TCVN 6759 2000

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
54
lượt xem
8
download

TCVN 6759 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6759 2000. Phương tiện giao thông đường bộ − Đèn halogen chiếu sáng phía trước − Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử trong công nhận kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6759 2000

 1. tcvn tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6759 - 2000 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − §Ìn halogen chiÕu s¸ng phÝa tr­íc − Yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles − Headlamps equipped with Halogen Filament lamps − Technical requirements and test method in type approval Hµ néi - 2000
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6759 - 2000 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së qui ®Þnh ECE 08-04/S7 TCVN 6759 - 2000 do ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n. Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. tiªu chuÈn viÖt nam Tcvn 6759 : 2000 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − §Ìn halogen chiÕu s¸ng phÝa tr­íc − Yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles − Headlamps equipped with Halogen Filament lamps − Technical requirements and test method in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ®­îc ¸p dông cho nh÷ng ®Ìn halogen chiÕu s¸ng phÝa tr­íc «t« (sau ®©y gäi lµ ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc) cã l¾p kÝnh ®Ìn b»ng thñy tinh hoÆc chÊt dÎo. 2 ThuËt ng÷ ®Þnh nghÜa ¸p dông trong ph¹m vi tiªu chuÈn nµy 2.1 KÝnh ®Ìn (Lens): Chi tiÕt phÝa ngoµi cïng cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc,truyÒn ¸nh s¸ng qua ®Ó chiÕu s¸ng bÒ mÆt. 2.2 Líp phñ (Coating): S¶n phÈm hoÆc c¸c s¶n phÈm nµo ®ã ®­îc g¾n vµo thµnh mét hay nhiÒu líp víi mÆt ngoµi cña kÝnh ®Ìn. 2.3 §Ìn kiÓu kh¸c (Headlamps of different types): Nh÷ng ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc kh¸c nhau bëi c¸c yÕu tè sau ®©y: − tªn th­¬ng m¹i hoÆc dÊu hiÖu; − ®Æc tÝnh cña hÖ thèng quang häc; − viÖc thªm hoÆc bít nh÷ng bé phËn cã thÓ thay ®æi hiÖu qu¶ quang häc b»ng viÖc khóc x¹, ph¶n x¹, hÊp thô vµ/hay biÕn d¹ng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Tuy nhiªn, viÖc l¾p thªm hay bá ®i nh÷ng bé läc ®­îc thiÕt kÕ chØ lµm thay ®æi mµu s¾c cña ¸nh s¸ng vµ kh«ng thay ®æi sù ph©n bè ¸nh s¸ng cña ®Ìn th× kh«ng thuéc sù thay ®æi vÒ kiÓu; − sù thÝch hîp ®èi víi hÖ thèng giao th«ng theo luËt tay tr¸i hoÆc tay ph¶i hoÆc c¶ hai. − lo¹i tia s¸ng ®­îc ph¸t ra (tia s¸ng chiÕu gÇn, tia s¸ng chiÕu xa hoÆc c¶ hai); − ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã sîi ®èt thuéc mét trong nh÷ng lo¹i sau: H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8 vµ HIR1; 3
 4. TCVN 6759 : 2000 − nh÷ng vËt liÖu lµm kÝnh ®Ìn vµ líp phñ. 3 Yªu cÇu tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu tr­íc khi thö c«ng nhËn kiÓu 3.1 Tµi liÖu kü thuËt 3.1.1 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc dïng ®Ó chiÕu xa vµ chiÕu gÇn hoÆc mét trong hai t¸c dông trªn; 3.1.2 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc dïng c¶ cho hÖ thèng giao th«ng theo luËt tay tr¸i vµ tay ph¶i hoÆc chØ theo luËt tay tr¸i hoÆc chØ theo luËt tay ph¶i. 3.1.2.1 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc l¾p hay kh«ng l¾p g­¬ng ph¶n x¹ cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc, ph¶i chØ ra vÞ trÝ ®Æt cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc so víi mÆt ®Êt vµ mÆt ph¼ng ®èi xøng däc xe; 3.1.3 Mµu s¾c cña ¸nh s¸ng ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc 3.2 Tµi liÖu kü thuËt kÌm theo 3.2.1 C¸c b¶n vÏ ®Çy ®ñ vµ thÓ hiÖn mét c¸ch chi tiÕt ®Ó ®­îc c«ng nhËn kiÓu, thÓ hiÖn h×nh d¹ng phÝa tr­íc cña ®Ìn vµ nh÷ng chi tiÕt cña nh÷ng ®­êng g©n kÝnh ®Ìn (nÕu cã) cïng mÆt c¾t ngang; c¸c b¶n vÏ ph¶i chØ ra khu vùc dµnh riªng cho dÊu c«ng nhËn. 3.2.1.1 NÕu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc l¾p g­¬ng ph¶n x¹ cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc, ph¶i chØ ra vÞ trÝ l¾p ®Æt so víi mÆt ®Êt vµ mÆt ph¼ng ®èi xøng däc xe khi lo¹i ®Ìn chØ sö dông nh÷ng vÞ trÝ x¸c ®Þnh. 3.2.2 Trong bÊt cø lÇn kiÓm tra nµo cña nhµ s¶n xuÊt, ph­¬ng ph¸p t­¬ng ®­¬ng cã thÓ ®­îc sö dông nÕu ®­îc sù ®ång ý cña c¬ quan ®ñ thÈm quyÒn cã tr¸ch nhiÖm cho viÖc kiÓm tra cÊp c«ng nhËn. Nhµ s¶n xuÊt ph¶i cã tr¸ch nhiÖm chøng minh r»ng c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc ¸p dông ®ã t­¬ng ®­¬ng víi ®iÒu d­íi ®©y trong tiªu chuÈn nµy. 3.2 MÉu thö 3.2.1 ViÖc thö cña kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo 3.2.1.1 M­êi ba kÝnh ®Ìn 3.2.1.1.1 S¸u trong nh÷ng chiÕc kÝnh nµy cã thÓ ®­îc thay thÕ b»ng s¸u mÉu vËt liÖu cã kÝch th­íc nhá nhÊt lµ 60 x 80mm. Nh÷ng mÉu nµy cã mÆt ngoµi ph¼ng hay låi (b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 300mm) cã bÒ mÆt ph¼ng ë gi÷a víi kÝch th­íc ®o ®­îc nhá nhÊt lµ 15 x 15mm; 3.2.1.1.2 Mäi thÊu kÝnh nªu trªn hoÆc nh÷ng mÉu vËt liÖu ph¶i ®­îc t¹o ra theo ph­¬ng ph¸p cã thÓ s¶n xuÊt hµng lo¹t; 3.2.1.2 Mét bé g­¬ng ph¶n x¹ mµ kÝnh ®Ìn cã thÓ l¾p trªn ®ã theo sù h­íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. 4
 5. TCVN 6759 : 2000 3.3 Nh÷ng vËt liÖu lµm kÝnh ®Ìn vµ líp phñ (nÕu cã) ph¶i ®­îc kÌm theo b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra nh÷ng ®Æc tÝnh cña nh÷ng vËt liÖu lµm kÝnh ®Ìn vµ líp phñ nµy nÕu chóng ®· ®­îc kiÓm tra 3.4 C¬ quan chøc n¨ng ph¶i kiÓm tra thùc tr¹ng l¾p ®Æt ®ång bé ®Ó ®¶m b¶o viÖc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ tr­íc khi c«ng nhËn vÒ kiÓu ®Ìn ®­îc c«ng nhËn. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ ph¶i kiÓm tra thùc tr¹ng l¾p ®Æt ®ång bé tr­íc khi c«ng nhËn kiÓu. 5
 6. TCVN 6759 : 2000 4 Yªu cÇu chung 4.1 Mçi mÉu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu chung ®­îc nªu trong c¸c ®iÒu 5 ®Õn 7 d­íi ®©y. 4.2 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i cã kh¶ n¨ng duy tr× nh÷ng ®Æc tÝnh quang häc ®· ®­îc quy ®Þnh vµ ®¶m b¶o lµm viÖc tèt trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng còng nh­ trong ®iÒu kiÖn bÞ t¸c ®éng cña dao ®éng 4.2.1 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ®­îc l¾p víi thiÕt bÞ cho phÐp cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc ®Ìn ngay trªn ph­¬ng tiÖn nh­ng vÉn tho¶ m·n nh÷ng tiªu chuÈn mµ chóng ph¶i ¸p dông. ThiÕt bÞ nµy kh«ng cÇn thiÕt ph¶i l¾p cho nh÷ng bé phËn mµ trªn ®ã g­¬ng ph¶n x¹ vµ kÝnh ®Ìn kh«ng bÞ t¸ch rêi vµ h¹n chÕ sö dông lo¹i thiÕt bÞ nµy ë nh÷ng xe mµ viÖc chØnh ®Æt ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng tiÖn kh¸c. §èi víi mét ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã t¸c dông ®Ó chiÕu xa, vµ mét ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc dïng ®Ó chiÕu gÇn, mçi ®Ìn ®­îc trang bÞ nh÷ng bãng ®Ìn sîi ®èt riªng cña nã th× chóng ®­îc kÕt hîp l¹i t¹o thµnh mét bé, thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ph¶i cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh riªng lÎ cho mçi hÖ thèng quang häc. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy kh«ng ®­îc ¸p dông cho nh÷ng bé ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã g­¬ng ph¶n x¹ kh«ng ph©n chia ®­îc. §èi víi nh÷ng bé ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc lo¹i nµy ph¶i ¸p dông nh÷ng yªu cÇu cña ®iÒu 5. 4.3 Nh÷ng bé phËn cã bãng ®Ìn sîi ®èt g¾n cè ®Þnh víi g­¬ng ph¶n x¹ ph¶i ®­îc chÕ t¹o sao cho ngay c¶ trong bãng tèi còng cã thÓ l¾p bãng ®Ìn ®óng vÞ trÝ cña nã PhÇn l¾p bãng ®Ìn (®ui ®Ìn) ph¶i phï hîp víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ kÝch th­íc nh­ ®­îc ®­a ra trong b¶ng sau: Bãng ®Ìn §ui ®Ìn Sè liÖu H1 P14.5S 7005-46-3 H2 X5111 7005-99-2 H3 PK22S 7005-47-1 HB3 P20d 7005-31-1 HB4 P22d 7005-32-1 H7 PX26d 7005-5-1 H8 PG17 7005-110-1 HIR1 PX20d 7005-...1 6
 7. TCVN 6759 : 2000 4.4 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc thiÕt kÕ sao cho tho¶ m·n yªu cÇu cña c¶ hai hÖ thèng giao th«ng theo luËt tay ph¶i vµ hÖ thèng giao th«ng theo luËt tay tr¸i hoÆc b»ng c¸ch l¾p ®Æt s½n phï hîp tõ tr­íc ë trªn xe hoÆc b»ng c¸ch l¾p ®Æt theo lùa chän cña ng­êi sö dông. VÝ dô:ViÖc l¾p ®Æt s½n hay theo lùa chän cã thÓ bao gåm c¶ viÖc ®Þnh vÞ bãng ®Ìn theo mét gãc ®é nhÊt ®Þnh trong mèi quan hÖ víi hÖ thèng quang häc. Trong mäi tr­êng hîp, chØ cã hai vÞ trÝ l¾p ®Æt chÝnh x¸c: mét cho hÖ thèng giao th«ng theo luËt tay ph¶i vµ mét cho hÖ thèng giao th«ng theo luËt tay tr¸i. ThiÕt kÕ ph¶i kh«ng t¹o ra sù thay thÕ nhÇm lÉn cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc tõ vÞ trÝ nµy ®Õn vÞ trÝ kia hay bãng n»m ë vÞ trÝ l­ng chõng. T¹i vÞ trÝ l¾p bãng ®Ìn, nh÷ng bé phËn ®Þnh vÞ vÞ trÝ bãng ®Ìn so víi g­¬ng ph¶n x¹ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho mçi vÞ trÝ l¾p bãng ®Ìn sÏ t­¬ng øng víi tõng lo¹i hÖ thèng giao th«ng theo luËt tay ph¶i hay tay tr¸i. Sù phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cña môc nµy ph¶i ®­îc kiÓm tra b»ng m¾t t¹i nh÷ng n¬i cÇn thiÕt b»ng mét kiÓm tra phï hîp. 4.5 §èi víi nh÷ng ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ chiÕu xa vµ chiÕu gÇn thay ®æi nhau th× bÊt cø mét thiÕt bÞ c¬ khÝ, c¬ ®iÖn hay lo¹i nµo kh¸c ®­îc sö dông ®Ó chuyÓn ®æi chïm tia s¸ng nµy sang chïm tia s¸ng kia ph¶i ®­îc chÕ t¹o nh­ sau : 4.5.1 ThiÕt bÞ ®ñ bÒn cã thÓ lµm viÖc 50.000 lÇn mµ kh«ng xÈy ra bÊt cø mét h­ háng nµo vµ cã thÓ sö dông b×nh th­êng ngay c¶ khi chÞu t¸c ®éng cña dao ®éng. 4.5.2 Trong tr­êng hîp thiÕt bÞ ®iÒu chØnh bÞ háng cã thÓ ®¹t ®­îc sù chiÕu gÇn mét c¸ch tù ®éng. 4.5.3 C¶ hai kiÓu chiÕu xa vµ chiÕu gÇn cã thÓ lu«n lu«n ®¹t ®­îc mµ kh«ng cÇn sö dông c¬ cÊu ng¾t ë gi÷a hai vÞ trÝ. 4.5.4 Víi nh÷ng dông cô b×nh th­êng, ng­êi sö dông kh«ng thÓ thay ®æi h×nh d¹ng hay vÞ trÝ cña nh÷ng phÇn chuyÓn ®éng. 4.6 Ph¶i thùc hiÖn nh÷ng kiÓm tra bæ sung theo nh÷ng yªu cÇu cña Phô lôc E ®Ó ®¶m b¶o r»ng trong khi sö dông, kh«ng cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ nµo vÒ tÝnh n¨ng tr¾c quang cña ®Ìn 4.7 NÕu kÝnh ®Ìn cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc lµm b»ng chÊt dÎo th× ph¶i thùc hiÖn c¸c kiÓm tra theo nh÷ng yªu cÇu cña Phô lôc F. 5 ChiÕu s¸ng 5.1 Quy ®Þnh chung 5.1.1 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc s¶n xuÊt ph¶i lµ c¸c ®Ìn sîi ®èt H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8 vµ HIR1 vµ cung cÊp mét l­îng ¸nh s¸ng ®Çy ®ñ nh­ng kh«ng chãi m¾t khi chiÕu gÇn vµ ph¶i cã ®é chiÕu s¸ng tèt khi chiÕu xa. 7
 8. TCVN 6759 : 2000 5.1.2 Sù chiÕu s¸ng cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ®­îc kiÓm tra b»ng mét mµn th¼ng ®øng ®Æt ë kho¶ng c¸ch 25 m tr­íc ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc vµ vu«ng gãc víi trôc cña ®Ìn (xem Phô lôc D). 5.1.3 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ®­îc kiÓm tra b»ng ®Ìn tiªu chuÈn ®­îc thiÕt kÕ cho ®iÖn ¸p danh ®Þnh 12 V. C¸c bé läc mµu vµng ®ang sö dông ®­îc thay thÕ b»ng nh÷ng bé läc kh«ng mµu cã h×nh d¹ng h×nh häc t­¬ng tù vµ cã hÖ sè truyÒn nhá nhÊt lµ 80%. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc, ®iÖn ¸p t¹i cùc cña ®Ìn ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh sao cho nhËn ®­îc nh÷ng ®Æc tÝnh d­íi ®©y: Bãng ®Ìn §iÖn ¸p xÊp xØ cung Quang th«ng cña Sîi ®èt cÊp khi ®o (V) ¸nh s¸ng (Lumen) H1 12 1 150 H2 12 1 300 H3 12 1 100 HB3 12 1 300 HB4 12 825 H7 12 1 100 H8 12 600 HIR1 12 1 840 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc coi lµ ®¹t yªu cÇu nÕu kÕt qu¶ ®o ¸nh s¸ng phï hîp víi bãng ®Ìn tiªu chuÈn 12 V cã thÓ ®­îc l¾p cho ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc. 5.1.4 KÝch th­íc ®­îc tÝnh to¸n theo vÞ trÝ cña sîi ®èt trong ®Ìn sîi ®èt tiªu chuÈn trong b¶ng sè liÖu cña quy ®Þnh ECE 37. 5.1.5 Bãng cña ®Ìn sîi ®èt tiªu chuÈn ph¶i cã h×nh d¹ng quang häc vµ ph¶i cã chÊt l­îng sao cho kh«ng t¹o ra nh÷ng ¶nh h­ëng vÒ ph¶n x¹ vµ khóc x¹ cã h¹i cho sù ph©n bè ¸nh s¸ng cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc. Ph¶i kiÓm tra sù phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu nµy b»ng viÖc ®o ph©n bè ¸nh s¸ng cña ®Ìn nµy so víi ®Ìn tiªu chuÈn. 5.2 Quy ®Þnh cho ®Ìn chiÕu gÇn 5.2.1 Khi chiÕu gÇn, ®Ìn ph¶i sinh ra mét ®­êng “ranh giíi” (cut-off) ®ñ nÐt cho phÐp thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh ®Çy ®ñ víi sù trî gióp cña ®­êng nµy. §­êng "ranh giíi" ph¶i lµ mét ®­êng n»m ngang, n»m ë phÝa ®èi diÖn víi h­íng giao th«ng mµ ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®Þnh ho¹t ®éng; ë phÝa bªn kia nã kh«ng ®­îc kÐo dµi qu¸ ®­êng g·y HV H1 H4 t¹o bëi ®­êng th¼ng HVH1 nghiªng mét gãc 450 so v¬Ý chiÒu th¼ng ®øng vµ ®­êng th¼ng H1H4 n»m trªn ®­êng hh 25cm, vµ nã còng kh«ng ®­îc kÐo dµi qu¸ ®­êng th¼ng HVH3 nghiªng mét gãc 150 so víi ®­êng th¼ng n»m ngang (xem Phô lôc D). Mét ®­êng ranh giíi v­ît qu¸ 2 ®­êng HVH2 vµ H2H4 vµ t¹o ra sù kÕt hîp hai kiÓu trªn ®©y kh«ng ph¶i lµ tr­êng hîp cho phÐp. 8
 9. TCVN 6759 : 2000 5.2.2 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cßn ph¶i tho¶ m·n: 5.2.2.1 Trong tr­êng hîp ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc thiÕt kÕ ®Ó tho¶ m·n yªu cÇu cña hÖ thèng giao th«ng theo luËt tay ph¶i, ®­êng "ranh giíi" n»m ë nöa bªn tr¸i cña mµn lµ n»m ngang vµ trong tr­êng hîp ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc thiÕt kÕ tho¶ m·n yªu cÇu cña hÖ thèng giao th«ng theo luËt tay tr¸i, ®­êng "ranh giíi" n»m ë nöa bªn ph¶i cña mµn lµ n»m ngang. 5.2.2.2 PhÇn n»m ngang cña ®­êng ranh giíi n»m trªn mµn c¸ch ®­êng th¼ng hh 25cm vÒ phÝa d­íi (xem Phô lôc D); 5.2.2.3 §iÓm “gÊp khóc” cña ®­êng ranh giíi n»m trªn ®­êng vv. 5.2.3 NÕu viÖc c«ng nhËn ¸p dông chØ nh»m vµo chiÕu gÇn, th× ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc chØ phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu trong c¸c ®iÒu 5.2.5 ®Õn 5.2.7 ë d­íi; cßn nÕu muèn ®­îc c«ng nhËn cho c¶ chiÕu xa vµ chiÕu gÇn th× ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i phï hîp víi yªu cÇu trong c¸c ®iÒu 5.2.5 ®Õn 5.2.7 vµ 5.3. 5.2.4 §èi víi ®Ìn pha kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu trong c¸c ®iÒu 5.2.5 ®Õn 5.2.7 vµ 5.3, sù s¾p th¼ng hµng cña ®Ìn cã thÓ bÞ thay ®æi miÔn lµ trôc cña trïm ¸nh s¸ng kh«ng bÞ lÖch ngang lín h¬n 10(44cm) sang bªn ph¶i hay bªn tr¸i. §Ó dÔ dµng cho viÖc s¾p th¼ng hµng b»ng ®­êng "ranh giíi", ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã thÓ ®­îc che khuÊt mét phÇn ®Ó lµm ®­êng "ranh giíi" ®­îc s¾c nÐt. 5.2.5 ViÖc chiÕu s¸ng vµo mµn kiÓm tra bëi chÕ ®é chiÕu gÇn ph¶i phï hîp víi yªu cÇu sau: §iÓm trªn mµn h×nh ®o §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc Yªu cÇu vÒ ®é s¸ng cho hÖ thèng giao th«ng cho hÖ thèng giao th«ng theo (tÝnh b»ng ®¬n vÞ lux) theo luËt tay ph¶i luËt tay tr¸i §iÓm B 50L §iÓm B 50R ≤ 0.4 “75 R “75 L ≥ 12 “75 L “75 R ≤ 12 “50 L “50 R ≤ 15 “50 R “50 L ≥ 12 ”50 V ”50 V ≥ 6 “25 L “25 R ≥ 2 “25 R “25 L ≥ 2 9
 10. TCVN 6759 : 2000 §iÓm bÊt kú ë vïng III ≤ 0,7 §iÓm bÊt kú ë vïng IV ≥ 3 §iÓm bÊt kú ë vïng I ≤ 2 x (E50R hoÆc E50L) Trong ®ã: E50R vµ E50L lµ ®é räi s¸ng thùc sù ®o ®­îc . 5.2.6 Kh«ng ®­îc cã nh÷ng dao ®éng ngang g©y khã kh¨n cho viÖc nh×n thÊy râ trªn c¸c vïng I, II, III vµ IV. 5.2.7 Nh÷ng gi¸ trÞ ®é räi s¸ng trªn c¸c vïng A vµ B nh­ chØ trªn H×nh D3 trong Phô lôc D ph¶i ®­îc kiÓm tra bëi viÖc ®o nh÷ng gi¸ trÞ tr¾c quang t¹i c¸c ®iÓm 1 ®Õn 8 trªn h×nh nµy; C¸c gi¸ trÞ nµy ph¶i n»m trong nh÷ng giíi h¹n sau: 0,7 lux ≥ 1, 2, 3,7 ≥ 0,1 lux 0,7 lux ≥ 4, 5, 6, 8 ≥ 0,2 lux 5.2.8 C¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c¶ hai hÖ thèng giao th«ng theo luËt tay tr¸i vµ tay ph¶i th× ë mçi mét trong hai vÞ trÝ l¾p ®Æt hÖ thèng quang häc hay ®Ìn sîi ®èt ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu nh­ ®· nãi ë trªn cho tõng lo¹i hÖ thèng giao th«ng t­¬ng øng. 5.3 Quy ®Þnh cho ®Ìn chiÕu xa: 5.3.1 Trong tr­êng hîp ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc chØ cã t¸c dông chiÕu xa, nã ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh sao cho diÖn tÝch cña ®é räi s¸ng cùc ®¹i nhËn giao ®iÓm cña ®­êng hh vµ vv lµm t©m; Mét ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc nh­ vËy chØ cÇn ph¶i ®¸p øng yªu cÇu cña 5.3 5.3.2 §èi víi chøc n¨ng chiÕu xa, ®é räi s¸ng trªn mµn ®o ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu sau: 5.3.2.1 Giao ®iÓm (HV) cña c¸c ®­êng hh vµ vv ph¶i n»m trong vïng ®¹t 80% ®é räi s¸ng cùc ®¹i. Gi¸ trÞ ®é räi s¸ng cùc ®¹i nµy (EM) kh«ng nhá h¬n 48 lux. Gi¸ trÞ cùc ®¹i nµy kh«ng v­ît qu¸ 240 lux.H¬n n÷a, trong tr­êng hîp ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã c¶ hai chøc n¨ng chiÕu xa vµ chiÕu gÇn th× gi¸ trÞ cùc ®¹i nµy kh«ng lín h¬n 16 lÇn ®é räi s¸ng ®o ®­îc cña ¸nh s¸ng khi chiÕu gÇn t¹i ®iÓm 75R (hay 75L). 5.3.2.1.1 C­êng ®é ¸nh s¸ng lín nhÊt (IM) cña viÖc chiÕu xa ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc d­íi ®©y,theo ®¬n vÞ 1000 cd: IM= 0,625 EM 5.3.2.1.2 Gi¸ trÞ chØ thÞ c­êng ®é cùc ®¹i nµy (IM) ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: I’M =IM/3 =0,208 EM Gi¸ trÞ nµy ®­îc quy trßn tíi gi¸ trÞ gÇn nhÊt cña d·y sè: 10
 11. TCVN 6759 : 2000 7,5; 10; 12,5; 17,5; 20; 25; 27,5; 30; 37,5; 40; 45; 50. 5.3.2.2 B¾t ®Çu tõ ®iÓm HV, theo ph­¬ng ngang tõ ph¶i sang tr¸i, ®é räi s¸ng kh«ng ®­îc nhá h¬n 24 lux ®Õn kho¶ng c¸ch 1,125m vµ kh«ng nhá h¬n 6 lux ®Õn kho¶ng c¸ch 2,25 m. Trong tr­êng hîp ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã g­¬ng ph¶n x¹ ®iÒu chØnh ®­îc,c¸c yªu cÇu ghi trong ®iÒu 5.2 vµ 5.3 ®­îc ¸p dông cho mçi vÞ trÝ l¾p vµ sù kiÓm tra ®­îc chØ dÉn trong ®iÒu 5.1.3. 5.4 Khi kiÓm tra, nh÷ng ®iÒu sau ph¶i ®­îc sö dông: 5.4.1 Mçi vÞ trÝ ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y ®o gãc ®èi víi mèi quan hÖ víi ®­êng nèi t©m nguån ¸nh s¸ng vµ ®iÓm HV trªn mµn h×nh chiÕu tíi. G­¬ng ph¶n x¹ ®­îc ®iÒu chØnh vÒ vÞ trÝ mµ luång ¸nh s¸ng thu ®­îc trªn mµn phï hîp víi c¸c quy ®Þnh trong 5.2.1 ®Õn 5.2.2.3 hay 5.3.1. 5.4.2 Víi g­¬ng ph¶n x¹ ®­îc g¾n cè ®Þnh tõ lóc ban ®Çu theo 5.4.1 ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ tr¾c quang ®­îc nªu trong 5.2 vµ 5.3. 5.4.3 C¸c kiÓm tra bæ xung ®­îc tiÕn hµnh sau khi g­¬ng ph¶n x¹ ®· ®­îc dÞch chuyÓn theo ph­¬ng th¼ng ®øng ±20 hoÆc Ýt nhÊt lµ tíi vÞ trÝ cùc ®¹i nÕu nhá h¬n 20 so víi vÞ trÝ ®Çu tiªn cña nã b»ng thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc. Khi coi ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc nh­ lµ mét khèi (vÝ dô b»ng m¸y ®o gãc) ë h­íng ®èi diÖn t­¬ng øng, sù táa s¸ng trªn c¸c h­íng ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh vµ n»m gi÷a nh÷ng giíi h¹n yªu cÇu: ChiÕu gÇn: c¸c ®iÓm HV vµ 75R (hay 75L) ChiÕu xa: IM vµ ®iÓm HV (phÇn tr¨m cña IM) 5.4.4 NÕu muèn c«ng nhËn kiÓu cho tõ hai vÞ trÝ l¾p ®Æt trë lªn th× quy tr×nh trong 5.4.1 ®Õn 5.4.3 ph¶i ®­îc lÆp l¹i cho tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ. 5.4.5 NÕu kh«ng cÇn c«ng nhËn kiÓu cho nh÷ng vÞ trÝ l¾p ®Æt ®Æc biÖt, ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i phï hîp víi viÖc ®o trong 5.2 vµ 5.3 b»ng thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc t¹i vÞ trÝ trung b×nh cña nã. C¸c kiÓm tra bæ sung ph¶i ®­îc thùc hiÖn qua viÖc ®iÒu chØnh g­¬ng ph¶n x¹ ®Õn vÞ trÝ tíi h¹n cña nã (± 20) b»ng thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc. 5.5 Gi¸ trÞ ®é räi s¸ng trªn mµn h×nh ®­îc nªu trong 5.2.5 ®Õn 5.2.7 vµ 5.3 ë trªn ph¶i ®­îc ®o b»ng m¸y hÊp thô quang häc, diÖn tÝch ®¹t hiÖu qu¶ cña nã ph¶i n»m trong h×nh vu«ng c¹nh 65 mm. 6 Yªu cÇu liªn quan ®Õn kÝnh mµu vµ bé läc mµu 6.1 C«ng nhËn nµy cã thÓ cÊp cho nh÷ng ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¸t ra ¸nh s¸ng tr¾ng hoÆc ¸nh s¸ng vµng ®­îc chän läc b»ng mét ®Ìn sîi ®èt. Khi biÓu diÔn trong hÖ quy chiÕu 3 mµu CIE th× nh÷ng ®Æc tÝnh vÒ mµu s¾c t­¬ng øng nh­ sau: Bé läc chän mµu vµng (mµn thö hay kÝnh ®Ìn) Giíi h¹n cho mµu ®á y ≥ 0,138 + 0,580 x. 11
 12. TCVN 6759 : 2000 Giíi h¹n cho mµu xanh y ≤ 1,29 x - 0,100 Giíi h¹n cho mµu tr¾ng y ≥ -x + 0,966 Giíi h¹n gi¸ trÞ quang phæ y ≤ -x + 0,992 §iÒu trªn còng cã thÓ diÔn ®¹t nh­ sau: ChiÒu dµi sãng næi tréi: 575 - 585 mm HÖ sè tinh khiÕt: 0,90 - 0,98 HÖ sè truyÒn ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 0,78 khi x¸c ®Þnh bëi nguån s¸ng cã nhiÖt ®é mµu lµ 2856 K 6.2 Bé läc ph¶i lµ phÇn cÊu thµnh cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc vµ ph¶i ®­îc g¾n vµo ®ã sao cho ng­êi sö dông kh«ng thÓ lÊy ra ®­îc nã mét c¸ch v« ý b»ng nh÷ng c«ng cô th«ng th­êng. 7 §¸nh gi¸ ®é chãi m¾t §é chãi m¾t g©y ra bëi tia s¸ng chiÕu gÇn cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc còng ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh (Yªu cÇu nµy sÏ ®­îc khuyÕn khÝch ¸p dông) 8 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc tiªu chuÈn Mét ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc coi lµ ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc tiªu chuÈn nÕu nã: 8.1 Tho¶ m·n yªu cÇu ®Ò cËp ë trªn cho viÖc c«ng nhËn. 8.2 Cã mét ®­êng kÝnh h÷u Ých kh«ng nhá h¬n 160 mm 8.3 §­îc trang bÞ bãng ®Ìn sîi ®èt tiªu chuÈn, t¹i nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau vµ t¹i nh÷ng vïng kh¸c nhau ®­îc nªu trong 5.2.5, ®é räi s¸ng ph¶i t­¬ng ®­¬ng víi: 8.3.1 Kh«ng lín h¬n 90% cña giíi h¹n lín nhÊt vµ: 8.3.2 Kh«ng nhá h¬n 120% cña giíi h¹n nhá nhÊt ®­îc qui ®Þnh trong b¶ng cña 5.2.5. 9 Thay ®æi vµ më réng c«ng nhËn kiÓu Mäi thay ®æi vÒ kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc, nÕu kh«ng cã nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi ®¸ng kÓ vµ trong bÊt kú tr­êng hîp nµo kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc nµy còng tu©n thñ theo yªu cÇu ®· nªu th× sÏ ®­îc më réng c«ng nhËn kiÓu. HoÆc yªu cÇu cã thªm b¶n b¸o c¸o kiÓm tra bæ xung tõ phßng thö nghiÖm (trong tr­êng hîp cÇn thiÕt) tr­íc khi më réng c«ng nhËn kiÓu. 10 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 10.1 Nh÷ng ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc c«ng nhËn theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu nªu trong ®iÒu 5 vµ 6. 12
 13. TCVN 6759 : 2000 10.2 Nh÷ng kiÓm tra nµy ph¶i thùc hiÖn trªn nh÷ng mÉu ®­îc lùa chän ngÉu nhiªn kh«ng cã sù ¸p ®Æt cña nhµ s¶n xuÊt vµ ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy. 10.3 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc kh«ng ®­îc cã nh÷ng khiÕm khuyÕt bªn ngoµi. 10.4 Kh«ng nh×n thÊy nh·n m¸c phô. 13
 14. TCVN 6759 : 2000 Phô lôc A (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc nµy) Th«ng b¸o (Khæ lín nhÊt : A4 (210x279)) C«ng bè bëi : C¬ quan cã thÈm quyÒn ............................................. ............................................. (1) .............................. VÒ 2/ CÊp c«ng nhËn CÊp c«ng nhËn më réng Kh«ng cÊp c«ng nhËn Thu håi c«ng nhËn ChÊm døt s¶n xuÊt cña mçi kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc theo quy ®Þnh ECE 08 C«ng nhËn sè...................... C«ng nhËn më réng sè....................... A.1 Tªn hoÆc dÊu hiÖu th­¬ng m¹i cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ………………. A.2 Tªn cña nhµ s¶n xuÊt cho kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc…………………….. A.3 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt……………………………………………….. A.4 NÕu cã thÓ ®­a ra tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt……………………. A.5 §Ö tr×nh c«ng nhËn vÒ:………………………………………………………… A.6 C¸c phßng thö nghiÖm A.7 Ngµy phßng thö nghiÖm ®­a b¸o c¸o…………………………………………. A.8 Sè cña b¶n b¸o c¸o:……………………………………………………………. A.9 Sù m« t¶ tãm t¾t……………………………………………………………….. Ph©n lo¹i nh­ trong dÊu hiÖu cã liªn quan: 3/ 14
 15. TCVN 6759 : 2000 Sè vµ c¸c lo¹i sîi ®èt cña bãng ®Ìn.................................................................. MÇu cña ¸nh s¸ng ph¸t ra: Tr¾ng/chän läc/vµng 2/ A.10 VÞ trÝ cña dÊu hiÖu c«ng nhËn.................................................................... A.11 Nguyªn nh©n cña viÖc më réng (nÕu ®­îc thùc hiÖn) ..................................... A.12 C«ng nhËn/ më réng/kh«ng cÊp/thu håi 2/ A.13 §Þa ®iÓm....................................................... A.14 Ngµy............................................................. A.15 Ký................................................................. A.16 Danh s¸ch cña nh÷ng tµi liÖu göi cho C¬ quan cã thÈm quyÒn ®­îc bæ sung vµo th«ng b¸o nµy vµ cã thÓ nhËn ®­îc trong yªu cÇu. 1/ Ph©n biÖt sè cña n­íc ®· c«ng nhËn/më réng/kh«ng cÊp/thu håi c«ng nhËn (xem trong quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kho¶n c«ng nhËn) 2/. Lo¹i bá nh÷ng g× kh«ng phï hîp 3/ ChØ ®Þnh nh÷ng dÊu hiÖu phï hîp ®­îc lùa chän trong danh s¸ch ®­îc cho d­íi ®©y: HC,HC,HC,HR,HRPL,HCR,HCR,HCR,HC/R,HC/R,HC/R,HC/,HC/,HC/, --- > < ---> --- > < ---- > --- > < --- > --- > < --- > HCPL,HC PL,HC PL,HCR PL,HCR PL,HCRPL ,HC/R PL,HC/R PL,HC/R PL, ----- > < --- > ---- > < ---- > ----- > < ----- > HC/PL,HC/PL,HC/PL. ----- >< ----- > 15
 16. TCVN 6759 : 2000 Phô lôc B (quy ®Þnh) Yªu cÇu tèi thiÓu cña nh÷ng thñ tôc kiÓm tra s¶n phÈm. B1 Yªu cÇu chung B.1.1 Yªu cÇu vÒ c¸c th«ng sè h×nh häc vµ c¬ häc ®­îc tho¶ m·n nÕu sai lÖch chÕ t¹o kh«ng v­ît qu¸ yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. B.1.2 VÒ tÝnh n¨ng tr¾c quang, c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc s¶n xuÊt hµng lo¹t chØ ®­îc c«ng nhËn nÕu khi kiÓm tra nh÷ng tÝnh n¨ng tr¾c quang cña bÊt kú ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc nµo ®­îc chän mét c¸ch ngÉu nhiªn vµ ®­îc l¾p bãng ®Ìn sîi ®èt tiªu chuÈn: B.1.2.1 Kh«ng cã gi¸ trÞ nµo ®o ®­îc sai lÖch v­ît qu¸ 20% so víi c¸c gi¸ trÞ ®­îc qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. §èi víi gi¸ trÞ B50L (hoÆc R) t¹i vïng III, sù sai lÖch cho phÐp lín nhÊt nh­ sau: B50L (hoÆc R): 0,2lx t­¬ng ®­¬ng 20% 0,3 lx t­¬ng ®­¬ng 30% Vïng III 0,3 lx t­¬ng ®­¬ng 20% 0,45 lx t­¬ng ®­¬ng 30% B.1.2.2 HoÆc nÕu B.1.2.2.1 §èi víi t¸c dông chiÕu gÇn nh÷ng gi¸ trÞ m« t¶ trong tiªu chuÈn nµy ph¶i gÆp nhau ë HV (víi sai sè cã thÓ chÊp nhËn lµ +0,2 lx ) vµ giao nhau Ýt nhÊt t¹i mét ®iÓm cña khu vùc giíi h¹n trªn mµn h×nh ®o (t¹i 25m) ë mét vßng trßn cã ®­êng kÝnh 15 cm xung quanh c¸c ®iÓm B50L (hay R) (víi sai sè cho phÐp lµ + 0,1lx), 75R (hayL), 50V, 25R, 25L vµ toµn bé vïng IV ph¶i cao h¬n ®­êng 25R vµ 25L Ýt nhÊt 22,5 cm. B.1.2.2.2 Vµ nÕu, ®èi víi viÖc chiÕu xa, HV ®­îc ®Æt trong vïng s¸ng 0,75 Emax, gi¸ trÞ sai sè cho phÐp lµ +20% cho gi¸ trÞ lín nhÊt vµ - 20% ®èi víi gi¸ trÞ nhá nhÊt ®­îc ¸p dông cho c¸c gi¸ trÞ tr¾c qu¹ng t¹i mäi ®iÓm ®o ®­îc nh­ trong 5.3.2 cña tiªu chuÈn nµy. B.1.2.3 NÕu kÕt qu¶ cña nh÷ng kiÓm tra nªu trªn kh«ng phï hîp víi yªu cÇu th× viÖc s¾p xÕp ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ®­îc thay ®æi miÔn lµ trôc cña chïm s¸ng kh«ng lÖch sang tr¸i hay sang ph¶i qu¸ 10. B.1.2.4 NÕu kÕt qu¶ cña kiÓm tra ë trªn kh«ng phï hîp víi c¸c yªu cÇu, kiÓm tra ph¶i ®­îc lµm l¹i vµ sö dông ®Ìn sîi ®èt tiªu chuÈn kh¸c. B.1.3 VÒ viÖc kiÓm tra sù thay ®æi cña vÞ trÝ th¼ng ®øng cña ®­êng ranh giíi d­íi ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é, nh÷ng yªu cÇu sau ph¶i ®­îc ¸p dông: 16
 17. TCVN 6759 : 2000 Mét trong nh÷ng ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc lÊy lµm mÉu ph¶i ®­îc kiÓm tra theo nh­ thñ tôc quy ®Þnh trong ®iÒu E2.1 cña Phô lôc E sau khi ®­îc thö 3 lÇn liªn tôc theo ®iÒu E2.2.2 cña Phô lôc E. §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ®­îc coi lµ chÊp nhËn ®­îc nÕu ∆ r kh«ng v­ît qu¸ 1,5 mrad NÕu gi¸ trÞ nµy v­ît qu¸ 1,5 mrad nh­ng nã kh«ng lín h¬n 2,0 mrad, mét ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc thø hai ph¶i ®­îc thö sau ®ã víi gi¸ trÞ tuyÖt ®èi ghi ë trªn c¶ hai mÉu kh«ng v­ît qu¸ 1,5 mrad. B.1.4 Khi ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc l¾p bãng ®Ìn tiªu chuÈn, hÖ quy chiÕu mµu s¾c ph¶i phï hîp víi nhiÖt ®é mÇu s¾c. TÝnh n¨ng quang häc cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¸t ra ¸nh s¸ng vµng khi ®­îc l¾p bãng ®Ìn kh«ng mµu ph¶i cã gi¸ trÞ b»ng gi¸ trÞ trong tiªu chuÈn nµy nh©n víi 0,84. B.2 Nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu cho viÖc kiÓm tra sù phï hîp cña nhµ s¶n xuÊt §èi víi mçi kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®Òu ph¶i thùc hiÖn nh÷ng kiÓm tra ®Þnh kú. ViÖc thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo nh÷ng ®iÒu kho¶n cña tiªu chuÈn nµy. NÕu bÊt kú mÉu nµo kh«ng phï hîp víi kiÓu mµ kiÓm tra ®Ò cËp ®Õn, nh÷ng mÉu kh¸c ph¶i ®­îc lÊy thªm vµ kiÓm tra. Nhµ s¶n xuÊt ph¶i thùc hiÖn tõng b­íc ®Ó ®¶m b¶o sù phï hîp cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã liªn quan. B.2.1 TÝnh chÊt cña c¸c kiÓm tra Nh÷ng kiÓm tra vÒ sù phï hîp trong tiªu chuÈn nµy ph¶i bao gåm c¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ tr¾c quang vµ sù kiÓm tra viÖc thay ®æi vÞ trÝ th¼ng ®øng cña ®­êng ranh giíi d­íi ¶nh h­ëng cña nhiÖt. B.2.2 C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra B.2.2.1 Nh÷ng kiÓm tra nãi chung ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo nh÷ng ph­¬ng ph¸p nªu trong tiªu chuÈn nµy. B.2.2.2 Trong mäi kiÓm tra ®­îc thùc hiÖn bëi nhµ s¶n xuÊt, nh÷ng ph­¬ng ph¸p t­¬ng ®­¬ng cã thÓ ®­îc sö dông víi sù cho phÐp cña c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn ®èi víi nh÷ng kiÓm tra cÊp giÊy c«ng nhËn. Ph¶i ®¶m b¶o r»ng ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông lµ t­¬ng ®­¬ng víi nh÷ng ph­¬ng ph¸p trong quy ®Þnh. B.2.2.3 ViÖc ¸p dông ®iÒu 3.2.1 vµ 3.2.2 yªu cÇu viÖc x¸c ®Þnh quy t¾c cña nh÷ng m¸y mãc kiÓm tra vµ mèi t­¬ng quan cña nã víi viÖc ®o cña c¬ quan chøc n¨ng. B.2.2.4 Trong mäi tr­êng hîp, nh÷ng ph­¬ng ph¸p gèc ph¶i lµ nh÷ng ph­¬ng ph¸p cña tiªu chuÈn nµy, ®Æc biÖt lµ cho môc ®Ých cña sù kiÓm tra vµ lÊy mÉu mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh. B.2.3 LÊy mÉu thö Nh÷ng mÉu cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ®­îc lÊy ngÉu nhiªn tõ mét lo¹t s¶n xuÊt. Mét lo¹t nghÜa lµ nh÷ng ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cïng mét kiÓu, ®­îc x¸c ®Þnh theo nh÷ng ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt cña nhµ s¶n xuÊt. 17
 18. TCVN 6759 : 2000 Sù ®¸nh gi¸ nãi chung ph¶i bao gåm nh÷ng s¶n phÈm mang lo¹t tõ nh÷ng nhµ m¸y riªng biÖt. Tuy nhiªn, mét nhµ s¶n xuÊt cã thÓ gép l¹i cïng víi nhau, nh÷ng b¶n ghi cã liªn quan ®Õn cïng mét kiÓu ®Ìn tõ nhiÒu nhµ m¸y mµ chóng ho¹t ®éng d­íi mét hÖ thèng cã chÊt l­îng gièng nhau vµ cã chÊt l­îng qu¶n lý gièng nhau. B.2.4 §o vµ ghi chÐp nh÷ng ®Æc tÝnh tr¾c quang. §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc lÊy mÉu ph¶i ®­îc ®o tr¾c quang vµ ®¹t ®­îc t¹i nh÷ng ®iÓm cho trong tiªu chuÈn viÖc ®äc ®­îc giíi h¹n ®Õn ®iÓm Emax,HV,HL,HR trong tr­êng hîp chiÕu xa, vµ tõ ®iÓm B50L(hay R),HV,50V,75R (hayL) vµ 25L (hay R) trong tr­êng hîp chiÕu gÇn (xem h×nh trong Phô lôc D) B.2.5 ChuÈn cø cÇn ®¹t ®­îc Nhµ s¶n xuÊt ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn mét nghiªn cøu thèng kª cña kÕt qu¶ kiÓm tra vµ ®Ó x¸c ®Þnh cho phï hîp víi c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn, tiªu chuÈn quyÕt ®Þnh viÖc chÊp nhËn cña nh÷ng s¶n phÈm cña hä ®Ó phï hîp víi nh÷ng ®Æc ®iÓm ghi trong ®iÒu 10.1 cña tiªu chuÈn nµy cho sù kiÓm tra vÒ sù phï hîp cña s¶n xuÊt. Tiªu chuÈn quyÕt ®Þnh sù chÊp nhËn ph¶i lµ: Víi møc ®é tin cËy 95%, x¸c suÊt nhá nhÊt cña viÖc kiÓm tra phï hîp víi phô lôc G (mÉu ®Çu tiªn) lµ 0,95. 18
 19. TCVN 6759 : 2000 Phô lôc C (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu hiÖu c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc) VÝ dô vÒ viÖc bè trÝ dÊu hiÖu c«ng nhËn. amin = 12 mm H×nh C1 ThiÕt bÞ chøa dÊu hiÖu c«ng nhËn chØ ë trªn lµ mét ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc c«ng nhËn ë Hµ Lan (E4), d­íi giÊy nhËn sè 2439, phï hîp nh÷ng yªu cÇu cña quy ®Þnh nµy, ®­îc söa ®æi bëi lo¹t 04, theo kiÓu cña c¶ chiÕu xa vµ chiÕu gÇn (HCR) vµ ®­îc thiÕt kÕ chØ cho hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i. Sè 30 chØ ®Þnh mËt ®é ¸nh s¸ng lín nhÊt cña chiÕu xa gi÷a kho¶ng 86,250 vµ 111,250 candelas. Chó thÝch: Sè cña giÊy c«ng nhËn vµ nh÷ng ký hiÖu thªm vµo ph¶i ®­îc ®Æt gÇn vßng trßn vµ c¶ bªn trªn hay bªn d­íi ch÷ E hay bªn tr¸i hay bªn ph¶i cña ch÷ nµy. Nh÷ng sè cña sè c«ng nhËn ph¶i ®­îc ®Æt cïng mét phÝa cña ch÷ E vµ theo cïng mét h­íng. Kh«ng ®­îc sö dông kiÓu sè Roman ®Ó tr¸nh sù nhÇm lÉn víi nh÷ng ký hiÖu kh¸c 19
 20. TCVN 6759 : 2000 amin =12 mm H×nh C2 H×nh C3a §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc chøa dÊu hiÖu c«ng nhËn ë trªn ph¶i phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cña quy ®Þnh nµy cho c¶ chøc n¨ng chiÕu xa vµ chiÕu gÇn vµ nã ®­îc thiÕt kÕ: H×nh C3b ChØ cho hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i - Cho c¶ hai lo¹i hÖ thèng giao th«ng vµ cã sù ®iÒu chØnh phï hîp cña hÖ thèng quang häc hoÆc bãng ®Ìn trªn xe 20
Đồng bộ tài khoản