TCVN 6724 2000

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
49
lượt xem
9
download

TCVN 6724 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6724 2000. Phương tiện giao thông đường bộ - ô tô khách cỡ lớn - yêu cầu- về cấu tạo chung trong công nhận kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6724 2000

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6724 : 2000 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - « t« kh¸ch cì lín - yªu cÇu vÒ cÊu t¹o chung trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Large passenger vehicles - Requirements with regard to general construction in type approval hµ néi - 2000
 2. TCVN 6724-2000 Lêi nãi ®Çu TCVN 6724 : 2000 ®­îc biªn säan trªn c¬ së Quy ®Þnh ECE 36-03 (1992) vµ b¶n söa ®æi lÇn 1 (1995) cña ECE 36-03 TCVN 6724 : 2000 do Ban kü thuËt TCVN / TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc ®¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn säan, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh. 2
 3. TCVN 6724-2000 Môc lôc Néi dung Trang 1. Ph¹m vi ¸p dông 4 2. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 4 3. Yªu cÇu tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu tr­íc khi thö c«ng nhËn 6 4. Yªu cÇu kü thuËt 7 4.1. Ph©n bè t¶i träng gi÷a c¸c cÇu vµ ®iÒu kiÖn chÊt t¶i 7 4.2. DiÖn tÝch dµnh cho hµnh kh¸ch 8 4.3. Søc chë hµnh kh¸ch 9 4.4. Yªu cÇu vÒ phßng ch¸y 10 4.5. C¸c lèi ra 14 4.6. Bè trÝ bªn trong 23 4.7. §Ìn chiÕu s¸ng trong « t« 29 4.8. Nèi toa cña « t« kh¸ch hoÆc « t« kh¸ch ®­êng dµi nèi toa 29 4.9. Kh¶ n¨ng quay vßng cña « t« 30 4.10. Sù gi÷ h­íng th¼ng cña « t« kh¸ch hoÆc « t« kh¸ch ®­êng dµi nèi toa 31 4.11. Tay vÞn vµ tay n¾m cña cöa hµnh kh¸ch 31 4.12. Thanh ch¾n b¶o vÖ bËc lªn xuèng 32 4.13. Gi¸ ®Ó hµnh lý, sù b¶o vÖ l¸i xe 32 4.14. Cöa lËt 32 5. Söa ®æi vµ më réng c«ng nhËn mét kiÓu « t« 33 6. Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 27 phô lôc Phô lôc A Th«ng b¸o 34 Phô lôc B Bè trÝ c¸c dÊu hiÖu c«ng nhËn 37 Phô lôc C C¸c h×nh vÏ gi¶i thÝch 38 Phô lôc D Kh¶ n¨ng quay vßng cña « t« 45 Phô lôc E Dông cô kiÓm tra vÞ trÝ hoÆc tay vÞn vµ tay n¾m 47 Phô lôc F H­íng dÉn ®o lùc ®ãng c¸c cöa ®ãng më b»ng n¨ng l­îng 48 3
 4. TCVN 6724-2000 tiªu chuÈn viÖt nam Tcvn 6724 : 2000 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − ¤ t« kh¸ch cì lín − Yªu cÇu vÒ cÊu t¹o chung trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles − Large passenger vehicles − Requirements with regard to general construction in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c « t« mét tÇng nèi toa hoÆc « t« mét tÇng toa cøng ®­îc thiÕt kÕ vµ cÊu t¹o ®Ó chë ng­êi vµ cã søc chë lín h¬n 16 hµnh kh¸ch, kÓ c¶ ®øng hoÆc ngåi, kh«ng kÓ l¸i xe, vµ cã chiÒu réng toµn bé lín h¬n 2,3m. Theo yªu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt, còng cã thÓ cÊp c«ng nhËn cho c¸c « t« cã chiÒu réng toµn bé kh«ng lín h¬n 2,3m nÕu nh÷ng « t« nµy phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy. 2 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Sau ®©y lµ c¸c ®Þnh nghÜa vÒ thuËt ng÷ ®­îc dïng cho tiªu chuÈn nµy: 2.1 ¤ t« (Vehicle): Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®­îc thiÕt kÕ vµ trang bÞ cho viÖc vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng víi sè hµnh kh¸ch lín h¬n m­êi s¸u. Cã ba lo¹i « t« sau ®©y: Lo¹i I (Class I): ¤ t« kh¸ch thµnh phè. Lo¹i II (Class II): ¤ t« kh¸ch liªn tØnh hoÆc « t« kh¸ch ®­êng dµi. Lo¹i III (Class III): ¤ t« kh¸ch du lÞch. Mét « t« cã thÓ ®­îc coi lµ thuéc nhiÒu lo¹i. Trong tr­êng hîp ®ã nã cã thÓ ®­îc c«ng nhËn theo tõng lo¹i « t« t­¬ng øng víi nã. 2.1.1 ¤ t« lo¹i I (Vehicle of Class I): ¤ t« kh¸ch thµnh phè. ¤ t« lo¹i nµy cã ghÕ ngåi vµ chç cho hµnh kh¸ch ®øng. 2.1.2 ¤ t« lo¹i II (Vehicle of Class II): ¤ t« kh¸ch liªn tØnh hoÆc « t« kh¸ch ®­êng dµi. ¤ t« lo¹i nµy cã thÓ cho phÐp hµnh kh¸ch ®øng, nh­ng chØ trªn lèi ®i däc. 4
 5. TCVN 6724-2000 2.1.3 ¤ t« lo¹i III (Vehicle of Class III): ¤ t« kh¸ch du lÞch. ¤ t« lo¹i nµy kh«ng cã quy ®Þnh cho hµnh kh¸ch ®øng. 2.1.4 ¤ t« kh¸ch hoÆc « t« kh¸ch ®­êng dµi nèi toa (Articulated bus or coach): ¤ t« cã hai hoÆc nhiÒu toa cøng ®­îc nèi víi nhau b»ng khíp quay. C¸c khoang hµnh kh¸ch cña mçi toa cøng nµy liªn th«ng víi nhau sao cho hµnh kh¸ch cã thÓ di chuyÓn tù do gi÷a chóng; c¸c khoang ®­îc nèi víi nhau bÒn v÷ng (vÜnh cöu) vµ chØ cã thÓ t¸ch chóng ra khi sö dông nh÷ng thiÕt bÞ th­êng cã trong x­ëng. 2.2 KiÓu « t« (Vehicle type): Nh÷ng « t« kh«ng cã nh÷ng kh¸c biÖt lín vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 2.3 C«ng nhËn « t« (Approval of a vehicle): C«ng nhËn mét kiÓu « t« vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 2.4 Cöa hµnh kh¸ch (Service door): Cöa dµnh cho hµnh kh¸ch sö dông trong c¸c ®iÒu kiÖn b×nh th­êng khi ng­êi l¸i xe ®· ngåi vµo ghÕ cña l¸i xe. 2.5 Cöa kÐp (Double door): Cöa dµnh cho hai hoÆc t­¬ng ®­¬ng víi hai lèi ra vµo. 2.6 Cöa tho¸t khÈn cÊp (Emergency door): Cöa, kh«ng kÓ c¸c cöa hµnh kh¸ch, ®Ó cho hµnh kh¸ch sö dông nh­ mét lèi ra kh¸c th­êng, vµ ®Æc biÖt chØ trong tr­êng hîp khÈn cÊp. 2.7 Cöa sæ tho¸t khÈn cÊp (Emergency window): Cöa sæ, kh«ng nhÊt thiÕt l¾p kÝnh, ®Ó cho hµnh kh¸ch sö dông chØ trong tr­êng hîp khÈn cÊp. 2.8 Cöa sæ kÐp (Double window): Cöa sæ tho¸t khÈn cÊp ®­îc chia lµm hai phÇn bëi mét ®­êng th¼ng (hoÆc mÆt ph¼ng) ¶o th¼ng ®øng, mçi phÇn ph¶i cã kÝch th­íc vµ ®­êng dÉn tíi nã phï hîp víi yªu cÇu sö dông nh­ mét cöa sæ tho¸t khÈn cÊp b×nh th­êng. 2.9 Cöa sËp tho¸t khÈn cÊp (Escape hatch): Cöa trªn trÇn « t« ®Ó cho hµnh kh¸ch tho¸t ra ngoµi chØ trong tr­êng hîp khÈn cÊp. 2.10 Lèi tho¸t khÈn cÊp (Emergency exit): Cöa tho¸t khÈn cÊp, cöa sæ tho¸t khÈn cÊp vµ cöa sËp tho¸t khÈn cÊp. 2.11 Lèi ra (Exit): Cöa hµnh kh¸ch hoÆc lèi tho¸t khÈn cÊp. 2.12 Sµn « t« (Floor or deck): Mét phÇn cña th©n « t« mµ mÆt trªn cña nã ®ì hµnh kh¸ch ®øng, ®ì ch©n cña hµnh kh¸ch ngåi, l¸i xe vµ ®ì khung ghÕ. 5
 6. TCVN 6724-2000 2.13 Lèi ®i däc (Gang way): Kh«ng gian dµnh cho hµnh kh¸ch ®i l¹i tõ bÊt kú ghÕ hay hµng ghÕ nµo ®ã ®Õn bÊt kú ghÕ hay hµng ghÕ kh¸c, hoÆc tíi lèi ra vµo nµo ®Ó ra hoÆc vµo qua cöa hµnh kh¸ch bÊt kú. Nã kh«ng bao gåm: 2.13.1 Kh«ng gian 30 cm phÝa tr­íc mäi ghÕ. 2.13.2 Kh«ng gian phÝa trªn mÆt cña bËc lªn xuèng hay « cÇu thang bÊt kú nµo; hoÆc 2.13.3 BÊt cø kh«ng gian nµo chØ dµnh cho viÖc ®i tíi mét ghÕ hay mét hµng ghÕ. 2.14 Lèi ra vµo (Access passage): Lèi ®i qua cöa tíi lèi ®i däc. 2.15 Khoang l¸i (Driver's compartment): Kh«ng gian dµnh riªng cho ng­êi l¸i, trõ c¸c tr­êng hîp khÈn cÊp, trong ®ã cã chøa ghÕ l¸i, v« l¨ng l¸i, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, c¸c dông cô (®ång hå) ®o vµ trang bÞ kh¸c cÇn thiÕt cho viÖc l¸i xe. 2.16 Khèi l­îng b¶n th©n kh«ng t¶i (Unladen kerb mass): Khèi l­îng cña « t« khi ch¹y, kh«ng chë ng­êi vµ hµng ho¸, nh­ng céng thªm khèi l­îng nhiªn liÖu, khèi l­îng dung dÞch lµm m¸t, dung dÞch b«i tr¬n, dông cô vµ b¸nh xe dù phßng nÕu cã. 2.17 Khèi l­îng kü thuËt lín nhÊt (Technical maximum mass): Khèi l­îng lín nhÊt cho phÐp vÒ kü thuËt do nhµ s¶n xuÊt khai b¸o vµ ®­îc c¬ quan c«ng nhËn kiÓu « t« chÊp thuËn. (Khèi l­îng nµy cã thÓ lín h¬n " khèi l­îng lín nhÊt cho phÐp" ®­îc quy ®Þnh bëi c¸c C¬ quan qu¶n lý quèc gia). 2.18 Hµnh kh¸ch (Passenger): Mét ng­êi kh«ng ph¶i lµ l¸i xe hoÆc lµ ng­êi cña tæ l¸i xe. 2.19 Khoang hµnh kh¸ch (Passenger's compartment): Kh«ng gian dµnh cho hµnh kh¸ch sö dông trõ nh÷ng kh«ng gian cã l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh nh­ c¸c quÇy r­îu, ®å nÊu bÕp hoÆc nhµ vÖ sinh. 2.20 Cöa hµnh kh¸ch ho¹t ®éng tù ®éng (Automatically operated service door): Mét cöa hµnh kh¸ch, ®­îc ®ãng më b»ng nguån n¨ng l­îng (®iÖn hoÆc khÝ nÐn...), cã thÓ ®­îc më (kh«ng ph¶i b»ng c¸ch më khi cã tho¸t khÈn cÊp) chØ sau khi cã t¸c ®éng ®iÒu khiÓn cña mét hµnh kh¸ch vµ sau t¸c ®éng ®iÒu khiÓn cña ng­êi l¸i, vµ tù ®éng ®ãng l¹i (sau ®©y gäi lµ 'cöa hµnh kh¸ch tù ®éng'). 2.21 ThiÕt bÞ phßng ngõa khëi hµnh « t« (Starting prevention device): ThiÕt bÞ phßng ngõa viÖc khëi hµnh cña « t« khi cã mét cöa ch­a ®­îc ®ãng hoµn toµn. 2.22 Cöa hµnh kh¸ch ®ãng më bëi l¸i xe (Driver operated service door): Cöa hµnh kh¸ch b×nh th­êng ®­îc më vµ ®ãng bëi l¸i xe. 3 Yªu cÇu tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu tr­íc khi thö c«ng nhËn 6
 7. TCVN 6724-2000 3.1 Hå s¬ kü thuËt Hå s¬ nµy ph¶i gåm cã c¸c tµi liÖu sau: 3.1. 1 B¶n m« t¶ chi tiÕt kiÓu « t« vÒ kÕt cÊu, kÝch th­íc, h×nh d¹ng vµ c¸c vËt liÖu cÊu thµnh. 3.1.2 B¶n vÏ cña « t« vµ bè trÝ bªn trong « t«; vµ 3.1.3 M« t¶ chi tiÕt vÒ: 3.1.3.1 Khèi l­îng kü thuËt lín nhÊt (PT), (kg). "§èi víi « t« kh¸ch hoÆc « t« kh¸ch ®­êng dµi nèi toa khèi l­îng nµy ph¶i ®­îc cung cÊp riªng cho tõng toa cøng". 3.1.3.2 Khèi l­îng kü thuËt lín nhÊt cña mçi cÇu (kg). 3.1.3.3 Khèi l­îng b¶n th©n kh«ng t¶i cña « t«. 3.1.4 Quy ®Þnh nÕu cã ®èi víi viÖc chë hµnh lý hoÆc hµng ho¸. 3.1.5 Khi mét hoÆc nhiÒu khoang hµnh lý ®­îc dïng ®Ó chë hµnh lý kh«ng ph¶i lµ hµnh lý x¸ch tay, tßan bé thÓ tÝch cña nh÷ng khoang nµy (V), (m 3) vµ tæng khèi l­îng cña hµnh lý mµ nã cã thÓ chøa ®­îc (B), (kg). 3.1.6 Khi « t« ®­îc trang bÞ ®Ó chë hµnh lý trªn nãc, tæng diÖn tÝch ®­îc dµnh cho nh÷ng hµnh lý nµy (VX), (m2) vµ tæng khèi l­îng hµnh lý cã thÓ ®Æt trªn ®ã (BX), (kg). 3.1.7 H×nh chiÕu b»ng cña diÖn tÝch tßan bé bÒ mÆt dù ®Þnh dµnh cho hµnh kh¸ch ngåi vµ hµnh kh¸ch ®øng (S0), (m2). 3.1.8 H×nh chiÕu b»ng cña diÖn tÝch tßan bé bÒ mÆt dù ®Þnh dµnh cho hµnh kh¸ch ®øng (S1), (m2) phï hîp víi 4.2. 3.1.9 Sè ghÕ hµnh kh¸ch vµ ng­êi phôc vô (nÕu cã) (A). 3.1.10 Sè hµnh kh¸ch dù tÝnh (N). 3.1.11 Lo¹i hoÆc c¸c lo¹i « t« ®Ò nghÞ ®­îc c«ng nhËn. 3.2 Ph¶i ®Ö tr×nh mét « t« mÉu ®¹i diÖn cho kiÓu « t« ®­îc c«ng nhËn ®Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm tra c«ng nhËn kiÓu. 4 Yªu cÇu kü thuËt 4.1 Ph©n bè t¶i träng gi÷a c¸c cÇu vµ c¸c ®iÒu kiÖn chÊt t¶i 7
 8. TCVN 6724-2000 4.1.1 Ph©n bè t¶i träng tÜnh cña « t« trªn mÆt ®Êt ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh trong hai ®iÒu kiÖn sau: 4.1.1.1 Kh«ng chÊt t¶i, nh­ quy ®Þnh trong 4.1.3, vµ 4.1.1.2 ChÊt t¶i, nh­ quy ®Þnh trong 4.1.4. 4.1.1.3 20% cho « t« nèi toa trong c¶ ®iÒu kiÖn kh«ng chÊt t¶i ®­îc quy ®Þnh trong 4.1.1.1 vµ ®iÒu kiÖn chÊt t¶i ®­îc quy ®Þnh t¹i 4.1.1.2. 4.1.2 TØ lÖ phÇn tr¨m khèi l­îng ph©n bè lªn cÇu tr­íc (hoÆc c¸c cÇu tr­íc) kh«ng ®­îc nhá h¬n sè ghi trong b¶ng d­íi ®©y: §iÒu kiÖn Lo¹i I Lo¹i II Lo¹i III chÊt t¶i Toa Nèi Toa Nèi Toa Nèi cøng toa cøng toa cøng toa Kh«ng chÊt t¶i 20 20 25 20 25 20 ChÊt t¶i 25 20 25 20 25 20 4.1.3 ¤ t« kh«ng chÊt t¶i, ®­îc sö dông trong 4.1 nµy vµ 4.3, lµ « t« trong ®iÒu kiÖn m« t¶ t¹i 2.16 (khèi l­îng b¶n th©n kh«ng t¶i) céng thªm 75kg khèi l­îng cña l¸i xe vµ 75kg khèi l­îng cña phô xe nÕu nh­ cã mét ghÕ cña phô xe nh­ m« t¶ trong 4.6.1.8 (PV), (kg). 4.1.4 ¤ t« chÊt t¶i, ®­îc sö dông trong 4.1 nµy, lµ « t« cã khèi l­îng b»ng khèi l­îng cña « t« kh«ng chÊt t¶i nh­ m« t¶ trong 4.1.3. céng thªm khèi l­îng Q trªn mçi ghÕ hµnh kh¸ch, mét tæng khèi l­îng Q cña hµnh kh¸ch ®øng (t­¬ng øng víi sè hµnh kh¸ch ®øng cho phÐp) ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch S1, mét khèi l­îng b»ng B ®­îc ph©n bè ®Òu trong c¸c khoang hµnh lý, vµ khi thÝch hîp céng thªm khèi l­îng b»ng BX ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch bÒ mÆt cña nãc ®­îc dïng ®Ó chë hµnh lý. 4.1.5 C¸c gi¸ trÞ cña Q cho c¸c lo¹i « t« kh¸c nhau ®­îc quy ®Þnh t¹i 4.3 d­íi ®©y. 4.1.6 B (kg) ph¶i cã gi¸ trÞ b»ng sè kh«ng nhá h¬n 100 V, (m3) 4.1.7 BX ph¶i g©y mét ¸p suÊt kh«ng nhá h¬n 75 kg/m2 trªn toµn bé diÖn tÝch bÒ mÆt cña nãc ®­îc dïng ®Ó chë hµnh lý. 4.2 DiÖn tÝch dµnh cho hµnh kh¸ch 4.2.1 Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt So dµnh cho hµnh kh¸ch ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy tæng diÖn tÝch cña « t« trõ ®i c¸c diÖn tÝch sau: 4.2.1.1 DiÖn tÝch khoang ng­êi l¸i. 8
 9. TCVN 6724-2000 4.2.1.2 DiÖn tÝch cña c¸c bËc lªn xuèng ë cöa vµ diÖn tÝch cña bËc cã ®é s©u nhá h¬n 30cm. 4.2.1.3 DiÖn tÝch cña phÇn bÊt kú trªn ®ã cã kh«ng gian theo ph­¬ng th¼ng ®øng ®o tõ sµn nhá h¬n 135cm (kh«ng kÓ tíi c¸c x©m lÊn cho phÐp theo môc 4.6.8.6.2); vµ: 4.2.1.4 DiÖn tÝch cña phÇn bÊt kú cña c¸c nèi toa cña « t« hoÆc « t« kh¸ch ®­êng dµi cã nèi toa mµ ®­êng ®i vµo nh÷ng phÇn nµy bÞ c¶n trë bëi tay vÞn vµ/hoÆc v¸ch ng¨n. 4.2.2 DiÖn tÝch bÒ mÆt S1, dµnh cho hµnh kh¸ch ®øng (chØ ®èi víi « t« lo¹i I vµ lo¹i II, lµ lo¹i « t« cho phÐp chë hµnh kh¸ch ®øng), ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy So trõ ®i c¸c diÖn tÝch sau: 4.2.2.1 §èi víi « t« kh¸ch lo¹i I vµ lo¹i II: 4.2.2.1.1 DiÖn tÝch cña tÊt c¶ c¸c phÇn sµn cã ®é dèc v­ît qu¸ 8%. 4.2.2.1.2 DiÖn tÝch cña tÊt c¶ c¸c phÇn mµ hµnh kh¸ch ®øng kh«ng thÓ tiÕp cËn ®­îc khi c¸c ghÕ ngåi ®­îc sö dông hÕt. 4.2.2.1.3 DiÖn tÝch cña tÊt c¶ c¸c phÇn cã ®é cao kh«ng gian bªn trªn sµn nhá h¬n 190 cm hoÆc cña ®äan thuéc lèi ®i däc phÝa trªn vµ sau cÇu sau, vµ cña c¸c bé phËn g¾n vµo ®ã, cã kháang trèng nhá h¬n 180 cm (kh«ng tÝnh ®Õn tay n¾m trong phÇn nµy). 4.2.2.1.4 DiÖn tÝch phÝa tr­íc cña mÆt ph¼ng th¼ng ®øng qua t©m mÆt ghÕ cña ng­êi l¸i (ë vÞ trÝ sau cïng cña nã) vµ ®i qua t©m cña g­¬ng chiÕu hËu ngoµi ®­îc l¾p ë phÝa ®èi diÖn cña « t«; vµ 4.2.2.1.5 Vïng diÖn tÝch 30 cm tr­íc mçi ghÕ. 4.2.2.1.6 BÊt kú phÇn nµo cña mÆt sµn « t« (VD: c¸c phÇn gãc hoÆc r×a c¹nh) mµ trªn ®ã kh«ng thÓ ®Æt ®­îc mét phÇn bÊt kú cña mét h×nh ch÷ nhËt 400mm x 300mm. 4.2.2.1.7 BÒ mÆt bÊt kú kh«ng thÓ chøa ®­îc h×nh ch÷ nhËt 400mm x 300mm; vµ 4.2.2.1.8 Trong « t« lo¹i II, diÖn tÝch cña tÊt c¶ c¸c phÇn kh«ng thuéc lèi ®i däc. 4.3 Søc chë hµnh kh¸ch 4.3.1 Sè ghÕ ngåi (A) trªn « t« ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña 4.6.8. NÕu « t« lµ lo¹i I hoÆc lo¹i II, sè A Ýt nhÊt ph¶i b»ng sè mÐt vu«ng cña sµn dïng cho hµnh kh¸ch vµ phô xe (nÕu cã) (So) ®­îc lµm trßn xuèng tíi sè nguyªn gÇn nhÊt. 4.3.2 Tæng sè hµnh kh¸ch N ph¶i ®­îc tÝnh nh­ sau: S1 PT - PV - 75VX N≤ A + ≤ Ssp Q trong ®ã 9
 10. TCVN 6724-2000 S1 lµ h×nh chiÕu b»ng cña diÖn tÝch toµn bé bÒ mÆt dù ®Þnh dµnh cho hµnh kh¸ch ®øng (m 2), ®èi víi « t« lo¹i III: S1 = 0; Ssp lµ diÖn tÝch cÇn thiÕt cho mét hµnh kh¸ch ®øng (m 2/hµnh kh¸ch); PT lµ khèi l­îng kü thuËt lín nhÊt (kg); PV lµ khèi l­îng cña phô xe (kg); VX lµ tæng diÖn tÝch ®­îc dµnh cho chë hµnh lý nµy trªn nãc, (m2); Q lµ khèi l­îng cña mét hµnh kh¸ch (kg). Gi¸ trÞ cña Q vµ Ssp cho c¸c lo¹i « t« nh­ sau: Q (kg) DiÖn tÝch cÇn thiÕt cho mét hµnh Lo¹i Khèi l­îng cña mét hµnh kh¸ch kh¸ch ®øng Ssp (m2/hµnh kh¸ch) Lo¹i I ** 68 0,125 Lo¹i II 71* 0,15 Lo¹i III 71* Kh«ng cã hµnh kh¸ch ®øng Chó thÝch * Bao gåm 3 kg hµnh lý x¸ch tay. ** NÕu « t« thuéc Lo¹i II hoÆc Lo¹i III ®­îc c«ng nhËn lµ Lo¹i I, kh«ng ®­îc tÝnh ®Õn khèi l­îng hµnh lý ®Ó trong c¸c khoang hµnh lý mµ chØ cã thÓ ®­a vµo tõ bªn ngoµi « t«. 4.3.3 Khi « t« chë sè N hµnh kh¸ch vµ l­îng hµnh lý B + BX, c¸c khèi l­îng trªn mçi cÇu vµ khèi l­îng « t« kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ khèi l­îng kü thuËt t­¬ng øng lín nhÊt cña chóng. 4.4 Yªu cÇu vÒ phßng ch¸y 4.4.1 Khoang ®éng c¬ 4.4.1.1 Kh«ng ®­îc sö dông c¸c vËt liÖu c¸ch ©m dÔ ch¸y hoÆc dÔ phång rép khi tiÕp xóc víi nhiªn liÖu hoÆc dÇu b«i tr¬n trong khoang ®éng c¬ trõ khi chóng ®­îc bao bäc trong c¸c tÊm kh«ng thÊm thÊu. 4.4.1.2 CÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng, kÓ c¶ b»ng viÖc ®­a ra mét cÊu tróc khoang ®éng c¬ hîp lý hoÆc t¹o ra nh÷ng khe tho¸t ®Ó tr¸nh tèi ®a tr­êng hîp nhiªn liÖu hoÆc dÇu b«i tr¬n tÝch tô t¹i bÊt kú mét bé phËn nµo cña khoang ®éng c¬. 4.4.1.3 Ph¶i l¾p tÊm ng¨n c¸ch b»ng vËt liÖu c¸ch nhiÖt gi÷a khoang ®éng c¬ hoÆc bÊt kú nguån nhiÖt nµo (nh­ thiÕt bÞ hÊp thô n¨ng l­îng ®­îc gi¶i phãng khi « t« xuèng mét dèc dµi nh­ phanh chËm dÇn; 10
 11. TCVN 6724-2000 hoÆc thiÕt bÞ s­ëi nãng trong « t« trõ thiÕt bÞ s­ëi nãng b»ng sù tuÇn hoµn cña n­íc nãng) víi phÇn cßn l¹i cña « t«. 4.4.2 MiÖng rãt nhiªn liÖu 4.4.2.1 MiÖng rãt nhiªn liÖu chØ ®­îc bè trÝ ë bªn ngoµi « t«. 4.4.2.2 Kho¶ng c¸ch tõ miÖng rãt nhiªn liÖu víi bÊt cø c¹nh nµo cña cöa lªn xuèng kh«ng ®­îc nhá h¬n 50 cm nÕu lµ thïng x¨ng, vµ kh«ng ®­îc nhá h¬n 25cm nÕu lµ thïng nhiªn liÖu ®iªzen. H¬n n÷a miÖng rãt x¨ng cµng kh«ng ®­îc bè trÝ trong khoanh hµnh kh¸ch hoÆc khoang ng­êi l¸i. MiÖng rãt nhiªn liÖu kh«ng ®­îc ®Æt ë n¬i cã thÓ cã rñi ro ®Ó rít nhiªn liÖu xuèng ®éng c¬ hoÆc hÖ thèng khÝ th¶i trong khi rãt. 4.4.2.3 Nhiªn liÖu kh«ng ®­îc phÐp ch¶y ra ngoµi n¾p nhiªn liÖu hoÆc qua thiÕt bÞ æn ®Þnh ¸p suÊt trong thïng ngay c¶ khi thïng nhiªn liÖu bÞ lËt ng­îc hoµn toµn; tuy nhiªn nh÷ng giät nhá cã thÓ cho phÐp nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 30 g/ph. NÕu « t« ®­îc l¾p ®Æt mét sè thïng nhiªn liÖu liªn kÕt víi nhau, ¸p suÊt kiÓm tra ph¶i t­¬ng øng víi vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña c¸c thïng nhiªn liÖu. 4.4.2.4 NÕu miÖng rãt nhiªn liÖu ë phÝa thµnh bªn « t«, n¾p nhiªn liÖu khi ®· ®ãng kh«ng ®­îc nh« ra ngoµi c¸c bÒ mÆt thµnh « t« liÒn kÒ miÖng rãt ®ã. 4.4.2.5 N¾p thïng nhiªn liÖu ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ cÊu t¹o sao cho nã kh«ng thÓ më ®­îc mét c¸ch ngÉu nhiªn. 4.4.3 Thïng nhiªn liÖu 4.4.3.1 C¸c thïng nhiªn liÖu ph¶i ®­îc l¾p ®Æt mét c¸ch ch¾c ch¾n. Kh«ng cã phÇn nµo cña thïng nhiªn liÖu ®­îc c¸ch phÝa ®Çu « t« nhá h¬n 60cm hoÆc c¸ch ®u«i « t« nhá h¬n 30cm ®Ó cã thÓ ®­îc b¶o vÖ ®èi víi va ch¹m tõ phÝa tr­íc hoÆc sau « t«. 4.4.3.2 Kh«ng cã phÇn nµo cña thïng nhiªn liÖu ®­îc nh« ra ngoµi chiÒu réng toµn bé cña th©n « t«. 4.4.3.3 C¸c thïng nhiªn liÖu ®Òu ph¶i qua kiÓm tra ¸p suÊt thñy lùc bªn trong. ViÖc kiÓm tra nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn mét bé phËn c¸ch biÖt hoµn toµn víi èng rãt, cæ èng rãt vµ n¾p thïng nhiªn liÖu tiªu chuÈn. Thïng nhiªn liÖu ph¶i ®­îc ®æ ®Çy n­íc. Sau khi mäi ®­êng th«ng víi bªn ngoµi ®­îc bÞt kÝn, qua èng dÉn nhiªn liÖu vµo ®éng c¬, ¸p suÊt ph¶i ®­îc dÇn dÇn t¨ng lªn tíi ¸p suÊt t­¬ng ®èi b»ng hai lÇn ¸p suÊt lµm viÖc, nh­ng kh«ng nhá h¬n 0,3 bar vµ ®­îc duy tr× trong mét phót. Trong thêi gian nµy thïng nhiªn liÖu cã thÓ bÞ mÐo mã nh­ng kh«ng ®­îc thñng hoÆc rß rØ. 4.4.3.4 Thïng nhiªn liÖu ph¶i ®­îc lµm b»ng vËt liÖu chèng ¨n mßn. 4.4.3.5 BÊt kú ¸o suÊt d­ nµo hoÆc ¸p suÊt v­ît qu¸ ¸p suÊt lµm viÖc ph¶i ®­îc tù ®éng ®iÒu chØnh b»ng thiÕt bÞ thÝch hîp (èng th«ng h¬i, van an toµn...). C¸c èng th«ng h¬i ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho chèng ®­îc ch¸y. 11
 12. TCVN 6724-2000 4.4.4 HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu 4.4.4.1 Kh«ng ®­îc bè trÝ mét thiÕt bÞ cung cÊp, dÉn nhiªn liÖu nµo trong khoang hµnh kh¸ch vµ khoang ng­êi l¸i. 4.4.4.2 §­êng dÉn nhiªn liÖu vµ c¸c bé phËn kh¸c cña hÖ thèng dÉn nhiªn liÖu ph¶i ®­îc ®Æt ë nh÷ng vÞ trÝ cã sù b¶o vÖ tèt nhÊt trªn « t«. 4.4.4.3 Sù uèn, xo¾n vµ rung ®éng cña kÕt cÊu « t« hoÆc cña ®éng c¬ kh«ng ®­îc t¹o ra øng suÊt kh¸c th­êng®èi víi ®­êng dÉn nhiªn liÖu. 4.4.4.4 C¸c mèi nèi gi÷a c¸c èng dÉn mÒm hoÆc dÔ uèn víi c¸c phÇn cøng cña hÖ thèng dÉn nhiªn liÖu ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ cÊu t¹o sao cho duy tr× ®­îc viÖc chèng rß rØ trong mäi ®iÒu kiÖn sö dông kh¸c nhau cña « t«, dï cho ®· dïng trong thêi gian dµi chÞu uèn hoÆc xo¾n, hoÆc ®é rung cña cÊu tróc « t« hay cña ®éng c¬. 4.4.4.5 Sù rß rØ nhiªn liÖu tõ bÊt kú phÇn nµo cña hÖ thèng chØ cã thÓ r¬i tù do xuèng mÆt ®­êng, nh­ng kh«ng bao giê ®­îc rít vµo hÖ thèng x¶. 4.4.5 C«ng t¾c khÈn cÊp C«ng t¾c khÈn cÊp ®­îc trang bÞ ®Ó gi¶m rñi ro vÒ ho¶ ho¹n khi « t« ®øng yªn. C«ng t¾c khÈn cÊp nµy cã nh÷ng ®Æc tr­ng sau: 4.4.5.1 §­îc ®Æt ë vÞ trÝ sao cho l¸i xe khi ngåi ë ghÕ cã thÓ ®iÒu khiÓn ngay ®­îc. 4.4.5.2 §­îc ®¸nh dÊu râ rµng vµ ®­îc l¾p mét n¾p b¶o vÖ hoÆc c¸c h×nh thøc b¶o vÖ thÝch hîp kh¸c ®Ó ng¨n c¶n c¸c hµnh ®éng v« ý. Nh÷ng chØ dÉn râ rµng vÒ ph­¬ng ph¸p sö dông ph¶i ®­îc ghi trªn n¬i liÒn kÒ víi c«ng t¾c khÈn cÊp, vÝ dô: "Th¸o n¾p b¶o vÖ vµ kÐo cÇn xuèng d­íi ! ChØ thùc hiÖn chØ khi « t« buéc ph¶i ®ç". 4.4.5.3 ViÖc sö dông c«ng t¾c khÈn cÊp ph¶i ®ång thêi thùc hiÖn ®­îc c¸c chøc n¨ng sau: 4.4.5.3.1 §éng c¬ ngõng ho¹t ®éng nhanh. 4.4.5.3.2 Ho¹t ®éng cña c«ng t¾c ng¾t m¹ch ¾c quy, ®­îc l¾p ®Æt cµng gÇn ¾c quy cµng tèt, vµ nã ph¶i ng¾t Ýt nhÊt mét cùc cña ¾c quy ra khái m¹ch ®iÖn chÝnh, trõ c¸c m¹ch thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®­îc yªu cÇu bëi 4.4.5.3.3 d­íi ®©y; c¸c m¹ch b¶o ®¶m ho¹t ®éng liªn tôc cña ®ång hå ®o tèc ®é còng nh­ nh÷ng thiÕt bÞ mµ viÖc ®ét ngét ng¾t m¹ch cã thÓ dÉn tíi nh÷ng bÊt lîi h¬n khi ng¾t m¹ch chóng, vÝ dô: 4.4.5.3.2.1 §Ìn b¸o khÈn cÊp trong « t«. 4.4.5.3.2.2 ThiÕt bÞ lµm m¸t c¸c m¸y s­ëi Êm phô. 4.4.5.3.2.3 Kho¸ cöa ®iÖn tö trung t©m. 4.4.5.3.3 §ãng c«ng t¾c tÝn hiÖu c¶nh b¸o sù nguy hiÓm cña « t«. 12
 13. TCVN 6724-2000 4.4.5.4 C¸c chøc n¨ng nªu t¹i 4.4.5.3. kÓ trªn cã thÓ ®­îc thùc hiÖn kh«ng chØ b»ng c«ng t¾c khÈn cÊp mµ cßn b»ng nh÷ng bé phËn ®iÒu khiÓn riªng, miÔn lµ chóng kh«ng t¹o ra nhiÔu khÈn cÊp ¶nh h­ëng tíi chøc n¨ng cña c«ng t¾c khÈn cÊp. 4.4.6 ThiÕt bÞ ®iÖn vµ d©y dÉn 4.4.6.1 TÊt c¶ d©y ®iÖn ph¶i ®­îc c¸ch ®iÖn tèt. D©y vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lé thiªn ph¶i chÞu ®­îc nhiÖt ®é vµ ®iÒu kiÖn Èm ­ít. §Æc biÖt chó ý nh÷ng phÇn n»m trong khoang ®éng c¬ v× chóng n»m trong m«i tr­êng nhiÖt ®é, dÇu vµ h¬i n­íc. 4.4.6.2 Trong m¹ch ®iÖn kh«ng ®­îc sö dông mét d©y dÉn nµo t¶i dßng ®iÖn v­ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp, cã kÓ tíi kiÓu l¾p ®Æt vµ nhiÖt ®é xung quanh cao nhÊt. 4.4.6.3 Mçi mét m¹ch ®iÖn cung cÊp cho mét bé phËn hay mét thiÕt bÞ ph¶i cã cÇu ch× hoÆc c¸i ng¾t m¹ch, trõ c¸c m¹ch: thiÕt bÞ khëi ®éng, m¹ch ®¸nh löa (®¸nh löa chñ ®éng), bu gi, thiÕt bÞ dõng « t«, m¹ch ®iÖn n¹p ¾c quy vµ ¾c quy. Tuy nhiªn nh÷ng m¹ch cung cÊp cho c¸c thiÕt bÞ c«ng suÊt nhá cã thÓ ®­îc b¶o vÖ b»ng cÇu ch× hoÆc c¸i ng¾t m¹ch chung víi ®iÒu kiÖn dßng chung kh«ng v­ît qu¸ 16A. 4.4.6.4 TÊt c¶ c¸c d©y ®iÖn ph¶i ®­îc b¶o vÖ tèt vµ kÑp gi÷ cÈn thËn ë c¸c vÞ trÝ tr¸nh mäi h­ háng do bÞ c¾t, mµi hay cä x¸t. 4.4.6.5 nh÷ng n¬i trong mét hoÆc mét sè m¹ch ®iÖn trªn « t« cã ®iÖn ¸p v­ît qu¸ 100 v«n RMS (gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ®­îc tÝnh b»ng c¨n bËc hai cña trung b×nh céng cña b×nh ph­¬ng c¸c gi¸ trÞ ®o rêi r¹c cña ®iÖn ¸p), ph¶i bè trÝ mét c«ng t¾c c¾t ®iÒu khiÓn b»ng tay cã kh¶ n¨ng ng¾t toµn bé nh÷ng m¹ch nµy khái nguån cung cÊp chung, trong « t« ë vÞ trÝ thuËn lîi cho l¸i xe, vµ ph¶i ®­îc nèi víi cùc kh«ng tiÕp ®Êt cña nguån, miÔn lµ c«ng t¾c nµy kh«ng ®­îc c¾t bÊt kú m¹ch ®iÖn cung cÊp nµo cho c¸c ®Ìn bªn ngoµi « t«. 4.4.6.6 Ph¶i cã Ýt nhÊt hai m¹ch ®iÖn chiÕu s¸ng bªn trong « t« sao cho sù h­ háng cña mét m¹ch ph¶i kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn m¹ch kia. M¹ch ®iÖn sö dông chiÕu s¸ng th­êng xuyªn c¸c lèi ra vµo cã thÓ ®­îc coi lµ mét m¹ch lo¹i nµy. 4.4.7 ¾c quy 4.4.7.1 TÊt c¶ ¾c quy ph¶i ®­îc b¶o vÖ tèt vµ dÔ lÊy ra/l¾p vµo. 4.4.7.2 Ng¨n ®ùng ¾c quy ph¶i t¸ch rêi khái khoang hµnh kh¸ch vµ khoang ng­êi l¸i, vµ ®­îc th«ng víi kh«ng khÝ bªn ngoµi. 4.4.8 B×nh cøu ho¶ vµ bé dông cô s¬ cøu 4.4.8.1 Ph¶i cã chç ®Ó l¾p ®Æt mét hay nhiÒu b×nh cøu ho¶, mét b×nh ®Æt gÇn ghÕ l¸i vµ kh«ng gian ®Ó l¾p cho mçi b×nh cøu ho¶ kh«ng ®­îc nhá h¬n 600mm x 200mm x 200mm. Cho phÐp cã sù x©m lÊn côc bé vµo kh«ng gian nµy miÔn lµ cã thÓ l¾p ®­îc mét b×nh cøu ho¶ cã kÝch th­íc t­¬ng øng. 13
 14. TCVN 6724-2000 4.4.8.2 Ph¶i cã kh«ng gian ®Ó ®Æt mét hay nhiÒu tói cøu th­¬ng. Kh«ng gian ®ã kh«ng ®­îc nhá h¬n 7dm3 vµ cã kÝch th­íc nhá nhÊt kh«ng ®­îc nhá h¬n 80mm. 4.4.9 VËt liÖu Kh«ng ®­îc phÐp sö dông vËt liÖu cã thÓ b¾t ch¸y trong kho¶ng 10cm c¸ch èng x¶ trõ khi vËt liÖu nµy ®­îc b¶o vÖ mét c¸ch hiÖu qu¶. 4.5 C¸c lèi ra 4.5.1 Sè l­îng 4.5.1.1 Sè l­îng nhá nhÊt cña cöa hµnh kh¸ch ®­îc yªu cÇu nh­ sau: Sè hµnh kh¸ch Sè cöa Lo¹i I Lo¹i II Lo¹i III 17 - 45 1 1 1 46 - 70 2 1 1 71 - 100 3 2 1 > 100 4 3 1 4.5.1.2 Sè l­îng nhá nhÊt cña cöa hµnh kh¸ch ë mçi toa cøng cña « t« hoÆc « t« ®­êng dµi cã nèi toa lµ mét, trõ tr­êng hîp sè cöa nhá nhÊt nµy ph¶i lµ hai ®èi víi khoang phÝa tr­íc cña « t« lo¹i I cã nèi toa. 4.5.1.3 Sè l­îng nhá nhÊt cña c¸c cöa ra vµo cña mét « t« ph¶i lµ hai. 4.5.1.4 Theo môc ®Ých cña yªu cÇu nµy, c¸c cöa hµnh kh¸ch ®­îc trang bÞ hÖ thèng ®ãng më b»ng n¨ng l­îng ph¶i kh«ng ®­îc coi lµ lèi tho¸t trõ khi chóng cã thÓ s½n sµng ®­îc më b»ng tay, mét khi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn quy ®Þnh t¹i 4.6.5.1. ®­îc khëi ®éng khi cÇn thiÕt. 4.5.1.5 Sè lèi tho¸t khÈn cÊp nhá nhÊt ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn sao cho tæng sè lèi ra theo yªu cÇu d­íi ®©y: Sè hµnh kh¸ch Tæng sè lèi ra nhá nhÊt 17-30 4 31-45 5 46-60 6 61-75 7 76-90 8 Lín h¬n 90 9 14
 15. TCVN 6724-2000 C¸c cöa sËp tho¸t chØ cã thÓ ®­îc tÝnh lµ mét trong sè cöa tho¸t khÈn cÊp nãi trªn. 4.5.1.6 Mçi toa cøng cña mét « t« kh¸ch hoÆc « t« kh¸ch ®­êng dµi nèi toa ph¶i ®­îc tÝnh nh­ c¸c « t« riªng biÖt ®Ó x¸c ®Þnh sè lèi ra nhá nhÊt vµ vÞ trÝ cña c¸c lèi ra. Ph¶i x¸c ®Þnh sè hµnh kh¸ch cho mçi toa cøng vµ ®o¹n nèi gi÷a chóng kh«ng ®­îc coi lµ mét lèi ra. 4.5.1.7 NÕu khoang l¸i lµ c¸ch biÖt víi phÝa bªn trong « t« th× nã ph¶i cã hai lèi ra vµ kh«ng ®­îc bè trÝ cïng mét bªn s­ên « t«; khi mét trong hai lèi ra ®ã lµ cöa sæ th× nã ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cho c¸c cöa sæ tho¸t khÈn cÊp nªu t¹i 4.5.7. 4.5.1.8 Mét cöa kÐp ph¶i ®­îc tÝnh lµ hai cöa vµ mét cöa sæ ®«i ®­îc tÝnh lµ hai cöa sæ tho¸t khÈn cÊp. 4.5.1.9 Cöa sËp ®Ó tho¸t, ®Ó bæ sung cho c¸c cöa thãat khÈn cÊp vµ cöa sæ tho¸t khÈn cÊp, ph¶i ®­îc l¾p trªn nãc c¸c « t« lo¹i II vµ lo¹i III. Chóng còng cã thÓ ®­îc l¾p trªn « t« lo¹i I. Trong nh÷ng tr­êng hîp nµy th× sè l­îng nhá nhÊt cña cöa sËp ph¶i lµ: Sè hµnh kh¸ch Sè cöa sËp Kh«ng qu¸ 50 1 Qu¸ 50 2 4.5.2 Sù bè trÝ c¸c lèi ra 4.5.2.1 Cöa hµnh kh¸ch ph¶i ®­îc bè trÝ bªn s­ên ph¶i « t« (gÇn lÒ ®­êng bªn ph¶i), vµ Ýt nhÊt mét cöa trong chóng ph¶i thuéc nöa phÝa tr­íc cña « t«. 4.5.2.2 Hai cöa ph¶i ®­îc t¸ch ra sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt ph¼ng th¼ng ®øng vu«ng gãc víi trôc däc cña « t« ®i qua c¸c t©m cña diÖn tÝch cöa ph¶i kh«ng nhá h¬n 40% chiÒu dµi tßan bé cña khoang hµnh kh¸ch. NÕu mét trong c¸c cöa nµy lµ mét phÇn cña cöa kÐp, kho¶ng c¸ch nµy ph¶i ®­îc ®o gi÷a hai cöa ®¬n c¸ch xa nhau nhÊt. 4.5.2.3 C¸c lèi ra ®­îc bè trÝ sao cho sè l­îng cña chóng ë mçi bªn « t« vÒ c¬ b¶n lµ b»ng nhau. 4.5.2.4 Ph¶i cã Ýt nhÊt mét lèi tho¸t khÈn cÊp ®­îc bè trÝ mét c¸ch thÝch hîp ë mÆt sau hoÆc mÆt tr­íc cña « t«. Víi c¸c « t« lo¹i I quy ®Þnh nµy ®­îc tháa m·n nÕu nh­ cã mét cöa sËp tho¸t trªn trÇn « t«. 4.5.2.5 C¸c lèi ra ë cïng mét bªn thµnh « t« ph¶i ®­îc bè trÝ hîp lý däc theo chiÒu dµi cña « t«. 4.5.2.6 thµnh sau cña « t« cho phÐp ®Æt mét cöa nh­ng kh«ng ph¶i lµ cöa hµnh kh¸ch. 4.5.2.7 NÕu l¾p cöa sËp thãat chóng ph¶i ®­îc bè trÝ nh­ sau: NÕu chØ cã 1 cöa sËp, nã ph¶i ®­îc bè trÝ trong mét phÇn ba chiÒu dµi trÇn vµ ë gi÷a trÇn « t«; nÕu cã 2 cöa sËp, chóng ph¶i c¸ch nhau mét kho¶ng c¸ch Ýt nhÊt lµ 2m ®­îc ®o gi÷a c¸c c¹nh gÇn nhau nhÊt cña c¸c « cöa trªn ®­êng song song víi trôc däc cña « t«. 15
 16. TCVN 6724-2000 4.5.3 C¸c kÝch th­íc nhá nhÊt 4.5.3.1 Mét sè lo¹i lèi ra ph¶i cã kÝch th­íc nhá nhÊt nh­ sau: Lo¹i I Lo¹i II Lo¹i III Ghi chó Cöa hµnh kh¸ch ¤ cöa Cao (cm) 180 165 Réng (cm) Cöa ®¬n : 65 KÝch th­íc nµy cã thÓ ®­îc gi¶m 10cm khi Cöa kÐp : 120 ®é cao cña tay n¾m Cöa tho¸t Cao (cm) 125 khÈn cÊp Réng (cm) 55 Cöa sæ tho¸t Ph¶i cho phÐp vÏ néi tiÕp trong diÖn tÝch nµy DiÖn tÝch (cm2) 4000 ch÷ nhËt cao 50 vµ réng 70cm khÈn cÊp Cöa sæ tho¸t khÈn cÊp ®­îc ®Æt ë mÆt sau Ph¶i cho phÐp vÏ néi tiÕp trong « cöa sæ thãat khÈn cÊp h×nh ch÷ nhËt cña « t«, nÕu nhµ s¶n xuÊt kh«ng bè trÝ c¸c cao 35cm vµ réng 155cm. C¸c gãc cña h×nh ch÷ nhËt cã thÓ kÝch th­íc tèi thiÓu cña cöa sæ thãat khÈn ®­îc lµm trßn víi b¸n kÝnh cong kh«ng v­ît qu¸ 25cm cÊp nh­ trªn Ph¶i cho phÐp vÏ néi tiÕp trong diÖn Cöa thãat sËp DiÖn tÝch « cöa (cm2) 4000 nµy mét h×nh ch÷ nhËt 50 x 70cm ®i qua 4.5.4 Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi tÊt c¶ cöa hµnh kh¸ch 4.5.4.1 Mäi cöa hµnh kh¸ch ph¶i cã thÓ më dÔ dµng tõ phÝa trong vµ phÝa ngoµi « t« khi « t« ®øng yªn (nh­ng kh«ng cÇn thiÕt khi « t« ®ang chuyÓn ®éng). Tuy nhiªn yªu cÇu nµy kh«ng ®­îc phÐp hiÓu lµ lo¹i bá kh¶ n¨ng khãa cöa tõ bªn ngoµi, miÔn lµ cöa ®ã lu«n cã thÓ më ®­îc tõ phÝa trong. 4.5.4.2 Mçi bé phËn ®iÒu khiÓn hoÆc c¬ cÊu më mét cöa hµnh kh¸ch ë bªn ngoµi kh«ng ®­îc ®Æt cao h¬n 180 cm tÝnh tõ mÆt ®Êt khi « t« ®ang ®ç ë tr¹ng th¸i kh«ng t¶i trªn mÆt ph¼ng ngang. 4.5.4.3 Cöa hµnh kh¸ch lo¹i mét c¸nh, ®ãng më b»ng tay cã l¾p trôc quay hoÆc b¶n lÒ ph¶i cã kÕt cÊu sao cho khi « t« ®ang ch¹y vÒ phÝa tr­íc nÕu më cöa va ch¹m víi mét vËt ®øng yªn th× cöa cã xu h­íng ®ãng vµo. 4.5.4.4 NÕu mét cöa hµnh kh¸ch ®ãng më b»ng tay dïng kho¸ cöa kiÓu sËp, khãa ph¶i lµ lo¹i hai nÊc. 4.5.4.5 PhÝa bªn trong cña cöa hµnh kh¸ch kh«ng ®­îc cã bÊt kú thiÕt bÞ nµo phñ trªn c¸c bËc lªn xuèng ë bªn trong khi ®ãng cöa. 4.5.4.6 NÕu tÇm nh×n trùc tiÕp bÞ h¹n chÕ, ph¶i cã g­¬ng hoÆc thiÕt bÞ trî gióp kh¸c ®Ó ng­êi l¸i tõ ghÕ ngåi cña m×nh cã thÓ ph¸t hiÖn sù cã mÆt cña hµnh kh¸ch ë khu vùc l©n cËn bªn trong vµ bªn ngoµi c¸c cöa hµnh kh¸ch kh«ng ph¶i lµ cöa tù ®éng. 16
 17. TCVN 6724-2000 4.5.4.7 C¸c cöa hµnh kh¸ch më vµo phÝa trong « t« ph¶i ®­îc cÊu t¹o sao cho sù chuyÓn ®éng cña nã kh«ng g©y ra th­¬ng tÝch cho hµnh kh¸ch trong ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th­êng. NÕu cÇn thiÕt ph¶i l¾p thiÕt bÞ b¶o vÖ thÝch hîp. 4.5.4.8 NÕu cöa hµnh kh¸ch ®­îc ®Æt gÇn víi cöa nhµ vÖ sinh hoÆc khoang phÝa trong kh¸c, th× cöa nµy ph¶i ph¶i ®­îc b¶o vÖ ®Ó tr¸nh t¸c ®éng v« ý. Tuy nhiªn, yªu cÇu nµy ph¶i kh«ng ¸p dông nÕu cöa hµnh kh¸ch bÞ kho¸ tù ®éng khi « t« ®ang chuyÓn ®éng víi tèc ®é lín h¬n 5km/h. 4.5.5 Yªu cÇu kü thuËt bæ sung ®èi víi cöa hµnh kh¸ch ®ãng më b»ng n¨ng l­îng 4.5.5.1 Trong tr­êng hîp khÈn cÊp mçi cöa hµnh kh¸ch ®ãng më b»ng n¨ng l­îng khi « t« ®· ®øng yªn (nh­ng kh«ng cÇn thiÕt khi « t« ®ang chuyÓn ®éng) ph¶i cã kh¶ n¨ng më ®­îc tõ bªn trong vµ khi kh«ng bÞ khãa ph¶i më ®­îc tõ bªn ngoµi b»ng c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, mÆc dï cã hay kh«ng cã nguån n¨ng l­îng; c¬ cÊu ®iÒu khiÓn nµy ph¶i: 4.5.5.1.1 ¦u tiªn tr­íc tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¸c. 4.5.5.1.2 §èi víi sù ®iÒu khiÓn tõ bªn trong, c¬ cÊu ®iÒu khiÓn nµy ®­îc ®Æt trªn, hoÆc bªn trong kho¶ng 300mm cña cöa, t¹i ®é cao kh«ng nhá h¬n 1600mm phÝa trªn bËc lªn xuèng thø nhÊt. 4.5.5.1.3 Cã thÓ dÔ nh×n thÊy vµ nhËn râ khi ®Õn gÇn cöa vµ khi ®øng tr­íc cöa. 4.5.5.1.4 Cã thÓ ho¹t ®éng bëi mét ng­êi ®øng ngay tr­íc cöa. 4.5.5.1.5 Lµm cho cöa më, hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn më cöa dÔ dµng b»ng tay. 4.5.5.1.6 Cã thÓ ®­îc b¶o vÖ b»ng mét thiÕt bÞ b¶o vÖ dÔ dµng th¸o ra hoÆc ph¸ vì ®Ó ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ khi cã tho¸t khÈn cÊp; sù ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn khi cã tho¸t khÈn cÊp hoÆc viÖc th¸o n¾p b¶o vÖ che thiÕt bÞ nµy ph¶i ®­îc chØ b¸o cho ng­êi l¸i b»ng c¶ tÝn hiÖu nghe vµ nh×n, vµ 4.5.5.1.7 §èi víi cöa ®iÒu khiÓn bëi ng­êi l¸i kh«ng tu©n theo yªu cÇu cña môc 4.5.5.6.2. c¬ cÊu ®iÒu khiÓn nµy ph¶i cÊu t¹o sao cho sau khi ®iÒu khiÓn më cöa vµ trë l¹i vÞ trÝ b×nh th­êng cña nã, cöa ph¶i kh«ng ®ãng l¹i trõ khi ng­êi l¸i cã thao t¸c ®iÒu khiÓn ®ãng cña tiÕp theo. 4.5.5.2 Cã thÓ trang bÞ mét thiÕt bÞ do ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng tõ ghÕ l¸i ®Ó lo¹i bá t¸c ®éng ®iÒu khiÓn tho¸t khÈn cÊp tõ bªn ngoµi nh»m kho¸ cöa hµnh kh¸ch tõ bªn ngoµi. Trong tr­êng hîp nµy, ®iÒu khiÓn tho¸t khÈn cÊp bªn ngoµi ph¶i ®­îc t¸c ®éng l¹i mét c¸ch tù ®éng b»ng c¸ch khëi ®éng ®éng c¬ hoÆc tr­íc khi « t« ®¹t tíi tèc ®é 20km/h. TiÕp sau, sù lo¹i bá t¸c ®éng cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn thãat khÈn cÊp bªn ngoµi ph¶i kh«ng x¶y ra tù ®éng, nh­ng ph¶i yªu cÇu ng­êi l¸i cã ho¹t ®éng tiÕp theo. 4.5.5.3 Mçi cöa hµnh kh¸ch do ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn ph¶i cã thÓ ®ãng më ®­îc bëi ng­êi l¸i tõ vÞ trÝ ghÕ l¸i khi sö dông c¬ cÊu ®iÒu khiÓn. C¬ cÊu nµy ®­îc ®¸nh dÊu ph©n biÖt râ rµng, trõ tr­êng hîp ®iÒu khiÓn b»ng ch©n. 4.5.5.4 Mçi cöa hµnh kh¸ch ho¹t ®éng b»ng n¨ng l­îng ph¶i dÉn ®éng mét thiÕt bÞ b¸o hiÖu (nh×n). ThiÕt bÞ nµy ®­îc ng­êi l¸i nh×n thÊy râ rµng khi ngåi ë vÞ trÝ l¸i b×nh th­êng trong bÊt kú ®iÒu kiÖn ¸nh 17
 18. TCVN 6724-2000 s¸ng nµo, vµ th«ng b¸o r»ng cöa kh«ng ®­îc ®ãng hoµn toµn. ThiÕt bÞ b¸o hiÖu nµy ph¶i ph¸t tÝn hiÖu khi cÊu tróc cøng cña cöa n»m ë gi÷a vÞ trÝ më hoµn toµn víi mét ®iÓm c¸ch 30 mm tõ vÞ trÝ ®ãng hoµn toµn. Mét thiÕt bÞ b¸o hiÖu cã thÓ sö dông cho mét hoÆc nhiÒu cöa. Tuy nhiªn, kh«ng trang bÞ thiÕt bÞ b¸o hiÖu nµy cho cöa hµnh kh¸ch phÝa tr­íc lµ cöa kh«ng thÝch hîp víi yªu cÇu cña 4.5.5.6.2 vµ 4.5.5.6.3. 4.5.5.5 Nh÷ng c¬ cÊu ®iÒu khiÓn dïng cho ng­êi l¸i ®ãng hoÆc më c¸c cöa hµnh kh¸ch ®ãng më b»ng n¨ng l­îng ph¶i ®­îc cÊu t¹o sao cho ng­êi l¸i cã kh¶ n¨ng ®æi chiÒu chuyÓn ®éng cña cöa t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong qu¸ tr×nh ®ãng hoÆc më cöa. 4.5.5.6 CÊu t¹o vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn cho mçi cöa hµnh kh¸ch ®ãng më b»ng n¨ng l­îng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng lµm hµnh kh¸ch bÞ th­¬ng do v« ý cöa hoÆc bÞ kÑp khi cöa ®ãng l¹i. 4.5.5.6.1 Trõ tr­êng hîp cöa hµnh kh¸ch phÝa tr­íc, yªu cÇu nµy sÏ ®­îc coi nh­ tháa m·n nÕu ®¶m b¶o 2 yªu cÇu d­íi ®©y: 4.5.5.6.2 Yªu cÇu thø nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh ®ãng cöa, t¹i bÊt cø ®iÓm ®o nµo ®­îc miªu t¶ trong phô lôc F cña tiªu chuÈn nµy, bÞ c¶n bëi mét lùc kÑt kh«ng qu¸ 150N, cöa ph¶i tù ®éng më l¹i ®Õn vÞ trÝ réng nhÊt cña nã vµ, trõ truêng hîp cöa hµnh kh¸ch tù ®éng, cöa ph¶i n»m ë vÞ trÝ më cho ®Õn khi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®ãng ho¹t ®éng. Lùc kÑt cã thÓ ®­îc ®o theo ph­¬ng ph¸p nµo ®ã ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn chÊp thuËn. Nh÷ng h­íng dÉn ®­îc nªu trong phô lôc F cña tiªu chuÈn nµy. Lùc t¸c ®éng cao nhÊt cã thÓ lín h¬n 150N trong thêi gian ng¾n miÔn lµ nã kh«ng v­ît qu¸ 300N. HÖ thèng më l¹i cã thÓ ®­îc kiÓm tra b»ng mét thanh kiÓm tra cã tiÕt diÖn cao 60mm, réng 30mm vµ b¸n kÝnh gãc l­în lµ 5mm. 4.5.5.6.3 Yªu cÇu thø 2 lµ khi cöa ®ãng kÑt vµo cæ tay hoÆc ngãn tay cña hµnh kh¸ch: 4.5.5.6.3.1 Cöa tù ®éng më l¹i ®Õn vÞ trÝ réng nhÊt cña nã, trõ tr­êng hîp cöa hµnh kh¸ch tù ®éng, vµ ph¶i gi÷ ë vÞ trÝ më cho ®Õn khi cã t¸c ®éng ®iÒu khiÓn ®ãng hoÆc 4.5.5.6.3.2 Cæ tay hoÆc ngãn tay cã thÓ rót ra khái cöa mµ kh«ng g©y th­¬ng tÝch cho hµnh kh¸ch. Yªu cÇu nµy cã thÓ ®­îc kiÓm tra b»ng tay, hoÆc b»ng thanh kiÓm tra nh­ ®Ò cËp trong 4.5.5.6.2, thanh cã d¹ng c«n 1 ®Çu trªn suèt chiÒu dµi 300 mm, tõ mét ®Çu dµy 30mm ®Õn dÇu kia dµy 5mm. Thanh kh«ng ®­îc ®¸nh bãng hoÆc b«i tr¬n. NÕu nh­ cöa ®ãng kÑp vµo thanh nµy nã ph¶i cã kh¶ n¨ng dÔ dµng më l¹i, hoÆc 4.5.5.6.3.3 Cöa ®­îc duy tr× ë vÞ trÝ cho phÐp thanh kiÓm tra cã tiÕt diÖn cao 60mm, réng 20mm víi b¸n kÝnh gãc l­în 5mm cã thÓ di chuyÓn tù do ®­îc. Kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ nµy ®Õn vÞ trÝ ®ãng hoµn toµn kh«ng lín h¬n 30mm. 4.5.5.6.4 §èi víi cöa hµnh kh¸ch phÝa tr­íc yªu cÇu cña 4.5.5.6. sÏ ®­îc coi nh­ tho¶ m·n nÕu cöa nµy: 4.5.5.6.4.1 Tháa m·n c¸c yªu cÇu nªu t¹i 4.5.5.6.2 vµ 4.5.5.6.3 hoÆc 18
 19. TCVN 6724-2000 4.5.5.6.4.2 §­îc l¾p b»ng c¸c c¹nh mÒm; tuy nhiªn, nã còng kh«ng qu¸ mÒm ®Õn møc nÕu cöa cã ®ãng vµo thanh kiÓm tra ®· nªu t¹i 4.5.5.6.2, kÕt cÊu cøng cña cöa sÏ tíi ®­îc vÞ trÝ ®ãng hoµn toµn. 4.5.5.7 NÕu mét cöa hµnh kh¸ch ®ãng më b»ng n¨ng l­îng ®­îc gi÷ ë tr¹ng th¸i ®ãng chØ khi tiÕp tôc sö dông nguån n¨ng l­îng th× ph¶i cã mét thiÕt bÞ chØ b¸o (quan s¸t b»ng m¾t) ®Ó th«ng b¸o cho ng­êi l¸i nh÷ng h­ háng bÊt kú cña nguån cung cÊp n¨ng l­îng cho cöa. 4.5.5.8 ThiÕt bÞ phßng ngõa khëi hµnh nÕu ®­îc l¾p, chØ ®­îc cã t¸c dông khi tèc ®é nhá h¬n 5km/h vµ ph¶i kh«ng cã t¸c dông víi tèc ®é lín h¬n. 4.5.5.9 Mét thiÕt bÞ c¶nh b¸o b»ng ©m thanh cho ng­êi l¸i cã thÓ ho¹t ®éng nÕu nh­ « t« khëi hµnh khi cã cöa hµnh kh¸ch ®ãng më b»ng n¨ng l­îng nµo ®ã kh«ng ®­îc ®ãng hoµn toµn. ThiÕt bÞ c¶nh b¸o ©m thanh nµy ph¶i ho¹t ®éng ë tèc ®é v­ît qu¸ 5km/h cho c¸c cña tu©n theo yªu cÇu cña 4.5.5.6.3.3. 4.5.6 Yªu cÇu kü thuËt bæ sung ®èi víi cöa hµnh kh¸ch tù ®éng 4.5.6.1 Sù ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn më: 4.5.6.1.1 Trõ c¸c yªu cÇu nªu t¹i 4.5.5.1 c¬ cÊu ®iÒu khiÓn më cöa hµnh kh¸ch tù ®éng chØ cã thÓ ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng vµ ng­ng ho¹t ®éng bëi ng­êi l¸i tõ vÞ trÝ ghÕ l¸i. 4.5.6.1.2 Sù kÝch ho¹t hoÆc ng­ng ho¹t ®«ng cã thÓ ®­¬c thùc hiÖn mét c¸ch trùc tiÕp b»ng mét c«ng t¾c, hoÆc mét c¸ch gi¸n tiÕp, vÝ dô nh­ b»ng viÖc më vµ ®ãng cöa hµnh kh¸ch phÝa tr­íc. 4.4.6.1.3 Sù kÝch ho¹t cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn më cöa do l¸i xe thùc hiÖn ph¶i ®­îc chØ b¸o ë bªn trong « t« vµ ®èi víi nh÷ng cöa më ®­îc tõ bªn ngoµi ph¶i ®­îc chØ b¸o ë bªn ngoµi « t«. Bé phËn chØ thÞ nµy (vÝ dô nh­ nót Ên ph¸t quang, tÝn hiÖu ph¸t quang) ph¶i ®­îc ®Æt ë cöa hay s¸t cöa liªn quan. 4.5.6.1.4 Trong tr­êng hîp ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng trùc tiÕp b»ng mét c«ng t¾c, tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña hÖ thèng ph¶i ®­îc chØ b¸o râ rµng cho ng­êi l¸i, vÝ dô b»ng vÞ trÝ cña c«ng t¾c hoÆc ®Ìn chØ b¸o hoÆc c«ng t¾c ph¸t quang. C«ng t¾c nµy ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu ®Æc biÖt vµ bè trÝ sao cho nã kh«ng thÓ bÞ lÉn víi c¸c c«ng t¾c ®iÒu khiÓn kh¸c. 4.5.6.2 Më cöa hµnh kh¸ch tù ®éng: 4.5.6.2.1 Sau khi ng­êi l¸i ®­a c¬ cÊu ®iÒu khiÓn më cöa vµo ho¹t ®éng, nã ph¶i cho phÐp hµnh kh¸ch më cöa nh­ sau: 4.5.6.2.1.1 Tõ bªn trong, vÝ dô nh­ Ên nót hoÆt g¹t cÇn g¹t, vµ 4.5.6.2.1.2 Tõ phÝa ngoµi; trõ nh÷ng cöa sö dông chØ lµm lèi ra vµ ®­îc ghi râ nh­ vËy; vÝ dô b»ng c¸ch Ên mét nót ph¸t quang, mét nót ë d­íi mét chØ b¸o ph¸t quang hoÆc mét thiÕt bÞ t­¬ng tù ®­îc ®¸nh dÊu kÌm theo h­íng dÉn thÝch hîp. 19
 20. TCVN 6724-2000 4.5.6.2.2 ViÖc Ên nót tr×nh bµy t¹i 4.5.6.2.1.1 vµ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p liªn l¹c víi ng­êi l¸i tr×nh bµy t¹i 4.6.9.1, cã thÓ göi mét tÝn hiÖu, tÝn hiÖu nµy ®­îc l­u gi÷, vµ tÝn hiÖu nµy ph¶i t¸c ®éng lµm më cöa sau khi ng­êi l¸i ®­a c¬ cÊu ®iÒu khiÓn më vµo ho¹t ®éng. 4.5.6.3 Sù ®ãng cöa hµnh kh¸ch tù ®éng: 4.5.6.3.1 Khi cöa hµnh kh¸ch tù ®éng ®· ®­îc më, nã ph¶i tù ®éng ®ãng l¹i sau mét kho¶ng thêi gian. NÕu cã mét hµnh kh¸ch ra vµo « t« trong kho¶ng thêi gian nµy, mét thiÕt bÞ an toµn (nh­ c«ng t¾c bËc lªn xuèng, thanh ch¾n s¸ng, cöa mét chiÒu ...) ph¶i ®¶m b¶o r»ng thêi gian cho ®Õn khi cöa ®ãng lµ ®ñ møc. 4.5.6.3.2 NÕu cã hµnh kh¸ch ra vµo trong lóc cöa ®ang ®ãng, qóa tr×nh ®ãng ph¶i tù ®éng dõng l¹i vµ cöa ph¶i quay trë l¹i vÞ trÝ më. C¬ cÊu ®¶o chiÒu nµy ®­îc ®iÒu khiÓn bëi mét thiÕt bÞ an toµn nh­ tr×nh bµy t¹i 4.5.6.3.1 hoÆc bëi mét thiÕt bÞ kh¸c. 4.5.6.3.3 Cöa ®· tù ®éng ®ãng xong nh­ quy ®Þnh t¹i 4.5.6.3.1 ph¶i cã kh¶ n¨ng më l¹i bëi hµnh kh¸ch nh­ quy ®Þnh t¹i 4.5.6.2. Kh¶ n¨ng nµy ph¶i kh«ng cßn n÷a nÕu nh­ ng­êi l¸i ng¾t ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn më cöa. 4.5.6.3.4 Sau khi ng­êi l¸i ng¾t ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn më cöa hµnh kh¸ch tù ®éng, cöa ph¶i ®ãng theo quy ®Þnh tõ 4.5.6.3.1 ®Õn 4.5.6.3.3. 4.5.6.4 Sù ng¨n c¶n qu¸ tr×nh ®ãng tù ®éng ph¶i ®­îc th«ng b¸o trªn cöa cho nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt nh­ hµnh kh¸ch cã xe ®Èy, ng­êi tµn tËt v.v.. 4.5.6.4.1 L¸i xe ph¶i cã kh¶ n¨ng ng¨n c¶n qu¸ tr×nh ®ãng cöa tù ®éng b»ng c¸ch t¸c ®éng vµo mét c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®Æc biÖt. Hµnh kh¸ch còng cã kh¶ n¨ng trùc tiÕp ng¨n c¶n qu¸ tr×nh nµy b»ng c¸ch Ên mét nót ®Æc biÖt. 4.5.6.4.2 Sù ng¨n c¶n qu¸ tr×nh ®ãng cöa tù ®éng ph¶i ®­îc b¸o hiÖu cho ng­êi l¸i b»ng thiÕt bÞ b¸o hiÖu nh×n thÊy ®­îc. 4.5.6.4.3 Trong mäi tr­êng hîp viÖc thiÕt lËp l¹i chÕ ®é ®ãng cöa tù ®éng chØ ®­îc thùc hiÖn bëi ng­êi l¸i. 4.5.6.4.4 Ph¶i ¸p dông 4.5.6.3 cho qu¸ tr×nh ®ãng cöa tiÕp theo. 4.5.7 Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi cöa tho¸t khÈn cÊp 4.5.7.1 Cöa tho¸t khÈn cÊp ph¶i cã kh¶ n¨ng më dÔ dµng c¶ tõ bªn trong lÉn bªn ngoµi khi « t« ®ang ®ç. Tuy nhiªn, yªu cÇu nµy kh«ng ®­îc hiÓu lµ lo¹i trõ kh¶ n¨ng kho¸ cöa tõ bªn ngoµi, miÔn lµ cöa cã thÓ lu«n lu«n ®­îc më tõ bªn trong b»ng c¬ cÊu më th«ng th­êng. 4.5.7.2 Cöa tho¸t khÈn cÊp kh«ng ®­îc dïng lo¹i cöa ®ãng më b»ng n¨ng l­îng hoÆc cöa tr­ît. 4.5.7.3 Tay n¾m më cöa bªn ngoµi cña cöa tho¸t khÈn cÊp ph¶i kh«ng ®­îc cao h¬n mÆt ®Êt qu¸ 180cm khi « t« ®ang ®ç kh«ng t¶i trªn mÆt ph¼ng ngang. 20
Đồng bộ tài khoản