) sÏ t¹o ra ®é gi¶m tèc 3m/s2 ë lÇn phanh ®Çu tiªn cña ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh. NÕu ng­êi l¸i cã ®ñ tr×nh ®é tay nghÒ vµ quen víi thiÕt bÞ phanh «t« th× ng­êi ®ã cã thÓ trùc tiÕp thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh vµ ghi l¹i lùc ®iÒu khiÓn ®óng (hoÆc ¸p suÊt). 9.3.2 Ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh víi viÖc phanh lÆp l¹i Phanh ph¶i ®­îc lµm nãng b»ng c¸ch thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p sau: 16
 17. TCVN 6444-1998/Tr 17 9.3.2.1 Phanh ph¶i nguéi, nghÜa lµ nhiÖt ®é ban ®Çu cña phanh nãng nhÊt ë trong kho¶ng tõ 50 ®Õn 1000C (lóc b¾t ®Çu cña lÇn phanh ®Çu tiªn) nh­ ®· x¸c ®Þnh trong 6.12. 9.3.2.2 VËn tèc thö cña «t« lóc b¾t ®Çu phanh lµ V1, trong ®ã V = 80% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h 9.3.2.3 Lùc ®iÒu khiÓn trªn bé ®iÒu khiÓn phanh lµm viÖc cÇn t¹o ra ®é gi¶m tèc 3m/s2; lùc ®iÒu khiÓn nµy ®­îc gi÷ kh«ng ®æi cho c¸c lÇn phanh tiÕp sau (mÆc dï cã thÓ t¹o ra c¸c møc gi¶m tèc kh¸c nhau) 9.3.2.4 Phanh cÇn ®­îc níi láng khi vËn tèc cña «t« gi¶m xuèng tíi 1/2V1. 9.3.2.5 Trong qu¸ tr×nh phanh, ®éng c¬ ®uîc nèi truyÒn ®éng ë sè cao nhÊt 9.3.2.6 ngay sau khi níi láng phanh, ph¶i dïng hép sè ®Ó ®­a trë l¹i vËn tèc V1 trong thêi gian ng¾n cµng tèt, ®éng c¬ vµ hép sè cho phÐp ®¹t ®­îc ®é t¨ng tèc lín nhÊt. TiÕp tôc cho «t« ch¹y ë vËn tèc V1 trong kho¶ng thêi gian Ýt nhÊt lµ 10s ®Ó æn ®Þnh vËnt èc nµy cña «t« tr­íc khi b¾t ®Çu chu kú phanh tiÕp sau. 9.3.2.7 Chu kú phanh tiÕp sau cÇn ®uîc b¾t ®Çu 45s sau khi b¾t ®Çu chu kú phanh liÒn kÒ tr­íc (xem 9.3.2.2). NÕu ®Æc tÝnh cña «t« kh«ng cho phÐp phï hîp víi thêi gian nµy cña chu kú th× kho¶ng thêi gian nµy cã thÓ t¨ng lªn, nh­ng trong bÊt kú tr­êng hîp nµo còng ph¶i tu©n thñ kho¶ng thêi gian 10s dÓ æn ®Þnh vËn tèc nh­ ®· nªu trong 9.3.2.5. 9.3.2.8 Ph¶i thùc hiÖn tæng sè 15 chu kú phanh 9.3.3 Thö hiÖu qu¶ phanh víi phanh nãng PhÐp thö nãng nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh trong cïng c¸c ®iÒu kiÖn nh­ ®èi víi phÐp thö ngu«i kiÓu 0 vµ cïng víi mét lùc ®iÒu khiÓn (hoÆc cïng mét ¸p suÊt nh­ ®· ghi ®­îc trong qu¸ tr×nh thö kiÓu 0 víi «t« ®­îc chÊt t¶i, ®éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng, tõ vËn tèc trõ ®· cho (80km/h) trong 7.3.2.1. Ph­¬ng ph¸p nh­ sau: 9.3.3.1 ngay sau khi phanh lÇn cuèi cña ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh, «t« ph¶i ®­îc t¨ng tèc cµng nhanh cµng tèt víi vËn tèc thö quy ®Þnh cho phÐp thö kiÓu 0, ®éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng (80km/h) 9.3.3.2 Trong vßng 60s thùc hiÖn chu kú lµm nãng phanh cuèi cïng cÇn tiÕn hµnh mét lÇn cïng theo ®iÒu kiÖn 7.3.2.1 (nh­ng víi c¸c nhiÖt ®é phanh kh¸c nhau) vµ víi lùc ®iÒu khiÓn ®­îc ghi trong qu¸ tr×nh thö kiÓu 0 t­¬ng øng («t« ®­îc chÊt t¶i, ®éng c¬ ®­îc ng¾t tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) 17
 18. TCVN 6444-1998/Tr 18 HiÖu qu¶ tæng hîp phanh nãng ph¶i ®¸p øng hai ®iÒu kiÖn: a) kh«ng nhá h¬n 60% hiÖu qu¶ phanh ghi ®­îc trong qu¸ tr×nh thö phanh nguéi kiÓu 0 tu¬ng øng (xem 7.3.2) víi cïng mét lùc ®iÒu khiÓn; b) kh«ng nhá h¬n 805 hiÖu qu¶ phanh lµm viÖc ®· cho. NÕu ®iÒu kiªn a) kh«ng thÓ ®¹t ®­îc , phÐp thö lµ kh«ng cã kÕt qu¶ NÕu ®iÒu kiÖn b) kh«ng thÓ ®¹t ®­îc trong 9.3.3.2 th× phÐp thö phanh nãng cã thÓ ®­îc lÆp l¹i ngay hoÆc sau mét ph­¬ng ph¸p lµm nãng míi theo ®iÒu kiÖn trong 9.3.2 Trong qu¸ tr×nh thö phanh nãng lÇn thø hai nµy theo c¸c ®iÒu kiÖn trong 9.3.31 vµ 9.3.3.2 lùc ®iÒu khiÓn cã thÓ t¨ng lªn ®Õn gi¸ trÞ cho phÐp lín nhÊt (500N) ®Ó tháa m·n ®iÒu kiÖn b). 9.4 Ph­¬ng ph¸p thö lùa chän NÕu hiÖn t­îng thö kh«ng cho phÐp duy tr× ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh th× c¸c thêi gian cña chu kú hoÆc c¸c vËn tèc «t« cã thÓ thay ®æi ®Ó b¶o ®¶m cho tæng thêi gian thö ®­îc quy ®Þnh trong 9.3.2 vµ tæng n¨ng l­îng vµo lµ kh«ng ®æi. C¸c vÝ dô sau minh ho¹ c¸c ph­¬ng ph¸p thö mßn dÇn lùa chän 9.4.1 Sù thay ®æi vËn tèc «t« Thay cho viÖc phanh tõ vËn tèc V1 ®Õn 1/2V1, «t« cã thÓ ®­îc phanh tõ V2 ®Õn V3 hoÆc tõ V3 ®Õn 0, ®¶m b¶o cho 2 V  (V1) -  1  = (V2)2 - (V3)2 = (V4)2 - 0 2  2  TÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ®· quy ®Þnh kh¸c ph¶i ®­îc gi÷ kh«ng thay ®æi 9.4.2 Sù thay ®æi thêi gian cña chu kú Thay cho viÖc phanh sau mçi n gi©y, «t« cã thÓ ®­îc phanh sau n1, n2, n3, n4 gi©y, b¶o ®¶m cho sau 4 chu kú vµ sau khi thùc hiÖn toµn bé ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh th× thêi gian tr«i qua phï hîp víi quy ®Þnh trong 9.3.2 TÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ®· quy ®Þnh kh¸c ph¶i ®­îc gi÷ kh«ng thay ®æi. 18
 19. TCVN 6444-1998/Tr 19 9.5 Ghi c¸c kÕt qu¶ C¸c ®iÒu kiÖn vÒ m«i tr­êng vµ th«ng tin vÒ «t« cÇn ®uîc ghi l¹i nh­ ®· quy ®Þnh trong 7.4.2 vµ c¸c kÕt qu¶ cÇn ®­îc lËp thµnh b¶ng vµ tr×nh bµy nh­ ®· quy ®Þnh trong 7.4.3 9.5.1 X¸c ®Þnh lùc ®iÒu khiÓn C¸c th«ng tin sau cÇn ®uîc ghi l¹i: - vËn tèc thùc tÕ cña «t« lóc b¾t ®Çu phanh; - vËn tèc thùc tÕ cña «t« lóc hoµn thµnh viÖc phanh; - ®é gi¶m tèc trung b×nh trong giai ®o¹n phanh; - lùc ®iÒu khiÓn vµ/hoÆc ¸p suÊt 9.5.2 Ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh víi viÖc phanh lÆp l¹i C¸c th«ng tin sau cÇn ®­îc ghi l¹i ®èi víi mçi chu kú phanh: - vËn tèc thùc tÕ cña «t« lóc b¾t ®Çu phanh; - vËn tèc thùc tÕ cña «t« lóc hoµn thµnh viÖc phanh; - lùc ®iÒu khiÓn vµ/hoÆc ¸p suÊt nÕu kh¸c víi quy ®Þnh; - thêi gian cña chu kú (kho¶ng thêi gian gi÷a mét lÇn phanh vµ lÇn phanh tiÕp sau nÕu kh¸c víi quy ®Þnh). 9.5.3 Thö hiÖu qu¶ phanh víi phanh nãng C¸c th«ng tin sau ph¶i ®­îc ghi l¹i: - thêi gian tr«i qua tõ khi kÕt thóc giai ®o¹n phanh lÇn cuèi tíi khi b¾t ®Çu thö hªÞu qu¶ phanh nãng; - vËn tèc thùc tÕ cña «t« lóc b¾t ®Çu phanh; - lùc ®iÒu khiÓn ; - ®é gi¶m tèc trung b×nh vµ/ hoÆc qu·ng ®­êng phanh. Chó thÝch - NhiÖt ®é phanh lóc b¾t ®Çu thö hiÖu qu¶ phanh nãng cã thÓ ®­îc ghi l¹i, c¸c phÐp ®o nµy rÊt thÝch hîp nÕu cÇn thiÕt ph¶i thö hiÖu qu¶ phanh nãng lÇn thø hai. 19
 20. TCVN 6444-1998/Tr 20 10 Thö tÜnh vµ ®éng ®èi víi phanh khi ®ç «t« 10.1 C¸c ®iÒu kiÖn thö ¤t« ph¶i ®­îc /// phï hîp víi 3.1.1 Lèp cÇn ®­îc l¾p ®óng quy ®Þnh vµ cã líp ta l«ng phï hîp víi /// hÖ thèng phanh khi ®ç ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh ®óng vµ c¸c m¸ phanh ph¶i ®­îc ch¾n ch¾n phï hîp víi quy ®Þnh cña c¬ së chÕ t¹o «t«. C¸c phÐp thö tÜnh ®Ó gi÷ «t« ®ç cÇn ®­îc tiÕn hµnh trªn ®é dèc ®· quy ®Þnh (18% vµ 12%). mÆt ®­êng kh«ng dÝnh vËt liÖu xèp, cã ®é b¸m dÝnh phï hîp víi møc chÊt l­îng yªu cÇu vµ cã ®ñ chiÒu dµi vµ chiÒu réng ®Ó c¸c phÐp thö ®­îc thùc hiÖn an toµn. Thö ®éng ®èi víi phanh khi ®ç «t« cÇn ®­îc tiÕn hµnh trªn ®­êng b»ng ph¼ng vµ th¼ng nh­ ®· nªu trong 7.1 10.2 Dông cô Xem 7.2 10.3 Ph­¬ng ph¸p thö Ph­¬ng ph¸p thö bao gåm c¸c phÐp thö tÜnh ®Ó gi÷ «t« vµ (nÕu cÇn) mét phÐp thö hiÖu qu¶ ®éng lùc cña phanh. C¶ hai ph­¬ng ph¸p thö ®­îc tiÕn hµnh víi «t« ®­îc chÊt t¶i vµ víi "phanh nguéi" nh­ ®· quy ®Þnh trong 6.12 10.3.1 Thö tÜnh ®èi víi phanh khi ®ç «t« 10.3.1.1 L¸i «t« trªn ®­êng cã ®é dèc thö ®· quy ®Þnh 918%) vµ cho «t« ®ç l¹i b»ng c¸ch t¸c dông vµo phanh lµm viÖc lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt cho phÐp (500N) vµ ng¾t ®éng c¬. 10.3.1.2 T¸c dông vµo phanh khi ®ç xe lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt cho phÐp (400N ®èi víi tay , 500N ®èi víi ch©n) vµ sau ®ã r¬i láng tõ tõ c¸c phanh l µm viÖc. 10.3.1.3 ¤t« ph¶i ®øng yªn trong 5 phót 10.3.1.4 Ph­¬ng ph¸p thö nµy ®­îc lÆp l¹i víi «t« ®­îc ®ç theo chiÒu ng­îc l¹i (h­íng lªn dèc vµ xuèng dèc) 20
Đồng bộ tài khoản