TCVN 6597 2000

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
49
lượt xem
14
download

TCVN 6597 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6597 2000. Âm học- Đo tiếng ồn do xe máy hai bánh phát ra khi chuyển động - Phương pháp kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6597 2000

  1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6597:2000 ISO 9645:1990 ¢m häc- §o tiÕng ån do xe m¸y hai b¸nh ph¸t ra khi chuyÓn ®éng - Ph­¬ng ph¸p kü thuËt Acoustics - Measurement of noise emitted by two-wheeled mopeds in motion - Engineering method. Hµ néi 2000
  2. TCVN 6597:2000 Lêi nãi ®Çu TCVN 6597:2000 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi tiªu chuÈn ISO 9645:1990. TCVN 6597:2000 do ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 43 ¢m häc biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh. 2
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6597:2000 TCVN 6597:2000 ¢m häc - §o tiÕng ån do xe m¸y hai b¸nh ph¸t ra khi chuyÓn ®éng - Ph­¬ng ph¸p kü thuËt Acoustics - Measurement of noise emitted by two-wheeled mopeds in motion - Engineering method. 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c ph­¬ng ph¸p kü thuËt ®Ó ®o tiÕng ån do c¸c xe m¸y hai b¸nh (nh­ ®Þnh nghÜa trong TCVN 6211:1996 (ISO 3833:1977): Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KiÓu - Thu©t ng÷ vµ ®Þnh nghÜa, sau ®©y ®­îc gäi lµ "xe") ph¸t ra khi chuyÓn ®éng. Ph­¬ng ph¸p nµy nh»m ®¸p øng yªu cÇu vÒ tÝnh ®¬n gi¶n ®Ó phï hîp víi tÝnh t¸i lËp cña c¸c kÕt qu¶ vµ tÝnh thùc tÕ trong c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh cña xe. C¸c quy ®Þnh kü thuËt nh»m t¸i lËp l¹i c¸c møc ån ph¸t ra cïng víi viÖc sö dông toµn bé c«ng suÊt cã s½n cña ®éng c¬ ®èi víi dßng xe cã ®Æc ®iÓm kh«ng ®Òu trong giao th«ng ®« thÞ. Chó thÝch - Ph­¬ng ph¸p thö nµy ®ßi hái mét m«i tr­êng ©m thanh mµ chØ cã thÓ ®¹t ®­îc trong mét kh«ng gian ngoµi trêi réng lín. Nh÷ng ®iÒu kiÖn nh­ vËy th­êng ®­îc sö dông cho: - phÐp ®o ®Ó c«ng nhËn kiÓu xe; - phÐp ®o trong giai ®o¹n s¶n xuÊt; - phÐp ®o trong c¸c tr¹m thö nghiÖm ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn c«ng nhËn. CÇn ph¶i l­u ý r»ng viÖc kiÓm tra trªn ®­êng ®èi víi xe lµ hiÕm cã ®­îc mét m«i tr­êng ©m thanh lý t­ëng. NÕu c¸c phÐp ®o ph¶i tiÕn hµnh trªn ®­êng trong m«i tr­êng ©m thanh kh«ng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu nªu trong tiªu chuÈn nµy th× kÕt qu¶ thu ®­îc cã thÓ sai lÖch ®¸ng kÓ so víi kÕt qu¶ thu ®­îc trong c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh. Mét ph­¬ng ph¸p tèt h¬n phï hîp víi viÖc kiÓm tra t¹i chç trªn ®­êng ®èi víi xe l­u hµnh sÏ ®­îc quy ®Þnh trong mét tiªu chuÈn nhµ n­íc kh¸c sau nµy. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn - ISO 4164:1978 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Xe m¸y - Quy t¾c thö ®éng c¬ - C«ng suÊt h÷u Ých; - ISO 6726:1988 Xe m¸y vµ m« t« hai b¸nh - Khèi l­îng - Tõ vùng - TCVN 6010:1995 (ISO 7116:1981) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Ph­¬ng ph¸p ®o vËn tèc lín nhÊt cña xe m¸y; - IEC 651:1979 M¸y ®o møc ©m. 3 §Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ sau ®©y sÏ ®­îc dïng trong tiªu chuÈn nµy: 3
  4. TCVN 6597:2000 3.1 Xe m¸y trong ®iÒu kiÖn khèi l­îng b¶n th©n: lµ xe m¸y trong ®iÒu kiÖn ®­îc ®Þnh nghÜa theo khèi l­îng b¶n th©n trong ISO 6726. 3.2 VËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt: lµ vËn tèc mµ xe m¸y kh«ng thÓ v­ît qu¸, ®­îc ®o theo quy ®Þnh cña TCVN 6010:1995 (ISO 7116:1981), vµ do nhµ s¶n xuÊt c«ng bè. 4 Gi¶i thÝch kÕt qu¶ ®o KÕt qu¶ thu ®­îc theo ph­¬ng ph¸p nµy ®¸nh gi¸ kh¸ch quan vÒ ®é ån ph¸t ra trong ®iÒu kiÖn thö. Tuy nhiªn cÇn ph¶i l­u ý r»ng viÖc ®¸nh gi¸ mét c¸ch chñ quan tiÕng ån cña c¸c lo¹i xe kh¸c nhau kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ phô thuéc vµo kÕt qu¶ ®o tiÕng ån. §é kh«ng ®¶m b¶o cña viÖc x¸c ®Þnh tiÕng ån do xe ph¸t ra ®o theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy, n»m trong kho¶ng ± 1 dB. 5 Dông cô ®o 5.1 Dông cô ®Ó ®o møc ©m M¸y ®o møc ©m (hoÆc hÖ thèng ®o t­¬ng ®­¬ng) Ýt nhÊt ph¶i tháa m·n yªu cÇu ®èi dông cô ®o lo¹i 1 (cÊp chÝnh x¸c 1) theo tiªu chuÈn IEC 651. C¸c phÐp ®o ®­îc tiÕn hµnh víi ®Æc tÝnh tÇn sè "A" vµ ®Æc tÝnh thêi gian "F". ViÖc hiÖu chuÈn m¸y ®o møc ©m ph¶i ®­îc kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh theo h­íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt hoÆc b»ng mét nguån ©m tiªu chuÈn (thÝ dô mét èng thanh ¸p pitst«ng - pistonphone) khi b¾t ®Çu ®o vµ ®­îc kiÓm tra l¹i vµ ghi l¹i khi ®o xong. Ph¶i ghi l¹i bÊt kú sù sai lÖch nµo trong b¸o c¸o thö xe. NÕu sù sai lÖch nµy lín h¬n 1 dB trong mét lo¹t ®o th× phÐp thö ®­îc coi lµ kh«ng chÊp nhËn. NÕu sö dông mµn ch¾n giã th× ph¶i dïng lo¹i mµ nhµ s¶n xuÊt ®· quy ®Þnh ®Ó phï hîp víi tõng lo¹i micro cô thÓ. ViÖc sö dông mµn ch¾n giã kh«ng lµm ¶nh h­ëng râ rÖt tíi ®é chÝnh x¸c cña m¸y ®o møc ©m d­íi t¸c ®éng cña c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm xung quanh ph¶i ®­îc nhµ s¶n xuÊt cho biÕt ch¾c ch¾n. 5.2 Dông cô ®o tèc ®é Tèc ®é ®éng c¬ vµ tèc ®é xe trong giai ®o¹n ch¹y tiÕp cËn ph¶i ®­îc ®o víi ®é chÝnh x¸c 3% hoÆc tèt h¬n. 6 M«i tr­êng ©m thanh, ®iÒu kiÖn khÝ t­îng vµ møc ån nÒn 6.1 §Þa ®iÓm thö §Þa ®iÓm thö ph¶i b»ng ph¼ng. BÒ mÆt thö ph¶i kh« vµ cã cÊu tróc sao cho kh«ng t¹o ra tiÕng ån do tiÕp xóc lèp xe/ ®­êng qu¸ cao. §Þa ®iÓm thö ph¶i ®¶m b¶o sao cho khi mét nguån tiÕng ån nhá t¸c ®éng theo mäi h­íng ®­îc ®Æt t¹i ®iÓm O trong h×nh 1, cã ®é sai lÖch vÒ møc ån ®o ®­îc t¹i c¸c ®iÓm trªn cïng mét b¸n cÇu kh«ng qu¸ ± 1 dB. 4
  5. TCVN 6597:2000 r2=50 m r1=10 m C 0 C H×nh 1 - §Þa ®iÓm thö §iÒu kiÖn nµy sÏ tháa m·n nÕu ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu sau: a) Trong vßng b¸n kÝnh 50 m tÝnh tõ ®iÓm gi÷a cña ®­êng thö kh«ng cã c¸c vËt thÓ ph¶n x¹ ©m thanh lín nh­ hµng rµo, v¸ch ®¸, cÇu hoÆc c¸c tßa nhµ; b) §­êng thö vµ bÒ mÆt cña ®Þa ®iÓm thö cã b¸n kÝnh tíi 10 m tÝnh tõ ®iÓm O cña ®­êng thö ph¶i gåm cã bª t«ng, nhùa asphan hoÆc vËt liÖu r¾n t­¬ng tù vµ kh«ng cã vËt liÖu hÊp thô nh­ bôi mÞn, cá mäc cao hoÆc tro; c) §èi víi khu vùc xung quanh vÞ trÝ ®Æt micro kh«ng ®­îc ®Ó ch­íng ng¹i vËt ¶nh h­ëng ®Õn tr­êng ©m thanh vµ kh«ng ®­îc ®Ó ng­êi ®øng ch¾n gi÷a micro vµ nguån ån. 6.2 §iÒu kiÖn khÝ t­îng Kh«ng ®­îc tiÕn hµnh c¸c phÐp ®o trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi. Kh«ng ®­îc thùc hiÖn c¸c phÐp ®o nÕu cã giã giËt. C¸c phÐp ®o sÏ ®­îc coi lµ kh«ng chÊp nhËn nÕu ®­îc thùc hiÖn trong khi vËn tèc giã trung b×nh ë ®é cao ®Æt micro v­ît qu¸ 5 m/s. 6.3 Møc ån nÒn Møc ån nÒn (kÓ c¶ tiÕng ån cña giã) Ýt nhÊt ph¶i thÊp h¬n 10 dB so víi tiÕng ån do xe thö ph¸t ra. 7 Quy tr×nh ®o 7.1 C¸c vÞ trÝ ®Æt micro Kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ ®Æt micro ®Õn ®­êng chuÈn CC cña ®o¹n ®­êng thö ph¶i lµ 7,5 ± 0,2 m (xem h×nh 2). Micro ®­îc ®Æt ë ®é cao 1,2 ± 0,1 m so víi bÒ mÆt ®Þa ®iÓm thö. Trõ c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh kh¸c cña nhµ s¶n xuÊt, m¸y ®o møc ©m trùc chuÈn cña micro trong c¸c ®iÒu kiÖn tr­êng ©m thanh tù do (xem IEC 651) ph¶i n»m ngang vµ vu«ng gãc víi ®­êng thö cña xe (®­êng CC). 5
  6. TCVN 6597:2000 KÝch th­íc tÝnh b»ng mÐt B B C 10 7,5 7,5 Micro Micro 0 10 C A A H×nh 2 - VÞ trÝ cña micro ®Ó ®o 7.2 Sè lÇn ®o Ph¶i ®o Ýt nhÊt 3 lÇn ë mçi bªn cña xe. 7.3 TÝnh kÕt qu¶ ®o Ph¶i ghi l¹i møc ¸p suÊt ©m lín nhÊt theo ®Æc tÝnh tÇn sè A vµ ®Æc tÝnh thêi gian F ®­îc chØ b¸o trong tõng lÇn ch¹y qua trªn ®o¹n ®­êng thö n»m gi÷a hai ®­êng AA vµ BB (xem h×nh 2). NÕu cã mét ®Ønh ©m v­ît ra ngoµi ®Æc tÝnh mét c¸ch râ rÖt víi møc ¸p suÊt ©m chung quan s¸t ®­îc, th× phÐp ®o ®ã ph¶i bÞ lo¹i. Nh÷ng kÕt qu¶ ®o ®­îc chÊp nhËn lµ khi chÖnh lÖch gi÷a nh÷ng gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt (gi¸ trÞ cùc h¹n) cña ba phÐp ®o liªn tiÕp nhau ®­îc thùc hiÖn cïng mét bªn cña xe kh«ng v­ît qu¸ 2 dB. Ph¶i tÝnh trung b×nh céng cña c¸c kÕt qu¶ cho mçi bªn cña xe. KÕt qu¶ ®o ph¶i lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cao nhÊt trong hai gi¸ trÞ trung b×nh céng ®· ®­îc lµm trßn. 7.4 T×nh tr¹ng cña xe Xe ph¶i trong t×nh tr¹ng khèi l­îng b¶n th©n. Khèi l­îng toµn bé cña ng­êi l¸i, dông cô vµ nÕu cÇn thiÕt gåm c¶ vËt d»n ph¶i ë trong kho¶ng 70 kg ®Õn 80 kg. Lèp xe ph¶i lµ lo¹i lèp th«ng th­êng phï hîp víi quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt vµ ph¶i ®­îc b¬m tíi ¸p suÊt theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt ®èi víi xe trong tr¹ng th¸i thö cña nã. Tr­íc khi b¾t ®Çu c¸c phÐp ®o, ®éng c¬ ph¶i ®­îc ®­a vÒ tr¹ng th¸i nhiÖt ®é lµm viÖc vµ sù ®iÒu chØnh b×nh th­êng cña nã. §éng c¬ ph¶i ®­îc cung cÊp lo¹i nhiªn liÖu, nÕn ®¸nh löa, bé chÕ hßa khÝ theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. 6
  7. TCVN 6597:2000 8 §iÒu kiÖn vËn hµnh 8.1 Xe cã tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt kh«ng qu¸ 30 km/h 8.1.1 §iÒu kiÖn chung Xe ph¶i ch¹y tiÕp cËn ®Õn ®­êng th¼ng AA sao cho c¸c b¸nh xe cµng s¸t víi ®­êng CC cµng tèt, nh­ quy ®Þnh t¹i 8.1.2.1 ®Õn 8.1.2.3. Xe ph¶i tiÕp cËn ®­êng th¼ng AA vµ ch¹y ®­îc hÕt kho¶ng c¸ch AA - BB ë mét vËn tèc kh«ng thay ®æi vµ b»ng vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt cña nã. 8.1.2 §iÒu kiÖn ®Æc biÖt 8.1.2.1 Xe kh«ng cã hép sè hoÆc cã bé truyÒn ®éng biÕn ®æi tù ®éng kh«ng cã bé chän chÕ ®é Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 8.1.2.2 Xe cã bé truyÒn ®éng cã bé chän chÕ ®é Ph¶i sö dông vÞ trÝ cña bé chän chÕ ®é theo h­íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®­îc vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt. 8.1.2.3 Xe kh«ng cã hép sè tù ®éng Ph¶i sö dông sè truyÒn cao nhÊt 8.2 Xe cã tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt lín h¬n 30 km/h 8.2.1 §iÒu kiÖn chung Xe ph¶i ch¹y tiÕp cËn ®Õn ®­êng th¼ng AA sao cho c¸c b¸nh xe cµng s¸t víi ®­êng CC cµng tèt, nh­ quy ®Þnh trong 8.2.2.1 ®Õn 8.2.2.3. Xe ph¶i ch¹y tiÕp cËn ®Õn ®­êng th¼ng AA ë tèc ®é kh«ng ®æi b»ng 30 km/h. Khi ®Çu xe võa tíi ®­êng th¼ng AA ph¶i më hÕt b­ím ga cµng nhanh cµng tèt vµ gi÷ nã ë vÞ trÝ ®ã cho ®Õn khi ®u«i xe võa qua ®­êng BB; b­ím ga ph¶i ®­îc ®ãng cµng nhanh cµng tèt. 8.2.2 §iÒu kiÖn ®Æc biÖt 8.2.2.1 Xe kh«ng cã hép sè hoÆc cã bé truyÒn ®éng biÕn ®æi tù ®éng kh«ng cã bé chän chÕ ®é Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 8.2.2.2 Xe cã bé truyÒn ®éng tù ®éng cã bé chän chÕ ®é Ph¶i sö dông vÞ trÝ cña bé chän chÕ ®é theo h­íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®­îc vËn tèc nh­ quy ®Þnh trong 8.2.1. 8.2.2.3 Xe kh«ng cã hép sè tù ®éng Ph¶i chän sè truyÒn cao nhÊt ®Ó xe ®i qua ®­êng th¼ng AA víi tèc ®é ®éng c¬ kh«ng nhá h¬n 1/2 tèc ®é ®éng c¬ n mµ t¹i ®ã ®éng c¬ sinh ra c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña nã, ®­îc x¸c ®Þnh theo ISO 4164. 9 B¸o c¸o thö nghiÖm B¸o c¸o thö nghiÖm ph¶i gåm nh÷ng th«ng tin sau ®©y: a) TrÝch dÉn tiªu chuÈn nµy; b) C¸c chi tiÕt vÒ ®Þa ®iÓm thö, mÆt b»ng ®Þa ®iÓm thö vµ c¸c ®iÒu kiÖn khÝ t­îng; 7
  8. TCVN 6597:2000 c) ThiÕt bÞ ®o (gåm c¶ mµn ch¾n giã nÕu cã), vµ c¸c gi¸ trÞ hiÖu chuÈn thu ®­îc tr­íc vµ sau khi ®o; d) Møc ¸p suÊt ©m ®Æc tÝnh tÇn sè A cña tiÕng ån nÒn; e) Sè khung, sè ®éng c¬ vµ sè bé truyÒn ®éng cña xe; f) VËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt cña xe; g) Tèc ®é ®éng c¬, n mµ t¹i ®ã ®éng c¬ sinh ra c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña nã, ®­îc x¸c ®Þnh theo ISO 4164; h) Sè truyÒn hoÆc vÞ trÝ cña bé chän chÕ ®é ®­îc dïng trong khi thö; i) VËn tèc xe vµ tèc ®é ®éng c¬ t¹i ®­êng th¼ng AA; j) Sè l­îng c¸c phÐp ®o vµ c¸c møc ¸p suÊt ©m ®Æc tÝnh tÇn sè A, tÝnh theo dexiben; k) KÕt qu¶ thö. 8
Đồng bộ tài khoản