TCVN 6446:1998

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
47
lượt xem
7
download

TCVN 6446:1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt nam,Chất Lượng sản phẩm.TCVN 6446:1998. Phương tiện giao thông đường bộ. Quy tắc thử động cơ. Công suất hữu ích. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các động cơ đốt trong lắp trên ô tô khách và các ô tô khác, trừ mô tô, xe gắn máy và máy kéo nông nghiệp, đi lại trên các đường giao thông thông thường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6446:1998

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6446 : 1998 ISO 1585 : 1992 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - quy t¾c thö ®éng c¬ - c«ng suÊt h÷u Ých Road vehicles – Engine test code – Net power Hµ Néi - 1998
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6446: 1998/Tr 2 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Quy t¾c thö ®éng c¬ - C«ng suÊt h÷u Ých Road vehicles - Engine test code – Net power 1 Ph¹m vi Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p thö c¸c ®éng c¬ ®­îc thiÕt kÕ cho «t«, ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh n¨ng lµm viÖc cña chóng vÒ c¸c ®uêng cong c«ng suÊt - suÊt tiªu thô nhiªn liÖu ë chÕ ®é toµn t¶i lµ hµm sè cña vËn tèc ®éng c¬. Tiªu chuÈn nµy chØ ¸p dông ®Ó ®¸nh gi¸ c«ng suÊt h÷u Ých Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c ®éng c¬ ®èt trong l¸p trªn «t« kh¸ch vµ c¸c «t« kh¸c, trõ m«t«, xe g¾n m¸y vµ m¸y kÐo n«ng nghiÖp, ®i l¹i trªn c¸c ®­êng giao th«ng th«ng th­êng vµ thuéc vµo mét trong c¸c lo¹i sau: - ®éng c¬ ®èt trong kiÓu pitt«ng (måi b»ng tia löa hoÆc bèc ch¸y do nÐn), trõ ®éng c¬ pitt«ng tù do; - ®éng c¬ pitt«ng quay. C¸c ®éng c¬ nµy cã thÓ lµ lo¹i kh«ng cã t¨ng ¸p hoÆc cã t¨ng ¸p, cã dïng thiÕt bÞ t¨ng ¸p kiÓu c¬ khÝ hoÆc kiÓu tuab«. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ISO 2710: 1978 ®éng c¬ ®èt trong kiÓu pitt«ng - Tõ vùng ISO 3104: 1976 S¶n phÈm dÇu má - ChÊt láng trong suèt vµ kh«ng trong suèt - X¸c ®Þnh ®é nhít ®éng häc vµ tÝnh to¸n ®é nhít ®éng lùc. TCVN 6210: 1996 (ISO 3173: 1974) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ThiÕt bÞ ®« ®é khãi khÝ x¶ tõ ®éng c¬ diezen lµm viÖc ë ®iÒu kiÖn æn ®Þnh. 2
 3. TCVN 6446-1998/Tr 3 ISO 3675: 1976 S¶n phÈm dÇu th« vµ s¶n phÈm dÇu láng - X¸c ®Þnh trong phßng thÝ nghiÖm tû träng hoÆc tû träng t­¬ng ®èi - Ph­¬ng ph¸p tû träng kÕ. ISO 5163: 1990 Nhiªn liÖu ®éng c¬ vµ nhiªn liÖu ®éng c¬ m¸y bay - X¸c ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh va ch¹m - Ph­¬ng ph¸p dïng ®éng c¬ ISO 5164: 1990 Nhiªn liÖu ®éng c¬ - X¸c ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh va ch¹m ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. ISO 5165: 1992 Nhiªn liÖu diezen - X¸c ®Þnh chÊt l­îng ®¸nh löa - Ph­¬ng ph¸p xªtan ISO 7967-1: 1987 §éng c¬ ®èt trong kiÓu pitt«ng - Tõ vùng vÒ c¸c bé phËn vµ hÖ thèng - PhÇn 1: CÊu tróc vµ bao che bªn ngoµi. ISO 7967-2: 1987 §éng c¬ ®èt trong kiÓu pitt«ng - Tõ vùng vÒ c¸c bé phËn vµ hÖ thèng - PhÇn 2: C¬ cÊu di ®éng chÝnh ISO 7967-3: 1987 §éng c¬ ®èt trong kiÓu pitt«ng - Tõ vùng vÒ c¸c bé phËn vµ hÖ thèng - PhÇn 3: Van, truyÒn ®éng trôc cam vµ c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng ISO 7967-4: 1987 §éng c¬ ®èt trong kiÓu pitt«ng - Tõ vùng vÒ c¸c bé phËn vµ hÖ thèng - PhÇn 4: hÖ thèng t¨ng ¸p vµ hÖ thèng dÉn kh«ng khÝ - khÝ x¶. ISO 7967-5: 1987 §éng c¬ ®èt trong kiÓu pitt«ng - Tõ vùng vÒ c¸c bé phËn vµ hÖ thèng - PhÇn 5: HÖ thèng lµm m¸t ISO 7967-8: 1987 §éng c¬ ®èt trong kiÓu pitt«ng - Tõ vùng vÒ c¸c bé phËn vµ hÖ thèng - PhÇn 8: hÖ thèng khëi ®éng ASTMD 240: 1987 Ph­¬ng ph¸p thö tiªu chuÈn vÒ nhiÖt cña sù ch¸y c¸c nhiªn liÖu hydrocacbon láng b»ng nhiÖt l­îng kÕ kiÓu b×nh kÝn. ASTMD 3338:1988 Ph­¬ng ph¸p thö tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ nhiÖt cña sù ch¸y c¸c nhiªn liÖu ®éng c¬ m¸y bay. 3 §Þnh nghÜa Tiªu chuÈn nµy sö dông c¸c ®Þnh nghÜa trong ISO 2710, ISO 7967-1, ISO 7967-2, ISO 7967-3, ISO 7967-4, ISO 7967-5, ISO 7967-8 vµ c¸c ®Þnh nghÜa sau: 3.1 C«ng suÊt h÷u Ých C«ng suÊt thu ®­îc trªn mét b¨ng thö t¹i ®Çu mót cña trôc khuûu hoÆc bé phËn t­¬ng ®­¬ng víi trôc khuûu 1) ë vËn tèc thÝch hîp cña ®éng c¬ ®­îc trang bÞ thiÕt bÞ vµ thiÕt bÞ phô nh­ ®· kª trong b¶ng 1. nÕu viÖc ®o c«ng suÊt chØ cã thÓ ®­îc thùc hiÖn víi mét hép sè th× c«ng suÊt mÊt m¸t trªn hép sè 1) ph¶i ®­îc céng vµo c«ng suÊt ®o ®­îc ®Ó ra c«ng suÊt ®éng c¬ 3
 4. TCVN 6446-1998/Tr 4 3.2 ThiÕt bÞ s¶n xuÊt tiªu chuÈn: ThiÕt bÞ do c¬ s¬ chÕ t¹o cung cÊp ®Ó sö dông ®éng c¬ vµo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ. 4 §é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ vµ dông cô ®o 4.1 Momen xo¾n HÖ thèng momen xo¾n dïng lùc kÕ ph¶i cã ®é chÝnh x¸c trong kho¶ng ±1% trong ph¹m vi c¸c gi¸ trÞ cña thang ®o cÇn cho phÐp thö. 4.2 VËn tèc ®éng c¬ (tÇn sè quay) HÖ thèng ®o vËn tèc ®éng c¬ (tÇn sè quay) ph¶i cã ®é chÝnh x¸c ± 0,5% 4.3 L­u l­îng nhiªn liÖu HÖ thèng ®o l­u l­îng nhiªn liÖu ph¶i cã ®é chÝnh x¸c ±1% 4.4 NhiÖt ®é nhiªn liÖu HÖ thèng ®o nhiÖt ®é nhiªn liÖu ph¶i cã ®é chÝnh x¸c ±2K 4.5 NhiÖt ®é kh«ng khÝ HÖ thèng ®o nhiÖt ®é kh«ng khÝ ph¶i cã ®é chÝnh x¸c ±2K 4.6 ¸p suÊt khÝ ¸p HÖ thèng ®o ¸p suÊt khÝ ¸p ph¶i cã ®é chÝnh x¸c ±100Pa2) 4.7 ¸p suÊt ng­îc trong hÖ thèng x¶ HÖ thèng ®o ¸p suÊt ng­îc trong hÖ thèng x¶ ph¶i cã ®é chÝnh x¸c ±200Pa ViÖc ®o ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo chó thÝch 1b) cña b¶ng 1. 4.8 §é gi¶m ¸p trong hÖ thèng n¹p HÖ thèng ®o ®é gi¶m ¸p trong hÖ thèng n¹p ph¶i cã ®é chÝnh x¸c ± 50Pa ViÖc ®o ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo chó thÝch 1a) cña b¶ng 1. 4.9 ¸p suÊt tuyÖt ®èi trong èng n¹p HÖ thèng ®o ¸p suÊt tuyÖt ®èi trong èng n¹p ph¶i cã ®é chÝnh x¸c ±2% ¸p suÊt ®o ®­îc 2) 1Pa = 1N/m2 4
 5. TCVN 6446-1998/Tr 5 B¶ng 1 - L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vµ thiÕt bÞ phô trong qu¸ tr×nh thö TT ThiÕt bÞ phô §­îc l¾p ®Ó thö c«ng suÊt h÷u Ých 1 HÖ thèng n¹p Cã thiÕt bÞ s¶n xuÊt èng n¹p chuÈn HÖ thèng kiÓm so¸t khÝ th¶i hép caote ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hÖ thèng c¶m øng kÐo cïa èng n¹p KhÝ cô ®o l­u l­îng kh«ng khÝ. ®­êng èng dÉn kh«ng khÝ n¹p1a) Bé läc kh«ng khÝ1a) Gi¶m thanh èng n¹p 1a) ThiÕt bÞ h¹n chÕ tèc ®é 1a) 2 ThiÕt bÞ nung nãng c¶m øng cña èng n¹p Cã thiÕt bÞ s¶n xuÊt chuÈn nÕu cã thÓ ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ thuËn lîi nhÊt 3 HÖ thèng x¶. Bé läc khÝ x¶ èng x¶ ThiÕt bÞ t¨ng ¸p èng nèi 1B) Cã thiÕt bÞ s¶n xuÊt Gi¶m thanh 1b) chuÈn èng ®u«i 1b) Bé h·m khÝ x¶ 2) 4 B¬m nhiªn liÖu 3) Cã thiÕt bÞ s¶n xuÊt chuÈn 5 ThiÕt bÞ chÕ hßa khÝ Bé chÕ hßa khÝ Cã thiÕt bÞ s¶n xuÊt HÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn tö, khÝ cô ®o l­u l­îng kh«ng khÝ, v.v... chuÈn ThiÕt bÞ ®o ®éng c¬ ga Bé gi¶m ¸p Bé bèc h¬i Bé trén 5
 6. TCVN 6446-1998/Tr 6 B¶ng 1 (tiÕp theo) TT ThiÕt bÞ phô §­îc l¾p ®Ó thö c«ng suÊt h÷u Ých 6 ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu [måi b»ng tia löa vµ bèc ch¸y do nÐn (diezen)] Cã thiÕt bÞ s¶n xuÊt Bé läc th« chuÈn Bé läc tinh B¬m èng cao ¸p vßi phun Van n¹p kh«ng khÝ 4) HÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn tö v.v HÖ thèng ®iÒu khiÓn/kiÓm tra-dõng toµn t¶i tù ®éng ®Ó kiÓm tra tïy theo ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn 7 ThiÕt bÞ lµm m¸t b»ng chÊt láng Cã,5) thiÕt bÞ s¶n Bé t¶n nhiÖt. Qu¹t 5) 6) . xuÊt chuÈn N¾p qu¹t B¬m n­íc Bé æn nhiÖt 7) 8 Lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ Cã thiÕt bÞ s¶n xuÊt N¾p chuÈn Qu¹t ThiÕt bÞ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é 9 ThiÕt bÞ ®¸nh löa ®iÖn hoÆc ®iÖn tö Cã thiÕt bÞ s¶n xuÊt M¸y ph¸t8) chuÈn HÖ thèng ph©n phèi ®¸nh löa Cuén d©y §­êng d©y Bugi HÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn tö bao gåm c¶m biÕn/hÖ thèng ®¸nh löa muén 11) 6
 7. TCVN 6446-1998/Tr 7 B¶ng 1 (tiÕp theo) TT ThiÕt bÞ phô §­îc l¾p ®Ó thö c«ng suÊt h÷u Ých 10 ThiÕt bÞ t¨ng ¸p (nÕu ®­îc l¾p) Cã thiÕt bÞ s¶n xuÊt M¸y nÐn ®­îc dÉn ®éng trùc tiÕp tõ ®éng c¬ vµ /hoÆc b»ng khÝ x¶ chuÈn Bé ®iÒu khiÓn t¨ng ¸p 12) Bé lµm m¸t 5) 6) kh«ng khÝ n¹p B¬m hoÆc qu¹t lµm m¸t (®­îc ®Én ®éng tõ ®éng c¬) ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn l­u l­îng chÊt lµm m¸t 11 Qu¹t phô cña b¨ng thö Cã, nÕu cÇn 12 ThiÕt bÞ chèng « nhiÔm 10) Cã, thiÕt bÞ s¶n xuÊt chuÈn Chó thÝch 1a) Trõ tr­êng hîp cã rñi ro g©y ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn c«ng suÊt ®éng c¬, cã thÓ dïng mét hÖ thèng t­¬ng ®­¬ng. Trong tr­êng hîp nµy cÇn kiÓm tra ®Ó b¶o ®¶m ®é gi¶m ¸p ®­êng n¹p kh«ng sai lÖch lín h¬n 100Pa so víi giíi h¹n do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh ®èi víi bé läc kh«ng khÝ s¹ch. 1b) Trõ tr­êng hîp cã rñi ro g©y ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn c«ng suÊt ®éng c¬, cã thÓ dïng mét hÖ thèng t­¬ng ®­¬ng. Trong tr­êng hîp nµy cÇn kiÓm tra ®Ó b¶o ®¶m ¸p suÊt ng­îc trong hÖ thèng x¶ cña ®éng c¬ kh«ng sai lÖch lín h¬n 1000Pa so víi gi¸ trÞ do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh. 2) NÕu trong ®éng c¬ cã bè trÝ bé h·m khi x¶ th× van tiÕt l­u ph¶i ®­îc cè ®Þnh ë vÞ trÝ më hoµn toµn 3) ¸p suÊt cña nhiªn liÖu cã thÓ ®­îc ®iÒu chØnh, nÕu cÇn, ®Ó t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn ¸p suÊt cña b¬m thÝch hîp víi sö dông cô thÓ cña ®éng c¬ (®Æc biÖt lµ khi sö dông hÖ thèng "håi nhiªn liÖu" vÒ b×nh chøa hoÆc bé läc). 4) Van n¹p kh«ng khÝ lµ van ®iÒu khiÓn cho bé ®iÒu chØnh b»ng khÝ nÐn cña b¬m phun. Bé ®iÒu chØnh cña thiÕt bÞ phun nhiªn liÖu cã thÓ bao gåm c¸c c¬ cÊu kh¸c cã ¶nh h­ëng tíi l­îng nhiªn liÖu ®­îc phun. 5) Bé t¶n nhiÖt, qu¹t, n¾p qu¹t, b¬m n­íc vµ bé æn nhiÖt ph¶i ®­îc ®¹t trªn b¨ng thö t¹i c¸c vÞ trÝ t­¬ng tù nh­ c¸c vÞ trÝ cña chóng trªn «t«. Sù tuÇn hoµn cña chÊt láng lµm m¸t chØ ®­îc thùc hiÖn b»ng b¬m n­íc. ViÖc lµm m¸t chÊt láng cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng bé t¶n nhiÖt cña ®éng c¬ hoÆc b»ng mét hÖ thèng lµm m¸t ë bªn ngoµi, b¶o ®¶m cho tæn thÊt ¸p suÊt cña hÖ thèng nµy vµ ¸p suÊt cña b¬m vÒ c¬ b¶n gi÷ nguyªn c¸c gi¸ trÞ t­¬ng tù nh­ c¸c gi¸ trÞ cña hÖ thèng lµm m¸t ®éng c¬. Cöa ch¾n cña bé t¶n nhiÖt, nÕu cã, ph¶i ë vÞ trÝ më. Khi hÖ thèng qu¹t, bé t¶n nhiÖt, n¾p th«ng giã kh«ng thÓ l¾p ®­îc cho thÝch hîp víi ®éng c¬ th× c«ng suÊt hÊp thô bëi qu¹t khi ®­îc l¾p ë vÞ trÝ ®óng cña nã so víi bé t¶n nhiÖt vµ n¾p (nÕu dïng) ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh ë c¸c vËn tèc t­¬ng øng víi c¸c vËn tèc ®éng c¬ dïng ®Ó ®o c«ng suÊt ®éng c¬ hoÆc b»ng tÝnh to¸n tõ c¸c ®Æc tÝnh chuÈn b»ng c¸c phÐp thö thùc tÕ. 7
 8. TCVN 6446-1998/Tr 8 B¶ng 1 (tiÕp theo) C«ng suÊt cña qu¹t ®· ®iÒu chØnh theo c¸c ®iÒu kiÖn chuÈn cña khÝ quyÓn ®­îc x¸c ®Þnh trong 6.2 ph¶i ®­îc lo¹i trõ ®i khái c«ng suÊt ®iÒu chØnh cña ®éng c¬. 6) Khi ®éng c¬ cã l¾p mét qu¹t cã thÓ th¸o rêi hoÆc qu¹t cã nhiÒu cÊp th× phÐp thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn víi qu¹t cã thÓ th¸o rêi ®­îc l¾p vµo ®éng c¬ hoÆc víi qu¹t nhiÒu cÊp ch¹y ë cÊp lín nhÊt. 7) Bé æn nhiÖt cã thÓ ®­îc cè ®Þnh ë vÞ trÝ më hoµn toµn. 8) C«ng suÊt nhá nhÊt cña m¸y ph¸t: c«ng suÊt cña m¸y ph¸t ph¶i ®­îc h¹n chÕ ë møc cÇn cho ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ phô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi ho¹t ®éng cña ®éng c¬. NÕu cÇn ph¶i m¾c mét bé ¾c quy, ph¶i dïng bé acqui ®· ®­îc n¹p ®Çy ®ñ. 9) §éng c¬ cã lµm m¸t kh«ng khÝ n¹p ph¶i ®­îc thö ®Çy ®ñ víi hÖ thèng lµm m¸t kh«ng khÝ n¹p hoÆc b»ng chÊt láng, hoÆc b»ng kh«ng khÝ, nh­ng nÕu c¬ së chÕ t¹o ®éng c¬ yªu cÇu, mét hÖ thèng b¨ng thö cã thÓ thay cho thiÕt bÞ lµm m¸t b»ng khÝ. Trong mçi tr­êng hîp viÖc ®o c«ng suÊt ë mçi vËn tèc ph¶i ®­îc thùc hiÖn víi ®é gi¶m ¸p vµ gi¶m nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ trong ®éng c¬ ®i qua thiÕt bÞ lµm m¸t kh«ng khÝ n¹p lªn b¨ng thö t­¬ng tù nh­ c¸c gi¸ trÞ mµ c¬ së chÕ t¹o ®· quy ®Þnh ®èi víi hÖ thèng trªn «t« hoµn chØnh. NÕu mét hÖ thèng b¨ng thö ®­îc dïng cho mét ®éng c¬ ®èt trong nÐn ch¸y, kh«ng cã cöa th¶i hoÆc cã cöa th¶i nh­ng kh«ng ho¹t ®éng th× ph¶i dïng hÖ sè ®iÒu chØnh ®­îc cho trong 6.3.2.1 b). NÕu cã cöa th¶i ho¹t ®éng th× ph¶i dïng hÖ sè ®iÒu chØnh ®­îc cho trong 6.3.2.1a). 11) Sù ®¸nh löa sím ph¶i ®­îc sö dông víi nhiªn liÖu cã ®é «ctan nhá nhÊt do c¬ së chÕ t¹o ®Ò nghÞ. 12) §èi víi c¸c ®éng c¬ ®­îc c­êng ho¸ vµ sù c­êng hãa cã thÓ thay ®æi ®­îc nh­ lµ mét hµm cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ t¨ng ¸p hoÆc nhiÖt ®é kh«ng khÝ n¹p th× trÞ sè danh nghÜa cña ®é «cta/hoÆc vËnt èc déng c¬, ¸p suÊt c­êng ho¸ ph¶i ®­îc dïng phï hîp víi nhiªn liÖu cã ®é «ctan nhá nhÊt do c¬ së chÕ t¹o ®Ò nghÞ. 5 Thö 5.1 ThiÕt bÞ phô 5.1.1 C¸c thiÕt bÞ phô ph¶i ®­îc l¾p Trong qu¸ tr×nh thö, c¸c thiÕt bÞ phô cÇn thiÕt cho ®éng c¬ ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu sö dông (nh­ ®· kÓ trong b¶ng 1) ph¶i ®­îc l¾p trªn b¨ng thö ë c¸c vÞ trÝ ®óng nh­ c¸c vÞ trÝ cña chóng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cña ®éng c¬. 5.1.2 C¸c thiÕt bÞ phô ph¶i ®­îc th¸o ra Mét sè thiÕt bÞ phô cña «t« chØ cÇn cho ho¹t ®éng cña «t« vµ chóng cã thÓ ®uîc l¾p trªn ®éng c¬, ph¶i ®­îc th¸o ra khi thö. Danh môc kh«ng ®Çy ®ñ cña c¸c thiÕt bÞ nµy ®­îc cho d­íi ®©y: 8
 9. TCVN 6446-1998/Tr 9 - m¸y nÐn khÝ cho phanh; - b¬m trî lùc tay l¸i; - m¸y nÐn cña hÖ thèng treo; - hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ. Khi kh«ng thÓ th¸o ra ®­îc c¸c thiÕt bÞ phô nµy, cÇn x¸c ®Þnh c«ng suÊt do chóng hÊp thô ë ®iÒu kiÖn kh«ng chÊt t¶i vµ céng c«ng suÊt nµy vµo c«ng suÊt ®o ®ùoc cña ®éng c¬. 5.1.3 C¸c thiÕt bÞ phô cña ®éng c¬ khëi ®éng b»ng nÐn ch¸y §èi víi c¸c thiÕt bÞ phô dïng cho ®éng c¬ khëi ®éng b»ng nÐn ch¸y, cÇn quan t©m ®Õn hai tr­êng hîp sau: a) khëi ®éng ®iÖn. M¸y ph¸t ®­îc l¾p vµ cung cÊp ®iÖn cho c¸c linh kiÖn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña ®éng c¬. b) khëi ®éng b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c ®iÖn.NÕu cã mét sè linh kiÖn dïng ®iÖn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cho ho¹t ®éng cña ®éng c¬ th× ph¶i l¾p m¸y ph¸t ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c linh kiÖn nµy. Trong tr­êng hîp ng­îc l¹i, m¸y ph¸t th¶i ®­îc th¸o ra. Trong c¶ hai tr­êng hîp, hÖ thèng t¹o ra vµ tÝch tô n¨ng l­îng cÇn cho khëi ®éng ®éng c¬ ®­îc l¾p vµ lµm viÖc ë ®iÒu kiÖn kh«ng chÊt t¶i. 5.2 §iÒu kiÖn chØnh ®Þnh C¸c ®iÒu kiÖn chØnh ®Þnh ®Ó thö x¸c ®Þnh c«ng suÊt h÷u Ých ®­îc nªu trong b¶ng 2. B¶ng 2 - C¸c ®iÒu kiÖn chØnh ®Þnh 1 ChØnh ®Þnh bé chÕ hßa khÝ 2 ChØnh ®Þnh hÖ thèng b¬m phun cung cÊp nhiªn liÖu Phï hîp víi ®Æc tÝnh kü thuËt s¶n xuÊt cña 3 ChØnh ®Þnh thêi ®iÓm ®¸nh löa hoÆc phun (®­êng c¬ së chÕ t¹o vµ ®­îc dïng khi kh«ng cã cong chØnh thêi ®iÓm ®¸nh löa) sù thay ®æi nµo kh¸c trong sö dông 4 ChØnh ®Þnh c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn 5 ThiÕt bÞ chèng « nhiÔm 6 §iÒu khiÓn sù c­êng hãa 5.3 §iÒu kiÖn thö 5.3.1 Thö c«ng suÊt h÷u Ých bao gåm viÖc cho ch¹y ®éng c¬ (måi b»ng) tia löa (®éng c¬ x¨ng) ë chÕ ®é van tiÕt l­u (b­íu ga) më hoµn toµn vµ ®éng c¬ (måi b»ng) nÐn ch¸y (®éng c¬ diezen) ë chÕ ®é b¬m phun nhiªn liÖu toµn t¶i, ®éng c¬ ®­îc trang bÞ theo quy ®Þnh trong b¶ng 1. 9
 10. TCVN 6446-1998/Tr 10 5.3.2 C¸c sè liÖu vÒ tÝnh n¨ng lµm viÖc cña ®éng c¬ ph¶i ®­îc lÊy ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc æn ®Þnh vµ ®éng c¬ ®­îc cung cÊp ®ñ kh«ng khÝ s¹ch. C¸c ®éng c¬ ph¶i ®­îc ch¹y, khëi ®éng vµ lµm nãng lªn theo chØ dÉn cña c¬ së chÕ t¹o. C¸c buång ®èt cã thÓ chøa c¸c chÊt ®ãng cÆn nh­ng víi sè l­îng h¹n chÕ. C¸c ®iÒu kiÖn thö nh­ nhiÖt ®é kh«ng khÝ n¹p ph¶i ®­îc chän gÇn víi ®iÒu kiÖn chuÈn trong chøng mùc cã thÓ ®Ó gi¶m tíi møc nhá nhÊt gi¸ trÞ cña hÖ sè ®iÒu chØnh. 5.3.3 NhiÖt ®é kh«ng khÝ n¹p vµo ®éng c¬ (kh«ng khÝ m«i tr­êng xung quanh) ph¶i ®­îc ®o ë vÞ trÝ c¸ch ®éng c¬ 0,15m t¹i ®Çu dßng cña ®­êng èng dÉn kh«ng khÝ n¹p. NhiÖt kÕ hoÆc cÆp nhiÖt mÉu ph¶i ®­îc che b¶o vÖ chèng bøc x¹ nhiÖt vµ ®uîc ®Æt trùc tiÕp trog dßng kh«ng khÝ. C¸c dông cô nµy còng ph¶i ®­îc che b¶o vÖ chèng bôi s­¬ng, nhiªn liÖu. Sè vÞ trÝ ®Æt dông cô ®o nhiÖt ®é ph¶i ®ñ ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc hîp lý nhiÖt ®é trung b×nh cña kh«ng khÝ n¹p. 5.3.4 §é gi¶m ¸p ®­êng n¹p ph¶i ®­îc ®o ë cuèi dßng cña èng dÉn kh«ng khÝ n¹p, bé läc kh«ng khÝ, ©m thanh èng n¹p, thiÕt bÞ h¹n chÕ tèc ®é (nÕu chóng ®­îc l¾p) hoÆc c¸c bé phËn t­¬ng ®­¬ng. 5.3.5 ¸p suÊt tuyÖt ®èi ë ®­êng n¹p vµo ®éng c¬, ë phÝa cuèi dßng cña m¸y nÐn vµ bé trao ®æi nhiÖt nÕu chóng ®­îc l¾p, ph¶i ®­îc ®o trong èng n¹p vµ t¹i mét ®iÓm kh¸c nµo ®ã mµ ¸p suÊt ph¶i ®­îc ®o ®Ó tÝnh hÖ sè ®iÒu chØnh. 5.3.6 ¸p suÊt ng­îc trªn ®­êng x¶ ph¶i ®­îc ®o t¹i mét ®iÓm c¸ch mÐp ra cña èng x¶ mét kho¶ng tèi thiÓu b»ng 3 lÇn ®­êng kÝnh èng vµ ë cuèi dßng cña thiÕt bÞ n¹p, nÕu ®­îc l¾p. VÞ trÝ cña ®iÓm ®o ph¶i ®­îc quy ®Þnh. 5.3.7 Kh«ng lÊy c¸c sè liÖu ®o khi momen xo¾n, vËn tèc vµ nhiÖt ®é ®· ®­îc duy tr× æn ®Þnh, kh«ng thay ®æi trong kho¶ng thêi gian tèi thiÓu 1 phót. 5.3.8 VËn tèc cña ®éng c¬ trong mét lÇn ch¹y hoÆc sè chØ thÞ vËn tèc kh«ng ®­îc sai lÖch víi vËn tèc ®· lùa chän lín h¬n ±1% hoÆc ±10ph-1, chän gi¸ trÞ lín h¬n trong hai gi¸ trÞ trªn. 5.3.9 C¸c sè liÖu vÒ t¶i träng phanh, l­u l­îng nhiªn liÖu vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ n¹p ph¶i ®ùoc lÊy hÇu nh­ ®ång thêi vµ trong mçi tr­êng hîp ph¶i lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña hai chØ thÞ liªn tiÕp, ®· æn ®Þnh, sai kh¸c nhau kh«ng qu¸ 2% ®èi víi t¶i träng phanh vµ tiªu thô nhiªn liÖu. Sè chØ thÞ thø hai ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh kh«ng cã bÊt kú sù ®iÒu chØnh nµo ®èi víi ®éng c¬ sau sè chØ thÞ thø nhÊt kho¶ng 1 phót. 5.3.10 NhiÖt ®é chÊt lµm m¸t t¹i ®uêng ra khái ®éng c¬ ph¶i ®­îc gi÷ trong kho¶ng ±5K so víi nhiÖt ®é giíi h¹n trªn ®­îc ®iÒu khiÓn bëi bé æn nhiÖt do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh. NÕu kh«ng quy ®Þnh nhiÖt ®é nµy th× nhiÖt ®é chÊt lµm m¸t ph¶i lµ 353K ±5K. §èi víi c¸c ®éng c¬ lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ, nhiÖt ®é t¹i mét ®iÓm do c¬ së chÕ t¹o chØ ®Þnh ph¶i gi÷ 0 trong kho¶ng − 20 K so víi gi¸ trÞ lín nhÊt do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh trong ®iÒu kiÖn chuÈn. 10
 11. TCVN 6446-1998/Tr 11 5.3.11 NhiÖt ®é nhiªn liÖu ph¶i nh­ sau: a) §èi víi ®éng c¬ (måi b»ng) tia löa (®éng c¬ x¨ng) nhiÖt ®é nhiªn liÖu ph¶i ®uîc ®o cµng gÇn cµng tèt víi cöa vµo bé chÕ hßa khÝ hoÆc bé phËn phun nhiªn liÖu. NhiÖt ®é nhiªn liÖu ph¶i ®­îc duy tr× trong kho¶ng ±5K so víi nhiÖt ®é do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh. Tuy nhiªn, nhiÖt ®é nhá nhÊt cña nhiªn liÖu thö ph¶i b»ng nhiÖt ®é kh«ng khÝ m«i tr­êng xung quanh. nÕu c¬ së chÕ t¹o kh«ng quy ®Þnh nhiÖt ®é cña nhiªn liÖu thö th× nhiÖt ®é nµy ph¶i lµ 298K ±5K. b) §èi víi ®éng c¬ (måi b»ng) nÐn ch¸y (®éng c¬ diezen) nhiÖt ®é nhiªn liÖu ph¶i ®­îc ®o t¹i cöa vµo b¬m phun nhiªn liÖu. Theo ®Ò nghÞ cña Së chÕ t¹o viÖc ®o nhiÖt ®é nhiªn liÖu cã thÓ ®­îc thùc hiÖn t¹i mét ®iÓm kh¸c trong b¬m ®¹i diÖn cho ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®éng c¬. NhiÖt ®é nhiªnliÖu ph¶i ®­îc duy tr× trong kho¶ng ±3K so víi nhiÖt ®é do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh Trong mäi tr­êng hîp, nhiÖt ®é nhiªn liÖu nhá nhÊt cho phÐp t¹i cöa vµo cña b¬m lµ 303K. NÕu c¬ së chÕ t¹o kh«ng quy ®Þnh nhiÖt ®é nhiªn liÖu thö th× nhiÖt ®é nµy ph¶i lµ 313K ±3K. 5.3.12 NhiÖt ®é dÇu b«i tr¬n ph¶i ®­îc ®o t¹i cöa ®Çu vµo hoÆc cöa ra bé lµm m¸t dÇu, nÕu ®­îc l¾p, trõ khi c¬ së chÕ t¹o cã quy ®Þnh mét sè vÞ trÝ kh¸c ®Ó ®o. NhiÖt ®é ph¶i ®­îc duy tr× trong ph¹m vi c¸c giíi h¹n do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh. 5.3.13 NÕu cÇn thiÕ, cã thÓ sö dông mét hÖ thèng ®iÒu chØnh phô ®Ó duy tr× nhiÖt ®é trong c¸c giíi h¹n ®­îc quy ®Þnh trong 5.3.10 vµ 5.3.12. 5.3.14 Danh s¸ch kh«ng ®Çy ®ñ c¸c nhiªn liÖu chÈn ®­îc dïng nh­ sau: CEC RF -01-A-801) CEC RF-08-A-85 CEC RF-03-A-84 JIS K 2202 2) JIS K 2204 40CFR, phÇn 86.113-87 3) ®èi víi ®éng c¬ x¨ng 40CFR, phÇn 86.1313-87 ®èi víi ®éng c¬ diezen Cã thÓ dïng nhiªn liÖu l­u th«ng trªn thÞ tr­êng víi c¸c ®Æc tÝnh ®ùoc quy ®Þnh trong 8.3, nh­ng nhiªn liÖu nµy kh«ng ®­îc chøa c¸c chÊt phô gia hoÆc c¸c chÊt lµm gi¶m khãi. 1) ñy ban hîp t¸c Ch©u ©u vÒ ph¸t triÓn c¸c phÐp thö tÝnh n¨ng kinh tÕ cña dÇu b«i tr¬n vµ nhiªn liÖu ®éng c¬ 2) Tiªu chuÈn c«ng nghiÖp NhËt b¶n 11
 12. TCVN 6446-1998/Tr 12 5.4 TiÕn hµnh thö C¸c phÐp ®o ph¶i ®­îc tiÕn hµnh víi mét sè l­îng ®ñ c¸c vËn tèc ®éng c¬ ®Ó x¸c ®Þnh hoµn toµn ®­êng cong c«ng suÊt øng víi c¸c vËn tèc thÊp nhÊt vµ cao nhÊt cña ®éng c¬ do c¬ së chÕ t¹o ®Ò nghÞ. Ph¹m vi c¸c vËn tèc nµy ph¶i bao gåm vËn tèc quay t¹i ®ã ®éng c¬ s¶n ra c«ng suÊt lín nhÊt 5.5 C¸c sè liÖu ph¶i ghi C¸c sè liÖu ph¶i ghi ph¶i lµ c¸c sè liÖu ®­îc chÕ ®Þnh trong ®iÒu 8. 6 C¸c hÖ sè ®iÒu chØnh c«ng suÊt 6.1 ®Þnh nghÜa vÒ hÖ sè ®iÒu chØnh c«ng suÊt α HÖ sè ®­îc nh©n víi c«ng suÊt quan s¸t ®­îc ®Ó x¸c ®Þnh c«ng suÊt ®éng c¬ ë c¸c ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn chÈn ®­îc quy ®Þnh trong 6.2. C«ng suÊt ®iÒu chØnh (nghÜa lµ c«ng suÊt ë c¸c ®iÒu kiÖn chuÈn), Pref ®­îc tÝnh: Pref = αPy trong ®ã α lµ hÖ sè ®iÒu chØnh (αa lµ hÖ sè ®iÒu chØnh ®èi víi ®éng c¬ x¨ng, αa lµ hÖ sè ®iÒu chØnh ®èi víi ®éng c¬ diezen):3) Py lµ c«ng suÊt ®o (quan s¸t) ®uîc. 6.2 C¸c ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn 6.2.1 C¸c ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn chuÈn C¸c ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn chuÈn ®­îc cho trong 6.2.1.1 vµ 6.2.1.2 6.2.1.1 NhiÖt ®é NhiÖt ®é chuÈn lµ 298K (250C) 6.2.1.2 ¸p suÊt kh« ¸p suÊt kh« tiªu chuÈn Pd,ref lµ 99 kPa. Chó thÝch - ¸p suÊt kh« dùa trªn ¸p suÊt tæng 100kPa vµ ¸p suÊt h¬i n­íc 1kPa. 12
 13. TCVN 6446-1998/Tr 13 6.2. C¸c ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn thö C¸c ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn thö ph¶i ë trong c¸c gi¸ trÞ ®· cho trong 6.2.2.1 vµ 6.2.2.2 trong qu¸ tr×nh thö. 6.2.2.1 NhiÖt ®é, T - ®èi víi ®éng c¬ x¨ng 288K ≤ T ≤ 308K - ®èi víi ®éng c¬ diezen 283K ≤ T ≤ 313K 6.2.2.2 ¸p suÊt kh«, Pd §èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i ®éng c¬ 80kPa ≤ Pd ≤ 110kPa 6.3 X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh c«ng suÊt PhÐp thö cã thÓ ®­îc thö hiÖn trong phßng thö cã ®iÒu hßa kh«ng khÝ, ë ®ã c¸c ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn ®­îc ®iÒu khiÓn tíi c¸c gi¸ trÞ b»ng c¸c gi¸ trÞ cña ®iÒu kiÖn chuÈn. Khi mét th«ng sè ¶nh h­ëng ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng mét thiÕt bÞ tù ®éng b¶o ®¶m cho gi¸ trÞ thÝch hîp cña th«ng sè ë trong ph¹m vi thÝch hîp cña thiÕt bÞ th× kh«ng cÇn cã sù ®iÒu chØnh c«ng su¸t ®èi víi th«ng sè nµy. Néi dung nµy ®­îc ¸p dông cho: a) thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng nhiÖt ®é kh«ng khÝ lµm viÖc ë 250C. b) bé phËn ®iÒu khiÓn tù ®éng sù t¨ng ¸p ®éc lËp víi ¸p suÊt khÝ quyÓn, khÝ ¸p suÊt khÝ quyÓn kh«ng thay ®æi bé phËn ®iÒu khiÓn t¨ng ¸p vÉn lµm viÖc. c) bé phËn ®iÒu khiÓn tù ®éng nhiªn liÖu thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh l­u l­îng nhiªn liÖu ®Ó c«ng suÊt ra kh«ng thay ®æi (b»ng c¸ch bï trõ ®èi víi ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt m«i tr­êng xung quanh). Tuy nhiªn, trong tr­êng hîp a) nÕu thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng nhiÖt ®é kh«ng khÝ ®­îc ®ãng hoµn toµn víi toµn t¶i ë 250C (kh«ng cã kh«ng khÝ nãng bæ xung vµo kh«ng khÝ n¹p), phÐp thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn víi thiÕt bÞ ®­îc ®ãng hoµn toµn vµ hÖ sè ®iÒu chØnh th«ng th­êng vÉn ®­îc ¸p dông. Trong tr­êng hîp c) l­u l­îng nhiªn liÖu ®èi víi c¸c ®éng c¬ diezen ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh bëi sè nghÞch ®¶o cña hÖ sè ®iÒu chØnh c«ng suÊt. 6.3.1 §éng c¬ x¨ng kh«ng t¨ng ¸p (hót giã tù nhiªn) vµ t¨ng ¸p . HÖ sè αa 3) Môc 40, quy t¾c toµn liªn bang Mü (USA) 13
 14. TCVN 6446-1998/Tr 14 HÖ sè ®iÒu chØnh αa ®èi víi ®éng c¬ x¨ng ph¶i ®­îc tÝnh theo c«ng thøc 1, 2 0 ,6  99   T  aa =  P      a  298  trong ®ã T lµ nhiÖt ®é tuyÖt ®èi, K, t¹i cöa kh«ng khÝ vµo ®éng c¬; Pd lµ ¸p suÊt khÝ quyÓn kh«, kPa, nghÜa lµ ¸p suÊt khÝ ¸p tæng trõ ®i ¸p suÊt h¬i n­íc C«ng thøc nµy ¸p dông cho c¸c ®éng c¬ chÕ hßa khÝ vµ c¸c ®éng c¬ kh¸c cã hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®­îc thiÕt kÕ ®Î duy tr× h»ng sè t­¬ng ®èi: tû sè nhiªn liÖu/kh«ng khÝ khi ®iÒu kiÖn m«i tr­ßng xung quanh thay ®æi. §èi víi c¸c kiÓu ®éng c¬ kh¸c, xem 6.3.3 c«ng thøc nµy chØ ¸p dông nÕu 0,93 ≤ αa ≤ 1,07 NÕu c¸c giíi h¹n nµy bÞ v­ît qu¸, ph¶i cho gi¸ trÞ ®iÒu chØnh vµ c¸c ®iÒu kiÖn thö (nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt) cÇn ®­îc giíi thiÖu chÝnh x¸c trong b¸o c¸o thö 6.3.2 §éng c¬ diezen - HÖ sè αc HÖ sè ®iÒu chØnh c«ng suÊt αc ®èi víi ®éng c¬ diezen ë vÞ trÝ chØnh ®Þnh l­îng cÊp nhiªn liÖu kh«ng ®ái ®­îc tÝnh theo c«ng thøc αc = (fa) fm trong ®ã fa lµ hÖ sè khÝ quyÓn (xem 6.3.2.1) fm lµ th«ng sè ®Æc tr­ng cho mçi kiÓu ®éng c¬ vµ sù ®iÒu chØnh (xem 6.3.2.2) 6.3.2.1 HÖ sè khÝ quyÓn, ta chØ thÞ ¶nh h­ëng cña c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng (¸p suÊt, nhiÖt ®é vµ ®é Èm) kh«ng khÝ vµo ®éng c¬ vµ ®uîc tÝnh tõ c«ng thøc trong a), b) hoÆc c): a) ®éng c¬ kh«ng t¨ng ¸p (hót giã tù nhiªn), ®éng c¬ t¨ng ¸p c¬ khÝ vµ ®éng c¬ t¨ng ¸p tuab« cã cöa x¶ ho¹t ®éng. 0,7  99   T  fa =   P   298    a   b) ®éng c¬ t¨ng ¸p tuab« kh«ng lµm m¸t kh«ng khÝ n¾p hoÆc lµm m¸t kh«ng khÝ n¹p b»ng bé lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ 14
 15. TCVN 6446-1998/Tr 15 0 ,7 1, 2  99   T  fa =   P     a  298  c) ®éng c¬ t¨ng ¸p tuab« cã lµm m¸t kh«ng khÝ n¹p b»ng chÊt lµm m¸t ®éng c¬ 0 ,7 0,7  99   T  fa =   P     a  298  trong ®ã T vµ Pd ®­îc x¸c ®Þnh trong 6.3.1 6.3.2.2 HÖ sè ®éng c¬ , fm Trong ph¹m vi c¸c giíi h¹n ®­îc x¸c lËp cho αc trong 6.3.2, hÖ sè ®éng c¬ fm lµ mét hµm sè cña l­îng cÊp nhiªn liÖu ®iÒu chØnh qc vµ ®­îc tÝnh theo c«ng th­c fm = 0,036qc - 1,14 trong ®ã q qc = r q lµ l­îng cÊp nhiªn liÖu, tÝnh theo miligam trªn chu kú vµ trªn lÝt dung tÝch lµm viÖc ®éng c¬ [mg/(I. chu kú)] vµ b»ng (Z) x (l­u l­îng nhiªn liÖu theo g/s) (dung tÝch lµm viÖc theo I ) x (vËn tèc ®éng c¬ theo ph-1) trong ®ã Z lµ 120000 dèi víi ®éng c¬ 4 kú vµ Z = 60000 ®èi víi ®éng c¬ 2 kú r lµ tû sè gi÷a ¸p suÊt tÜnh tuyÖt ®èi t¹i cöa ra cña thiÕt bÞ t¨ng ¸p hoÆc bé lµm m¸t kh«ng khÝ n¹p nÕu ®­îc l¾p, vµ ¸p suÊt m«i tr­êng xung quanh [r = 1 ®èi víi ®éng c¬ kh«ng t¨ng ¸p (hót giã tù nhiªn)] C«ng thøc ®èi víi hÖ sè ®éng c¬ fm chØ cã gi¸ trÞ 37,2mg/(I.chu kú) ≤qc ≤ 65 mg/(I.chu kú). ®èi víi c¸c gi¸ trÞ qc nhá h¬n 37,2 mg(I. chu kú), lÊy fm = 0,2 cßn ®èi víi c¸c gi¸ trÞ qc lín hh¬n 65 mg/(I.chu kú) lÊy fm = 1,2 (xem h×nh 1). 15
 16. TCVN 6446-1998/Tr 16 H×nh 1 - hÖ sè ®éng c¬ fm lµ hµm sè cña l­îng cÊp nhiªn liÖu ®iÒu chØnh qc 6.3.2.3 Giíi h¹n sö dông cña c«ng thøc ®iÒu chØnh C«ng thøc ®iÌu chØnh nµy chØ ¸p dông nÕu 0,93 ≤ αa ≤ 1,1 nÕu c¸c giíi h¹n nµy bÞ v­ît qu¸ , ph¶i cho gi¸ trÞ ®iÒu chØnh vµ c¸c ®iÒu kiÖn thö (nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt) cÇn ®­îc giíi thiÖu chÝnh x¸c trong b¸o c¸o thö. 6.3.3 C¸c kiÓu ®éng c¬ kh¸c §èi víi c¸c ®éng c¬ kh«ng thuéc vµo c¸c kiÓu ®· nªu trong 6.3.1 vµ 6.3.2 ph¶i ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh b»ng 1 khi tû träng kh«ng khÝ m«i tr­êng xung quanh kh«ng sai kh¸c víi tû träng kh«ng khÝ m«i tr­êng chuÈn (298K vµ 99 kPa) lín h¬n ±2%. Khi tû träng kh«ng khÝ m«i tr­êng xung quanh n»m trong c¸c giíi h¹n nµy th× kh«ng cÇn ph¶i ®iÒu chØnh nh­ng c¸c ®iÒu kiÖn thö ph¶i ®­îc tr×nh bµy trong b¸o c¸o thö. 7 §o vµ ®iÒu chØnh ®é khãi c¶u ®éng c¬ ®iªzen Gi¸ trÞ ®é khãi ph¶i ®­îc ®o vµ ghi l¹i t¹i mçi ®iÓm thö. Khãi kÕ vµ viÖc l¾p ®Æt khãi kÕ ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña ISO 3173 (TCVN 6210 : 1996). 7.1 HÖ sè ®iÒu chØnh cho hÖ sè hÊp thô ¸nh s¸ng cña khãi HÖ sè ®­îc nh©n víi hÖ sè hÊp thô ¸nh s¸ng cña khãi Sr (®¬n vÞ m-1) ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè hÊp thô ¸nh s¸ng cña khãi ®éng c¬ ë ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn chuÈn ®· qui ®Þnh trong 6.2.1. Sr = αsS 16
 17. trong ®ã α lµ hÖ sè ®iÒu chØnh (xem 7.2) S lµ hÖ sè hÊp thô ¸nh s¸ng ®o ®­îc cña khãi, m-1. 7.2 X¸c ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh cho hÖ sè hÊp thô ¸nh ¸ng cña khãi HÖ sè ®iÒu chØnh αs ®èi víi ®éng c¬ diezen ë vÞ trÝ chØnh ®Þnh luîng cÊp nhiªn liÖu kh«ng ®æi ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: αs = 1-5(fa - 1) trong ®ã fa lµ hÖ sè khÝ quyÓn (xem 6.3.2.1) 7.3 C¸c giíi h¹n ¸p dông HÖ sè ®iÒu chØnh nµy chØ ¸p dông cho môc ®Ých chøng nhËn 0,92 ≤ fa≤ 1,08 282 K ≤ T ≤ 313K 80kPa ≤ Pd ≤ 110 kPa 8 B¸o c¸o thö 8.1 §éng c¬ nÐn ch¸y (®éng c¬ ®iªzen) ®Æc tÝnh chñ yÕu 1) 8.1.1 M« t¶ ®éng c¬ D¹ng: .................................................................................................................................................... KiÓu:...................................................................................................................................................... Chu kú: bèn kú/hai kú2) §­êng kÝnh xy lanh.......................................................................................................................... mm Hµnh tr×nh pitt«ng:........................................................................................................................... mm Sè xy lanh: ............................................................................................................................................ Bè trÝ c¸c xy lanh:................................................... Thø tù ®¸nh löa........................................................ Dung tÝch lµm viÖc ®éng c¬: ............................................................................................................... lÝt Tû sè nÐn 3) ........................................................................................................................................... 17
 18. TCVN 6446-1998/Tr 18 HÖ thèng lµm m¸t a) B»ng chÊt láng TÝnh chÊt cña chÊt láng: ........................................................................................................................ B¬m tuÇn hoµn: cã/kh«ng2).................................................................................................................... §Æc tÝnh hoÆc d¹ng: .................................................................... KiÓu:................................................... Tû sè truyÒn ®éng: ................................................................................................................................ Bé æn nhiÖt: chØnh ®Æt:........................................................................................................................... Bé t¶n nhiÖt: h×nh vÏ hoÆc d¹ng: .................................................. KiÓu:.................................................. Van an toµn:.......................................................................................................................................... Qu¹t: ®Æc tÝnh hoÆc d¹ng: ............................................................ KiÓu:.................................................. HÖ thèng truyÒn ®éng cña qu¹t: ............................................................................................................ Tû sè truyÒn ®éng: ................................................................................................................................ N¾p qu¹t: .............................................................................................................................................. b) B»ng kh«ng khÝ Qu¹t: ®Æc tÝnh hoÆc d¹ng: .............................................................. KiÓu................................................. Tû sè truyÒn ®éng: ................................................................................................................................ èng dÉn kh«ng khÝ (s¶n phÈm tiªu chuÈn):............................................................................................ HÖ thèng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é:cã/kh«ng 4) M« t¶ tãm t¾t: ........................................................................................................................................ NhiÖt ®é do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh Lµm m¸t b»ng chÊt láng NhiÖt ®é lín nhÊt t¹i cöa ra:................................................................................................................. K Lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ §iÓm chuÈn (m« t¶)............................................................................................................................... NhiÖt ®é lín nhÊt t¹i ®iÓm chuÈn: ........................................................................................................ K NhiÖt ®é lín nhÊt cña khÝ x¶: .............................................................................................................. K NhiÖt ®é nhiªn liÖu: min......................................................... K max:....................................................K NhiÖt ®é dÇu b«i tr¬n: .......................................................................................................................... K 18
 19. TCVN 6446-1998/Tr 19 ThiÕt bÞ t¨ng ¸p: cã /kh«ng 2) M« t¶ hÖ thèng: ..................................................................................................................................... D¹ng: .................................................................................KiÓu:............................................................. HÖ thèng nÐn: D¹ng: ...........................................................KiÓu:............................................................ HÖ thèng lµm m¸t kh«ng khÝ n¹p: D¹ng: .................................................................................KiÓu:............................................................. HÖ thèng n¹p M« t¶ vµ s¬ ®å c¸c cöa n¹p kh«ng khÝ vµ c¸c thiÕt bÞ phô cña chóng (thiÕt bÞ nung nãng, bé gi¶m thanh ®­êng n¹p v.v): ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. èng n¹p: ........................................................................... M« t¶:............................................................ Bé läc kh«ng khÝ:................................................................................................................................... D¹ng: .................................................................................KiÓu:............................................................. Bé gi¶m thanh ®­êng n¹p: .................................................................................................................... D¹ng: .................................................................................KiÓu:............................................................. 8.1.2 ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn khãi (nÕu cã) M« t¶ vµ s¬ ®å:...................................................................................................................................... 8.1.3 HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu Sù cÊp nhiªn liÖu:.................................................................................................................................. B¬m cÊp nhiªn liÖu ¸p suÊt: .....................................................................................kPa3)...................................................... hoÆc ®å thÞ ®Æc tÝnh 2) ............................................................................................................................ HÖ thèng phun:...................................................................................................................................... B¬m D¹ng: .................................................................................................................................................... KiÓu:...................................................................................................................................................... 19
 20. TCVN 6446-1998/Tr 20 L­îng cung cÊp..........................................m3/ hµnh tr×nh................................................ ë vËn tèc b¬m ..................................................phót -1 3), 4).................................................................lóc phun hoµn toµn hoÆc ®å thÞ ®Æc tÝnh 2) ............................................................................................................................ Ph­¬ng ph¸p ®­îc dïng: trªn ®éng c¬/ trªn b¨ng thö b¬m 2) Sù phun sím3) ....................................................................................................................................... §­êng cong phun sím: ......................................................................................................................... §iÒu chØnh thêi ®iÓm phun sím: ............................................................................................................ èng phun ChiÒu dµi:........................................................................................................................................ mm §­êng kÝnh trong :........................................................................................................................... mm Vßi phun D¹ng: .................................................................................................................................................... KiÓu:...................................................................................................................................................... ¸p suÊt më ................................................................... kPa3).......................................................... hoÆc §å thÞ ®Æc tÝnh 2) .................................................................................................................................... ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn D¹ng: .................................................................................................................................................... KiÓu:...................................................................................................................................................... VËn tèc t¹i ®ã b¾t ®Çu ng¾t ë chÕ ®é toµn t¶i: ..................................................................................ph-1 VËn tèc kh«ng t¶i lín nhÊt: ...............................................................................................................ph-1 VËn tèc kh«ng t¶i: ............................................................................................................................ph-1 HÖ thèng khëi ®éng nguéi D¹ng: .................................................................................................................................................... KiÓu:...................................................................................................................................................... M« t¶:.................................................................................................................................................... 8.1.4 §iÒu chØnh van §é n¨ng lín nhÊt cña c¸c van vµ c¸c gãc më vµ ®ãng so víi c¸c diÓm chÕt:........................................ .............................................................................................................................................................. 20
Đồng bộ tài khoản