TCVN 6770 2001

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
157
lượt xem
22
download

TCVN 6770 2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6770 2001. Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu môtô và xe máy - yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6770 2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6770 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - - G­¬ng chiÕu hËu m«t« vµ xe m¸y - yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles and mopeds - Requirements and test methods in type approval Hµ Néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6770 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së qui ®Þnh ECE 81 - 00/S1. TCVN 6770: 2001 do ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6770 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - G­¬ng chiÕu hËu m«t« vµ xe m¸y - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles and mopeds – Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho: 1.1 C¸c lo¹i g­¬ng chiÕu hËu dïng ®Ó l¾p trªn ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé (sau ®©y gäi t¾t lµ ph­¬ng tiÖn) hai hoÆc ba b¸nh cã ®éng c¬ kh«ng l¾p th©n ph­¬ng tiÖn mµ mét phÇn hoÆc toµn bé v©y quanh ng­êi l¸i. 1.2 ViÖc l¾p ®Æt g­¬ng chiÕu hËu trªn c¸c ph­¬ng tiÖn cã ®éng c¬ quy ®inh trong ®iÒu 1.1 nªu trªn. Chó thÝch - §èi víi c¸c ph­¬ng tiÖn cã tõ 3 b¸nh trë xuèng cã l¾p th©n ph­¬ng tiÖn mµ mét phÇn hoÆc toµn bé th©n v©y quanh ng­êi l¸i sÏ ¸p dông theo TCVN 6769:2001. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn CIE 50(45) ThuËt ng÷ ®iÖn tö quèc tÕ, nhãm 45: ChiÕu s¸ng International electronical vocabulary, group 45: Lighting. G­¬ng chiÕu hËu 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ dïng trong tiªu chuÈn nµy ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: 3.1 G­¬ng chiÕu hËu (Rear-view mirror ): Mét lo¹i thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ dïng ®Ó quan s¸t phÝa sau. 3.2 KiÓu g­¬ng chiÕu hËu (Rear-view mirror type): C¸c g­¬ng chiÕu hËu kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt chÝnh sau: 3.2.1 KÝch th­íc vµ b¸n kÝnh cong bÒ mÆt ph¶n x¹ cña g­¬ng. 3
 4. TCVN 6770:2001 3.2.2 KÕt cÊu, h×nh d¸ng hoÆc vËt liÖu chÕ t¹o g­¬ng, bao gåm bé phËn nèi víi ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé. 3.3 Lo¹i g­¬ng chiÕu hËu (Class of rear-view mirrors): TÊt c¶ c¸c g­¬ng chiÕu hËu cã chung mét hoÆc nhiÒu c¸c chøc n¨ng hay ®Æc tÝnh kü thuËt. G­¬ng chiÕu hËu ®Ò cËp trong tiªu chuÈn nµy lµ thuéc lo¹i "L" 3.4 r: B¸n kÝnh cong trung b×nh ®­äc ®o trªn bÒ mÆt ph¶n x¹ phï hîp víi ph­¬ng ph¸p m« t¶ ë F.2, phô lôc F cña tiªu chuÈn nµy. 3.5 C¸c b¸n kÝnh cong chÝnh t¹i mét ®iÓm lÊy trªn bÒ mÆt ph¶n x¹ (ri) vµ (r'i) (Principal radii of curvature at one point obtained on the reflecting surface): C¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc b»ng thiÕt bÞ nªu trong phô lôc F, ®o trªn cung trßn cña bÒ mÆt ph¶n x¹ n»m trªn mÆt ph¼ng song song víi mÆt cã kÝch th­íc lín nhÊt cña g­¬ng vµ ®i qua t©m cña mÆt ®ã vµ ®o trªn cung trßn vu«ng gãc víi nã. 3.6 B¸n kÝnh cong t¹i mét ®iÓm trªn bÒ mÆt ph¶n x¹ (rp) (Radius of curvature at one point obtained on the reflecting surface): Gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c b¸n kÝnh cong chÝnh ri vµ r'i... tøc lµ: ri + r'i rp = 2 3.7 T©m cña g­¬ng (Centre of the mirror ): Vïng trung t©m cã thÓ thÊy ®­îc cña bÒ mÆt ph¶n x¹. 3.8 B¸n kÝnh cong cña c¸c phÇn cÊu thµnh cña g­¬ng (Radius of curvature of the constituent parst of the rear-view mirror): b¸n kÝnh "c" cña cung ®­êng trßn gÇn gièng nhÊt víi d¹ng cong cña phÇn cÊu thµnh t­¬ng óng. 4 Yªu cÇu tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu tr­íc khi thö c«ng nhËn kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt 4.1.1 Tµi liÖu m« t¶ kü thuËt, bao gåm h­íng dÉn l¾p r¸p vµ nªu râ nh÷ng lo¹i ph­¬ng tiÖn dù ®Þnh l¾p lo¹i g­¬ng nµy. 4.1.2 B¶n vÏ ®­îc chi tiÕt ho¸ ®Çy ®ñ ®Ó cã thÓ: 4.1.2.1 Chøng minh ®­îc sù phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu kü thuËt chung qui ®Þnh trong ®iÒu 5. 4.1.2.2 Chøng minh ®­îc sù phï hîp víi nh÷ng kÝch th­íc qui ®Þnh trong 6.1. 4.1.2.3 Chøng minh sù phï hîp cña vÞ trÝ dµnh ®Ó g¾n dÊu c«ng nhËn. TÊt c¶ c¸c g­¬ng chiÕu hËu ph¶i cã kho¶ng trèng ®ñ réng trªn phÇn vá b¶o vÖ ®Ó g¾n dÊu c«ng nhËn kiÓu, dÊu nµy ph¶i ®Ó ë vÞ trÝ dÔ nh×n khi g­¬ng chiÕu hËu ®­îc l¾p trªn ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé; kho¶ng trèng nµy ph¶i ®­îc chØ râ trªn c¸c b¶n vÏ. 4.2 MÉu thö 4
 5. TCVN 6770:2001 Ph¶i göi kÌm theo bèn mÉu thö cña lo¹i g­¬ng ®ã. NÕu cã yªu cÇu cña phßng thö nghiÖm, c¸c mÉu thö ph¶i ®­îc göi bæ sung. 5 Yªu cÇu kü thuËt chung 5.1 TÊt c¶ g­¬ng chiÕu hËu (sau ®©y gäi lµ g­¬ng) ®Òu ph¶i ®iÒu chØnh ®­îc. 5.2 MÐp biªn cña bÒ mÆt ph¶n x¹ ph¶i n»m trong vá b¶o vÖ (®Õ g­¬ng) vµ trªn toµn chu vi cña mÐp vá ®ã ph¶i cã b¸n kÝnh cong "c" cã gia trÞ > 2,5mm t¹i mäi ®iÓm vµ theo mäi h­íng. NÕu bÒ mÆt ph¶n x¹ nh« ra khái vá b¶o vÖ th× b¸n kÝnh cong "c" cña mÐp biªn cña phÇn nh« ra kh«ng ®­îc nhá h¬n 2,5mm vµ ph¶i di chuyÓn ®­îc vµo phÝa trong cña vá b¶o vÖ d­íi mét lùc 50N t¸c dông vµo ®iÓm ngoµi cïng cña phÇn nh« ra lín nhÊt so víi vá b¶o vÖ theo h­íng ngang gÇn nh­ song song víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc cña ph­¬ng tiÖn. 5.3 Khi g­¬ng chiÕu hËu ®­îc l¾p trªn mét mÆt ®ì ph¼ng, tÊt c¶ c¸c phÇn, kh«ng kÓ vÞ trÝ ®iÒu chØnh cña thiÕt bÞ, bao gåm c¸c phÇn vÉn g¾n víi vá b¶o vÖ sau khi kiÓm tra nh­ nªu trong 7.2., mµ chóng n»m ë vïng sÏ ph¶i va ch¹m víi khèi cÇu cã ®­êng kÝnh 100mm, th× ph¶i cã mét b¸n kÝnh cong "c" kh«ng nhá h¬n 2,5mm. 5.3.1 MÐp cña c¸c lç ®Ó l¾p ®Æt hay lµ c¸c chç lâm cã chiÒu réng nhá h¬n 12mm th× kh«ng cÇn ph¶i ¸p dông c¸c yªu cÇu vÒ b¸n kÝnh theo 5.3 nh­ng ph¶i ®­îc lµm cïn c¹nh s¾c. 5.4 C¸c bé phËn cña g­¬ng chiÕu hËu ®­îc lµm b»ng vËt liÖu cã ®é cøng kh«ng lín h¬n 60 Shore A th× kh«ng ph¶i ¸p dông c¸c yªu cÇu nªu trong 5.2 vµ 5.3. 6 Yªu cÇu kü thuËt riªng 6.1 KÝch th­íc 6.1.1 KÝch th­íc tèi thiÓu cña bÒ mÆt ph¶n x¹ ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: 6.1.1.1 DiÖn tÝch kh«ng ®­îc nhá h¬n 69cm2. 6.1.1.2 Trong tr­êng hîp g­¬ng trßn, ®­êng kÝnh kh«ng ®­îc nhá h¬n 94mm. 6.1.1.3 Trong tr­êng hîp g­¬ng kh«ng trßn, kÝch th­íc ph¶i ®ñ lín ®Ó chøa ®­îc mét vßng trßn néi tiÕp cã ®­êng kÝnh 78mm trªn bÒ mÆt ph¶n x¹. 6.1.2 KÝch th­íc tèi ®a cña bÒ mÆt ph¶n x¹ ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: 6.1.2.1 Trong tr­êng hîp g­¬ng trßn, ®­êng kÝnh kh«ng ®­îc lín h¬n 150mm. 6.1.2.2 Trong tr­êng hîp g­¬ng kh«ng trßn, bÒ mÆt ph¶n x¹ ph¶i n»m ®­îc trong mét h×nh ch÷ nhËt ®o cã kÝch th­íc 120mm x 200mm. 6.2 BÒ mÆt ph¶n x¹ vµ hÖ sè ph¶n x¹ 6.2.1 BÒ mÆt ph¶n x¹ cña g­¬ng ph¶i lµ h×nh cÇu låi. 5
 6. TCVN 6770:2001 6.2.2 Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c b¸n kÝnh cong: 6.2.2.1 Sù kh¸c nhau gi÷a ri hoÆc r'i vµ rp t¹i mçi ®iÓm kh¶o s¸t kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 0,15 r. 6.2.2.2 Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c b¸n kÝnh cong (rp1, rp2 vµ rp3) vµ r kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 0,15r. 6.2.3 Gi¸ trÞ "r" kh«ng ®­îc nhá h¬n 1000mm vµ kh«ng lín h¬n 1500mm. 6.2.4 Gi¸ trÞ hÖ sè ph¶n x¹ th«ng th­êng ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p m« t¶ trong phô lôc E cña tiªu chuÈn nµy, kh«ng ®­îc nhá h¬n 40%. NÕu g­¬ng cã hai vÞ trÝ ("ngµy" vµ "®ªm"), vÞ trÝ "ngµy" ph¶i cho phÐp nhËn ®­îc c¸c mµu cña tÝn hiÖu sö dông trong giao th«ng ®­êng bé. Gi¸ trÞ cña hÖ sè ph¶n x¹ b×nh th­êng ë vÞ trÝ "®ªm" kh«ng ®­îc nhá h¬n 4%. 6.2.5 BÒ mÆt ph¶n x¹ ph¶i cã c¸c ®Æc tÝnh tr×nh bµy trong 6.2.4, khi sö dông trong c¸c ®iÒu kiÖn b×nh th­êng còng nh­ trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi kÐo dµi. 7 C¸c phÐp thö 7.1 G­¬ng chiÕu hËu ph¶i ®­îc thö theo qui ®Þnh trong 7.2 vµ 7.3 d­íi ®©y ®Ó x¸c ®Þnh ®é bÒn va ch¹m vµ ®é uèn cña vá b¶o vÖ khi nã ®­îc cè ®Þnh ë c¸n hoÆc trô ®ì. 7.2 Thö va ch¹m 7.2.1 M« t¶ thiÕt bÞ thö 7.2.1.1 ThiÕt bÞ thö bao gåm mét qu¶ l¾c cã kh¶ n¨ng ®u ®­a gi÷a hai trôc ngang vu«ng gãc víi nhau, mét trong hai trôc vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng tr­íc chøa quü ®¹o th¶ tù do cña qu¶ l¾c. §Çu cña qu¶ l¾c cã mét bóa h×nh cÇu cøng, cã ®­êng kÝnh 165 mm ±1mm vµ cã mét líp bäc b»ng cao su dµy 5mm ®é cøng 50 Shore A. Mét dông cô ®o gãc cho phÐp x¸c ®Þnh gãc tèi ®a do tay ®ßn t¹o thµnh trªn mÆt ph¼ng th¶ con l¾c, nã ®­îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vµo phÇn gÝa ®ì qu¶ l¾c, gi¸ ®ì nµy cßn dïng ®Ó kÑp chÆt mÉu thö phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ va ch¹m qui ®Þnh trong 7.2.2.6 d­íi ®©y. Th«ng sè vÒ kÝch th­íc vµ c¸c ®Æc ®iÓm vÒ kÕt cÊu cña thiÕt bÞ thö (xem h×nh 1). 7.2.1.2 T©m cña ®iÓm ®Ëp qu¶ l¾c ph¶i trïng víi t©m ®Çu bóa h×nh cÇu. Kho¶ng c¸ch "l" tõ trôc dao ®éng tíi t©m va ch¹m trong mÆt ph¼ng th¶ qu¶ l¾c lµ 1m ±5mm. Khèi l­îng quy gän cña qu¶ l¾c tíi t©m ®Ëp lµ mo = 6,8 kg ±0,05kg. Mèi quan hÖ gi÷a träng t©m cña qu¶ l¾c vµ trôc quay ®­îc biÓu thÞ b»ng c«ng thøc: d m0 = m l 7.2.2 Qui tr×nh thö 7.2.2.1 Qui tr×nh dïng ®Ó kÑp g­¬ng chiÕu hËu vµo gi¸ ®ì ph¶i do nhµ s¶n xuÊt g­¬ng hoÆc tïy tr­êng hîp cô thÓ cã thÓ do nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn ®Ò xuÊt. 6
 7. TCVN 6770:2001 7.2.2.2 §Þnh vÞ g­¬ng ®Ó thö 7.2.2.2.1 G­¬ng ph¶i ®­îc ®Þnh vÞ trªn thiÕt bÞ thö va ch¹m qu¶ l¾c sao cho c¸c trôc ë ph­¬ng n»m ngang vµ th¼ng ®øng khi l¾p trªn ph­¬ng tiÖn phï hîp víi h­íng dÉn l¾p ®Æt cña nhµ s¶n xuÊt g­¬ng hoÆc nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn, ë cïng mét vÞ trÝ. 7.2.2.2.2 Khi g­¬ng cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc so víi ch©n ®Õ th× vÞ trÝ thö ph¶i ë chç Ýt thuËn lîi nhÊt cho c¬ cÊu xoay ho¹t ®éng trong ph¹m vi giíi h¹n do nhµ s¶n xuÊt g­¬ng hoÆc nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn ®­a ra. 7.2.2.2.3 Khi g­¬ng cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch tíi ch©n ®Õ th× c¬ cÊu nµy ph¶i ®­îc ®Æt t¹i vÞ trÝ mµ kho¶ng c¸ch gi÷a vá b¶o vÖ vµ ch©n ®Õ lµ ng¾n nhÊt. 7.2.2.2.4 Khi bÒ mÆt ph¶n x¹ cã thÓ xoay trong ph¹m vi vá b¶o vÖ, th× ph¶i ®iÒu chØnh sao cho phÇn gãc trªn - lµ phÇn xa nhÊt tÝnh tõ ph­¬ng tiÖn - ë vÞ trÝ nh« ra lín nhÊt so víi vá b¶o vÖ. 7.2.2.3 Khi qu¶ l¾c ë vÞ trÝ th¼ng ®øng, c¸c mÆt ph¼ng n»m ngang vµ th¼ng ®øng ®i qua phÇn t©m cña bóa ph¶i ®i qua phÇn t©m cña g­¬ng nh­ ®· ®Þnh nghÜa trong 3.7. Ph­¬ng dao ®éng däc cña qu¶ l¾c ph¶i song song víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc cña ph­¬ng tiÖn. KÝch th­íc tÝnh b»ng mm . . H×nh 1 7
 8. TCVN 6770:2001 7.2.2.4 Trong c¸c ®iÒu kiÖn cã thÓ ®iÒu chØnh nh­ nªu trong 7.2.2.2.1 vµ 7.2.2.2.2 ë trªn, nÕu c¸c bé phËn cña g­¬ng lµm h¹n chÕ sù håi vÞ cña bóa, ®iÓm t¸c ®éng ph¶i ®­îc dÞch chuyÓn theo h­íng vu«ng gãc víi trôc quay hoÆc chèt quay tïy tõng tr­êng hîp. Sù chuyÓn dÞch nµy chØ thùc hiÖn khi thËt cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh thö. ViÖc thö ph¶i ®­îc giíi h¹n t¹i ®iÓm tiÕp xóc cña bóa ë vÞ trÝ c¸ch chu vi cña bÒ mÆt ph¶n x¹ tèi thiÓu 10mm 7.2.2.5 Khi thö, th¶ bóa r¬i tõ ®é cao t­¬ng øng víi gãc l¾c lµ 60o so víi ®­êng th¼ng ®øng sao cho bóa ®Ëp vµo g­¬ng t¹i thêi ®iÓm qu¶ l¾c ë vµo vÞ trÝ th¼ng ®øng. 7.2.2.6 G­¬ng chiÕu hËu ph¶i ®­îc thö va ch¹m trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau nh­ sau 7.2.2.6.1 Thö lÇn 1: §iÓm va ch¹m ph¶i nh­ m« t¶ trong 7.2.2.3 hoÆc 7.2.2.4 nªu trªn. Sù va ch¹m ph¶i lµ bóa ®Ëp vµo bÒ mÆt ph¶n x¹ cña g­¬ng. 7.2.2.6.2 Thö lÇn 2: §iÓm va ch¹m ph¶i nh­ m« t¶ trong 7.2.2.3 hoÆc 7.2.2.4 nªu trªn. Sù va ch¹m ph¶i lµ bóa ®Ëp vµo g­¬ng trªn mÆt ®èi diÖn víi bÒ mÆt ph¶n x¹ cña g­¬ng. 7.3 Thö ®é uèn cña vá b¶o vÖ g­¬ng khi ®­îc g¾n trªn c¸n 7.3.1 Qui tr×nh thö 7.3.1.1 Vá b¶o vÖ ph¶i ®­îc ®Æt n»m ngang trong mét thiÕt bÞ sao cho c¸c bé phËn ®iÒu chØnh cña thiÕt bÞ ®­îc kÑp mét c¸ch ch¾c ch¾n. Theo h­íng cã kÝch th­íc lín nhÊt cña vá b¶o vÖ, ®Çu cña vá b¶o vÖ gÇn nhÊt víi ®iÓm kÑp chÆt trªn bé phËn ®iÒu chØnh ph¶i ®­îc cè ®Þnh b»ng mét m¸ kÑp cã chiÒu réng 15mm, bao trïm lªn toµn bé chiÒu réng cña vá b¶o vÖ. 7.3.1.2 T¹i ®Çu kia cña vá b¶o vÖ, mét m¸ kÑp gièng nh­ trªn ph¶i ®­îc ®Æt trªn vá b¶o vÖ ®Ó cã thÓ ®Æt t¶i träng kiÓm tra lªn theo qui ®Þnh (xem h×nh 2 d­íi ®©y) 7.3.1.3 §Çu kia cña vá b¶o vÖ ®èi diÖn víi ®iÓm ®Æt t¶i cã thÓ ®­îc kÑp chÆt thay cho viÖc ®Þnh vÞ t¹i vÞ trÝ m« t¶ trong h×nh 2. M¸ kÑp kim lo¹i Vá g­¬ng VÊu kÑp ®iÒu chØnh . Gi¸ ®iÒu chØnh T¶i träng P C¬ cÊu kÑp H×nh 2 - VÝ dô vÒ thiÕt bÞ thö ®é uèn cho vá b¶o vÖ g­¬ng 8
 9. TCVN 6770:2001 7.3.2 T¶i träng thö ph¶i lµ 25kg t¸c dông liªn tôc trong 1 phót. 7.4 KÕt qu¶ thö 7.4.1 Trong c¸c phÐp thö m« t¶ ë 7.2, qu¶ l¾c ph¶i trë vÒ vÞ trÝ sau khi va ch¹m sao cho h×nh chiÕu cña tay ®ßn vµ ®­êng th¼ng ®øng trªn mÆt ph¼ng th¶ con l¾c Ýt nhÊt lµ 20o . 7.4.1.1 §é chÝnh x¸c cña phÐp ®o gãc ph¶i lµ + 10. 7.4.2 G­¬ng kh«ng bÞ vì trong qu¸ tr×nh thö nh­ m« t¶ ë 7.2 vµ 7.3. Tuy nhiªn, cho phÐp cã chç vì trªn bÒ mÆt ph¶n x¹ cña g­¬ng nÕu cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: 7.4.2.1 M¶nh kÝnh vì vÉn dÝnh ë mÆt trong cña vá b¶o vÖ hoÆc dÝnh vµo mét mÆt ph¼ng g¾n ch¾c trªn vá b¶o vÖ, ngo¹i trõ mét phÇn m¶nh kÝnh vì cho phÐp t¸ch rêi khái vá b¶o vÖ, miÔn lµ kÝch th­íc mçi c¹nh cña m¶nh vì kh«ng v­ît qu¸ 2,5 mm. Cho phÐp nh÷ng m¶nh vì nhá cã thÓ rêi ra khái bÒ mÆt g­¬ng t¹i ®iÓm ®Æt lùc. 7.4.2.2 G­¬ng ph¶i ®­îc lµm tõ kÝnh an toµn. 8 Thay ®æi kiÓu g­¬ng vµ më réng c«ng nhËn BÊt cø thay ®æi nµo ®èi víi lo¹i ph­¬ng tiÖn ph¶i ®¶m b¶o r»ng: 8.1 Trong mäi tr­êng hîp g­¬ng chiÕu hËu vÉn ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh; vµ 8.2 Yªu cÇu cã c¸c b¸o c¸o kiÓm tra chi tiÕt tõ phßng thö nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm thö c«ng nhËn kiÓu. 9 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 9.1 BÊt kú g­¬ng chiÕu hËu ®­îc c«ng nhËn kiÓu theo Tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt sao cho phï hîp víi kiÓu ®· ®­îc c«ng nhËn vµ tháa m·n c¸c yªu cÇu nªu trong c¸c ®iÒu 5 ®Õn 7 ë trªn. 9.2 §Ó x¸c minh c¸c yªu cÇu cña 8.1 ®­îc ®¸p øng, ph¶i tiÕn hµnh c¸c kiÓm tra thÝch hîp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 9
 10. TCVN 6770:2001 L¾p ®Æt g­¬ng chiÕu hËu 10 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ dïng trong tiªu chuÈn nµy ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: 10.1 VËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt (The maximum design speed): Nh­ nªu trong 12.2. cña tiªu chuÈn. 10.2 KiÓu ph­¬ng tiÖn ®­îc l¾p g­¬ng chiÕu hËu (Type of vehicle as regards rear view mirror): C¸c ph­¬ng tiÖn gièng nhau vÒ c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau: 10.2.1 C¸c th«ng sè h×nh häc cña ph­¬ng tiÖn cã kh¶ n¨ng ¶nh h­áng ®Õn viÖc l¾p ®Æt g­¬ng chiÕu hËu. 10.2.2 C¸c vÞ trÝ vµ lo¹i g­¬ng chiÕu hËu ®­îc x¸c ®Þnh. 11 Yªu cÇu tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu tr­íc khi thö c«ng nhËn kiÓu 11.1 Tµi liÖu m« t¶ kiÓu ph­¬ng tiÖn liªn quan víi c¸c ®iÓm nªu trong 10.2. ë trªn. 11.2 Danh s¸ch nh÷ng côm chi tiÕt cÇn thiÕt ®Ó nhËn d¹ng kiÓu g­¬ng sÏ ®­îc l¾p cho ph­¬ng tiÖn. 11.3 C¸c b¶n vÏ thÓ hiÖn vÞ trÝ cña g­¬ng vµ c¸c bé phËn g¸ l¾p cña g­¬ng trªn ph­¬ng tiÖn. 11.4 Mét mÉu ®¹i diÖn cña kiÓu ph­¬ng tiÖn ®­îc c«ng nhËn ®Ó göi tíi phßng thö nghiÖm cña c¬ quan cã thÈm quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh kiÓm tra c«ng nhËn. 12 Yªu cÇu kü thuËt chung 12.1 Ph­¬ng tiÖn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: 12.1.1 G­¬ng ®­îc l¾p trªn ph­¬ng tiÖn lµ lo¹i g­¬ng cÊp L ®­îc c«ng nhËn kiÓu theo tiªu chuÈn nµy. 12.1.2 G­¬ng ph¶i ®­îc l¾p ch¾c ch¾n ®Ó gi÷ ®­îc æn ®Þnh trong c¸c ®iÒu kiÖn sö dông th«ng th­êng. 12.2 Sè l­îng g­¬ng 12.2.1 TÊt c¶ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn hai b¸nh víi vËn tèc tèi ®a theo thiÕt kÕ kh«ng v­ît qu¸ 50km/giê ph¶i ®­îc g¾n Ýt nhÊt lµ mét g­¬ng. NÕu chØ ®­îc g¾n mét g­¬ng, g­¬ng ph¶i ®­îc cè ®Þnh bªn tay tr¸i ph­¬ng tiÖn trong c¸c n­íc cã luËt lÖ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®i bªn tay ph¶i, vµ bªn tay ph¶i cña ph­¬ng tiÖn trong c¸c n­íc cã luËt lÖ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®i bªn tay tr¸i. 12.2.2 Ph­¬ng tiÖn hai b¸nh víi vËn tèc tèi ®a theo thiÕt kÕ v­ît qu¸ 50km/giê vµ tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn ba b¸nh ph¶i ®­îc l¾p hai g­¬ng, mét bªn tay tr¸i vµ mét bªn tay ph¶i cña ph­¬ng tiÖn . 12.3 VÞ trÝ l¾p 10
 11. TCVN 6770:2001 12.3.1 G­¬ng ph¶i ®­îc l¾p hoÆc ®iÒu chØnh sao cho kho¶ng c¸ch cña t©m bÒ mÆt ph¶n x¹ ®o trong mét mÆt ph¼ng n»m ngang lµ Ýt nhÊt b»ng 280mm trë ra tõ mÆt ph¼ng th¼ng ®øng theo chiÒu däc ®i qua mÆt trung t©m cña ®Çu dÉn l¸i. Tr­íc khi ®o, tay l¸i ph¶i ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ h­íng th¼ng vÒ phÝa tr­íc vµ c¸c g­¬ng ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh theo vÞ trÝ th«ng th­êng. 12.4 §iÒu chØnh 12.4.1 C¸c g­¬ng chiÕu hËu ph¶i ®­îc l¾p ®Æt sao cho ng­êi l¸i ph­¬ng tiÖn cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc g­¬ng tõ vÞ trÝ ngåi l¸i th«ng th­êng. 13 Thay ®æi kiÓu ph­¬ng tiÖn vµmë réng c«ng nhËn BÊt cø thay ®æi nµo ®èi víi lo¹i ph­¬ng tiÖn ph¶i ®¶m b¶o r»ng: 13.1 Trong mäi tr­êng hîp ph­¬ng tiÖn vÉn ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh; hoÆc 13.2 Yªu cÇu cã c¸c b¸o c¸o kiÓm tra chi tiÕt tõ c¸c phßng thö nghiÖm cña c¬ quan cã thÈm quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh c«ng viÖc kiÓm tra. 14 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 14.1 BÊt cø ph­¬ng tiÖn nµo ®­îc c«ng nhËn kiÓu theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt ®Ó phï hîp víi kiÓu g­¬ng ®· c«ng nhËn kiÓu b»ng viÖc ®¸p øng c¸c qui ®Þnh nªu trong ®iÒu 12 ë trªn. 14.2 §Ó x¸c minh c¸c yªu cÇu cña 13.1 ®­îc ®¸p øng, ph¶i tiÕn hµnh c¸c kiÓm tra thÝch hîp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 11
 12. TCVN 6770:2001 Phô lôc A (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hîp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng ch­ng cho viÖc c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc nµy ) (®Þnh d¹ng tèi ®a: Khæ giÊy A4 (210 x 297mm)) TH«NG B¸O C«ng bè bëi : C¬ quan cã thÈm quyÒn ...................................... ...................................... ...................................... (2) VÒ : CÊp c«ng nhËn Kh«ng cÊp c«ng nhËn CÊp c«ng nhËn më réng Thu håi c«ng nhËn ChÊm døt s¶n xuÊt ®èi víi mét kiÓu g­¬ng chiÕu hËu theo quy ®Þnh ECE 81. C«ng nhËn sè :...................... C«ng nhËn më réng sè :...................... A.1 Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña thiÕt bÞ : ........................................... A.2 Lo¹i thiÕt bÞ :.......................................................................................... A.3 M« t¶ tãm t¾t bao gåm c¸c th«ng tin chi tiÕt sau: A.3.1 KÝch th­íc chÝnh ) cña bÒ mÆt ph¶n x¹ A.3.2 B¸n kÝnh cong danh nghÜa A.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt: .................................................... ............................................................................................................ A.5 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt, nÕu cã: ........................ A.6 ThiÕt bÞ ®­îc ®Ö tr×nh ®Ó xin c«ng nhËn kiÓu: .......................................... A.7 Phßng thö nghiÖm cña c¬ quan cã thÈm quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh kiÓm tra ..................................................................................................................... A.8 Ngµy b¸o c¸o do phßng thö nghiÖm cÊp: ................................................. A.9 Sè b¸o c¸o do phßng thö nghiÖm cÊp: ................................................. 12
 13. TCVN 6770:2001 A.10 Ph­¬ng tiÖn mµ thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ cho thÝch hîp: ...................................................................................................................... 2/ A.11 C«ng nhËn / Kh«ng c«ng nhËn / më réng / thu håi A.12 Lý do më réng c«ng nhËn: ............................................................ ....................................................................................................................... A.13 §Þa ®iÓm: .............................................................................................................. A.14 Ngµy, th¸ng, n¨m: ........................................................................................................... A.15 Ch÷ ký : ........................................................................................................ A.16 Göi kÌm theo th«ng b¸o nµy mét danh s¸ch c¸c tµi liÖu trong hå s¬ xin giÊy c«ng nhËn ®­îc chuyÓn tíi c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý n¬i cÊp giÊy c«ng nhËn. 2) G¹ch ®i nh÷ng phÇn kh«ng ¸p dông. 13
 14. TCVN 6770:2001 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hîp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng ch­ng cho viÖc c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc nµy ) ( Khæ giÊy tèi ®a : Khæ giÊy A4 (210 x 297mm)) TH«NG B¸O C«ng bè bëi : C¬ quan cã thÈm quyÒn ...................................... ...................................... ...................................... (1) VÒ : CÊp c«ng nhËn Kh«ng cÊp c«ng nhËn CÊp c«ng nhËn më réng Thu håi c«ng nhËn ChÊm døt s¶n xuÊt ®èi víi mét kiÓu ph­¬ng tiÖn ®­îc l¾p g­¬ng chiÕu hËu theo quy ®Þnh ECE 81. C«ng nhËn sè:...................... C«ng nhËn më réng sè :...................... B.1 Tªn th­¬ng m¹i vµ nh·n hiÖu xe: ......................................................................... B.2 Lo¹i ph­¬ng tiÖn:.................................................................................................. (1) B.3 VËn tèc tèi ®a theo thiÕt kÕ cña ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé: < 50km/h hoÆc > 50km/h. B.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt: ............................................................................ .................................................................................................................................... B.5 NÕu cã thÓ, tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt: .............................................. .................................................................................................................................... B.6 ThiÕt bÞ ®­îc ®Ö tr×nh ®Ó xin c«ng nhËn kiÓu: ........................................................... B.7 DÊu c«ng nhËn kiÓu cña g­¬ng chiÕu hËu: .............................................................. B.8 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®­îc göi tíi ®Ó xin c«ng nhËn kiÓu vÒ: .................................................................................................................................... 14
 15. TCVN 6770:2001 B.9 Phßng thö nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh kiÓm tra: .................................... B.10 Ngµy b¸o c¸o do Phßng thö nghiÖm cÊp: ........................................................ B.11 Sè b¸o c¸o do Phßng thö nghiÖm cÊp: ................................................................. B.12 Lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé mµ thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ cho thÝch hîp: ................................................................................................................................ 2/ B.13 CÊp c«ng nhËn / Kh«ng cÊp c«ng nhËn / më réng / thu håi B.14 Lý do më réng c«ng nhËn: ............................................................................. .................................................................................................................................... B.15 N¬i: ............................................................................................................................ B.16 Ngµy: ......................................................................................................................... B.17 Ch÷ ký: ...................................................................................................................... B.18 Göi kÌm theo th«ng b¸o nµy mét danh s¸ch c¸c tµi liÖu trong hå s¬ xin giÊy c«ng nhËn ®­îc chuyÓn tíi c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý n¬i cÊp giÊy c«ng nhËn. (1) G¹ch ®i c¸c phÇn kh«ng ¸p dông. 15
 16. TCVN 6770:2001 Phô lôc C (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c d¸u c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hîp quèc) Bè trÝ trªn dÊu c«ng nhËn kiÓu g­¬ng chiÕu hËu a = 8mm (tèi thiÓu) DÊu c«ng nhËn kiÓu nªu trªn ®­îc g¾n trªn g­¬ng biÓu thÞ r»ng g­¬ng lµ g­¬ng chiÕu hËu, lo¹i L, ®­îc c«ng nhËn kiÓu ë Hµ Lan (E 4) víi sè c«ng nhËn kiÓu lµ 002439. Hai ch÷ sè ®Çu cña sè c«ng nhËn kiÓu biÓu thÞ ®­îc c«ng nhËn kiÓu theo c¸c yªu cÇu cña quy ®Þnh ECE 81 theo mÉu gèc. Chó thÝch - Sè c«ng nhËn kiÓu vµ biÓu t­îng bæ sung ph¶i ®­îc ®Æt gÇn s¸t víi vßng trßn c¶ trªn vµ d­íi ch÷ E hoÆc sang bªn tr¸i hoÆc bªn ph¶i cña ch÷ E. C¸c ch÷ sè trong sè c«ng nhËn kiÓu ph¶i ë cïng mét bªn víi ch÷ E vµ quay theo cïng mét h­íng. BiÓu t­îng bæ sung ph¶i ®èi diÖn víi sè c«ng nhËn kiÓu. Kh«ng ®­îc sö dông ch÷ sè La m· cho sè c«ng nhËn kiÓu ®Ó tr¸nh lÉn víi c¸c ký tù kh¸c. 16
 17. TCVN 6770:2001 Phô lôc D (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia hiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hîp quèc Bè trÝ dÊu c«ng nhËn kiÓu trªn ph­¬ng tiÖn liªn quan ®Ón viÖc l¾p g­¬ng chiÕu hËu MÉu A . . a = 8 mm (tèi thiÓu) DÊu c«ng nhËn kiÓu ®­îc g¾n vµo ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé biÓu thÞ lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé nµy ®· ®­îc c«ng nhËn kiÓu t¹i Hµ Lan (E4) theo Quy ®Þnh ECE 81 víi sè c«ng nhËn kiÓu 002439. Hai ch÷ sè ®Çu cña sè c«ng nhËn kiÓu biÓu thÞ ®­îc c«ng nhËn kiÓu theo c¸c yªu cÇu cña quy ®Þnh ECE 81 theo mÉu gèc. MÉu B . . a= 8 mm (tèi thiÓu) DÊu c«ng nhËn kiÓu ®­îc g¾n vµo ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé biÓu thÞ lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé nµy ®· ®­îc c«ng nhËn kiÓu t¹i Hµ Lan (E4) theo Quy ®Þnh ECE 81 vµ 471/ . Hai ch÷ sè ®Çu cña sè c«ng nhËn kiÓu biÓu thÞ r»ng vµo ngµy mµ c¸c giÊy chøng ®­îc cÊp, Quy ®Þnh ECE 81 ch­a ®­îc söa ®æi vµ quy ®Þnh ECE 47 ®· bao gåm mét sè c¸c söa ®æi. 1) Sè thø hai ®¬n thuÇn chØ lµ vÝ dô. 17
 18. TCVN 6770:2001 Phô lôc E (qui ®Þnh) Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè ph¶n x¹ E.1 C¸c ®Þnh nghÜa 1/ E.1.1 ¸nh s¸ng tiªu chuÈn A theo CIE (CIE standard illuminant A): λ x (λ) 600 1,062 2 620 0,854 4 650 0,28 5 1/ E.1.2 Nguån ph¸t s¸ng tiªu chuÈn A theo CIE (CIE standard sourse A): Bãng ®Ìn dïng sîi tãc vomfram ®­îc th¾p s¸ng ë mµu s¾c t­¬ng øng víi nhiÖt ®é T68 = 2855,6K. E.1.3 ThiÕt bÞ quan s¸t mµu s¾c tiªu chuÈn theo CIE 1931 (CIE 1931 standard colorimetric 1/ observer): ThiÕt bÞ thu bøc x¹ cã c¸c ®Æc tÝnh vÒ mµu s¾c t­¬ng øng víi c¸c gi¸ trÞ v¹ch quang phæ x (λ), y(λ), z (λ) (xem b¶ng). 1/ E.1.4 C¸c gi¸ trÞ v¹ch quang phæ CIE (CIE spectral tristimulus values): C¸c gi¸ trÞ cña c¸c thµnh phÇn quang phæ cña mét phæ n¨ng l­îng t­¬ng øng trong hÖ thèng CIE (XYZ). 1/ E.1.5 H×nh ¶nh chïm s¸ng (photopic vision): H×nh ¶nh nh×n ®­îc b»ng m¾t th­êng khi nã ®­îc chØnh tíi møc c­êng ®é s¸ng Ýt nhÊt lµ mét vµi cd/m2. E.2 ThiÕt bÞ E.2.1 Qui ®Þnh chung E.2.1.1 ThiÕt bÞ gåm mét nguån ph¸t s¸ng, mét gÝa ®ì mÉu thö, mét thiÕt bÞ thu víi mét bé t¸ch sãng ¸nh s¸ng, mét ®ång hå hiÓn thÞ (xem h×nh E.1), vµ mét vµi chi tiÕt kh¸c ®Ó lo¹i trõ ¶nh h­ëng cña c¸c ¸nh s¸ng tõ bªn ngoµi. E.2.1.2 ThiÕt bÞ thu cã thÓ g¾n vµo víi mét h×nh cÇu héi tô ¸nh s¸ng ®Ó hç trî viÖc ®o hÖ sè ph¶n x¹ cña g­¬ng kh«ng ph¼ng (g­¬ng låi) (xem h×nh E.2). E.2.2 C¸c ®Æc tÝnh quang phæ cña nguån ph¸t s¸ng vµ thiÕt bÞ thu E.2.2.1 Nguån s¸ng gåm cã mét nguån ph¸t s¸ng tiªu chuÈn A theo CIE vµ mét hÖ quang häc ®Ó cung cÊp mét chïm s¸ng chuÈn. Mét æn ¸p ®Ó duy tr× ®iÖn ¸p cña ®Ìn æn ®Þnh trong khi thiÕt bÞ ho¹t ®éng. 1) C¸c ®Þnh nghÜa d­îc trÝch tõ tiªu chuÈn CIE c«ng bè n¨m 50, thuËt ng÷ ®iÖn tö quèc tÕ, nhãm 45: ¸nh s¸ng. 18
 19. TCVN 6770:2001 E.2.2.2 ThiÕt bÞ thu ph¶i cã mét bé t¸ch chïm s¸ng víi ®é nh¹y phæ tû lÖ víi chïm s¸ng cã c­êng ®é theo yªu cÇu cña thiÕt bÞ quan tr¾c mµu theo tiªu chuÈn CIE (1931)(xem b¶ng E.1). BÊt kú sù kÕt hîp kh¸c cña bé thu läc ¸nh s¸ng ®Ó ®­a ra ¸nh s¸ng t­¬ng ®­¬ng víi ¸nh s¸ng A theo tiªu chuÈn CIE vµ h×nh ¶nh chïm s¸ng ®Òu cã thÓ ®­îc sö dông. Khi mét g­¬ng cÇu héi tô ®­îc sö dông trong thiÕt bÞ thu, bÒ mÆt bªn trong cña g­¬ng cÇu sÏ ®­îc bäc mét líp vá bäc mµu tr¾ng ®Ó kh«ng bÞ khuyÕch t¸n quang phæ. E .2.3 Th«ng sè h×nh häc E.2.3.1 Gãc cña chïm s¸ng tíi (0) víi ®­êng vu«ng gãc víi bÒ mÆt kiÓm tra lµ 0,44 rad ± 0,09 rad (25o ± 5o) vµ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ giíi h¹n trªn cña dung sai (vÝ dô 0,53 rad hay 30o). Trôc cña thiÕt bÞ thu víi ®­êng vu«ng gãc nµy sÏ t¹o nªn mét gãc (0) t­¬ng ®­¬ng víi gãc cña tia tíi (xem h×nh 1). Chïm s¸ng tíi truyÒn ®Õn bÒ mÆt kiÓm tra ph¶i cã ®­êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 19mm. Tia ph¶n x¹ kh«ng ®­îc réng h¬n vïng l¾p bé c¶m nhËn cña thiÕt bÞ ph©n tÝch ¸nh s¸ng, vµ kh«ng chiÕm d­íi 50% diÖn tÝch vïng nµy, vµ gÇn nh­ b»ng vïng s¸ng ®· sö dông khi chuÈn thiÕt bÞ. E.2.3.2 Khi mét h×nh cÇu héi tô ®­îc dïng trong khoang thiÕt bÞ, h×nh cÇu nµy ph¶i cã ®­êng kÝnh tèi thiÓu lµ 127mm. MÉu thö vµ tia tíi trªn v¸ch h×nh cÇu ph¶i cã kÝch cì sao cho cã thÓ nhËn ®­îc c¸c tia tíi vµ chïm tia s¸ng ph¶n x¹. Bé t¸ch chïm s¸ng ph¶i ®­îc ®Æt vµo vÞ trÝ ®Ó kh«ng thu chïm ¸nh s¸ng trùc tiÕp tõ chïm tia tíi hoÆc tõ chïm tia ph¶n x¹. E.2.4 C¸c ®Æc tÝnh vÒ ®iÖn cña phÇn hiÓn thÞ bé t¸ch chïm s¸ng KÕt qña cña bé ph©n tÝch chïm s¸ng ®­îc ®äc trªn phÇn hiÖn thÞ ph¶i lµ mét hµm tuyÕn tÝnh cña c­êng ®é ¸nh s¸ng ë vïng c¶m quang. C¸c thiÕt bÞ (®iÖn vµ quang häc) ph¶i ®­îc chØnh vÒ kh«ng vµ hiÖu chuÈn sao cho c¸c thiÕt bÞ nµy kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi gi¸ trÞ ®o hoÆc ®Æc tÝnh quang phæ cña thiÕt bÞ chÝnh. §é chÝnh x¸c cña phÇn hiÖn thÞ cña m¸y thu sÏ lµ ± 2% cña toµn thang ®o, hoÆc ±10% gi¸ trÞ ®o, lÊy gi¸ trÞ nhá h¬n E.2.5 Gi¸ ®ì mÉu thö Gi¸ ®ì ph¶i cã kÕt cÊu ®Ó cã thÓ ®Þnh vÞ mÉu kiÓm tra sao cho c¸c ®­êng trôc cña nguån s¸ng vµ m¸y thu giao nhau t¹i bÒ mÆt ph¶n x¹. BÒ mÆt ph¶n x¹ cã thÓ n»m trong hoÆc t¹i mçi bÒ mÆt cña mÉu g­¬ng thö, tïy thuéc vµo lo¹i g­¬ng cã mÆt trªn ph¶n x¹, mÆt d­íi ph¶n x¹, hoÆc g­¬ng l¨ng trô kiÓu "flip" . E.3 C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é ph¶n x¹ E.3.1 Ph­¬ng ph¸p hiÖu chuÈn trùc tiÕp E.3.1.1 Trong ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trùc tiÕp, kh«ng khÝ ®­îc dïng lµm hÖ chuÈn ®Ó so s¸nh. Ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ ®­îc ¸p dông cho c¸c thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ ®Ó cho phÐp hiÖu chuÈn t¹i ®iÓm 100% b»ng c¸ch thiÕt bÞ thu tíi mét vÞ trÝ h­íng tíi trôc cña nguån s¸ng (h×nh E.1) 19
 20. TCVN 6770:2001 E.3.1.2 Trong mét sè tr­êng hîp (nh­ khi ®o c¸c bÒ mÆt ph¶n x¹ kÐm) cã thÓ x¸c ®Þnh t¹i mét ®iÓm hiÖu chuÈn ë kho¶ng gi÷a (gi÷a 0 vµ 100% cña thang ®o) b»ng ph­¬ng ph¸p nµy. Trong nh÷ng tr­êng hîp nµy mét bé läc ¸nh s¸ng trung gian víi hÖ sè truyÒn s¸ng biÕt tr­îc ®­îc l¾p thªm vµo hÖ quang häc, vµ bé phËn kiÓm tra viÖc ®o ®­îc ®iÒu chÝnh cho tíi khi ®ång hå chØ ®­îc % hÖ sè truyÒn ¸nh s¸ng cña bé läc ¸nh s¸ng trung gian. Bé läc nµy sÏ ®­îc th¸o ra tr­íc khi tiÕn hµnh ®o ®é ph¶n x¹. E.3.2 Ph­¬ng ph¸p hiÖu chuÈn gi¸n tiÕp Ph­¬ng ph¸p hiÖu chuÈn gi¸n tiÕp cã thÓ ¸p dông cho c¸c thiÕt bÞ cã bé thu vµ nguån s¸ng cè ®Þnh. Yªu cÇu c¸c thao t¸c khi ®Þnh chuÈn ph¶i ®óng c¸ch vµ lu«n duy tr× ®­îc møc ®é ph¶n x¹ chuÈn. ChuÈn so s¸nh ë ®©y sÏ lµ mét g­¬ng ph¼ng cã ®é ph¶n x¹ gÇn b»ng víi g­¬ng mÉu thö. E.3.3 Ph­¬ng ph¸p ®o g­¬ng kh«ng ph¼ng (låi). ViÖc ®o ®é ph¶n x¹ cña g­¬ng kh«ng ph¼ng (låi) ®ßi hái ph¶i sö dông c¸c thiÕt bÞ ®­îc g¾n vµo víi cÇu héi tô trong bé thu (h×nh E.2). NÕu bé hiÖn thÞ cña thiÕt bÞ chØ gi¸ trÞ ne t­¬ng øng víi g­¬ng chuÈn cã ®é ph¶n x¹ lµ E% th× víi mét g­¬ng ch­a biÕt ®é ph¶n x¹, gi¸ trÞ ®o ®­îc nx sÏ t­¬ng øng víi ®é ph¶n x¹ lµ X%, t¹o bëi c«ng thøc : nx X =E ne 20
Đồng bộ tài khoản