TCVN 6771 2001

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
51
lượt xem
15
download

TCVN 6771 2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6771 2001. Phương tiện giao thông đường bộ - lốp hơi môtô và xe máy - yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6771 2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6771 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - lèp h¬i m«t« vµ xe m¸y - yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Pneumatic tyres for motorcycles and mopeds - Requirements and test methods in type approval Hµ Néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6771 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së qui ®Þnh ECE 75 - 00/S1. TCVN 6771 : 2001 do ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6771:2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − Lèp h¬i m« t« vµ xe m¸y − Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles − Pneumatic tyres for motorcycles and mopeds − Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ®­îc ¸p dông cho c¸c lo¹i lèp h¬i ®­îc thiÕt kÕ ®Ó sö dông trªn ®­êng cho c¸c lo¹i m« t« vµ xe m¸y (lo¹i L1, L2 vµ L3 vµ L4) vµ c¸c biÕn thÓ cña m«t« (lo¹i L5)(1). Do c¸c ®Æc tÝnh kÕt cÊu cña lèp xe m¸y vµ m« t«, vµ ®Æc biÖt lµ cña c¸c lo¹i xe ®· nªu, trªn thÞ tr­êng ®ang cã s½n mét sè l­îng ®¸ng kÓ c¸c lo¹i lèp kh¸c nhau víi kÝch th­íc danh nghÜa nh­ nhau. V× lý do an toµn, ®iÒu mong muèn lµ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé cÇn ®­îc thiÕt kÕ sao cho cã thÓ sö dông tÊt c¶ c¸c lo¹i lèp kh¸c nhau ®ang cã s½n trªn thÞ tr­êng. Chó thÝch - (1) - C¸c lo¹i xe L3, L4 vµ L5 ®­îc ®Þnh nghÜa trong TCVN 6441 :1998. - L1: Xe hai b¸nh cã dung tÝch xi lanh ®éng c¬ kh«ng lín h¬n 50 cm3 vµ cã vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt kh«ng qu¸ 50 km/h. - L2: Xe ba b¸nh kh«ng ph©n biÖt c¸ch bè trÝ b¸nh xe, dung tÝch xi lanh ®éng c¬ kh«ng lín h¬n 50 cm3 vµ cã tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt kh«ng qu¸ 50 km/h. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6441 : 1998 M« t« - Phanh vµ c¬ cÊu phanh - Thö vµ ph­¬ng ph¸p ®o. ECE 54 Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers. Quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ c«ng nhËn lèp h¬i cho « t« t¶i vµ moãc cña chóng.
 4. TCVN 6771 : 2001 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ dïng trong tiªu chuÈn nµy ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: 3.1 KiÓu lèp h¬i (type of pneumatic tyre): Mét chñng lo¹i c¸c lèp h¬i kh«ng cã sù kh¸c biÖt trong c¸c khÝa c¹nh chñ yÕu nh­: 3.1.1 Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i. 3.1.2 Ký hiÖu kÝch cì lèp. 3.1.3 Lo¹i sö dông (lo¹i th«ng th­êng: §Ó dïng ®i trªn ®­êng cao tèc th«ng th­êng; lo¹i ®Æc biÖt: ®Ó dïng trªn ®Þa h×nh ®Æc biÖt vÝ dô nh­ ®i trªn ®­êng hoÆc trªn ®Þa h×nh kh«ng thµnh ®­êng; ®i trªn tuyÕt hoÆc ®Êt bïn). 3.1.4 KÕt cÊu (sîi xiªn hoÆc chÐo, chÐo cã ®ai, xuyªn t©m). 3.1.5 Lo¹i vËn tèc. 3.1.6 ChØ sè kh¶ n¨ng t¶i. 3.1.7 MÆt c¾t ngang cña lèp. 3.2 KÕt cÊu cña lèp h¬i (structure of a pneumatic tyre): C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña x­¬ng (cèt) lèp xe Nh÷ng kÕt cÊu sau ®©y cña lèp h¬i ®­îc ph©n biÖt chi tiÕt: 3.2.1 Sîi xiªn (diagonal) hay chÐo (bias ply): Miªu t¶ kÕt cÊu lèp h¬i trong ®ã c¸c mµnh sîi ®­îc kÐo dµi tíi mÐp lèp vµ lµm thµnh c¸c gãc so le hÇu nh­ nhá h¬n 900 víi ®­êng t©m cña v©n lèp2/. 3.2.2 ChÐo cã ®ai (bias belted): KiÓu kÕt cÊu lèp h¬i cã d©y xiªn (chÐo) trong ®ã x­¬ng lèp ®­îc giíi h¹n bëi mét d©y ®ai gåm 2 hoÆc nhiÒu líp vËt liÖu b»ng sîi hÇu nh­ kh«ng c¨ng t¹o c¸c gãc so le vµ s¸t víi nhau trong x­¬ng lèp. 3.2.3 Xuyªn t©m (radial): KiÓu kÕt cÊu lèp h¬i cã c¸c d©y sîi kÐo dµi ®Õn mÐp lèp vµ lµm thµnh gãc mét 90o so víi ®­êng t©m cña v©n lèp, x­¬ng lèp ®­îc æn ®Þnh b»ng mét d©y ®ai trßn vµ hoµn toµn kh«ng c¨ng ®­îc cuèn theo chu vi 2). 3.2.4 Gia c­êng (reinforced): KiÓu kÕt cÊu lèp h¬i cã x­¬ng lèp bÒn h¬n so víi c¸c lo¹i lèp t­¬ng ®­¬ng th«ng th­êng. 2/ Còng ¸p dông theo quy ®Þnh ECE 54. 4
 5. TCVN 6771 : 2001 3.3 MÐp lèp (bead): Mét phÇn cña lèp h¬i, cã h×nh d¸ng vµ kÕt cÊu sao cho thÝch hîp víi vµnh b¸nh xe vµ gi÷ ®­îc lèp l¾p vµo vµnh 3). 3.4 D©y (cord): Sîi d©y h×nh thµnh kÕt cÊu líp sîi bè trong lèp h¬i 3). 3.5 Líp sîi bè (ply): Mét líp c¸c d©y song song ®­îc phñ cao su3). 3.6 X­¬ng lèp (carcass): Mét phÇn cña lèp h¬i kh«ng kÓ ®Õn v©n lèp vµ c¸c v¸ch b»ng cao su khi b¬m h¬i, nh÷ng v¸ch nµy sÏ chÞu t¶i 3). 3.7 V©n lèp (tread): Mét phÇn cña lèp h¬i tiÕp xóc víi mÆt ®Êt, b¶o vÖ x­¬ng lèp tr¸nh khái nh÷ng h­ háng c¬ häc vµ gãp phÇn vµo sù b¸m cña lèp víi mÆt ®Êt 3). 3.8 V¸ch bªn (side wall): Mét phÇn cña lèp h¬i gi÷a v©n lèp vµ diÖn tÝch thiÕt kÕ ®Ó gê vµnh b¸nh xe bao trïm lªn. 3.9 §­êng r·nh trªn v©n lèp (tread groove): Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c säc vµ khèi trong hoa v¨n v©n lèp3). 3.10 §­êng r·nh chÝnh (principal groove): C¸c ®­êng r·nh réng t¹i vïng trung t©m cña v©n lèp. 3.11 ChiÒu réng mÆt c¾t ngang S (section width S): Kho¶ng c¸ch theo ®­êng th¼ng gi÷a phÇn bªn ngoµi cña c¸c v¸ch bªn cña lèp h¬i ®· ®­îc b¬m h¬i, kh«ng bao gåm c¸c phÇn nh« do sù ghi nh·n, c¸c d¶i, säc trang trÝ hoÆc b¶o vÖ. 3.12 ChiÒu réng tæng (overall width): Kho¶ng c¸ch theo ®­êng th¼ng gi÷a phÇn bªn ngoµi cña c¸c v¸ch bªn cña lèp h¬i ®· ®­îc b¬m c¨ng, bao gåm c¸c d¶i hoÆc säc trang trÝ, b¶o vÖ hoÆc nh·n in næi trªn lèp; trong tr­êng hîp lèp cã v©n lèp réng h¬n chiÒu réng mÆt c¾t ngang, chiÒu réng tæng t­¬ng øng víi chiÒu réng v©n lèp. 3.13 ChiÒu cao cña mÆt c¾t ngang H (section height H): Kho¶ng c¸ch b»ng mét nöa cña hiÖu sè gi÷a ®­êng kÝnh ngoµi cña lèp xe vµ ®­êng kÝnh danh nghÜa cña vµnh b¸nh xe 3/. 3.14 TØ lÖ h­íng danh nghÜa Ra (nominal aspect ratio Ra): Con sè gÊp tr¨m lÇn th­¬ng sè cña phÐp chia chiÒu cao mÆt c¾t ngang (H) cho chiÒu réng mÆt c¾t ngang (S1), c¶ hai kÝch th­íc ®Òu ®­îc ®o theo cïng ®¬n vÞ. 3.15 §­êng kÝnh ngoµi D (outer diameter D): §­êng kÝnh tæng cña mét lèp h¬i míi ®· b¬m c¨ng. 3.16 Ký hiÖu kÝch cì lèp (tyre - size designation): Ký hiÖu chØ râ. 3/ Xem sè liÖu gi¶i thÝch trong phÇn phô lôc. 5
 6. TCVN 6771 : 2001 3.16.1 ChiÒu réng danh nghÜa cña mÆt c¾t ngang (S1) ph¶i ®­îc thÓ hiÖn b»ng mm trõ tr­êng hîp c¸c lo¹i lèp cã ký hiÖu kÝch th­íc ®­îc nªu râ trong cét ®Çu tiªn cña c¸c b¶ng trong phô lôc E cña tiªu chuÈn nµy. 3.16.2 TØ lÖ h­íng danh nghÜa, trõ mét sè lo¹i lèp, cã ký hiÖu kÝch th­íc ®­îc nªu trong cét ®Çu tiªn cña c¸c b¶ng trong phô lôc E cña tiªu chuÈn nµy. 3.16.3 Ký hiÖu qui ­íc "d" thÓ hiÖn ®­êng kÝnh danh nghÜa cña vµnh b¸nh xe vµ t­¬ng øng víi ®­êng kÝnh thÓ hiÖn c¶ b»ng m· sè (sè d­íi 100) vµ b»ng milimÐt (sè trªn 100). 3.16.3.1 C¸c gi¸ trÞ b»ng milimÐt cña ký hiÖu "d" khi ®­îc quy ®Þnh b»ng m· sè (xem b¶ng 1). B¶ng 1 - M· sè cña d KÝch th­íc tÝnh b»ng milimÐt Ký hiÖu "d" ®­îc chØ ®Þnh b»ng mét hoÆc hai sè Gi¸ trÞ "d" theo ®­êng kÝnh danh nghÜa cña vµnh b¸nh xe 4 102 5 127 6 152 7 178 8 203 9 229 10 254 11 279 12 305 13 330 14 356 15 381 16 406 17 432 18 457 19 483 20 508 21 533 6
 7. TCVN 6771 : 2001 22 559 23 584 3.17 §­êng kÝnh danh nghÜa cña vµnh b¸nh xe (d) (nominal rim diameter d): §­êng kÝnh cña vµnh b¸nh xe ®Ó thiÕt kÕ lèp l¾p vµo vµnh3/. 3.18 Vµnh b¸nh xe (rim): PhÇn trô ®ì cña c¶ côm s¨m-lèp, ®èi víi lo¹i lèp kh«ng cã x¨m, th× mÐp lèp ®­îc ®Æt trªn vµnh b¸nh xe3). 3.19 Vµnh b¸nh xe theo lý thuyÕt (theoretical rim): Vµnh b¸nh xe cã ®é réng b»ng X lÇn chiÒu réng mÆt c¾t ngang danh nghÜa cña mét lèp xe. Gi¸ trÞ X ph¶i do nhµ s¶n xuÊt lèp qui ®Þnh. 3.20 Vµnh b¸nh xe ®o (measuring rim): Vµnh b¸nh xe dïng ®Ó ®o kÝch th­íc cña lèp khi l¾p lèp cÇn ®o vµo vµnh. 3.21 Vµnh thö (test rim): Vµnh b¸nh xe dïng ®Ó kiÓm tra lèp khi l¾p lèp cÇn kiÓm tra vµo vµnh. 3.22 Bong trãc (chunking): Sù t¸ch rêi ra cña c¸c m¶nh cao su tõ v©n lèp. 3.23 T¸ch d©y (cord separation): Sù t¸ch rêi c¸c d©y khái líp phñ cao su. 3.24 T¸ch líp sîi bè (ply separation): Sù t¸ch c¸c líp sîi bè liÒn kÒ nhau. 3.25 T¸ch v©n lèp (tread separation): Sù kÐo c¨ng v©n lèp ra khái x­¬ng lèp. 3.26 ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i (load capacity index): Mét sè kÕt hîp víi t¶i träng lín nhÊt mµ mét lèp cã thÓ t¶i ®­îc ë vËn tèc t­¬ng øng víi ký hiÖu vËn tèc theo c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh do nhµ s¶n xuÊt lèp qui ®Þnh. Danh s¸ch c¸c chØ sè nµy vµ t¶i träng t­¬ng øng ®­îc nªu trong phô lôc D cña tiªu chuÈn nµy. 3.27 B¶ng kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña lèp ë c¸c vËn tèc kh¸c nhau (table of tyre load capacities at various speeds): B¶ng trong phô lôc 8, nªu râ kh¶ n¨ng chÞu t¶i kh¸c nhau cña mét lèp khi sö dông ë c¸c vËn tèc kh«ng t­¬ng øng víi chØ sè cña lo¹i vËn tèc danh nghÜa, b»ng c¸ch tham kh¶o kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña lèp ë vËn tèc ®Þnh møc. 3.28 Lo¹i vËn tèc (speed category) lµ: 3.28.1 VËn tèc, ®­îc biÓu hiÖn b»ng ký hiÖu lo¹i vËn tèc ®­îc nªu trong b¶ng 3. 3.28.2 C¸c lo¹i vËn tèc ®­îc nªu trong b¶ng 2 d­íi ®©y: 3/ Xem sè liÖu gi¶i thÝch trong phÇn phô lôc 7
 8. TCVN 6771 : 2001 B¶ng 2 - C¸c lo¹i vËn tèc VËn tèc tÝnh b»ng km/h Ký hiÖu lo¹i vËn tèc VËn tèc t­¬ng øng B 50 F 80 G 90 J 100 K 110 L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 W 270 3.28.3 C¸c lo¹i lèp thÝch hîp cho c¸c vËn tèc lín nhÊt v­ît qu¸ 240 km/giê ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c m· sè "V" hoÆc "Z" (xem 3.33.3.) ®­îc nªu trong dßng chØ ®Þnh kÝch cì lèp phÝa tr­íc c¸c sè chØ ®Þnh kÕt cÊu. 8
 9. TCVN 6771 : 2001 3.29 Lèp ®i tuyÕt (snow tyre): Lèp cã v©n lèp vµ kÕt cÊu ®­îc thiÕt kÕ c¨n b¶n nh»m ®¶m b¶o cho xe ®i l¹i tèt h¬n trong c¸c ®iÒu kiÖn cã bïn, tuyÕt xèp hoÆc tuyÕt tan so víi lo¹i lèp th«ng th­êng (lèp ®i trªn ®­êng). KiÓu v©n lèp cña lèp tuyÕt nãi chung bao gåm c¸c yÕu tè ®­êng r·nh (säc) vµ/hoÆc khèi cøng cã kÝch th­íc réng h¬n so víi lo¹i lèp th«ng th­êng. 3.30 "MST" lµ lèp ®a n¨ng (multiservice tyre): ThÝch hîp víi ®iÒu kiÖn ®­êng b×nh th­êng vµ ®Þa h×nh kh«ng thµnh ®­êng. 3.31 Lèp xe m¸y (moped tyre): Lèp ®­îc thiÕt kÕ cho ph­¬ng tiÖn xe m¸y (lo¹i L1 vµ L2). 3.32 Lèp m« t« (motorcycle tyre): Lèp ®­îc thiÕt kÕ chñ yÕu cho ph­¬ng tiÖn m« t« (lo¹i L3, L4 vµ L5). Tuy nhiªn, c¸c lo¹i lèp nµy còng cã thÓ trang bÞ cho xe m¸y (lo¹i L1 vµ L2) vµ c¸c lo¹i xe moãc nhÑ (lo¹i 01). 3.33 Kh¶ n¨ng chÞu t¶i lín nhÊt (maximum load rating): Khèi l­îng lín nhÊt mµ lèp cã thÓ chë ®­îc: 3.33.1 ë c¸c vËn tèc nhá h¬n hoÆc b»ng 130 km/giê, møc t¶i lín nhÊt kh«ng ®­îc v­ît qu¸ phÇn tr¨m gi¸ trÞ liªn quan ®Õn chØ sè kh¶ n¨ng t¶i t­¬ng quan cña lèp nh­ nªu trong b¶ng "Sù biÕn ®æi cña kh¶ n¨ng t¶i víi vËn tèc" (xem 3.27), tham kh¶o ký hiÖu lo¹i vËn tèc cña lèp vµ kh¶ n¨ng vËn tèc cña xe mµ lèp ®­îc l¾p vµo ®ã. 3.33.2 Víi c¸c vËn tèc trªn 130 km/giê nh­ng kh«ng qu¸ 210 km/giê, c«ng suÊt t¶i lín nhÊt kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ khèi l­îng chØ sè t¶i träng cña lèp. 3.33.3 Víi c¸c vËn tèc trªn 210 km/giê nh­ng kh«ng qu¸ 270 km/giê, møc t¶i lín nhÊt kh«ng ®­îc v­ît qu¸ phÇn tr¨m cña khèi l­îng, liªn quan chØ sè kh¶ n¨ng t¶i cña lèp, ®­îc biÓu hiÖn trong b¶ng 3 d­íi ®©y vµ cã tham kh¶o ký hiÖu lo¹i vËn tèc cña lèp vµ vËn tèc thiÕt kÕ cña xe mµ lèp ®­îc l¾p vµo. B¶ng 3 - Møc t¶i lín nhÊt VËn tèc lín nhÊt Møc t¶i lín nhÊt (%) km/giê ***/ Ký hiÖu lo¹i vËn tèc V Ký hiÖu lo¹i vËn tèc W **/ 210 100 100 220 95 100 230 90 100 240 85 100 250 (80) */ 95 260 (75) */ 85 270 (70) */ 75 9
 10. TCVN 6771 : 2001 */ ChØ ¸p dông ®­îc cho c¸c lèp qui ®Þnh b»ng m· hiÖu "V" thuéc ký hiÖu kÝch cì vµ tíi tèc ®é tèi ®a do h·ng s¶n xuÊt lèp qui ®Þnh. **/ ChØ ¸p dông ®­îc cho c¸c lèp qui ®Þnh b»ng m· hiÖu "Z" thuéc ký hiÖu kÝch cì qui ®Þnh. ***/ §èi víi c¸c tèc ®é trung gian, ®­îc phÐp néi suy tuyÕn tÝnh møc t¶i lín nhÊt. 3.33.4 §èi víi c¸c vËn tèc v­ît qu¸ 270 km/giê, møc t¶i lín nhÊt kh«ng ®­îc v­ît qu¸ khèi l­îng do nhµ s¶n xuÊt qui ®Þnh, cã tham kh¶o vËn tèc lín nhÊt cña lèp. ¸p dông néi suy tuyÕn tÝnh møc t¶i lín nhÊt ®èi víi c¸c vËn tèc trung gian gi÷a 270 km/giê vµ vËn tèc lín nhÊt do nhµ s¶n xuÊt lèp cho phÐp. 4 Yªu cÇu tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu tr­íc khi thö c«ng nhËn kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt 4.1.1 Tµi liÖu kü thuËt ph¶i x¸c ®Þnh nh÷ng phÇn sau: 4.1.1.1 Ký hiÖu kÝch cì lèp nh­ ®· qui ®Þnh ë 3.16 cña tiªu chuÈn nµy; 4.1.1.2 Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i; 4.1.1.3 Lo¹i sö dông (th«ng th­êng, ®Æc biÖt, tuyÕt hoÆc cho xe m¸y); 4.1.1.4 CÊu tróc: sîi xiªn hoÆc chÐo, chÐo cã ®ai, xuyªn t©m; 4.1.1.5 Lo¹i vËn tèc; 4.1.1.6 ChØ sè kh¶ n¨ng t¶i cña lèp; 4.1.1.7 Lèp ®­îc sö dông cã hoÆc kh«ng cã s¨m; 4.1.1.8 Lèp cã thÓ lµ "b×nh th­êng" hoÆc "gia c­êng". 4.1.1.9 Sè líp bè qui ®Þnh cña lèp xe ®èi víi c¸c lo¹i xe kh¸c nhau (xem b¶ng E.5); 4.1.1.10 C¸c kÝch th­íc tæng: chiÒu réng tæng cña mÆt c¾t ngang vµ ®­êng kÝnh tæng; 4.1.1.11 Vµnh lèp sÏ l¾p; 4.1.1.12 Vµnh ®o vµ vµnh thö; 4.1.1.13 ¸p suÊt thö vµ ¸p suÊt ®o; 4.1.1.14 HÖ sè X ®­îc nªu t¹i 3.19 phÝa trªn; 10
 11. TCVN 6771 : 2001 4.1.1.15 VËn tèc lín nhÊt cho phÐp do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh vµ kh¶ n¨ng chÞu t¶i øng víi vËn tèc lín nhÊt ®ã nÕu lµ c¸c lèp ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ch÷ "V" trong qui ®Þnh vÒ kÝch th­íc vµ phï hîp víi vËn tèc trªn 240 km/h hoÆc ®èi víi lèp ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ch÷ "Z" trong qui ®Þnh vÒ kÝch th­íc vµ phï hîp víi vËn tèc trªn 270 km/h. 4.1.2 B¶n vÏ hoÆc ¶nh mÉu v©n lèp: B¶n vÏ vá lèp ®· b¬m c¨ng vµ l¾p vµo vµnh b¸nh xe cã kÝch th­íc t­¬ng øng. 4.2 MÉu thö Mét hoÆc hai mÉu cña kiÓu lèp xin c«ng nhËn. 4.3 Khi c«ng nhËn kiÓu cho mét lo¹t kiÓu lèp, kh«ng cÇn ph¶i kiÓm tra t¶i träng/vËn tèc trªn tÊt c¶ c¸c kiÓu lèp cña lo¹t nµy. ViÖc lùa chän lo¹i vá kÐm nhÊt cã thÓ ®­îc thùc hiÖn tïy theo c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn. 5 Yªu cÇu kü thuËt chung 5.1 KÝch th­íc lèp 5.1.1 ChiÒu réng mÆt c¾t ngang cña lèp 5.1.1.1 ChiÒu réng mÆt c¾t ngang lµ gi¸ trÞ nhËn ®­îc theo c«ng thøc sau: S = S1 + K (A - A1) trong ®ã S lµ chiÒu réng mÆt c¾t ngang tÝnh b»ng milimÐt vµ ®­îc ®o trªn vµnh b¸nh xe ®o; S1 lµ chiÒu réng danh nghÜa mÆt c¾t ngang tÝnh b»ng milimÐt nh­ chØ ra ë v¸ch bªn cña lèp trong ký hiÖu lèp nh­ ®· qui ®Þnh; A lµ chiÒu réng (tÝnh b»ng milimÐt) cña vµnh b¸nh xe ®o, do nhµ s¶n xuÊt ®· chØ ra trong phiÕu m« t¶; vµ A1 lµ chiÒu réng tÝnh b»ng milimÐt cña vµnh b¸nh xe theo lý thuyÕt. A1 ph¶i b»ng S1 nh©n lªn víi hÖ sè X do nhµ s¶n xuÊt qui ®Þnh, vµ K ph¶i ®­îc lÊy sÏ b»ng 0,4. 5.1.1.2 Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c lo¹i lèp cã ký hiÖu kÝch cì ghi trong cét ®Çu tiªn cña c¸c b¶ng trong phô lôc E cña tiªu chuÈn nµy, th× ®é réng mÆt c¾t cho phÐp sÏ lµ c¸c gi¸ trÞ ®èi øng nªu trong b¶ng. 5.1.2 §­êng kÝnh ngoµi cña lèp 11
 12. TCVN 6771 : 2001 5.1.2.1 §­êng kÝnh ngoµi cña lèp lµ gi¸ trÞ trung b×nh nhËn ®­îc theo c«ng thøc sau: D = d + 2H trong ®ã D lµ ®­êng kÝnh ngoµi tÝnh b»ng milimÐt; d lµ sè quy ­íc ®­îc x¸c ®Þnh trong 3.16.3 ë trªn tÝnh b»ng milimÐt; H lµ chiÒu cao danh nghÜa cña mÆt c¾t ngang tÝnh b»ng milimÐt vµ b»ng S1 x 0.01 Ra, trong ®ã S1 lµ chiÒu réng danh nghÜa cña mÆt c¾t ngang tÝnh b»ng milimÐt; vµ Ra lµ tû lÖ h­íng danh nghÜa. 5.1.2.2 Tuy nhiªn, ®èi víi lo¹i lèp mµ ký hiÖu kÝch th­íc ®­îc nªu trong cét ®Çu tiªn cña c¸c b¶ng trong phô lôc E cña tiªu chuÈn nµy, ®­êng kÝnh ngoµi cho phÐp sÏ lµ c¸c gi¸ trÞ ®èi øng nªu trong b¶ng. 5.1.3 Ph­¬ng ph¸p ®o lèp h¬i KÝch th­íc lèp h¬i ph¶i ®­îc ®o theo qui tr×nh nªu trong phô lôc G cña tiªu chuÈn nµy. 5.1.4 Th«ng sè chiÒu réng mÆt c¾t ngang cña lèp 5.1.4.1 ChiÒu réng tæng cña lèp cã thÓ nhá h¬n chiÒu réng mÆt c¾t ngang S ®­îc x¸c ®Þnh theo 5.1.1. 5.1.4.2 Gi¸ trÞ cã thÓ lín h¬n gi¸ trÞ nªu trong phô lôc E hoÆc ®èi víi c¸c lo¹i lèp kh«ng nªu trong phô lôc E theo phÇn tr¨m sau ®©y : a) ®Ó sö dông lèp trong ®iÒu kiÖn ®­êng th«ng th­êng vµ cã tuyÕt: - m· ®­êng kÝnh vµnh b¸nh xe lµ 13 vµ lín h¬n: +10%; - m· ®­êng kÝnh vµnh b¸nh xe ®Õn vµ bao gåm 12 : 8%. b) ®èi víi lèp ®­îc sö dông trong ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt nh­ dïng trªn ®­êng ®Æc biÖt vµ ®­îc ®¸nh dÊu MST: 25%. 5.1.5 §Æc tÝnh kü thuËt cña ®­êng kÝnh ngoµi cña lèp 5.1.5.1 §­êng kÝnh ngoµi cña lèp kh«ng ®­îc v­ît ra ngoµi gi¸ trÞ Dmin vµ Dmax ®­îc qui ®Þnh trong phô lôc E. 5.1.5.2 §èi víi kÝch cì kh«ng ®­îc liÖt kª trong phô lôc E, ®­êng kÝnh ngoµi cña lèp kh«ng ®­îc v­ît ra ngoµi c¸c gi¸ trÞ Dmin vµ Dmax x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc sau: D min = d + (2H x a) D max = d + (2H x b) 12
 13. TCVN 6771 : 2001 trong ®ã H vµ d lµ c¸c gi¸ trÞ ®­îc x¸c ®Þnh trong 5.1.2.1 vµ a vµ b lµ c¸c gi¸ trÞ ®­îc qui ®Þnh d­íi ®©y: a) ®èi víi c¸c lo¹i lèp sö dông trªn ®­êng cao tèc vµ trªn tuyÕt : a - m· sè ®­êng kÝnh vµnh b¸nh xe 13 vµ lín h¬n: 0.97 - m· sè ®­êng kÝnh vµnh b¸nh xe tíi vµ bao gåm 12: 0.93 - ®èi víi c¸c lèp ®­îc sö dông ®Æc biÖt: 1.00 b) ®èi víi c¸c lèp sö dông trªn ®­êng cao tèc: b - m· sè ®­êng kÝnh vµnh b¸nh xe 13 vµ lín h¬n: 1.07 - m· sè ®­êng kÝnh vµnh b¸nh xe tíi vµ bao gåm 12: 1.10 - ®èi víi c¸c lèp ®­îc sö dông ®Æc biÖt vµ trªn tuyÕt: 1.12 5.2 KiÓm tra tÝnh n¨ng vËn tèc / t¶i träng 5.2.1 Lèp h¬i ph¶i ®­îc kiÓm tra vÒ tÝnh n¨ng vËn tèc vµ t¶i träng theo qui tr×nh nªu trong phô lôc G cña tiªu chuÈn nµy. 5.2.2 øng dông ®­îc thiÕt lËp cho c¸c lo¹i lèp qui ­íc b»ng m· "V" trong ph¹m vi kÝch th­íc, thÝch hîp víi c¸c vËn tèc v­ît qu¸ 240 km/giê; hoÆc c¸c lo¹i lèp qui ­íc b»ng m· "Z" trong ph¹m vi kÝch th­íc thÝch hîp víi c¸c vËn tèc v­ît qu¸ 270 km/giê (xem 4.1.1.15), kiÓm tra tÝnh n¨ng vËn tèc/t¶i träng ®­îc thùc hiÖn trªn mét lèp ë c¸c ®iÒu kiÖn vËn tèc vµ t¶i träng ®­îc in næi bªn trong dÊu ngoÆc ®¬n trªn lèp. CÇn ph¶i thùc hiÖn kiÓm tra vËn tèc/t¶i träng n÷a trªn chiÕc lèp thø hai cña cïng kiÓu trong c¸c ®iÒu kiÖn vËn tèc vµ t¶i träng lín nhÊt, nÕu cã, ®­îc nhµ s¶n xuÊt lèp tiªu chuÈn qui ®Þnh (xem 4.1.1.15). 5.2.3 Lèp sau khi ®· ®­îc kiÓm tra tÝnh n¨ng chÞu t¶i/vËn tèc kh«ng thÊy cã biÓu hiÖn t¸ch v©n lèp, t¸ch líp sîi bè, t¸ch d©y, bong trãc, ®øt d©y th× sÏ ®­îc xem lµ ®· ®¹t yªu cÇu. 5.2.4 §­êng kÝnh ngoµi cña lèp ®­îc ®o Ýt nhÊt lµ 6 tiÕng ®ång hå sau khi kiÓm tra tÝnh n¨ng vËn tèc / t¶i träng kh«ng ®­îc chªnh lÖch qu¸ ± 3.5% so víi ®­êng kÝnh ngoµi ®­îc ®o tr­íc khi kiÓm tra. 5.2.5 ChiÒu réng tæng cña lèp ®­îc ®o ë thêi gian cuèi cña kú kiÓm tra vËn tèc / t¶i träng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ ®­îc x¸c ®Þnh trong 5.1.4.2. 13
 14. TCVN 6771 : 2001 5.3 T¨ng ®éng lùc lèp C¸c lèp ®­îc nªu trong J.1.1 cña phô lôc J cña tiªu chuÈn nµy vµ ®· qua kiÓm tra theo c¸c yªu cÇu vÒ tÝnh n¨ng vËn tèc / t¶i träng theo 5.2 nªu trªn ph¶i ®­îc mang ®i kiÓm tra t¨ng ®éng lùc theo c¸c qui tr×nh m« t¶ trong phô lôc nãi trªn. 6 Thay ®æi kiÓu lèp vµ më réng c«ng nhËn 6.1 BÊt kú sù thay ®æi kiÓu lèp h¬i nµo còng ph¶i ®¶m b¶o r»ng: 6.1.1 Trong mäi tr­êng hîp lèp h¬i vÉn ph¶i phï hîp víi c¸c qui ®Þnh; hoÆc 6.1.2 Yªu cÇu cã thªm b¸o c¸o kiÓm tra tõ phßng thö nghiÖm cña c¬ quan cã thÈm quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra. 6.1.3 §èi víi lèp cã thay ®æi vÒ lo¹i v©n lèp, kh«ng cÇn thiÕt ph¶i lÆp l¹i kiÓm tra qui ®Þnh trong 5.2. 6.1.4 Cho phÐp më réng c«ng nhËn c¸c lo¹i lèp thÝch hîp víi vËn tèc trªn 240 km/giê ®èi víi c¸c lèp ®­îc qui ­íc b»ng m· "V" trong ph¹m vi ký hiÖu kÝch th­íc (hoÆc 270 km/giê ®èi víi c¸c lèp ®­îc qui ­íc b»ng m· "Z" trong ph¹m vi ký hiÖu kÝch th­íc m« t¶), ®Ó c«ng nhËn c¸c lo¹i lèp theo vËn tèc vµ t¶i träng lín nhÊt kh¸c nhau, miÔn lµ phßng thö nghiÖm cña c¬ quan cã thÈm quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c phÐp thö cã mét b¶n b¸o c¸o míi vÒ møc t¶i vµ vËn tèc lín nhÊt míi. 7 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 7.1 Lèp ®­îc c«ng nhËn kiÓu theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt sao cho phï hîp víi kiÓu ®· ®­îc c«ng nhËn vµ tháa m·n c¸c yªu cÇu ®Æt ra trong ®iÒu 5 ë trªn. 7.2 §Ó x¸c nhËn c¸c yªu cÇu trong 7.1 ®­îc ®¸p øng, ph¶i tiÕn hµnh c¸c kiÓm tra thÝch hîp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong tr­êng hîp nµy, c¸c kiÓm tra thÝch hîp lµ kiÓm tra kÝch th­íc cña s¶n phÈm còng nh­ sù tån t¹i c¸c qui tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 14
 15. TCVN 6771 : 2001 V©n lèp §­êng r·nh trªn v©n lèp D©y X­¬ng lèp ChiÒu cao V¸ch cña mÆt x¾t Sîi bè biªn ngang H §­êng kÝnh ngoµi Vµnh MÐp lèp ChiÒu réng mÆt c¾t ngang S §­êng kÝnh danh nghÜa ChiÒu réng tæng H×nh 1 (Xem ®iÒu 3 cña tiªu chuÈn nµy) 15
 16. TCVN 6771 : 2001 Phô lôc A (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc nµy) Th«ng b¸o (khæ giÊy lín nhÊt: A4 (210 x 297mm)) C«ng bè bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn E... ...................................... ...................................... ...................................... VÒ (2) : CÊp c«ng nhËn Kh«ng cÊp c«ng nhËn CÊp c«ng nhËn më réng Thu håi c«ng nhËn ChÊm døt s¶n xuÊt ®èi víi mét kiÓu lèp h¬i cho m« t« vµ xe m¸y theo quy ®Þnh ECE 75. C«ng nhËn sè :...................... C«ng nhËn më réng sè :...................... A.1 Tªn nhµ s¶n xuÊt hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i trªn lèp ..................... A.2 Ký hiÖu lo¹i lèp cña nhµ s¶n xuÊt ................................................................. A.3 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt .................................................................... A.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt, nÕu cã ........................................ A.5 M« t¶ tãm t¾t: A.5.1 Ký hiÖu kÝch cì lèp ............................................................................................... A.5.2 Lo¹i sö dông: th«ng th­êng/ tuyÕt/®Æc biÖt/xe m¸y 2/ 16
 17. TCVN 6771 : 2001 A.5.3 KÕt cÊu: chÐo/chÐo cã ®ai/xuyªn t©m A.5.4 Ký hiÖu lo¹i vËn tèc ............................................................................................... A.5.5 ChØ sè kh¶ n¨ng t¶i................................................................................................. A.6 C¬ së kü thuËt vµ phßng thÝ nghiÖm (nÕu cã) ®­îc c«ng nhËn ®Ó kiÓm tra hoÆc c«ng nhËn hoÆc x¸c nhËn sù phï hîp A.7 Ngµy b¸o c¸o do phßng thö nghiÖm ®ã c«ng bè ............................................................. A.8 Sè b¸o c¸o do phßng thö nghiÖm ®ã c«ng bè ................................................................ A.9 C¸c lý do më réng (nÕu cã) .............................................................................................. A.10 Ghi chó: ......................................................................................................................... A.11 N¬i lµm ®¬n: .................................................................................................................. A.12 Ngµy lµm ®¬n ................................................................................................................ A.13 Ch÷ ký: .......................................................................................................................... A.14 Göi kÌm theo th«ng b¸o nµy lµ mét danh s¸ch c¸c tµi liÖu ®Ó xin c«ng nhËn. Hå s¬ l­u t¹i c¬ quan qu¶n lý ®· ®­îc xem xÐt vµ cã thÓ ®­îc c«ng nhËn nÕu cã yªu cÇu. (1) Ph©n biÖt sè cña n­íc cÊp c«ng nhËn / kh«ng cÊp c«ng nhËn/ cÊp c«ng nhËn më réng / thu håi c«ng nhËn. (2) G¹ch bá nh÷ng môc kh«ng ¸p dông. 17
 18. TCVN 6771 : 2001 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc) Bè trÝ dÊu c«ng nhËn a = 8 mm (nhá nhÊt) DÊu c«ng nhËn trªn ®­îc ghi trªn lèp nªu râ lo¹i lèp ®­îc sö dông cho m« t« vµ xe m¸y ®· ®­îc c«ng nhËn t¹i Hµ Lan (E4) theo quy ®Þnh ECE 75, víi sè c«ng nhËn 002439. Hai sè ®Çu cña sè c«ng nhËn biÓu thÞ chÊp thuËn ®· ®­îc cÊp theo c¸c yªu cÇu cña quy ®Þnh ECE 75 theo mÉu gèc. Chó thÝch - Sè c«ng nhËn ph¶i ®­îc ®Æt gÇn víi vßng trßn vµ bªn d­íi ch÷ "E" hoÆc sang bªn tr¸i hoÆc bªn ph¶i cña ch÷ ®ã. C¸c con sè cña sè c«ng nhËn ph¶i ë cïng mét mÆt víi ch÷ "E" vµ h­íng ra cïng mét phÝa. Kh«ng ®­îc sö dông ch÷ sè la m· cho sè c«ng nhËn ®Ó kh«ng bÞ lÉn víi nh÷ng ký hiÖu kh¸c. 18
 19. TCVN 6771 : 2001 Phô lôc C (tham kh¶o) ((VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc) Bè trÝ ghi nh·n hiÖu lèp VÝ dô cña viÖc ghi dÊu trªn c¸c lèp ®­îc b¸n trªn thÞ tr­êng sau khi quy ®Þnh nµy cã hiÖu lùc b = 4 mm (nhá nhÊt) C¸c nh·n hiÖu nµy x¸c ®Þnh mét lèp h¬i : cã chiÒu réng danh nghÜa mÆt c¾t ngang lµ 100; cã tØ sè h­íng danh nghÜa lµ 80; cã kÕt cÊu xiªn-cã ®ai; cã ®­êng kÝnh danh nghÜa vµnh b¸nh xe lµ 457 mm, m· sè lµ 18; cã kh¶ n¨ng t¶i lµ 206 kg, t­¬ng ®­¬ng chØ sè t¶i 53 trong phô lôc D cña tiªu chuÈn nµy; lo¹i vËn tèc S (vËn tèc lín nhÊt 180 km/giê); ®Ó l¾p lèp mµ kh«ng cã s¨m bªn trong (lèp kh«ng s¨m); lèp ®­îc s¶n xuÊt trong tuÇn thø 25 cña n¨m 2003 ®Ó ®i trªn ®­êng cã tuyÕt. VÞ trÝ vµ trËt tù cña c¸c ký m· hiÖu t¹o thµnh ký hiÖu cña lèp sÏ ph¶i nh­ sau: a) ký hiÖu kÝch cì, bao gåm chiÒu réng danh nghÜa mÆt c¾t ngang, tØ sè h­íng danh nghÜa, ký hiÖu lo¹i kÕt cÊu (nÕu cã) vµ ®­êng kÝnh danh nghÜa vµnh b¸nh xe ph¶i ®­îc ®Æt vµo mét nhãm, vÝ dô nh­ : 100/80B16; b) chØ sè t¶i träng vµ ký hiÖu lo¹i vËn tèc ph¶i ®­îc ®Æt gÇn víi phÇn ký hiÖu cì lèp ChØ sè nµy cã thÓ ®Æt phÝa sau, lªn trªn hoÆc bªn d­íi phÇn ký hiÖu cì lèp; c) "TUBELES” vµ "REINFORCED” hoÆc "REINF” vµ "M+S" vµ "MST" vµ/hoÆc "MOPED" (hoÆc CYCLOMOTEUR hay CICLOMOTORE) cã thÓ ®Æt c¸ch ký hiÖu cì lèp; (d) trong tr­êng hîp lèp thÝch hîp víi c¸c vËn tèc lín h¬n 240 km/giê, m· sè "V" hoÆc "Z" ph¶i ®­îc ®Æt ë phÝa tr­íc cña phÇn nh·n kÕt cÊu (vÝ dô : 140/60 ZR18) ChØ sè kh¶ n¨ng t¶i vµ ký hiÖu lo¹i vËn tèc ph¶i ®­îc in trong dÊu ngoÆc ®¬n. 19
 20. TCVN 6771 : 2001 Phô lôc D (qui ®Þnh) ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i / khèi l­îng t­¬ng øng lín nhÊt A - ChØ sè kh¶ n¨ng t¶i B - Khèi l­îng t­¬ng øng lín nhÊt (kg) B¶ng D.1 - ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i A B A B 16 71 55 218 17 73 56 224 18 75 57 230 19 77,5 58 236 20 80 59 243 21 82,5 60 250 22 85 61 257 23 87,5 62 265 24 90 63 272 25 92,5 64 280 26 95 65 290 27 97 66 300 28 100 67 307 29 103 68 315 30 106 69 325 31 109 70 335 32 112 71 345 33 115 72 355 34 118 73 365 35 121 74 375 36 125 75 387 37 128 76 400 38 132 77 412 39 136 78 425 40 140 79 437 41 145 80 450 42 150 81 462 43 155 82 475 44 160 83 487 45 165 84 500 46 170 85 515 47 175 86 530 48 180 87 545 49 185 88 560 50 190 89 580 51 195 90 600 52 200 53 206 54 212 20
Đồng bộ tài khoản