TCVN 6769 2001

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
129
lượt xem
21
download

TCVN 6769 2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6769 2001. Phương tiện giao thông đường bộ gương chiếu hậu - yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6769 2001

 1. tcvn tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6769 - 2001 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé g­¬ng chiÕu hËu - yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Rear view mirrors - Requirements and test methods in type approval Hµ néi - 2000
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6769 - 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së qui ®Þnh ECE 46-01/S4 TCVN 6769 - 2001 do ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n. Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6769 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - G­¬ng chiÕu hËu - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu- Road vehicles - Rear view mirrors - Requirements and test methods in type approval 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho: 1.1 C¸c lo¹i g­¬ng chiÕu hËu dïng ®Ó l¾p trªn ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé (sau ®©y gäi t¾t lµ ph­¬ng tiÖn) lo¹i M vµ N, vµ cho tÊt c¶ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn kh¸c cã tõ 3 b¸nh trë xuèng ®­îc l¾p vµo th©n xe ë vÞ trÝ gÇn ng­êi l¸i. 1.2 (*) ViÖc l¾p ®Æt g­¬ng chiÕu hËu lªn c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn sau: 1.2.1 Ph­¬ng tiÖn lo¹i M vµ N. 1.2.2 TÊt c¶ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn kh¸c cã tõ 3 b¸nh trë xuèng khi chóng ®­îc l¾p vµo th©n xe ë vÞ trÝ gÇn ng­êi l¸i. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn ISO 4130 - 1978 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - HÖ quy chiÕu 3 chiÒu vµ c¸c dÊu chuÈn - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. Road vehicles - Three dimentional reference system and fiducial marks - Definitions ISO 6549 - 1980 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Quy tr×nh x¸c ®Þnh ®iÓm H Road vehicles - Procedure for H - point determination CIE 50(45) ThuËt ng÷ ®iÖn tö quèc tÕ, nhãm 45: ¸nh s¸ng CIE Publication 50(45), International electronical vocabulary, Group 45: Lighting (*) §èi víi c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn kh«ng bao gåm lo¹i M vµ N vµ tÊt c¶ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn kh¸c mµ kh«ng l¾p trªn th©n xe ë vÞ trÝ gÇn ng­êi l¸i th× c¸c qui ®Þnh ®èi víi g­¬ng chiÕu hËu sÏ ¸p dông theo mét quy ®Þnh kh¸c. 3
 4. TCVN 6769:2001 G­¬ng chiÕu hËu 3. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ dïng trong tiªu chuÈn nµy ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: 3.1 G­¬ng chiÕu hËu (rear-view mirror) lµ mét lo¹i thiÕt bÞ dïng ®Ó quan s¸t phÝa sau vµ bªn c¹nh trong ph¹m vi tÇm nh×n ®­îc ®Þnh nghÜa trong 12.5, nh­ng kh«ng bao gåm c¸c hÖ thèng quang häc phøc t¹p nh­ kÝnh tiÒm väng 3.2 G­¬ng chiÕu hËu l¾p trong (Interior rear-view mirror) lµ thiÕt bÞ nh­ ®· ®Þnh nghÜa trong 3.1 mµ thiÕt bÞ nµy cã thÓ ®­îc l¾p trong khoang hµnh kh¸ch cña ph­¬ng tiÖn. 3.3 G­¬ng chiÕu hËu l¾p ngoµi (Exterior rear-view mirror) lµ thiÕt bÞ nh­ ®· ®Þnh nghÜa trong 3.1 mµ thiÕt bÞ nµy cã thÓ ®­îc l¾p bªn ngoµi ph­¬ng tiÖn. 3.4 G­¬ng quan s¸t (Surveillance rear-view mirror) lµ mét lo¹i g­¬ng chiÕu hËu kh¸c víi g­¬ng ®­îc ®Þnh nghÜa trong 3.1 cã thÓ ®­îc l¾p bªn trong hay bªn ngoµi ph­¬ng tiÖn ®Ó t¹o tÇm nh×n kh¸c víi tÇm nh×n qui ®Þnh trong 12.5. 3.5 KiÓu g­¬ng chiÕu hËu (Rear-view mirror type) Lµ c¸c g­¬ng chiÕu hËu kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt chÝnh sau ®©y: 3.5.1 C¸c kÝch th­íc vµ b¸n kÝnh cong cña bÒ mÆt ph¶n x¹ cña g­¬ng. 3.5.2 KÕt cÊu, h×nh d¹ng hay vËt liÖu chÕ t¹o cña g­¬ng. 3.6 Lo¹i g­¬ng chiÕu hËu (Class of rear-view mirrors) Lµ tÊt c¶ c¸c g­¬ng chiÕu hËu cã chung mét hoÆc nhiÒu chøc n¨ng hay ®Æc tÝnh kü thuËt. - Lo¹i I : G­¬ng chiÕu hËu l¾p trong, cã tÇm nh×n ®­îc ®Þnh nghÜa trong 12.5.2 - C¸c lo¹i II vµ III: G­¬ng chiÕu hËu l¾p ngoµi "chÝnh" cã tÇm nh×n ®­îc ®Þnh nghÜa trong 12.5.3. - Lo¹i IV: G­¬ng chiÕu hËu l¾p ngoµi "gãc réng" cã tÇm nh×n ®­îc x¸c ®Þnh trong 12.5.4. - Lo¹i V: G­¬ng chiÕu hËu l¾p ngoµi "nh×n gÇn" cã tÇm nh×n ®­îc ®Þnh nghÜa trong 12.5.5. 3.7 "r" lµ b¸n kÝnh cong trung b×nh ®­îc ®o trªn bÒ mÆt ph¶n x¹ phï hîp víi ph­¬ng ph¸p m« t¶ ë G2 phô lôc G cña tiªu chuÈn nµy. 3.8 B¸n kÝnh cong chÝnh t¹i 1 ®iÓm lÊy trªn bÒ mÆt ph¶n x¹ (ri) (Principal radiation of curvature at one point obtained on the reflecting surface (ri)) lµ gi¸ trÞ thu ®­îc khi dïng thiÕt bÞ ®­îc nªu trong phô lôc 7, ®o trªn cung trßn cña bÒ mÆt ph¶n x¹ ®i qua t©m g­¬ng song song víi ®o¹n b, ®· ®Þnh nghÜa trong 6.1.2.1 vµ ®o trªn cung vu«ng gãc víi ®o¹n nµy. 3.9 B¸n kÝnh cong t¹i 1 ®iÓm trªn bÒ mÆt ph¶n x¹ (rp ) (Radius of curvature at one point obtained on the reflecting surface (rp)) lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c b¸n kÝnh cong chÝnh ri vµ rI, . .v . v. 4
 5. TCVN 6769:2001 ri + ri ' rP = 2 3.10 T©m cña g­¬ng (Centre of the mirror) lµ trung t©m vïng thÊy ®­îc trªn bÒ mÆt ph¶n x¹. 3.11 B¸n kÝnh cong cña c¸c phÇn cÊu thµnh cña g­¬ng (Radius of curvature of the constituent parts of the rear-view mirror) lµ b¸n kÝnh "c" cña cung ®­êng trßn gÇn gièng nhÊt víi d¹ng bÒ mÆt cong cña phÇn cÊu thµnh t­¬ng øng. 3.12 Ph­¬ng tiÖn lo¹i M vµ N (Vehicle categories M and N) lµ c¸c ph­¬ng tiÖn ®· ®Þnh nghÜa ë 5.2.2 vµ 5.2.3 cña quy ®Þnh ECE13 4. Yªu cÇu tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu tr­íc khi thö c«ng nhËn kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt 4.1.1 Tµi liÖu m« t¶ kü thuËt, bao gåm h­íng dÉn l¾p r¸p vµ ghi râ nh÷ng lo¹i ph­¬ng tiÖn dù ®Þnh l¾p lo¹i g­¬ng nµy. 4.1.2 B¶n vÏ ®­îc chi tiÕt ho¸ ®Çy ®ñ ®Ó cã thÓ: 4.2.2.1 X¸c ®Þnh ®­îc lo¹i g­¬ng. 4.1.2.2 Chøng minh sù phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu kü thuËt chung ®­îc quy ®Þnh trong 5. 4.1.2.3 Chøng minh sù phï hîp víi c¸c kÝch th­íc ®­îc quy ®Þnh trong 6.1. 4.2 MÉu thö: Ph¶i göi kÌm theo 4 mÉu thö cña lo¹i g­¬ng ®ã. NÕu cã yªu cÇu cña phßng thö nghiÖm, cã thÓ ph¶i nép bæ xung thªm mÉu thö. 5. Yªu cÇu kü thuËt chung 5.1 TÊt c¶ c¸c g­¬ng chiÕu hËu (sau ®©y gäi lµ g­¬ng) ®Òu ph¶i ®iÒu chØnh ®­îc. 5.2 MÐp biªn cña bÒ mÆt ph¶n x¹ ph¶i n»m trong vá b¶o vÖ (gi¸ g­¬ng . . .) vµ trªn toµn chu vi cña mÐp vá ®ã ph¶i cã b¸n kÝnh cong "c" ≥ 2,5 mm t¹i mäi ®iÓm vµ theo mäi h­íng. NÕu bÒ mÆt ph¶n x¹ nh« ra khái vá b¶o vÖ th× b¸n kÝnh cong "c" cña mÐp biªn cña phÇn nh« ra kh«ng ®­îc nhá h¬n 2,5mm vµ ph¶i di chuyÓn vµo trong vá b¶o vÖ d­íi 1 lùc 50N t¸c dông vµo ®iÓm ngoµi cïng cña phÇn nh« ra lín nhÊt so víi vá b¶o vÖ theo h­íng ngang gÇn nh­ lµ song song víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc cña ph­¬ng tiÖn. 5.3 Khi g­¬ng ®­îc l¾p trªn 1 mÆt ®ì ph¼ng, tÊt c¶ c¸c phÇn, kh«ng kÓ vÞ trÝ ®iÒu chØnh cña thiÕt bÞ, bao gåm c¸c phÇn vÉn g¾n víi vá b¶o vÖ sau khi tiÕn hµnh kiÓm tra theo 7.2, mµ chóng n»m ë vïng ph¶i va ch¹m víi khèi cÇu, cã ®­êng kÝnh 165 mm trong tr­êng hîp cña g­¬ng l¾p trong hay 100mm trong tr­êng hîp g­¬ng l¾p ngoµi ph¶i cã b¸n kÝnh cong "c" kh«ng nhá h¬n 2,5 mm. 5.3.1 MÐp cña c¸c lç l¾p ®Æt hay nh÷ng chç lâm cã chiÒu réng nhá h¬n 12mm kh«ng ph¶i ¸p dông theo quy ®Þnh trong 5.3. nh­ng ph¶i ®­îc lµm cïn c¹nh s¾c. 5
 6. TCVN 6769:2001 5.4 Gi¸ l¾p g­¬ng trªn ph­¬ng tiÖn ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho mét h×nh trô cã b¸n kÝnh 50 mm cã trôc quay ë chÝnh t©m hoÆc trôc quay lµ t©m cña chèt hoÆc khíp quay ®¶m b¶o cho g­¬ng chiÕu hËu dÞch chuyÓn theo h­íng va ch¹m tíi s¸t gÇn bÒ mÆt l¾p gi¸ g­¬ng. 5.5 Trong tr­êng hîp g­¬ng l¾p ngoµi, c¸c chi tiÕt ®Ò cËp trong 5.2 vµ 5.3 ®­îc lµm b»ng vËt liÖu mÒm cã ®é cøng Shore A kh«ng lín h¬n 60 ®­îc miÔn trõ ®èi víi c¸c ®iÒu kho¶n t­¬ng øng. 5.6 Trong tr­êng hîp g­¬ng l¾p trong, c¸c chi tiÕt trong 5.2 vµ 5.3 ®­îc lµm b»ng vËt liÖu mÒm víi ®é cøng nhá h¬n 50 Shore A, ®­îc l¾p trªn 1 ®Õ cøng, th× quy ®Þnh ghi trong 5.2 vµ 5.3 chØ ¸p dông cho ®Õ. 6. Yªu cÇu kü thuËt ®Æc biÖt 6.1 KÝch th­íc 6.1.1 G­¬ng l¾p trong (lo¹i I). C¸c kÝch th­íc cña bÒ mÆt ph¶n x¹ ph¶i ®¶m b¶o ®Ó cã thÓ vÏ ®­îc 1 h×nh ch÷ nhËt néi tiÕp cã 1 c¹nh 4cm vµ c¹nh kia cã chiÒu dµi "a" 1 a = 15 x (cm) 1000 1+ r 6.1.2 G­¬ng l¾p ngoµi (lo¹i II vµ III). 6.1.2.1 C¸c kÝch th­íc cña bÒ mÆt ph¶n x¹ ph¶i ®¶m b¶o ®Ó cã thÓ vÏ néi tiÕp ®­îc: 6.1.2.1.1 Mét h×nh ch÷ nhËt cao 4cm vµ chiÒu dµi "a" cm vµ 6.1.2.1.2 Mét ®o¹n cã chiÒu dµi "b" cm song song víi chiÒu cao h×nh ch÷ nhËt. 6.1.2.2 Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña "a" vµ "b" ®­îc cho trong b¶ng 1 d­íi: B¶ng 1 Lo¹i g­¬ng Lo¹i ph­¬ng tiÖn a b chiÕu 17 II M2, M3,N2 & N3 1000 20 1+ r 13 III M1 vµ N1 1000 7 N2 vµ N3( khi quy ®Þnh 1+ cña 12.2.1.3 cã thÓ ¸p r dông ®­îc) 6.1.3 G­¬ng l¾p ngoµi gãc réng ( Lo¹i IV). 6
 7. TCVN 6769:2001 Biªn d¹ng cña bÒ mÆt ph¶n x¹ ph¶i cã d¹ng ®¬n gi¶n vµ cã kÝch th­íc ®Ó t¹o ra tÇm nh×n ®­îc quy ®Þnh trong 12.5.4. 6.1.4 G­¬ng l¾p ngoµi nh×n gÇn (Lo¹i V). Biªn d¹ng cña bÒ mÆt ph¶n x¹ ph¶i cã d¹ng ®¬n gi¶n vµ cã kÝch th­íc ®Ó t¹o ra tÇm nh×n ®­îc quy ®Þnh trong 12.5.5. 6.2 BÒ mÆt ph¶n x¹ vµ hÖ sè ph¶n x¹ 6.2.1 BÒ mÆt ph¶n x¹ g­¬ng ph¶i cã h×nh d¹ng ph¼ng hoÆc cÇu låi. 6.2.2 Sù kh¸c nhau gi÷a b¸n kÝnh cong: 6.2.2.1 Sù kh¸c nhau gi÷a ri hoÆc r'i vµ rP t¹i mçi ®iÓm kh¶o s¸t kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 0,15 r. 6.2.2.2 Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c b¸n kÝnh cong (rP1, rP2, rP3) vµ r kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 0,15r. 6.2.2.3 Khi "r" kh«ng nhá h¬n 3000mm, gi¸ trÞ 0,15 r nªu trong 6.2.2.1 vµ 6.2.2.2 ®­îc thay b»ng 0,25 r. 6.2.3 Gi¸ trÞ cña "r" kh«ng ®­îc nhá h¬n: 6.2.3.1 1.200mm ®èi víi g­¬ng l¾p trong ( lo¹i I ) vµ "g­¬ng l¾p ngoµi " chÝnh" lo¹i III. 6.2.3.2 1.800 mm ®èi víi g­¬ng l¾p ngoµi "chÝnh" lo¹i II. 6.2.3.3 400 mm ®èi víi g­¬ng l¾p ngoµi "gãc réng" (lo¹i IV) vµ g­¬ng l¾p ngoµi nh×n gÇn ( lo¹i V). 6.2.4 Gi¸ trÞ cña hÖ sè ph¶n x¹ th«ng th­êng, ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p m« t¶ trong phô lôc 5 cña tiªu chuÈn nµy kh«ng ®­îc nhá h¬n 40%. NÕu g­¬ng cã hai vÞ trÝ ( "ngµy" vµ "®ªm" ) th× vÞ trÝ "ngµy" ph¶i cho phÐp nhËn ®­îc nh÷ng mµu cña tÝn hiÖu sö dông trong giao th«ng ®­êng bé. Gi¸ trÞ cña hÖ sè ph¶n x¹ b×nh th­êng ë vÞ trÝ "®ªm" kh«ng ®­îc nhá h¬n 4%. 6.2.5 BÒ mÆt ph¶n x¹ ph¶i cã c¸c ®Æc tÝnh tr×nh bµy trong 6.2.4, khi sö dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi kÐo dµi còng nh­ trong ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th­êng. 7 C¸c phÐp thö 7.1 G­¬ng chiÕu hËu, ngoµi lo¹i g­¬ng l¾p ngoµi "Nh×n gÇn" (lo¹i V), ®Òu ph¶i ®­îc thö theo quy ®Þnh trong 7.2 vµ 7.3 d­íi ®©y. 7.1.1 Kh«ng ¸p dông viÖc thö theo quy ®Þnh trong 7.2 ®èi víi bÊt kú g­¬ng l¾p ngoµi nµo mµ kh«ng cã phÇn nµo cña g­¬ng thÊp h¬n 2m tÝnh tõ mÆt ®Êt, kÓ c¶ vÞ trÝ ®­îc ®iÒu chØnh khi ph­¬ng tiÖn ë ®iÒu kiÖn chÊt t¶i t­¬ng øng víi møc träng t¶i tèi ®a cho phÐp theo thiÕt kÕ. §iÒu nµy còng ¸p dông nÕu c¸c thiÕt bÞ g¾n kÌm g­¬ng (vÝ dô: §Õ g­¬ng, tay g­¬ng, khíp quay.....) ®Æt thÊp h¬n 2m tÝnh tõ mÆt ®Êt kh«ng nh« ra khái chiÒu réng toµn bé cña ph­¬ng tiÖn, ®­îc ®o tõ mÆt ph¼ng th¼ng ®øng c¾t ngang qua chç l¾p ®Æt g­¬ng thÊp nhÊt, hoÆc bÊt cø ®iÓm nµo ë phÝa tr­íc thuéc mÆt ph¼ng nµy nÕu biªn d¹ng liªn tôc cña nã ®­a ra chiÒu réng toµn bé lín h¬n. Trong tr­êng hîp nµy ph¶i cã h­íng dÉn quy ®Þnh g­¬ng ph¶i ®­îc l¾p sao cho phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kÓ trªn ®Ó ®¶m b¶o vÞ trÝ cña c¸c chi tiÕt g¾n kÌm g­¬ng l¾p ®Æt trªn ph­¬ng tiÖn. 7
 8. TCVN 6769:2001 Trong tr­êng hîp ph¶i ¸p dông quy ®Þnh nµy th× ë gi¸ ®ì g­¬ng ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu râ rµng b»ng biÓu t­îng 2∆m. Ngoµi ra, giÊy c«ng nhËn kiÓu còng ph¶i ghi nhËn ®iÓm nµy. 7.2 Thö va ch¹m 7.2.1 M« t¶ thiÕt bÞ thö 7.2.1.1 ThiÕt bÞ thö bao gåm 1 con l¾c, cã kh¶ n¨ng l¾c xung quanh 2 trôc n»m ngang tõ gãc bªn ph¶i cña mçi trôc tíi vÞ trÝ kh¸c, mét trong 2 trôc nµy vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng phÝa tr­íc c¶n l¹i quü ®¹o chuyÓn ®éng cña con l¾c. §Çu con l¾c lµ mét ®Çu bóa h×nh cÇu cøng víi ®­êng kÝnh 165mm ± 1mm vµ ®­îc phñ mét líp cao su dµy 5mm víi ®é cøng 50 Shore A. Mét dông cô ®o gãc cho phÐp x¸c ®Þnh gãc l¾c lín nhÊt t¹o bëi tay ®ßn trong mÆt ph¼ng th¶ con l¾c. ph¶i cã mét gi¸ ®ì l¾p ch¾c ch¾n vµo kÕt cÊu ®ì con l¾c, nã cßn dïng ®Ó kÑp chÆt mÉu thö theo quy ®Þnh t¹i 7.2.2.6 d­íi ®©y. H×nh 1 cho th«ng sè vÒ kÝch th­íc vµ kÕt cÊu cña thiÕt bÞ thö 7.2.1.2 T©m cña ®iÓm ®Ëp con l¾c ph¶i trïng víi t©m ®Çu bóa h×nh cÇu. Kho¶ng c¸ch "l" tõ trôc dao ®éng tíi t©m va ch¹m trong mÆt ph¼ng th¶ con l¾c lµ 1m ± 5mm. Khèi l­îng quy gän cña con l¾c tíi t©m ®Ëp lµ m0 = 6,8 ±0,05 kg ( Mèi quan hÖ gi÷a träng t©m con l¾c vµ trôc d quay ®­îc biÓu thÞ bëi c«ng thøc m0 = m ) 1 KÝch th­íc tÝnh b»ng milimÐt H×nh 1 8
 9. TCVN 6769:2001 7.2.2 Quy tr×nh thö 7.2.2.1 Quy tr×nh dïng ®Ó kÑp g­¬ng víi gi¸ ®ì ph¶i do nhµ s¶n xuÊt (g­¬ng), hoÆc tïy tr­êng hîp cô thÓ cã thÓ do nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn ®Ò xuÊt. 7.2.2.2 §Þnh vÞ g­¬ng ®Ó thö 7.2.2.2.1 G­¬ng ph¶i ®­îc ®Æt trªn thiÕt bÞ thö va ch¹m con l¾c sao cho c¸c trôc n»m ngang vµ th¼ng ®øng khi l¾p ®Æt trªn ph­¬ng tiÖn theo h­íng dÉn l¾p ®Æt cña nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn hay nhµ s¶n xuÊt g­¬ng, ë cïng mét vÞ trÝ 7.2.2.2.2 Khi g­¬ng cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc so víi ch©n ®Õ th× vÞ trÝ kiÓm tra ph¶i ë chç Ýt thuËn lîi nhÊt cho c¬ cÊu xoay ho¹t ®éng trong giíi h¹n do nhµ s¶n xuÊt g­¬ng hay ph­¬ng tiÖn ®­a ra. 7.2.2.2.3 Khi g­¬ng cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch tõ g­¬ng tíi ch©n ®Õ, th× c¬ cÊu nµy ph¶i ®­îc ®Æt t¹i vÞ trÝ mµ kho¶ng c¸ch gi÷a vá b¶o vÖ vµ ch©n ®Õ lµ ng¾n nhÊt. 7.2.2.2.4 Khi bÒ mÆt ph¶n x¹ ë trong vá b¶o vÖ dÞch chuyÓn ®­îc, nã ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh ®Ó gãc cao c¸ch xa ph­¬ng tiÖn nhÊt, ë vÞ trÝ nh« ra lín nhÊt so víi vá b¶o vÖ. 7.2.2.3 Ngo¹i trõ c¸ch thö thø 2 ®èi víi g­¬ng l¾p trong (7.2.2.6.1) th× khi con l¾c ë vÞ trÝ th¼ng ®øng, mÆt ph¼ng n»m ngang vµ mÆt ph¼ng th¼ng ®øng däc ®i qua t©m bóa ph¶i ®i qua t©m g­¬ng nh­ ®· ®Þnh nghÜa trong 2.10. Ph­¬ng dao ®éng däc cña con l¾c song song víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc cña ph­¬ng tiÖn . 7.2.2.4 Khi thùc hiÖn c¸c ®iÒu chØnh quy ®Þnh trong 7.2.2.2.1 vµ 7.2.2.2.2, nÕu c¸c chi tiÕt cña g­¬ng h¹n chÕ sù håi vÞ cña ®Çu bóa, th× ®iÓm t¸c ®éng ph¶i ®­îc dÞch chuyÓn theo h­íng vu«ng gãc víi trôc quay hoÆc chèt quay tïy tõng tr­êng hîp. Sù dÞch chuyÓn nµy rÊt cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn viÖc thö. Nã ph¶i ®­îc giíi h¹n bëi: 7.2.2.4.1 Biªn d¹ng ®Çu bóa h×nh cÇu c¾t qua h×nh trô nh­ ®Þnh nghÜa t¹i 6.4. hoÆc Ýt nhÊt ph¶i tiÕp xóc víi nã. 7.2.2.4.2 HoÆc ®iÓm va ch¹m cña ®Çu bóa ph¶i ë vÞ trÝ Ýt nhÊt c¸ch 10 mm tõ mÐp cña bÒ mÆt ph¶n x¹. 7.2.2.5 Khi thö, th¶ ®Çu bóa r¬i tõ ®é cao t­¬ng øng víi gãc con l¾c lµ 60o so víi ®­êng th¼ng ®øng ®Ó bóa ®Ëp vµo g­¬ng t¹i thêi ®iÓm con l¾c tíi vÞ trÝ th¼ng ®øng. 7.2.2.6 G­¬ng ph¶i ®­îc thö va ch¹m trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau d­íi ®©y: 7.2.2.6.1 G­¬ng l¾p trong 7.2.2.6.1.1 C¸ch thö 1: - §iÓm va ch¹m nh­ ®· x¸c ®Þnh trong 7.2.2.3. Sù va ch¹m ph¶i lµ bóa ®Ëp vµo bÒ mÆt ph¶n x¹ cña g­¬ng. 7.2.2.6.1.2 C¸ch thö 2: - §iÓm va ch¹m trªn mÐp cña vá b¶o vÖ sao cho h­íng va ch¹m nµy t¹o ra mét gãc 45o víi mÆt ph¼ng cña g­¬ng vµ n»m trong mÆt ph¼ng ngang ®i qua t©m g­¬ng. Sù va ch¹m nµy lµ trùc tiÕp lªn mÆt ph¼ng ph¶n x¹. 7.2.2.6.2 G­¬ng l¾p ngoµi 9
 10. TCVN 6769:2001 7.2.2.6.2.1 C¸ch thö 1: - §iÓm va ch¹m nh­ ®· x¸c ®Þnh trong 7.2.2.3 vµ 7.2.2.4, sù va ch¹m ph¶i lµ bóa ®Ëp vµo bÒ mÆt ph¶n x¹ cña g­¬ng. 7.2.2.6.2.2 C¸ch thö 2: - §iÓm va ch¹m nh­ ®· x¸c ®Þnh trong 7.2.2.3 vµ 7.2.2.4, sù va ch¹m ph¶i lµ bóa ®Ëp vµo g­¬ng trªn mÆt ®èi diÖn víi bÒ mÆt ph¶n x¹ cña g­¬ng. 7.2.2.6.2.3 Khi g­¬ng lo¹i II vµ III l¾p ®Æt gièng nh­ c¸ch l¾p ®Æt g­¬ng lo¹i IV,c¸c c¸ch thö trªn ph¶i ®­îc thùc hiÖn víi g­¬ng cã vÞ trÝ l¾p ®Æt thÊp h¬n. Tuy nhiªn, NÕu cÇn thiÕt cã thÓ tiÕn hµnh thö lÆp l¹i theo mét hoÆc c¶ hai c¸ch thö ®ã ®èi víi g­¬ng l¾p ë vÞ trÝ cao h¬n nÕu ®é cao cña chóng nhá h¬n 2m tÝnh tõ mÆt ®Êt. 7.3 Thö uèn vá b¶o vÖ g­¬ng ®­îc g¾n trªn c¸n: 7.3.1 Quy tr×nh thö 7.3.1.1 Vá b¶o vÖ ®­îc ®Æt n»m ngang trong thiÕt bÞ sao cho c¸c bé phËn ®iÒu chØnh cña thiÕt bÞ ®­îc kÑp ch¾c ch¾n. Theo h­íng kÝch th­íc lín nhÊt cña vá b¶o vÖ, ®Çu gÇn nhÊt víi ®iÓm kÑp chÆt trªn vÊu kÑp ®iÒu chØnh ph¶i ®­îc kÑp chÆt bëi mét m¸ kÑp réng 15mm, vµ bao toµn bé chiÒu réng vá b¶o vÖ. 7.3.1.2 T¹i ®Çu kia cña vá b¶o vÖ, mét m¸ kÑp kh¸c nh­ trªn ph¶i ®­îc ®Æt trªn vá b¶o vÖ ®Ó thùc hiÖn viÖc t¸c dông t¶i nh­ quy ®Þnh ( h×nh 2). 7.3.1.3 §Çu kia cña vá b¶o vÖ ®èi diÖn víi ®iÓm t¸c dông t¶i cã thÓ ®­îc kÑp thay v× ®­îc ®Þnh vÞ t¹i vÞ trÝ m« t¶ trong h×nh 2 7.3.2 T¶i träng thö ph¶i lµ 25 kg t¸c dông liªn tôc trong 1 phót VÝ dô vÒ thiÕt bÞ thö ®é uèn cho vá b¶o vÖ g­¬ng. H×nh 2 10
 11. TCVN 6769:2001 7.4 KÕt qu¶ thö 7.4.1 Trong c¸c phÐp thö m« t¶ trong 7.2 con l¾c ph¶i tiÕp tôc dao ®éng sau khi va ch¹m sao cho gãc t¹o bëi tay ®ßn vµ ®­êng th¼ng ®øng trªn mÆt ph¼ng th¶ con l¾c Ýt nhÊt lµ 20o. 7.4.1.1 §é chÝnh x¸c cña gãc ®o ®­îc ph¶i lµ ±1o . 7.4.1.2 Yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho nh÷ng g­¬ng g¾n trªn kÝnh tr­íc, do ®ã c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong 7.4.2 ph¶i ®­îc ¸p dông sau khi thö. 7.4.1.3 Gãc ®­îc t¹o víi ®­êng th¼ng ®øng nh­ yªu cÇu ®­îcgi¶m tõ 20o xuèng 10o ®èi víi tÊt c¶ g­¬ng lo¹i II vµ IV vµ víi g­¬ng lo¹i III ®­îc l¾p gièng nh­ c¸ch l¾p g­¬ng lo¹i IV. 7.4.2 NÕu cã 1 chç nøt trªn chç l¾p ®Æt g­¬ng trong c¸c phÐp thö m« t¶ trong 7.2 ®èi víi nh÷ng g­¬ng g¾n trªn kÝnh phÝa tr­íc, phÇn cßn l¹i kh«ng ®­îc nh« ra khái ch©n ®Õ h¬n 1cm vµ h×nh d¹ng phÇn cßn l¹i sau khi thö ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn m« t¶ trong 5.3. 7.4.3 G­¬ng kh«ng bÞ vì trong qu¸ tr×nh thö m« t¶ trong 7.2 vµ 7.3. Tuy nhiªn, cho phÐp cã chç vì cña g­¬ng nÕu cã 1 trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: 7.4.3.1 M¶nh vì cña kÝnh vÉn b¸m vµo vá b¶o vÖ hoÆc vÉn cßn lµ mÆt ph¼ng g¾n chÆt víi vá b¶o vÖ, ngo¹i trõ 1 phÇn m¶nh kÝnh vì cho phÐp t¸ch rêi khái vá b¶o vÖ miÔn lµ c¸c c¹nh cña m¶nh vì kh«ng v­ît qu¸ 2,5 mm. Cho phÐp nh÷ng m¶nh vì nhá cã thÓ rêi ra tõ bÒ mÆt cña g­¬ng t¹i ®iÓm t¸c ®éng. 7.4.3.2 G­¬ng ph¶i ®­îc lµm b»ng kÝnh an toµn. 8 Thay ®æi kiÓu g­¬ng vµ më réng c«ng nhËn 8.1 C¸c lo¹i thay ®æi kiÓu g­¬ng bao gåm c¶ viÖc l¾p r¸p víi th©n xeph¶i ®¶m b¶o r»ng trong mäi tr­êng hîp g­¬ng chiÕu vÉn ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh, vµ 8.2 Yªu cÇu cã c¸c b¸o c¸o thö chi tiÕt tõ phßng thö nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh thö. 9 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt. 9.1 TÊt c¶ c¸c lo¹i g­¬ng ®­îc c«ng nhËn theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt sao cho phï hîp víi kiÓu ®· ®­îc c«ng nhËn tháa m·n c¸c yªu cÇu nªu ra tõ 5 ®Õn 7 ë trªn. 9.2 §Ó x¸c nhËn c¸c yªu cÇu nªu trong 10.1 ®­îc ®¸p øng ph¶i tiÕn hµnh c¸c kiÓm tra thÝch hîp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 11
 12. TCVN 6769:2001 L¾p ®Æt g­¬ng chiÕu hËu 10 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ dïng trong tiªu chuÈn nµy ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: 10.1 Lo¹i ph­¬ng tiÖn ®­îc l¾p g­¬ng chiÕu hËu (Type of vehicle as regards rear view mirrors) lµ c¸c ph­¬ng tiÖn gièng nhau ë nh÷ng ®iÓm ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau: 10.1.1 §Æc ®iÓm th©n xe lµm gi¶m tÇm nh×n 10.1.2 To¹ ®é ®iÓm: "R" ë chç ngåi ng­êi l¸i 10.1.3 VÞ trÝ vµ kiÓu g­¬ng kh«ng b¾t buéc vµ b¾t buéc ph¶i l¾p. 10.2 §iÓm quan s¸t cña m¾t ng­êi l¸i (Drivers ocular points) lµ 2 ®iÓm c¸ch nhau 65mm ®èi xøng vµ c¸ch ®iÓm R 635 mm theo chiÒu th¾ng ®øng ë chç ng­êi l¸i nh­ ®· tr×nh bµy cña phô lôc G. §­êng th¼ng nèi 2 ®iÓm nµy vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc ph­¬ng tiÖn. Trung ®iÓm cña ®o¹n nèi ®ã n»m trong mÆt ph¼ng däc th¼ng ®øng ®i qua t©m cña vÞ trÝ ngåi cña ng­êi l¸i do nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn chØ ®Þnh. 10.3 TÇm nh×n kÕt hîp c¶ hai m¾t (Ambinocular vision) lµ toµn bé tÇm nh×n nhËn ®­îc do kÕt hîp c¶ tÇm nh×n cña m¾t ph¶i vµ m¾t tr¸i (H×nh.3). H×nh 3. TÇm nh×n kÕt hîp c¶ hai m¾t E - G­¬ng chiÕu hËu l¾p trong. OD) OE) - lµ m¾t ph¶i vµ m¾t tr¸i cña ng­êi l¸i ID) IE) - lµ h×nh ¶nh thùc tÕ cña tõng m¾t ë trong g­¬ng. 1 - Tiªu ®iÓm thùc tÕ kÕt hîp c¶ hai m¾t trong g­¬ng. A - Gãc nh×n ®­îc cña m¾t tr¸i. B - Gãc nh×n ®­îc cña m¾t ph¶i. C - Gãc cïng nh×n ®­îc cña c¶ hai m¾t. D - Gãc nh×n ®­îc kÕt hîp c¶ hai m¾t. 11 Yªu cÇu tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu tr­íc khi thö c«ng nhËn kiÓu. 12
 13. TCVN 6769:2001 11.1 Tµi liÖu kü thuËt: 11.1.1 Tµi liÖu m« t¶ kiÓu ph­¬ng tiÖn víi nh÷ng ®iÓm ghi trong 10.1 ë trªn. 11.1.2 Danh s¸ch nh÷ng côm chi tiÕt cÇn thiÕt ®Ó g­¬ng chiÕu cã thÓ l¾p ®Æt ®­îc trªn ph­¬ng tiÖn. 11.1.3 C¸c b¶n vÏ thÓ hiÖn vÞ trÝ cña g­¬ng vµ c¸c côm chi tiÕt g¸ l¾p cña g­¬ng trªn ph­¬ng tiÖn. 11.1.5 Nh÷ng chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt ph¶i thÓ hiÖn ®­îc: 11.1.4.1 D÷ liÖu liªn quan tíi ®iÓm "R" ë vÞ trÝ ngåi cña ng­êi l¸i. 11.1.4.2 ChiÒu réng lín nhÊt cña th©n xe khi ph­¬ng tiÖn ®­îc l¾p r¸p hoµn chØnh. 11.1.4.3 ChiÒu réng lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña th©n xe cho lo¹i g­¬ng ®­îc c«ng nhËn (trong tr­êng hîp cña xe s¸t xi ®­îc nãi ®Õn trong 12.3.3) 11.2 MÉu thö: Mét mÉu ®¹i diÖn cña lo¹i ph­¬ng tiÖn ®­îc c«ng nhËn ph¶i ®­îc ®Ö tr×nh cho phßng thö nghiÖm ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra c«ng nhËn. 12. Yªu cÇu kü thuËt chung 12.1 Ph­¬ng tiÖn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau ®©y: 12.1.1 C¸c g­¬ng ®­îc l¾p ®Æt trªn ph­¬ng tiÖn ph¶i lµ kiÓu ®· ®­îc c«ng nhËn theo tiªu chuÈn nµy. 12.1.2 C¸c g­¬ng chiÕu hËu ph¶i ®­îc l¾p sao cho g­¬ng kh«ng bÞ dÞch chuyÓn lµm thay ®æi ®¸ng kÓ tÇm nh×n nh­ ®· ®­îc ®o hoÆc rung tíi møc mµ lµm cho ng­êi l¸i kh«ng nh×n râ ®­îc h×nh ¶nh thu ®­îc trong g­¬ng. 12.1.2.1 C¸c ®iÒu kiÖn m« t¶ trong 12.1.2 ph¶i ®­îc duy tr× khi ph­¬ng tiÖn chuyÓn ®éng víi tèc ®é 80% tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt, nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 150 km/h. 12.2 Sè l­îng g­¬ng l¾p trªn xe 12.2.1 Sè l­îng tèi thiÓu c¸c g­¬ng b¾t buéc. 12.2.1.1 §èi víi ph­¬ng tiÖn lo¹i M vµ N th× tÇm nh×n quy ®Þnh trong 12.5 ph¶i ®­îc trang bÞ sè l­îng tèi thiÓu c¸c g­¬ng b¾t buéc cho trong b¶ng 2 sau: 13
 14. TCVN 6769:2001 B¶ng 2 G­¬ng l¾p ngoµi G­¬ng l¾p ChÝnh Gãc Réng Nh×n GÇn Lo¹i ph­¬ng trong tiÖn Lo¹i I Lo¹i II Lo¹i III Lo¹i IV Lo¹i V 1( xem - 1 bªn s­ên - - 12.2.1.2.) ( xem xe M1 12.2.1.2.3.) (xem 12.2.2.1) - 2 - - - M2 ( 1 bªn ph¶i (xem (xem vµ 1 bªn tr¸i) 12.2.2.4) 12.2.2.2. & 12.3.7.) - 2 - - - ( 1 bªn ph¶i (xem (xem vµ 1 bªn tr¸i) 12.2.2.4.) 12.2.2.2 & M3 12.3.7) 1 - 1 - - (xem (xem bªn s­ên xe 12.2.1.2.) 12.2.1.2.3) (xem N1 12.2.2.1.) - 2 - - - (xem ( 1 bªn ph¶i (xem (xem (xem 12.2.2.3.) vµ 1 bªn tr¸i) 12.2.1.3.) 12.2.2.4. & 12.2.2.2. & N2≤7,5 t 12.2.1.4.) 12.3.7.) N2≥7,5t - 2 - 1 1 (xem ( 1 bªn ph¶i (xem - (xem 12.3.7.) 12.2.2.3.) vµ 1 bªn tr¸i) 12.2.1.3) N3 - 2 - 1 1 (xem ( 1 bªn ph¶i (xem - (xem 12.3.7.) 12.2.2.3.) vµ 1 bªn tr¸i) 12.2.1.3) 12.2.1.2 Tuy nhiªn, trong tr­êng hîp c¸c ph­¬ng tiÖn thuéc lo¹i M1 vµ N1. 14
 15. TCVN 6769:2001 12.2.1.2.1 NÕu g­¬ng l¾p trong kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu m« t¶ trong 12.5.2, ph¶i l¾p thªm mét g­¬ng l¾p ngoµi trªn ph­¬ng tiÖn. Nã ph¶i ®­îc l¾p vµo bªn ph¶i cña ph­¬ng tiÖn ë c¸c n­íc cã luËt ®i bªn ph¶i, vµ ®­îc l¾p vµo bªn tr¸i cña ph­¬ng tiÖn víi nh÷ng n­íc cã luËt giao th«ng ®i bªn tr¸i. 12.2.1.2.2 NÕu g­¬ng l¾p trong kh«ng cung cÊp ®­îc h×nh ¶nh phÝa sau, th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i trang bÞ. 12.2.1.2.3 G­¬ng l¾p ngoµi lo¹i II ph¶i ®­îc cho phÐp. 12.2.1.3 Tuy nhiªn, nÕu kÕt cÊu cña ph­¬ng tiÖn lo¹i N2 hoÆc N3 vÒ mÆt kü thuËt kh«ng thÓ thu ®­îc tÇm nh×n quy ®Þnh trong 12.5.3.2.2 vµ 12.5.4 khi g­¬ng lo¹i IV ®­îc l¾p ë vÞ trÝ t­¬ng tù nh­ g­¬ng lo¹i II, th× g­¬ng lo¹i II nµy cã thÓ ®­îc thay b»ng g­¬ng lo¹i III. 12.2.1.4 G­¬ng lo¹i IV ph¶i ®­îc dïng cho ph­¬ng tiÖn lo¹i N2 cã träng l­îng toµn bé nhá h¬n hoÆc b»ng 7,5 tÊn th× g­¬ng lo¹i II ®­îc l¾p ë cïng mét phÝa ph¶i lµ g­¬ng ph¼ng. 12.2.1.5 Ph­¬ng tiÖn cã Ýt h¬n 4 b¸nh th× khu vùc xung quanh ng­êi l¸i ph¶i ®­îc trang bÞ. C¶ g­¬ng l¾p trong lo¹i I vµ g­¬ng l¾p ngoµi lo¹i II hay lo¹i III mµ nh÷ng lo¹i nµy ®­îc l¾p bªn ph¶i ph­¬ng tiÖn ë nh÷ng n­íc cã luËt giao th«ng ®i bªn ph¶i vµ ®­îc l¾p bªn tr¸i ph­¬ng tiÖn ë nh÷ng n­íc cã luËt giao th«ng ®i bªn tr¸i, hay víi c¶ 2 g­¬ng l¾p ngoµi lo¹i II hay lo¹i III, mçi c¸i l¾p ë mét bªn ph­¬ng tiÖn. 12.2.2 Sè l­îng lín nhÊt cña c¸c g­¬ng lùa chän thªm. 12.2.2.1 Trong tr­êng hîp cña nh÷ng ph­¬ng tiÖn lo¹i M1 vµ N1, mét g­¬ng l¾p ngoµi cã thÓ ®­îc l¾p ë thµnh bªn ph­¬ng tiÖn, ®èi diÖn víi thµnh mµ g­¬ng l¾p ngoµi b¾t buéc nh­ quy ®Þnh trong 12.2.1.1 ph¶i®­îc l¾p. 12.2.2.2 §èi víi nh÷ng ph­¬ng tiÖn M2, M3 vµ N2 cã träng l­îng toµn bé nhá h¬n hoÆc b»ng 7,5 tÊn th× cã thÓ l¾p thªm g­¬ng l¾p ngoµi lo¹i V. 12.2.2.3 Mét g­¬ng l¾p trong cã thÓ ®­îc l¾p cho ph­¬ng tiÖn lo¹i N2 vµ N3; 12.2.2.4 Mét g­¬ng l¾p ngoµi lo¹i IV còng cã thÓ ®­îc l¾p cho: + Ph­¬ng tiÖn lo¹i N2 cã khèi l­îng tèi ®a nhá h¬n hoÆc b»ng 7,5 tÊn. + Ph­¬ng tiÖn lo¹i M2, M3 12.2.2.5 Nh÷ng g­¬ng ®­îc nãi ®Õn trong c¸c tõ 12.2.2.1 tíi 12.2.2.4 ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cu¶ tiªu chuÈn nµy. Tuy nhiªn, c¸c ®iÒu kho¶n cña 12.5. kh«ng ®­îc ¸p dông cho nh÷ng g­¬ng ®· nãi ®Õn trong 12.2.2.3. 15
 16. TCVN 6769:2001 12.2.2.6 C¸c ®iÒu kho¶n cña tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c g­¬ng quan s¸t ®· ®Þnh nghÜa trong 2.4. Tuy nhiªn, c¸c g­¬ng l¾p ngoµi nh­ vËy ph¶i ®­îc l¾p c¸ch mÆt ®Êt Ýt nhÊt lµ 2 m khi ph­¬ng tiÖn ë ®iÒu kiÖn chÊt ®Çy t¶i cho phÐp. 12.3 VÞ trÝ l¾p 12.3.1 C¸c g­¬ng ph¶i ®­îc l¾p ë vÞ trÝ sao cho ng­êi l¸i khi ngåi ë ghÕ l¸i xe ë vÞ trÝ b×nh th­êng ph¶i nh×n râ rµng ®­êng ë phÝa sau vµ c¸c bªn ph­¬ng tiÖn. 12.3.2 G­¬ng l¾p ngoµi ph¶i ®­îc nh×n thÊy qua nh÷ng cöa sæ bªn c¹nh hay qua phÇn diÖn tÝch ®­îc quÐt cña g¹t m­a trªn kÝnh ch¾n giã. Tuy nhiªn, v× lý do kÕt cÊu, ®iÒu kho¶n nµy kh«ng ®­îc ¸p dông cho nh÷ng g­¬ng l¾p ngoµi bªn ph¶i ph­¬ng tiÖn lo¹i M2 vµ M3 ë c¸c n­íc cã luËt giao th«ng ®i bªn ph¶i vµ l¾p bªn tr¸i ph­¬ng tiÖn cña nh÷ng lo¹i t­¬ng tù trªn ë ®Êt n­íc cã luËt giao th«ng ®i bªn tr¸i. 12.3.3 Trong tr­êng hîp khi kiÓm tra tÇm nh×n cña g­¬ng nÕu ph­¬ng tiÖn lµ d¹ng «t« s¸t xi cã cabin th× chiÒu réng lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña th©n xedo nhµ s¶n xuÊt c«ng bè, vµ nÕu cÇn thiÕt, ®­îc m« pháng b»ng ph­¬ng tiÖn gi¶. TÊt c¶ c¸c d¹ng g­¬ng chiÕu vµ ph­¬ng tiÖn ®­îc m« pháng trong qu¸ tr×nh kiÓm tra ph¶i ®­îc ghi nhËn trªn giÊy c«ng nhËn kiÓu g­¬ng. (xem phô lôc B) 12.3.4 C¸c g­¬ng l¾p ngoµi ®­îc l¾p ë bªn c¹nh ng­êi l¸i ph­¬ng tiÖn ph¶i cã vÞ trÝ t¹o mét gãc kh«ng qu¸ 55o gi÷a mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc cña ph­¬ng tiÖn víi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua t©m g­¬ng vµ ®i qua ®iÓm gi÷a ®o¹n th¼ng 65mm nèi 2 ®iÓm quan s¸t cña m¾t ng­êi l¸i. 12.3.5 C¸c g­¬ng chiÕu nÕu kh«ng nh« ra bªn ngoµi th©n xe nhiÒu qu¸ th× cÇn ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh liªn quan tíi tÇm nh×n nªu t¹i 12.5. 12.3.6 NÕu mÐp d­íi cïng cña g­¬ng l¾p ngoµi ë vÞ trÝ thÊp h¬n 2m tÝnh tõ mÆt ®Êt khi ph­¬ng tiÖn chÊt ®Çy t¶i, th× g­¬ng nµy kh«ng ®­îc nh« ra qu¸ 0,2m so víi chiÒu réng toµn bé ph­¬ng tiÖn khi kh«ng l¾p g­¬ng. 12.3.7 G­¬ng lo¹i V ph¶i ®­îc l¾p trªn ph­¬ng tiÖn sao cho bÊt kÓ vÞ trÝ sau khi ®iªï chØnh kh«ng bé phËn nµo cña g­¬ng hoÆc vá b¶o vÖ ë vÞ trÝ thÊp h¬n 2m tÝnh tíi mÆt ®Êt khi ph­¬ng tiÖn ®­îc chÊt t¶i t­¬ng øng víi khèi l­îng lín nhÊt cho phÐp. G­¬ng lo¹i V bÞ cÊm l¾p trªn ph­¬ng tiÖn mµ chiÒu cao buång l¸i v­ît qu¸ quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy. 12.3.8 §Ó tu©n thñ c¸c yªu cÇu trong 12.3.5 vµ 12.3.6 g­¬ng cã thÓ nh« ra ngoµi chiÒu réng lín nhÊt cho phÐp cña ph­¬ng tiÖn. 12.4 Sù ®iÒu chØnh 12.4.1 G­¬ng l¾p trong ph¶i ®¶m b¶o ®Ó ng­êi l¸i cã thÓ ®iÒu chØnh t¹i vÞ trÝ ngåi cña m×nh. 16
 17. TCVN 6769:2001 12.4.2 G­¬ng l¾p ngoµi ë bªn c¹nh ng­êi l¸i ph¶i ®iÒu chØnh ®­îc tõ bªn trong ph­¬ng tiÖn víi cöa xe bÞ ®ãng, cöa sæ cã thÓ më. Tuy nhiªn nã cã thÓ kho¸ ®­îc ë vÞ trÝ tõ bªn ngoµi. 12.4.3 Nh÷ng yªu cÇu cña 12.4.2 kh«ng ®­îc ¸p dông cho nh÷ng g­¬ng l¾p ngoµi mµ sau khi ®­îc ®Èy gËp vµo nã cã thÓ tù trë l¹i vÞ trÝ më mµ kh«ng cÇn ®iÒu chØnh. 12.5 TÇm nh×n 12.5.1 TÇm nh×n ë ®©y ®­îc hiÓu lµ h×nh ¶nh thu ®­îc khi sö dông c¶ hai m¾t, c¸c con m¾t ë ®iÓm quan s¸t cña ng­êi l¸i nh­ tr×nh bµy trong 10.2. TÇm nh×n ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh khi ph­¬ng tiÖn ®ang ë trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng nh­ ®· tr×nh bµy trong 12.1.2.1 vµ thu ®­îc qua cöa sæ mµ c¸c cöa sæ nµy cã hÖ sè truyÒn ¸nh s¸ng Ýt nhÊt lµ 70% trong ®iÒu kiÖn ®o b×nh th­êng trªn bÒ mÆt. 12.5.2 G­¬ng l¾p trong (lo¹i I). 12.5.2.1 TÇm nh×n sao cho ng­êi l¸i cã thÓ quan s¸t ®­îc phÇn ®­êng n»m ngang, ph¼ng cã chiÒu réng lµ 20m ë gi÷a ®­êng däc theo mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc ph­¬ng tiÖn b¾t ®Çu tõ kho¶ng c¸ch 60m phi¸ sau ®iÓm quan s¸t cña ng­êi l¸i (xem phô lôc F h×nh F.1). 12.5.2.2 TÇm nh×n cã thÓ bÞ gi¶m xuèng do sù c¶n trë cña ®Öm tùa ®Çu vµ c¸c c¬ cÊu kh¸c nh­ ch¾n n¾ng, g¹t m­a cña kÝnh sau, bé phËn sÊy kÝnh, ®Ìn phanh trªn cao víi lo¹i ph­¬ng tiÖn S3, nh­ng tÊt c¶ c¸c chi tiÕt nµy còng kh«ng ®­îc che khuÊt lín h¬n 15% tÇm nh×n khi ®­îc chiÕu lªn mÆt ph¼ng th¼ng ®øng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc ph­¬ng tiÖn. Møc ®é c¶n trë nµy ®­îc ®o khi ®Öm tùa ®Çu ë vÞ trÝ thÊp nhÊt vµ tÊm ch¾n n¾ng ®­îc gÊp l¹i. 12.5.3 G­¬ng l¾p ngoµi chÝnh (lo¹i II vµ III) 12.5.3.1 G­¬ng l¾p ngoµi bªn tr¸i cho c¸c ph­¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn ®i bªn ph¶i ®­êng giao th«ng vµ g­¬ng l¾p ngoµi bªn ph¶i cho c¸c ph­¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn ®i bªn tr¸i ®­êng giao th«ng. TÇm nh×n sao cho ng­êi l¸i cã thÓ quan s¸t ®­îc phÇn ®­êng n»m ngang, ph¼ng cã chiÒu réng lµ 2,5m mµ giíi h¹n ë bªn ph¶i (®èi víi ph­¬ng tiÖn ®i bªn ph¶i) hay bªn tr¸i (®èi víi nh÷ng ph­¬ng tiÖn ®i bªn tr¸i) bëi mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn theo chiÒu däc ph­¬ng tiÖn ®i qua ®iÓm ngoµi cïng ë bªn tr¸i ph­¬ng tiÖn (®èi víi ph­¬ng tiÖn ®i bªn ph¶i) hay bªn ph¶i ph­¬ng tiÖn (®èi víi ph­¬ng tiÖn ®i bªn tr¸i) vµ b¾t ®Çu tõ kho¶ng c¸ch 10m phÝa sau ®iÓm quan s¸t cña ng­êi l¸i ( phô lôc F, h×nh F.2). 17
 18. TCVN 6769:2001 12.5.3.2 G­¬ng l¾p ngoµi bªn ph¶i ®èi víi nh÷ng ph­¬ng tiÖn ®i bªn ph¶i vµ l¾p bªn tr¸i ®èi víi nh÷ng ph­¬ng tiÖn ®i bªn tr¸i. 12.5.3.2.1 Trong tr­êng hîp ph­¬ng tiÖn lo¹i M1 vµ N1 cã träng l­îng tèi ®a kh«ng qu¸ 2 tÊn, tÇm nh×n sao cho ng­êi l¸i cã thÓ quan s¸t ®­îc phÇn ®­êng n»m ngang, ph¼ng réng 4 m ®­îc giíi h¹n ë bªn tr¸i (®èi víi tr­êng hîp ph­¬ng tiÖn ®i bªn ph¶i) hay ë bªn ph¶i (®èi víi ph­¬ng tiÖn ®i bªn tr¸i) bëi mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn theo chiÒu däc ph­¬ng tiÖn vµ ®i qua ®iÓm ngoµi cïng ë bªn ph¶i ph­¬ng tiÖn (®èi víi tr­êng hîp ph­¬ng tiÖn ®i bªn ph¶i ) hay ë tr¸i ph­¬ng tiÖn (®èi víi tr­êng hîp ph­¬ng tiÖn ®i bªn tr¸i) vµ b¾t ®Çu tõ kho¶ng c¸ch 20m phÝa sau ®iÓm quan s¸t cña ng­êi l¸i ( xem phô lôc F, h×nh F.2). 12.5.3.2.2 Trong tr­êng hîp nh÷ng ph­¬ng tiÖn kh¸c víi lo¹i nªu t¹i 12.5.3.2.1 ë trªn, tÇm nh×n sao cho ng­êi l¸i cã thÓ quan s¸t ®­îc phÇn ®­êng n»m ngang, ph¼ng réng 3,5 m ®­îc giíi h¹n ë bªn tr¸i (®èi víi ph­¬ng tiÖn ®i bªn ph¶i) vµ ë bªn ph¶i (®èi víi ph­¬ng tiÖn ®i bªn tr¸i) bëi mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn theo chiÒu däc ph­¬ng tiÖn vµ ®i qua ®iÓm ngoµi cïng ë bªn ph¶i ph­¬ng tiÖn (®èi víi ph­¬ng tiÖn ®i bªn ph¶i) hay ë bªn tr¸i ph­¬ng tiÖn (®èi víi ph­¬ng tiÖn ®i bªn tr¸i) vµ b¾t ®Çu tõ kho¶ng c¸ch 30m phÝa sau ®iÓm quan s¸t cña ng­êi l¸i (xem phô lôc F, h×nh F.3). Ngoµi ra ng­êi l¸i ph¶i nh×n thÊy ®­îc ®­êng víi chiÒu réng 0,75m tõ ®iÓm 4m phÝa sau mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua ®iÓm quan s¸t cña ng­êi l¸i (xem phô lôc F, h×nh F.3). 12.5.4 G­¬ng l¾p ngoµi "gãc réng" (lo¹i IV) TÇm nh×n sao cho ng­êi l¸i cã thÓ quan s¸t ®­îc phÇn ®­êng n»m ngang, ph¼ng réng 12,5 m ®­îc giíi h¹n ë bªn tr¸i (®èi víi ph­¬ng tiÖn ®i bªn ph¶i) hay ë bªn ph¶i (®èi víi ph­¬ng tiÖn ®i bªn tr¸i) bëi mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn theo chiÒu däc ph­¬ng tiÖn vµ ®i qua ®iÓm ngoµi cïng ë bªn ph¶i ph­¬ng tiÖn (®èi víi tr­êng hîp ph­¬ng tiÖn ®i bªn ph¶i) hay ë bªn tr¸i ph­¬ng tiÖn (®èi víi ph­¬ng tiÖn ®i bªn tr¸i) vµ b¾t ®Çu tõ kho¶ng c¸ch Ýt nhÊt 15m-25m sau ®iÓm quan s¸t cña ng­êi l¸i. Ngoµi ra ng­êi l¸i ph¶i nh×n thÊy ®­îc ®­êng víi chiÒu réng 2,5m tõ ®iÓm 3m phÝa sau mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua ®iÓm quan s¸t cña ng­êi l¸i (xem phô lôc F, h×nh F.4) 12.5.5 G­¬ng l¾p ngoµi "Nh×n gÇn" (lo¹i V) TÇm nh×n sao cho ng­êi l¸i cã thÓ quan s¸t ®­îc phÇn ®­êng n»m ngang, ph¼ng däc theo bªn c¹nh ph­¬ng tiÖn, giíi h¹n bëi c¸c mÆt ph¼ng th¼ng ®øng sau ( xem phô lôc F, h×nh F.5 (a) vµ F.5 (b): 12.5.5.1 MÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn theo chiÒu däc ph­¬ng tiÖn ®i qua ®iÓm nh« ra 0,2m so víi ®iÓm ngoµi cïng ë bªn ph¶i buéng l¸i cña ph­¬ng tiÖn (®èi víi ph­¬ng tiÖn ®i bªn ph¶i) hay ë bªn tr¸i ( ®èi víi ph­¬ng tiÖn ®i bªn tr¸i), chiÒu 18
 19. TCVN 6769:2001 réng toµn bé cña buång l¸i ph­¬ng tiÖn ®­îc ®o trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng c¾t ngang ®iÓm quan s¸t cña ng­êi l¸i; 12.5.5.2 Mét mÆt ph¼ng song song vµ c¸ch mÆt ph¼ng ®· tr×nh bÇy ë 12.5.5.1 kho¶ng c¸ch 1m theo h­íng ngang. 12.5.5.3 PhÝa sau, mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua ®iÓm quan s¸t cña ng­êi l¸i vµ ®Æt t¹i kho¶ng c¸ch 1,25m phÝa sau mÆt ph¼ng nµy. 12.5.5.4 PhÝa tr­íc, mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua ®iÓm quan s¸t cña ng­êi l¸i vµ ®Æt t¹i kho¶ng c¸ch 1m ë phÝa tr­íc mÆt ph¼ng nµy. NÕu mÆt ph¼ng th¼ng ®øng c¾t ngang ®i qua mÐp ngoµi cïng cña thanh c¶n va (ba ®ê sèc) cña ph­¬ng tiÖn c¸ch mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua ®iÓm quan s¸t cña ng­êi l¸i nhá h¬n 1m th× tÇm nh×n ph¶i ®­îc giíi h¹n ngay bëi mÆt ph¼ng ®ã (xem phô lôc F, h×nh F.5 (b) ). 12.5.6 Trong tr­êng hîp g­¬ng chiÕu hËu cã mét vµi bÒ mÆt ph¶n x¹ cã b¸n kÝnh cong kh¸c nhau hoÆc t¹o ra c¸c gãc nh×n kh¸c nhau th× Ýt nhÊt mét trong c¸c bÒ mÆt ph¶n x¹ ®ã ph¶i cã tÇm nh×n ®¶m b¶o c¸c kÝch th­íc (xem 6.12) quy ®Þnh cho lo¹i g­¬ng ®ã. 12.5.7 Sù c¶n trë tÇm nh×n. Víi tÇm nh×n, tr×nh bµy trong c¸c 12.5.3, 12.5.4 vµ 12.5.5 th× kh«ng cÇn tÝnh ®Õn sù c¶n trë do th©n xevµ mét vµi bé phËn kh¸c nh­ tay n¾m cöa, ®Ìn hiÖu, chØ h­íng, c¸c ®Çu mót cña thanh c¶n va sau, vµ c¸c c¬ cÊu vÖ sinh bÒ mÆt ph¶n x¹ nÕu ®é che khuÊt lµ nhá h¬n 10%. 12.5.8 Quy tr×nh kiÓm tra. TÇm nh×n ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh bëi c¸c nguån s¸ng m¹nh ®Æt t¹i nh÷ng ®iÓm quan s¸t cña ng­êi l¸i vµ kiÓm tra vïng ¸nh s¸ng ph¶n x¹ trªn mµn h×nh. C¸c ph­¬ng ph¸p t­¬ng tù kh¸c còng cã thÓ ®­îc sö dông. 13 Thay ®æi kiÓu vµ më réng c«ng nhËn. 13.1 Mäi sù thay ®æi cña kiÓu ph­¬ng tiÖn ph¶i ®¶m b¶o r»ng trong bÊt kú tr­êng hîp nµo ph­¬ng tiÖn vÉn tu©n theo c¸c quy ®Þnh; vµ 13.2 Yªu cÇu mét b¶n b¸o c¸o kiÓm tra kh¸c tõ phßng thö nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh c«ng viÖc kiÓm tra. 14 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt. 14.1 TÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn l¾p g­¬ng chiÕu hËu ®­îc c«ng nhËn theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt ®Ó phï hîp víi kiÓu g­¬ng ®· ®­îc c«ng nhËn b»ng viÖc ®¸p øng c¸c quy ®Þnh nªu trong 12. 19
 20. TCVN 6769:2001 14.2 §Ó x¸c minh c¸c yªu cÇu trong 14.1 ë trªn ®­îc ®¸p øng, ph¶i tiÕn hµnh c¸c kiÓm tra thÝch hîp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 20
Đồng bộ tài khoản