TCVN 6757 2000

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
9
download

TCVN 6757 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6757 2000.Phương tiện giao thông đường bộ - mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất phụ tùng (WPmi)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6757 2000

  1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6757 : 2000 (iso 4100 : 1980) ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - m∙ nhËn d¹ng quèc tÕ nhµ s¶n xuÊt phô tïng (WPmi) Road vehicles - World parts manufacturer identifier (WPMI) code hµ néi - 2000
  2. TCVN 6757 : 2000 Lêi nãi ®Çu TCVN 6757: 2000 hßan tßan t­¬ng ®­¬ng víi tiªu chuÈn ISO 4100-1980 (E) TCVN 6757: 2000 do Ban kü thuËt TCVN / TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc ®¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn säan, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh. 2
  3. TCVN 6757 : 2000 tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6757: 2000 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M· nhËn d¹ng quèc tÕ nhµ s¶n xuÊt phô tïng (WPMI) Road vehicles - World parts manufacturer identifier (WPMI) code 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh néi dung vµ cÊu tróc cña mét m· nhËn d¹ng ®Ó thiÕt lËp sù nhËn d¹ng c¸c nhµ s¶n xuÊt phô tïng cña ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé trªn tßan thÕ giíi; m· nhËn d¹ng nµy, theo sù lùa chän cña nhµ s¶n xuÊt, cã thÓ nh­ mét sù thay thÕ hoÆc bæ sung cho c¸c hÖ thèng quèc tÕ hoÆc quèc gia ®ang cã, nh­ tªn, ®Þa chØ vµ nh·n hiÖu th­¬ng m¹i v.v. Môc ®Ých cña tiªu chuÈn nµy kh«ng chØ lµ quy ®Þnh sù tån t¹i cña mét c¸ch ghi nh·n mµ cßn thèng nhÊt cÊu tróc cña nã khi nã cã mÆt v× bÊt cø lý do g×. Môc ®Ých kh«ng chØ lµ nhËn d¹ng mçi phô tïng mµ cßn lµ nhËn d¹ng nhµ s¶n xuÊt, lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phô tïng ®ã. 2 LÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy chØ ¸p dông cho c¸c nhµ s¶n xuÊt phô tïng, nh÷ng phô tïng nµy ®­îc sö dông trªn ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé nh­ ®Þnh nghÜa trong TCVN 6211:1996 (ISO 3833). 3 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6579 : 2000 (ISO 3870), Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M· nhËn d¹ng quèc tÕ nhµ s¶n xuÊt (WMI) - Néi dung vµ cÊu tróc TCVN 6211 : 1996 (ISO 3833), Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa ISO..., Road Vehicles - Guide for the implementation of the world manufacturer identifier (WMI) code assignments (1) (1) Chó thÝch - §ang biªn säan 3
  4. TCVN 6757 : 2000 4 §Þnh nghÜa Sau ®©y lµ c¸c ®Þnh nghÜa thuËt ng÷ ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy: 4.1 Nhµ s¶n xuÊt phô tïng (Parts manufacturer): Mét ng­êi, mét c«ng ty hoÆc mét tËp ®ßan chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phô tïng hoÆc côm phô tïng ®ßi hái sù nhËn d¹ng nguån gèc. 4.2 M· nhËn d¹ng quèc tÕ nhµ s¶n xuÊt phô tïng (World parts manufacturer identifier (WPMI)): M·, ®­îc Ên ®Þnh cho mét nhµ s¶n xuÊt phô tïng, cho phÐp nhËn d¹ng nhµ s¶n xuÊt ®ã b»ng mét c¸ch duy nhÊt trªn tßan thÕ giíi trong thêi gian 30 n¨m. 5 C¸c ®Æc tr­ng chung cña m· WPMI 5.1 M· WPMI cã 4 ký tù d¹ng ch÷ - sè. ChØ ®­îc sö dông c¸c sè ¶ RËp vµ ch÷ c¸i La tinh sau ®©y: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f g h j k l m n p r s t u v w y z (c¸c ch÷ c¸i I, O vµ Q kh«ng ®­îc sö dông) 5.2 C¸c m· WPMI ®· ®­îc Ên ®Þnh sÏ ®­îc C¬ quan quèc tÕ cã thÈm quyÒn duy tr× vµ kiÓm tra theo ñy quyÒn cña ISO: SAE, Society of Automotive Engineers, Inc; 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096 USA. 5.3 C¬ quan quèc gia cã thÈm quyÒn cã thÓ Ên ®Þnh mét hoÆc nhiÒu m· WPMI ®èi víi mçi mét nhµ s¶n xuÊt phô tïng. 5.4 Khi ®· Ên ®Þnh mét m· WPMI cho mét nhµ s¶n xuÊt phô tïng th× kh«ng ®­îc Ên ®Þnh m· ®ã cho mét nhµ s¶n xuÊt kh¸c trong vßng 30 n¨m kÓ tõ n¨m mµ m· ®ã ®· ®­îc ®­a ra sö dông. 6 Yªu cÇu ®Æc ®iÓm riªng ®èi víi c¸c ký tù trong m· WPMI Chó thÝch - Xem vÝ dô trong phô lôc. 6.1 C¸c ký tù thø nhÊt vµ thø hai D·y hai ký tù nµy chØ râ tªn mét n­íc 6.1.1 NÕu mét hoÆc hai d·y hai ký tù ®· ®­îc C¬ quan quèc tÕ cã thÈm quyÒn Ên ®Þnh cho mét n­íc theo TCVN 6579:2000 (ISO 3780), th× ph¶i sö dông nh÷ng ký tù ®ã. 4
  5. TCVN 6757 : 2000 6.1.2 NÕu kh«ng cã d·y hai ký tù nµo ®· ®­îc Ên ®Þnh ®èi víi mét n­íc th× C¬ quan quèc gia cã thÈm quyÒn cña n­íc ®ã ph¶i yªu cÇu C¬ quan quèc tÕ ®­îc ñy quyÒn theo TCVN 6579:2000 (ISO 3780) cÊp d·y hai ký tù ®ã cho n­íc m×nh. 6.2 C¸c ký tù thø ba vµ thø t­ 6.2.1 Tr­êng hîp nhµ s¶n xuÊt phô tïng còng lµ mét nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ lµ chñ cña mét m· nhËn d¹ng quèc tÕ nhµ s¶n xuÊt (WMI) gåm 3 ký tù nh­ x¸c ®Þnh trong 6.4.1. cña TCVN 6579 : 2000 (ISO 3780). Trong truêng hîp nµy m· WPMI ®­îc Ên ®Þnh ®èi víi nhµ s¶n xuÊt phô tïng ph¶i lµ m· gåm 3 ch÷ c¸i cña m· WMI vµ mét ký tù thø t­ ph¶i lµ sè 0. 6.2.2 Tr­êng hîp s¶n xuÊt phô tïng còng lµ mét nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ lµ chñ cña mét m· nhËn d¹ng quèc tÕ nhµ s¶n xuÊt (WMI) gåm 3 ký tù nh­ x¸c ®Þnh trong 6.4.2. (nhµ s¶n xuÊt s¶n xuÊt d­íi 500 ph­¬ng tiÖn mét n¨m) cña TCVN 6579 : 2000 (ISO 3780). Trong truêng hîp nµy nhµ s¶n xuÊt phô tïng ®ã ph¶i nhËn mét m· WPMI cã cÊu tróc nh­ sau: - Hai ký tù ®Çu tiªn ph¶i lµ 2 ký tù cña m· WMI; - Ký tù thø 3 ph¶i lµ sè 9; - Ký tù thø 4 ph¶i ®­îc C¬ quan quèc gia cã thÈm quyÒn Ên ®Þnh. 6.2.3 Tr­êng hîp nhµ s¶n xuÊt phô tïng kh«ng ph¶i lµ mét nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé. Trong truêng hîp nµy hai ký tù cuèi cïng cña m· WPMI ph¶i ®­îc C¬ quan quèc gia cã thÈm quyÒn Ên ®Þnh, trõ sè 9 ®èi víi ký tù thø 3 vµ s« 0 ®èi víi ký tù thø 4. 7 Thùc hiÖn sù Ên ®Þnh m· WPMI ISO ®ang biªn säan mét h­íng dÉn ®Ó thùc hiÖn sù Ên ®Þnh m· WPMI. 5
  6. TCVN 6757 : 2000 Phô lôc (tham kh¶o) VÝ dô cña m· WPMI Tr­êng hîp 6.2.1 M· WMI 1 C P O B¾c Mü Mü Nhµ s¶n xuÊt Tr­êng hîp 6.2.2 (hai ký tù ®Çu tiªn cña m· WMI) 3 F 9 * Ch©u ¢u Ph¸p Tr­êng hîp 6.2.3 3 G * * Ch©u ¢u trõ sè 0 §øc trõ sè 9 * Ký tù ch÷ - sè ®­îc C¬ quan quèc gia cã thÈm quyÒn ph©n bæ 6
Đồng bộ tài khoản