TCVN 6772:2000

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
224
lượt xem
88
download

TCVN 6772:2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về nước thải. TCVN 6772:2000 Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6772:2000

  1. TIEÂU CHUAÅN VIEÄT NAM TCVN 6772 – 2000 CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC - NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT GIÔÙI HAÏN OÂ NHIEÃM CHO PHEÙP WATER QUALITY – DOMESTIC WASTEWATER STANDARDS 1. Phaïm vi aùp duïng 1.1 Tieâu chuaån aùp duïng ñoái vôùi nöôùc thaûi sinh hoaït caùc loaïi cô sôû dòch vuï, cô sôû coâng coäng vaø chung cö khi xaû vaøo caùc vuøng nöôùc quy ñònh ôû nhöõng nôi chöa coù HTTN vaø XLNT taäp trung. 2. Giôùi haïn oâ nhieãm cho pheùp: Baûng 1.Thoâng soá oâ nhieãm vaø giôùi haïn cho pheùp Giaù trò giôùi haïn TT Thoâng soá Möùc I Möùc II Möùc III Möùc IV Möùc V 1 pH 5–9 5–9 5–9 5–9 5–9 2 BOD5 (mg/l) 30 30 40 50 200 3 Chaát raén lô löûng (mg/l) 50 50 60 100 100 4 Chaát raén coù theå laéng (mg/l) 0,5 0,5 0,5 0,5 KQÑ 5 Toång chaát raén hoøa tan (mg/l) 500 500 500 500 KQÑ 6 Sunfua (theo H2S), (mg/l) 1,0 1,0 3,0 4,0 KQÑ 7 Nitrat (NO3-), (mg/l) 30 30 40 50 KQÑ 8 Daàu môõ (thöïc phaåm), (mg/l) 20 20 20 20 100 9 Photphat (PO43-), (mg/l) 6 6 10 10 KQÑ 10 Coliform, MPN/100ml 1000 1000 5000 5000 10000 Ghi chuù: KQÑ- khoâng quy ñònh giaù trò: Caùc möùc I,II, III. IV vaø V:theo loaïi hình vaø quy moâ coâng trình dòch vuï nhö baûng 2. -1-
  2. Baûng 2: Caùc möùc aùp duïng ñoái vôùi caùc cô sôû dòch vuï, coâng coäng vaø khu chung cö Möùc aùp duïng Loaïi hình Quy moâ Ghi chuù theo baûng 1 1. Khaùch saïn Döôùi 60 phoøng Möùc III Töø 60 ñeán 200 phoøng Möùc II Treân 200 phoøng Möùc I 2. Nhaø troï, nhaø khaùch Töø 10 ñeán 50 phoøng Möùc IV Töø 50 ñeán 250 phoøng Möùc III Treân 250 phoøng Möùc II 3.Beänh vieän nhoû, traïm xaù Töø 10 ñeán 30 göôøng Möùc II Phaûi khöû truøng nöôùc Treân 30 göôøng Möùc I thaûi 4. Beänh vieän ña khoa Möùc I 5. truï sôû caùc cô quan haønh Töø 5000 ñeán 10000 m2 Möùc III Dieän tích tính laø chính, vaên phoøng ñaïi dieän Töø 10000 ñeán 50000 m2 Möùc II khu laøm vieäc Treân 50000 m2 Möùc I 6. Tröôøng hoïc, vieän nguyeân Töø 5000 ñeán 25000 m2 Möùc II cöùu vaø caùc cô sôû töông töï Treân 25000 m2 Möùc I 7. Cöûa haøng baùch hoaù, sieâu Töø 5000 ñeán 25000 m2 Möùc II thò Treân 25000 m2 Möùc I 8. Chôï thöïc phaåm töôi soáng Töø 500 ñeán 1000 m2 Möùc IV Töø 1000 ñeán 1500 m2 Möùc III Töø 1500 ñeán 25000 m2 Möùc II Treân 25000 m2 Möùc I 9. Nhaø haøng aên uoáng, nhaø aên Döôùi 100 m2 Möùc V coâng coäng, cöûa haøng thöïc Töø 100 ñeán 250 m2 Möùc IV phaåm Töø 250 ñeán 500 m2 Möùc III Töø 500 ñeán 2500 m2 Möùc II Treân 2500 m2 Möùc I 10. Khu chung cö Döôùi 100 caên hoä Möùc III Töø 100 ñeán 500 caên hoä Möùc II Treân 500 caên hoä Möùc I Ghi chuù : Ñoái vôùi caùc thoâng soá khoâng coù trong baûng 1 thì noàng ñoä giôùi haïn cho pheùp cuûa noù ñöôïc xaùc ñònh theo TCVN 5945 – 1995. -2-
Đồng bộ tài khoản