TCVN 6529 1999

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
69
lượt xem
15
download

TCVN 6529 1999

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6529 1999. Phương tiện giao thông đường bộ -Khối lượng - thuật ngữ và mã hiệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6529 1999

  1. !"#$ !"#$%&'$()%*"+!%),- !&*)%./01%2%3111 4567%338.%2%3119: ;'%!"+)%>",?%!'@)>%A%CD%E F'G"%H%E !'$J!%)>K%AL)'%)>'M,%*N%-O%'"+$ !"#$%&'()*+',%-%.#,,',%-/"*#01+#23%#4$%*"$', PN%QD"%E%3111
  2. %&'()*'(+,- TCVN 6529 : 1999 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ISO 1176 : 1990 TCVN 6529 : 1999 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 "ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé" phèi hîp víi Côc ®¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­îng - chÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
  3. !"#$%&'$()%*"+!%),- !&*)%./012%3111 ./01)2( 3'4)( 2'56( 3/7)2( +0&)2( 89( :( ;/
  4. !"#$%&'()%*%+))) VWGW( Nh÷ng ®Þnh nghÜa nµy nh»m môc ®Ých thuËn tiÖn cho viÖc so s¸nh c¸c khèi l­îng cña ph­¬ng tiÖncã cïng ®iÒu kiÖn chÊt t¶i gièng nhau, ®­îc biªn so¹n cã xÐt tíi kh¶ n¨ng ¸p dông cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn, nhµ s¶n xuÊt vµ ng­êi sö dông. VWM "T¶i träng" ®uîc coi nh­ lùc truyÒn tõ ph­¬ng tiÖn hoÆc phÇn x¸c ®Þnh cña phu¬ng tiÖn tíi mÆt ph¼ng n»m ngang tiÕp xóc víi ph­¬ng tiÖn ë tr¹ng th¸i tÜnh. "Khèi l­îng" lµ l­îng vËt chÊt cña ph­¬ng tiÖn hoÆc c¸c bé phËn cÊu thµnh ph­¬ng tiÖn, sinh ra träng l­îng vµ hiÖn tuîng qu¸n tÝnh, ®Æc ch­ng cho sù chèng l¹i gia tèc cña ph­¬ng tiÖn. Khèi luîng vµ t¶i träng ®­îc ®o trong ®iÒu kiÖn ph­¬ng tiÖn ë tr¹ng th¸i tÜnh vµ c¸c b¸nh xe ë vÞ trÝ th¼ng h­íng vÒ phÝa tr­íc. VWV Trong mét sè ®Þnh nghÜa, c¸c chi tiÕt cô thÓ ®· ®­îc ®¸nh dÊu (*): cã nghÜa lµ c¸c chi tiÕt nµy kh«ng cÇn tinh vµo khèi l­îng cña ph­¬ng tiÖn. Ng­îc l¹i, c¸c chi tiÕt kh«ng ®­îc liÖt kª nh­ m©m kÐo cña «t« ®Çu kÐo, c¸c bé phËn bæ trî chèng tr­ît cã thÓ ®­îc tÝnh thªm vµo khèi l­îng cña ph­¬ng tiÖn. Trong c¶ hai tr­êng hîp, nhµ s¶n xuÊt ph¶i ghi râ khèi l­îng cña ph­¬ng tiÖn øng víi mét trong hai thuËt ng÷ trªn sÏ ghi lµ "TCVN - ISO. M..." vµ cã danh s¸ch liÖt kª, sau ®ã kh«ng ®­îc tÝnh thªm bÊt kú mét chi tiÕt nµo vµo khèi l­îng. NÕu tÝnh c¶ khèi l­îng cña nguêi l¸i xe th× viÖc nµy ph¶i ®­îc nªu râ. VWX Sù ph©n bæ khèi l­îng lªn mçi trôc (hoÆc lªn mçi b¸nh) cã thÓ ®­îc chØ râ b»ng c¸ch kÌm theo sè thø tù cña trôc xe t­¬ng øng vµo m· hiÖu. Trôc xe sè 1 lµ trôc ®Çu tiªn. VÝ dô: TCVN ISO - M06 khèi l­îng b¶n th©n cña «t« hoµn chØnh khi xuÊt x­ëng TCVN ISO - M061 Sù ph©n bæ khèi l­îng kh«ng t¶i cña ph­¬ng tiÖn lªn trôc ®Çu tiªn TCVN ISO - M062 Sù ph©n bæ khèi l­îng kh«ng t¶i cña ph­¬ng tiÖn lªn trôc thø hai ...vv TCVN ISO - M15 T¶i träng cho phÐp lín nhÊt cña lèp xe TCVN ISO - M151 T¶i träng cho phÐp lín nhÊt lªn mét b¸nh cña trôc ®Çu tiªn TCVN ISO - M152 T¶i träng cho phÐp lín nhÊt lªn mét b¸nh cña trôc thø hai...vv X !/-?3()2@Y(+A)/()2/B5(CD(EF(/'4- XWG ;/
  5. !"#$%&'()%*%+))) ®èi víi s¸t-xi trÇn cña ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé khi ®­îc cung cÊp nhiªn liÖu, dÇu mì vµ chÊt láng lµm m¸t (nÕu cÇn thiÕt) th× ph­¬ng tiÖn ®ã cã kh¶ n¨ng vËn hµnh ®­îc. ViÖc l¾p r¸p c¸c bé phËn hoÆc c¸c chi tiÕt sau lµ tïy thuéc quyÒn chän lùa cña nhµ s¶n xuÊt. - N¾p ®Ëy khoang m¸y, hép chøa lèp xe dù phßng, bé phËn mãc kÐo r¬ moãc, hép sè phô, hép trÝch c«g suÊt, bé phËn khëi ®éng phô cña ®éng c¬, chÊt láng lµm m¸t trong tr­êng hîp hÖ thèng lµm m¸t tuÇn hoµn kÝn, c¸c lèp xe dù phßng, c¸c bé phËn n©ng h¹ thñy lùc hoÆc c¬ khÝ; - C¸c bé phËn cÇn ph¶i trang bÞ theo luËt giao th«ng VÝ dô: Bé phËn chiÕu s¸ng vµ tÝn hiÖu, cßi C¸c bé phËn ho¨c chi tiÕt trªn nÕu ®­îc l¾p r¸p vµo ph¶i ®­îc ghi râ M· hiÖu: !"#$(:(bcd(efG XWMW ;/)2(Z/7(O[5(737(\I3:]'(^\I3(:(]'(CD(8-i)2(=I'`(^O/5\\'\(5)K(O58(KQU(E5\\`a Khèi l­îng kh« cña s¸t-xi trÇn (thuËt ng÷ 4.1) céng thªm khèi l­îng cña toµn bé buång l¸i vµ céng thªm khèi luîng cña c¸c chi tiÕt ®­îc trang bÞ theo tiªu chuÈn hoÆc trang bÞ thªm theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt, c¸c chi tiÕt nµy ph¶i ®­îc ghi râ trong b¶ng kª. M· hiÖu: !"#$(:(bcd(efV
  6. !"#$%&'()%*%+))) XWX ;/)2(Z/7(O[5(737(/6D)(O/k)/(^"6EJ=_3_(C_/'O=_(\/'JJ')2(E5\\`a Khèi l­îng kh« cña s¸t-xi (thuËt ng÷ 4.3) cïng víi th©n xe, ®­îc l¾p víi toµn bé thiÕt bÞ ®iÖn vµ thiÕt bÞ kÌm theo kh¸c phô trî cÇn thiÕt ®Ó ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng b×nh thuêng, céng thªm khèi luîng cña c¸c chi tiÕt ®­îc trang bÞ theo tiªu chuÈn hoÆc trang bÞ thªm theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt, c¸c chi tiÕt nµy ph¶i ®­îc ghi râ trong b¶ng kª. M· hiÖu: !"#$(:(bcd(efj XWl ;/
  7. !"#$%&'()%*%+))) - dông cô chÌn xe;* - dông cô söa ch÷a theo tiªu chuÈn;* M· hiÖu: !"#$(:(bcd(efl XWm ;/)2(O/-UN)(O/u(O/6(J/rJ(=o)()/p3(^e5]'E-E(5-3/6Q's_K(J5U(E5\\`a Khèi l­îng toµn bé cho phÐp lín nhÊt (thuËt ng÷ 4.8) trõ ®i khèi luîng b¶n th©n cña «t« (thuËt ng÷ 4.6) kh«ng kÓ khèi l­îng cña ng­êi l¸i. M· hiÖu: !"#$(:(bcd(eGf XWGG !g'(3Qv)2(3QLO(3/'n3(Zn(=o)()/p3(^e5]'E-E(K_\'2)(5]=_(=65K`a
  8. !"#$%&'()%*%+))) T¶i träng trôc lín nhÊt theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt M· hiÖu: !"#$(:(bcd(eGG XWGM !g'(3Qv)2(3QLO(3/'n3(Zn()/w()/p3(^e')'E-E(K_\'2)(5]=_(=65K`a T¶i träng trôc nhá nhÊt theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt M· hiÖu: !"#$(:(bcd(eGM XWGV !g'(3Qv)2(3QLO(O/6(J/rJ(=o)()/p3(^e5]'E-E(5-3/6Q's_K(5]=_(=65K`a T¶i träng trôc lín nhÊt do c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn quy ®Þnh M· hiÖu: !"#$(:(bcd(eGV XWGX !g'(3Qv)2(3/'n3(Zn(=o)()/p3(O[5(=J(]_`((^e5]'E-E(K_\'2)(E5\\(6z(C_/'O=_ O6E8')53'6)`a
  9. !"#$%&'()%*%+))) Tæng c¸c khèi l­îng toµn bé theo thiÕt kÕ lín nhÊt cña ph­¬ng tiÖn kÐo vµ ph­¬ng tiÖn ®­îc kÐo (r¬ moãc, s¬mi-r¬moãc), theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn kÐo. M· hiÖu: !"#$(:(bcd(eGq XWGt ;/O( )
  10. !"#$%&'()%*%+))) |})/(G XWMV !g'(3Qv)2(3B)/(3/'n3(Zn(=o)()/p3(O[5(\1E':Q1E6*O(3IO(+9)2(=N)(737(+,-(Zr6((^e5]'E-E K_\'2)(\353'O(=65K('EJ6\_K(8U(\_E':(3Q5'=_Q(36x')2((C_/'O=_`a T¶i träng tÜnh th¼ng ®øng lín nhÊt cña s¬mi-r¬moãc t¸c ®éng lªn «t« ®Çu kÐo , theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt s¬mi-r¬moãc (xem h×nh 2). M· hiÖu: !"#$(:(bcd(eMV |})/(M XWMX !g'(3Qv)2(3B)/(3/'n3(Zn(=o)()/p3(3IO(+9)2(=N)(E*O(Zr6((^e5]'E-E(K_\'2)(\353'O(=65K(6) O6-J=')2(K_C'O_`a T¶i träng tÜnh th¼ng ®øng lín nhÊt t¸c ®éng lªn mãc kÐo cña ph­¬ng tiÖn kÐo , theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn. M· hiÖu: !"#$(:(bcd(eMX XWMj !g'( 3Qv)2( 3B)/( O/6( J/rJ( =o)( )/p3( 3IO( +9)2( =N)( E*O( Zr6( ( ^e5]'E-E( 5-3/6Q's_K( \353'O =65K(6)(O6-J=')2(K_C'O_`a T¶i träng tÜnh th¼ng ®øng lín nhÊt t¸c ®éng lªn mãc kÐo cña ph­¬ng tiÖn kÐo do c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. M· hiÖu: !"#$(:(bcd(eMj
Đồng bộ tài khoản