TCVN 6723 2000

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
50
lượt xem
14
download

TCVN 6723 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6723 2000. Phương tiện giao thông đường bộ -ô tô khách cỡ nhỏ - yêu cầu -về cấu tạo trong công nhận kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6723 2000

 1. tcvn tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6723 : 2000 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - « t« kh¸ch cì nhá - yªu cÇu vÒ cÊu t¹o trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Small capacity public service vehicles - Requirements with regard to construction in type approval hµ néi - 2000
 2. TCVN 6723:2000 Lêi nãi ®Çu TCVN 6723 : 2000 ®­îc biªn säan trªn c¬ së quy ®Þnh ECE 52-01 (1995) vµ b¶n bæ sung lÇn 1 (1998) cña ECE 52-01. TCVN 6723 : 2000 do Ban kü thuËt TCVN / TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc ®¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn säan, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. TCVN 6723:2000 Môc lôc Néi dung Trang 1. Ph¹m vi ¸p dông 3 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn 3 3. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 3 4. Hå s¬ kü thuËt xin c«ng nhËn 6 5. Yªu cÇu kü thuËt 7 6. Söa ®æi vµ më réng c«ng nhËn mét kiÓu « t« 32 7. Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 32 Phô lôc A - Th«ng b¸o 33 Phô lôc B - Bè trÝ c¸c dÊu hiÖu c«ng nhËn 36 Phô lôc C - C¸c h×nh vÏ gi¶i thÝch 38 Phô lôc D - H­íng dÉn ®o lùc ®ãng cöa ho¹t ®éng b»ng n¨ng l­îng 54
 4. TCVN 6723:2000 TIªu chuÈn vIÖt nam tcvn 6723 : 2000 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − ¤ t« kh¸ch cì nhá − Yªu cÇu vÒ cÊu t¹o trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Small capacity public service vehicles - Requirements with regard to construction in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho « t« mét toa cøng lo¹i M2 vµ M3 1/®­îc thiÕt kÕ vµ cÊu t¹o ®Ó chë ng­êi ®øng hoÆc ngåi vµ cã søc chë kh«ng qu¸ 22 hµnh kh¸ch kh«ng kÓ l¸i xe. 2 Ph©n lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé lo¹i M M lµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé l¾p ®éng c¬ cã Ýt nhÊt 4 b¸nh (sau ®©y ®­îc gäi chung lµ « t«) vµ ®­îc sö dông ®Ó chë hµnh kh¸ch. M ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau: 2.1 M1 ¤ t« chë kh«ng qu¸ 8 ng­êi, kh«ng kÓ l¸i xe. 2.2 M2 ¤ t« chë h¬n 8 ng­êi, kh«ng kÓ l¸i xe, vµ cã khèi l­îng lín nhÊt kh«ng qu¸ 5 tÊn. 2.3 M2 ¤ t« chë h¬n 8 ng­êi, kh«ng kÓ l¸i xe, vµ cã khèi l­îng lín nhÊt lín h¬n 5 tÊn. 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Sau ®©y lµ c¸c ®Þnh nghÜa vÒ thuËt ng÷ ®­îc dïng trong tiªu chuÈn nµy : (1) 3.1 ¤ t« (Vehicle): Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé lo¹i M2 vµ M3 ®­îc thiÕt kÕ vµ trang bÞ ®Ó chë ng­êi ®øng hoÆc ngåi vµ cã søc chë kh«ng qu¸ 22 hµnh kh¸ch kh«ng kÓ l¸i xe. 3.1.1 Lo¹i A (Class A): ¤ t« ®ù¬c thiÕt kÕ ®Ó chë hµnh kh¸ch ®øng, « t« thuéc lo¹i nµy cã ghÕ ngåi vµ cã thÓ cã quy ®Þnh cho hµnh kh¸ch ®øng. 3.1.2 Lo¹i B (Class B): ¤ t« ®­îc thiÕt kÕ kh«ng ®Ó chë hµnh kh¸ch ®øng, « t« thuéc lo¹i nµy kh«ng cã quy ®Þnh cho hµnh kh¸ch ®øng. 3
 5. TCVN 6723:2000 3.1.3 ¤ t« sµn thÊp (Low floor vehicle): ¤ t« cã Ýt nhÊt 35% diÖn tÝch s½n cã, t¹o thµnh mét kho¶ng riªng biÖt kh«ng cã bËc cho hµnh kh¸ch ®øng, cã Ýt nhÊt mét cöa cho hµnh kh¸ch ®i vµo kháang riªng biÖt ®ã b»ng mét bËc ®¬n tõ d­íi ®Êt. 3.2 KiÓu « t« (Vehicle type): Nh÷ng « t« kh«ng cã nh÷ng kh¸c biÖt lín vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy . 3.3 C«ng nhËn « t« (Approval of a vehicle): C«ng nhËn mét kiÓu « t« vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 3.4 Cöa hµnh kh¸ch (Service door): Cöa dµnh cho hµnh kh¸ch sö dông trong c¸c ®iÒu kiÖn b×nh th­êng khi ng­êi l¸i xe ®· ngåi vµo ghÕ cña l¸i xe. 3.5 Cöa kÐp (Double door): Cöa dµnh cho hai hoÆc t­¬ng ®­¬ng víi hai lèi ®i vµo. 3.6 Cöa tho¸t khÈn cÊp (Emergency door): Cöa, kh«ng kÓ c¸c cöa hµnh kh¸ch, ®Ó cho hµnh kh¸ch sö dông nh­ mét cöa ra kh¸c th­êng, vµ ®Æc biÖt chØ trong tr­êng hîp khÈn cÊp. 3.7 Cöa sæ thãat khÈn cÊp (Emergency window): Cöa sè, kh«ng nhÊt thiÕt l¾p kÝnh, ®Ó cho hµnh kh¸ch sö dông chØ trong tr­êng hîp khÈn cÊp. 3.8 Cöa sæ kÐp (Double window): Cöa sæ thãat khÈn cÊp ®­îc chia lµm hai phÇn bëi mét ®­êng th¼ng (hoÆc mÆt ph¼ng) ¶o th¼ng ®øng, mçi phÇn ph¶i cã kÝch th­íc vµ ®­êng dÉn tíi nã phï hîp víi yªu cÇu sö dông nh­ mét cöa sæ thãat khÈn cÊp b×nh th­êng. 3.9 Cöa sËp thãat khÈn cÊp (Escape hatch): Cöa trªn trÇn « t« ®Ó cho hµnh kh¸ch tho¸t ra ngoµi chØ trong tr­êng hîp khÈn cÊp. 3.10 Lèi tho¸t khÈn cÊp (Emergency exit): Cöa tho¸t khÈn cÊp, cöa sæ tho¸t khÈn cÊp vµ cöa sËp tho¸t khÈn cÊp. 3.11 Lèi ra (Exit): Cöa hµnh kh¸ch hoÆc lèi tho¸t khÈn cÊp. 3.12 Cöa tr­ît (Sliding door) :Cöa mµ chØ cã thÓ ®ãng hoÆc më b»ng c¸ch tr­ît nã däc theo mét hoÆc nhiÒu ®­êng ray th¼ng hoÆc gÇn nh­ th¼ng; 3.13 Sµn « t« (Floor or deck): mét phÇn cña th©n « t« mµ mÆt trªn cña nã ®ì hµnh kh¸ch ®øng, ®ì ch©n cña hµnh kh¸ch ngåi, l¸i xe vµ ®ì khung ghÕ. 3.14 Lèi ®i däc (Gangway): kh«ng gian dµnh cho hµnh kh¸ch ®i l¹i tõ bÊt kú ghÕ hay hµng ghÕ nµo ®ã ®Õn bÊt kú ghÕ hay hµng ghÕ kh¸c, hoÆc tíi lèi ra vµo nµo ®Ó ra hoÆc vµo qua cöa hµnh kh¸ch bÊt kú. Nã kh«ng bao gåm: 3.14.1 Kho¶ng kh«ng gian dïng ®Ó ®Æt ch©n cña hµnh kh¸ch ngåi. 3.14.2 Kho¶ng kh«ng gian phÝa trªn mÆt cña bËc lªn xuèng hay « cÇu thang bÊt kú nµo ; hoÆc 4
 6. TCVN 6723:2000 3.14.3 BÊt cø kh«ng gian nµo chØ dµnh cho viÖc ®i tíi mét ghÕ hay mét hµng ghÕ. 3.15 Lèi ra vµo (Access passage): Kho¶ng kh«ng gian tÝnh tõ cöa hµnh kh¸ch më réng vµo phÝa trong « t« lªn ®Õn c¹nh ngoµi cïng cña bËc phÝa trªn (c¹nh cña lèi ®i däc). Khi kh«ng cã bËc ë cöa, kho¶ng kh«ng gian ®­îc coi nh­ lèi ®i tiÕp cËn ph¶i ®­îc ®o theo 5.7.1.1 lªn ®Õn kho¶ng c¸ch 30 cm tõ vÞ trÝ b¾t ®Çu cña bÒ mÆt trong cña tÊm kÐp. 3.16 Khoang l¸i (Driver's compartment): Kh«ng gian dµnh riªng cho ng­êi l¸i, trõ c¸c tr­êng hîp khÈn cÊp, trong ®ã cã chøa ghÕ l¸i, v« l¨ng l¸i, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, c¸c dông cô (®ång hå) ®o vµ trang bÞ kh¸c cÇn thiÕt cho viÖc l¸i xe. 3.17 Khèi l­îng b¶n th©n kh«ng t¶i (Unladen kerb mass): (MK), (kg) lµ khèi l­îng cña « t« khi ho¹t ®éng, kh«ng chë ng­êi vµ hµng ho¸, nh­ng céng thªm 75 kg khèi l­îng l¸i xe, khèi l­îng nhiªn liÖu t­¬ng øng víi 90% dung tÝch thïng nhiªn liÖu do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh, vµ khèi l­îng dung dÞch lµm m¸t, dung dÞch b«i tr¬n, dông cô vµ lèp dù phßng nÕu cã. 3.17.1 Khèi l­îng kh«ng t¶i (Unladen mass): (MV), (kg) lµ khèi l­îng b¶n th©n kh«ng t¶i (MK) (kg) nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong 3.17, céng thªm khèi l­îng 75 kg cña phô xe cã ghÕ ngåi, nÕu cã, ®­îc dµnh riªng cho phô xe nµy nh­ ®­îc m« t¶ trong 5.7.1.8. « t« ph¶i ®­îc bæ sung víi 90% dung tÝch cña tÊt c¶ c¸c thïng chøa chÊt láng (vÝ dô nh­ nhiªn liÖu cho bé h©m nãng, n­íc röa kÝnh ....). NÕu ®­îc trang bÞ buång bÕp hoÆc buång vÖ sinh, th× thïng chøa n­íc s¹ch ph¶i ®Çy vµ thïng chøa n­íc th¶i trèng. 3.18 Khèi l­îng kü thuËt lín nhÊt cho phÐp (Technically permissible maximum mass): Khèi l­îng lín nhÊt do nhµ s¶n xuÊt « t« c«ng bè (Khèi l­îng nµy cã thÓ lín h¬n "khèi l­îng lín nhÊt cho phÐp" do c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp quèc gia quy ®Þnh). 3.19 Khèi l­îng kü thuËt lín nhÊt cho phÐp trªn cÇu (Technically permissible maximum axle mass): PhÇn cña khèi l­îng kü thuËt cho phÐp lín nhÊt cña « t« do nhµ s¶n xuÊt c«ng bè sinh ra mét lùc ph¸p tuyÕn t¹i mÆt ®­êng vïng tiÕp xóc víi b¸nh xe/c¸c b¸nh xe cña mét cÇu. Khèi l­îng nµy cã thÓ lín h¬n khèi l­îng cho phÐp lín nhÊt trªn cÇu do c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp quèc gia cho phÐp. Tæng tÊt c¶ c¸c khèi l­îng kü thuËt lín nhÊt cho phÐp trªn cÇu cña mét « t« cã thÓ lín h¬n khèi l­îng kü thuËt lín nhÊt cho phÐp cña « t« ®ã. 3.20 Hµnh kh¸ch (Passenger): Mét ng­êi kh«ng ph¶i lµ l¸i xe hoÆc lµ ng­êi cña tæ l¸i xe. 3.21 Khoang hµnh kh¸ch (Passenger's compartment): Kh«ng gian dµnh cho hµnh kh¸ch sö dông trõ nh÷ng kh«ng gian cã l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh nh­ c¸c quÇy r­îu, ®å nÊu bÕp hoÆc nhµ vÖ sinh. 3.22 Cöa hµnh kh¸ch ho¹t ®éng tù ®éng (Automatically operated service door): Mét cöa hµnh kh¸ch, ®­îc ®ãng më b»ng nguån n¨ng l­îng (®iÖn hoÆc khÝ nÐn...), cã thÓ ®­îc më (kh«ng ph¶i b»ng c¸ch më khi cã thãat khÈn cÊp) chØ sau khi cã t¸c ®éng ®iÒu khiÓn cña mét hµnh kh¸ch vµ sau t¸c ®éng ®iÒu khiÓn cña ng­êi l¸i, vµ tù ®éng ®ãng l¹i (sau ®©y gäi lµ 'cöa hµnh kh¸ch tù ®éng'). 5
 7. TCVN 6723:2000 3.23 ThiÕt bÞ phßng ngõa khëi hµnh « t« (Starting prevention device): ThiÕt bÞ phßng ngõa viÖc khëi hµnh cña « t« khi cã mét cöa ch­a ®­îc ®ãng hoµn toµn. 3.24 Cöa hµnh kh¸ch ®ãng më bëi l¸i xe (Driver operated service door): Cöa hµnh kh¸ch b×nh th­êng ®­îc më vµ ®ãng bëi l¸i xe. 3.25 Trõ tr­êng hîp ®­îc quy ®Þnh kh¸c, tÊt c¶ c¸c phÐp ®o ph¶i ®­îc thùc hiÖn khi « t« ë trong tr¹ng th¸i khèi l­îng b¶n th©n kh«ng t¶i cña nã (MK) (kg) vµ ®ç trªn mÆt ®Êt mÒm n»m ngang. HÖ thèng h·m, nÕu ®­îc g¾n vµo « t«, kh«ng ®­îc ho¹t ®éng. 3.26 NÕu trong tiªu chuÈn nµy yªu cÇu cã mét bÒ mÆt n»m ngang trong « t« hoÆc nghiªng mét gãc x¸c ®Þnh khi « t« ë trong tr¹ng th¸i khèi l­îng b¶n th©n kh«ng t¶i cña nã (MK) (kg), ®èi víi « t« cã hÖ thèng treo c¬ khÝ, bÒ mÆt ®ã cã thÓ cã gãc nghiªng lín h¬n gãc nghiªng nµy hoÆc cã mét gãc nghiªng nµo ®ã khi « t« ë trong tr¹ng th¸i khèi l­îng b¶n th©n kh«ng t¶i cña nã (MK) (kg), miÔn lµ « t« ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy khi « t« ®­îc chÊt t¶i theo c«ng bè cña nhµ s¶n xuÊt. HÖ thèng h·m, nÕu ®­îc l¾p vµo « t«, kh«ng ®­îc ho¹t ®éng. 4 Yªu cÇu tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu thö tr­íc khi c«ng nhËn 4.1 Hå s¬ kü thuËt Hå s¬ nµy ph¶i gåm cã c¸c tµi liÖu sau : 4.1.1 B¶n m« t¶ chi tiÕt kiÓu « t« vÒ kÕt cÊu, kÝch th­íc, h×nh d¹ng vµ c¸c vËt liÖu cÊu thµnh. 4.1.2 B¶n vÏ cña « t« vµ bè trÝ bªn trong « t« ; vµ 4.1.3 M« t¶ chi tiÕt vÒ: 4.1.3.1 Khèi l­îng kü thuËt lín nhÊt (PT), (kg). "§èi víi « t« hoÆc « t« ®­êng dµi cã khoang nèi khèi l­îng nµy ph¶i ®­îc cung cÊp riªng cho tõng khoang cøng". 4.1.3.2 Khèi l­îng kü thuËt lín nhÊt cña mçi cÇu (kg) 4.1.3.3 Khèi l­îng kh«ng t¶i cña « t« 4.1.4 Quy ®Þnh nÕu cã ®èi víi viÖc chë hµnh lý hoÆc hµng ho¸. 4.1.5 Khi mét hoÆc nhiÒu khoang hµnh lý ®­îc dïng ®Ó chë hµnh lý kh«ng ph¶i lµ hµnh lý x¸ch tay, tßan bé thÓ tÝch cña nh÷ng khoang nµy (V), (m3) vµ tæng khèi l­îng cña hµnh lý mµ nã cã thÓ chøa ®­îc (B), (kg). 4.1.6 Khi « t« ®­îc trang bÞ ®Ó chë hµnh lý trªn nãc, tæng diÖn tÝch ®­îc dµnh cho nh÷ng hµnh lý nµy (VX), (m2) vµ tæng khèi l­îng hµnh lý cã thÓ ®Æt trªn ®ã (BX), (kg). 4.1.7 H×nh chiÕu b»ng cña diÖn tÝch tßan bé bÒ mÆt dù ®Þnh dµnh cho hµnh kh¸ch ngåi vµ hµnh kh¸ch ®øng (S0), (m2). 6
 8. TCVN 6723:2000 4.1.8 H×nh chiÕu b»ng cña diÖn tÝch tßan bé bÒ mÆt dù ®Þnh dµnh cho hµnh kh¸ch ®øng (S 1), (m2) phï hîp víi 5.2 . 4.1.9 Sè ghÕ hµnh kh¸ch vµ ng­êi phôc vô (nÕu cã) (A). 4.1.10 Sè hµnh kh¸ch dù tÝnh (N). 4.1.11 Lo¹i hoÆc c¸c lo¹i « t« ®Ò nghÞ ®­îc c«ng nhËn. 4.2 Ph¶i ®Ö tr×nh mét « t« mÉu ®¹i diÖn cho kiÓu « t« ®­îc c«ng nhËn ®Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm tra c«ng nhËn kiÓu. 5 Yªu cÇu kü thuËt 5.1 Ph©n bè t¶i trong gi÷a c¸c cÇu vµ ®iÒu kiÖn chÊt t¶i 5.1.1 Sù ph©n bæ t¶i träng cña « t« ®ç trªn mÆt ®Êt b»ng ph¼ng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh trong hai ®iÒu kiÖn sau: 5.1.1.1 Kh«ng chÊt t¶i, nh­ quy ®Þnh trong 5.1.3, vµ 5.1.1.2 ChÊt t¶i, nh­ quy ®Þnh trong 5.1.4. 5.1.2 PhÇn tr¨m khèi l­îng ®Æt lªn cÇu tr­íc (hoÆc c¸c cÇu tr­íc) ph¶i kh«ng nhá h¬n trÞ sè trong b¶ng d­íi ®©y: §iÒu kiÖn chÊt t¶i Lo¹i A Lo¹i B Kh«ng chÊt t¶i 20 25 ChÊt t¶i 25 25 5.1.3 ¤ t« kh«ng chÊt t¶i, ®Ó sö dông trong 5.1 nµy vµ 5.3., lµ « t« trong ®iÒu kiÖn ®­îc m« t¶ ë 3.17.1. 5.1.4 ¤ t« chÊt t¶i, ®­îc sö dông trong 5.1 nµy, lµ « t« cã khèi l­îng b»ng khèi l­îng cña « t« kh«ng chÊt t¶i nh­ m« t¶ trong 5.1.3. céng thªm khèi l­îng Q trªn mçi ghÕ hµnh kh¸ch, mét tæng khèi l­îng Q cña hµnh kh¸ch ®øng (t­¬ng øng víi sè hµnh kh¸ch ®øng cho phÐp) ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch S1, mét khèi l­îng b»ng B ®­îc ph©n bè ®Òu trong c¸c khoang hµnh lý, vµ khi thÝch hîp céng thªm khèi l­îng b»ng BX ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch bÒ mÆt cña nãc ®­îc dïng ®Ó chë hµnh lý. 5.1.5 Gi¸ trÞ cña Q cho c¸c lo¹i « t« kh¸c nhau ®­îc quy ®Þnh t¹i 5.3.3. 5.1.6 B, (kg) ph¶i cã gi¸ trÞ b»ng sè kh«ng nhá h¬n 100 V, (m3) 7
 9. TCVN 6723:2000 5.1.7 BX ph¶i t¹o mét ¸p suÊt kh«ng nhá h¬n 75 kg/m2 trªn toµn bé diÖn tÝch bÒ mÆt cña nãc ®­îc dïng ®Ó chë hµnh lý. 5.2 DiÖn tÝch dµnh cho hµnh kh¸ch 5.2.1 Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt S0 dµnh cho hµnh kh¸ch ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy tæng diÖn tÝch « t« trõ ®i c¸c diÖn tÝch sau: 5.2.1.1 diÖn tÝch khoang l¸i. 5.2.1.2 diÖn tÝch cña c¸c bËc lªn xuèng ë cöa vµ diÖn tÝch cña bËc bÊt kú cã ®é s©u nhá h¬n 30 cm. 5.2.1.3 diÖn tÝch cña phÇn bÊt kú mµ trªn ®ã cã kho¶ng trèng th¼ng ®øng ®o tõ sµn nhá h¬n 135 cm, theo 5.7.8.. vµ kh«ng kÓ tíi c¸c x©m lÊn ®­îc phÐp. §èi víi « t« ¸p dông 5.7.1.9., kÝch th­íc nµy cã thÓ gi¶m xuèng ®Õn 120 cm. 5.2.2 DiÖn tÝch bÒ mÆt S1 dµnh cho hµnh kh¸ch ®øng (chØ ®èi víi « t« lo¹i A) ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy So trõ ®i: 5.2.2.1 diÖn tÝch cña tÊt c¶ c¸c phÇn sµn cã ®é nghiªng v­ît qu¸ 8%. 5.2.2.2 diÖn tÝch cña tÊt c¶ c¸c phÇn mµ hµnh kh¸ch ®øng kh«ng thÓ ®i tíi ®­îc khi tÊt c¶ c¸c ghÕ ®· ®­îc sö dông, trõ ghÕ gËp. 5.2.2.3 diÖn tÝch cña tÊt c¶ c¸c phÇn cã chiÒu cao kháang trèng phÝa trªn sµn nhá h¬n 190 cm hoÆc ®èi víi phÇn cña lèi ®i däc n»m trªn vµ sau cÇu sau, vµ do ®ã c¸c bé phËn g¾n vµo ®ã nhá h¬n 180 cm (kh«ng tÝnh ®Õn tay n¾m trong mèi liªn kÕt nµy). 5.2.2.4 phÇn diÖn tÝch phÝa tr­íc cña mÆt ph¼ng ®øng qua t©m bÒ mÆt chç ngåi cña ghÕ l¸i xe (ë vÞ trÝ sau cïng) vµ qua t©m cña g­¬ng chiÕu hËu ngoµi l¾p ë phÝa ®èi diÖn cña « t«; vµ 5.2.2.5 diÖn tÝch ë c¸ch 30 cm phÝa tr­íc mçi ghÕ trõ ghÕ gËp. 5.2.2.6 diÖn tÝch bÒ mÆt bÊt kú kh«ng thuéc c¸c diÖn tÝch ®· ®­îc quy ®Þnh trong c¸c môc tõ 5.2.2.1 tíi 5.2.2.5, vµ trªn ®ã kh«ng thÓ ®Æt ®­îc mét h×nh ch÷ nhËt 400 mm x 300 mm. 5.3 Søc chë hµnh kh¸ch 5.3.1 Sè chç ngåi trªn « t« (PS), ngoµi c¸c ghÕ ghËp (xem 4.9 ë trªn) ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu t¹i 5.7.8. §èi víi « t« Lo¹i A, sè PS Ýt nhÊt ph¶i b»ng sè m2 sµn dµnh cho hµnh kh¸ch vµ phô xe (nÕu cã) (S0) ®­îc lµm trßn gi¶m xuèng sè nguyªn gÇn nhÊt. 5.3.2 Tæng sè chç ®øng vµ ngåi N trªn « t« ph¶i ®­îc tÝnh sao cho tháa m·n c¶ hai ®iÒu kiÖn sau: 8
 10. TCVN 6723:2000 S1 N ≤ PS + _____ SSP vµ MT - MV - L∗V - R∗VX N ≤ _________________________________________ Q trong ®ã Ps Sè chç ngåi (xem 4.1.9. vµ 5.3.1.); S1 DiÖn tÝch bÒ mÆt (m2) dµnh cho hµnh kh¸ch ®øng (xem 5.2.2); S SP DiÖn tÝch gi¶ ®Þnh cho mét hµnh kh¸ch ®øng (m2/hµnh kh¸ch ®øng) (xem 5.3.2.2. ); MT Khèi l­îng kü thuËt lín nhÊt cho phÐp (kg) (xem 3.18.); MV Khèi l­îng kh«ng t¶i (kg) nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa ë 3.17.1); L T¶i träng riªng cña hµnh lý (kg/m3) trong khoang hµnh lý (S); V Tæng thÓ tÝch (m3) cña c¸c khoang hµnh lý (xem 4.5); R Khèi l­îng riªng cña hµnh lý trªn diÖn tÝch nãc (kg/m2); VX Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt (m2) dµnh ®Ó chë hµnh lý trªn nãc (xem 4.6); Q Khèi l­îng gi¶ ®Þnh (kg) cho träng t¶i trªn mçi chç ngåi vµ chç ®øng nÕu cã cña hµnh kh¸ch (xem 5.3.2.2). 5.3.2.1 Trong c¸c « t« Lo¹i B, S1 = 0. 5.3.2.2 C¸c gi¸ trÞ cña Q, SSP, L vµ R cho c¶ hai Lo¹i « t« nh­ sau: Lo¹i Q (kg) SSP (m2/hµnh kh¸ch ®øng) L (kg/m3 ) R (kg/m2 ) A 68 0,125 100 75 B 71 *) Kh«ng cho hµnh kh¸ch ®øng 100 75 *) Bao gåm 3 kg hµnh lý x¸ch tay. 5.3.2.3 NÕu mét « t« Lo¹i B ®­îc c«ng nhËn coi nh­ lo¹i A, ph¶i kh«ng ®­îc ®­a khèi l­îng hµnh lý trong khoang hµnh lý mµ chØ cã thÓ ®­a vµo ®­îc tõ bªn ngoµi « t« vµo tÝnh to¸n. 5.3.3 Khi tÝnh to¸n theo 5.3.2 khèi l­îng trªn mçi cÇu « t« ph¶i kh«ng v­ît qu¸ gi¸ trÞ kü thuËt lín nhÊt cho phÐp t­¬ng øng cña nã. 9
 11. TCVN 6723:2000 5.3.4 Nh÷ng th«ng sè d­íi ®©y ph¶i ®ù¬c ®¸nh dÊu râ rµng ë bªn trong « t«, gÇn cöa tr­íc, sao cho dÔ nh×n thÊy, d­íi d¹ng ch÷ hoÆc h×nh vÏ cã chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 15 mm vµ d¹ng sè cã chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 25 mm: 5.3.4.1 Sè chç ngåi theo thiÕt kÕ cña « t« (PS). 5.3.4.2 Tæng sè hµnh kh¸ch theo thiÕt kÕ cña « t« (N). 5.3.4.3 Sè ghÕ tùa cã b¸nh xe l¨n, nÕu cã, theo thiÕt kÕ cña « t«. 5.4 §é bÒn cña kÕt cÊu phÇn trªn ChØ ®èi víi « t« Lo¹i B, b»ng tÝnh to¸n hoÆc b»ng bÊt kú ph­¬ng ph¸p phï hîp nµo kh¸c, kÕt cÊu phÇn trªn ph¶i ®­îc chøng tá r»ng kÕt cÊu « t« ®ñ cøng v÷ng ®Ó chÞu ®­îc mét t¶i träng tÜnh ph©n bè ®Òu trªn nãc b»ng víi khèi l­îng kü thuËt lín nhÊt (MT) cña « t«3/. 5.5 Yªu cÇu vÒ phßng ch¸y 5.5.1 Khoang ®éng c¬ 5.5.1.1 Trong khoang ®éng c¬ kh«ng ®­îc dïng c¸c vËt liÖu c¸ch ©m dÔ ch¸y hoÆc dÔ phång rép khi tiÕp xóc víi nhiªn liÖu hoÆc dÇu b«i tr¬n trõ khi chóng ®­îc bao bäc trong c¸c tÊm kh«ng thÈm thÊu. 5.5.1.2 Ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, hoÆc b»ng mét s¬ ®å bè trÝ khoang ®éng c¬ hîp lý hoÆc b»ng c¸ch dù phßng nh÷ng lç tho¸t ®Ó tr¸nh tíi møc tèi ®a kh¶ n¨ng nhiªn liÖu hoÆc dÇu b«i tr¬n ®äng trªn bé phËn bÊt kú cña khoang ®éng c¬. 5.5.1.3 Ph¶i dïng v¸ch ng¨n lµm b»ng vËt liÖu c¸ch nhiÖt ®Ó ng¨n gi÷a khoang ®éng c¬ hoÆc bÊt kú nguån nhiÖt nµo kh¸c (ch¼ng h¹n nh­ thiÕt bÞ hÊp thô n¨ng l­îng ®­îc gi¶i phãng khi « t« xuèng dèc dµi, vÝ dô nh­ thiÕt bÞ h·m hoÆc thiÕt bÞ s­ëi nãng trong « t«, tuy nhiªn ngäai trõ thiÕt bÞ ho¹t ®éng nhê sù tuÇn hoµn n­íc nãng) vµ phÇn cßn l¹i cña « t«. Cã thÓ trang bÞ thiÕt bÞ s­ëi nãng kh«ng dïng n­íc nãng ë trong khoang hµnh kh¸ch, nÕu nã ®­îc bao bäc b»ng vËt liÖu ng¨n c¸ch ®­îc nhiÖt ph¸t ra tõ thiÕt bÞ, kh«ng ph¸t ra khãi ®éc vµ ®­îc bè trÝ sao cho hµnh kh¸ch kh«ng thÓ ch¹m ®­îc vµo bÊt kú bÒ mÆt nãng nµo. 5.5.2 MiÖng rãt nhiªn liÖu 5.5.2.1 ChØ bè trÝ miÖng rãt nhiªn liÖu bªn ngoµi « t«. 5.5.2.2 MiÖng rãt nhiªn liÖu kh«ng ®­îc n»m d­íi « cöa, h¬n n÷a kh«ng ®­îc ë trong khoang hµnh kh¸ch hoÆc khoang l¸i. Kh«ng ®­îc bè trÝ miÖng rãt nhiªn liÖu ë vÞ trÝ mµ nhiªn liÖu cã thÓ rít xuèng ®éng c¬ hoÆc hÖ thèng khÝ x¶ trong khi n¹p nhiªn liÖu. 5.5.2.3 Ngay c¶ khi thïng nhiªn liÖu bÞ ®æ ng­îc hoµn toµn, nhiªn liÖu còng kh«ng thÓ bÞ trµo ra ngoµi miÖng rãt hoÆc qua thiÕt bÞ c©n b»ng ¸p suÊt trong thïng; cho phÐp nh÷ng giät nhá nh­ng kh«ng ®­îc 10
 12. TCVN 6723:2000 v­ît qu¸ 30 g/ phót. NÕu « t« ®­îc l¾p mét sè thïng nhiªn liÖu th«ng nhau, ¸p suÊt trong qu¸ tr×nh thö ph¶i t­¬ng øng víi vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña c¸c thïng nhiªn liÖu. 5.5.2.4 NÕu bè trÝ miÖng rãt ë thµnh bªn « t«, n¾p khi vÆn chÆt kh«ng ®­îc nh« ra ngoµi bÒ mÆt c¹nh miÖng rãt cña th©n « t«. 5.5.2.5 N¾p miÖng rãt nhiªn liÖu ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ cã cÊu t¹o sao cho nã kh«ng thÓ bÞ më ra ngÉu nhiªn. 5.5.3 Thïng nhiªn liÖu 5.5.3.1 Mäi thïng nhiªn liÖu cña « t« ph¶i ®­îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vµ ®­îc bè trÝ sao cho nã ®­îc b¶o vÖ ®èi víi va ®Ëp phÝa tr­íc vµ sau nhê kÕt cÊu cña khung « t«. Kh«ng phÇn nµo cña thïng nhiªn liÖu ®­îc c¸ch ®Çu « t« nhá h¬n 60 cm vµ ®u«i « t« nhá h¬n 30 cm trõ khi « t« hoµn toµn phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña ECE 34 vÒ chèng va ®Ëp phÝa tr­íc vµ sau; kh«ng ®­îc cã c¸c phÇn låi, c¹nh s¾c,... gÇn c¸c thïng nhiªn liÖu. 5.5.3.2 Kh«ng phÇn nµo cña thïng nhiªn liÖu ®­îc nh« ra ngoµi chiÒu réng toµn bé cña th©n « t«. 5.5.3.2 C¸c thïng nhiªn liÖu ph¶i chÞu ®­îc ¨n mßn. 5.5.3.4 p suÊt ph¶i ®­îc tù ®éng ®iÒu chØnh b»ng c¸c thiÕt bÞ thÝch hîp (èng th«ng h¬i, van an toµn ...) khi v­ît qu¸ ¸p suÊt lµm viÖc. C¸c èng th«ng h¬i ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho chèng ®­îc ch¸y. 5.5.3.5 C¸c thïng nhiªn liÖu ®Òu ph¶i qua kiÓm tra ¸p suÊt thñy lùc bªn trong. ViÖc kiÓm tra nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn mét bé phËn c¸ch biÖt hßan tßan víi èng rãt, cæ èng rãt vµ n¾p thïng nhiªn liÖu tiªu chuÈn. Thïng nhiªn liÖu ph¶i ®­îc ®æ ®Çy n­íc. Sau khi mäi ®­êng th«ng víi bªn ngoµi ®­îc bÞt kÝn, qua èng dÉn nhiªn liÖu vµo ®éng c¬, ¸p suÊt ph¶i ®­îc dÇn dÇn t¨ng lªn tíi ¸p suÊt t­¬ng ®èi b»ng hai lÇn ¸p suÊt lµm viÖc, nh­ng kh«ng nhá h¬n 0,3 bar vµ ®­îc duy tr× trong mét phót. Trong thêi gian nµy thïng nhiªn liÖu cã thÓ bÞ mÐo mã nh­ng kh«ng ®­îc thñng hoÆc rß rØ. 5.5.4 HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu 5.5.4.1 Kh«ng ®­îc bè trÝ mét thiÕt bÞ cung cÊp, dÉn nhiªn liÖu nµo trong khoang hµnh kh¸ch vµ khoang ng­êi l¸i. 5.5.4.2 §­êng dÉn nhiªn liÖu vµ c¸c bé phËn kh¸c cña hÖ thèng dÉn nhiªn liÖu ph¶i ®­îc ®Æt ë nh÷ng vÞ trÝ cã sù b¶o vÖ hîp lý nhÊt trªn « t«. 5.5.4.3 Sù uèn, xo¾n vµ rung ®éng cña kÕt cÊu « t« hoÆc cña ®éng c¬ kh«ng ®­îc t¹o ra øng suÊt kh¸c th­êng ®èi víi ®­êng dÉn nhiªn liÖu. 5.5.4.4 C¸c mèi nèi gi÷a c¸c èng dÉn mÒm hoÆc dÔ uèn víi c¸c phÇn cøng cña hÖ thèng dÉn nhiªn liÖu ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ cÊu t¹o sao cho duy tr× ®­îc viÖc chèng rß rØ trong mäi ®iÒu kiÖn sö dông kh¸c nhau cña « t«, dï cho ®· dïng trong thêi gian dµi chÞu uèn hoÆc xo¾n, hoÆc ®é rung cña cÊu tróc « t« hay cña ®éng c¬. 11
 13. TCVN 6723:2000 5.5.4.5 Sù rß rØ nhiªn liÖu t÷ bÊt kú phÇn nµo cña hÖ thèng chØ cã thÓ r¬i tù do xuèng mÆt ®­êng, nh­ng kh«ng bao giê ®­îc rít vµo hÖ thèng khÝ x¶. 5.5.5 C«ng t¾c khÈn cÊp, nÕu ®­îc l¾p C«ng t¾c khÈn cÊp ®­îc trang bÞ ®Ó gi¶m rñi ro vÒ ho¶ ho¹n khi « t« ®øng yªn. C«ng t¾c khÈn cÊp nµy cã nh÷ng ®Æc tr­ng sau : 5.5.5.1 §­îc ®Æt ë vÞ trÝ sao cho l¸i xe khi ngåi ë ghÕ cã thÓ ®iÒu khiÓn ngay ®­îc. 5.5.5.2 §­îc ®¸nh dÊu râ rµng vµ ®­îc l¾p mét n¾p b¶o vÖ hoÆc c¸c h×nh thøc b¶o vÖ thÝch hîp kh¸c ®Ó ng¨n c¶n c¸c hµnh ®éng v« ý. Nh÷ng chØ dÉn râ rµng vÒ ph­¬ng ph¸p sö dông ph¶i ®­îc ghi trªn n¬i liÒn kÒ víi c«ng t¾c khÈn cÊp, vÝ dô : "Th¸o n¾p b¶o vÖ vµ kÐo cÇn xuèng d­íi ! ChØ thùc hiÖn chØ khi « t« buéc ph¶i ®ç". 5.5.5.3 ViÖc t¸c ®éng vµo c«ng t¾c khÈn cÊp ph¶i ®ång thêi thùc hiÖn ®­îc c¸c chøc n¨ng sau: 5.5.5.3.1 §éng c¬ ngõng ho¹t ®éng nhanh; 5.5.5.3.2 Ho¹t ®éng cña c«ng t¾c ng¾t m¹ch ¾c quy, ®­îc l¾p ®Æt cµng gÇn ¾c quy cµng tèt, vµ nã ph¶i ng¾t Ýt nhÊt mét cùc cña ¾c quy ra khái m¹ch ®iÖn chÝnh, trõ c¸c m¹ch thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®­îc yªu cÇu bëi 5.5.5.3.3 d­íi ®©y; c¸c m¹ch b¶o ®¶m ho¹t ®éng liªn tôc cña ®ång hå ®o tèc ®é còng nh­ nh÷ng thiÕt bÞ mµ viÖc ®ét ngét ng¾t m¹ch cã thÓ dÉn tíi nh÷ng bÊt lîi h¬n khi ng¾t m¹ch chóng, vÝ dô: 5.5.5.3.2.1 §Ìn b¸o khÈn cÊp trong « t«. 5.5.5.3.2.2 ThiÕt bÞ lµm m¸t c¸c m¸y s­ëi Êm phô. 5.5.5.3.2.3 Kho¸ cöa ®iÖn tö trung t©m. 5.5.5.3.3 §ãng c«ng t¾c tÝn hiÖu c¶nh b¸o sù nguy hiÓm cña « t«. 5.5.5.4 C¸c chøc n¨ng nªu t¹i 5.5.5.3. kÓ trªn cã thÓ ®­îc thùc hiÖn kh«ng chØ b»ng c«ng t¾c khÈn cÊp mµ cßn b»ng nh÷ng bé phËn ®iÒu khiÓn riªng, miÔn lµ chóng kh«ng t¹o ra nhiÔu khÈn cÊp ¶nh h­ëng tíi chøc n¨ng cña c«ng t¾c khÈn cÊp. 5.5.6 D©y dÉn vµ thiÕt bÞ ®iÖn 5.5.6.1 TÊt c¶ d©y ®iÖn ph¶i ®­îc c¸ch ®iÖn tèt. D©y vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lé thiªn ph¶i chÞu ®­îc nhiÖt ®é vµ ®iÒu kiÖn Èm ­ít. §Æc biÖt chó ý nh÷ng phÇn n»m trong khoang ®éng c¬ v× chóng n»m trong m«i tr­êng nhiÖt ®é, dÇu vµ h¬i n­íc. 5.5.6.2 Trong m¹ch ®iÖn kh«ng ®­îc sö dông mét d©y dÉn nµo t¶i dßng ®iÖn v­ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp cña nã, cã kÓ tíi kiÓu l¾p ®Æt vµ nhiÖt ®é xung quanh cao nhÊt. 5.5.6.3 Mçi mét m¹ch ®iÖn cung cÊp cho mét bé phËn hay mét thiÕt bÞ ph¶i cã cÇu ch× hoÆc c¸i ng¾t m¹ch, trõ c¸c m¹ch: thiÕt bÞ khëi ®éng, m¹ch ®¸nh löa (®¸nh löa c­ìng bøc), bu gi, thiÕt bÞ dõng « t«, 12
 14. TCVN 6723:2000 m¹ch ®iÖn n¹p ¾c quy vµ ¾c quy. Tuy nhiªn nh÷ng m¹ch cung cÊp cho c¸c thiÕt bÞ cã c«ng suÊt tiªu thô nhá cã thÓ ®­îc b¶o vÖ b»ng cÇu ch× hoÆc c¸i ng¾t m¹ch chung víi ®iÒu kiÖn dßng chung kh«ng v­ît qu¸ 16A. 5.5.6.4 TÊt c¶ c¸c d©y ®iÖn ph¶i ®­îc b¶o vÖ tèt vµ kÑp gi÷ cÈn thËn ë c¸c vÞ trÝ tr¸nh mäi h­ háng do bÞ c¾t, mµi hay cä x¸t. 5.5.7 ¾c quy 5.5.7.1 TÊt c¶ ¾c quy ph¶i ®­îc b¶o vÖ tèt vµ dÔ lÊy ra/l¾p vµo. 5.5.7.2 Ng¨n ®ùng ¾c quy ph¶i t¸ch rêi khái khoang hµnh kh¸ch vµ khoang ng­êi l¸i, vµ ®­îc th«ng víi kh«ng khÝ bªn ngoµi. 5.5.8 B×nh cøu ho¶ vµ bé dông cô s¬ cøu. 5.5.8.1 t« ph¶i ®­îc trang bÞ mét hoÆc nhiÒu b×nh cøu ho¶, mét b×nh ®­îc l¾p gÇn ghÕ ng­êi l¸i. Mçi b×nh cøu háa ph¶i cã tØ lÖ kiÓm tra nhá nhÊt 8A hoÆc 21B theo qui ®Þnh. 5.5.8.2 Ph¶i cã kh«ng gian ®Ó ®Æt mét hay nhiÒu tói cøu th­¬ng. Kh«ng ®ã kh«ng ®­îc nhá h¬n 7 dm3, kÝch th­íc nhá nhÊt kh«ng nhá h¬n 80mm. 5.5.8.3 C¸c b×nh cøu ho¶ vµ tói cøu th­¬ng ®­îc b¶o vÖ chèng trém hoÆc ph¸ ho¹i (vÝ dô trong ng¨n bªn trong cã khãa hoÆc sau tÊm kÝnh ®Ëp vì ®­îc), miÔn lµ nh÷ng vÞ trÝ nµy ®­îc ®¸nh dÊu râ rµng vµ trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn ®Ó mäi ng­êi lÊy chóng ra ®­îc dÔ dµng tr­êng hîp khÈn cÊp. 5.5.9 VËt liÖu Kh«ng ®­îc phÐp sö dông vËt liÖu cã thÓ b¾t ch¸y trong kho¶ng 10cm c¸ch èng x¶ trõ khi vËt liÖu nµy ®­îc b¶o vÖ mét c¸ch hiÖu qu¶. 5.6 Cöa ra 5.6.1 Sè l­îng 5.6.1.1 Mäi « t« ®Òu ph¶i cã Ýt nhÊt hai cöa: mét cöa hµnh kh¸ch vµ mét cöa tho¸t khÈn cÊp hoÆc hai cöa hµnh kh¸ch. 5.6.1.2 Theo môc ®Ých cña yªu cÇu nµy, c¸c cöa hµnh kh¸ch ®­îc trang bÞ hÖ thèng ®ãng më b»ng n¨ng l­îng ph¶i kh«ng ®­îc coi lµ lèi tho¸t trõ khi chóng cã thÓ s½n sµng ®­îc më b»ng tay, mét khi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn quy ®Þnh t¹i 5.6.5.1. ®­îc khëi ®éng khi cÇn thiÕt. 5.6.1.3 Sè l­îng nhá nhÊt c¸c cöa tho¸t khÈn cÊp ph¶i sao cho tæng sè c¸c cöa ra vµ c¸c cöa sËp tho¸t khÈn cÊp nh­ sau: 13
 15. TCVN 6723:2000 Sè cöa sËp ®­îc tÝnh lµ Sè l­îng Sè l­îng tèi cöa tho¸t khÈn cÊp hµnh kh¸ch thiÓu c¸c cöa ra cho phÐp yªu cÇu ≤16 3 1 >16 4 1 5.6.1.4 Khi khoang ng­êi l¸i kh«ng th«ng víi bªn trong « t«, ph¶i cã hai cöa ra, kh«ng cïng ë mét bªn thµnh « t«; nÕu mét trong c¸c cöa ra lµ cöa sæ, nã ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu ®èi víi cöa sæ tho¸t khÈn cÊp ®ù¬c tr×nh bµy trong 5.6.3.1., 5.6.8.1.vµ 5.6.8.2. 5.6.8.5 Mét cöa hµnh kh¸ch ®«i ph¶i ®­îc tÝnh lµ hai cöa vµ mét cöa sæ ®«i ph¶i ®­îc tÝnh lµ hai cöa sæ tho¸t khÈn cÊp. 5.6.2 VÞ trÝ cöa ra 5.6.2.1 Cöa hµnh kh¸ch ph¶i ®­îc bè trÝ bªn s­ên ph¶i « t« (gÇn lÒ ®­êng bªn ph¶i), hoÆc ë mÆt sau « t«. 5.6.2. 2 C¸c cöa ra ph¶i ®­îc bè trÝ sao cho mçi bªn « t« cã Ýt nhÊt lµ mét cöa ra. 5.6.2. 3 Mèi nöa tr­íc vµ nöa sau cña khoang hµnh kh¸ch ph¶i cã Ýt nhÊt mét cöa ra. 5.6.2. 4 t nhÊt mét cöa ra ®­îc bè trÝ ë mÆt sau hoÆc ë mÆt tr­íc « t« trõ khi cöa sËp tho¸t khÈn cÊp ®­îc g¾n trªn trÇn « t«. 5.6.2.5 NÕu nh­ kho¶ng kh«ng gian dµnh cho ghÕ ng­êi l¸i vµ c¸c ghÕ hµnh kh¸ch bªn c¹nh ghÕ ng­êi l¸i kh«ng th«ng víi khoang hµnh kh¸ch chÝnh b»ng mét lèi ®i thÝch hîp, th× 5.6.2. 5.1 Khoang hµnh kh¸ch chÝnh ph¶i cã c¸c cöa ra tháa m·n yªu cÇu cña 5.6.1 vÒ sè l­îng vµ 5.6.2.1, 5.6.2.2 vµ 5.6.2.3 ë trªn vÒ vÞ trÝ. 5.6.2. 5.2 Cöa ng­êi l¸i ®­îc chÊp nhËn lµ cöa tho¸t khÈn cÊp cho nh÷ng ng­êi ngåi ë bªn c¹nh ghÕ ng­êi l¸i, miÔn lµ ghÕ ng­êi l¸i, v« l¨ng, khoang ®éng c¬, cÇn sè, cÇn ®iÒu khiÓn phanh tay kh«ng g©y trë ng¹i qu¸ lín (*). Cöa hµnh kh¸ch ph¶i ë thµnh bªn « t« ®èi diÖn víi cöa ng­êi l¸i vµ ph¶i ®­îc chÊp nhËn lµ cöa tho¸t khÈn cÊp cho ng­êi l¸i. Chó thÝch (*) ViÖc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy cã thÓ ®­îc kiÓm tra b»ng mét ph­¬ng ph¸p kh¸ch quan dïng trong phßng thÝ nghiÖm. 5.6.2.5.3 C¸c cöa ®­îc nªu t¹i 5.6.2.5.2 kh«ng ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu cña c¸c 5.6.3, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.7 vµ 5.10.1. 5.6.3 KÝch th­íc nhá nhÊt 5.6.3.1 Mét sè lo¹i cöa ra ph¶i cã c¸c kÝch th­íc nhá nhÊt nh­ sau (xem phô lôc C, h×nh C.17) 14
 16. TCVN 6723:2000 « cöa KÝch th­íc Ghi chó ChiÒu cao lèi Khi ®o chiÒu cao lèi vµo cöa hµnh kh¸ch ph¶i coi chiÒu cao vµo: nµy lµ mét kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng, ®­îc ®o trªn mét mÆt Cöa hµnh kh¸ch Lo¹i A: 165cm ph¼ng th¼ng ®øng, gi÷a c¸c h×nh chiÕu c¹nh cña ®iÓm gi÷a Lo¹i B: 150 cm cña « cöa vµ bÒ mÆt cao nhÊt cña bËc lªn xuèng thÊp nhÊt . ChiÒu cao ChiÒu cao th¼ng ®øng cña « cöa cöa hµnh kh¸ch ph¶i sao « cöa cho tÊm kÐp nªu t¹i 5.7.1.1. qua l¹i tù do. ChiÒu cao ë c¸c gãc trªn cã thÓ gi¶m theo c¸c vßng cung víi b¸n kÝnh kh«ng lín h¬n 15 cm. ChiÒu réng: §èi víi « t« lo¹i B, khi chiÒu cao « cöa cöa hµnh kh¸ch n»m Cöa hµnh kh¸ch Cöa ®¬n: gi÷a 140 vµ 150 cm th× ph¶i ¸p dông chiÒu réng « cöa cöa 65cm ®¬n nhá nhÊt lµ 75 cm. Víi tÊt c¶ c¸c « t« chiÒu réng cña bÊt cø cöa hµnh kh¸ch nµo còng cã thÓ gi¶m ®i 10cm khi ®o ë Cöa kÐp:120 cm tÇm cao l¾p tay n¾m vµ 25 cm khi cã c¸c phÇn vßm che b¸nh xe chiÕm chç hoÆc c¬ cÊu chÊp hµnh cña c¸c cöa ®iÒu khiÓn tù ®éng hoÆc tõ xa, hoÆc thanh g¹t n­íc cña kÝnh ch¾n giã. ChiÒu cao: ChiÒu réng cã thÓ gi¶m tíi 30 cm khi cÇn thiÕt cã vßm che 125cm b¸nh xe chiÕm chç, miÔn lµ ®¶m b¶o chiÒu réng 55 cm ë ®é Cöa tho¸t ChiÒu réng: cao nhá nhÊt lµ 40 cm trªn phÇn thÊp nhÊt cña « cöa cöa. §é khÈn cÊp 55cm cao t¹i gãc trªn cã thÓ gi¶m theo c¸c vßng cung víi b¸n kÝnh kh«ng lín h¬n 15 cm. Cöa sæ tho¸t DiÖn tÝch « cöa: Mét h×nh ch÷ nhËt cao 50cm vµ réng 70cm ph¶i cã kh¶ n¨ng khÈn cÊp 4000 cm2 néi tiÕp ®­îc trong diÖn tÝch nµy. Tuy nhiªn, ph¶i cho phÐp dung sai cña diÖn tÝch nµy lµ 5% ®èi víi nh÷ng c«ng nhËn kiÓu ®­îc cÊp sau khi tiªu chuÈn nµy cã hiÖu lùc mét kháang thêi gian. Thêi gian nµy do C¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. Cöa sæ tho¸t khÈn cÊp Mét h×nh ch÷ nhËt cao 35 cm vµ ®­îc ®Æt ë mÆt sau « t« réng 155 cm ph¶i cã kh¶ n¨ng néi nÕu nhµ s¶n xuÊt kh«ng tiÕp trong « cöa cña cöa sæ tho¸t trang bÞ cöa sæ tho¸t khÈn cÊp. C¸c gãc cña h×nh ch÷ khÈn cÊp cã c¸c kÝch nhËt cã thÓ ®­îc l­în trßn ®Õn mét th­íc nhá nhÊt theo b¸n kÝnh cong kh«ng qu¸ 25 cm. quy ®Þnh ë trªn. Cöa sËp tho¸t DiÖn tÝch « cöa: Mét h×nh ch÷ nhËt kÝch th­íc 50 x 70cm ph¶i cã kh¶ n¨ng néi khÈn cÊp 4000 cm2 tiÕp trong diÖn tÝch nµy. 15
 17. TCVN 6723:2000 5.6.3.2 ¤ t« ¸p dông 5.7.1.9 ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña 5.6.3.1 ë trªn ®èi víi cöa sæ tho¸t kÈn cÊp vµ cöa sËp tho¸t khÈn cÊp vµ nh÷ng yªu cÇu sau ®©y cho c¸c cöa hµnh kh¸ch vµ cöa tho¸t khÈn cÊp: « cöa KÝch th­íc Ghi chó ChiÒu cao « cöa: 110 cm KÝch th­íc nµy cã thÓ gi¶m ®i do cã mét b¸n kÝnh kh«ng qu¸ 15 cm t¹i c¸c gãc cña « cöa. Cöa hµnh kh¸ch ChiÒu réng: KÝch th­íc nµy cã thÓ gi¶m ®i do cã mét b¸n kÝnh kh«ng qu¸ 15 cm t¹i c¸c gãc cña « cöa. ChiÒu réng Cöa ®¬n: 65 cm cã thÓ gi¶m ®i 10 cm khi ®o t¹i ®é cao l¾p tay n¾m Cöa kÐp: 120 cm vµ 25 cm khi cã c¸c vßm che b¸nh xe chiÕm chç hoÆc c¬ cÊu chÊp hµnh cña c¸c cöa ®iÒu khiÓn tù ®éng hoÆc tõ xa, hoÆc thanh g¹t n­íc cña kÝnh ch¾n giã. ChiÒu cao: 110 cm ChiÒu réng cã thÓ gi¶m xuèng ®Õn 30cm khi cã c¸c vßm che b¸nh xe chiÕm chç, miÔn lµ ®¶m b¶o Cöa tho¸t khÈn cÊp ChiÒu réng: 55 cm chiÒu réng 55 cm t¹i ®é cao nhá nhÊt 40 cm trªn phÇn thÊp nhÊt cña « cöa. ChiÒu cao vµ bÒ réng t¹i c¸c gãc trªn cã thÓ ®­îc gi¶m theo c¸c vßng cung víi b¸n kÝnh kh«ng lín h¬n 15 cm. 5.6.4 §iÒu kiÖn kü thuËt cho tÊt c¶ cöa hµnh kh¸ch 5.6.4.1 TÊt c¶ cöa hµnh kh¸ch ph¶i cã thÓ më dÔ dµng tõ phÝa trong vµ phÝa ngoµi « t« khi « t« ®øng yªn (nh­ng kh«ng cÇn thiÕt khi « t« ®ang chuyÓn ®éng). Tuy nhiªn yªu cÇu nµy kh«ng ®­îc phÐp hiÓu lµ lo¹i bá kh¶ n¨ng khãa cöa tõ bªn ngoµi, miÔn lµ cöa ®ã lu«n cã thÓ më ®­îc tõ phÝa trong. 5.6.4.2 Mçi bé phËn ®iÒu khiÓn hoÆc c¬ cÊu më mét cöa hµnh kh¸ch ë bªn ngoµi kh«ng ®­îc ®Æt cao h¬n 180 cm tÝnh tõ mÆt ®Êt khi « t« ®ang ®ç ë tr¹ng th¸i kh«ng t¶i trªn mÆt ph¼ng ngang. 5.6.4.3 Cöa hµnh kh¸ch lo¹i mét c¸nh, ®ãng më b»ng tay cã l¾p trôc quay hoÆc b¶n lÒ ph¶i cã kÕt cÊu sao cho khi « t« ®ang ch¹y vÒ phÝa tr­íc nÕu më cöa va ch¹m víi mét vËt ®øng yªn th× cöa cã xu h­íng ®ãng vµo. 5.6.4.4 NÕu mét cöa hµnh kh¸ch ®ãng më b»ng tay dïng kho¸ cöa kiÓu sËp, khãa ph¶i lµ lo¹i hai nÊc. 5.6.4.5 PhÝa trong cña cöa hµnh kh¸ch kh«ng ®­îc cã bÊt kú thiÕt bÞ nµo ®Ó phñ trªn c¸c bËc lªn xuèng bªn trong khi ®ãng cöa. 16
 18. TCVN 6723:2000 5.6.4.6 NÕu tÇm nh×n trùc tiÕp bÞ h¹n chÕ, ph¶i cã g­¬ng hoÆc thiÕt bÞ trî gióp kh¸c ®Ó ng­êi l¸i tõ ghÕ ngåi cña m×nh cã thÓ ph¸t hiÖn sù cã mÆt cña hµnh kh¸ch ë khu vùc l©n cËn bªn trong vµ bªn ngoµi c¸c cöa hµnh kh¸ch kh«ng ph¶i lµ cöa tù ®éng. 5.6.4.7 C¸c cöa hµnh kh¸ch më vµo phÝa trong « t« ph¶i ®­îc cÊu t¹o sao cho sù chuyÓn ®éng cña nã kh«ng g©y ra th­¬ng tÝch cho hµnh kh¸ch trong ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th­êng. NÕu cÇn thiÕt ph¶i l¾p thiÕt bÞ b¶o vÖ thÝch hîp. 5.6.4.8 NÕu cöa hµnh kh¸ch ®­îc ®Æt gÇn víi cöa nhµ vÖ sinh hoÆc khoang phÝa trong kh¸c, th× cöa nµy ph¶i ph¶i ®­îc b¶o vÖ ®Ó tr¸nh t¸c ®éng v« ý. Tuy nhiªn, yªu cÇu nµy ph¶i kh«ng ¸p dông nÕu cöa hµnh kh¸ch bÞ kho¸ tù ®éng khi « t« ®ang chuyÓn ®éng víi tèc ®é lín h¬n 5km/h. 5.6.4.9 Trªn cöa hµnh kh¸ch ë sau « t«, gãc më cña c¸nh cöa kh«ng ®­îc lín h¬n 115o hoÆc nhá h¬n 85o, vµ khi më, nã ph¶i tù ®éng gi÷ ®­îc ë vÞ trÝ nµy. §iÒu nµy kh«ng lo¹i trõ kh¶ n¨ng më v­ît qua ®iÓm dõng ®ã vµ ra ngoµi gãc ®é ®ã nÕu an toµn; vÝ dô cã thÓ lËt ng­îc dùa vµo mét bËc cao ®Ó chÊt hµng hoÆc më cöa qu¸ 270o ®Ó cho phÐp cã kho¶ng trèng chÊt hµng phÝa sau « t«. 5.6.5 Yªu cÇu kü thuËt bæ sung ®èi víi cöa hµnh kh¸ch ®ãng më b»ng n¨ng l­îng 5.6.5.1 Trong tr­êng hîp khÈn cÊp mçi cöa hµnh kh¸ch ®ãng më b»ng n¨ng l­îng khi « t« ®· ®øng yªn (nh­ng kh«ng cÇn thiÕt khi « t« ®ang chuyÓn ®éng) ph¶i cã kh¶ n¨ng më ®­îc tõ bªn trong vµ khi kh«ng bÞ khãa ph¶i më ®­îc tõ bªn ngoµi b»ng c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, mÆc dï cã hay kh«ng cã nguån n¨ng l­îng; c¬ cÊu ®iÒu khiÓn nµy ph¶i: 5.6.5.1.1 ¦u tiªn tr­íc tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¸c. 5.6.5.1.2 §èi víi sù ®iÒu khiÓn tõ bªn trong, c¬ cÊu ®iÒu khiÓn nµy ®­îc ®Æt trªn, hoÆc bªn trong kho¶ng 300mm cña cöa, t¹i ®é cao kh«ng nhá h¬n 1600mm phÝa trªn bËc lªn xuèng thø nhÊt. 5.6.5.1.3 Cã thÓ dÔ nh×n thÊy vµ nhËn râ khi ®Õn gÇn cöa vµ khi ®øng tr­íc cöa. 5.6.5.1.4 Cã thÓ ho¹t ®éng bëi mét ng­êi ®øng ngay tr­íc cöa. 5.6.5.1.5 Lµm cho cöa më, hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn më cöa dÔ dµng b»ng tay. 5.6.5.1.6 Cã thÓ ®­îc b¶o vÖ b»ng mét thiÕt bÞ b¶o vÖ dÔ dµng th¸o ra hoÆc ph¸ vì ®Ó ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ khi cã thãat khÈn cÊp; sù ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn khi cã thãat khÈn cÊp hoÆc viÖc th¸o n¾p b¶o vÖ che thiÕt bÞ nµy ph¶i ®­îc chØ b¸o cho ng­êi l¸i b»ng c¶ tÝn hiÖu nghe vµ nh×n, vµ 5.6.5.1.7 §èi víi cöa ®iÒu khiÓn bëi ng­êi l¸i kh«ng tu©n theo yªu cÇu cña môc 4.5.5.6.2. c¬ cÊu ®iÒu khiÓn nµy ph¶i cÊu t¹o sao cho sau khi ®iÒu khiÓn më cöa vµ trë l¹i vÞ trÝ b×nh th­êng cña nã, cöa ph¶i kh«ng ®ãng l¹i trõ khi ng­êi l¸i cã thao t¸c ®iÒu khiÓn ®ãng cña tiÕp theo. 5.6.5.2 Cã thÓ trang bÞ mét thiÕt bÞ do ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng tõ ghÕ l¸i ®Ó lo¹i bá t¸c ®éng ®iÒu khiÓn thãat khÈn cÊp tõ bªn ngoµi nh»m kho¸ cöa hµnh kh¸ch tõ bªn ngoµi. Trong tr­êng hîp nµy, ®iÒu khiÓn thãat khÈn cÊp bªn ngoµi ph¶i ®­îc t¸c ®éng l¹i mét c¸ch tù ®éng b»ng c¸ch khëi ®éng ®éng c¬ 17
 19. TCVN 6723:2000 hoÆc tr­íc khi « t« ®¹t tíi tèc ®é 20km/h. TiÕp sau, sù lo¹i bá t¸c ®éng cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn thãat khÈn cÊp bªn ngoµi ph¶i kh«ng x¶y ra tù ®éng, nh­ng ph¶i yªu cÇu ng­êi l¸i cã ho¹t ®éng tiÕp theo. 5.6.5.3 Mçi cöa hµnh kh¸ch do ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn ph¶i cã thÓ ®ãng më ®­îc bëi ng­êi l¸i tõ vÞ trÝ ghÕ l¸i khi sö dông c¬ cÊu ®iÒu khiÓn. C¬ cÊu nµy ®­îc ®¸nh dÊu ph©n biÖt râ rµng, trõ tr­êng hîp ®iÒu khiÓn b»ng ch©n. 5.6.5.4 Mçi cöa hµnh kh¸ch häat ®éng b»ng n¨ng l­îng ph¶i liªn kÕt ®éng víi mét ®Ìn (bé phËn) b¸o hiÖu nh×n thÊy ®­îc. §Ìn b¸o hiÖu nµy ®­îc ng­êi l¸i nh×n thÊy râ rµng khi ngåi ë vÞ trÝ l¸i b×nh th­êng trong bÊt kú ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng nµo, vµ th«ng b¸o r»ng cöa kh«ng ®­îc ®ãng hoµn toµn. §Ìn b¸o hiÖu nµy ph¶i ph¸t tÝn hiÖu khi cÊu tróc cøng cña cöa n»m ë gi÷a vÞ trÝ më hoµn toµn víi mét ®iÓm c¸ch 30 mm tõ vÞ trÝ ®ãng hoµn toµn. Mét ®Ìn b¸o hiÖu cã thÓ sö dông cho mét hoÆc nhiÒu cöa. Tuy nhiªn, kh«ng trang bÞ ®Ìn b¸o hiÖu nµy cho cöa hµnh kh¸ch phÝa tr­íc lµ cöa kh«ng thÝch hîp víi yªu cÇu cña 5.6.5.6.2 vµ 5.6.5.6.3. 5.6.5.5 Nh÷ng c¬ cÊu ®iÒu khiÓn dïng cho ng­êi l¸i ®ãng hoÆc më c¸c cöa hµnh kh¸ch ®ãng më b»ng n¨ng l­îng ph¶i ®­îc cÊu t¹o sao cho ng­êi l¸i cã kh¶ n¨ng ®æi chiÒu chuyÓn ®éng cña cöa t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong qu¸ tr×nh ®ãng hoÆc më cöa. 5.6.5.6 CÊu t¹o vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn cho mçi cöa hµnh kh¸ch ®ãng më b»ng n¨ng l­îng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng lµm hµnh kh¸ch bÞ th­¬ng do v« ý cöa hoÆc bÞ kÑp khi cöa ®ãng l¹i. 5.6.5.6.1 Trõ tr­êng hîp cöa hµnh kh¸ch phÝa tr­íc, yªu cÇu nµy sÏ ®­îc coi nh­ tháa m·n nÕu ®¶m b¶o 2 yªu cÇu d­íi ®©y: 5.6.5.6.2 Yªu cÇu thø nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh ®ãng cöa, t¹i bÊt cø ®iÓm ®o nµo ®­îc miªu t¶ trong phô lôc 6 cña tiªu chuÈn nµy, nÕu cöa bÞ c¶n bëi mét lùc kÑt kh«ng qu¸ 150N, cöa ph¶i tù ®éng më l¹i ®Õn vÞ trÝ réng nhÊt cña nã vµ, trõ truêng hîp cöa hµnh kh¸ch tù ®éng, cöa ph¶i n»m ë vÞ trÝ më cho ®Õn khi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®ãng ho¹t ®éng. Lùc kÑt cã thÓ ®­îc ®o theo ph­¬ng ph¸p nµo ®ã ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn chÊp thuËn. Nh÷ng h­íng dÉn ®­îc nªu trong phô lôc 6 cña tiªu chuÈn nµy. Lùc t¸c ®éng cao nhÊt cã thÓ lín h¬n 150N trong thêi gian ng¾n miÔn lµ nã kh«ng v­ît qu¸ 300N. HÖ thèng më l¹i cã thÓ ®­îc kiÓm tra b»ng mét thanh kiÓm tra cã tiÕt diÖn cao 60mm, réng 30mm vµ b¸n kÝnh gãc l­în lµ 5mm. 5.6.5.6.3 Yªu cÇu thø 2 lµ khi cöa ®ãng kÑt vµo cæ tay hoÆc ngãn tay cña hµnh kh¸ch: 5.6.5.6.3.1 Cöa tù ®éng më l¹i ®Õn vÞ trÝ réng nhÊt cña nã, trõ tr­êng hîp cöa hµnh kh¸ch tù ®éng, vµ ph¶i gi÷ ë vÞ trÝ më cho ®Õn khi cã t¸c ®éng ®iÒu khiÓn ®ãng hoÆc 5.6.5.6.3.2 Cæ tay hoÆc ngãn tay cã thÓ rót ra khái cöa mµ kh«ng g©y th­¬ng tÝch cho hµnh kh¸ch. Yªu cÇu nµy cã thÓ ®­îc kiÓm tra b»ng tay, hoÆc b»ng thanh kiÓm tra nh­ ®Ò cËp trong 5.6.5.6.2, thanh cã d¹ng c«n 1 ®Çu trªn suèt chiÒu dµi 300 mm, tõ mét ®Çu dµy 30mm ®Õn dÇu kia dµy 5mm. Thanh kh«ng ®­îc ®¸nh bãng hoÆc b«i tr¬n. NÕu nh­ cöa ®ãng kÑp vµo thanh nµy nã ph¶i cã kh¶ n¨ng dÔ dµng më l¹i, hoÆc 18
 20. TCVN 6723:2000 5.6.5.6.3.3 Cöa ®­îc duy tr× ë vÞ trÝ cho phÐp thanh kiÓm tra cã tiÕt diÖn cao 60mm, réng 20mm víi b¸n kÝnh gãc l­în 5mm cã thÓ di chuyÓn tù do ®­îc. Kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ nµy ®Õn vÞ trÝ ®ãng hoµn toµn kh«ng lín h¬n 30mm. 5.6.5.6.4 §èi víi cöa hµnh kh¸ch phÝa tr­íc yªu cÇu cña 5.6.5.6. sÏ ®­îc coi nh­ tho¶ m·n nÕu cöa nµy: 5.6.5.6.4.1 Tháa m·n c¸c yªu cÇu nªu t¹i 5.6.5.6.2 vµ 5.6.5.6.3 hoÆc 5.5.5.6.4.2 §­îc l¾p b»ng c¸c c¹nh mÒm; tuy nhiªn, nã còng kh«ng qu¸ mÒm ®Õn møc nÕu cöa cã ®ãng vµo thanh kiÓm tra ®· nªu t¹i 5.6.5.6.2, kÕt cÊu cøng cña cöa sÏ tíi ®­îc vÞ trÝ ®ãng hoµn toµn. 5.6.5.7 NÕu mét cöa hµnh kh¸ch ®ãng më b»ng n¨ng l­îng ®­îc gi÷ ë tr¹ng th¸i ®ãng chØ khi tiÕp tôc sö dông nguån n¨ng l­îng th× ph¶i cã mét thiÕt bÞ chØ b¸o (quan s¸t b»ng m¾t) ®Ó th«ng b¸o cho ng­êi l¸i nh÷ng h­ háng bÊt kú cña nguån cung cÊp n¨ng l­îng cho cöa. 5.6.5.8 ThiÕt bÞ phßng ngõa khëi hµnh nÕu ®­îc l¾p, chØ ®­îc cã t¸c dông khi tèc ®é nhá h¬n 5km/h vµ ph¶i kh«ng cã t¸c dông víi tèc ®é lín h¬n. 5.6.5.9 Mét thiÕt bÞ c¶nh b¸o b»ng ©m thanh cho ng­êi l¸i cã thÓ ho¹t ®éng nÕu nh­ « t« khëi hµnh khi cã cöa hµnh kh¸ch ®ãng më b»ng n¨ng l­îng nµo ®ã kh«ng ®­îc ®ãng hoµn toµn. ThiÕt bÞ c¶nh b¸o ©m thanh nµy ph¶i ho¹t ®éng ë tèc ®é v­ît qu¸ 5km/h cho c¸c cña tu©n theo yªu cÇu cña 5.6.5.6.3.3. 5.6.6 Yªu cÇu kü thuËt bæ sung ®èi víi cöa hµnh kh¸ch tù ®éng 5.6.6.1 Sù ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn më: 5.6.6.1.1 Trõ c¸c yªu cÇu nªu t¹i 5.6.5.1. c¬ cÊu ®iÒu khiÓn më cöa hµnh kh¸ch tù ®éng chØ cã thÓ ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng vµ ng­ng ho¹t ®éng bëi ng­êi l¸i tõ vÞ trÝ ghÕ l¸i. 5.6.6.1.2 Sù kÝch ho¹t hoÆc ng­ng ho¹t ®«ng cã thÓ ®­¬c thùc hiÖn mét c¸ch trùc tiÕp b»ng mét c«ng t¾c, hoÆc mét c¸ch gi¸n tiÕp, vÝ dô nh­ b»ng viÖc më vµ ®ãng cöa hµnh kh¸ch phÝa tr­íc. 5.6.6.1.3 Sù kÝch ho¹t cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn më cöa do l¸i xe thùc hiÖn ph¶i ®­îc chØ b¸o ë bªn trong « t« vµ ®èi víi nh÷ng cöa më ®­îc tõ bªn ngoµi ph¶i ®­îc chØ b¸o ë bªn ngoµi « t«. Bé phËn chØ thÞ nµy (vÝ dô nh­ nót Ên ph¸t quang, tÝn hiÖu ph¸t quang) ph¶i ®­îc ®Æt ë cöa hay s¸t cöa liªn quan. 5.6.6.1.4 Trong tr­êng hîp ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng trùc tiÕp b»ng mét c«ng t¾c, tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña hÖ thèng ph¶i ®­îc chØ b¸o râ rµng cho ng­êi l¸i, vÝ dô b»ng vÞ trÝ cña c«ng t¾c hoÆc ®Ìn chØ b¸o hoÆc c«ng t¾c ph¸t quang. C«ng t¾c nµy ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu ®Æc biÖt vµ bè trÝ sao cho nã kh«ng thÓ bÞ lÉn víi c¸c c«ng t¾c ®iÒu khiÓn kh¸c. 5.6.6.2 Më cöa hµnh kh¸ch tù ®éng: 5.6.6.2.1 Sau khi ng­êi l¸i ®­a c¬ cÊu ®iÒu khiÓn më cöa vµo ho¹t ®éng, nã ph¶i cho phÐp hµnh kh¸ch më cöa nh­ sau: 19
Đồng bộ tài khoản