TCVN 6568 1999

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
45
lượt xem
8
download

TCVN 6568 1999

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6568 1999. Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén và ô tô chạy động cơ cháy do nén. Phương pháp đo các chất gây ô nhiễm có thể nhìn thấy và công suất động cơ trong thử công nhận kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6568 1999

 1. !"#$ !%&'()*'+,(#%-.($/0 !"#$(1213(4(5666 7*89,:(.%-,(:%/;(.*,:(?@A B@,:()9()*CD(E;(,F,(GH(
 2. !"#$%&#$'() TCVN 6568 : 1999 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së ECE R 24 TCVN 6568 : 1999 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­îng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. !%&'()*'+,(#%-.($/0(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!"#$(1213(4(5666 *+,-%.$/#0%$.#12$/+3%.$ ',"%.$45$6$75%.$8-$8+9:$;2$%$ 3$/3 ?@A$'5%.$8-$8+9:$;2$%
 4. !"#$%&'&()*+++ \N$S+J$]$8+^$'5$/_8$'5$`%$'Z%+ \NM$a#b#$/+#0)$8+)%. \NMNM §iÒu nµy m« t¶ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nång ®é khÝ th¶i g©y « nhiÔm cã thÓ nh×n thÊy t¹i c¸c tèc ®é æn ®Þnh kh¸c nhau. \NMNQ$ PhÐp tö cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh trªn mét ®éng c¬ hoÆc trªn mét « t«. \NQ$c.):T%$/@8$'2 \NQNM$§é mê ®ôc cña khÝ th¶i do ®éng c¬ ph¸t ra ®­îc ®o khi ®éng c¬ ch¹y toµn t¶i vµ ë tèc ®é æn ®Þnh. \NQNQ$ PhÐp ®o ph¶i ®­îc tiÕn hµnh trong ph¹m vi gi÷a tèc ®é danh ®Þnh lín nhÊt vµ tèc ®é danh ®Þnh nhá nhÊt. C¸c ®iÓm ®o cùc trÞ ®­îc ®Æt vµo ph¹m vi giíi h¹n trong kho¶ng ®· ®­îc x¸c ®Þnh ë trªn. Ngoµi ra, phÐp ®o ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ë c¸c tèc ®é mµ t¹i ®ã ®éng c¬ ®¹t ®­îc c«ng suÊt lín nhÊt vµ m« men xo¾n lín nhÊt. \NR$d98$'#e)$L#0%$/+J \NRNM$¤ t« hoÆc ®éng c¬ \NRNMNM$ ¤ t« hoÆc ®éng c¬ ®­îc dïng ®Ó thØ ph¶i ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tèt. §éng c¬ ®· ®­îc vËn hµnh thö. \NRNMNQ$ §éng c¬ ph¶i ®­îc thö víi c¸c thiÕt bÞ nªu trong phô lôc A cña tiªu chuÈn nµy. \NRNMNR$ ViÖc l¾p ®Æt ®éng c¬ ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh cña h·ng s¶n xuÊt vµ nªu ë phô lôc A cña tiªu chuÈn nµy. \NRNMN\$ Trong tr­êng hîp thö trªn mét ®éng c¬, c«ng suÊt cña ®éng c¬ sÏ ®­îc ®o theo ph­¬ng ph¸p nªu ë phô lôc F cña tiªu chuÈn nµy. NÕu thö trªn mét « t« th× ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc l­u l­îng dßng nhiªn liÖu vµ kh«ng ®­îc thÊp h¬n th«ng sè do h·ng s¶n xuÊt quy ®Þnh. \NRNMNf$C«ng suÊt cña ®éng c¬ ®o ®­îc khi thö ë tèc ®é æn ®Þnh vµ toµn t¶i cã thÓ lÖch so víi c«ng suÊt cña ®éng c¬ do nhµ s¶n xuÊt khai b¸o nh­ sau : C«ng suÊt lín nhÊt ± 2%; T¹i c¸c ®iÓm ®o kh¸c + 6%; - 2% \NRNMNg$ HÖ thèng x¶ ph¶i kÝn, ®¶m b¶o cho khÝ th¶i cña ®éng c¬ kh«ng bÞ lo·ng ®i. §èi víi ®éng c¬ cã nhiÒu lç tho¸t khÝ x¶ th× ph¶i nèi c¸c lç tho¸t ®ã víi mét èng x¶ chung. \NRNMNh$ §éng c¬ ph¶i ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng b×nh th­êng nh­ quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. ChÊt lµm m¸t vµ dÇu b«i tr¬n ph¶i ë nhiÖt ®é b×nh th­êng nh­ quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. \NRNQ$ Nhiªn liÖu dïng ®Ó thö ph¶i lµ lo¹i nhiªn liÖu chuÈn cã c¸c th«ng sè nh­ trong phô lôc D cña tiªu chuÈn nµy. 4
 5. !"#$%&'&()*+++ \NRNR$ Thö ë phßng thÝ nghiÖm \NRNRNM$ NhiÖt ®é tuyÖt ®èi T cña kh«ng khÝ trong èng dÉn khÝ vµo ®éng c¬ ®­îc ®o theo nhiÖt ®é kelvin (K) vµ ë kho¶ng c¸ch 0,15m tr­íc cöa vµo bÇu läc kh«ng khÝ. NÕu kh«ng cã bÇu läc khÝ th× ®o trong kho¶ng c¸ch 0,15m tr­íc cöa èng hót, vµ ph¶i ®o ¸p suÊt kh«ng khÝ PS (kilopascal), tham sè kh«ng khÝ fa ®­îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu F.6.4.2.1, phô lôc F cña tiªu chuÈn nµy vµ phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh sau : \NRNRNMNM$ §éng c¬ hót tù nhiªn vµ cã t¨ng ¸p dÉn ®éng c¬ khÝ : 0,7  99   T  :a =   x   Ps   298  \NRNRNMNQ$ §éng c¬ t¨ng ¸p tua bin khÝ cã hoÆc kh«ng cã lµm kh«ng khÝ n¹p : 0,7  99  1, 5  T  :a =   P  x    s  298  \NRNRNQ$Mét phÐp thö ®­îc coi lµ ®óng th× tham sè fa sÏ lµ: 0,98 ≤ fa ≤ 1,02 \NRN\$ MÉu thö vµ thiÕt bÞ ®o HÖ sè hÊp thô ¸nh s¸ng cña khÝ th¶i ®­îc ®o b»ng thiÕt bÞ ®o khÝ th¶i háa m·n c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc nªu trong phô lôc C vµ ®­îc l¾p ®Æt phï hîp víi phô lôc D cña tiªu chuÈn nµy. \N\$79%+$.#9$+0$H_$+BA$/+P$X \N\NM$ §èi víi mçi tèc ®é cña ®éng c¬ mµ t¹i ®ã hÖ sè hÊp thô ®· ®­îc ®o theo mucô 4.2 ë trªn, dßng khÝ danh ®Þnh ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: V .n §èi víi ®éng c¬ 2 kú: G = 60 V .n §èi víi ®éng c¬ 4 kú: G = 120 Trong ®ã : G lµ dßng khÝ danh ®Þnh (l/s); V lµ dung tÝch xy lanh cña ®éng c¬ (l); n lµ tèc ®é ®éng c¬ (vg/ph). \N\NQ$Khi gi¸ trÞ cña dßng khÝ danh ®Þnh kh«ng trïng víi mét trong nh÷ng gi¸ trÞ cho phÐp nªu trong tiªu chuÈn TCVN 6565 : 1999 th× gi¸ trÞ giíi h¹n ph¶i ®­îc chän b»ng ph­¬ng ph¸p néi suy theo nguyªn t¾c c¸c phÇn tû lÖ. 5
 6. !"#$%&'&()*+++ fN$S+J$]$8+^$'5$.#1$/_8$/i$;2$X fNM$7#e)$L#0%$/+J fNMNM$PhÐp thö ®­îc tiÕn hµnh víi ®éng c¬ ®­îc l¾p trªn b¨ng thö hoÆc trªn « t«. fNMNMNM NÕu ®éng c¬ l¾p trªn b¨ng thö th× phÐp thö ë chÕ ®é gia tèc tù do ph¶i ®­îc tiÕn hµnh cµng nhanh cµng tèt ngay sau phÐp thö ®éng c¬ ë tèc ®é æn ®Þnh. N­íc lµm m¸t vµ dÇu b«i tr¬n ph¶i cã nhiÖt ®é b×nh th­êng theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. fNMNMNQ$NÕu ph¶p thö ®­îc tiÕn hµnh trªn « t« ®ang ®ç th× tr­íc hÕt ph¶i ®­a ®éng c¬ vÒ trang th¸i ho¹t ®éng b×nh th­êng nh­ ®ang vËn hµnh trªn ®­êng hoÆc trong tr¹ng th¸i thö ®éng lùc häc. PhÐp thö ph¶i tiÕn hµnh cµng nhanh cµng tèt ngay sau khi hoµn thµnh qu¸ tr×nh lµm nãng ®éng c¬. fNMNQ$Buång ®èt kh«ng bÞ lµm nguéi hoÆc bÞ t¾c do qu¸ tr×nh vËn hµnh kh«ng t¶i kÐo dµi tr­íc ®ã. fNMNR$ Ph¶i ¸p dông ®iÒu kiÖn thö quy ®Þnh trong ®iÒu 4.3 cña tiªu chuÈn nµy. fNQ$*+,-%.$A+9A$/+J fNQNM$ Nång ®é khÝ th¶i g©y « nhiÔm cã thÓ nh×n thÊy ë chÕ ®é gia tèc tù do ®­îc ®o khi ®éng c¬ lµm viÖc ë tèc ®é danh ®Þnh lín nhÊt vµ c«ng suÊt lín nhÊt. fNQNQ$NÕu nhµ s¶n xuÊt yªu cÇu, phÐp ®o ®­îc tiÕn hµnh ë 5 lÇn kÕt hîp tèc ®é - c«ng suÊt kh¸c nhau, bao gåm ph¹m vi tèc ®é vµ c«ng suÊt cho phÐp theo tiªu chuÈn TCVN 6565 : 1999. Trong tr­êng hîp nµy ph¶i ®o nång ®é chÊt khÝ g©y « nhiÔm cã thÓ nh×n thÊy ë chÕ ®é tèc ®é æn ®Þnh khi ®éng c¬ ch¹y ë ph¹m vi tèc ®é vµ c«ng suÊt kh¸c nhau, b»ng ph­¬ng ph¸p ®o m« t¶ ë ®iÒu 4 cña tiªu chuÈn nµy ®Ó cã thÓ hiÖu chØnh hÖ sè hÊp thô ®o ®­îc ë chÕ ®é gia tèc tù do theo ®iÒu 5.3. KÕt qu¶ ®o ®­îc ghi l¹i theo mÉu b¶ng 2, phô lôc B cña tiªu chuÈn nµy. BiÓu ®å sau ®©y biÓu thÞ 6 ®iÓm ®o cã thÓ cña ma trËn vµ ph¹m vi tèc ®é / c«ng suÊt ®­îc ®iÒu chØnh t¹i mçi ®iÓm. Mçi ®iÓm ®o ®iÒu chØnh ph¹m vi c«ng suÊt sang bªn tr¸i vµ tèc ®é xuèng d­íi ®iÓm ®o ®ã vµ lµ ®iÓm ®o cña bÊt kú ®éng c¬ nµo cã c«ng suÊt vµ tèc ®é danh ®Þnh ë ph¹m vi ®ã. VÝ dô: ®iÓm ®o t¹i "A" øng víi 90% d­íi ®­êng toµn t¶i vµ 100% tèc ®é danh ®Þnh lín nhÊt. 6
 7. !"#$%&'&()*+++ S+j$/i$?(%$'2 k$S_8$'5$;1%+$'Z%+$?b%$%+B/ k$l3Em%$n2@%$?b%$%+B/ ]$/_8$'5$/,-%.$j%. 1 100 100 2 90 100 3 100 90 4 90 90 5 100 80 6 90 80 fNQNR$ NÕu phÐp thö ®­îc tiÕn hµnh trªn b¨ng thö th× ®éng c¬ ph¶i ®­îc ng¾t khái c¬ cÊu phanh. C¬ cÊu nµy ®­îc thay thÕ b»ng phÇn quay dÉn ®éng khi kh«ng gµi sè hoÆc duy tr× qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng cña phÇn nãi trªn (xem ®iÒu A.7.3, phô lôc A cña tiªu chuÈn nµy). fNQN\$ NÕu phÐp ®o ®­îc tiÕn hµnh trªn « t« th× cÇn ®i sè ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ trung gian, ly hîp ®ãng. fNQNf$Khi ®éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i, cÇn ®iÒu khiÓn ga ph¶i g¹t nhanh nh­ng kh«ng g©y sù rung l¾c ®Ó cã thÓ duy tr× sù cung cÊp nhiªn liÖu tèi ®a tõ b¬m cao ¸p. VÞ trÝ nµy ph¶i ®­îc duy tr× cho ®Õn khi ®éng c¬ ®¹t ®­îc tèc ®é lín nhÊt vµ bé ®iÒu tèc ®i vµo ho¹t ®éng. Ngay sau khi ®¹t ®­îc tèc ®é nµy, ph¶i nh¶ cÇn ®iÒu khiÓn ga cho ®Õn khi ®éng c¬ quay vÒ chÕ ®é vËn hµnh kh«ng t¶i vµ thiÕt bÞ ®o khÝ th¶i ®­îc chuyÓn vÒ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng t­¬ng øng. fNQNg$ LÆp l¹i tr¹ng th¸i vËn hµnh nh­ nªu ë ®iÒu 5.2.5 Ýt nhÊt 6 lÇn ®Ó lµm s¹ch hÖ thèng x¶ vµ cho phÐp tiÕn hµnh ®iÒu chØnh c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt. TrÞ sè vÒ ®é khãi lín nhÊt ®äc ®­îc ë mçi lÇm gia tèc ®­îc ghi l¹i cho ®Õn khi ®o ®­îc trÞ sè æn ®Þnh. Kh«ng tÝnh trÞ sè ®äc ®­îc trong vµ sau mçi lÇn gia tèc vµ khi ®éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i. PhÐp thö ®­îc coi lµ ®¹t yªu cÇu nÕu kÕt qu¶ ®o cña 4 lÇn liªn tiÕp trong sè ®ã ®Òu ë trong d¶i cã ®é réng 0,15m-1 vµ kh«ng ®­îc h×nh thµnh mét vÖt gi¶m dÇn. HÖ sè hÊp thô XM ®o ®­îc lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña 4 gi¸ trÞ nªu trªn. fNQNh$§èi víi ®éng c¬ cã l¾p thiÕt bÞ t¨ng ¸p, phÐp thö ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : fNQNhNM$ §èi víi c¸c ®éng c¬ cã l¾p t¨ng ¸p tuèc bin khÝ hoÆc m¸y nÐn ®­îc dÉn ®éng c¬ khÝ bëi ®éng c¬ vµ cã thÓ th¸o dêi th× ph¶i tiÕn hµnh 2 chu kú ®o hoµn chØnh víi chÕ ®é t¨ng tèc ®Çu tiªn, mét chu kú ®o cã sö dông thiÕt bÞ t¨ng ¸p vµ mét chu kú ®o kh«ng dïng thiÕt bÞ t¨ng ¸p. Ghi l¹i kÕt qu¶ ®o cã gi¸ trÞ cao h¬n trong 2 lÇn ®o. fNQNhNQ$ §èi víi tr­êng hîp ®éng c¬ cã nhiÒu lç tho¸t khÝ th¶i, ph¶i tiÕn hµnh phÐp tö b»ng c¸ch nèi tÊt c¶ c¸c lç tho¸t vµo mét thiÕt bÞ t­¬ng øng ®¶m b¶o viÖc trén khÝ vµ cuèi cïng nèi vµo mét èng ®¬n. Tuy nhiªn cã thÓ tiÕn hµnh thö ë chÕ ®é gia tèc tù do t¹i mçi lç tho¸t khÝ th¶i. Trong tr­êng hîp nµy gi¸ trÞ dïng ®Ó tÝnh hÖ sè hÊp thô lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña kÕt qu¶ thu ®­îc khi ®o ë c¸c lç tho¸t khÝ th¶i vµ 7
 8. !"#$%&'&()*+++ phÐp thö nµy chØ ®­îc chÊp nhËn khi chªnh lÖch gi÷a c¸c kÕt qu¶ lín nhÊt vµ nhá nhÊt ®o ®­îc kh«ng lín h¬n 0,15m-1. fNR$o98$'Z%+$.#9$/IZ$+#0)$8+)U%$8p1$+0$H_$+BA$/+P ,p dông khi hÖ sè hÊp thô ë chÕ ®é tèc ®é æn ®Þnh ®· ®­îc x¸c ®Þnh trªn cïng mét kiÓu ®éng c¬. fNRNM$ Ghi chó : XM lµ gi¸ trÞ cña hÖ sè hÊp thô ë chÕ ®é gia tèc tù do ®­îc ®o nh­ m« t¶ ë môc 5.2.4; XL lµ gi¸ trÞ hiÖu chØnh cña hÖ sè hÊp thô ë chÕ ®é gia tèc tù do. SM lµ gi¸ trÞ cña hÖ sè hÊp thô ®o ë chÕ ®é tèc ®é æn ®Þnh (®iÒu 4.2) gÇn víi gi¸ trÞ giíi h¹n ®· ®­îc quy ®Þnh t­¬ng øng víi cïng dßng danh ®Þnh; SL lµ gi¸ trÞ cña hÖ sè hÊp thô m« t¶ trong môc 4.4.2 ®èi víi dßng danh ®Þnh t­¬ng øng víi ®iÓm ®o cho kÕt qu¶ SM. fNRNQ$ HÖ sè hÊp thô ®­îc tÝnh b»ng m-1 . Gi¸ trÞ ®· ®­îc hiÓu chØnh XL sÏ lµ gi¸ trÞ nhá h¬n cña 2 phÐp tÝnh sau : SL X1 = . XM hoÆc XL = XM + 0,5 SM 8
 9. !"#$%&'&()*+++ *+P$?P8$q (Quy ®Þnh) d98$'r8$/V%+$8-$4s%$8p1$3$/3t$'5%.$8-$8+9:$;2$% 898$/+3%.$/#%$?#T%$u)1%$'^%$=#08$/#^%$+>%+$898$A+
 10. !"#$%&'&()*+++ A.3.1.5 NhiÖt ®« lín nhÊt cña khÝ x¶ (3) A.3.2 §Æc tÝnh cña hÖ thèng lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ A.3.2.1 HÖ thèng qu¹t giã: §Æc ®iÓm hoÆc nh·n hiÖu vµ kiÓu. A.3.2.2 Tû sè truyÒn ®éng (2) A.3.2.3 HÖ thèng ®iÒu chØnh nhiÖt: cã/kh«ng (2). M« t¶ kh¸i qu¸t. A.3.2.4 -ng dÉn khÝ: M« t¶ kh¸i qu¸t. qN\$v0$/+_%.$%OA$L+V$=>$8)%.$8BA$%+#T%$?#0) A.4.1 HÖ thèng n¹p khÝ: A.4.1.1 Miªu t¶ vµ vÏ s¬ ®å hÖ thèng n¹p khÝ vµ phô tïng cña nã (thiÕt bÞ sÊy nãng, bé gi¶m ©m, bé läc khÝ v.v..) hoÆc m¸c, vµ kiÓu hÖ thèng lÊy khÝ nÕu phÐp thö ®­îc tiÕn hµnh trªn « t« hoÆc b»ng thö mét hÖ thèng hoµn chØnh do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp. A.4.1.2 §é nÐn khÝ n¹p cho phÐp lín nhÊt t¹i vÞ trÝ ®Æc tr­ng (x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm ®o) (3; 4) A.4.2 T¨ng ¸p: (2) cã/kh«ng A.4.2.1 M« t¶ hÖ thèng t¨ng ¸p A.4.2.2 C¸c ®Æc ®iÓm hoÆc nh·n hiÖu vµ kiÓu (3; 4) A.4.2.3 NhiÖt ®é lín nhÊt cña kh«ng khÝ ë ®Çu ra cña bé lµm m¸t trung gian. A.4.3 HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu A.4.3.1 PhÝa ¸p suÊt thÊp. A.4.3.1.1 ,p suÊt ®Æc tr­ng hoÆc nh·n hiÖu vµ kiÓu. A.4.3.2 PhÝa ¸p suÊt cao. A.4.3.2.1 M« t¶ hÖ thèng phun A.4.3.2.1.1 B¬m cao ¸p: M« t¶ hoÆc nh·n hiÖu vµ kiÓu A.4.3.2.1.2 Ph©n phèi .............mm3 mçi hµnh tr×nh pitt«ng t¹i tèc ®é ®éng c¬ lµ ..........vg/ph khi phun ®Çy ®ñ hoÆc biÓu diÔn biÓu ®å ®Æc tÝnh (2, 3, 4). Nªu ph­¬ng ph¸p ®· dïng: Trªn ®éng c¬ / trªn b¨ng thö (2). A.4.3.2.1.3 Thêi gian phun tÜnh (3; 4) A.4.3.2.1.4 Ph¹m vi phun tù ®éng (3) A.4.3.3 Vßi phun. 10
 11. !"#$%&'&()*+++ A..4.3.3.1 §é dµi (3; 4) A.4.3.3.2 §­êng kÝnh phÝa trong (3; 4) A.4.3.4 Kim phun A.4.3.4.1 Nh·n hiÖu phun kim A.4.3.4.2 KiÓu A.4.3.4.3 ,p suÊt më (3) MPa A.4.3.5 Bé ®iÒu tèc A.4.3.5.1 M« t¶ hÖ thèng ®iÒu tèc hoÆc nªu m¸c vµ kiÓu m¸y ®iÒu tèc A.4.3.5.2 Tèc ®é t¹i thêi ®iÓm t¾t khëi ®éng ë chÕ ®é ®Çy t¶i: (3; 4) vg/ph A.4.3.5.3 Tèc ®é kh«ng t¶i tèi ®a vg/ph A.4.4 HÖ thèng khëi ®éng nguéi M« t¶ ®Æc tÝnh hoÆc nh·n hiÖu vµ kiÓu hÖ thèng qNf$w1%$'Z%+$.#" ,p lùc n©ng lín nhÊt cña van vµ gãc më vµ ®ãng liªn quan ®Õn ®iÓm chÕt. qNg$v0$/+_%.$ns$xQy A.6.1 M« t¶ thiÕt bÞ x¶ nÕu phÐp thö tiÕn hµnh ®èi víi mét thiÕt bÞ x¶ hoµn chØnh do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp. Nång ®é khÝ th¶i (3; 4) cm3 qNh$v0$/+_%.$43#$/I-% A.7.1 M« t¶ hÖ thèng A.7.2 Lµm m¸t dÇu (2): cã/kh«ng A.7.3 B¬m tuÇn hoµn (2): cã / kh«ng A.7.4 Hçn hîp víi nhiªn liÖu (2): cã/ kh«ng (dÇu b«i tr¬n / tû lÖ nhiªn liÖu). qNz$S+#^/$4Z$A+P$/I{$L+98$'#e)$L+#F%$'5%.$8- A.8.1 C¸c thiÕt bÞ phô trî cÇn thiÕt cho viÖc vËn hµnh ®éng c¬ trªn b¨ng thö, c¸c thiÕt bÞ kh¸c ngoµi c¸nh qu¹t. Nªu ®Æc tÝnh, hoÆc nh·n hiÖu vµ kiÓu. A.8.1.1 M¸y ph¸t ®iÖn (2): cã / kh«ng A.8.1.2 C¸c thiÕt bÞ kh¸c. 11
 12. !"#$%&'&()*+++ A.8.2 C¸c thiÕt bÞ phô trî trong viÖc vËn hµnh khi phÐp thö ®­îc tiÕn hµnh trªn mét « t« A.8.3 TruyÒn lùc (4): Tr¹ng th¸i qu¸n tÝnh (ú) cña b¸nh ®µ vµ hÖ truyÒn lùc khi kh«ng gµi sè. HoÆc m« t¶, nªu m¸c vµ kiÓu (®èi víi bé chuyÓn m« men xo¾n). qN|$wK%$+>%+$'5%.$8-$ (do nhµ s¶n xuÊt khai) A.9.1 Tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i (3): A.9.2 Tèc ®é danh ®Þnh lín nhÊt (3) A.9.3 Tèc ®é danh ®Þnh nhá nhÊt (3) A.9.4 M« men xo¾n lín nhÊt cña ®éng c¬ trªn b¨ng thö (3): Nm t¹i vg/ph A.9.5 C«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬ trªn b¨ng thö kW t¹i vg/phót A.9.5.1 Thö trªn b¨ng Khai c¸c c«ng suÊt ®o ®­îc t¹i thêi ®iÓm ®o theo ph­¬ng ph¸p nªu ë ®iÒu 4.2.2 vµo bµng 1 }s%.$Q$6$}s%.$L+1#$/_8$'5$=>$83%.$H)B/ '5%.$8-$~$3$/3$xQy$',{8$'0$/IG%+$'F$/+J$83%.$%+K%$L#F) S+"#$'#FE$'2 S_8$'5$'5%.$8-X (vg/ph) d3%.$H)B/ (kW) Chó thÝch : 1) Xãa bá nh÷ng môc kh«ng ¸p dông 2) Nªu sai sè cho phÐp 3) Nªu ph¹m vi cã thÓ ¸p dông 4) Xem môc 5.2.2 5) §èi víi ®éng c¬ mÉu cña kiÓu ®éng c¬ cÇn kiÓm tra c«ng nhËn kiÓu ph¶i cung cÊp mét b¶n sè liÖu hoµn chØnh. §èi víi c¸c ®éng c¬ ®· ®­îc söa ®æi chØ cÇn cung cÊp nh÷ng sè liÖu cã kh¸c so víi b¶n sè liÖu hoµn chØnh. 12
 13. !"#$%&'&()*+++ *+P$?P8$} (quy ®Þnh) •^/$u)s$/+J$%.+#0E$'5%.$8-$~$3$/3 }NM$ Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu cña « t« }NQ$Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu cña ®éng c¬ }NR$KiÓu « t« (3) : }N\$ KiÓu ®éng c¬: }Nf$ Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt }Ng$Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cÇn) }Nh$¤ t«/®éng c¬ ®­îc ®Ö tr×nh ®Ó kiÓm tra c«ng nhËn kiÓu }Nz$C¬ quan phô tr¸ch viÖc tiÕn hµnh thö c«ng nhËn kiÓu. }N|$ Ngµy cÊp b¸o c¸o kiÓm tra }NM€$KÕt qu¶ thö B.10.1 KhÝ th¶i B.10.1.1 Thö ë ®é æn ®Þnh: « t« / ®éng c¬ trªn b¨ng thö . 7#FE$'2 S_8$'5$'5%.$8- d3%.$H)B/ !,)$?,{%. SIZ$H_$+BA$/+P$'• (vg/ph) (kW) ;1%+$'Z%+ (l/s) '2$',{8$(m-1) §èi víi c«ng nhËn kiÓu ®éng c¬, c«ng suÊt bÞ qu¹t hÊp thô trong qu¸ tr×nh thö (3): kW B.10.1.2 Thö ë chÕ ®é gia tèc tù do B.10.1.2.1 Thö ®éng c¬ theo ®iÒu 4 (3) 13
 14. !"#$%&'&()*+++ S‚$?0$A+(%$/IƒE$8p1 S‚$?0$A+(%$/IƒE$8p1$E3 SIZ$H_$+BA$/+P SIZ$H_$+BA$/+P$'• =„%.$u)1:$?b%$%+B/$x\y Em%$n2@%$?b%$%+B/$/O# '•$'2$',{8$(m-1) +#0)$8+…%+$(m-1) =„%.$u)1:$'•$'Z%+$x\y 100 100 90 100 100 90 90 90 100 80 90 80 B.10.1.2.2 Thö ®éng c¬ TrÞ sè hÊp thô ®· hiÖu chØnh m-1 Tèc ®é vßng quay khi khëi ®éng vg/ph B.10.2 C«ng suÊt cã Ých lín nhÊt kW t¹i vg/ph }NMM$Nh·n hiÖu vµ lo¹i cña thiÕt bÞ ®o khãi: }NMQ$ §Æc ®iÓm nguyªn lý cña kiÒu ®éng c¬ Nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬: 4 kú / 2 kú (2) Sè vµ c¸ch bè trÝ xy lanh: Dung tÝch xy lanh : }NMR$ ChÊp nhËn viÖc kiÓm tra c«ng nhËn kiÓu / tõ chèi /më réng / hñy bá. }NM\$Lý do gia h¹n : }NMf$ §Þa ®iÓm : }NMg$ Thêi gian : }NMh$ Ch÷ ký : }NMz$ Danh s¸ch tµi liÖu cã trong hå s¬ kiÓm tra c«ng nhËn kiÓu ®­îc chuyÓn cho c¬ quan ®· chÊp nhËn viÖc kiÓm tra c«ng nhËn kiÓu ®­îc göi kÌm theo th«ng b¸o nµy. Chó thÝch 1) Tªn c¬ quan cã thÈm quyÒn 2) Xãa bá nh÷ng môc kh«ng ¸p dông ; 3) Hoµn thµnh hoÆc ®iÒn "Kh«ng thÓ ¸p dông" tïy theo lo¹i c«ng nhËn vµ yªu cÇu; 4) Gi¸ trÞ giíi h¹n thÊp h¬n cã thÓ lµ gi¸ trÞ do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. 14
 15. !"#$%&'&()*+++ *+P$?P8$d (quy ®Þnh) d98$'r8$/V%+$L†$/+)K/$8p1$%+#T%$?#0)$8+)U%$A+P8$=P$8+2 /+J$83%.$%+K%$L#F)$=>$n98$'Z%+$Hi$A+‡$+{A$8p1$Hs%$n)B/ 7r8$/V%+ a#b#$+O%$=>$'-%$=Z *+,-%.$A+9A$qˆSl$x‰y Nång ®é t¹i 15 EC min 0,835 kg.l; max 0,845 kg.l D 1298 ChØ sè xetan min 51; max 57 D 976 Ch­ng cÊt (2) 50% thÓ tÝch min 2450C D 86 90% thÓ tÝch max 3200C min 3400C §iÓm s«i cuèi cïng max 3700C §é dÎo ë 400C min 2,5 mm2/s D 445 max 3,5 mm2/s Hµm l­îng l­u huúnh min 0,20% khèi l­îng D 1266, D 2622 max 0,50 hoÆc D 2785 §iÓm ph¸t s¸ng min 550C D 93 CÆn Cacbon trªn 10% cÆn max 0,20% khèi l­îng D 189 ch­ng cÊt Hµm l­îng tro max 0,01% khèi l­îng D 482 Hµm l­îng n­íc max 0,05% khèi l­îng D95 hoÆc D 1744 Sù ¨n mßn ®ång 1000C max 1 D 130 Sè trung hßa (axit m¹nh) max 0,20 mg KOH/g D 974 Chó thÝch 1) Ph¶i tham kh¶o c¸c ph­¬ng ph¸p ISO t­¬ng ®­¬ng khi Ên hµnh tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh nªu trªn 2) C¸c con sè ®· ®­îc trÝch dÉn cho biÕt khèi l­îng bèc h¬i toµn bé (% toµn bé + % mÊt) 3) Nhiªn liÖu nµy cã thÓ dùa trªn ph­¬ng ph¸p cracking dÇu má; cho phÐp dïng nhiªn liÖu kh«ng cã l­u huúnh, nhiªn liÖu nµy kh«ng ®­îc phÐp chøa c¸c phô gia cã chÊt kim lo¹i. 15
 16. !"#$%&'&()*+++ 4. C¸c gi¸ trÞ ®­îc ®Þnh trong b¶ng th«ng sè kü thuËt lµ c¸c "gi¸ trÞ thùc". Khi x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ giíi h¹n thuËt ng÷ ASTMD 3244 "x¸c ®Þnh c¬ së cho c¸c cuéc tranh luËn vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm x¨ng dÇu" ®· ®­îc ¸p dông vµ trong khi Ên ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt ph¶i tÝnh ®Õn møc ®é kh¸c nhau nhá nhÊt lµ 2R trªn 0; khi Ên ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt th× ®é kh¸c nhau ph¶i xem xÐt lµ 4R. MÆc dï phÐp ®o nµy lµ phÐp ®o cÇn thiÕt cho môc ®Ých thèng kª, nh­ng nhµ s¶n xuÊt nhiªn liÖu cã thÓ h­íng vµo mét gi¸ trÞ 0 mµ gi¸ trÞ lín nhÊt ®· c«ng bè lµ 2R vµ gi¸ trÞ trung b×nh trong tr­êng hîp ®Þnh giíi h¹n lín nhÊt vµ giíi h¹n nhá nhÊt. ViÖc x¸c ®Þnh râ rµng vÊn ®Ò nhiªn liÖu nµy cã ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c¸c th«ng sè kü thuËt kh«ng lµ cÇn thiÕt, cã thÓ ¸p dông thuËt ng÷ ASTM D 3244. 5. NÕu cÇn ph¶i tÝnh to¸n hiÖu suÊt nhiÖt cña ®éng c¬ hoÆc cña xe, gi¸ trÞ táa nhiÖt cña nhiªn liÖu cã thÓ ®­îc tÝnh nh­ sau: N¨ng l­îng quy ®Þnh (gi¸ trÞ táa nhiÖt) gi¸ trÞ thùc MJ/kg = (46,423 - 8,792 d2 + 3,170 d) (1- (x + y + s)) + 9,420s - 2,499x Trong ®ã : d lµ tû träng t¹i 150C x lµ tû lÖ so víi khèi l­îng cña n­íc (% chia cho 100); y lµ tû lÖ so víi khèi l­îng tro (% chia cho 100); s lµ tû lÖ so víi khèi l­îng l­u huúnh (% chia cho 100). 16
 17. !"#$%&'&()*+++ *+P$?P8$Š (quy ®Þnh) 7r8$/V%+$8p1$/+#^/$4Z$'2$'5$L+&# ŠNM$ *+OE$=# Phô lôc nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu mµ thiÕt bÞ ®o ®é khãi ph¶i tháa m·n khi sö dông trong c¸c phÐp thö m« t¶ trong ®iÒu 4 vµ 5 cña tiªu chuÈn nµy. ŠNQ$d98$'r8$/V%+$8-$4s% D.2.1 KhÝ th¶i cÇn ®o ph¶i ®­îc chøa trong khoang kÝn, c¸c bÒ mÆt kh«ng cã tÝnh ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. D.2.2 Khi x¸c ®Þnh chiÒu dµi cã Ých cña quü ®¹o ¸nh s¸ng xuyªn qua khÝ, ph¶i tÝnh ®Õn ¶nh h­ëng cña thiÕt bÞ b¶o vÖ nguån s¸ng vµ tÕ bµo quang ®iÖn. ChiÒu dµi cña quü ®¹o ¸nh s¸ng ®­îc hiÓn thÞ trªn thiÕt bÞ ®o. D.2.3 ThiÕt bÞ ®o ph¶i cã 2 thang ®o, mét thang ®o tÝnh b»ng ®¬n vÞ hÊp thô ¸nh s¸ng tuyÖt ®èi tõ 0 - 4m-1 vµ thang ®o kia tõ 0 - 100; c¶ 2 thang ®o ph¶i cã ph¹m vi tõ 0 øng víi th«ng l­îng ¸nh s¸ng toµn bé ®Õn toµn thang ®o øng víi møc tèi ®en hoµn toµn. ŠNR$d98$'r8$/V%+$/I2%.$8+^$/O2 ŠNRNM$a#b#$/+#0)$8+)%. ThiÕt bÞ ®o ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho víi ®iÒu kiÖn vËn hµnh ë tèc ®é æn ®Þnh, khoang chøa khãi ph¶i ®­îc chøa ®Çy khãi cã ®é mê ®ôc ®ång ®Òu. ŠNRNQ$•+21%.$8+j1$L+&#$=>$=‹$4Œ8$4T%$%.2>#$X D.3.2.1 ViÖc c¸c tia s¸ng bÞ l¹c chiÕu vµo tÕ bµo quang ®iÖn lµ do sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng ë phÝa trong hoÆc hiÖu qu¶ khuyÕch t¸n ¸nh s¸ng ph¶i gi¶m xuèng ®Õn møc tèi thiÓu (VÝ dô: s¬n bÒ mÆt phÝa trong mµu ®en vµ bè trÝ tæng thÓ mét c¸ch hîp lý). D.3.2.2 C¸c ®Æc tÝnh quang häc ph¶i ®¶m b¶o sao cho hiÖu qu¶ kÕt hîp gi÷a khuyÕch t¸n ¸nh s¸ng vµ ph¶n x¹ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1 ®¬n vÞ trong thang ®o khi khoang khãi cã chøa khãi cã hÖ sè hÊp thô gÇn 1,7m-1. ŠNRNR$c.)•%$H9%.$X Nguån s¸ng lµ mét ®Ìn s¸ng nãng cã nhiÖt ®é mÇu trong kho¶ng 2800 - 3250K. ŠNRN\$}5$A+K%$/#^A$%+K%$9%+$H9%.$X D.3.4.1 Bé phËn tiÕp nhËn ¸nh s¸ng bao gåm mét tÕ bµo quang ®iÖn cã vßng ph¶n øng quang phæ gièng nh­ vßng c¶m nhËn ¸nh s¸ng cña m¾t ng­êi (ph¶n øng lín nhÊt trong ph¹m vi 550/570nm; nhá h¬n 4% cña ph¹m vi ph¶n øng lín nhÊt d­íi 430nm vµ trªn 680nm) D.3.4.2 M¹ch ®iÖn, kÓ c¶ sè hiÓn thÞ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho hiÖu suÊt tõ tÕ bµo quang ®iÖn lµ hµm sè cña c­êng ®é ¸nh s¸ng nhËn ®­îc trong ph¹m vi nhiÖt ®é ho¹t ®éng cña tÕ bµo quang ®iÖn. 17
 18. !"#$%&'&()*+++ ŠNRNf$S+1%.$'2 D.3.5.1 HÖ sè hÊp thô ¸nh s¸ng k sÏ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc Φ = Φ0 . e-kl trong ®ã L lµ chiÒu dµi cã Ých cña quü ®¹o ¸nh s¸ng xuyªn qua khÝ ®­îc ®o, Φ0 lµ th«ng l­îng ¸nh s¸ng do tÕ bµo quang ®iÖn thu ®­îc khi ng¨n ®o chøa ®Çy kh«ng khÝ s¹ch vµ Φ lµ th«ng l­îng ¸nh s¸ng do tÕ bµo quang ®iÖn thu ®­îc khi ng¨n ®o chøa ®Çy khãi. NÕu chiÒu dµi cã Ých cña quü ®¹o ¸nh s¸ng L cña mét lo¹i thiÕt bÞ ®o nµo ®ã kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®uùc trùc tiÕp b»ng s¬ ®å h×nh häc th× chiÒu dµi cã Ých L nµy cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p ®­îc miªu t¶ ë ®iÒu 4 cña phô lôc nµy hoÆc b»ng c¸ch th«ng qua sù liªn hÖ víi mét kiÓu thiÕt bÞ ®o ®· xacs ®Þnh ®­îc chiÒu dµi cã Ých L. D.3.5.2 Mèi liªn quan gi÷a thang ®o 0-100 vµ hÖ sè hÊp thô ¸nh s¸ng k ®­îc biÓu thÞ b»ng c«ng thøc 1  N  k=- Log e 1 −  L  100  trong ®ã N lµ sè ®äc ®­îc trªn thang ®o vµ k lµ gi¸ trÞ t­¬ng øng cña hÖ sè hÊp thô. D.3.5.3 Sè hiÓn thÞ cña thiÕt bÞ ®o ®é khãi ph¶i ®äc ®­îc hÖ sè hÊp thô 1,7 m-1 víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,025m-1. ŠNRNg$v#0)$8+…%+$/+#^/$4Z D.3.6.1 M¹ch ®iÖn cña tÕ bµo quang ®iÖn vµ cña b¶ng hiÓn thÞ sè ph¶i ®­îc hiÖu chØnh ®Ó kim chØ cã thÓ chØ l¹i ë sè 0 khi luång s¸ng chiÕu qua khoang chøa khãi ®­îc n¹p kh«ng khÝ s¹ch hoÆc khi chiÕu qua mét khoang cã c¸c ®Æc tÝnh t­¬ng tù. D.3.6.2 Khi t¾t ®Ìn vµ më m¹ch ®iÖn ®o hoÆc m¹ch ng¾n, th× hÖ sè hÊp thô ®äc ®­îc trªn thang ®o lµ ∞ vµ vÉn gi÷ ë thang ®o ∞ khi nèi l¹i m¹ch ®iÖn. D.3.6.3 Ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra tøc thêi b»ng c¸ch ®Æt vµo trong khoang khãi mét mµn ch¾n lµm mÉu tiªu biÓu cho khÝ mµ hÖ sè hÊp thô ¸nh s¸ng k cñanã ®­îc ®o theo quy tr×nh nªu trong ®iÒu D.3.5.1 n»m trong kho¶ng 1,6m-1 vµ 1,8m-1. Gi¸ trÞ cña k ®­îc cho víi ®é chÝnh x¸c trong kho¶ng 0,025 m-1. Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra lµ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nµy kh«ng lÖch qu¸ 0,05 m-1 so víi kÕt qu¶ ®äc ®­îc trªn mµn hiÓn thÞ kÕt qu¶ cña thiÕt bÞ ®o khi ®Æt mµn ch¾n ®­îc nªu trªn gi÷a nguån s¸ng vµ tÕ bµo quang ®iÖn. ŠNRNh$•+s$%ƒ%.$A+s%$+•#$8p1$/+#^/$4Z$'2 D.3.7.1 Thêi gian ®¸p øng cña m¹ch ®o ®iÖn lµ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó sè hiÓn thÞ ®¹t tíi 90% cña toµn thang ®o khi lång mµn ch¾n vµo che khuÊt hoµn toµn tÕ bµo quang ®iÖn, ph¶i lµ 0,9 ®Õn 1,1 gi©y. D.3.7.2 ViÖc gi¶m m¹ch ®o ®iÖn sÏ lµ: khi b¾t ®Çu l¾c møc ®o æn ®Þnh sau khi cã sù thay ®æi t¹m thêi ë ®Çu vµo (VÝ dô: chØnh mµn ch¾n) kh«ng qu¸ 4% cña møc ®äc ë ®¬n vÞ thang ®o. D.3.7.3 Thêi gian ®¸p øng kÕt qu¶ cña thiÕt bÞ ®o do hiÖn t­îng vËt lý tù nhiªn ë trong khoang khãi lµ thêi gian tõ khi khÝ b¾t ®Çu lät vµo khoang khãi ®Õn khi hoµn toµn ®Çy khoang, thêi gian nµy kh«ng v­ît qu¸ 0,4 gi©y. D.3.7.4 C¸c ®iÒu kho¶n trªn ®©y chØ ¸p dông cho thiÕt bÞ ®o nång ®é khÝ th¶i dïng ®Ó ®o ë tr¹ng th¸i gia tèc tù do. ŠNRNz$$,p suÊt cña khÝ cÇn ®o vµ kh«ng khÝ cÇn ®Ó lµm s¹ch. 18
 19. !"#$%&'&()*+++ D.3.8.1 ,p suÊt cña khÝ th¶i ë khoang khãi kh«ng ®­îc lÖch qu¸ 75mm so víi ¸p suÊt khÝ quyÓn. D.3.8.2 C¸c møc ¸p suÊt cña khÝ cÇn ®o vµ cña kh«ng khÝ ®Ó lµm s¹ch kh«ng ®­îc phÐp lµm cho hÖ sè hÊp thô bÞ lÖch ®i qu¸ 0,05m-1 trong tr­êng hîp khÝ nµy cã hÖ sè hÊp thô lµ 1,7m-1. D.3.8.3 ThiÕt bÞ ®o ph¶i ®­îc trang bÞ thÝch hîp ®Ó ®o ¸p suÊt trong khoang khãi. D.3.8.4 Giíi h¹n cho phÐp cña sù chªnh lÖch ¸p suÊt cña khÝ cÇn ®o vµ kh«ng khÝ ®Ó lµm s¹ch trong khoang khãi do nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®o quy ®Þnh. ŠNRN|$c+#0/$'5$8p1$L+V$8(%$'2 D.3.9.1 T¹i mçi ®iÓm trong khoang khãi nhiÖt ®é cña khÝ ë thêi ®iÓm ®o ph¶i ë trong kho¶ng gi÷a 700C vµ nhiÖt ®é cao nhÊt do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. KÕt qu¶ ®äc ®­îc ë ph¹m vi nhiÖt ®é ®ã kh«ng lÖch qu¸ 0,1m-1 khi khoang khãi chøa khÝ cã hÖ sè hÊp thô lµ 1,7 m-1. D.3.9.2 ThiÕt bÞ ®o ph¶i ®­îc trang bÞ thÝch hîp ®Ó ®o nhiÖt ®é trong khoang khãi. ŠN\$d+#e)$;>#$8&$V8+$Ž!Ž$8p1$/+#^/$4Z$'2 ŠN\NM$a#b#$/+#0)$8+)%. D.4.1.1 . mét sè lo¹i thiÕt bÞ ®o, khÝ gi÷a nguån s¸ng vµ tÕ bµo quang ®iÖn, hoÆc gi÷a tÊm kÝnh b¶o vÖ nguån s¸ng vµ tÕ bµo quang ®iÖn kh«ng cã ®é mê liªn tôc ®ång ®Òu. Trong tr­êng hîp nh­ vËy th× chiÒu dµi cã Ých "L" ph¶i lµ ®é dµi cña cét khÝ cã ®é mê ®ång ®Òu cã cïng hÖ sè hÊp thô ¸nh s¸ng víi hÖ sè ®o ®­îc khi khÝ ®­îc n¹p vµo thiÕt bÞ ®o mét c¸ch b×nh th­êng. D.4.1.2 ChiÒu dµi cã Ých "L" cña quü ®¹o ¸nh s¸ng ®­îc tÝnh b»ng c¸ch so s¸nh kÕt qu¶ N ®äc ®­îc khi cho thiÕt bÞ ®o ho¹t ®éng b×nh th­êng víi kÕt qu¶ No ®äc ®­îc khi thiÕt bÞ ®o ®· ®­îc lµm thay ®æi, do ®ã khÝ th¶i ®em thö sÏ n¹p vµo cét khÝ cã mét ®é dµi Lo. D.4.1.3 ViÖc so s¸nh ph¶i nhanh ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc hiÖu chØnh cho sù chuyÓn sè 0. ŠN\NQ$*+,-%.$A+9A$'9%+$.#9$8+#e)$;>#$8&$V8+$! D.4.2.1 KhÝ thö ph¶i lµ khÝ th¶i cã ®é mê ®Òu liªn tôc hoÆc khÝ cã tÝnh hÊp thô ¸nh s¸ng cã tû träng gièng nh­ tû träng cña khÝ th¶i. D.4.2.2 Khoang chøa khÝ cã chiÒu dµi Lo cña thiÕt bÞ ®o mµ cã thÓ n¹p khÝ thö ®óng c¸c gãc ph¶i quü ®¹o ¸nh s¸ng, ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c. ChiÒu dµi Lo nµy ph¶i gÇn gièng víi chiÒu dµi cã Ých cña thiÕt bÞ ®o. D.4.2.3 Ph¶i ®o nhiÖt ®é cña khÝ thö trong khoang khãi. D.4.2.4 NÕu cÇn ph¶i ®Æt thªm mét b×nh phô ®Ó gi¶m sù gi·n në khÝ vµ cµng gÇn èng khÝ mÉu cµng tèt. Cã thÓ l¾p c¶ bé phËn lµm m¸t. ViÖc l¾p thªm b×nh phô vµ bé phËn lµm m¸t kh«ng ®­îc lµm sai lÖch thµnh phÇn cña khÝ th¶i. D.4.2.5 ViÖc thö ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu dµi cã Ých bao gåm viÖc ®­a mÉu khÝ thö qua thiÕt bÞ ®o ®ang vËn hµnh b×nh th­êng vµ qua thiÕt bÞ cïng lo¹i ®· ®­îc thay ®æi nh­ nªu ë ®iÒu D.4.1.2. 19
 20. !"#$%&'&()*+++ D.4.2.5.1 C¸c sè liÖu ®äc ®­îc ëe thiÕt bÞ ®o ph¶i ®­îc ghi l¹i liªn tôc trong khi thö b»ng mét m¸y ghi cã thêi gian ®¸p øng kÕt qu¶ b»ng hoÆc ng¾n h¬n thêi gian nµy cña thiÕt bÞ ®o. D.4.2.5.2 Víi mét thiÕt bÞ ®o ®­îc vËn hµnh b×nh th­êng th× kÕt qu¶ ®äc ®­îc trªn thang ®o cña ®é khãi lµ N vµ kÕt qu¶ ®äc ®­îc trªn thang ®o cña nhiÖt ®é khÝ tÝnh b»ng ®é Kelvin. D.4.2.6 ChiÒu dµi cã Ých ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :  N  T .Log 1 −  L = Lo  100   N  T0 .Log 1 − 0   100  D.4.2.7 PhÐp thö ph¶o lµm lÆp l¹i víi Ýt nhÊt lµ 4 mÉu khÝ thö ®­a ra c¸c kÕt qu¶ mµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÕt qu¶ ®äc ®­îc lµ 20 vµ 80 trªn thang ®o. D.4.2.8 ChiÒu dµi cã Ých L cña thiÕt bÞ ®o vµ trung b×nh céng cña c¸c chiÒu dµi cã Ých thu ®­îc khi tÝnh theo c«ng thøc ë ®iÒu D.4.2.6 cho mçi mÉu khÝ. 20
Đồng bộ tài khoản