TCVN 6580 2000

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
80
lượt xem
18
download

TCVN 6580 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6580 2000. Phương tiện giao thông đường bộ - mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Vị trí và cách ghi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6580 2000

  1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6580 : 2000 ISO 4030 : 1983 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé  m∙ nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN)  VÞ trÝ vµ c¸ch ghi Road vehicles − Vehicle identification number (VIN) − Location and attachment Hµ Néi - 2000
  2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6578:2000 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi tiªu chuÈn ISO 3779:1977 TCVN 6578 : 2000 do ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
  3. tiªu chuÈn viÖt nam Tcvn 6580 : 2000 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − M· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN) − VÞ trÝ vµ c¸ch ghi Road vehicles − Vehicle identification number (VIN) − Location and attachment 1 Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ vÞ trÝ vµ c¸ch ghi m· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN). Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c lo¹i xe cã ®éng c¬, xe moãc, m« t« vµ xe m¸y nh­ ®· ®Þnh nghÜa trong TCVN 6211:1996 (ISO 3833). 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6578:2000 (ISO 3779) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − M· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN) − Néi dung vµ cÊu tróc. TCVN 6211:1996 (ISO 3833) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − KiÓu − ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. 3 §Þnh nghÜa M· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN) lµ mét tæ hîp cÊu tróc c¸c ký tù ®­îc nhµ s¶n xuÊt ®Æt cho mét ph­¬ng tiÖn giao th«ng nh»m môc ®Ých ®Ó nhËn biÕt. 4 VÞ trÝ cña VIN 4.1 VÞ trÝ cña VIN ph¶i ®­îc bè trÝ ë bªn ph¶i cña ph­¬ng tiÖn giao th«ng vµ nÕu cã thÓ ®­îc nªn bè trÝ ë nöa phÝa tr­íc cña ph­¬ng tiÖn giao th«ng. 4.2 VIN ph¶i dÔ ®äc tõ bªn ngoµi ph­¬ng tiÖn giao th«ng. Trong tr­êng hîp ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®ãng kÝn, vÞ trÝ cña VIN sÏ ë bªn trong khoang hµnh kh¸ch, t¹i cét ®øng gÇn s¸t víi kÝnh ch¾n giã. 4.3 VÞ trÝ cña VIN ph¶i dÔ dµng nh×n thÊy ®­îc vµ ®­îc b¶o vÖ tr¸nh sù ph¸ hñy hoÆc thay ®æi VIN. VÞ trÝ lùa chän ph¶i ®­îc m« t¶ trong s¸ch h­íng dÉn sö dông cña nhµ s¶n xuÊt hoÆc tµi liÖu t­¬ng ®­¬ng. 3
  4. TCVN 6580:2000 5 C¸ch ghi VIN Nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn giao th«ng cã thÓ lùa chän gi÷a hai gi¶i ph¸p sau ®©y ®Ó ghi VIN: 5.1 VIN ®­îc ghi trùc tiÕp trªn mét bé phËn cã s½n, kh«ng dÔ bÞ di chuyÓn hoÆc thay thÕ cña ph­¬ng tiÖn giao th«ng, nã cã thÓ ®­îc ghi trªn khung hoÆc trªn khung vá. Chó thÝch − Nh÷ng yªu cÇu vÒ c¸ch tr×nh bÇy VIN ®· ®­îc quy ®Þnh trong TCVN 6578:2000 (ISO 3779). 5.2 VIN ®­îc ghi trªn b¶ng riªng vµ ®­îc g¾n cè ®Þnh vµo ph­¬ng tiÖn giao th«ng theo c¸ch phï hîp víi 5.1. 5.3 VIN còng cã thÓ ®­îc ghi trªn ph­¬ng tiÖn giao th«ng b»ng c¸ch kÕt hîp hai kh¶ n¨ng nãi trªn nÕu nhµ s¶n xuÊt mong muèn. 5.4 ChiÒu cao cña ch÷ c¸i La tinh vµ ch÷ sè ¶ rËp trong VIN lµ nh­ sau: − tèi thiÓu 7 mm nÕu ®ãng theo c¸ch phï hîp víi 5.1 (khung, vá ...) trªn xe cã g¾n ®éng c¬ vµ xe moãc (nh­ng kh«ng dïng cho m« t« vµ xe m¸y); − tèi thiÓu 4 mm trong tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp kh¸c. 5.5 Trong mäi tr­êng hîp, c¸c ký tù cña VIN ph¶i râ rµng, bÒn l©u vµ kh«ng dÔ thay ®æi. _________________________________ 4
Đồng bộ tài khoản