TCVN 6605:00

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
45
lượt xem
13
download

TCVN 6605:00

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu Chuẩn Việt Nam:TCVN 6605:00. Cà phê tan đựng trong thùng có lót. Lấy mẫu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6605:00

  1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6605 : 2000 cµ phª tan ®ùng trong thïng cã lãt- lÊy mÉu instant coffeein cases with liners - Sampling Hµ néi -2000 3
  2. TCVN 6605 : 2000 Lêi nãi ®Çu TCVN 6605 : 2000 hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 6670 : 1983; TCVN 6605 : 2000 do Ban kü thuËt TCVN/TC/F16 Cµ phª vµ s¶n phÈm cµ phª biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng ban hµnh. 2
  3. TCVN 6605 : 2000 T iªu chuÈn viÖt nam tcvn 6605 : 2000 Cµ phª tan ®ùng trong thïng cã lãt - LÊy mÉu Instant coffee in cases with liners - Sampling 0 Giíi thiÖu Tiªu chuÈn nµy ®−îc x©y dùng theo TCVN 6539 : 1999 (ISO 4072 : 1982), Cµ phª nh©n ®ãng bao − LÊy mÉu, nh−ng cã sù kh¸c biÖt do tÝnh chÊt vµ yªu cÇu ®Æc biÖt cña cµ phª tan vµ nh÷ng kinh nghiÖm ®éc lËp. C¸c thuËt ng÷ ®−îc dïng theo ISO 3534 3
  4. TCVN 6605 : 2000 1 Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu cña chuyÕn hµng cµ phª tan ®−îc vËn chuyÓn trong 10 kiÖn hoÆc nhiÒu h¬n nh»m môc ®Ých kiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh xem chuyÕn hµng cã phï hîp víi nh÷ng chØ tiªu kü thuËt cña hîp ®ång hay kh«ng. C¸c thïng dïng ®Ó ®ùng ph¶i cã líp lãt ë bªn trong lµm b»ng vËt liÖu chèng Èm, vµ ®−îc bäc kÝn bëi v× tÝnh hót n−íc cña cµ phª tan, vµ mçi kiÖn ph¶i cã khèi l−îng tÞnh lín h¬n 10 kg, th«ng th−êng lµ 40 kg. C¸c thïng th−êng ®−îc lµm b»ng giÊy c¸c t«ng víi ®é bÒn thÝch hîp. 1.2 Ph−¬ng ph¸p nµy còng ¸p dông ®Ó chän vµ chuÈn bÞ mét l−îng mÉu ®¹i diÖn võa ®ñ cña chuyÕn hµng víi môc ®Ých: a) lµm c¬ së ®Ó chµo hµng; b) ®Ó kiÓm tra nh»m x¸c minh xem lo¹i cµ phª tan ®−îc chµo b¸n cã tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ hµng b¸n cña nhµ s¶n xuÊt hay kh«ng ; c) ®Ó kiÓm tra nh»m x¸c ®Þnh mét hoÆc nhiÒu ®Æc tÝnh cña cµ phª tan cã ®¶m b¶o c¸c môc ®Ých vÒ kü thuËt, th−¬ng m¹i, qu¶n lý vµ ph©n xö hay kh«ng ; d) ®Ó gi÷ l¹i lµm mÉu tham kh¶o ®èi chøng trong tr−êng hîp kiÖn tông, nÕu cÇn. Trong thùc tÕ, chuyÕn hµng cµ phª tan th−êng ®−îc pha trén khi dïng vµ tr−íc khi ®ãng gãi. 1.3 Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c lo¹i cµ phª tan, nh− ®· nªu trong ISO 3509, chøa trong thïng cã líp lãt. 1.4 Qui tr×nh riªng biÖt ®Ó lÊy mÉu cµ phª tan, gåm chñ yÕu nh÷ng h¹t dÔ vì vôn, ®Ó kiÓm tra, ®Æc biÖt vÒ tû träng hµng vµ kÝch cì h¹t, nÕu cÇn, còng ®−îc nªu trong phô lôc B. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ISO 3509, Cµ phª vµ s¶n phÈm cµ phª − ThuËt ng÷. 3 §Þnh nghÜa Trong tiªu chuÈn nµy ¸p dông c¸c ®Þnh nghÜa sau ®©y. 3.1 ChuyÕn hµng : Lµ sè l−îng cµ phª tan trong thïng ®−îc göi ®i hoÆc nhËn vÒ cïng 1 ®ît vµ ®−îc thùc hiÖn bëi 1 hîp ®ång riªng biÖt hoÆc 1 vËn ®¬n tÇu biÓn. ChuýÕn hµng cã thÓ bao gåm 1 hoÆc nhiÒu l«. 3.2 L« hµng : lµ mét phÇn cña chuyÕn hµng hoÆc c¶ chuyÕn hµng tõ mét nguån x¸c ®Þnh, cã c¸c ®Æc tÝnh ®ång nhÊt vµ cã cïng ký m· hiÖu, kh«ng qu¸ 1 500 thïng víi cïng kiÓu lo¹i vµ khèi l−îng, chøa cµ phª tan cïng cã nh÷ng ®Æc tÝnh chung vÒ tÝnh chÊt ®ång nhÊt hîp lý vµ cã kÌm theo ph¸c ®å ®Ó kh¶o s¸t nh÷ng ®Æc tÝnh ®ã. 4
  5. TCVN 6605 : 2000 3.3 Thïng bÞ háng : Thïng cã líp lãt bÞ r¸ch cho thÊy cã thÓ cã h− h¹i hoÆc lµm bÈn cµ phª tan bªn trong, hoÆc lµ nh÷ng thïng ®· bÞ bÈn, hoÆc bÞ nhiÔm bÈn kh¸c, trong tr−êng hîp nh− thÕ b¶n th©n cµ phª tan coi nh− ®· bÞ bÈn. 3.4 MÉu : Lµ mét phÇn ®−îc lÊy ra tõ l«, ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c tÝnh chÊt cña l« qua kh¶o s¸t, nghÜa lµ c¸c thïng ®· ®−îc lùa chän. 3.5 MÉu riªng lÎ : Lµ 1 l−îng 100 ± 20 g cµ phª tan ®−îc lÊy tõ mçi thïng riªng lÎ cña l« ®Æc tr−ng. 3.6 MÉu chung : Lµ 1 l−îng kh«ng d−íi 1 000 g cµ phª tan cã ®−îc b»ng c¸ch trén tÊt c¶ c¸c mÉu lÎ (3.5) ®· ®−îc lÊy tõ c¸c thïng cña l« ®· chän. 3.7 MÉu chung pha trén : Lµ sè l−îng cµ phª tan thu ®−îc b»ng c¸ch kÕt hîp vµ pha trén tÊt c¶ c¸c mÉu lÎ (3.5) ®· ®−îc lÊy tõ c¸c thïng cña l« ®· chän. 3.8 MÉu thÝ nghiÖm : Lµ sè l−îng cµ phª tan kh«ng d−íi 300 g ®−îc lÊy tõ mÉu gép pha trén (3.7) cña 1 l« ®· chän mµ kh«ng lµm thay ®æi thµnh phÇn cña nã. 4 ChuÈn bÞ vÒ hµnh chÝnh 4.1 Nh©n viªn lÊy mÉu ViÖc lÊy mÉu ph¶i do nh©n viªn lÊy mÉu cã kinh nghiÖm hoÆc nh©n viªn ®−îc tuyÓn chän qua ®µo t¹o, hoÆc ph¶i do nh÷ng tæ chøc chuyªn lÊy mÉu thùc hiÖn. 4.2 LÊy mÉu ViÖc lÊy mÉu ph¶i ®−îc thùc hiÖn cho nh÷ng thïng vµ líp lãt cßn lµnh lÆn, t¹i n¬i cã m¸i che nh»m b¶o vÖ mÉu, dông cô lÊy mÉu vµ vËt ®ùng mÉu vµ bao b× dïng ®ùng mÉu tr¸nh nhiÔm bÈn. ViÖc lÊy mÉu ph¶i ®−îc thùc hiÖn sao cho ®é Èm trong mÉu Ýt bÞ thay ®æi, vÝ dô tiÕn hµnh lÊy mÉu trong phßng cã ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. Nh©n viªn lÊy mÉu ph¶i b¸o c¸o mäi tr−êng hîp thïng vµ líp lãt bÞ h− háng vµ kh«ng ®−îc cho mÉu riªng lÎ lÊy tõ nh÷ng thïng ®ã vµo mÉu gép. NÕu ph¸t hiÖn thÊy thïng hoÆc líp lãt bÞ h− háng, th× nh©n viªn lÊy mÉu ph¶i kiÓm tra l¹i c¶ l« hµng ®Ó t×m h− háng. 4.3 B¸o c¸o lÊy mÉu Sau khi chuÈn bÞ mÉu xong ph¶i lËp b¸o c¸o lÊy mÉu (xem ®iÒu 10). 5 NhËn d¹ng vµ kiÓm tra tæng quan l« hµng tr−íc khi lÊy mÉu Tr−íc mçi lÇn lÊy mÉu cÇn nhËn d¹ng l« hµng. 5
  6. TCVN 6605 : 2000 6 Dông cô lÊy mÉu 6.1 èng lÊy mÉu nhiÒu møc (xem phô lôc A). 6.2 Th×a ( xem phô lôc B) 7 Bao b× ®ùng mÉu vµ ®ãng gãi mÉu Bao b× ®ãng gãi mÉu nªu trong 4.2 cïng víi hÖ thèng lµm kÝn ph¶i s¹ch vµ kh« vµ ph¶i ®−îc lµm tõ vËt liÖu kh«ng g©y ¶nh h−ëng tíi mïi, vÞ hay thµnh phÇn cña mÉu. Bao b× ®ùng mÉu ph¶i ®ñ cøng ®Ó chèng l¹i va ®Ëp ngÉu nhiªn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, vµ gi÷ ®−îc mÉu kh«ng bÞ thay ®æi trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, víi biÖn ph¸p ®Æc biÖt chèng ®−îc nguy c¬ hót Èm cña mÉu. 8 C¸ch tiÕn hµnh 8.1 LÊy mÉu lÎ 8.1.1 Sè l−îng thïng chÝnh x¸c cÇn ®−îc chän ph¶i ®−îc c¸c bªn liªn quan tho¶ thuËn tr−íc. 8.1.2 ViÖc lÊy mÉu ph¶i tiÕn hµnh 1 c¸ch ngÉu nhiªn. Sau khi më thïng, bãc niªm phong cña líp lãt vµ dïng èng lÊy mÉu nhiÒu møc ®Ó lÊy mÉu lÎ theo h−íng dÉn sö dông èng lÊy mÉu (xem phô lôc A). Trong tr−êng hîp cµ phª tan cã h¹t dÔ vì, ®Ó lÊy ®−îc mÉu ®¹i diÖn chÝnh x¸c h¬n vÒ nh÷ng ®Æc tÝnh lý häc (®é ch¾c ®Æc vµ cì h¹t) cÇn ¸p dông qui tr×nh kh¸c nh− qui ®Þnh trong phô lôc B. Chó thÝch − §Ó thu ®−îc mÉu gép 1 000 g (xem 3.6) cã thÓ ph¶i lÊy vµi mÉu lÎ tõ mçi thïng. 8.1.3 Sau khi lÊy xong mÉu lÎ niªm phong l¹i líp lãt vµ ®ãng n¾p thïng. 8.2 ChuÈn bÞ mÉu 8.2.1 MÉu gép KiÓm tra c¸c mÉu lÎ sau khi lÊy xong. NÕu chóng ®ång nhÊt râ rÖt, gép chóng l¹i cho vµo hép ®ùng. D¸n nh·n mÉu gép võa thu ®−îc (xem ®iÒu 9). NÕu ph¸t hiÖn thÊy cã sù kh«ng ®ång nhÊt gi÷a mÉu lÎ, th× b¶o qu¶n chóng riªng rÏ vµ ghi thùc tr¹ng nµy vµo trong b¸o c¸o lÊy mÉu (xem ®iÒu 10). C¸c mÉu lÊy tõ nh÷ng thïng bÞ h− háng hoÆc cã líp lãt bÞ h− háng th× kh«ng ®−îc ®−a vµo mÉu gép. 8.2.2 MÉu gép pha trén LÊy mÉu gép (8.2.1) ra khái c¸c hép ®ùng mÉu vµ trén cÈn thËn, nh−ng tr¸nh thao t¸c qu¸ m¹nh cã thÓ dÉn ®Õn vì vôn qu¸ møc c¸c h¹t. 6
  7. TCVN 6605 : 2000 8.2.3 MÉu thÝ nghiÖm ChuÈn bÞ mçi mÉu thÝ nghiÖm b»ng c¸ch lÊy mét l−îng kh«ng Ýt h¬n 300 g tõ mÉu gép pha trén (8.2.2).Trén thËt kü mÉu thÝ nghiÖm, nh−ng tr¸nh thao t¸c qu¸ m¹nh kh«ng cÇn thiÕt. Cã thÓ cÇn cã nhiÒu mÉu thÝ nghiÖm. 9 §ãng gãi vµ ghi nh·n mÉu 9.1 Chó ý khi ®ãng gãi mÉu Hép ®ùng mÉu ph¶i ng¨n ®−îc Èm, cã n¾p ®Ëy kÝn vµ ®ùng ®Çy cµ phª tan. Chän lo¹i n¾p ®Ëy sao cho tr¸nh dÉn ®Õn mÊt m¸t hoÆc x¸o trén. 9.2 Ghi nh·n MÉu ph¶i ®−îc nhËn biÕt qua nh÷ng th«ng tin sau ®©y ®−îc ghi trªn hép dùng hoÆc trªn nh·n d¸n vµo hép ®ùng, trõ tr−êng hîp trong hîp ®ång cã qui ®Þnh ng−îc l¹i; a) Ngµy lÊy mÉu b) Hä vµ tªn nh©n viªn lÊy mÉu c) Sè vËn ®¬n hoÆc hîp ®ång d) Tªn tÇu (hoÆc ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸c) e) §Þa ®iÓm f) Ký m· hiÖu g) Sè l−îng h) Khèi l−îng cña mÉu. 10 B¸o c¸o lÊy mÉu B¸o c¸o lÊy mÉu ph¶i bao gåm mäi th«ng tin liªn quan ®Õn ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ ph¶i ®Ò cËp ®Õn c¸c thïng bÞ h− háng, kiÓu lo¹i h− háng vµ sè l−îng gÇn ®óng c¸c thïng bÞ h− háng trong l«. Còng cÇn ph¶i ghi bÊt kú nhËn xÐt tho¶ ®¸ng kh¸c nµo vÒ t×nh tr¹ng cña l« hµng. Nh©n viªn lÊy mÉu cÇn b¸o c¸o vÒ nh÷ng ®iÒu kiÖn trong khu vùc cña l« hµng, ®Æc biÖt chó ý nh÷ng chi tiÕt vÒ c¸c chÊt liÖu cã kh¶ n¨ng g©y « nhiÔm ë xung quanh, vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn (®é Èm t−¬ng ®èi) liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng hót Èm (nÕu cã yªu cÇu ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ hµm l−îng chÊt kh«). 11 Nh÷ng chó ý trong viÖc l−u kho vµ vËn chuyÓn mÉu 11.1 MÉu thÝ nghiÖm ph¶i ®−îc göi tíi ®Þa ®iÓm kiÓm tra cµng sím cµng tèt, ngay sau khi chuÈn bÞ xong. Ph¶i göi kÌm theo mÉu mét b¶n sao b¸o c¸o lÊy mÉu (xem ®iÒu 10). 1.1.2 Sau khi lÊy c¸c mÉu thÝ nghiÖm, mÉu gép pha trén cña mçi l« ph¶i ®−îc gi÷ l¹i ®Ó sau nµy sö dông nÕu cÇn, cho ®Õn khi toµn bé chuyÕn hµng ®· ®−îc bªn mua tiÕp nhËn. 7
  8. TCVN 6605 : 2000 Phô lôc A èng lÊy mÉu chuyªn dông nhiÒu møc A.1 M« t¶ (xem h×nh vÏ) èng lÊy mÉu nhiÒu møc lµ èng lÊy mÉu chuyªn dông ph©n lo¹i h¹t, dµi kho¶ng 1 m, cÊu tróc cã 2 èng cã thÓ xoay trong nhau ( ®−êng kÝnh ngoµi 35 mm) ®−îc ®ôc 6 lç (n»m h¬i so le nhau). èng trong cã mét ®Çu lµ miÖng èng cã tay cÇm dïng ®Ó xoay lµm ®ãng hoÆc më c¸c lç. èng ngoµi cã ®Çu nhän cøng. C¸c èng th−êng ®−îc chÕ t¹o b»ng ®ång thau vµ ®Çu nhän còng b»ng ®ång cøng, nh−ng chóng còng cã thÓ ®−îc chÕ t¹o b»ng c¸c chÊt liÖu kh¸c cã ®ñ ®é cøng vµ kh«ng gØ. èng lÊy mÉu nµy dïng thÝch hîp víi c¸c thïng cao 1 m, chøa 40 kg cµ phª tan; cã thÓ thiÕt kÕ èng ng¾n h¬n hoÆc dµi h¬n ®Ó dïng cho c¸c kiÖn thÊp h¬n hoÆc cao h¬n chøa c¸c khèi l−îng cµ phª tan kh¸c nhau. èng lÊy mÉu nh− trªn h×nh vÏ cã dung tÝch 0,45 dm3, t−¬ng øng víi kho¶ng 100 g cµ phª tan. A.2 C¸ch sö dông A.2.1 §Ó èng lÉy mÉu ë vÞ trÝ ®ãng råi c¾m vµo kho¶ng gi÷a cña thïng cµ phª tan, cho ®Õn khi ®Çu èng ch¹m tíi ®¸y thïng. Thïng ph¶i ®−îc ®Æt ë t− thÕ th¼ng ®øng, cßn èng cã thÓ h¬i nghiªng so víi mÆt trªn cña thïng. A.2.2 Xoay tay cÇm sang vÞ trÝ më, nh− vËy cho phÐp cµ phª tan lät qua c¸c lç vµo trong èng lÊy mÉu.. A.2.3 Xoay tay cÇm l¹i vÞ trÝ ®ãng vµ rót èng lÊy mÉu ra. A.2.4 §æ l−îng cµ phª tan trong èng qua miÖng èng ë phÝa tay cÇm vµo hép ®ùng mÉu b»ng c¸ch lén ng−îc èng. 8
  9. TCVN 6605 : 2000 Phô lôc B Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu ®Æc biÖt ®Ó b¶o vÖ nh÷ng ®Æc tÝnh vÒ tû träng vµ cì h¹t B.1 Dông cô B.1.1 Th×a kim lo¹i cã dung tÝch t−¬ng ®−¬ng kho¶ng 50 g cµ phª tan. B.2 C¸ch tiÕn hµnh LÊy tõng thïng ®· chän ra, lÇn l−ît lËt nghiªng ®æ l−îng chøa trong thïng sang mét thïng míi cã líp lãt. Trong khi ®ang ®æ dïng th×a kim lo¹i (B.1.1) høng lÊy ba xuÊt th×a cµ phª tan t¹i ba thêi ®iÓm b¾t ®Çu, gi÷a vµ cuèi cña qu¸ tr×nh ®æ ®Ó thu ®−îc mÉu lÎ ®¹i diÖn kho¶ng 100 g. Xö lý mÉu lÎ nh− qui ®Þnh trong 8.2. Sau ®ã niªm phong kÝn líp lãt cña thïng míi. 9
  10. TCVN 6605 : 2000 H×nh - èng lÊy mÉu nhiÒu møc ____________________________________ 10
Đồng bộ tài khoản